Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0176/2019

Ingivna texter :

B8-0176/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0216

Antagna texter
PDF 125kWORD 45k
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
P8_TA(2019)0216B8-0176/2019

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (2019/2612(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) …/..., av den 13 februari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (fjärde penningtvättsdirektivet), särskilt artiklarna 9.2 och 64.5(1), och ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU (femte penningtvättsdirektivet), särskilt artikel 1.5(2),

–  med beaktande av kommissionens färdplan om en ny metod för bedömning av högriskländer enligt direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism(3),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 juni 2018 Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849 (metod för identifiering av högrisktredjeländer enligt direktiv (EU) 2015/849) (SWD(2018)0362), som bland annat definierar prioritet 1- och prioritet 2-tredjeländer,

–  med beaktande av skrivelsen av den 25 februari 2019 från ordföranden för det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) till kommissionsledamot Jourova om den delegerade akten om högrisktredjeländer med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,

–  med beaktande av skrivelsen av den 5 mars 2019 från ordföranden för TAX3 om rådets ståndpunkt om kommissionens lista över högrisktredjeländer som uppvisar brister när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF),

–  med beaktande av den diskussion som hölls den 6 mars 2019 mellan kommissionsledamot Jourova och Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE),

–  med beaktande av rådets uttalande 6964/1/19 om kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 13 februari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2019)1326),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syftet med den delegerade förordningen och dess bilaga och de delegerade ändringsförordningarna är att identifiera högrisktredjeländer med strategiska brister i sin bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering (AML/CTF), som utgör ett hot mot EU:s finansiella system och som kräver skärpta åtgärder för kundkännedom vid ansvariga enheter inom EU i enlighet med det fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD).

B.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9 i 4AMLD ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

C.  Europaparlamentet förkastade två av fem förslag till ändring av delegerade förordningar (C(2016)07495 och C(2017)01951) med motiveringen att kommissionens förfarande för att identifiera högrisktredjeländer inte var tillräckligt självständigt.

D.  Europaparlamentet stöder kommissionens införande av en ny metod som inte uteslutande förlitar sig på externa informationskällor för att identifiera jurisdiktioner som uppvisar strategiska brister i sin bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering.

E.  Syftet med listan är att skydda unionens finansiella systems och den inre marknadens integritet. Införandet av ett land på listan över högrisktredjeländer leder inte till ekonomiska eller diplomatiska sanktioner, men kräver att ansvariga enheter såsom banker, kasinon och fastighetsmäklare tillämpar skärpta åtgärder för kundkännedom i samband med transaktioner som involverar dessa länder och säkerställer att EU:s finansiella system är utrustat för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism från tredjeländer.

F.  Länder bör kunna avföras från listan om de åtgärdar sina brister i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism.

G.  Den 13 februari 2019 antog kommissionen sin delegerade akt, med en lista över 23 länder och territorier: Afghanistan, Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Demokratiska folkrepubliken Korea, Etiopien, Ghana, Guam, Iran, Irak, Jemen, Libyen, Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Samoa, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago och Tunisien.

H.  I sitt uttalande av den 7 mars 2019 angav rådet att det invände mot den delegerade akten eftersom förslaget inte hade upprättats genom en process med transparens och motståndskraft i vilken berörda länder aktivt förses med incitament för att vidta kraftfulla åtgärder, samtidigt som deras rätt att göra sig hörd respekteras.

I.  Den nya metoden fastställdes i ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som offentliggjordes den 22 juni 2018 och som använder de reviderade kriterierna för identifiering av högrisktredjeländer.

J.  Kommissionen började konsultera de tredjeländer som förtecknas i den delegerade akten från och med den 23 januari 2019, och höll ett möte med alla de länder som begärde mer information om skälen till att de förts upp på listan.

K.  Rådet förkastade den delegerade akten den 7 mars 2019 i rådet (rättsliga och inrikes frågor).

1.  Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen den 13 februari 2019 antog en ny lista över 23 tredjeländer med strategiska brister i sina ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

2.  Europaparlamentet beklagar att rådet invände mot den delegerade akt som kommissionen föreslagit.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till alla farhågor som framförts och att lägga fram en ny delegerad akt så snart som möjligt.

4.  Europaparlamentet lovordar det arbete som kommissionen har gjort för att anta en självständig lista baserad på strikta kriterier som fastställts av medlagstiftarna. Parlamentet betonar vikten av att unionen har en självständig lista över högrisktredjeländer som uppvisar brister i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism, och välkomnar kommissionens nya metod för att identifiera högriskländer enligt 4AMLD och 5AMLD.

5.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849, i dess ändrade lydelse enligt 5AMLD, är skyldig att självständigt bedöma strategiska brister på flera områden.

6.  Europaparlamentet anser att gransknings- och beslutsprocessen, för att skydda integriteten för listan över högriskländer, endast bör utföras på grundval av metoden och inte får påverkas av överväganden som går utöver bristerna i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism.

7.   Europaparlamentet noterar att lobbyverksamhet och diplomatiska påtryckningar från de länder som uppförts på listan har varit och kommer att förbli en del av processen med att identifiera högriskländer. Parlamentet understryker att ett sådana påtryckningar inte får undergräva EU-institutionernas förmåga att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism med anknytning till EU på ett effektivt och självständigt sätt.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra sina bedömningar av de förtecknade länderna för att säkerställa offentlig kontroll så att de inte kan missbrukas.

9.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en transparent process med tydliga och konkreta riktmärken för de länder som åtar sig att genomföra reformer för att undvika att föras upp på listan.

10.  Europaparlamentet noterar att bedömningen av Ryska federationen fortfarande pågår. Parlamentet förväntar sig att kommissionen inkluderar de senaste avslöjandena från ”Troika Laundromat” i sin bedömning. Parlamentet påminner om att arbetet i ECON-, LIBE- och TAX3-utskotten under denna valperiod har gett anledning till betänkligheter över Ryska federationens ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att öka rådets delaktighet i kommissionens föreslagna metod.

12.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har gjort det att införliva 4AMLD och 5AMLD i sin nationella lagstiftning.

13.  Europaparlamentet kräver att mer mänskliga och ekonomiska resurser tilldelas den berörda enheten vid kommissionens behöriga generaldirektorat, nämligen GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor (GD JUST).

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra påtagliga framsteg med bedömningsfasen för prioritet 2-tredjeländer.

15.  Europaparlamentet påminner om att EU:s delegerade akt är en särskild process vid sidan av FATF:s lista och bör uteslutande förbli en EU-angelägenhet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) EUT L 156, 19.6.2018, s. 43.
(3) Mer information finns på: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy