Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2612(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0176/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0176/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0216

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 41k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista
P8_TA(2019)0216B8-0176/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2019 rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettavasta EU:n mustasta listasta kolmansista maista (2019/2612(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita 13. helmikuuta 2019 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o …/…,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20. toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesun vastainen direktiivi), ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan 5 kohdan(1), sellaisena kuin se on muutettuna rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta 30. toukokuuta 2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/843(2) (viides rahanpesun vastainen direktiivi), ja erityisesti 1 artiklan 5 kohdan osalta,

–  ottaa huomioon komission etenemissuunnitelman ”Towards a new methodology for the EU assessment of High Risk Third Countries under Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing”(3),

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2018 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849” (SWD(2018)0362), jossa määritellään muun muassa prioriteetin 1 ja prioriteetin 2 kolmannet maat,

–  ottaa huomioon talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän valiokunnan (TAX3) puheenjohtajan 25. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen komission jäsen Jourovalle sellaisista delegoiduista säädöksistä, jotka koskevat suuririskisiä kolmansia maita, joilla on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan järjestelmissään strategisia puutteita,

–  ottaa huomioon talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän valiokunnan (TAX3) puheenjohtajan 5. maaliskuuta 2019 päivätyn kirjeen neuvoston kannasta komission listaan suuririskisistä kolmansista maista, joilla on puutteita siinä, miten torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta,

–  ottaa huomioon komission jäsen Jourovan ja parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 6. maaliskuuta 2019 käymän keskustelun,

–  ottaa huomioon neuvoston lausuman 6964/1/19 komission 13. helmikuuta 2019 annetusta delegoidusta asetuksesta (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (C(2019)1326),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että delegoidun asetuksen ja sen liitteen ja delegoidun asetuksen muuttamisesta annettujen delegoitujen asetusten tarkoituksena on yksilöidä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita siinä, miten torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, jotka uhkaavat EU:n rahoitusjärjestelmää ja joiden vuoksi neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin nojalla EU:n ilmoitusvelvollisten on tehostettava asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä;

B.  ottaa huomioon, että neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä;

C.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi kaksi viidestä delegoidun asetuksen muuttamisesta annettua ehdotusta (C(2016)07495 ja C(2017)01951) sillä perusteella, että suuririskisten kolmansien maiden määrittämistä koskeva komission menettely ei ollut riittävän autonominen;

D.  toteaa tukevansa komission laatimaa uutta menetelmää, jossa ei turvauduta yksinomaan ulkoisiin tietolähteisiin yksilöitäessä lainkäyttöalueita, joilla esiintyy strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa;

E.  ottaa huomioon, että listan tavoitteena on suojata unionin rahoitusjärjestelmän ja sisämarkkinoiden eheyttä; ottaa huomioon, että maan sisällyttäminen suuririskisten kolmansien maiden listalle ei johda minkään taloudellisen tai diplomaattisen seuraamuksen käyttöönottoon, vaan velvoittaa ilmoitusvelvolliset, kuten pankit, kasinot ja kiinteistövälittäjät ,soveltamaan tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä näihin maihin kohdistuviin liiketoimiin ja varmistamaan, että EU:n rahoitusjärjestelmä on varustettu siten, että se estää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä kolmansista maista;

F.  ottaa huomioon, että maat voitaisiin poistaa listalta, jos ne korjaavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat puutteensa;

G.  ottaa huomioon, että komissio antoi 13. helmikuuta 2019 delegoidun säädöksen, johon sisältyy 23 maan ja alueen luettelo: Afganistan, Amerikan Samoa, Bahama, Botswana, Korean demokraattinen kansantasavalta, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libya, Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syyria, Trinidad ja Tobago, Tunisia, Yhdysvaltain Neitsytsaaret ja Jemen;

H.  ottaa huomioon, että neuvosto totesi 7. maaliskuuta 2019 antamassaan lausumassa vastustavansa delegoitua säädöstä, koska ehdotusta ei ole laadittu avoimella ja joustavalla tavalla kannustaen asianomaisia maita aktiivisesti ryhtymään määrätietoisiin toimiin eikä kunnioittaen niiden oikeutta tulla kuulluiksi;

I.  ottaa huomioon, että uusi menetelmä esiteltiin 22. kesäkuuta 2018 julkaistussa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, jossa sovelletaan tarkistettuja kriteerejä suuririskisten kolmansien maiden määrittämiseksi;

J.  ottaa huomioon, että komissio alkoi kuulla delegoidussa säädöksessä lueteltuja kolmansia maita 23. tammikuuta 2019 ja tapasi kaikki maat, jotka pyysivät lisätietoja niiden luetteloon merkitsemisen syistä;

K.  toteaa, että neuvosto hylkäsi delegoidun säädöksen 7. maaliskuuta 2019 oikeus- ja sisäasiain neuvostossa;

1.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio hyväksyi 13. helmikuuta 2019 uuden listan 23 sellaisesta kolmannesta maasta, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisissa kehyksissä;

2.  pitää valitettavana, että neuvosto ei tukenut komission ehdottamaa delegoitua säädöstä;

3.  kannustaa komissiota ottamaan huomioon kaikki esitetyt huolenaiheet ja antamaan uuden delegoidun säädöksen mahdollisimman pian;

4.  on tyytyväinen siihen, että komissio hyväksyy itsenäisen listan, joka perustuu lainsäädäntövallan käyttäjien sopimiin tiukkoihin kriteereihin; korostaa, että unionissa on tärkeää laatia autonominen luettelo suuririskisistä kolmansista maista, joilla on strategisia puutteita siinä, miten torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, ja pitää myönteisenä komission uutta menetelmää neljännen ja viidennen rahanpesudirektiivin mukaisten suuririskisten maiden määrittämiseksi;

5.  muistuttaa, että direktiivin (EU) 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden viidennellä rahanpesudirektiivillä, 9 artiklan 2 kohdassa velvoitetaan komissio arvioimaan itsenäisesti strategisia puutteita useilla aloilla;

6.  katsoo, että suuririskisten maiden listan eheyden turvaamiseksi arviointi- ja päätöksentekoprosessi olisi toteutettava pelkän menetelmän perusteella, eivätkä muut kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan puutteisiin liittyvät näkökohdat saa vaikuttaa niihin;

7.   toteaa, että luetteloitujen maiden lobbaus ja diplomaattinen painostus on ollut ja tulee olemaan osa suuririskisten maiden määrittämisprosessia; korostaa, että tällainen painostus ei saisi heikentää EU:n toimielinten kykyä torjua unioniin liittyvää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tehokkaalla ja autonomisella tavalla;

8.  kehottaa komissiota julkaisemaan listalle sisältyviä maita koskevat arviointinsa julkisen valvonnan varmistamiseksi, jottei väärinkäyttö ole mahdollista;

9.   kehottaa komissiota varmistamaan avoimen prosessin, jossa on selkeät ja konkreettiset vertailuarvot maille, jotka sitoutuvat toteuttamaan uudistuksia, jotta vältetään listalle kirjaaminen;

10.  toteaa, että Venäjän federaation arviointi on edelleen käynnissä; odottaa, että komissio sisällyttää viimeisimmät ”Troika Laundromat” -paljastukset arviointiinsa; muistuttaa, että ECON-, LIBE- ja TAX3-valiokuntien työ tällä vaalikaudella on nostanut esiin huolta Venäjän federaation rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kehyksistä;

11.  kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa neuvoston omavastuullisuuden lisäämiseksi komission ehdottamaan menetelmään nähden;

12.  kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä saattaneet neljättä ja viidettä rahanpesudirektiiviään osaksi kansallista lainsäädäntöään, saattamaan ne osaksi kansallista lainsäädäntöään;

13.  vaatii, että asiasta vastaavalle komission pääosastolle eli oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastolle osoitetaan enemmän henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja;

14.  kehottaa komissiota edistämään merkittävästi arviointivaihetta prioriteetin 2 kolmansissa maissa;

15.  muistuttaa, että EU:n delegoitu säädös on FATF:n luettelosta erillinen prosessi ja sen olisi säilyttävä yksinomaan EU:n asiana;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) EUVL L 156, 19.6.2018, s. 43.
(3) Ks. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö