Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2236(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0149/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0149/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0224

Pieņemtie teksti
PDF 174kWORD 57k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu (2018/2236(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu (LESD),

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 16. jūlija Lēmumu (ES) 2018/..., ar ko Eiropas Komisiju un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos pilnvaro Savienības vārdā sākt un risināt sarunas par visaptveroša nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, noteikumiem, kas ir Savienības kompetencē (10336/18),

—  ņemot vērā Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2018. gada 16. jūlija Lēmumu, ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro dalībvalstu vārdā sākt un risināt sarunas par visaptverošā nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, noteikumiem, kas ir dalībvalstu kompetencē (10337/18);

—  ņemot vērā Padomes 2018. gada 16. jūlija sarunu direktīvas (10601/18 EU Restricted), kas Parlamentam nosūtītas 2018. gada 6. augustā,

—  ņemot vērā ES un Uzbekistānas Republikas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1999. gadā,

—  ņemot vērā ES un Uzbekistānas 2011. gada janvārī parakstīto saprašanās memorandu par enerģētiku,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gadā pieņemtās ES pamatnostādnes lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai,

—  ņemot vērā 2016. gada 14. decembra normatīvo rezolūciju, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem(1),

—  ņemot vērā 2016. gada 14. decembra nenormatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (2),

—  ņemot vērā 2014. gada 23. oktobra rezolūciju par cilvēktiesībām Uzbekistānā(3),

—  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūciju par ES panākto progresu Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā(4) un Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu(5),

—  ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2018. gada 19. septembra kopīgo paziņojumu „Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģijas pamatelementi“ (JOIN(2018)0031),

—  ņemot vērā Ārlietu komitejas un tās Cilvēktiesību apakškomitejas 2018. gada septembra un 2017. gada maija vizītes Uzbekistānā, kā arī tā delegācijas regulārās vizītes ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī delegācijā attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju,

—  ņemot vērā 2017. gada 10. novembra Samarkandā notikušās ES un Vidusāzijas valstu ārlietu ministru 13. sanāksmes rezultātus, kurās tika pievērsta uzmanība divpusējai darba kārtībai (ekonomika, savienojamība, drošība un tiesiskums) un reģionālajiem jautājumiem,

—  ņemot vērā kopīgo komunikē, ko 2018. gada 23. novembrī Briselē pieņēma ES un Vidusāzijas ārlietu ministru 14. sanāksmē, ar nosaukumu „ES un Vidusāzijas partnerība — kopīgs darbs, lai izveidotu integrējošu izaugsmi, ilgtspējīgu savienojamību un spēcīgākas partnerības” (6),

—  ņemot vērā pastāvīgo ES attīstības palīdzību Uzbekistānai 168 miljonu euro apmērā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) finansiālo atbalstu un citus ES pasākumus, lai valstī atbalstītu mieru un drošību un kodolatkritumu samazināšanu,

—  ņemot vērā deklarāciju „Miera process, sadarbība drošības jomā un reģionālā savienojamība”, kas tika pieņemta 2018. gada 26. un 27. martā Taškentā notikušajā konferencē, kuru rīkoja Uzbekistāna un kuru tā vadīja kopā ar Afganistānu,

—  ņemot vērā stratēģiju rīcībai piecās prioritārajās jomās Uzbekistānas attīstībai (attīstības stratēģija) laikposmam no 2017. līdz 2021. gadam,

–  ņemot vērā Uzbekistānas pasākumus virzībā uz atvērtāku sabiedrību un lielāku atvērtību attiecībās ar tās kaimiņvalstīm, kopš neatkarības iegūšanas no Padomju Savienības,

–  ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus,

–  ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0149/2019),

A.  tā kā 2018. gada 23. novembrī ES un Uzbekistāna sāka sarunas par visaptverošu padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu (EPCA), lai aizstātu pašreizējo ES un Uzbekistānas PSN ar mērķi uzlabot un padziļināt sadarbību savstarpējo interešu jomās, pamatojoties uz kopīgām demokrātijas, tiesiskuma, pamattiesību ievērošanas un labas pārvaldības vērtībām, nolūkā veicināt ilgtspējīgo attīstību un starptautisko drošību un efektīvi risināt tādas globālas problēmas kā terorisms, klimata pārmaiņas un organizētā noziedzība;

B.  tā kā EPCA būs vajadzīga Parlamenta piekrišana, lai tas stātos spēkā,

1.  iesaka Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP):

ES un Uzbekistānas attiecības

Jauns visaptverošs nolīgums

   a) atzinīgi vērtēt Uzbekistānas saistības un veiktos pasākumus virzībā uz atvērtāku sabiedrību un patiesu iesaistīšanos politiskajā dialogā starp ES un Uzbekistānu, kā rezultātā tika uzsāktas sarunas par visaptverošu EPCA; uzsvērt ES ieinteresētību stiprināt attiecības ar Uzbekistānu, pamatojoties uz kopīgām vērtībām, un atzīt Uzbekistānas lomu kā svarīgu kultūras un politisko tiltu starp Eiropu un Āziju;
   b) nodrošināt regulāru, padziļinātu dialogu un uzraudzīt pilnīgu politisko un demokrātisko reformu īstenošanu, cenšoties izveidot neatkarīgu tiesu sistēmu, tostarp atcelt visus ierobežojumus attiecībā uz advokātu neatkarību, patiesi konkurētspējīgu vēlēšanu rezultātā ievēlēt patiesi neatkarīgu parlamentu, panākt cilvēktiesību aizsardzību, dzimumu līdztiesību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, drošības dienestu depolitizāciju un to apņemšanos ievērot tiesiskumu, kā arī pilsoniskās sabiedrības aktīvu iesaistīšanos reformu procesā; atzinīgi vērtēt jaunās pilnvaras, kas piešķirtas Oliy Majlis, un jaunos mehānismus parlamentārās uzraudzības stiprināšanai; mudināt iestādes īstenot EDSO/ODIHR ziņojuma ieteikumus pēc 2014. gada parlamenta vēlēšanām;
   c) uzsvērt ilgtspējīgu reformu nozīmi un sniegt būtisku atbalstu šīs reformām un to īstenošanai, pamatojoties uz pašreizējiem un turpmākajiem nolīgumiem, panākot taustāmus rezultātus un risinot politiskos, sociālos un ekonomiskos jautājumus, jo īpaši, lai uzlabotu pārvaldību, ļautu attīstīties patiesi daudzveidīgai un neatkarīgai pilsoniskajai sabiedrībai, stiprinātu cilvēktiesību ievērošanu, aizsargātu visas minoritātes un neaizsargātās personas, tostarp cilvēkus ar invaliditāti, nodrošinot pārskatatbildību par cilvēktiesību pārkāpumiem un citiem noziegumiem, un likvidētu šķēršļus uzņēmējdarbībai;
   d) atzīt un atbalstīt Uzbekistānas apņemšanos veikt strukturālas, administratīvas un ekonomiskas reformas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, tiesu sistēmu un drošības pakalpojumus, darba apstākļus un administratīvo pārskatatbildību un efektivitāti, un uzsvērt, ka ir svarīgi tās pilnībā un pārbaudāmi īstenot; atzinīgi vērtēt ārvalstu valūtas operāciju un ārvalstu valūtas tirgus liberalizāciju; uzsvērt, ka Uzbekistānas visaptverošais reformas plāns, attīstības stratēģija 2017. –2021. gadam ir jāīsteno un jāatbalsta ar pasākumiem ārējās tirdzniecības veicināšanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai; ņemt vērā, ka darbaspēka migrācija un naudas pārvedumi ir galvenais mehānisms, ar kuru tiek risināta nabadzības problēma Uzbekistānā;
   e) mudināt Uzbekistānas valdību nodrošināt, ka cilvēktiesību aizstāvji, pilsoniskā sabiedrība, starptautiskie novērotāji un cilvēktiesību organizācijas var brīvi darboties juridiski stabilā un politiski drošā vidē, jo īpaši, atvieglojot reģistrācijas procesu un nodrošinot tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamību reģistrācijas atteikuma gadījumā; mudināt Uzbekistānas valdību atļaut regulāru, neierobežotu un neatkarīgu apstākļu uzraudzību cietumos un ieslodzījuma vietās; mudināt valdību uzaicināt ANO īpašo referentu jautājumos par spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, īstenot ieteikumu, ko viņš sniedza 2003. gada pēdējā apmeklējuma laikā, un saskaņot valstu tiesību aktus un praksi ar starptautiskajiem tiesību aktiem un standartiem, tostarp neatkarīgu uzraudzības mehānismu, ar kuru tiek nodrošināta netraucēta piekļuve apcietinājuma vietām, lai varētu uzraudzīt izturēšanos pret ieslodzītajiem; aicina iestādes rūpīgi izmeklēt visus apgalvojumus par spīdzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos;
   f) veicināt iecietīgas, iekļaujošas, plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības veidošanos, kuru vada uzticama valdība, atbalstot pakāpenisku liberalizāciju, kurā pilnībā ievēroti ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, un sociālekonomisko progresu iedzīvotāju labā;
   g) atzinīgi vērtēt politieslodzīto atbrīvošanu, taču mudināt iestādes nodrošināt viņiem pilnīgu rehabilitāciju un piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un medicīniskai ārstēšanai; aicināt atbrīvot visus pārējos politieslodzītos un visus tos, kuri apcietināti vai vajāti par politiski motivētām apsūdzībām, piemēram, cilvēktiesību aktīvistus, pilsoniskās sabiedrības un reliģiskos aktīvistus, žurnālistus un opozīcijas politiķus; paust bažas par vairākiem tiesas procesiem aiz slēgtām durvīm un mudina valdību izbeigt šādu praksi; mudināt valdību nekavējoties grozīt kriminālkodeksa noteikumus, kuri attiecas uz ekstrēmismu un dažkārt tiek ļaunprātīgi izmantoti, lai kriminalizētu atšķirīga viedokļa paušanu; atzinīgi vērtēt uzņemtās saistības pārtraukt apsūdzēt par „cietumu noteikumu pārkāpumiem”, lai patvaļīgi pagarinātu politieslodzītajiem piespriestos sodus; nodrošināt, ka visiem politieslodzītajiem, kuri ir notiesāti par kriminālnoziegumiem un citiem nodarījumiem, tiek iedotas spriedumu kopijas viņu lietā, lai viņi varētu izmantot savas tiesības uz apelāciju un pieteikties rehabilitācijai; atzinīgi vērtē to, ka ir mazināti daži mierīgas pulcēšanās brīvības ierobežojumi un mudina turpināt izbeigt šo tiesību ierobežojumus, piemēram, mierīgu demonstrantu aizturēšanu, tādējādi ievērojot Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju; atzinīgi vērtē neseno ANO īpašā referenta par reliģijas un pārliecības brīvību apmeklējumu;
   h) norādīt, ka laikā no 2016. gada līdz 2018. gadam Uzbekistāna ir tikai nedaudz pakāpusies organizācijas „Reportieri bez robežām” preses brīvības indeksā, un joprojām paust bažas par cenzūru, tīmekļa vietņu bloķēšanu, žurnālistu un blogeru pašcenzūru, iebiedēšanu tiešsaistē un bezsaistē un politiski motivētām kriminālām apsūdzībām; mudināt iestādes izbeigt spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem un to uzraudzību, pārtraukt neatkarīgu tīmekļa vietņu bloķēšanu un atļaut starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem akreditēt korespondentus un darboties valstī; atbalstīt un atzinīgi vērtēt pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju neatkarību, piemēram, dažu to reglamentējošo ierobežojumu atcelšanu, kā arī iepriekš no valsts izraidīto ārvalstu un starptautisko plašsaziņas līdzekļu un NVO atgriešanos; atzinīgi vērtēt jauno NVO reģistrācijas tiesību aktu, kurā atvieglotas dažas reģistrācijas procedūras un dažas prasības attiecībā uz iepriekšēju atļauju darbību vai sanāksmju rīkošanai; mudināt iestādes pilnībā īstenot šo tiesību aktu, tostarp likvidējot visus šķēršļus starptautisko organizāciju reģistrācijai, un mudināt iestādes novērst atlikušos ierobežojumus, kas rada šķēršļus NVO darbam, piemēram, apgrūtinošas reģistrācijas prasības un uzmācīgu uzraudzību;
   i) atzinīgi vērtēt progresu, kas panākts attiecībā uz bērnu darba izskaušanu un piespiedu darba pakāpenisku izbeigšanu, kā arī ANO īpašo referentu nesenos Uzbekistānas apmeklējumus un valsts atkārtotu atvēršanu starptautiskajām NVO šajā jomā; norādīt, ka valsts sponsorēts piespiedu darbs kokvilnas un zīda rūpniecībā un citās jomās joprojām ir problēma; sagaidīt, ka Uzbekistānas valdība veiks pasākumus, lai izskaustu visa veida piespiedu darbu, risinātu šīs parādības pamatcēloņus, jo īpaši obligāto kvotu sistēmu, kā arī sauktu pie atbildības vietējās varas iestādes, kuras piespiedu kārtā mobilizē publiskā sektora darba ņēmējus un studentus; uzsvērt, ka ir jādara vairāk, un jāpieņem turpmāki juridiski pasākumi, lai konsolidētu progresu šajā jomā un atceltu piespiedu darbu; šajā sakarībā mudina turpināt sadarbību ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO); mudināt, lai ANO īpašais referents par mūsdienu verdzības izpausmēm varētu apmeklēt valsti; uzsvērt, cik svarīgi ir centieni izveidot ilgtspējīgu kokvilnas piegādes ķēdi un modernas, sociāli un videi nekaitīgas kokvilnas audzēšanas tehnoloģijas un lauksaimniecības praksi valstī; atbalstīt iekšzemes kokvilnas audzētājus, lai uzlabotu to ražošanas efektivitāti, aizsargātu vidi un uzlabotu nodarbinātības praksi nolūkā atcelt piespiedu darbu;
   j) mudināt iestādes palielināt pūliņus, lai samazinātu bezdarbu valstī, tostarp atverot privāto sektoru un stiprinot mazos un vidējos uzņēmumus; šajā sakarībā atzinīgi vērtēt pārvaldības mācību programmas darbības termiņa pagarināšanu un mudināt turpināt uzņēmēju apmācības programmas; atgādināt par tās gados jauno iedzīvotāju potenciālu un salīdzinoši augsto izglītību šajā ziņā; mudināt veicināt uzņēmējdarbības izglītības programmas; atgādināt, cik svarīgas ir tādas ES programmas kā “Erasmus +”, kas veicina starpkultūru dialogu starp ES un Uzbekistānu un iespēju nodrošināšana studentiem, kuri piedalās šajās programmās kā pozitīvas pārmaiņas dalībnieki sabiedrībā;
   k) turpināt rīkot ikgadējos cilvēktiesību dialogus, ko organizē Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), un šajā sakarībā uzstāt, lai tiktu atrisinātas atsevišķas problēmas, tostarp politieslodzīto lietas; pirms katras dialogu kārtas reizi gadā vienoties par konkrētām jomām un novērtēt panākto progresu attiecībā uz sasniedzamajiem rezultātiem saskaņā ar ES standartiem, vienlaikus visās sanāksmēs un politikas virzienos integrējot cilvēktiesību jautājumus; veicināt un novērtēt to starptautisko cilvēktiesību instrumentu ievērošanu, kurus ir ratificējusi Uzbekistāna, jo īpaši saistībā ar ANO, EDSO un SDO; joprojām paust bažas par neatrisinātajām problēmām un dažu reformu neīstenošanu; mudināt iestādes atcelt kriminālatbildību par abpusēji labprātīgām seksuālajām attiecībām viena dzimuma personu starpā un sekmēt iecietības kultūru attiecībā uz LGBTI; aicināt Uzbekistānas iestādes atbalstīt un veicināt sieviešu tiesības;
   l) nodrošināt pasu sistēmas pārskatīšanu; atzinīgi vērtēt „izceļošanas vīzu” sistēmas atcelšanu, kas iepriekš bija nepieciešama Uzbekistānas pilsoņiem, kuri ceļo ārpus Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS); atzinīgi vērtēt Uzbekistānas paziņojumu par to, ka no 2019. gada janvāra tā vairs nepieprasīs ES dalībvalstu pilsoņiem vīzas;
   m) aicināt iestādes uzlabot vietējo veselības aprūpes sistēmu un palielināt valsts resursus uzlabojumu sekmēšanai, jo situācija valstī ir ievērojami pasliktinājusies kopš neatkarības iegūšanas;
   n) mudināt iestādes sniegt nepieciešamo atbalstu un lūgt starptautisko partneru ieguldījumu un atbalstu, lai Uzbekistāna, un jo īpaši autonomā Karakalpakstānas Republika spētu vēl labāk risināt Arāla jūras vides katastrofas ekonomiskās, sociālās un ar veselību saistītās sekas, izveidojot ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanas un saglabāšanas politiku, kā arī ticamu un pakāpenisku reģiona attīrīšanas plānu; atzinīgi vērtēt reģionālās sadarbības pozitīvo attīstību ūdens jomā, jo īpaši ar Tadžikistānu un Kazahstānu, un to, ka izveidots ANO daudzpartneru trasta fonds cilvēku drošības jautājumos Arāla jūras reģionā, kā arī iestāžu izrādīto apņēmību; atbalstīt centienus uzlabot apūdeņošanas infrastruktūru;
   o) atzīt Uzbekistānas jauno ārpolitiku, kas ir uzlabojusi sadarbību ar kaimiņvalstīm un starptautiskajiem partneriem, jo īpaši attiecībā uz stabilitātes un drošības veicināšanu reģionā, robežu un ūdens resursu apsaimniekošanu, robežu demarkāciju un enerģētiku; atbalstīt Uzbekistānas pozitīvo iesaistīšanos miera procesā Afganistānā;
   p) atzinīgi vērtēt Uzbekistānas pastāvīgo apņemšanos atbalstīt no kodolieročiem brīvu zonu Vidusāzijā; atgādināt par ES apņemšanos sniegt atbalstu Uzbekistānai toksisko un radioaktīvo atkritumu jomā; mudināt Uzbekistānu parakstīt Līgumu par kodolieroču aizliegšanu;
   q) ņemt vērā Uzbekistānas svarīgo lomu gaidāmajā ES un Vidusāzijas stratēģijas pārskatīšanā, piemērojot diferenciācijas principu;
   r) atzīt Uzbekistānas leģitīmās drošības bažas un pastiprināt sadarbību, lai atbalstītu krīžu pārvarēšanu, konfliktu novēršanu, integrētu robežu pārvaldību un centienus apkarot vardarbīgu radikalizāciju, terorismu, organizēto noziedzību un narkotiku nelikumīgu tirdzniecību, vienlaikus ievērojot tiesiskumu, tostarp cilvēktiesību aizsardzību;
   s) uzlabot efektīvu sadarbību cīņā pret korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
   t) piesaistīt palīdzības sniegšanu Uzbekistānai no ES ārējās finansēšanas instrumentiem un no EIB un ERAB aizdevumiem, lai turpinātu reformu virzību;
   u) atbalstīt to galveno starptautisko konvenciju efektīvu īstenošanu, kas ir vajadzīgas attiecībā uz VPS + statusu;
   v) atbalstīt Uzbekistānas centienus iesaistīties pievienošanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO), lai labāk integrētu valsti pasaules ekonomikā un uzlabotu tās uzņēmējdarbības vidi, tādējādi piesaistot vairāk ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI);
   w) ņemt vērā šo attiecību ar citām trešām valstīm attīstību saistībā ar Ķīnas stratēģijas “Viena josla, viens ceļš” (OBOR) īstenošanu; un uzstāt, ka jārisina cilvēktiesību problēmas, kas ir saistītas ar šo iniciatīvu, tostarp izstrādājot šajā jomā pamatnostādnes;
   x) izmantot EPCA sarunas, lai atbalstītu patiesu un ilgtspējīgu virzību uz atbildīgu un demokrātisku režīmu, kas nodrošina un aizsargā visu iedzīvotāju pamattiesības, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai nodrošinātu labvēlīgu vidi pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēktiesību aizstāvjiem un advokātu neatkarībai; nodrošināt, ka pirms sarunu beigām Uzbekistāna panāk labu virzību vārda brīvības, biedrošanās brīvības un mierīgas pulcēšanās brīvības nodrošināšanā saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, tostarp novēršot šķēršļus, kas traucē visām jaunajām grupām reģistrēties un juridiski sākt darbību valstī, un saņemt ārvalstu finansējumu;
   y) risināt sarunas par modernu, visaptverošu un vērienīgu nolīgumu starp ES un Uzbekistānu, kas aizstās 1999. gada PSN, uzlabojot politiskās sadarbības, tiešu personisku kontaktu, tirdzniecības un ieguldījumu attiecības, sadarbību ilgtspējīgas attīstības, vides aizsardzības, savienojamības, cilvēktiesību un pārvaldības jomā un veicinot Uzbekistānas ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību;
   z) atjaunot apņemšanos veicināt demokrātijas standartus, labas pārvaldības un tiesiskuma principus un ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp reliģijas vai ticības brīvību, un respektēt tās aizstāvjus;
   aa) atbalstīt Uzbekistānas atjaunotās pūles virzībā uz daudzpusēju un starptautisku sadarbību tādu globālu un reģionālu problēmu risināšanā kā cita starpā starptautiskā drošība un cīņa pret vardarbīgu ekstrēmismu, organizēto noziedzību, narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību, ūdens apsaimniekošana, vides degradācija, klimata pārmaiņas un migrācija;
   ab) nodrošināt, ka visaptverošais nolīgums veicina un stiprina reģionālo sadarbību un mierīgu esošo konfliktu atrisināšanu, paverot ceļu patiesām labām kaimiņattiecībām;
   ac) uzlabot noteikumus, kas saistīti ar tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām, no vienas puses, labāk sasaistot tos ar cilvēktiesību noteikumiem un apņemoties īstenot ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, vienlaikus nodrošinot mehānismus, lai novērtētu un novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām, un, no otras puses, veicinot tirgus ekonomikas principus, tostarp juridisko noteiktību, un neatkarīgas un pārredzamas iestādes, sociālo dialogu un SKO darba standartu īstenošanu, lai garantētu ilgtspējīgus ārvalstu tiešos ieguldījumus un veicinātu ekonomikas dažādošanu; uzlabot sadarbību cīņā pret korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu nemaksāšanu un nodrošināt, ka aktīvi, kuri pašlaik ir iesaldēti vairākās ES un EEZ dalībvalstīs, tiek atbildīgi repatriēti, ievērojot visu Uzbekistānas iedzīvotāju intereses;
   ad) pastiprināt parlamentu sadarbības aspektus pilnvarotā parlamentārās sadarbības komitejā tādās jomās kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības, tostarp Sadarbības padomes un parlamentārās sadarbības komitejas pārstāvju tieša pārskatatbildība;
   ae) nodrošināt visu attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp pilsoniskās sabiedrības, iesaisti gan sarunu, gan arī nolīguma īstenošanas posmā;
   af) iekļaut noteikumus par iespējamu sadarbības apturēšanu gadījumā, ja kāda no pusēm nepilda nolīguma būtiskus elementus, jo īpaši attiecībā uz demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu, ietverot apspriešanos ar Parlamentu šādos gadījumos; izveidot neatkarīgu uzraudzības un sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas iesaistītajiem iedzīvotājiem un to pārstāvjiem nodrošina efektīvu instrumentu, lai novērstu ietekmi uz cilvēktiesībām un uzraudzītu īstenošanu;
   ag) nodrošināt, ka Eiropas Parlaments ir cieši iesaistīts visu EPCA daļu īstenošanas uzraudzībā pēc tā stāšanās spēkā, šajā sakarībā rīko apspriedes, nodrošinot, ka EĀDD pienācīgi informē Parlamentu un pilsonisko sabiedrību par EPCA īstenošanu un pienācīgi reaģē uz to;
   ah) nodrošināt visu sarunu norāžu nosūtīšanu Eiropas Parlamentam saskaņā ar konfidencialitātes noteikumiem, lai Parlaments varētu pienācīgi pārbaudīt sarunu procesu; izpildīt iestāžu pienākumus, kas izriet no LESD 218. panta 10. punkta, un periodiski informēt Parlamentu;
   ai) piemērot EPCA provizoriski tikai pēc tam, kad Parlaments ir devis savu piekrišanu;
   aj) īstenot sabiedrības informēšanas kampaņu, kurā uzsvērti gaidāmie pozitīvie sadarbības rezultāti ES un Uzbekistānas iedzīvotāju labā, kuri veicinātu arī tiešus personiskus kontaktus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Uzbekistānas Republikas prezidentam, valdībai un parlamentam.

(1) OV C 238, 6.7.2018., 394. lpp.
(2) OV C 238, 6.7.2018., 51. lpp.
(3) OV C 274, 27.7.2016., 25. lpp.
(4) OV C 168 E, 14.6.2013., 91. lpp.
(5) OV C 58, 15.2.2018., 119. lpp.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika