Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2277(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0178/2019

Ingivna texter :

A8-0178/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0221

Antagna texter
PDF 120kWORD 44k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (2018/2277(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Jørn Dohrmann immunitet som översändes den 6 november 2018 av Danmarks justitieminister till Danmarks ständige representant vid EU, och som tillkännagavs i kammaren den 28 november 2018 med anledning av ett åtal i enlighet med danska strafflagens 260 § 1 st. led 1, 291 § 1 st. och 293 § 1 st., jfr 21 §,

–  efter att ha hört Jørn Dohrmann i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av 57 § i Danmarks grundlag,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0178/2019), och av följande skäl:

A.  Den allmänna åklagaren i Viborg har lämnat in en begäran om upphävande av immuniteten för Jørn Dohrmann, ledamot av Europaparlamentet, vald i Danmark, med anledning av överträdelser i den mening som avses i danska strafflagens 260 § 1 st. led 1, 291 § 1 st. och 293§ 1 st., jfr 21 §. Talan gäller i synnerhet påståenden om olaga tvång, skadegörelse och försök till egenmäktigt förfarande.

B.  Den 26 april 2017, utanför sin privata bostad i Vamdrup, tilltvingade sig Jørn Dohrmann en kamera från en fotograf som stod ungefär 195 meter från hans hus och filmade det med syftet att använda det inspelade materialet i en tv-dokumentär om några danska ledamöter av Europaparlamentet. Jørn Dohrmann framförde hot om att slå sönder kameran. Han åsamkade skador på ovannämnda kamera, däribland dess mikrofon, bildskärm och kabel. Han tog kameran och minneskortet med avsikten att olovligen granska det inspelade materialet, vilket dock i slutändan misslyckades eftersom polisen kom till adressen och fick kameran överlämnad och även minneskortet, som han hade tagit ut ur kameran.

C.  Fotografen blev först anklagad för överträdelse av danska strafflagens 264a § för att olovligen ha fotograferat personer som befann sig på privat mark. Den allmänna åklagaren hemställde att åtalet skulle läggas ner, eftersom det uppsåt som krävs för en fällande dom i samband med överträdelser av danska strafflagens 264a § inte kunde konstateras.

D.  Polisen i sydöstra Jylland uppmärksammade att det företag som anställt journalisten och ägaren av kameran hade riktat ett skadeståndsanspråk på 14 724,71 danska kronor till följd av ärendet, och att fall av skadegörelse, stöld, tillgrepp o.d. där bötesstraff åberopas måste avgöras i ett rättsligt förfarande om den skadelidande parten har ett skadeståndsanspråk.

E.  Först hemställde den allmänna åklagaren att bötesstraffet skulle utmätas till 20 000 danska kronor i fallet mot Jørn Dohrmann i stället för att yrka på ett fängelsestraff, utan att något åtal skulle väckas.

F.  Jørn Dohrmann har nekat till att han är skyldig. Enligt riksåklagaren skulle man därför avvika från gängse praxis om man försöker avgöra fallet genom ett föreläggande om böter.

G.  Den behöriga myndigheten har lämnat in en begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet, så att åtal kan väckas mot honom.

H.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

I.  Enligt danska grundlagens 57 § 1 st. får ingen ledamot av det danska folketinget utan folketingets samtycke åtalas eller på något sätt frihetsberövas om han eller hon inte har tagits på bar gärning vid en överträdelse. Bestämmelsen ger endast skydd mot allmänt åtal, inte mot enskilt åtal. Om ett mål kan avgöras med ett föreläggande om böter behöver samtycke från folketinget inte inhämtas.

J.  Räckvidden för immuniteten för ledamöter av det danska folketinget motsvarar i själva verket räckvidden för Europaparlamentsledamöternas immunitet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Europeiska unionens domstol har konstaterat att ett yttrande av en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort det ”under utövandet av sitt ämbete”. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart.

K.  De påstådda handlingarna gäller inte yttranden som ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster som denne avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och har därför inte något direkt eller uppenbart samband med Jørn Dohrmanns utövande av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

L.  Det finns inga belägg för eller någon anledning att misstänka fumus persecutionis.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Jørn Dohrmanns immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Danmarks justitieminister och till Jørn Dohrmann.

(1) Tribunalens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, 10 juli 1986, Wybot/Faure med flera, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy