Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0333R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0218

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 133kWORD 55k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
P8_TA(2019)0218A8-0087/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (COM(2017)08272017/0333R(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (COM(2017)0827),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ, και τη δήλωση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ, της 29ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ της 14ης Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 11ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με θέματα ελέγχου και λογοδοσίας όσον αφορά την πρόταση της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου εντός του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2017 για το μέλλον της Ευρώπης, και το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0087/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή του ευρώ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά επιτεύγματα του ευρωπαϊκού σχεδίου και ακρογωνιαίο λίθο της οικοδόμησης της ΟΝΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες της αρχιτεκτονικής του ευρώ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ταχεία ολοκλήρωση της ΟΝΕ και ενίσχυση της υποχρέωσης δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ προσφέρει προστασία και ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και σταθερή ζώνη του ευρώ είναι απαραίτητη για τα μέλη της και για την ΕΕ συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή σε ένα κοινό νομισματικό χώρο απαιτεί τήρηση κοινών κανόνων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και κοινά εργαλεία για την αντιμετώπιση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αναταραχών και για την προώθηση της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης επί τα βελτίω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (Συνθήκη ΕΜΣ) προβλέπει σαφή σύνδεση με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς μακροοικονομικής εποπτείας, ιδίως τη συμμόρφωση με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών ευελιξίας, και την εφαρμογή βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των κινδύνων και ο επιμερισμός των κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζουν με την εμβάθυνση της ΟΝΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και ο μεταγενέστερος μετασχηματισμός του σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) έχουν αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της ΟΝΕ και παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του ΕΜΣ έχει αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του και ειδικότερα όσον αφορά την ικανότητά του να αντιδρά ταχέως σε οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κλυδωνισμούς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ενσωμάτωση του ΕΜΣ στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να νοείται ως μέρος του σχεδίου ολοκλήρωσης της ΟΝΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την ΟΝΕ ανέδειξε τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις των κρατών μελών σχετικά με το μακροπρόθεσμο μέλλον του ΕΜΣ, αλλά παρέχει επίσης μια καλή αφετηρία για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου του, την ανάπτυξη των χρηματοδοτικών εργαλείων του και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας του στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΕΜΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση για την εμβάθυνση της ΟΝΕ θα πρέπει να εισφέρει μια πολιτική λύση για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βραχυπρόθεσμα, η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην τραπεζική ένωση, παρέχοντας έναν κατάλληλο κοινό χρηματοπιστωτικό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ)·

1.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και την θεωρεί χρήσιμη συμβολή στην εν εξελίξει συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· χαιρετίζει ειδικότερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση του ΕΜΣ στην έννομη τάξη της ΕΕ·

2.  επισημαίνει ότι τα καθήκοντα που θα εκτελεί ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ θα ανήκουν στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, και ότι η ονομασία «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» είναι ενδεχομένως παραπλανητική· επισημαίνει ότι, στη γνώμη της της 11ης Απριλίου 2018, η ΕΚΤ πρότεινε να διατηρήσει ο διάδοχος του ΕΜΣ την ονομασία «ΕΜΣ»· ζητεί, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, να αξιολογηθούν δεόντως και ενδελεχώς οι συνέπειες της επιλογής ονομασίας για τον μεταρρυθμισμένο ΕΜΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ελάχιστος δυνατός αντίκτυπος στην ομαλή λειτουργία του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ· προτείνει να διατηρήσει ο ΕΜΣ τη σημερινή του ονομασία που αναγνωρίζεται στις κεφαλαιαγορές, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΚΤ·

3.  υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ υποστηρίζεται από την ύπαρξη ενός οργανισμού που λειτουργεί ως «δανειστής εσχάτης ανάγκης»· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΕΜΣ έχει συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ, ιδίως με την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε πολλά κράτη μέλη που επλήγησαν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημοσίου χρέους·

4.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες θέσεις του υπέρ της ενσωμάτωσης του ΕΜΣ στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο θα τον καθιστούσε αυτόνομο οργανισμό της ΕΕ· τονίζει ότι η ενσωμάτωση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και να συνεχίσει να νοείται ως μέρος του σχεδίου ολοκλήρωσης της ΟΝΕ· πιστεύει ότι η εν λόγω ενσωμάτωση θα επιτρέψει μια διαχείριση σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο, θα διασφαλίσει την πλήρη συνοχή των δημοσιονομικών κανόνων και υποχρεώσεων, θα διευκολύνει τον συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  υπογραμμίζει ότι, εάν στο μέλλον εμπλέκονται δημοσιονομικοί πόροι της ΕΕ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την πολιτική εξουσία να ασκεί όλα τα ισχύοντα δικαιώματα δημοσιονομικού ελέγχου επί του ΕΜΣ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· σημειώνει ότι, στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτικός φορέας και θα πρέπει να του ανατεθεί σαφής και θεσμοθετημένος ρόλος στη διαδικασία απαλλαγής·

6.  υπενθυμίζει τις δημοσιονομικές και δημοκρατικές εξουσίες εποπτείας των εθνικών κοινοβουλίων· εκτιμά ότι ο έλεγχος του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ από τα εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω· πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ και συμμετοχής σε διάλογο με τον Γενικό Διευθυντή του ΕΜΣ·

7.  επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει προκαλέσει ζωηρή συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και νομικές συνέπειές της· τονίζει, ωστόσο, ότι η συζήτηση αυτή σχετικά με τη μακροπρόθεσμη προοπτική της θεσμικής συγκρότησης του ΕΜΣ δεν πρέπει να επιβραδύνει τα μέτρα που απαιτούνται επειγόντως για την ενίσχυση και επιβολή της υποχρέωσης δημοκρατικής λογοδοσίας της ΟΝΕ και της ικανότητάς της να προωθεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και σύγκλιση και να αντιμετωπίζει τους οικονομικούς κλυδωνισμούς· ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει βραχυπρόθεσμα μια εύλογη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ μέσω αναθεώρησης της Συνθήκης για τον ΕΜΣ, χωρίς να αποκλείονται πιο φιλόδοξες εξελίξεις στο μέλλον·

8.  υπογραμμίζει ότι πρωταρχική αποστολή του μεταρρυθμισμένου ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί η παροχή μεταβατικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής σε κράτη μέλη που έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων προσαρμογής και λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από προηγούμενα προγράμματα χρηματοπιστωτικής συνδρομής που διαχειρίστηκαν η Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η ΕΚΤ· τονίζει ότι ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ πρέπει να διαθέτει επαρκή ικανότητα παρέμβασης για τον σκοπό αυτό· αντιτίθεται, ως εκ τούτου, σε κάθε απόπειρα να μετατραπεί ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ σε μέσο που εξυπηρετεί μόνο τις τράπεζες, ή να μειωθεί η χρηματοδοτική του ικανότητα για τη στήριξη των κρατών μελών·

9.  υπενθυμίζει ότι το φάσμα των χρηματοδοτικών μέσων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΜΣ θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμα για τον μεταρρυθμισμένο ΕΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να παρέχει επαρκή προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή, δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσβασης στη συνδρομή προτού βρεθούν αντιμέτωπα με μεγάλες δυσκολίες ανεύρεσης κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές· υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στην προληπτική υπό όρους πιστωτική γραμμή (PCCL) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη με βάση επιστολή προθέσεων και με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κριτηρίων· σημειώνει ότι τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βοηθούνται τα κράτη μέλη στην περίπτωση σοβαρών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κραδασμών· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στα κράτη μέλη μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μελλοντικό δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, των επενδύσεων και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης επί τα βελτίω στη ζώνη του ευρώ·

10.  υπογραμμίζει ότι η ΟΝΕ απαρτίζεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όλα εκ των οποίων, με εξαίρεση τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ και να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, ως εκ τούτου, η συμμετοχή στον οποίο ΕΜΣ θα πρέπει να είναι δυνατή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

11.  πιστεύει ότι ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ θα πρέπει να διαδραματίζει, παράλληλα με την Επιτροπή και σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής, διασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση ανάγκης, το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ διαθέτει μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς να αποκλείεται η σύναψη κατάλληλων εταιρικών σχέσεων με άλλα θεσμικά όργανα, και συγκεκριμένα με το ΔΝΤ·

12.  υπογραμμίζει ότι ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ θα πρέπει να διαθέτει δική του εμπειρογνωμοσύνη για την παραγωγή και την αξιολόγηση των στοιχείων που απαιτούνται από το καταστατικό του· τονίζει, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής από τον ΕΝΣ, καθώς και η λήψη από τον ΕΜΣ αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων προσαρμογής, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαθιστούν, να επικαλύπτουν ή να συμπίπτουν με την κανονική μακροοικονομική και δημοσιονομική εποπτεία που προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανόνες και κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής·

13.  πιστεύει ότι στα πιθανά μελλοντικά προγράμματα προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος των προτεινόμενων μέτρων, σε σύγκριση ιδίως με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τη μη αλλαγή πολιτικής, υπό το φως μιας προηγούμενης και ουσιαστικής εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων·

14.  τονίζει την ανάγκη για μια αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ, ιδίως σε επείγουσες καταστάσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του τρέχοντος πλαισίου διακυβέρνησης·

15.  ζητεί την ταχεία μεταρρύθμιση του ΕΜΣ, η οποία θα επαναπροσδιορίσει τον ρόλο, τις λειτουργίες και τα χρηματοδοτικά του εργαλεία, έτσι ώστε ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ να μπορεί να προσφέρει στήριξη ρευστότητας σε περίπτωση εξυγίανσης και να χρησιμεύσει ως χρηματοοικονομικός μηχανισμός στήριξης για το ΕΤΕ· ζητεί ο εν λόγω κοινός μηχανισμός στήριξης να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν, έως το 2020, με την επιφύλαξη των συμφωνηθέντων όρων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από το 2024·

16.  υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της 4ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, τα οποία εγκρίθηκαν από τη σύνοδο κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης Δεκεμβρίου 2018· χαιρετίζει, ειδικότερα, την επίσπευση της εισαγωγής του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος στον τομέα της μείωσης των κινδύνων, κάτι που πρόκειται να αξιολογηθεί το 2020, και έχουν εγκριθεί οι όροι για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του σχετικά με την ανάγκη ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων (EDIS), αναγνωρίζοντας ότι η μείωση των κινδύνων και ο επιμερισμός των κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζουν· σημειώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα όσον αφορά τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ και το μηχανισμό σταθεροποίησης, αλλά λαμβάνει δεόντως υπόψη την εντολή για την θέσπιση δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα· υπογραμμίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της μείωσης του κινδύνου· υπενθυμίζει επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο αυτή, ιδίως όσον αφορά τη λεγόμενη δέσμη τραπεζικών μέτρων και τον προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια·

17.  προτείνει τη θέσπιση πρωτοκόλλου για ένα προσωρινό μνημόνιο συνεργασίας (ΜΣ) μεταξύ του ΕΜΣ και του Κοινοβουλίου, με άμεση ισχύ, με στόχο τη βελτίωση του διοργανικού διαλόγου και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του ΕΜΣ, στο οποίο θα προσδιορίζονται τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και των μελών του όσον αφορά τα ζητήματα που τίθενται στον μεταρρυθμισμένο ΕΜΣ, τις τακτικές ακροάσεις, τα δικαιώματα διορισμού και τα κατάλληλα δικαιώματα ελέγχου του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει το αίτημά του για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· τονίζει ότι ο Γενικός Διευθυντής του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ θα πρέπει να εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να του υποβάλλει έκθεση, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου· ζητεί μετ’ επιτάσεως τη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση των διοικητικών οργάνων του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωομάδα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
(2) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
(3) ΕΕ C 220 της 25.6.2018, σ. 2.
(4) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 96.
(5) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 182.
(6) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 235.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου