Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2612(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0176/2019

Внесени текстове :

B8-0176/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0216

Приети текстове
PDF 139kWORD 52k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари
P8_TA(2019)0216B8-0176/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно неотложната необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (2019/2612(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) .../... от 13 февруари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (4ДБИП), и по-специално член 9, параграф 2 и член 64, параграф 5 от нея(1), и във вида, в който е изменена с Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за изменение на Директива 2009/138/ЕО и Директива 2013/36/ЕС (5ДБИП), и по-специално член 1, параграф 5 от нея(2),

—  като взе предвид пътната карта на Комисията „Към нова методология за оценка на ЕС на високорискови трети държави съгласно Директива (ЕС) 2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма“(3),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 юни 2018 г., озаглавен „Методология за определяне на високорисковите трети държави съгласно Директива (ЕС) 2015/849“ (SWD(2018)0362), който, наред с другото, определя третите държави с приоритет 1 и приоритет 2,

—  като взе предвид писмото от 25 февруари 2019 г. на председателя на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) до члена на Комисията г-жа Йоурова относно делегирания акт относно високорисковите трети държави със стратегически слабости в режимите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма,

—  като взе предвид писмото от 5 март 2019 г. от председателя на комисията TAX3 във връзка с позицията на Съвета относно списъка на Комисията с високорискови трети държави, в които са налице недостатъци по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/ФТ),

—  като взе предвид размяната на мнения, проведена на 6 март 2019 г., между члена на Комисията г-жа Йоурова и комисията по икономически и парични въпроси (ECON) на Парламента и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE),

—  като взе предвид Изявление 6964/1/19 на Съвета относно Делегирания регламент (ЕС) на Комисията от 13 февруари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2019)1326),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че делегираният регламент, неговото приложение и делегираният регламент за изменение целят идентифицирането на високорискови трети държави със стратегически слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват заплаха за финансовата система на ЕС и за които са необходими мерки за разширена комплексна проверка на клиента по отношение на задължените субекти в ЕС съгласно 4ДБИП;

Б.  като има предвид, че делегиран акт, приет съгласно член 9 от 4ДБИП, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения;

В.  като има предвид, че Парламентът отхвърли две от петте предложени изменения на делегирани регламенти (C(2016)07495 и C(2017)01951) на основание, че процесът на Комисията за идентифициране на високорискови трети държави не е достатъчно автономен;

Г.  като има предвид, че Парламентът подкрепя създаването от Комисията на нова методология, която не разчита единствено на външни източници на информация при идентифицирането на юрисдикциите, показващи стратегически пропуски в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Д.  като има предвид, че целта на списъка е да бъде защитена целостта на финансовата система и на вътрешния пазар на Съюза; като има предвид, че включването на дадена държава в списъка на високорисковите трети държави не води автоматично до налагането на каквато и да било икономическа или дипломатическа санкция, а изисква от задължените субекти, като например банки, казина и агенции за недвижими имоти, да прилагат мерки за засилена комплексна проверка на сделки с тези държави, както и да гарантират, че финансовата система на ЕС е оборудвана да предотврати рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, идващи от трети държави;

Е.  като има предвид, че държавите могат да бъдат заличени от списъка, в случай че отстранят своите слабости в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Ж.  като има предвид, че на 13 февруари 2019 г. Комисията прие делегиран акт, включващ списък с 23 държави и територии: Афганистан, Американска Самоа, Бахамски острови, Ботсуана, Демократична народна република Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Панама, Пакистан, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американски Вирджински острови и Йемен;

З.  като има предвид, че Съветът, в своето изявление от 7 март 2019 г., заявява, че той се е противопоставил на делегирания акт, тъй като в предложението не се установява прозрачен и устойчив процес, който да насърчава активно засегнатите държави да предприемат решителни действия, като същевременно зачита правото им на изслушване;

И.  като има предвид, че новата методология беше изложена в работен документ на службите на Комисията, публикуван на 22 юни 2018 г., като тя прилага преразгледаните критерии за определяне на високорисковите трети държави;

Й.  като има предвид, че Комисията започна консултации с трети държави, посочени в делегирания акт, считано към 23 януари 2019 г., и проведе срещи с всички държави, поискали повече информация относно причините за включването им в списъка;

К.  като има предвид, че на 7 март 2019 г. Съветът отхвърли делегирания акт в рамките на Европейския съвет по правосъдие и вътрешни работи;

1.  приветства факта, че на 13 февруари 2019 г. Комисията прие нов списък от 23 държави, в които са налице стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

2.  изразява съжаление, че Съветът се противопостави на предложения от Комисията делегиран акт;

3.  насърчава Комисията да вземе предвид всички изразени опасения и да предложи нов делегиран акт във възможно най-кратък срок;

4.  приветства работата, извършена от Комисията, за приемане на самостоятелен списък, основан на строги критерии, одобрени от съзаконодателите; подчертава, че е важно Съюзът да разполага с автономен списък на високорискови трети държави със слабости в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и приветства новата методология на Комисията за идентифициране на високорисковите държави по силата на 4ДБИП и 5ДБИП;

5.  припомня, че член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849, във вида, в който е изменена с 5ДБИП, задължава Комисията да извърши независима оценка на стратегическите слабости в няколко области;

6.  счита, че за да се запази целостта на списъка на високорисковите държави, процесът на скрининг и вземане на решения следва да се извършва единствено въз основа на методиката и не трябва да се влияе от съображения, излизащи извън областта на слабостите по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

7.   отбелязва, че лобистките и дипломатическите усилия от страна на изброените държави са и ще продължат да бъдат част от процеса на идентифициране на държавите с висок риск; подчертава, че този натиск не следва да подкопава способността на институциите на ЕС да се справят с изпирането на пари и да се противопоставят на финансирането на тероризма, свързано с ЕС, по ефективен и независим начин;

8.  призовава Комисията да публикува своите оценки на държавите, включени в списъка, за да гарантира обществен контрол и да не може да се злоупотребява с тях;

9.   призовава Комисията да гарантира прозрачен процес с ясни и конкретни критерии за държавите, които се ангажират да проведат реформи, за да се избегне включването им в списъка;

10.  отбелязва, че оценката на Руската федерация все още продължава; очаква Комисията да включи в своята оценка последните разкрития във връзка с „Перачницата на Тройката“; припомня, че в работата на комисиите ECON, LIBE и TAX3 по време на настоящия парламентарен мандат бяха повдигнати опасения относно рамките на Руската федерация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

11.  призовава Комисията да се ангажира с държавите членки, за да насърчи по-голямо приемане от страна на Съвета на предложената от Комисията методология;

12.  призовава държавите членки, които все още не са направили това, да транспонират 4ДБИП и 5ДБИП в националното си законодателство;

13.  призовава да бъдат отделени повече човешки и финансови ресурси за съответното звено в компетентната генерална дирекция на Комисията, а именно ГД „Правосъдие и потребители“ (DG JUST);

14.  призовава Комисията да постигне значителен напредък по отношение на етапа на оценка за третите държави с приоритет 2;

15.  припомня, че делегираният акт на ЕС е отделен процес от списъка на Специалната група за финансови действия и следва да остане въпрос изключително от компетентността на ЕС;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(2) ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43.
(3) Вж.: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност