Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2236(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0149/2019

Pateikti tekstai :

A8-0149/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0224

Priimti tekstai
PDF 170kWORD 52k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
ES ir Uzbekistano visapusiškas susitarimas
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo (2018/2236(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimą (ES) 2018/…, kuriuo Europos Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu pradėti ir vesti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos visapusiško susitarimo nuostatų, priklausančių Sąjungos kompetencijai (10336/18),

—  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimą, kuriuo Europos Komisija įgaliojama valstybių narių vardu pradėti ir vesti derybas dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių bei Uzbekistano Respublikos visapusiško susitarimo nuostatų, priklausančių valstybių narių kompetencijai (10337/18),

—  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Tarybos derybinius nurodymus (10601/18 EU RESTRICTED), perduotus Parlamentui 2018 m. rugpjūčio 6 d.,

—  atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ir šiuo metu galiojantį ES ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS),

—  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio mėnesį pasirašytą ES ir Uzbekistano susitarimo memorandumą dėl energetikos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Tarybos patvirtintas ES lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires,

—  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto(1),

—  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. ne teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto(2),

—  atsižvelgdamas į savo 2014 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių Uzbekistane(3),

—  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos(4) ir 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros(5),

—  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“ (JOIN(2018)0031),

—  atsižvelgdamas į savo Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio atstovų vizitus, vykusius atitinkamai 2018 m. rugsėjo mėnesį ir 2017 m. gegužės mėnesį, bei į reguliarius Delegacijos ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija atstovų vizitus į šalį,

—  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 10 d. Samarkande vykusio 13-ojo ES ir Vidurinės Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo, kuriame buvo svarstomi dvišalės darbotvarkės (ekonomikos, sujungiamumo, saugumo ir teisinės valstybės) bei regioniniai klausimai, rezultatus,

—  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 23 d. Briuselyje vykusio 14-ojo ES ir Vidurinės Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo bendrą pranešimą „ES ir Vidurinė Azija. Bendradarbiavimas siekiant kurti įtraukaus augimo, darnaus sujungiamumo ir tvirtesnės partnerystės ateitį“(6),

—  atsižvelgdamas į nenutrūkstamą ES paramą vystymuisi Uzbekistanui, kurios suma 2014–2020 m. laikotarpiu siekė 168 mln. EUR, į Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) finansinę pagalbą bei kitas ES priemones taikai ir saugumui remti bei branduolinių atliekų kiekiui šalyje mažinti,

—  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 26 ir 27 d. vykusios Taškento konferencijos dėl Afganistano, kurią rengė Uzbekistano atstovai ir kuriai kartu pirmininkavo Afganistano atstovai, pareiškimą „Taikos procesas, bendradarbiavimas saugumo srityje ir regionų sujungiamumas“,

—  atsižvelgdamas į 2017–2021 m. Veiksmų penkiose prioritetinėse srityse strategiją Uzbekistano vystymosi labui (Vystymosi strategija),

–  atsižvelgdamas į žingsnius, kuriuos tapęs nepriklausomas nuo Sovietų Sąjungos Uzbekistanas žengė atviresnės visuomenės ir didesnio atvirumo palaikant santykius su kaimyninėmis šalimis kryptimi,

–  atsižvelgdamas į JT darnaus vystymosi tikslus,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0149/2019),

A.  kadangi 2018 m. lapkričio 23 d. ES ir Uzbekistanas pradėjo derybas dėl visapusiško tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (TPBS) šiuo metu galiojančiam ES ir Uzbekistano PBS pakeisti, siekiant stiprinti ir gilinti bendradarbiavimą abipusių interesų srityse bei remtis bendromis demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos pagrindinėms laisvėms ir gero valdymo vertybėmis, kad būtų skatinamas darnus vystymasis ir tarptautinis saugumas bei veiksmingai atremiami tokie visuotiniai iššūkiai, kaip terorizmas, klimato kaita ir organizuotas nusikalstamumas;

B.  kadangi norint, kad įsigaliotų TPBS, būtinas Parlamento pritarimas;

1.  pateikia Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai šias rekomendacijas:

  

ES ir Uzbekistano santykiai

   a) teigiamai įvertinti Uzbekistano įsipareigojimus siekti atviresnės visuomenės ir žingsnius šia kryptimi bei tikro įsitraukimo į ES ir Uzbekistano politinį dialogą lygį – tai leido pradėti derybas dėl visapusiško TPBS; pabrėžti, kad ES suinteresuota stiprinti savo santykius su Uzbekistanu bendrų vertybių pagrindu, ir pripažinti Uzbekistano vaidmenį būnant svarbiu kultūros ir politikos tiltu tarp Europos ir Azijos;
   b) palaikyti reguliarų nuodugnų dialogą ir stebėti visapusišką politinių ir demokratinių reformų įgyvendinimą, siekiant sukurti nepriklausomas teismines institucijas – įskaitant visų apribojimų teisininkų nepriklausomumui panaikinimą – tikrai nepriklausomą parlamentą surengus tikrai konkurencingus rinkimus, saugoti žmogaus teises, lyčių lygybę ir žiniasklaidos laisves, depolitizuoti saugumo tarnybas ir užtikrinti, kad jos būtų įsipareigojusios paisyti teisinės valstybės principo, bei skatinti pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti reformų procese; teigiamai įvertinti naujus įgaliojimus, suteiktus Uzbekistano parlamentui, ir naujus parlamentinės priežiūros stiprinimo mechanizmus; paskatinti valdžios institucijas įgyvendinti rekomendacijų, išdėstytų ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ataskaitoje, parengtoje po 2014 m. rinkimų, įgyvendinimą;
   c) akcentuoti tvarių reformų ir jų įgyvendinimo remiantis esamais ir būsimais susitarimais svarbą ir tai visapusiškai remti, kad būtų pasiekti apčiuopiami rezultatai ir sprendžiami politiniai, visuomeniniai ir ekonominiai klausimai, pirmiausia siekiant gerinti valdymą, sudaryti galimybes veikti išties įvairiai ir nepriklausomai pilietinei visuomenei, stiprinti pagarbą žmogaus teisėms, apsaugoti visas mažumas ir pažeidžiamus asmenis, įskaitant neįgaliuosius, užtikrinant atskaitomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kitus nusikaltimus bei šalinant verslumo kliūtis;
   d) pripažinti ir remti Uzbekistano įsipareigojimą šiuo metu vykdomų struktūrinių, administracinių ir ekonominių reformų atžvilgiu, siekiant gerinti verslo klimatą, teismų sistemą ir saugumo tarnybų darbą, darbo sąlygas ir administracinę atskaitomybę bei veiksmingumą, ir pabrėžti, kad svarbus visapusiškas ir patikrinamas jų įgyvendinimas; palankiai įvertinti užsienio valiutų operacijų ir užsienio valiutų rinkos liberalizavimą; atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad išsamus Uzbekistano reformų planas – 2017–2021 m. Vystymosi strategija – turi būti įgyvendinamas ir remiamas priemonėmis, kuriomis būtų skatinama išorės prekyba ir gerinama verslo aplinka; atsižvelgti į tai, kad darbo jėgos migracija ir emigrantų perlaidos yra pagrindiniai mechanizmai, kuriais Uzbekistane sprendžiamas skurdo klausimas;
   e) primygtinai paraginti Uzbekistano vyriausybę užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai, pilietinė visuomenė, tarptautiniai stebėtojai ir žmogaus teisių organizacijos galėtų nevaržomai veikti laisvoje ir teisiškai patikimoje bei politiškai saugioje aplinkoje, t. y. palengvinti registracijos procesus ir sudaryti galimybes imtis teisinių veiksmų, kai atsisakoma registruoti atitinkamą subjektą; primygtinai paraginti leisti reguliariai, nevaržomai ir nepriklausomai stebėti sąlygas kalėjimuose ir sulaikymo vietose; paraginti vyriausybę pakviesti JT specialųjį pranešėją kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio ar baudimo klausimais, įgyvendinti po jo pastarojo vizito 2003 m. pateiktą rekomendaciją bei suderinti nacionalinius įstatymus ir praktiką su tarptautinės teisės nuostatomis ir standartais, įskaitant nepriklausomos stebėsenos mechanizmą, kurį taikant būtų leidžiama nevaržomai patekti į sulaikymo vietas elgesiui su kaliniais stebėti; paraginti valdžios institucijas nuodugniai ištirti visus įtarimus kankinimu ar nežmonišku elgesiu;
   f) skatinti tolerantiškos, įtraukios, pliuralistinės ir demokratiškos visuomenės, vadovaujamos patikimos vyriausybės, formavimąsi remiant laipsnišką liberalizavimą, kuris būtų visapusiškai grindžiamas JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais, taip pat socialinę ir ekonominę pažangą žmonių naudai;
   g) teigiamai įvertinti politinių kalinių išlaisvinimą, tačiau primygtinai paraginti valdžios institucijas užtikrinti visapusišką jų reabilitavimą ir sudaryti galimybę imtis teisių gynimo priemonių bei pasinaudoti medicininiu gydymu; paraginti išlaisvinti visus likusius politinius kalinius ir visus kitus asmenis, įkaltintus arba persekiojamus dėl politiškai motyvuotų kaltinimų, pvz., žmogaus teisių aktyvistus, pilietinės visuomenės atstovus ir religinius aktyvistus, žurnalistus ir opozicijai atstovaujančius politikus; pareikšti susirūpinimą dėl keleto už uždarų durų vykstančių teismo procesų ir primygtinai paraginti vyriausybę nutraukti šią praktiką; primygtinai paraginti vyriausybę skubiai iš dalies pakeisti savo baudžiamojo kodekso nuostatas, susijusius su ekstremizmu, kurios kartais netinkamai naudojamos protestui kriminalizuoti; teigiamai įvertinti prisiimtus įsipareigojimus nebenaudoti kaltinimo kalėjimo taisyklių pažeidimu, siekiant savavališkai pratęsti politinių kalinių bausmės laiką; užtikrinti, kad visiems už nusikalstamą ir kitą veiką nuteistiems politiniams kaliniams būtų pateikiamos teismo sprendimų dėl jų bylų kopijos ir jie galėtų pasinaudoti savo teise pateikti skundą bei kreiptis dėl reabilitavimo; teigiamai įvertinti tai, kad sušvelninti kai kurie taikių susirinkimų laisvės apribojimai, ir taip pat paraginti pašalinti šių teisių apribojimus, pvz., taikių demonstrantų sulaikymą, bei taip laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatų; palankiai įvertinti neseniai įvykusį JT specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais vizitą;
   h) pažymėti, kad Uzbekistano reitingas organizacijos „Žurnalistai be sienų“ pasaulio spaudos laisvės indekse 2016–2018 m. pagerėjo tik šiek tiek ir kad susirūpinimą toliau kelia cenzūra, interneto svetainių blokavimas, žurnalistų ir tinklaraštininkų savicenzūra, persekiojimas internete ir realiame gyvenime bei politiškai motyvuoti baudžiamieji kaltinimai; primygtinai paraginti valdžios institucijas liautis darius spaudimą žiniasklaidai ir ją sekus, nustoti blokavus nepriklausomas interneto svetaines ir leisti tarptautinėms žiniasklaidos priemonėms akredituoti žurnalistus bei dirbti šalyje; palaikyti ir palankiai įvertinti priemones, kurių imtasi siekiant didesnės žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų nepriklausomybės, pvz., tam tikrų jų veiklai taikomų apribojimų panaikinimą, taip pat užsienio ir tarptautinės žiniasklaidos bei NVO, kurios anksčiau nebuvo įleidžiamos į šalį, sugrįžimą; teigiamai įvertinti naująjį įstatymą dėl NVO registracijos, kuriuo sušvelnintos kai kurios registracijos procedūros ir kai kurie reikalavimai gauti išankstinį leidimą veiklai vykdyti ar mitingams rengti; primygtinai paraginti valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti šį įstatymą – taip pat ir pašalinant visas tarptautinių organizacijos registracijos kliūtis – ir paraginti valdžios institucijas spręsti likusių apribojimų, dėl kurių varžomas NVO darbas, pvz., apsunkinančių registracijos reikalavimų ir įsibrovėliškos stebėsenos, klausimą;
   i) teigiamai įvertinti pažangą, padarytą siekiant panaikinti vaikų darbą ir pamažu atsisakant priverstinio darbo, bei neseniai įvykusius JT specialiųjų pranešėjų vizitus į Uzbekistaną ir tai, kad durys į šią šalį vėl atidarytos šios srities tarptautinėms NVO; pažymėti, kad valstybės remiamas priverstinis darbas medvilnės ir šilko pramonėje bei kitose srityse tebėra problemiškas; tikėtis, kad Uzbekistano vyriausybė imsis veiksmų siekdama panaikinti bet kokį priverstinį darbą, spręsti esminių šio reiškinio priežasčių – visų pirma privalomų kvotų sistemos – klausimą ir reikalauti vietos valdžios institucijų, prievarta mobilizuojančių viešojo sektoriaus darbuotojus ir studentus, atskaitomybės; pabrėžti, jog būtinos didesnės pastangos ir tolesnės teisinės priemonės siekiant konsoliduoti pažangą šioje srityje, kad būtų panaikintas priverstinis darbas; šiuo tikslu paskatinti tolesnį bendradarbiavimą su Tarptautine darbo organizacija (TDO); paraginti valdžią leisti šalyje apsilankyti JT specialiajam pranešėjui šiuolaikinių vergijos formų klausimais; pabrėžti, kad svarbu stengtis kurti tvarią medvilnės tiekimo grandinę bei šalyje taikyti šiuolaikines ir aplinkos apaugos požiūriu patikimas medvilnės auginimo technologijas ir ūkininkavimo praktiką; padėti vietos medvilnės augintojams pagerinti savo gamybos veiksmingumą, apsaugant aplinką ir tobulinat darbo praktiką, kad būtų panaikintas priverstinis darbas;
   j) paraginti valdžios institucijas labiau stengtis mažinti nedarbą šalyje, įskaitant privačiojo sektoriaus atvėrimą bei mažųjų ir vidutinių įmonių stiprinimą; šiuo požiūriu teigiamai įvertinti tai, kad pratęsta mokymų valdymo srityje programa, ir paraginti rengti daugiau verslininkams skirtų programų; priminti šalies jaunimo potencialą ir šiuo požiūriu santykinai aukštą jų išsilavinimo lygį; paraginti populiarinti švietimo programas verslumo srityje; priminti tokių ES programų, kaip „Erasmus+“, svarbą puoselėjant ES ir Uzbekistano kultūrų dialogą ir sudarant galimybes šiose programose dalyvaujantiems studentams, kaip pozityviems permainų savo visuomenėje nešėjams, įgalėti;
   k) toliau rengti kasmetinius dialogus žmogaus teisių klausimais, kuriuos organizuoja Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), ir šiame kontekste daryti spaudimą, kad būtų išspręsti atskiri susirūpinimą keliantys klausimai, įskaitant susijusius su politiniais kaliniais; kasmet prieš kiekvieną dialogų raundą susitarti dėl konkrečių sričių ir įvertinti pažangą siekiant rezultatų laikantis ES standartų, tuo pat metu žmogaus teisių klausimus integruojant į visus kitus posėdžius ir politiką; paraginti laikytis tarptautinių žmogaus teisių dokumentų, kuriuos yra ratifikavęs Uzbekistanas – visų pirma JT, ESBO ir TDO veiklos pagrindu – ir vertinti, kaip jų laikomasi; toliau reikšti susirūpinimą dėl neišspręstų problemų ir nepakankamo kai kurių reformų įgyvendinimo; paraginti valdžios institucijas dekriminalizuoti abipusiu susitarimu palaikomus lytinius santykius tarp tos pačios lyties asmenų ir puoselėti tolerancijos LGBTI asmenų atžvilgiu kultūrą; paraginti Uzbekistano valdžios institucijas užtikrinti ir skatinti moterų teises;
   l) užtikrinti, kad būtų peržiūrėta pasų sistema; teigiamai įvertinti išvykimo vizų, kurių anksčiau reikėdavo Uzbekistano piliečiams, keliaujantiems už Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) ribų, sistemos panaikinimą; palankiai įvertinti Uzbekistano pranešimą, kad nuo 2019 m. sausio mėn. ES valstybių narių piliečiams vizų vykstant į šią šalį nebereikės;
   m) primygtinai paraginti valdžios institucijas gerinti vietos sveikatos priežiūros sistemą ir padidinti valstybės išteklius, kad siekti šio tikslo būtų lengviau, nes padėtis nuo tada, kai šalis tapo nepriklausoma, smarkiai pablogėjo;
   n) primygtinai paraginti valdžios institucijas teikti būtiną paramą ir kreiptis į tarptautinius partnerius su prašymu prisidėti ir padėti, kad Uzbekistanas ir pirmiausia autonominė Karakalpakijos Respublika galėtų toliau kovoti su ekologinės katastrofos Aralo jūroje ekonominiais, socialiniais padariniais ir padariniais sveikatai, parengiant regionui skirtą tvarią vandentvarkos ir vandens apsaugos politiką ir praktiką bei patikimą laipsniško išvalymo planą; teigiamai įvertinti pozityvius regioninio bendradarbiavimo vandens srityje – ypač su Tadžikistanu ir Kazachstanu – pokyčius, JT daugiašalio žmonių saugumo patikos fondo Aralo jūros regionui įsteigimą ir valdžios institucijų rodomą atsidavimą; toliau remti pastangas gerinti drėkinimo infrastruktūrą;
   o) pripažinti naująją Uzbekistano užsienio politiką, kuri leido pagerinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir tarptautiniais partneriais, ypač stabilumo ir saugumo regione skatinimo, sienų valdymo ir vandentvarkos, sienų demarkacijos ir energetikos klausimais; paremti pozityvų Uzbekistano dalyvavimą Afganistano taikos procese;
   p) palankiai įvertinti nenutrūkstamą Uzbekistano įsipareigojimą laikytis sutarties, pagal kurią Vidurinė Azija paskelbta zona be branduolinių ginklų; priminti ES įsipareigojimą padėti Uzbekistanui spręsti nuodingųjų ir radioaktyviųjų atliekų klausimą; paraginti Uzbekistaną pasirašyti Sutartį dėl branduolinio ginklo uždraudimo;
   q) atsižvelgti į svarbų Uzbekistano vaidmenį artėjančios ES Vidurinės Azijos strategijos peržiūros metu taikant diferencijuotąjį įsipareigojimą;
   r) pripažinti teisėtą susirūpinimą Uzbekistanui keliančius saugumo klausimus ir stiprinti bendradarbiavimą siekiant paremti krizių valdymą, konfliktų prevenciją, integruotą sienų valdymą ir pastangas kovoti su smurtine radikalizacija, terorizmu, organizuotu nusikalstamumu bei neteisėta prekyba narkotikais, tuo pat metu laikantis teisinės valstybės principo, įskaitant žmogaus teisių apsaugą;
   s) užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą kovojant su korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu;
   t) susieti pagalbos Uzbekistanui teikimą naudojantis ES išorės finansavimo priemonėmis ir EIB bei ERPB paskolomis su tolesne pažanga įgyvendinant reformas;
   u) paremti veiksmingą pagrindinių tarptautinių konvencijų, reikalaujamų norint turėti BLS+ statusą, įgyvendinimą;
   v) paremti Uzbekistano pastangas įsitraukti į prisijungimo prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) procesą, kad šalis geriau integruotųsi į pasaulio ekonomiką ir pagerėtų jos verslo klimatas bei taip būtų pritraukta daugiau tiesioginių užsienio investicijų;
   w) atsižvelgti į santykių su kitomis trečiosiomis šalimis raidą įgyvendinant Kinijos iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“; primygtinai paraginti atsižvelgti į susirūpinimą dėl žmogaus teisių keliančius klausimus, susijusius su šia iniciatyva, taip pat ir parengiant gaires šiuo klausimu;
  

Naujas visapusiškas susitarimas

   x) pasinaudoti derybomis dėl TPBS tikrai ir tvariai pažangai paremti, siekiant, kad režimas būtų atskaitingas ir demokratiškas, užtikrintų ir apsaugotų pagrindines visų piliečių teises bei ypatingą dėmesį skirtų sąlygų, kurios būtų palankios pilietinei visuomenei, žmogaus teisių gynėjams ir teisininkų nepriklausomumui, užtikrinimui; užtikrinti, kad prieš užbaigiant derybas Uzbekistanas padarytų deramą pažangą saviraiškos laisvės bei teisės į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę požiūriu laikydamasis tarptautinių standartų – taip pat ir pašalindamas kliūtis visoms naujoms grupėms užsiregistruoti ir teisėtai pradėti veiklą šalyje bei gauti finansavimą iš užsienio;
   y) suderėti šiuolaikišką visa apimantį plataus užmojo susitarimą tarp ES ir Uzbekistano, kuris pakeistų 1999 m. PBS, stiprinant žmonių tarpusavio ryšius, politinį bendradarbiavimą, prekybos ir investicijų santykius ir bendradarbiavimą darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, sujungiamumo, žmogaus teisių ir valdymo srityse bei prisidedant prie Uzbekistano darnaus ekonominio ir socialinio vystymosi;
   z) atnaujinti savo įsipareigojimą daryti pažangą demokratinių standartų, gero valdymo ir teisinės valstybės principų, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant religijos ar tikėjimo laisvę ir jų gynėjus, srityse;
   aa) remti atnaujintas Uzbekistano pastangas įsitraukti į daugiašalį ir tarptautinį bendradarbiavimą, sprendžiant tokius pasaulinius ir regioninius uždavinius, kaip, be kita ko, tarptautinis saugumas ir kova su smurtiniu ekstremizmu, organizuotas nusikalstamumas, prekyba narkotikais, vandentvarka, aplinkos būklės blogėjimas, klimato kaita ir migracija;
   ab) užtikrinti, kad pagal visapusišką susitarimą būtų palengvintas ir sustiprintas regioninis bendradarbiavimas ir taikus konfliktų, susijusių su šiuo metu kilusiais ginčais, sprendimas, atveriant kelią išties geriems kaimyniniams santykiams;
   ac) stiprinti nuostatas dėl prekybinių ir ekonominių santykių, viena vertus, labiau jas susiejant su nuostatomis dėl žmogaus teisių ir įsipareigojimu įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, kartu užtikrinant mechanizmus, kuriais būtų vertinamas neigiamas poveikis žmogaus teisėms ir ši problema būtų sprendžiama, ir, kita vertus, skatinant rinkos ekonomikos principus, įskaitant teisinį tikrumą, nepriklausomas ir skaidrias institucijas, socialinį dialogą ir TDO darbo standartų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti tvarias tiesiogines užsienio investicijas ir prisidėti prie ekonomikos įvairinimo; gerinti bendradarbiavimą kovos su korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu srityje bei užtikrinti, kad turtas, šiuo metu įšaldytas keliose ES ir EEE valstybėse narėse, būtų repatrijuotas atsakingai, visų Uzbekistano žmonių labui;
   ad) stiprinti tarpparlamentinio bendradarbiavimo įgaliotame parlamentinio bendradarbiavimo komitete aspektus, susijusius su demokratija, teisine valstybe ir žmogaus teisėmis, įskaitant tiesioginę bendradarbiavimo tarybos ir parlamentinio bendradarbiavimo komiteto atstovų atskaitomybę;
   ae) užtikrinti visų susijusių subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, dalyvavimą tiek derybų dėl susitarimo, tiek jo įgyvendinimo etapais;
   af) įtraukti sąlygas, kuriomis bendradarbiavimą būtų galima sustabdyti kuriai nors iš šalių pažeidus esmines nuostatas, visų pirma susijusias su pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir teisinei valstybei, įskaitant konsultavimąsi su Europos Parlamentu tokiais atvejais; sukurti nepriklausomą stebėsenos ir skundų pateikimo mechanizmą – veiksmingą priemonę, kuria naudodamiesi nukentėję gyventojai ir jų atstovai galėtų kelti klausimus dėl poveikio žmogaus teisėms ir stebėsenos įgyvendinimui;
   ag) užtikrinti, kad Europos Parlamentas aktyviai dalyvautų stebint, kaip įsigaliojus TBPS įgyvendinamos visos jo dalys, rengti su tuo susijusias konsultacijas užtikrinant, kad Parlamentas ir pilietinė visuomenė būtų tinkamai informuojami apie tai, kaip EIVT įgyvendina TBPS, ir atitinkamai reaguoti;
   ah) užtikrinti visų derybų dokumentų perdavimą Europos Parlamentui laikantis konfidencialumo taisyklių, kad Parlamentas galėtų vykdyti tinkamą derybų proceso kontrolę; vykdyti tarpinstitucinius įsipareigojimus, grindžiamus SESV 218 straipsnio 10 dalimi, ir periodiškai informuoti Parlamentą;
   ai) TBPS laikinai taikyti tik gavus Parlamento pritarimą;
   aj) įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją akcentuojant tikėtinus teigiamus bendradarbiavimo rezultatus ES ir Uzbekistano piliečiams – taip būtų sustiprinti ir žmonių tarpusavio ryšiai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Uzbekistano Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 238, 2018 7 6, p. 394.
(2) OL C 238, 2018 7 6, p. 51.
(3) OL C 274, 2016 7 27, p. 25.
(4) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 91.
(5) OL C 58, 2018 2 15, p. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika