Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0801(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0144/2019

Ingivna texter :

A8-0144/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0213

Antagna texter
PDF 112kWORD 42k
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
P8_TA(2019)0213A8-0144/2019

Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2019 om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 11 februari 2019 (05940/2019)(1),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C8‑0050/2019),

–  med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.2,

–  med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0144/2019), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 14 februari 2019 uppmanade Europeiska rådet Europaparlamentet att yttra sig över nomineringen av Philip R. Lane till uppdraget som direktionsledamot i Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år med verkan från den 1 juni 2019.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor bedömde sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna bedömning har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till honom.

C.  Utskottet höll den 26 februari 2019 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning höll kandidaten ett inledande anförande och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

D.  Trots de många krav som förts fram av Europaparlamentet och rådet för att åtgärda den bristande jämställdheten inom ECB:s direktion, beklagar parlamentet att Europeiska rådet inte har tagit detta krav på allvar och begär att det respekteras i samband med nästa nominering. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster. Alla europeiska och nationella institutioner och organ bör genomföra konkreta åtgärder för att säkerställa jämställdhet.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Philip R. Lane till direktionsledamot i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) Ännu ej offentliggjord i EUT.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy