Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0214

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 119kWORD 49k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επιλογή, από το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στις 19 Φεβρουαρίου 2019, του José Manuel Campa ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (C8-0052/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0146/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών πρέπει να διορίζεται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τις αγορές, και την πείρα σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, ύστερα από ανοικτή διαδικασία επιλογής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε, στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης προέδρου της Αρχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έληγε στις 11 Ιανουαρίου 2019·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2019 το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ενέκρινε κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του προέδρου της Αρχής·

Δ.  έχοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2019 το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών επέλεξε τον José Manuel Campa ως πρόεδρο της Αρχής και ενημέρωσε αναλόγως το Κοινοβούλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου που επελέγη από το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου διεξήγαγε ακρόαση με τον José Manuel Campa, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ευκαιρία προηγούμενων διορισμών, να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την κατάρτιση του καταλόγου των υποψηφίων, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι ήταν άνδρες και ζητεί να γίνει σεβαστό το αίτημα αυτό για τον επόμενο διορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1.  Εγκρίνει τον διορισμό του κ. José Manuel Campa ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου