Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2236(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2019

Внесени текстове :

A8-0149/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0224

Приети текстове
PDF 180kWORD 62k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Препоръка на Европейския парламент от 26 март 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (2018/2236(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2018/... на Съвета от 16 юли 2018 г. за упълномощаване на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори и да договорят, от името на Съюза, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на Съюза, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна (10336/18),

—  като взе предвид решението на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 16 юли 2018 г. за упълномощаване на Европейската комисия да започне преговори и да договори, от името на държавите членки, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на държавите членки, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна (10337/18),

—  като взе предвид указанията за водене на преговори на Съвета от 16 юли 2018 г. (10601/18 EU Restricted), предадени на Парламента на 6 август 2018 г.,

—  като взе предвид действащото споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Република Узбекистан, което е в сила от 1999 г.,

—  като взе предвид Меморандума за разбирателство между ЕС и Узбекистан в областта на енергетиката, подписан през януари 2011 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), приети от Съвета през 2013 г.,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия(1),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2014 г. относно правата на човека в Узбекистан(3),

—  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(4) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия(5),

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 19 септември 2018 г., озаглавено „Свързване на Европа и Азия — основни елементи за стратегия на ЕС“ (JOIN(2018)0031),

—  като взе предвид посещенията в Узбекистан на комисията по външни работи и на подкомисията по правата на човека на Парламента, съответно през септември 2018 г. и май 2017 г., както и редовните посещения в страната на делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС — Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС — Узбекистан и ЕС — Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия,

—  като взе предвид резултатите от 13-ата среща на министрите на външните работи на ЕС и Централна Азия, проведена на 10 ноември 2017 г. в Самарканд, на която бяха разгледани двустранната програма (икономика, свързаност, сигурност и принципи на правовата държава) и регионални въпроси,

—  като взе предвид съвместното комюнике от 14-ата среща на министрите на външните работи на ЕС и Централна Азия, проведена на 23 ноември 2018 г. в Брюксел, озаглавено „EU-Central Asia – Working together to build a future of inclusive growth, sustainable connectivity and stronger partnerships“ (ЕС – Централна Азия – съвместни усилия за изграждане на бъдеще на приобщаващ растеж, устойчива свързаност и по-силни партньорства)(6),

—  като взе предвид предоставяната на Узбекистан без прекъсване помощ на ЕС за развитие в размер на 168 милиона евро за периода 2014 – 2020 г., финансовата помощ от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и другите мерки на ЕС в подкрепа на мира и сигурността и на намаляването на ядрените отпадъци в страната,

—  като взе предвид Декларацията от Конференцията за Афганистан в Ташкент, състояла се на 26 и 27 март 2018 г. с домакин Узбекистан и председателствана съвместно с Афганистан, озаглавена „Peace process, security cooperation and regional connectivity“ (Процес на мир, сътрудничество в областта на сигурността и регионална свързаност),

—  като взе предвид стратегията за действия в пет приоритетни области за развитие на Узбекистан (стратегия за развитие) за периода 2017 – 2021 г.,

—  като взе предвид стъпките, направени от Узбекистан към по-отворено общество и по-голяма откритост в отношенията с неговите съседи след придобиването на независимост от Съветския съюз,

—  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0149/2019),

А.  като има предвид, че на 23 ноември 2018 г. ЕС и Узбекистан започнаха преговори за засилено споразумение за партньорство и сътрудничество, което да замени действащото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан, насочено към засилено и по-задълбочено сътрудничество в области от взаимен интерес и въз основа на споделени ценности, а именно демокрация, принципите на правовата държава, зачитане на основните свободи и принципите на добро управление, с цел да се насърчават устойчивото развитие и международната сигурност и да се предприемат ефективни действия във връзка с глобални предизвикателства като тероризма, изменението на климата и организираната престъпност;

Б.  като има предвид, че за да влезе в сила засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество, е необходимо одобрението на Парламента;

1.  препоръчва следното на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

Отношенията между ЕС и Узбекистан

Ново всеобхватно споразумение

   а) да приветстват поетите от Узбекистан ангажименти и предприетите от страната стъпки към по-отворено общество и равнището на действителна ангажираност в политическия диалог между ЕС и Узбекистан, вследствие на което бяха започнати преговорите за всеобхватно засилено споразумение за партньорство и сътрудничество; да подчертаят интереса на ЕС от задълбочаване на отношенията му с Узбекистан въз основа на общи ценности и да признаят ролята на Узбекистан като важен културен и политически мост между Европа и Азия;
   б) да осигурят редовен, задълбочен диалог и да наблюдават пълното изпълнение на политическите и демократичните реформи, насочени към създаването на независима съдебна власт — включително премахването на всички ограничения за независимостта на юристите — наистина независим парламент, сформиран в резултат на наистина конкурентни избори, защитата на правата на човека, равенството между половете и свободата на медиите, деполитизирането на службите за сигурност и гарантирането, че те се задължават да зачитат принципите на правовата държава, и активното участие на гражданското общество в процеса на реформа; да приветстват новите правомощия, дадени на Олий Мажлиса, и новите механизми за засилване на парламентарния контрол; да насърчават органите да изпълнят препоръките от доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) след парламентарните избори през 2014 г.;
   в) да подчертаят значението на устойчивите реформи и да предоставят значителна подкрепа за осъществяването им, въз основа на действащите и бъдещите споразумения, водещи до осезаеми резултати и насочени към решаването на политически, социални и икономически въпроси, с оглед по-специално на подобряване на управлението, осигуряването на пространство за наистина разнообразно и независимо гражданско общество, укрепване на зачитането на правата на човека, защита на малцинствата и уязвимите лица, в т.ч. лицата с увреждания, търсене на отговорност за нарушения на правата на човека и други престъпления и премахване на пречките пред предприемачеството;
   г) да признаят и подкрепят ангажимента на Узбекистан по отношение на текущите структурни, административни и икономически реформи за подобряване на стопанската среда, съдебната система и службите за сигурност, условията на труд и административната отговорност и ефикасност и да подчертаят значението на тяхното пълно и проверимо осъществяване; да приветстват либерализацията на операциите в чуждестранна валута и на валутния пазар; да подчертаят, че всеобхватният план за реформи на Узбекистан, а именно стратегията за развитие за периода 2017—2021 г., трябва да бъде изпълняван и подкрепен от мерки за улесняване на външната търговия и за подобряване на стопанската среда; да вземат предвид факта, че трудовата миграция и паричните преводи са ключови механизми за справяне с бедността в Узбекистан;
   д) да призоват настоятелно правителството на Узбекистан да осигури свободно осъществяване на дейността от страна на защитниците на правата на човека, гражданското общество, международните наблюдатели и организациите за правата на човека в стабилна от правна гледна точка и политически безопасна среда, като улеснят по-конкретно процеса на регистрация и създадат условия за правна защита в случай на отказ на регистрация; да призоват настоятелно правителството да осигури възможност за редовен, безпрепятствен и независим мониторинг на условията в затворите и центровете за задържане; да насърчат правителството да отправи покана към специалния докладчик на ООН относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, да изпълни препоръката от последното му посещение през 2003 г. и да приведе националните закони и практики в съответствие с международното право и международните стандарти, като включи независим механизъм за мониторинг, осигуряващ безпрепятствен достъп до местата за задържане с цел мониторинг на отношението към лишените от свобода лица; да призоват органите да извършат щателно разследване на твърденията за изтезания и нечовешко отнасяне;
   е) да насърчават изграждането на толерантно, приобщаващо, плуралистично и демократично общество с надеждно правителство, като подкрепят постепенната либерализация при пълно спазване на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и социално-икономическия напредък в полза на хората;
   ж) да приветстват освобождаването на политическите затворници, но да призоват настоятелно органите да им гарантират пълна реабилитация и достъп до правна защита и медицински грижи; да призоват за освобождаването на всички други политически затворници и лица, които са лишени от свобода или преследвани въз основа на политически мотивирани обвинения, като активисти в областта на правата на човека, активисти от гражданското общество и религиозни активисти, журналисти и политици от опозицията; да изразят загриженост относно случаите на дела, разглеждани при закрити врата, и да призоват настоятелно правителството да сложи край на подобни практики; да призоват настоятелно правителството бързо да измени разпоредбите в наказателния кодекс във връзка с екстремизма, които понякога се използват неправилно за криминализиране на изразяването на несъгласие; да приветстват поетите ангажименти за преустановяване на използването на обвинението за „нарушения на правилата в затворите“ за произволно удължаване на присъдите на политическите затворници; да гарантират, че всички политически затворници с присъди за криминални и други престъпления, получават копие от съдебното решение по съответното дело, за да имат възможност за достъп до правото си на обжалване и молба за реабилитация; да приветстват облекчаването на някои ограничения на свободата на мирни събрания и да насърчават освен това премахването на ограниченията на тези права, например задържането на мирни демонстранти, като по този начин се спазва Всеобщата декларация за правата на човека; да приветстват неотдавнашното посещение на специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията;
   з) да отбележат, че Узбекистан бележи едва леко подобрение в индекса за свобода на печата на Репортери без граници през 2018 спрямо 2016 г. и да продължат да проявяват загриженост във връзка с цензурата, блокирането на уебсайтове, автоцензурата на журналисти и блогъри, тормоза – както онлайн, така и офлайн, и политически мотивираните обвинения в извършване на престъпления; да призоват органите на властта да преустановят натиска и наблюдението на медиите, да спрат блокирането на независими уебсайтове и да позволят на международни медии да акредитират кореспонденти и да работят в страната; да подкрепят и приветстват мерките, предприети за постигане на по-голяма независимост на медиите и на организациите на гражданското общество, например премахването на някои ограничения върху тяхната дейност, както и връщането на чуждестранните и международните медии и неправителствените организации (НПО), които преди не бяха допускани в страната; да приветстват новия закон за регистрацията на НПО, с който се облекчават някои процедури по регистрацията, както и някои изисквания за предварително разрешение за провеждането на дейности или срещи; да призоват настоятелно органите да приложат напълно този закон, включително като премахнат всички пречки за регистрацията на международни организации, и да насърчат органите да разгледат оставащите ограничения по отношение на работата на НПО, като утежнени изисквания за регистрация и вмешателско наблюдение;
   и) да приветстват напредъка по отношение на премахването на детския труд и постепенното премахване на принудителния труд, както и неотдавнашните посещения в Узбекистан на специалните докладчици на ООН и възстановяването на достъпа до страната за международни НПО, развиващи дейност в тази област; да посочат, че подпомаганият от държавата принудителен труд в секторите на памука и коприната и в други области продължава да бъде проблем; да очакват предприемането на стъпки от правителството на Узбекистан за изкореняване на всички форми на принудителен труд, отстраняване на първопричините за това явление, и по-специално системата на задължителни квоти, както и да търсят отговорност от местните органи, които мобилизират принудително работници от обществения сектор и студенти; да подчертаят, че са необходими повече усилия и допълнителни законови мерки за затвърдяване на напредъка в тази област с цел премахване на принудителния труд; да насърчават в това отношение по-нататъшно сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ); да насърчават предоставянето на достъп до страната с цел посещение на специалния докладчик на ООН относно съвременните форми на робство; да подчертаят значението на усилията за създаване на устойчива верига на доставки на памук и на съвременни и устойчиви от гледна точка на околната среда технологии и земеделски практики за отглеждане на памук в страната; да подпомагат местните производители на памук с цел повишаване на ефективността на тяхното производство, като се опазва околната среда и се усъвършенстват трудовите практики с оглед на премахване на принудителния труд;
   й) да насърчат органите да увеличат действията за намаляване на безработицата в страната, в т.ч. чрез отваряне на частния сектор и укрепване на малките и средните предприятия; да приветстват в това отношение разширяването на програмата за обучение в областта на управлението и да насърчават допълнителни обучителни програми за предприемачи; да припомнят във връзка с това потенциала на младите хора в страната и тяхното относително високо равнище на образование; да насърчават популяризирането на образователните програми в областта на предприемачеството; да припомнят значението на програмите на ЕС като „Еразъм+“ за насърчаване на междукултурния диалог между ЕС и Узбекистан и за предоставяне на възможности за оправомощаване на студентите, които участват в тези програми, като положителни носители на промяната в тяхното общество;
   к) да продължат да провеждат годишни диалози по правата на човека, организирани от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и в този контекст да настояват за разрешаването на отделни случаи, будещи безпокойство, включително на политически затворници; да договорят на годишна основа конкретни области преди всеки кръг на диалозите и да оценяват постигнатия напредък в съответствие със стандартите на ЕС, като интегрират въпросите, свързани с правата на човека, в дневния ред на всички други заседания и политики; да насърчават и правят оценка на спазването на международните инструменти в областта на правата на човека, ратифицирани от Узбекистан, и по-специално в рамките на ООН, ОССЕ и МОТ; да изразят отново загриженост по отношение на нерешените проблеми и неосъществяването на някои реформи; да насърчават органите да декриминализират сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същ пол и да поощряват култура на толерантност към ЛГБТИ; да призоват органите на Узбекистан да спазват и насърчават правата на жените;
   л) да гарантират преразглеждане на паспортната система; да приветстват премахването на системата за „изходни визи“, които по-рано бяха изисквани от гражданите на Узбекистан, пътуващи извън Общността на независимите държави (ОНД); да приветстват съобщението на Узбекистан, че считано от януари 2019 г. страната няма да изисква повече визи от гражданите на държавите – членки на ЕС;
   м) да призоват органите да подобрят местната здравна система и да увеличат държавните ресурси за улесняване на внасянето на подобрения, тъй като положението се влоши значително, след като страната придоби независимост;
   н) да призоват настоятелно органите да предоставят необходимата подкрепа и да търсят сътрудничество и подкрепа от международни партньори, за да може Узбекистан, и по-специално автономната Република Каракалпакстан, да продължат да се справят с икономическите, социалните и здравните последици от екологичното бедствие в Аралско море, като прилагат устойчиво управление на водите и политики и практики на опазване, както и надежден поетапен план за почистване за региона; да приветстват положителното развитие в регионалното сътрудничество в областта на водата, по-специално с Таджикистан и Казахстан, учредяването за региона на Аралско море на многостранния партньорски доверителен фонд на ООН за сигурност на хората, както и проявената ангажираност от страна на органите; да продължат да подкрепят усилията за подобряване на напоителната инфраструктура;
   о) да признаят новата външна политика на Узбекистан, която доведе до подобрения в сътрудничеството със съседните държави и международните партньори, по-специално по отношение на насърчаването на стабилността и сигурността в региона, управлението на границите и водите, обозначаването на границите и енергетиката; да подкрепят положителната ангажираност на Узбекистан в мирния процес в Афганистан;
   п) да приветстват продължаващия ангажимент на Узбекистан за поддържане на свободната от ядрено оръжие зона в Централна Азия; да припомнят ангажимента на ЕС да подпомогне Узбекистан за третирането на токсичните и радиоактивните отпадъци; да насърчат Узбекистан да подпише Договора за забрана на ядрените оръжия;
   р) да вземат предвид важната роля на Узбекистан в предстоящия преглед на стратегията ЕС – Централна Азия, като прилагат принципа на диференциация;
   с) да признаят основателните опасения на Узбекистан по отношение на сигурността и да задълбочат сътрудничеството в подкрепа на управлението на кризи, предотвратяването на конфликти, интегрираното управление на границите и усилията за борба с водещата до насилие радикализация, тероризма, организираната престъпност и незаконната търговия с наркотици, като същевременно се поддържат принципите на правовата държава, включително защитата на правата на човека;
   т) да осигурят ефективно сътрудничество в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане;
   у) да обвържат предоставянето на помощ за Узбекистан от инструментите на ЕС за външно финансиране и чрез заеми от ЕИБ и от ЕБВР с постигането на по-нататъшен напредък в реформите;
   ф) да подкрепят ефективното прилагане на основните международни конвенции, необходими за предоставяне на статут по Общата система за преференции (ОСП+);
   х) да подкрепят усилията на Узбекистан за започване на процес на присъединяване към Световната търговска организация (СТО) с цел по-добро интегриране на страната в световната икономика и подобряване на стопанската ѝ среда, тъй като по този начин ще се привлекат повече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ);
   ц) да вземат предвид развитието на отношенията с други трети държави в контекста на изпълнението на инициативата на Китай „Един пояс, един път“ и да настояват за решаване на повдигащите загриженост въпроси в областта на правата на човека във връзка с тази инициатива, включително чрез разработването на насоки в това отношение;
   ч) да използват преговорите по засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество в подкрепа на реалния и устойчив напредък към отговорен и демократичен режим, който гарантира и защитава основните права на всички граждани и е насочен по-специално към осигуряването на благоприятна среда за гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимостта на юристите; да гарантират, че преди приключването на преговорите Узбекистан е постигнал значим напредък в осигуряването на свобода на изразяване на мнение и свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване в съответствие с международните стандарти, включително чрез премахване на пречките пред всички нови групи за регистрация и законно започване на дейност в страната, както и за получаване на чуждестранно финансиране;
   ш) да договорят съвременно, всеобхватно и амбициозно споразумение между ЕС и Узбекистан, което ще замени СПС от 1999 г., като се задълбочат контактите между хората, политическото сътрудничество, търговските и инвестиционните отношения и сътрудничеството в областта на устойчивото развитие, опазването на околната среда, свързаността, правата на човека и управлението и се допринесе за устойчивото икономическо и социално развитие на Узбекистан;
   щ) да подновят ангажимента за постигане на напредък по отношение на демократичните стандарти, принципите на добро управление и принципите на правовата държава, както и по отношение на зачитането на правата на човека и на основните свободи, в т.ч. свободата на религията или убежденията, и техните защитници;
   аа) да подкрепят подновените усилия на Узбекистан за многостранно и международно сътрудничество в областта на глобалните и регионалните предизвикателства, сред които международната сигурност и борбата със свързания с насилие екстремизъм, организираната престъпност, трафика на наркотици, управлението на водите, влошаването на състоянието на околната среда, изменението на климата и миграцията;
   аб) да гарантират, че всеобхватното споразумение улеснява и задълбочава регионалното сътрудничество и мирното разрешаване на конфликти във връзка със съществуващи противоречия, като създава условия за постигането на истински добросъседски отношения;
   ав) да затвърдят разпоредбите, свързани с търговските и икономическите отношения, като ги обвържат по-добре с разпоредби относно правата на човека и ангажимент за прилагане на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, като същевременно осигурят механизми за оценка на отрицателните последици за правата на човека и за справяне с тези последици, от една страна, и насърчават принципите на пазарната икономика, включително правната сигурност, и независими и прозрачни институции, социален диалог и прилагане на трудовите стандарти на МОТ, за да се гарантират устойчиви ПЧИ и да се допринесе за диверсификацията на икономиката, от друга страна; да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане и да гарантират, че активите, които понастоящем са замразени в няколко държави – членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство (ЕИП), са върнати отговорно в полза на целия народ на Узбекистан;
   аг) да подсилят аспектите на междупарламентарното сътрудничество в рамките на разполагащ със съответните правомощия комитет за парламентарно сътрудничество в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, включително пряката отчетност на представителите на Съвета за сътрудничество и на Комитета за парламентарно сътрудничество;
   ад) да гарантират участието на всички имащи отношение участници, включително гражданското общество, както по време на етапа на преговорите, така и на етапа на изпълнение на споразумението;
   ае) да включат разпоредби относно възможността за прекратяване на сътрудничеството в случай на нарушение на съществени елементи от някоя от двете страни, по специално що се отнася до зачитането на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, като се предвиди консултация с Европейския парламент в подобни случаи; да създадат независим механизъм за мониторинг и подаване на жалби, чрез който на засегнатото население и на неговите представители да се осигури ефективен инструмент за преодоляване на последиците за правата на човека и за мониторинг на изпълнението;
   аж) да гарантират, че Европейският парламент участва активно в мониторинга на изпълнението на всички части на засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество, след като то влезе в сила, да провеждат консултации в този контекст, като гарантират, че Парламентът и гражданското общество са надлежно информирани за изпълнението на засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество от ЕСВД, и да реагират подобаващо;
   аз) да осигурят предаването на всички свързани с преговорите документи на Европейския парламент при спазване на правилата за поверителност, за да се създадат условия за подобаващ контрол на процеса на преговори от страна на Парламента; да изпълняват междуинституционалните задължения, произтичащи от член 218, параграф 10 от ДФЕС, и периодично да предоставят актуална информация на Парламента;
   аи) да започнат да прилагат засиленото споразумение за партньорство и сътрудничество само след като Парламентът го одобри;
   ай) да проведат кампания за осведомяване на обществеността, в която се изтъкват очакваните положителни резултати от сътрудничеството в полза на гражданите на ЕС и на Узбекистан и която ще задълбочи също така контактите между хората;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка съответно на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Узбекистан.

(1) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 394.
(2) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 51.
(3) ОВ C 274, 27.7.2016 г., стр. 25.
(4) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.
(5) ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност