Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2580(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0177/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0215

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 45k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä
P8_TA(2019)0215RC-B8-0177/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2019 ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä (2019/2580(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vaadittiin unionin laajuista järjestelmää kohdennettujen pakotteiden asettamiseksi vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille henkilöille, mukaan luettuna vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2009 ja EU:n toiminnasta tällä alalla 16. joulukuuta 2010 annettu päätöslauselma(1) ja kidutuksen poistamisesta maailmasta 11. maaliskuuta 2014 annettu päätöslauselma(2),

–  ottaa huomioon aikaisemmat työjärjestyksen 135 artiklan mukaiset päätöslauselmansa, joissa vaadittiin kohdennettuja pakotteita vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille henkilöille, mukaan luettuina 19. tammikuuta 2017 Burundin tilanteesta(3), 5. heinäkuuta 2018 Burundista(4), 18. toukokuuta 2017 Etelä-Sudanista(5), 14. kesäkuuta 2017 Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta(6), 18. tammikuuta 2018 Kongon demokraattisesta tasavallasta(7), 14. syyskuuta 2017 Gabonista ja sen opposition vainosta(8), 5. lokakuuta 2017 Malediivien tilanteesta(9), 5. lokakuuta 2017 Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista(10), 30. marraskuuta 2017(11) ja 4. lokakuuta 2018(12) Jemenin tilanteesta, 14. joulukuuta 2017 Kambodžasta ja erityisesti CNRP-puolueen hajottamisesta(13), 14. joulukuuta 2017 Rohingya-väestön tilanteesta(14), 15. maaliskuuta 2018 Syyrian tilanteesta(15), 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(16), 13. syyskuuta 2018 Myanmarista ja erityisesti Wa Lone ja Kyaw Soe Oo -nimisten toimittajien tapauksista(17), 25. lokakuuta 2018 tilanteesta Asovanmerellä(18), 25. lokakuuta 2018 toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin‑konsulaatissa(19) ja 14. helmikuuta 2019 Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta(20) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle esittämänsä suosituksen Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(21),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(22),

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa(23),

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta(24),

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman niin kutsutun Isisin/Da’eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta(25),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston 2 luvun pakotteiden hyväksymisestä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 215 artiklan, joka koskee kolmansia maita samoin kuin henkilöitä, ryhmiä ja muita kuin valtion alaisia yhteisöjä koskevien pakotteiden hyväksymistä,

–  ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen julistuksen nro 25 tarpeesta varmistaa EU:n rajoittavien toimenpiteiden tai EU:n terrorismin torjuntaan liittyvien toimien kohteena olevien henkilöiden tai yhteisöjen oikeus puolueettomaan menettelyyn,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja sen pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman (2015–2019),

–  ottaa huomioon lausunnon, jonka puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti 12. syyskuuta 2018 unionin tilaa koskevan puheen yhteydessä ja jossa hän ehdotti, että jäsenvaltiot käyttävät unionin olemassa olevia sääntöjä siirtyäkseen yksimielisyydestä määräenemmistöön, kun äänestetään tietyistä EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyvistä kysymyksistä, kuten kollektiivisesta vastauksesta ihmisoikeusloukkauksiin ja tehokkaiden pakotteiden asettamisesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan joulukuussa 2018 pidetyn EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksen jälkeen 10. joulukuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 22. tammikuuta 2019 antaman päätöslauselman Sergei Magnitskista ja rankaisemattomuuden torjumisesta kohdennetuilla pakotteilla,

–  ottaa huomioon huhtikuussa 2018 julkaistun tutkimuksensa ”Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level”,

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 esitetyn ehdotuksen unionin komiteasta, joka voisi evätä maahanpääsyn ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä,

–  ottaa huomioon Alankomaissa 20. marraskuuta 2018 pidetyn kokouksen, jossa käsiteltiin ihmisoikeuksia koskevaa EU:n globaalia pakotejärjestelmää,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin toiminta perustuu demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen;

B.  ottaa huomioon, että EU on sitoutunut panemaan järjestelmällisesti täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston YK:n peruskirjan VII luvun nojalla määräämät pakotteet ja että se määrää myös pakotteita itsenäisesti, mikäli YK:n turvallisuusneuvostolla ei ole toimivaltaa ryhtyä toimenpiteisiin tai se ei voi toteuttaa toimenpiteitä jäsentensä yhteisymmärryksen puutteen takia;

C.  ottaa huomioon, että unionin määräämistä pakotteista (”rajoittavista toimenpiteistä”) on viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana tullut unionin ulkosuhteissa käytettävän välineistön kiinteä osa ja että tällä hetkellä 34 maahan kohdistuu yli 40 erilaista rajoittavaa toimenpidettä; ottaa huomioon, että arviolta kaksi kolmannesta unionin maakohtaisista pakotteista on määrätty ihmisoikeus- ja demokratiatavoitteiden tueksi;

D.  ottaa huomioon, että henkilöihin kohdennetut pakotteet on suunniteltu niin, että minimoidaan niiden haitalliset vaikutukset niihin, jotka eivät ole vastuussa pakotteisiin johtaneista politiikoista tai toimista, erityisesti vaikutukset paikalliseen siviiliväestöön sekä maassa tai sen kanssa tapahtuvaan lailliseen toimintaan; ottaa huomioon, että ne kohdistuvat suoraan vastuussa oleviin henkilöihin ja toimivat pelotteena;

E.  ottaa huomioon, että kaikki EU:n hyväksymät pakotteet ovat täysin kansainvälisen oikeuden sekä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien velvoitteiden mukaisia; ottaa huomioon, että pakotteita olisi tarkistettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että niiden avulla päästään haluttuihin tavoitteisiin;

F.  toteaa, että maakohtaisten pakotteiden lisäksi, joilla pyritään muuttamaan valtioiden käyttäytymistä, unioni on äskettäin ottanut käyttöön rajoittavia toimia torjuakseen kemiallisten aseiden leviämistä ja käyttöä ja kyberhyökkäyksiä ja erityistoimia terrorismin torjumiseksi;

G.  toteaa, että unionin tämänhetkiset pakotteet kohdistuvat sekä valtiollisiin toimijoihin että muihin kuin valtiollisiin toimijoihin, kuten terroristeihin ja terroristiryhmiin;

H.  toteaa, että viime kuukausina on esiintynyt monia tapauksia, joissa eurooppalaiset yritykset ja jopa unionin jäsenvaltiot ovat rikkoneet unionin asettamia pakotteita, toteaa näiden kielteisten esimerkkien osoittavan, että tällä hetkellä voimassa olevien pakotteiden laajuutta ja soveltamisalaa on selvennettävä edelleen ja samoin on selvennettävä, missä määrin maat ja yritykset ovat vastuussa sen varmistamisesta, että niiden tavaroiden ja palveluiden loppukäyttö tai päämäärä ei kuulu pakotteiden piiriin;

I.  toteaa, että unionin jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa pakotteiden täytäntöönpanosta ja että näistä toimista päätetään unionin tasolla;

J.  toteaa, että Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi vuonna 2016 maailmanlaajuisen Magnitski-lain, joka seurasi vuonna 2012 annettua Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability -lakia, jolla pyrittiin asettamaan pakotteita henkilöille, jotka olivat vastuussa Sergei Magnitskin kuolemasta hänen ollessaan ennen oikeudenkäyntiä venäläisessä vankilassa, jossa hän joutui kärsimään epäinhimillisistä oloista, tahallisesta huonosta kohtelusta sekä kidutuksesta;

K.  toteaa, että Viro, Latvia, Liettua, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada ja Yhdysvallat ovat hyväksyneet lakeja ihmisoikeuksia koskevista pakotejärjestelmistä eli Magnitski-lain tyyppisiä lakeja; toteaa, että Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut ottamaan käyttöön samanlaisen ihmisoikeuksia koskevan EU:n maailmanlaajuisen pakotejärjestelmän, jonka avulla voitaisiin taata yhdenmukaisuus ja tehokkuus, kun jäsenvaltiot ja unioni jäädyttävät henkilöiden varoja ja määräävät viisumikieltoja ja muita henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia pakotteita;

L.  ottaa huomioon, että Alankomaiden hallitus käynnisti unionin jäsenvaltioiden keskuudessa marraskuussa 2018 keskustelun ihmisoikeusloukkauksista määrättäviä pakotteita koskevan unionin tason järjestelmän poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta; ottaa huomioon, että alustavat keskustelut jatkuvat neuvoston työryhmän tasolla;

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki ihmisoikeusloukkaukset kaikkialla maailmassa; kehottaa neuvostoa ottamaan nopeasti käyttöön itsenäisen, joustavan ja reaktiivisen unionin laajuisen pakotejärjestelmän, jonka avulla kohteeksi voidaan ottaa henkilö, valtio, muu kuin valtiollinen toimija tai muu yhteisö, joka on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai osallistunut niihin;

2.  korostaa, että EU:n ihmisoikeusloukkauksista määräämien pakotteiden järjestelmän olisi perustuttava aiempien päätöslauselmien ehdotuksiin, joissa vaadittiin unionin laajuista järjestelmää kohdennettujen pakotteiden asettamiseksi; katsoo, että ihmisoikeusloukkauksia koskeva unionin pakotejärjestelmä, joka kohdistuu henkilöihin, jotka ovat osallistuneet ihmisoikeusloukkauksiin missä tahansa maailmassa, olisi symbolisesti nimettävä Sergei Magnitskin mukaan; pitää myönteisenä, että monissa maissa on hyväksytty samanlaista lainsäädäntöä, joka kohdistuu ihmisoikeuksien loukkaajiin kaikkialla maailmassa; korostaa, että tarvitaan transatlanttista yhteistyötä ihmisoikeuksien rikkojien saattamiseksi vastuuseen; kannustaa muita valtioita kehittämään vastaavia välineitä;

3.  uskoo vakaasti, että tällainen järjestelmä on keskeinen osa unionin olemassa olevaa ihmisoikeuksiin ja ulkopolitiikkaan liittyvää välineistöä ja että se vahvistaisi unionin roolia globaalina ihmisoikeuksien alan toimijana varsinkin sen torjuessa rankaisemattomuutta ja antaessa tukea huonon kohtelun kohteiksi joutuneille sekä ihmisoikeuksien puolustajille koko maailmassa;

4.  korostaa, että tämän järjestelmän olisi mahdollistettava rajoittavat toimenpiteet, erityisesti varojen jäädyttäminen ja saapumiskielto unioniin, joita voidaan kohdistaa henkilöihin tai yhteisöihin, jotka ovat vastuussa törkeissä ihmisoikeusloukkauksista, väärinkäytöksistä ja järjestelmällisestä korruptiosta tai osallisina niissä tai avustavat, rahoittavat tai edistävät niiden suunnittelua, ohjailua tai toteuttamista; korostaa, että on määriteltävä selvästi loukkausten rajat ja luotava asianmukaiset oikeuskeinot, joiden avulla luetteloon ottamiseen voidaan hakea muutosta;

5.  on vakuuttunut tällaisen uuden järjestelmän vaikutuksesta asianomaisten yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen sekä sen pelotevaikutuksesta; korostaa sen vuoksi, että kaikkien unionin jäsenvaltiot on tulkittava, selitettävä ja toteutettava pakotteita samalla johdonmukaisella tavalla; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään yhteistyötään ja tietojen jakamista sekä perustamaan eurooppalaisen valvonta- ja täytäntöönpanomekanismin;

6.  pitää myönteisenä komission puheenjohtajan ehdotusta yksimielisyyden vaatimuksesta luopumisesta neuvoston tehdessä YUTP-päätöksiä ja kehottaa neuvostoa ottamaan tämän uuden pakotevälineen käyttöön siten, että ihmisoikeuksiin liittyvät pakotteet voitaisiin hyväksyä neuvostossa määräenemmistöllä;

7.  tukee tällaisen pakotevälineen käyttöönotosta neuvostossa käytyjä alustavia keskusteluja; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja hänen yksiköitään omaksumaan rakentavan ja ennakoivan lähestymistavan näiden keskustelujen saattamiseksi onnistuneesti päätökseen ennen vaalikauden loppua ja toivoo, että hän raportoi keskustelujen etenemisestä parlamentille; pitää tärkeänä, että parlamentti valvoo tätä tulevaa järjestelmää ja varsinkin luetteloon lisäämisen perusteiden laajuutta ja määritelmää sekä mahdollisuutta oikeudelliseen muutoksenhakuun;

8.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että sekä niiden viranomaiset että niiden alueelle rekisteröidyt yritykset ja muut toimijat noudattavat täysin neuvoston päätöksiä henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, mikä koskee erityisesti luettelossa olevien henkilöiden varojen jäädyttämistä ja näiden henkilöiden pääsyä jäsenvaltioiden alueelle ihmisoikeusloukkausten jälkeen; on huolissaan viimeaikaisista raporteista, joissa kerrotaan näiden päätösten rikkomisista, ja muistuttaa jäsenvaltioita niiden kansainvälisen oikeuden mukaisesta velvoitteesta varmistaa, että niiden alueella olevat julmista rikoksista epäillyt henkilöt pidätetään ja asetetaan syytteeseen;

9.  korostaa, että näiden viranomaisten välisen yhteistyön ja tiedon jakamisen lisääminen samoin kuin unionin tason täytäntöönpanomekanismi ovat keskeisellä sijalla, jotta voidaan varmistaa voimassa olevien unionin rajoittavien toimien yhdenmukainen täytäntöönpano ja tulkinta ja jotta unionin yrityksille voidaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset;

10.  korostaa, että ihmisoikeuksiin liittyvän unionin tulevan pakotejärjestelmän on oltava johdonmukainen voimassa olevien EU:n politiikkatoimien sekä maakohtaisten ja laaja-alaisten rajoittavien toimenpiteiden kanssa ja täydennettävä niitä; vaatii tässä yhteydessä, että tällä uudella pakotejärjestelmällä ei pitäisi korvata nykyisten maakohtaisten toimenpiteiden ihmisoikeusulottuvuutta; katsoo myös, että mahdollisen tulevan järjestelmän on oltava täysin nykyistä pakotteita koskevaa kansainvälistä kehystä täydentävä ja johdonmukainen sen kanssa erityisesti suhteessa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostoon;

11.  korostaa, että järjestelmän uskottavuuden ja legitiimiyden ehtona on, että siinä noudatetaan täysimääräisesti mahdollisimman tiukkoja vaatimuksia, jotka liittyvät siihen, että asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen oikeutta puolueettomaan menettelyyn suojellaan ja noudatetaan; vaatii tähän liittyen, että henkilöiden tai yhteisöjen luetteloon ottamista tai sieltä poistamista koskevien päätösten olisi perustuttava selkeisiin, avoimiin ja yksiselitteisiin kriteereihin ja oltava suorassa yhteydessä tehtyyn rikokseen, jotta taataan perinpohjainen laillisuusvalvonta ja muutoksenhakuoikeudet; vaatii sisällyttämään järjestelmään systemaattisesti selkeät ja yksityiskohtaiset vertailuarvot ja metodologian pakotteiden lopettamiselle ja luettelosta poistamiselle;

12.  korostaa, että kaikissa unionin ja jäsenvaltioiden toimissa, joilla pyritään torjumaan rankaisemattomuutta, ensisijaisena tavoitteena olisi edelleen oltava rikossyytteiden nostaminen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja julmiin rikoksiin syyllistyneitä tahoja vastaan kotimaisen tai kansainvälisen lainkäyttövallan puitteissa; muistuttaa tässä yhteydessä universaalitoimivallan periaatteesta; kehottaa neuvostoa sisällyttämään rajatylittävät loukkaukset tämän järjestelmän soveltamisalaan; korostaa, että tarvitaan monenvälistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta estetään pakotteiden kiertäminen;

13.  vaatii komissiota osoittamaan järjestelmän täytäntöönpanoon ja valvontaan riittävästi voimavaroja ja asiantuntemusta sitten, kun se on käytössä, sekä kiinnittämään erityistä huomiota julkiseen tiedottamiseen luetteloon ottamisista sekä unionissa että kyseisissä maissa;

14.  antaa tunnustuksen kansalaisyhteiskunnan aktivistien väsymättömälle toiminnalle tällaisen järjestelmän tukemiseksi; kannustaa perustamaan EU:n tason neuvoa-antavan komitean;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Euroopan neuvoston pääsihteerille.

(1) EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
(2) EUVL C 378, 9.11.2017, s. 52.
(3) EUVL C 242, 10.7.2018, s. 10.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0305.
(5) EUVL C 307, 30.8.2018, s. 92.
(6) EUVL C 331, 18.9.2018, s. 97.
(7) EUVL C 458, 19.12.2018, s. 52.
(8) EUVL C 337, 20.9.2018, s. 102.
(9) EUVL C 346, 27.9.2018, s. 90.
(10) EUVL C 346, 27.9.2018, s. 86.
(11) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 104.
(12) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0383.
(13) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 76.
(14) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 91.
(15) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0090.
(16) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.
(17) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0345.
(18) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0435.
(19) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0434.
(20) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0115.
(21) EUVL C 408, 30.11.2017, s. 43.
(22) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0515.
(23) EUVL C 337, 20.9.2018, s. 82.
(24) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0157.
(25) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 77.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö