Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0089(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0447/2018

Ingivna texter :

A8-0447/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0222

Antagna texter
PDF 298kWORD 98k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0184),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0149/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 september 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A8-0447/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 66.
(2) EUT C 461, 21.12.2018, s. 232.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG
P8_TC1-COD(2018)0089

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt för godkända representativa enheter, som företräder konsumenters kollektiva intressen, att söka gottgörelse genom grupptalan mot överträdelser av bestämmelser i unionsrätten. De godkända representativa enheterna bör kunna ansöka om att en överträdelse skam upphöra eller förbjudas och om fastställande av att en överträdelse har ägt rum samt om gottgörelse, exempelvis ersättning, återbetalning av erlagt pris, reparation byte, avlägsnande, prisnedsättning eller hävning av avtal i enlighet med nationell lagstiftning. [Ändr. 1]

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG(4) gjorde det möjligt för godkända representativa enheter att väcka grupptalan främst i syfte att stoppa och förbjuda överträdelser av unionslagstiftningen som skadar konsumenternas kollektiva intressen. Det direktivet har dock visat sig otillräckligt för att komma till rätta med de utmaningar som tillämpningen av konsumentlagstiftningen medför. För att öka möjligheterna att avskräcka från olagliga metoder, uppmuntra goda och ansvarsfulla affärsmetoder och minska olägenheterna för konsumenterna är det nödvändigt att stärka mekanismen för skydd av konsumenters kollektiva intressen. Med hänsyn till det stora antalet ändringar är det av tydlighetsskäl lämpligt att ersätta direktiv 2009/22/EG. Det finns ett starkt behov av ingripande från EU:s sida, på grundval av artikel 114 i EUF-fördraget, för att säkerställa både tillgång till rättslig prövning och korrekt rättskipning, eftersom det kommer att minska de kostnader och den börda som följer av en enskild talan. [Ändr. 2]

(3)  En grupptalan bör erbjuda ett ändamålsenligt och effektivt sätt att skydda alla konsumenters kollektiva intressen mot både nationella och internationella överträdelser. Den bör göra det möjligt för godkända representativa enheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och överbrygga de hinder som konsumenterna stöter på inom ramen för en individuell talan, till exempel osäkerhet om konsumenters rättigheter och tillgängliga förfaranden, föregående erfarenhet av misslyckad talan, överdrivet långa förfaranden, psykologisk ovilja att vidta åtgärder och en negativ balans mellan förväntade kostnader och fördelar som den enskilda talan förväntas leda till, vilket ökar rättssäkerheten för såväl käranden som svaranden samt för rättssystemet i stort. [Ändr. 3]

(4)  Det är viktigt att säkerställa den nödvändiga balansen mellan tillgång till rättslig prövning och processuella skyddsmekanismer mot rättegångsmissbruk som på ett otillbörligt sätt kan hindra företags förmåga att verka på den inre marknaden. För att förhindra missbruk av grupptalan bör inslag som straffskadestånd och avsaknad av begränsningar när det gäller rätten att väcka talan på skadelidande konsumenters vägnar undvikas, samtidigt som tydliga regler om olika förfarandeaspekter, såsom utseendet av godkända representativa enheter, ursprunget till enheternas medel och typer av information som krävs för att underbygga grupptalan bör fastställas. Detta direktiv bör inte påverka nationella regler om fördelning av rättegångskostnader. Den förlorande parten bör bära kostnaderna för förfarandet. Domstolen bör dock inte ålägga den förlorande parten att betala kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till yrkandet. [Ändr. 4]

(5)  Överträdelser som påverkar konsumenters kollektiva intressen har ofta gränsöverskridande verkningar. Mer ändamålsenliga och effektiva möjligheter till grupptalan som är tillgängliga i hela unionen bör stärka konsumenternas förtroende för den inre marknaden och göra det möjligt för konsumenterna att utöva sina rättigheter.

(6)  Detta direktiv bör omfatta en rad olika områden, exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, resor och turism, energi, telekommunikationer och, miljö och hälsa. Det bör omfatta överträdelser av unionslagstiftning som skyddar dels konsumenters kollektiva intressen oavsett om de berörda personerna betecknas som konsumenter eller som resenärer, användare, kunder, icke-professionella investerare, icke-professionella kunder eller något annat i den relevanta unionslagstiftningen –, dels registrerades kollektiva intressen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. För att säkerställa lämpliga åtgärder vid överträdelser av unionslagstiftningen, vilka är under snabb utveckling både till form och omfattning, bör man varje gång det antas en ny unionsrättsakt som är relevant för skyddet av konsumenternas kollektiva intressen överväga att ändra bilagan till detta direktiv för att föra in den rättsakten under direktivets tillämpningsområde. [Ändr. 5]

(6a)  Detta direktiv är tillämpligt på grupptalan som väcks med avseende på kraftigt konsumentpåverkande överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I. Konsekvenserna betraktas som stora när två konsumenter berörs. [Ändr. 6]

(7)  Kommissionen har antagit lagförslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, och till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Det bör därför föreskrivas att kommissionen ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska bedöma huruvida unionsbestämmelserna på området för flyg- och tågpassagerares rättigheter ger en tillräcklig skyddsnivå för konsumenterna, jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv, och drar nödvändiga slutsatser när det gäller detta direktivs tillämpningsområde.

(8)  På grundval av direktiv 2009/22/EG bör detta direktiv omfatta både inhemska och gränsöverskridande överträdelser, särskilt när konsumenter som berörs av en överträdelse vistas i en eller flera andra medlemsstater än den där den näringsidkare som begått överträdelsen är etablerad. Det bör också omfatta överträdelser som har upphört innan grupptalan inleddes eller avslutades, eftersom det fortfarande kan vara nödvändigt att förhindra en upprepning av handlingssättet, fastställa att ett visst handlingssätt utgjort en överträdelse och underlätta för konsumenterna att erhålla gottgörelse.

(9)  Detta direktiv bör inte fastställa internationellt privaträttsliga regler om domstols behörighet, om erkännande och verkställighet av domar och om tillämplig lag. Befintliga unionsrättsliga instrument är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv och förhindrar en eventuell ökning av forum shopping [Ändr. 7]

(9a)  Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av EU:s regler om internationell privaträtt i gränsöverskridande fall. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning – Bryssel I), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv. [Ändr. 8]

(10)  Eftersom endast godkända representativa enheter har rätt att väcka grupptalan bör dessa uppfylla de kriterier som fastställs i detta direktiv, så att det säkerställs att konsumenternas intressen företräds på ett adekvat sätt. I synnerhet bör de ha inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, vilket exempelvis kan bör inbegripa uppfyllande av krav med avseende på antal medlemmar och stabilitet i verksamheten eller krav när det gäller insyn i relevanta aspekter av deras struktur, såsom deras konstituerande stadgar, ledningsstruktur, mål och arbetsmetoder. De bör också vara icke vinstdrivande och ha ett legitimt intresse av att säkerställa att relevant unionslagstiftning efterlevs. Dessa kriterier bör gälla både för godkända enheter som utsetts i förväg och för tillfälliga behöriga enheter som har inrättats för en specifik åtgärd. Dessutom måste de godkända representativa enheterna vara oberoende av marknadsaktörer, även i finansiellt hänseende. De godkända representativa enheterna måste också ha ett etablerat förfarande för att förhindra intressekonflikter. Medlemsstaterna får inte införa kriterier som är mer långtgående än de kriterier som fastställs i detta direktiv. [Ändr. 9]

(11)  Oberoende offentliga organ och särskilt konsumentorganisationer bör spela en aktiv roll när det gäller att säkerställa efterlevnaden av relevanta bestämmelser i unionsrätten och är väl lämpade att fungera som godkända enheter. Eftersom dessa enheter har tillgång till olika källor till information om näringsidkares affärsmetoder gentemot konsumenter och har olika prioriteringar för sin verksamhet bör medlemsstaterna vara fria att besluta om vilken typ av åtgärder som kan begäras av var och en av dessa godkända enheter inom ramen för en grupptalan.

(12)  Eftersom både rättsliga och administrativa förfaranden på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan de bidra till att skydda konsumenternas kollektiva intressen, är det upp till medlemsstaterna att avgöra huruvida grupptalan kan användas i rättsliga eller i administrativa förfaranden, eller i båda typerna av förfaranden, beroende på det berörda lagstiftningsområdet eller den berörda ekonomiska sektorn. Detta bör inte påverka rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att konsumenter och företag har rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol mot administrativa beslut som fattas med stöd av nationella bestämmelser som genomför detta direktiv. Detta bör inbegripa en möjlighet för parterna att erhålla ett beslut om uppskov med verkställigheten av det ifrågasatta beslutet i enlighet med nationell lagstiftning.

(13)  För att öka processeffektiviteten vid grupptalan bör godkända enheter ha möjlighet att ansöka om olika åtgärder inom ramen för en enda grupptalan eller inom ramen för flera separata fall av grupptalan. Dessa åtgärder bör inbegripa interimistiska åtgärder för att få pågående affärsmetoder att upphöra eller för att förbjuda en affärmetod som ännu inte har tillämpats, men där det finns en risk för att den skulle orsaka allvarlig eller oåterkallelig skada för konsumenter när den börjar användas, åtgärder för att fastställa att en viss affärsmetod innebär en överträdelse av lagstiftningen och, om nödvändigt, avbryta eller förbjuda denna metod för framtiden, samt åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive gottgörelse. När det gäller åtgärder som begärs inom ramen för en och samma talan, bör godkända enheter ha rätt att ansöka om alla relevanta åtgärder vid tidpunkten för talans väckande eller att först ansöka om förbudsföreläggande och därefter, om lämpligt, om ett beslut om gottgörelse.

(14)  Förbudsförelägganden syftar till att skydda konsumenters kollektiva intressen oberoende av faktiska förluster eller skador som har åsamkats enskilda konsumenter. Förbudsförelägganden får innebära krav på att näringsidkare vidtar specifika åtgärder, såsom att tillhandahålla konsumenterna information som tidigare har utelämnats i strid med lagstadgade skyldigheter. Beslut som fastställer att en affärsmetod som utgör en överträdelse bör inte vara beroende av huruvida metoderna användes uppsåtligt eller av oaktsamhet.

(15)  Den godkända enhet som väcker grupptalan i enlighet med detta direktiv bör vara part i målet. Konsumenter som berörs av överträdelsen bör ha tillräckliga möjligheter att dra nytta av adekvat information om relevanta resultat av grupptalan och om hur de kan dra nytta av dem. Förbudsförelägganden som utfärdats enligt detta direktiv bör inte påverka mål där talan väckts av enskilda konsumenter som lidit skada på grund av de metoder som är föremål för förbudsföreläggandet. [Ändr. 10]

(16)  Godkända representativa enheter bör kunna ansöka om åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha formen av ett beslut om gottgörelse som ålägger näringsidkaren att, bland annat, betala ersättning eller erbjuda reparation, byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av avtal eller återbetalning av det erlagda priset, beroende på vad som är lämpligt och i enlighet med nationell lagstiftning. [Ändr. 11]

(17)  Den ersättning som betalats ut till konsumenter som lidit skadat i en masskadesituation bör inte överstiga det belopp som näringsidkaren är skyldig att betala i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller unionslagstiftning för att täcka den faktiska skada som konsumenterna har lidit. Det är särskilt angeläget att undvika straffskadestånd som leder till att käranden överkompenseras för sina skador.

(18)  Medlemsstaterna kan bör kräva att godkända representativa enheter tillhandahåller tillräcklig information som underlag för en grupptalan om gottgörelse, inbegripet en beskrivning av den grupp konsumenter som berörs av en överträdelse och de sakfrågor och rättsliga frågor som grupptalan syftar till att klargöra. Den godkända enheten bör inte behöva identifiera alla konsumenter som berörs av en överträdelse för att väcka talan. Vid grupptalan om gottgörelse bör domstolen eller den administrativa myndigheten så tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera huruvida saken lämpar sig för väckande av grupptalan, med hänsyn till överträdelsens art och typen av skador som åsamkats de berörda konsumenterna. Anspråken bör särskilt kunna bekräftas och vara enhetliga, och det bör finnas beröringspunkter mellan de begärda åtgärderna, och arrangemangen för tredjepartsfinansiering av den godkända enheten bör vara transparenta och inte påverkas av någon intressekonflikt. Medlemsstaterna bör också säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten har befogenhet att avvisa uppenbart ogrundade fall så tidigt i förfarandet som möjligt. [Ändr. 12]

(19)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att besluta om huruvida deras domstol eller nationella myndighet vid vilken grupptalan om gottgörelse har väckts i undantagsfall, och i stället för ett beslut om gottgörelse, får utfärda ett fastställelsebeslut om näringsidkarens ansvar gentemot konsumenter som lidit skada av en överträdelse, vilket direkt skulle kunna göras gällande i senare mål eller ärenden där enskilda konsumenter ansöker om gottgörelse. Denna möjlighet bör reserveras för vederbörligen motiverade fall där kvantifieringen av den individuella gottgörelse som ska tilldelas var och en av de konsumenter som berörs av grupptalan är komplicerad och det skulle vara oändamålsenligt att göra denna fördelning inom ramen för grupptalan. Fastställelsebeslut bör inte utfärdas i okomplicerade situationer och i synnerhet inte om de berörda konsumenterna kan identifieras och konsumenterna har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en tidsperiod eller ett köp. På liknande sätt bör fastställelsebeslut inte utfärdas om den förlust som var och en av de enskilda konsumenterna har lidit är så liten att enskilda konsumenter sannolikt inte kommer att söka individuell gottgörelse. Domstolen eller den behöriga nationella myndigheten bör vederbörligen motivera varför man i ett enskilt fall har valt att använda sig av ett fastställelsebeslut i stället för ett beslut om gottgörelse. [Ändr. 13]

(20)  Om konsumenter som berörs av samma affärsmetod kan identifieras och de har lidit en sinsemellan jämförbar skada med avseende på en viss tidsperiod eller ett visst köp, såsom kan vara fallet när det gäller långfristiga konsumentavtal, får domstolen eller den administrativa myndigheten tydligt avgränsa den grupp av konsumenter som berörs av överträdelsen i samband med handläggningen av grupptalan. Domstolen eller den administrativa myndigheten kan särskilt uppmana den näringsidkare som begått överträdelsen att lämna relevant information, såsom uppgifter om de berörda konsumenternas identitet och hur länge affärsmetoden tillämpats. Av ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med sin nationella lagstiftning, överväga att ge konsumenterna möjlighet att använda sig av ett beslut om gottgörelse omedelbart efter det att det har utfärdats, utan att behöva lämna sitt individuella medgivande innan beslutet om gottgörelse utfärdas. [Ändr. 14]

(21)  I fall som rör mindre värden är de flesta konsumenter sannolikt obenägna att vidta åtgärder för att genomdriva sina rättigheter, eftersom de insatser som krävs inte uppvägs av de potentiella fördelarna. Om samma affärsmetod berör ett stort antal konsumenter kan de aggregerade förlusterna vara betydande. I sådana fall kan en domstol eller en myndighet anse att det vore oproportionerligt att fördela medlen tillbaka till de berörda konsumenterna, exempelvis på grund av att det är alltför kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle medel som erhållits som gottgörelse genom grupptalan komma till större nytta om de tjänade syftet att skydda konsumenternas kollektiva intressen, varför de bör användas för ett relevant offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, informationskampanjer eller konsumentrörelser. [Ändr. 15]

(22)  Åtgärder som syftar till att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen kan begäras enbart på grundval av ett slutligt beslut som fastställer att det förekommit en överträdelse av unionsrätten som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv och som skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper ett slutligt förbudsföreläggande inom ramen för grupptalan. Framför allt kan åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen sökas på grundval av slutliga beslut som fattats av en domstol eller en administrativ myndighet i samband med verkställighetsåtgärder som regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004(5).

(23)  I detta direktiv föreskrivs en processuell mekanism som inte påverkar de regler som fastställer konsumenters materiella rätt till avtalsenlig och utomobligatorisk gottgörelse om deras intressen har skadats genom en överträdelse, såsom rätten till skadestånd, hävning av avtal, återbetalning, utbyte, avlägsnande, reparation eller nedsättning av priset. En grupptalan om gottgörelse enligt detta direktiv bör endast kunna väckas om unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning reglerar sådana materiella rättigheter. [Ändr. 16]

(24)  Detta direktiv syftar till en minimiharmonisering och ersätter inte befintliga nationella mekanismer för kollektiv prövning. Med hänsyn till medlemsstaternas rättsliga traditioner överlåts det på dem att avgöra huruvida de ska utforma grupptalan som fastställs i detta direktiv som en del av en befintlig eller framtida mekanism för kollektiv prövning, eller som ett alternativ till dessa mekanismer, under förutsättning att den nationella mekanismen är förenlig med de villkor som fastställs i detta direktiv. Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att behålla sin befintliga ram, och det ålägger inte heller medlemsstaterna att ändra den. Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att genomföra bestämmelserna i detta direktiv i sitt eget system för kollektiv prövning eller att genomföra dem i ett separat förfarande. [Ändr. 17]

(25)  Behöriga parter Godkända representativa enheter bör vara fullständigt öppna när det gäller ursprunget till finansieringen av deras verksamhet i allmänhet och beträffande de medel som är avsedda att stödja en viss grupptalan om gottgörelse i syfte att ge domstolarna eller de administrativa myndigheterna möjlighet att bedöma om det kan finnas en intressekonflikt mellan den tredje part som bidragit med finansiering och den godkända enheten och att undvika risken för rättegångsmissbruk samt att bedöma huruvida den tredje part som tillhandahåller finansieringen godkända enheten har tillräckliga resurser för att uppfylla sina ekonomiska åtaganden gentemot den godkända enheten. på bästa sätt företräda de berörda konsumenternas intressen och för att bidra till alla nödvändiga rättegångskostnader om de inte når framgång med sin talan. Den information som den godkända enheten så tidigt som möjligt i förfarandet tillhandahåller den domstol eller den administrativa myndighet som övervakar grupptalan bör göra det möjligt för domstolen eller myndigheten att bedöma huruvida den någon tredje parten part kan påverka processuella beslut som den godkända enheten fattar generellt och inom ramen för grupptalan, däribland om förlikningar, och huruvida den finansierar en grupptalan om gottgörelse mot en svarande som är en konkurrent till finansiären eller mot en svarande som finansiären står i beroendeställning till. Om det konstateras att någon av dessa omständigheter föreligger bör måste domstolen eller den administrativa myndigheten ha befogenhet att ålägga den godkända enheten att avstå från finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall. Medlemsstaterna bör förhindra advokatbyråer från att skapa godkända representativa enheter. Indirekt finansiering av talan genom donationer, inbegripet donationer från näringsidkare inom ramen för initiativ för företagens sociala ansvar, ska berättiga till tredjepartsfinansiering under förutsättning att den uppfyller de krav på insyn, oberoende och avsaknad av intressekonflikter som anges i artikel 4 och artikel 7. [Ändr. 18]

(26)  Kollektiv tvistlösning utanför domstol, såsom medling, som syftar till att gottgöra konsumenter som har lidit skada bör främjas såväl innan grupptalan väcks som under alla skeden av grupptalan. [Ändr. 19]

(27)  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan rörande samma affärsmetoder. En behörig domstol eller en administrativ myndighet som godkänner en sådan kollektiv förlikning måste ta hänsyn till alla berörda parters intressen och rättigheter, däribland enskilda konsumenters. Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller att avstå från att bli bundna av en sådan förlikning. Förlikningar bör vara slutgiltiga och bindande för alla parter. [Ändr. 20]

(28)  Domstolen och den administrativa myndigheten bör ha befogenhet att uppmana den näringsidkare som begått överträdelsen och den godkända enhet som väckte grupptalan att inleda förhandlingar i syfte att nå en förlikning om den gottgörelse som ska tillhandahållas de berörda konsumenterna. Beslutet om huruvida parterna ska uppmanas att lösa en tvist utanför domstol bör ta hänsyn till arten av den överträdelse som talan avser, egenskaperna hos de berörda konsumenterna, den typ av gottgörelse som kan komma att erbjudas, parternas beredvillighet att förlikas och lämpligheten av förfarandet.

(29)  I syfte att underlätta gottgörelse av enskilda konsumenter som begärs på grundval av slutliga fastställelsebeslut om näringsidkarens ansvar gentemot skadelidande konsumenter som utfärdats inom ramen för en grupptalan, bör den domstol eller administrativa myndighet som utfärdade beslutet bemyndigas att uppmana den godkända enheten och näringsidkaren att nå en kollektiv förlikning. [Ändr. 21]

(30)  Förlikningar utanför domstol som nås inom ramen för en grupptalan eller på grundval av ett slutligt fastställelsebeslut bör godkännas av den behöriga domstolen eller den administrativa myndigheten för att säkerställa att de är lagenliga och rättvisa, och därvid bör hänsyn tas till alla berörda parters intressen och rättigheter. Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller att avstå från att bli bundna av en sådan förlikning. Förlikningen är bindande för alla parter och påverkar inte eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt. [Ändr. 22]

(31)  För att en grupptalan ska nå framgång är det av avgörande betydelse att säkerställa att konsumenterna informeras om den. Konsumenterna bör informeras om en pågående grupptalan, det förhållandet att en näringsidkares affärsmetoder har bedömts som en lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att en överträdelse har fastställts och de efterföljande åtgärder som de berörda konsumenterna måste vidta, särskilt för att erhålla gottgörelse. De anseenderelaterade risker som är förknippade med spridningen av information om överträdelsen är också viktiga när det gäller att avskräcka näringsidkare som kränker konsumenters rättigheter.

(32)  För att vara effektiv bör informationen vara adekvat och proportionell i förhållande till omständigheterna i ärendet. Den näringsidkare som begått överträdelsen bör Medlemsstaterna bör säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten kan kräva att den förlorande parten på lämpligt sätt informera informerar alla berörda konsumenter om slutliga förbudsförelägganden ett slutligt beslut om förbudsföreläggande och beslut om gottgörelse som utfärdas inom ramen för grupptalan samt om och båda parterna i händelse av en eventuell förlikning som godkänts av en domstol eller en administrativ myndighet. Sådan information kan tillhandahållas exempelvis på näringsidkarens webbplats, webbplatsen, , sociala medier, internetbaserade marknadsplatser, eller i dagstidningar, inklusive sådana som distribueras uteslutande med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel. Om möjligt bör konsumenterna informeras individuellt, på elektronisk väg eller i pappersform. Denna information bör på begäran tillhandahållas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Den förlorande parten ska bära kostnaderna för konsumentinformationen. [Ändr. 23]

(32a)   Medlemsstaterna bör uppmuntras att inrätta ett kostnadsfritt nationellt register för grupptalan, vilket ytterligare skulle kunna förstärka insynsskyldigheterna. [Ändr. 24]

(33)  För att främja rättssäkerheten, undvika inkonsekvenser vid tillämpningen av unionsrätten och öka ändamålsenligheten och den processuella effektiviteten vid grupptalan och eventuella uppföljningsåtgärder för att utverka gottgörelse, bör fastställandet av en överträdelse eller icke-överträdelse i ett slutligt beslut, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande enligt detta direktiv, som utfärdats av en administrativ myndighet eller en domstol, inte bli föremål för en ny talan rörande samma överträdelse av samma näringsidkare med avseende på överträdelsens art och dess materiella, personliga, tidsmässiga och territoriella tillämpningsområde, i enlighet med vad som fastställts i detta slutliga beslut. vara bindande för alla parter som har deltagit i grupptalan. Det slutliga beslutet bör inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt. Den gottgörelse som erhålls genom förlikningen bör också vara bindande i fall som inbegriper samma affärsmetoder, samma näringsidkare och samma konsument. När talan om åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, inklusive åtgärder för erhållande av gottgörelse, väcks i en annan medlemsstat än den medlemsstat där ett slutligt beslut om denna överträdelse eller icke-överträdelse har utfärdats, bör detta beslut utgöra en motbevisbar presumtion om bevis för att överträdelsen har eller inte har ägt rum i relaterade fall. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut av en domstol i en medlemsstat om fastställande av huruvida en överträdelse föreligger eller ej med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar i en annan medlemsstat med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse ska anses vara en motbevisbar presumtion. [Ändr. 25].

(34)  Medlemsstaterna bör säkerställa att individuella åtgärder för erhållande av gottgörelse får grunda sig på ett slutligt fastställelsebeslut som utfärdats inom ramen för en grupptalan. Sådana åtgärder bör vara tillgängliga genom skyndsamma och förenklade förfaranden.

(35)  Åtgärder för erhållande av gottgörelse som grundar sig på fastställandet av en överträdelse i ett slutligt förbudsföreläggande eller i ett slutligt fastställelsebeslut avseende näringsidkarens ansvar gentemot de skadelidande konsumenterna enligt detta direktiv bör inte hindras av nationella bestämmelser om preskriptionsfrister. Väckandet av grupptalan bör leda till att preskriptionsfrister för grupptalan för konsumenter som berörs av denna talan skjuts upp eller avbryts. [Ändr. 26]

(36)  Grupptalan om förbudsföreläggande bör handläggas med vederbörlig processeffektivitet. Förbudsförelägganden med interimistisk verkan bör alltid behandlas genom ett påskyndat förfarande för att förhindra att överträdelsen orsakar skada eller ytterligare skada.

(37)  Bevisning är ett viktigt inslag för att fastställa om en viss praxis utgör en lagöverträdelse och om det finns en risk för upprepning, men också när det gäller att ringa in de konsumenter som berörs av en överträdelse, besluta om gottgörelse och på lämpligt sätt informera de konsumenter som berörs av en grupptalan om de pågående förfarandena och det slutliga resultatet av dessa. Förhållanden mellan näringsidkare och konsumenter kännetecknas dock av informationsasymmetri och nödvändiga uppgifter kan innehas enbart av näringsidkaren, vilket gör dem otillgängliga för den godkända enheten. Godkända enheter bör därför ha rätt att vid den behöriga domstolen eller administrativa myndigheten begära att näringsidkaren lägger fram bevis som är av relevans för deras krav eller som behövs för att på lämpligt sätt informera de berörda konsumenterna om grupptalan, utan att de behöver precisera enskilda bevisföremål. Behovet och omfattningen av och proportionaliteten i ett sådant framläggande bör noggrant utvärderas av den domstol eller administrativa myndighet som prövar grupptalan, med beaktande av skyddet av tredje parts legitima intressen och med förbehåll för tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess.

(38)  För att säkerställa att grupptalan fungerar effektivt bör näringsidkare som begår överträdelser åläggas effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner om de underlåter att iaktta ett slutligt beslut som meddelats inom ramen för grupptalan.

(39)  Med beaktande av att grupptalan syftar till att tillvarata ett allmänintresse genom att skydda konsumenternas kollektiva intressen, bör medlemsstaterna säkerställa att godkända representativa enheter inte hindras från att väcka grupptalan enligt detta direktiv på grund av de kostnader som är förknippade med förfarandena. Med förbehåll för de relevanta villkoren i nationell rätt bör detta dock inte påverka det faktum att en part som förlorar en grupptalan ersätter den vinnande partens nödvändiga rättegångskostnader (principen om att förloraren betalar). Domstolen eller den administrativa myndigheten bör emellertid inte tilldöma den förlorande parten kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till yrkandet. [Ändr. 27]

(39a)   Medlemsstaterna bör säkerställa att resultatbaserade arvoden undviks och att advokaters ersättning och den metod genom vilken den beräknas inte skapar några incitament för åtal som är onödiga i förhållande till konsumenters eller andra berörda parters intressen och som skulle kunna förhindra konsumenter att fullt ut gynnas av grupptalan. De medlemsstater som tillåter resultatbaserade arvoden bör säkerställa att sådana arvoden inte hindrar konsumenterna från att få full ersättning. [Ändr. 28]

(40)  Samarbete och utbyte av information, god praxis och erfarenhet mellan godkända representativa enheter från olika medlemsstater har visat sig vara användbart för att hantera gränsöverskridande överträdelser. Det finns ett behov av att fortsätta och utvidga kapacitetsuppbyggnads- och samarbetsinsatserna till att omfatta ett större antal godkända representativa enheter i hela unionen i syfte att öka användningen av grupptalan vid överträdelser med gränsöverskridande följder. [Ändr. 29]

(41)  För att på ett effektivt sätt ta itu med överträdelser med gränsöverskridande följder bör man säkerställa ömsesidigt erkännande av den rättsliga ställningen för godkända enheter som i en medlemsstat på förhand har utsetts som behöriga att väcka grupptalan i en annan medlemsstat. Vidare bör godkända enheter från olika medlemsstater kunna ansluta sig till en enskild talan inför en enskild domstol, med förbehåll för relevanta regler om behörig domstol. För bästa effektivitet och ändamålsenlighet bör en godkänd enhet kunna väcka grupptalan på vägnar av andra godkända enheter som företräder konsumenter från olika medlemsstater.

(41a)   För att utforska möjligheten att ha ett förfarande på unionsnivå för gränsöverskridande grupptalan bör kommissionen bedöma möjligheten att inrätta en EU-ombudsman för kollektiv prövning. [Ändr. 30]

(42)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, inklusive dem som rör rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till försvar.

(43)  Vad gäller miljölagstiftning tar detta direktiv hänsyn till Uneces konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (nedan kallad Århuskonventionen).

(44)  Målen för detta direktiv, nämligen att inrätta en mekanism för skydd av konsumenters kollektiva intressen för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå i hela unionen och den inre marknadens funktion, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås genom åtgärder som vidtas enbart av medlemsstaterna, utan kan snarare, på grund av de gränsöverskridande konsekvenserna av en representativ talan, bättre uppnås på unionsnivå. Unionen får därför anta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som föreskrivs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(45)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument(6) av den 28 september 2011, har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

(46)  Regler bör fastställas för detta direktivs tillämplighet i tiden.

(47)  Direktiv 2009/22/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

1.  I detta direktiv fastställs regler som gör det möjligt för godkända representativa enheter att väcka grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen och därmed framför allt uppnå och upprätthålla en hög skyddsnivå och tillgång till rättslig prövning, samtidigt som lämpliga garantier säkerställs för att undvika rättegångsmissbruk. [Ändr. 31]

2.  Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att anta eller behålla bestämmelser som är utformade för att tillerkänna godkända representativa enheter eller alla andra berörda personer ett offentligt organ mer vittgående befogenheter att väcka talan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen på nationell nivå. Genomförandet av detta direktiv får inte under några omständigheter utgöra grund för att minska konsumentskyddet på områden som omfattas av unionsrätten. [Ändr. 32]

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Detta direktiv ska tillämpas på grupptalan som väcks med avseende på näringsidkares kraftigt konsumentpåverkande överträdelser av bestämmelser i den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och som skadar eller kan skada skyddar konsumenters kollektiva intressen. Det ska vara tillämpligt på inhemska och gränsöverskridande överträdelser, inbegripet i fall där dessa överträdelser har upphört innan grupptalan väcktes eller innan grupptalan har avslutats. [Ändr. 33]

2.  Detta direktiv ska inte påverka regler om avtalsenliga och utomobligatoriska avhjälpande åtgärder som konsumenterna har tillgång till vid sådana överträdelser i enlighet med unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

3.  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av unionsregler om internationell privaträtt, särskilt sådana regler som rör domstols behörighet, och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och regler om tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser, som är tillämpliga på sådan grupptalan som regleras i detta direktiv. [Ändr. 34]

3a.  Detta direktiv påverkar inte andra former av prövningsmekanismer som föreskrivs i nationell lagstiftning. [Ändr. 35]

3b.  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som har erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt rätten till en rättvis och opartisk rättegång och rätten till ett effektivt rättsmedel. [Ändr. 36]

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1.   konsument: en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

(1a)  konsumentorganisation: en grupp som strävar efter att skydda konsumenters intressen från olagliga handlingar eller underlåtenhet av näringsidkare. [Ändr. 37]

2.  näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som handlar i civil egenskap enligt civilrättsliga regler, för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, samt varje person som handlar i dennes namn eller på dennes vägnar. [Ändr. 38]

3.  konsumenters kollektiva intressen: ett antal konsumenters eller registrerades, enligt definitionen i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning), intressen. [Ändr. 39]

4.  grupptalan: en talan för skydda konsumenters kollektiva intressen i vilken de berörda konsumenterna inte är parter.

5.  affärsmetoder: varje handling eller underlåtenhet av en näringsidkare.

6.  slutligt beslut: ett beslut av en medlemsstats domstol som inte kan eller inte längre kan överklagas eller ett beslut av en administrativ myndighet som inte längre kan bli föremål för rättslig prövning.

(6a)  konsumentlagstiftning: unionslagstiftning och nationell lagstiftning som har antagits för att skydda konsumenter. [Ändr. 40]

Kapitel 2

Grupptalan

Artikel 4

Godkända representativa enheter [Ändr. 41]

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan kan väckas av godkända enheter som på egen begäran har utsetts på förhand av medlemsstaterna för detta ändamål och förts upp i en offentligt tillgänglig förteckning. Medlemsstaterna eller deras domstolar ska inom sitt respektive territorium utse minst en godkänd representativ enhet för grupptalan i den mening som avses i artikel 3.4.

Medlemsstaterna ska utse en enhet som godkänd representativ enhet om den uppfyller alla följande kriterier: [Ändr. 42]

a)  Den är vederbörligen inrättad i enlighet med lagen i en medlemsstat.

b)  Dess stadgar eller andra relevanta styrdokument, och dess fortsatta verksamhet som bland annat inbegriper försvar och skydd av konsumenternas intressen, visar att den har ett berättigat intresse av att säkerställa att unionsrättsliga bestämmelser som omfattas av detta direktiv efterlevs. [Ändr. 43]

c)  Den är av icke vinstdrivande natur.

(ca)  Den agerar på ett sätt som är oberoende från andra enheter och från andra personer än konsumenter som kan ha ett ekonomiskt intresse av resultatet av grupptalan, särskilt från marknadsaktörer. [Ändr. 44]

(cb)  Den har inte finansiella avtal som går utöver ett normalt tjänsteavtal med advokatbyråer som företräder käranden. [Ändr. 45]

(cc)  Den har etablerade interna förfaranden för att förhindra en intressekonflikt mellan den själv och dess finansiärer. [Ändr. 46]

Medlemsstaterna ska föreskriva att de godkända representativa enheterna på lämpligt sätt, såsom på sin webbplats, på ett klart och begripligt språk offentliggör sin finansiering, sin organisations- och ledningsstruktur, sitt syfte och sina arbetsmetoder samt sin verksamhet.

Medlemsstaterna ska regelbundet bedöma huruvida en godkänd representativ enhet fortsätter att uppfylla dessa kriterier. Medlemsstaterna ska säkerställa att den godkända representativa enheten förlorar sin status enligt detta direktiv om den inte längre uppfyller ett eller flera av de kriterier som anges i första stycket.

Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över representativa enheter som uppfyller kriterierna i punkt 1 och göra den tillgänglig för allmänheten. De ska vid behov uppdatera förteckningen och överlämna den till kommissionen.

Kommissionen ska offentliggöra medlemsstaternas förteckning över godkända representativa enheter på en allmänt tillgänglig webbportal. [Ändr. 47]

1a.  Medlemsstaterna får föreskriva att offentliga organ som redan före detta direktivs ikraftträdande har utsetts i enlighet med nationell lagstiftning ska fortsätta att vara berättigade till status som representativ enhet i den mening som avses i denna artikel. [Ändr. 48]

2.  Medlemsstaterna får utse en godkänd enhet på ad hoc-basis att föra en viss grupptalan, på denna enhets egen begäran, under förutsättning att den uppfyller de kriterier som anges i punkt 1. [Ändr. 49]

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att särskilt konsumentorganisationer och oberoende som uppfyller kriterierna i punkt 1 och offentliga organ kan beviljas status som godkänd representativ enhet. Medlemsstaterna får som godkända representativa enheter utse konsumentorganisationer som företräder medlemmar från fler än en medlemsstat. [Ändr. 50]

4.  Medlemsstaterna får fastställa regler som anger vilka godkända enheter som får ansöka om samtliga de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6 och vilka godkända enheter som endast får ansöka om en eller flera av dessa åtgärder. [Ändr. 51]

5.  En godkänd enhets iakttagande av de kriterier som avses i punkt 1 ska inte påverka domstolens eller den administrativa myndighetens rätt skyldighet att pröva huruvida den godkända enhetens syfte motiverar att den väcker talan i ett visst fall i enlighet med artikel artiklarna 4 och 5.1. [Ändr. 52]

Artikel 5

Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptalan kan väckas vid nationella domstolar eller administrativa myndigheter endast av godkända representativa enheter som har utsetts i enlighet med artikel 4.1 och under förutsättning att det finns ett direkt samband mellan enhetens huvudsakliga mål och de unionsrättsligt grundade rättigheter som påstås ha blivit åsidosatta och med avseende på vilka talan väcks.

De godkända representativa enheterna får fritt välja vilket förfarande som helst enligt nationell rätt eller unionsrätt som säkerställer ett högre skydd för konsumenters kollektiva intressen.

Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen annan pågående talan har väckts vid en domstol eller administrativ myndighet i en medlemsstat rörande samma affärsmetoder, samma näringsidkare och samma konsumenter. [Ändr. 53]

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända representativa enheter, inklusive offentliga organ som utsetts på förhand, har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om följande åtgärder: [Ändr. 54]

(a)  Ett förbudsföreläggande som en interimistisk åtgärd för att få affärsmetoderna olagliga affärsmetoder att upphöra eller, om metoderna ännu inte har använts men ett ibruktagande är nära förestående, förbjuda dessa olagliga affärsmetoder [Ändr. 56].

(b)  Ett förbudsföreläggande som fastställer att affärsmetoderna utgör en lagöverträdelse och som, om nödvändigt, får dessa att upphöra eller, om metoderna ännu inte har använts men ett ibruktagande är nära förestående, förbjuder dessa.

För att kunna ansöka om ett förbudsföreläggande ska godkända representativa enheter inte behöva erhålla medgivande från enskilda berörda konsumenter eller och tillhandahålla bevis för att de berörda konsumenterna har lidit en faktisk förlust eller skada eller för att näringsidkaren haft uppsåt eller visat oaktsamhet. [Ändr. 55]

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att godkända representativa enheter har rätt att väcka grupptalan i syfte att ansöka om åtgärder som undanröjer fortsatta verkningar av överträdelsen. Ansökningar om sådana åtgärder ska grunda sig på ett slutligt beslut som fastställer att en affärsmetod utgör en överträdelse av den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I och att denna överträdelse skadar konsumenters kollektiva intressen, vilket inbegriper sådana slutliga förbudsförelägganden som avses i punkt 2 b. [Ändr. 57]

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända enheter kan ansöka om såväl åtgärder för att undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen som sådana åtgärder som avses i punkt 2 inom ramen för en och samma grupptalan. [Ändr. 58]

Artikel 5a

Register över mål med kollektiv prövning

1.  Medlemsstaterna får upprätta ett nationellt register för grupptalan, vilket ska vara tillgängligt kostnadsfritt för intresserade personer genom elektroniska medel och/eller på annat sätt.

2.  Webbplatser som offentliggör registren ska ge tillgång till omfattande och objektiv information om de tillgängliga metoderna för att erhålla ersättning, även metoder utanför domstol, samt pågående grupptalan.

3.  De nationella registren ska vara sammankopplade. Artikel 35 i förordning (EU) 2017/2394 ska tillämpas. [Ändr. 59]

Artikel 6

Åtgärder för gottgörelse

1.  Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska medlemsstaterna säkerställa att godkända representativa enheter får väcka grupptalan för att erhålla ett beslut om gottgörelse, varigenom näringsidkaren åläggs att bland annat betala ersättning eller erbjuda reparation, utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller återbetalning av erlagt pris, beroende på vad som är lämpligt. En medlemsstat får eller får inte kräva att de enskilda konsumenterna lämnar sitt medgivande innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om gottgörelse utfärdas. [Ändr. 60]

Om en medlemsstat inte kräver att den enskilda konsumenten lämnar sitt medgivande till att ansluta sig till grupptalan ska denna medlemsstat ändå tillåta att personer som inte har sin hemvist i den medlemsstat där talan väcks deltar i grupptalan, om de uttryckligen har lämnat sitt medgivande till att ansluta sig till grupptalan inom den tillämpliga tidsfristen. [Ändr. 61]

Den godkända representativa enheten ska lämna tillräcklig all nödvändig information till stöd för talan, i enlighet med vad som krävs enligt nationell lagstiftning, inbegripet en redogörelse för de konsumenter som berörs av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga frågor som behöver lösas. [Ändr. 62]

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna bemyndiga en domstol eller en administrativ myndighet att i stället för ett beslut om gottgörelse utfärda ett fastställelsebeslut rörande näringsidkarens ansvar gentemot de konsumenter som lidit skada av en överträdelse av unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I i sådana vederbörligen motiverade fall där kvantifieringen av den individuella gottgörelsen kompliceras av karaktären på den individuella skada som konsumenterna lidit. [Ändr. 63]

3.  Punkt 2 ska inte tillämpas i följande fall:

a)  Konsumenter som berörs av överträdelsen är identifierbara och har lidit sinsemellan jämförbar skada som orsakats av samma affärsmetoder i samband med en viss tidsperiod eller ett visst köp. I sådana fall ska kravet på medgivande från de enskilda konsumenterna inte utgöra ett villkor för att väcka talan. Gottgörelsen ska riktas till de berörda konsumenterna.

b)  Konsumenter har lidit skada motsvarande ett mindre belopp och det vore oproportionerligt att fördela gottgörelsen till dem. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att det inte krävs samtycke från de enskilda berörda konsumenterna. Gottgörelsen ska fördelas till ett offentligt ändamål som tjänar konsumenters kollektiva intressen. [Ändr. 64]

4.  Gottgörelse som erhålls genom ett slutligt beslut i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 punkt 1 ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt. Principen om res judicata ska respekteras vid tillämpningen av denna bestämmelse. [Ändr. 65]

4a.  Syftet med åtgärderna för gottgörelse är att ge de berörda konsumenterna full ersättning för sin förlust. Om det återstår ett belopp som ingen har gjort anspråk på efter ersättningen, ska en domstol besluta vem som ska motta detta återstående belopp som ingen gjort anspråk på. Detta belopp som ingen har gjort anspråk på ska inte gå till den godkända representativa enheten eller till näringsidkaren.▌ [Ändr. 66]

4b.  I synnerhet straffskadestånd som leder till att käranden överkompenseras för sina skador ska vara förbjuden. Till exempel ska den ersättning som betalas ut till konsumenter som lidit kollektiv skada inte överstiga det belopp som näringsidkaren är skyldig att betala i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller unionslagstiftning för att täcka den faktiska skada som de enskilda konsumenterna har lidit. [Ändr. 67]

Artikel 7

Finansiering

1.  En godkänd representativ enhet som ansöker om ett beslut om gottgörelse i enlighet med artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av förfarandet ange källan som möjligt till domstolen eller den administrativa myndigheten överlämna en fullständig ekonomisk översikt, med en förteckning av alla källor till de medel som används för dess verksamhet i allmänhet och till de medel som används för att bekosta talan för att visa att det inte föreligger någon intressekonflikt. Den ska visa att den har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna företräda de berörda konsumenternas intressen och för att täcka de kostnader som kan uppstå om de inte når framgång med sin talan. [Ändr. 69]

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det i fall där en grupptalan finansieras av en tredje part är förbjudet för den tredje parten att Grupptalan kan förklaras otillåtlig av den nationella domstolen om den fastställer att den tredje partens finansiering skulle [Ändr. 70]

a)  påverka beslut som fattas av den godkända representativa enheten i samband med grupptalan, inbegripet med avseende på väckande av grupptalan och beslut om förlikningar, [Ändr. 71]

b)  tillhandahålla finansiering av en kollektiv talan mot en svarande som är en konkurrent till finansiären eller mot en svarande som finansiären är beroende av.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolar och administrativa myndigheter har befogenhet att pröva den frånvaro av intressekonflikt som avses i punkt 1 och de omständigheter som avses i punkt 2 och att kräva att den godkända enheten vägrar att ta emot finansieringen i fråga och, vid behov, neka den godkända enheten talerätt i ett enskilt fall. i samband med bedömningen av grupptalans tillåtlighet och i ett senare skede i domstolsförfarandet om omständigheterna visar sig först då. [Ändr. 72]

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten har befogenhet att avvisa uppenbart ogrundade fall så tidigt i förfarandet som möjligt. [Ändr. 73]

Artikel 7a

Principen om att förloraren betalar

Medlemsstaterna ska säkerställa att den part som förlorar en kollektiv talan om gottgörelse ersätter den vinnande partens rättegångskostnader, med förbehåll för villkoren i nationell rätt. Domstolen eller den administrativa myndigheten ska dock inte tilldöma den förlorande parten kostnader som är onödiga eller orimligt höga i förhållande till yrkandet. [Ändr. 74]

Artikel 8

Förlikningar

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att en godkänd representativ enhet och en näringsidkare som har nått en förlikning om gottgörelse för konsumenter som påverkats av en påstått olaglig affärsmetod från den näringsidkarens sida gemensamt kan vända sig till en domstol eller en administrativ myndighet och ansöka om att få förlikningen godkänd. En sådan ansökan bör tas upp till prövning av domstolen eller den administrativa myndigheten endast om det inte finns någon annan pågående grupptalan vid en domstol eller administrativ myndighet i samma medlemsstat med avseende på samma näringsidkare och samma affärsmetod. [Ändr. 75]

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten vid varje tidpunkt inom ramen för en grupptalan får uppmana den godkända enheten och svaranden, efter att ha hört dem, att nå förlikning med avseende på frågan om gottgörelse inom en rimlig tidsfrist.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den domstol eller den administrativa myndighet som utfärdade det slutliga fastställelsebeslut som avses i artikel 6.2 har befogenhet att uppmana parterna i grupptalan att inom en rimlig tidsfrist nå förlikning när det gäller den gottgörelse som konsumenterna ska erhålla på grundval av detta slutliga beslut.

4.  En förlikning som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska granskas av domstolen eller den administrativa myndigheten. Domstolen eller den administrativa myndigheten ska bedöma huruvida förlikningen är lagenlig och rättvis, med hänsyn till alla parters intressen, inbegripet de berörda konsumenternas.

5.  Om en förlikning som avses i punkt 2 inte nås inom de fastställda tidsfristerna eller om en förlikning som nås inte godkänns, ska domstolen eller den administrativa myndigheten fortsätta grupptalan.

6.  Enskilda konsumenter som berörs ska ges möjlighet att godta eller avstå från att bli bundna av förlikningar som avses i punkterna 1, 2 och 3. Gottgörelse som erhålls genom en godkänd förlikning i enlighet med punkt 4 ska vara bindande för alla parter och ska inte påverka eventuell ytterligare rätt till gottgörelse som de berörda konsumenterna kan ha enligt unionsrätten eller nationell rätt. [Ändr. 76]

Artikel 9

Information om grupptalan

-1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de representativa enheterna

a)  informerar konsumenterna om den påstådda kränkningen av rättigheter som beviljas enligt unionsrätten och avsikten att ansöka om ett förbudsföreläggande eller väcka talan om skadestånd,

b)  redan i förväg förklarar för de berörda konsumenterna att det är möjligt att ansluta sig till talan för att säkerställa att relevanta handlingar och annan information som krävs för talan bevaras,

c)  i relevanta fall informerar om senare steg och de potentiella rättsliga konsekvenserna. [Ändr. 77]

1.  Om en förlikning eller ett slutligt beslut gynnar konsumenter som kanske inte känner till det ska medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten ålägger den förlorande parten eller båda parterna näringsidkare som har begått överträdelsen att på egen bekostnad informera de berörda konsumenterna om de slutliga beslut som föreskriver åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, och om godkända förlikningar som avses i artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt med hänsyn till omständigheterna i ärendet och inom angivna tidsfrister. inklusive, när så är lämpligt, genom individuellt meddelande till alla berörda konsumenter. Medlemsstaterna får föreskriva att informationsskyldigheten kan fullgöras genom en allmänt tillgänglig och lättåtkomlig webbplats. [Ändr. 78]

1a.  Den förlorande parten ska betala kostnaderna för konsumentinformation i enlighet med den princip som fastställs i artikel 7. [Ändr. 79]

2.  Den information som avses i punkt 1 ska innefatta en förklaring på begripligt språk av föremålet för grupptalan, dess rättsliga följder och, i förekommande fall, de efterföljande steg som de berörda konsumenterna ska vidta. Formerna och tidsramen för informationen ska utformas i samförstånd med domstolen eller den administrativa myndigheten. [Ändr. 80]

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att allmänheten får tillgång till information på ett lättillgängligt sätt om en kommande, pågående eller avslutad kollektiv talan, bland annat via medier och på nätet genom en offentlig webbplats när en domstol har beslutat att målet är tillåtligt. [Ändr. 81]

2b.  Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga kommunikationer av godkända enheter om anspråk är faktabaserade och tar hänsyn till både konsumenternas rätt att få information och svarandenas anseenderelaterade rättigheter och rätt till affärshemligheter. [Ändr. 82]

Artikel 10

Verkningar av slutliga beslut

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en överträdelse som skadar konsumenters kollektiva intressen i enlighet med vad som fastställts ett slutligt beslut av en administrativ myndighet eller en domstol, inbegripet ett slutligt förbudsföreläggande som avses i artikel 5.2 b, anses på ett obestridligt sätt fastställa att överträdelsen betraktas som bevis för att överträdelsen har eller inte har ägt rum, med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse. omständigheter, förutsatt att de berörda konsumenterna inte kan ersättas två gånger för samma skada. [Ändr. 83]

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut som avses i punkt 1, vilket fattats i en annan medlemsstat, av de egna nationella domstolarna eller administrativa myndigheterna anses som en motbevisbar presumtion om betraktas åtminstone som bevisning för att en överträdelse har ägt rum. [Ändr. 84]

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt beslut av en domstol i en medlemsstat om fastställande av huruvida en överträdelse föreligger eller ej med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar i en annan medlemsstat med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse ska anses vara en motbevisbar presumtion. [Ändr. 85]

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett slutligt fastställelsebeslut som avses i artikel 6.2 anses på ett obestridligt sätt fastställa ansvar för näringsidkaren gentemot konsumenter som har lidit skada av en överträdelse med hänsyn till eventuella andra fall där talan väcks vid nationella domstolar med avseende på samma näringsidkare och samma överträdelse. Medlemsstaterna ska säkerställa att talan om gottgörelse som väcks av enskilda konsumenter kan föras genom skyndsamma och förenklade förfaranden. uppmuntras att skapa en databas som innehåller alla slutliga beslut om talan om gottgörelse som kan underlätta andra åtgärder för gottgörelse och att dela med sig av sin bästa praxis på detta område. [Ändr. 86]

Artikel 11

Avbrytande av preskriptionsfrist

Medlemsstaterna I enlighet med nationell lagstiftning ska medlemsstaterna säkerställa att väckandet det väckande av en grupptalan som avses i artiklarna 5 och 6 innebär ska innebära att preskriptionsfrister som gäller för eventuell talan om gottgörelse för de berörda individerna konsumenterna skjuts upp eller avbryts, om rättigheterna i fråga omfattas av en preskriptionsfrist enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning. [Ändr. 87]

Artikel 12

Processeffektivitet

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att grupptalan som avses i artiklarna 5 och 6 handläggs med vederbörlig skyndsamhet.

2.  Grupptalan om förbudsföreläggande i form av en interimistisk åtgärd som avses i artikel 5.2 a ska handläggas genom ett påskyndat förfarande.

Artikel 13

Bevisning

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolen eller den administrativa myndigheten, i enlighet med nationella processrättsliga regler och på begäran av en godkänd enhet av parterna som har lagt fram skäligen tillgängliga omständigheter och tillräckliga bevis som är tillräckliga och en materiell förklaring för att ligga till grund för grupptalan stödja sina åsikter och dessutom har åberopat ytterligare specifik och tydligt definierad bevisning som svaranden den andra parten kontrollerar, får besluta att sådan bevisning ska läggas fram av svaranden, denna part så snävt som möjligt på grundval av rimligen tillgängliga omständigheter, om inte annat följer av tillämpliga unionsregler och nationella regler om sekretess. Beslutet måste vara adekvat och proportionellt i respektive fall och får inte skapa en obalans mellan de båda inblandade parterna. [Ändr. 88]

Medlemsstaterna ska säkerställa att domstolarna begränsar framläggandet av bevisning till vad som är proportionellt. För att avgöra om en begäran om framläggande som görs av en representativ enhet är proportionell, ska domstolen beakta alla berörda parters berättigade intresse, nämligen i vilken utsträckning begäran om framläggande av bevisning stöds av tillgängliga omständigheter och bevis och om den bevisning som enligt begäran ska läggas fram innehåller konfidentiell information. [Ändr. 89]

Medlemsstaterna ska säkerställa att nationella domstolar är behöriga att utfärda ett föreläggande om framläggande av bevisning som innehåller information, om de anser att detta är relevant för skadeståndstalan. [Ändr. 90]

Artikel 14

Sanktioner

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för underlåtenhet att följa slutliga beslut som meddelats inom ramen för en grupptalan och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna bland annat kan ha formen av böter. [Ändr. 91]

3.  Vid beslut om fördelningen av intäkter från sanktionerna böterna ska medlemsstaterna beakta konsumenternas de kollektiva intressen intressena. Medlemsstaterna får besluta om att dessa intäkter ska avsättas i en fond som skapas för att finansiera grupptalan. [Ändr. 92]

4.  Medlemsstaterna ska anmäla de bestämmelser som avses i punkt 1 till kommissionen senast den [datum för införlivande av detta direktiv], och alla senare ändringar som påverkar dem så snart som möjligt.

Artikel 15

Bistånd till godkända representativa enheter [Ändr. 93]

1.  Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med artikel 7 uppmuntras att säkerställa att godkända representativa enheter har tillräckliga tillgängliga medel för grupptalan. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta tillgången till rättslig prövning och säkerställa att kostnaderna för grupptalan inte utgör ett ekonomiskt hinder för godkända enheter att på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6, till exempel genom att begränsa tillämpliga domsstolsavgifter eller administrativa avgifter, ge dem tillgång till rättshjälp vid behov eller bevilja dem offentliga medel för detta ändamål. [Ändr. 94]

1a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla strukturellt stöd till enheter som fungerar som godkända enheter inom ramen för detta direktiv. [Ändr. 95]

2.  Medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att i fall där godkända enheter är skyldiga att informera berörda konsumenter om en pågående grupptalan, kan de relaterade kostnaderna återkrävas från näringsidkaren om talan bifalls.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska stödja och underlätta samarbetet mellan godkända enheter samt utbytet och spridningen av deras bästa praxis och erfarenheter när det gäller att komma till rätta med gränsöverskridande och inhemska överträdelser.

Artikel 15a

Juridiskt ombud och arvoden

Medlemsstaterna ska säkerställa att advokaternas arvode och metoden för beräkning av detta inte skapar incitament att driva tvister som är onödiga med hänsyn till någon av parternas intresse. Medlemsstaterna ska särskilt förbjuda resultatbaserade arvoden. [Ändr. 96]

Artikel 16

Gränsöverskridande grupptalan

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje godkänd enhet som har utsetts på förhand i en medlemsstat i enlighet med artikel 4.1 får ge in en ansökan till domstolarna eller de administrativa myndigheterna i en annan medlemsstat efter uppvisande av den allmänt tillgängliga förteckning som avses i den artikeln. Domstolarna eller de administrativa myndigheterna ska godta denna förteckning som bevis på får se över den godkända representativa enhetens talerätt utan att det påverkar deras rätt att pröva om den godkända representativa enhetens syfte berättigar att den vidtar åtgärder i ett visst fall. [Ändr. 97]

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att i de fall då överträdelsen påverkar eller sannolikt kommer att påverka konsumenter från olika medlemsstater får grupptalan väckas vid den behöriga domstolen eller administrativa myndigheten i en medlemsstat av flera godkända enheter från olika medlemsstater som agerar gemensamt eller som företräds av en enda godkänd enhet, i syfte att skydda kollektiva intressen för konsumenter från olika medlemsstater.

2a.  En medlemsstat där kollektiv prövning äger rum kan kräva ett medgivande från konsumenter som är bosatta i denna medlemsstat och ska kräva ett medgivande från enskilda konsumenter som är baserade i en annan medlemsstat när talan är gränsöverskridande. Under sådana omständigheter ska en konsoliderad förteckning över alla konsumenter från andra medlemsstater som har gett ett sådant medgivande lämnas till domstolen eller den administrativa myndigheten och svaranden när en talan inleds. [Ändr. 98]

3.  Vad gäller gränsöverskridande grupptalan ska medlemsstaterna till kommissionen meddela en förteckning över de godkända enheter som utsetts på förhand, utan att detta påverkar de rättigheter som beviljats andra enheter enligt nationell lagstiftning. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa godkända enheters namn och syfte. Kommissionen ska offentliggöra denna information och hålla den uppdaterad.

4.  Om en medlemsstat, kommissionen eller näringsidkaren kommissionen väcker frågor om huruvida en godkänd representativ enhet uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 4.1, ska den medlemsstat som utsåg enheten i fråga undersöka saken och, i förekommande fall, återkalla godkännandet om ett eller flera av kriterierna inte är uppfyllda. [Ändr. 99]

Artikel 16a

Offentligt register

Medlemsstaterna ska säkerställa att de relevanta nationella behöriga myndigheterna inrättar ett allmänt tillgängligt register över olagliga handlingar som har varit föremål för förbudsförelägganden i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv. [Ändr. 100]

Kapitel 3

Slutbestämmelser

Artikel 17

Upphävande

Direktiv 2009/22/EU ska upphöra att gälla med verkan från och med den [datum för tillämpning av detta direktiv], utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20.2.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 18

Övervakning och utvärdering

1.  Tidigast fem år efter den dag då detta direktiv började tillämpas ska kommissionen genomföra en utvärdering av detta direktiv och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning. I rapporten ska kommissionen särskilt bedöma direktivets tillämpningsområde såsom det fastställs i artikel 2 och i bilaga I.

2.  Senast ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen bedöma huruvida reglerna om flyg- och tågpassagerares rättigheter erbjuder en skyddsnivå för konsumenträttigheter som är jämförbar med den som föreskrivs i detta direktiv. Om så är fallet, har kommissionen för avsikt att lägga fram lämpliga förslag, vilka bland annat kan bestå i att lyfta ut de rättsakter som avses i punkterna 10 och 15 i bilaga I från detta direktivs tillämpningsområde, såsom detta definieras i artikel 2. [Ändr. 101]

3.  Medlemsstaterna ska en gång om året, och första gången senast fyra år efter den dag då detta direktiv började tillämpas, förse kommissionen med följande information som behövs för utarbetandet av den rapport som avses i punkt 1:

a)  Antalet fall av grupptalan som i enlighet med detta direktiv har väckts vid administrativa och rättsliga myndigheter.

b)  Typ av godkänd enhet som har väckt talan.

c)  Typ av överträdelse som behandlats inom ramen för dessa fall av grupptalan, parterna i dessa förfaranden och den ekonomiska sektor som berörs.

d)  Förfarandets längd, från talans väckande och fram till antagandet av slutliga beslut om förbudsföreläggande som avses i artikel 5, beslut om gottgörelse eller fastställelsebeslut som avses i artikel 6 eller slutligt godkännande av förlikningar som avses i artikel 8.

e)  Utfallet av fallen av grupptalan.

f)  Antal godkända enheter som deltar i den mekanism för samarbete och utbyte av bästa praxis som avses i artikel 15.3.

Artikel 18a

Översyn

Utan att det påverkar artikel 16 ska kommissionen bedöma om en gränsöverskridande grupptalan bäst kan hanteras på unionsnivå genom inrättande av en EU-ombudsman för kollektiv prövning. Senast tre år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen upprätta en rapport i detta avseende och lämna den till Europaparlamentet och rådet, när så är lämpligt tillsammans med ett relevant förslag. [Ändr. 102]

Artikel 19

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast den [18 månader från dagen för ikraftträdandet av detta direktiv] anta och offentliggöra de lagar och författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [6 månader efter införlivandefristens utgång].

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Övergångsbestämmelser

1.  Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser i lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som införlivar detta direktiv på överträdelser som inleddes efter [dagen för detta direktivs tillämpning].

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser i lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som införlivar direktiv 2009/22/EG på överträdelser som inleddes före [dagen för detta direktivs tillämpning].

Artikel 21

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE BESTÄMMELSER I UNIONSLAGSTIFTNINGEN SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

1.  Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29)(7).

2.  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

3.  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (EGT L 80, 18.3.1998, s. 27).

4.  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12).

5.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt den elektroniska handeln, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

6.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel: artiklarna 86–100 (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

7.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

8.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37). artikel 13.

9.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter (EGT L 271, 9.10.2002, s. 16).

10.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1).

11.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22).

12.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1).

13.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, 27.12.2006, s. 21): artiklarna 1, 2 c och 4–8.

14.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

15.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14).

16.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66).

17.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3). artiklarna 22, 23 och 24.

18.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

19.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte (EUT L 33, 3.2.2009, s. 10).

20.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).

21.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

22.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

23.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 266, 9.10.2009, s. 11).

24.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7).

25.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

26.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (EUT L 342, 22.12.2009, s. 46).

27.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1). artiklarna 183, 184, 185 och 186.

28.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1): artiklarna 9, 10, 11 och 19–26.

29.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13).

30.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1).

31.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1).

32.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1).

33.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

34.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

35.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

36.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

37.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

38.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).

39.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

40.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (EUT L 165, 18.6.2013, s 63): artikel 13.

41.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1): artikel 14.

42.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

43.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

44.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 60, 28.2.2014, s. 34): artiklarna 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 och 23, kapitel 10 samt bilagorna I och II.

45.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

46.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214): artiklarna 3–18 och 20.2.

47.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (EUT L 326, 11.12.2015, s. 1).

48.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

49.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98).

50.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

51.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

52.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (omarbetning) (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

53.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

54.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

55.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1128 av den 14 juni 2017 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (EUT L 168, 30.6.2017, s. 1).

56.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

57.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder (EUT L 169, 30.6.2017, s. 8).

58.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).

59.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (EUT L 60, 2.3.2018, s 1).

(59a)   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4). [Ändr. 103]

(59b)   Europarlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357). [Ändr. 104]

(59c)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. [Ändr. 105]

(59d)   Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (EUT L 96, 29.3.2014, s. 107). [Ändr. 106]

(59e)   Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp. [Ändr. 107]

(59f)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005. [Ändr. 108]

BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 2009/22/EG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 2.1

-

Artikel 2.2

-

Artikel 3

Artikel 2.1

Artikel 5.1

Artikel 2.1 a

Artikel 5.2 a och b

Artikel 12

-

Artikel 5.2 andra stycket

Artikel 2.1 b

Artikel 5.3

Artikel 9

Artikel 2.1 c

Artikel 14

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 4.1 – 4.3

-

Artikel 4.4

-

Artikel 4.5

-

Artikel 5.4

-

Artikel 6

-

Artikel 7

—  

Artikel 8

-

Artikel 10

-

Artikel 11

-

Artikel 13

-

Artikel 15

Artikel 4

Artikel 16

Artikel 5

-

Artikel 6

Artikel 18

Artikel 7

Artikel 1.2

Artikel 8

Artikel 19

Artikel 9

Artikel 17

-

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 66.
(2) EUT C 461, 21.12.2018, s. 232.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019.
(4) EUT L 110, 1.5.2009, s. 30.
(5)EUT L 345, 27.12.2017.
(6)EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
(7)Detta direktiv ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999 om ändring av rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 141, 4.6.1999, s. 20).

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy