Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2236(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0149/2019

Ingivna texter :

A8-0149/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0224

Antagna texter
PDF 168kWORD 52k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Europaparlamentets rekommendation av den 26 mars 2019 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan (2018/2236(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2018/... av den 16 juli 2018 om bemyndigande för Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att på Europeiska unionens vägnar inleda och föra förhandlingar om de bestämmelser i ett övergripande avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, som omfattas av unionens behörighet (10336/18),

—  med beaktande av beslutet av den 16 juli 2018 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att, på medlemsstaternas vägnar, inleda och föra förhandlingar om de bestämmelser i ett övergripande avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, som omfattas av medlemsstaternas behörighet (10337/18),

—  med beaktande av rådets förhandlingsdirektiv av den 16 juli 2018 (10601/18 EU Restricted), som översändes till parlamentet den 6 augusti 2018,

—  med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Uzbekistan, som trädde i kraft 1999,

—  med beaktande av det samförståndsavtal mellan EU och Uzbekistan om energi som undertecknades i januari 2011,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), som antogs av rådet 2013,

—  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 14 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut(1),

—  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 14 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut(2),

—  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2014 om mänskliga rättigheter i Uzbekistan(3),

—  med beaktande av sina resolutioner av den 15 december 2011 om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider(4) och av den 13 april 2016 om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien(5),

—  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 19 september 2018 Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi (JOIN(2018)0031),

—  med beaktande av de besök i Uzbekistan som parlamentets utskott för utrikesfrågor och underutskott för mänskliga rättigheter genomförde i september 2018 respektive i maj 2017 och av de regelbundna besök i landet som genomförts av parlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet,

—  med beaktande av resultaten av det trettonde utrikesministermötet EU–Centralasien, som anordnades den 10 november 2017 i Samarkand och som var inriktat på den bilaterala agendan (ekonomi, konnektivitet, säkerhet och rättsstatlighet) och på regionala frågor,

—  med beaktande av den gemensamma kommunikén från det fjortonde utrikesministermötet EU–Centralasien, som anordnades den 23 november 2018 i Bryssel, med titeln EU-Central Asia – Working together to build a future of inclusive growth, sustainable connectivity and stronger partnerships (EU–Centralasien – att arbeta tillsammans för att bygga en framtid med tillväxt för alla, hållbar konnektivitet och starkare partnerskap)(6),

—  med beaktande av EU:s fortsatta utvecklingsbistånd till Uzbekistan, som uppgår till 168 miljoner euro under perioden 2014–2020, det ekonomiska biståndet från Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) samt andra EU-åtgärder till stöd för fred och säkerhet och minskning av kärnavfallet i landet,

—  med beaktande av förklaringen från Tasjkent-konferensen om Afghanistan den 26–27 mars 2018, som Uzbekistan stod som värd för och för vilken Afghanistan var medordförande, med titeln Peace process, security cooperation and regional connectivity,

—  med beaktande av strategin för åtgärder inom fem prioriterade områden för Uzbekistans utveckling (nedan kallad utvecklingsstrategin) 2017–2021,

–  med beaktande av de steg som Uzbekistan har tagit för att bli ett öppnare samhälle och för att öka öppenheten i förbindelserna med sina grannar sedan landets självständighet från Sovjetunionen,

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling,

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0149/2019).

A.  Den 23 november 2018 inledde EU och Uzbekistan förhandlingar om ett övergripande fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal i syfte att ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Uzbekistan för att uppnå ett förbättrat och fördjupat samarbete på områden av ömsesidigt intresse på grundval av de gemensamma värderingarna demokrati, rättsstatlighet, respekt för de grundläggande friheterna och god samhällsstyrning. Målet är att främja hållbar utveckling och den internationella säkerheten och att på ett verkningsfullt sätt bemöta globala utmaningar såsom terrorism, klimatförändringar och organiserad brottslighet.

B.  Parlamentets samtycke krävs för att det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet ska träda i kraft.

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Förbindelserna mellan EU och Uzbekistan

Nytt övergripande avtal

   a) att välkomna de åtaganden som gjorts och de steg som Uzbekistan tagit i riktning mot ett öppnare samhälle och det verkliga engagemanget för en politisk dialog mellan EU och Uzbekistan, vilket ledde till att förhandlingar om ett övergripande fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal inleddes; att betona EU:s intresse av att stärka sina förbindelser med Uzbekistan på grundval av gemensamma värden och erkänna Uzbekistans roll som en viktig kulturell och politisk bro mellan Europa och Asien,
   b) att skapa förutsättningar för en regelbunden djupgående dialog, övervaka det fullständiga genomförandet av politiska och demokratiska reformer som syftar till att skapa ett oberoende rättsväsende – inbegripet upphävandet av alla restriktioner för advokaters oberoende – och ett verkligt oberoende parlament som väljs i ett verkligt konkurrensinriktat val, skydda mänskliga rättigheter, jämställdhet och mediefrihet, avpolitisera säkerhetstjänsterna och säkerställa att de förpliktigar sig att respektera rättsstatsprincipen samt ett starkt engagemang från det civila samhällets sida i reformprocessen; att välkomna de nya befogenheter som getts Oliy Majlis och de nya mekanismer som stärker den parlamentariska kontrollen; att uppmana myndigheterna att genomföra rekommendationerna i den rapport från OSSE/ODIHR som utarbetades efter parlamentsvalet 2014,
   c) att betona betydelsen av och tillhandahålla omfattande stöd till hållbara reformer och genomförandet av dem, på grundval av det befintliga avtalet och framtida avtal, som leder till konkreta resultat och som är inriktade på politiska, samhälleliga och ekonomiska frågor, framför allt i syfte att förbättra samhällsstyrningen och därigenom skapa utrymme för ett verkligt oberoende civilsamhälle präglat av mångfald, stärka respekten för mänskliga rättigheter, skydda alla minoriteter och utsatta personer, däribland personer med funktionsnedsättning, säkerställa ansvarsskyldigheten för överträdelser av de mänskliga rättigheterna och för andra brott och avlägsna hinder för entreprenörskap,
   d) att erkänna och stödja Uzbekistans förpliktelser angående de pågående strukturella, administrativa och ekonomiska reformerna för att förbättra företagsklimatet, rättssystemet och säkerhetstjänsterna, arbetsförhållandena samt myndigheternas ansvarsskyldighet och effektivitet, och att betona vikten av att de genomförs fullt ut och på ett kontrollerbart sätt; att välkomna liberaliseringen av transaktioner i utländsk valuta och av valutamarknaden; att framhålla att Uzbekistans övergripande reformplan, utvecklingsstrategin 2017–2021, måste genomföras och understödjas av åtgärder som främjar utrikeshandeln och förbättrar företagsklimatet; att beakta att arbetskraftsmigration och remittering är nyckelmekanismer för att ta itu med fattigdomen i Uzbekistan,
   e) att med kraft uppmana den uzbekiska regeringen att säkerställa att människorättsförsvarare, det civila samhället, internationella observatörer och människorättsorganisationer kan verka fritt i en rättsligt försvarbar och politiskt säker miljö, särskilt genom att underlätta registreringsförfarandet och möjliggöra rättslig prövning om en registreringsansökan avslås; att med kraft uppmana regeringen att tillåta regelbunden, obegränsad och oberoende övervakning av förhållandena i fängelser och interneringsanläggningar; att uppmana regeringen att bjuda in FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, genomföra rekommendationen från dennes senaste besök 2003 och anpassa landets lagar och praxis till internationell rätt och internationella normer, inbegripet en oberoende övervakningsmekanism som garanterar obehindrat tillträde till anläggningar där människor hålls frihetsberövande så att behandlingen av fångar kan övervakas; att uppmana myndigheterna att grundligt utreda alla påstådda fall av tortyr eller omänsklig behandling,
   f) att främja framväxten av ett tolerant och inkluderande demokratiskt samhälle som präglas av mångfald under ledning av en trovärdig regering genom att stödja en gradvis liberalisering med full respekt för FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och socioekonomiska framsteg till förmån för befolkningen,
   g) att välkomna frisläppandet av politiska fångar men med eftertryck uppmana myndigheterna att garantera att de får fullständig rehabilitering, tillgång till rättsmedel och läkarvård; att efterlysa frisläppandet av alla återstående politiska fångar och alla andra personer som fängslats eller förföljs av politiska skäl såsom människorättsaktivister, aktivister i det civila samhället och religiösa aktivister, journalister och oppositionspolitiker; att uttrycka oro över flera rättegångar inom stängda dörrar och med kraft uppmana regeringen att stoppa denna praxis; att med kraft uppmana regeringen att snabbt ändra bestämmelserna i landets strafflag rörande extremism, som ibland missbrukas för att kriminalisera oliktänkande; att välkomna de åtaganden som gjorts för att sluta att använda anklagelsen ”brott mot fängelsets ordningsregler” för att godtyckligt förlänga straffen för politiska fångar; att säkerställa att alla politiska fångar som döms för brott och andra överträdelser får kopior av domarna i deras mål så att de kan utnyttja sin rätt att överklaga och söka upprättelse; att välkomna att man har lättat på vissa begränsningar av friheten att delta i fredliga sammankomster och ytterligare främja avskaffandet av begränsningar av dessa rättigheter, såsom kvarhållande av fredliga demonstranter, och därmed hålla sig till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; att välkomna det senaste besöket av FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet,
   h) att notera att Uzbekistans placering i pressfrihetsindexet från Reportrar utan gränser enbart marginellt har förbättrats mellan 2016 och 2018 och vara fortsatt oroade över censuren, spärrandet av webbplatser, journalisters och bloggares självcensur, trakasserierna både på och utanför nätet samt de politiskt motiverade åtalen; att med kraft uppmana myndigheterna att sätta stopp för påtryckningarna på och övervakningen av medierna, att sluta spärra oberoende webbplatser och låta internationella medier ackreditera korrespondenter och verka i landet; att stödja och välkomna de åtgärder som vidtagits för att säkerställa mer oberoende medier och organisationer i det civila samhället, exempelvis avskaffandet av vissa restriktioner för deras verksamhet, liksom återkomsten av utländska och internationella medier och icke-statliga organisationer, som tidigare varit portade från landet; att välkomna den nya lagen om registrering av icke-statliga organisationer, som förenklar vissa registreringsförfaranden och medger lättnader i vissa av kraven avseende förhandstillstånd vid anordnande av aktiviteter eller sammankomster; att med kraft uppmana myndigheterna att fullt ut genomföra denna nya lag, inbegripet genom att avlägsna alla hinder för registrering av internationella organisationer, och uppmuntra myndigheterna att ta itu med de kvarvarande restriktioner som begränsar icke-statliga organisationers arbete, exempelvis betungande registreringskrav och inkräktande övervakning,
   i) att välkomna de framsteg som gjorts i riktning mot att utrota barnarbete och fasa ut tvångsarbete, liksom att FN:s särskilda rapportörer besökt Uzbekistan flera gånger på senare tid och att landet på nytt öppnats upp för internationella icke‑statliga organisationer på detta område; att påpeka att statsunderstött tvångsarbete i bomulls- och silkessektorn och inom andra områden fortsatt är ett problem; att förvänta sig att den uzbekiska regeringen vidtar åtgärder för att utrota alla former av tvångsarbete, ta itu med de bakomliggande orsakerna, särskilt systemet med obligatoriska kvoter, och ställa lokala myndigheter som under hot mobiliserar offentliganställda och studenter till svars; att betona att det krävs ytterligare insatser och rättsliga åtgärder för att konsolidera de framsteg som gjorts på detta område för att avskaffa tvångsarbete; att i detta avseende främja ytterligare samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO); att främja möjligheten för FN:s särskilde rapportör för moderna former av slaveri att besöka landet; att understryka betydelsen av åtgärder för att utveckla en hållbar distributionskedja för bomull samt moderna och miljövänliga bomullsodlingstekniker och jordbruksmetoder i landet; att hjälpa de inhemska bomullsodlarna att effektivisera sin produktion, skydda miljön och förbättra arbetsmetoderna i syfte att avskaffa tvångsarbete,
   j) att uppmuntra myndigheterna att intensifiera åtgärderna för att minska arbetslösheten i landet, inbegripet att öppna upp den privata sektorn och stärka de små och medelstora företagen; att i detta avseende välkomna utvidgningen av chefsutbildningsprogrammet och att främja ytterligare utbildningsprogram för entreprenörer; att påminna om landets unga befolknings potential och dess relativt höga utbildningsnivå i denna bemärkelse; att uppmuntra främjandet av entreprenörskapsutbildningsprogram; att påminna om betydelsen av sådana EU‑program som Erasmus+ för främjandet av interkulturell dialog mellan EU och Uzbekistan och för att ge de studenter som deltar i dessa program möjligheter att stärka sitt inflytande som positiva aktörer för förändring i sitt samhälle,
   k) att fortsätta att hålla årliga människorättsdialoger anordnade av Europeiska utrikestjänsten, och i detta sammanhang trycka på för att lösa enskilda ärenden som ger anledning till oro, inbegripet ärenden som avser politiska fångar; att årligen komma överens om konkreta områden inför varje dialogomgång och bedöma de framsteg som gjorts när det gäller resultaten i enlighet med EU‑standarder, samtidigt som man integrerar människorättsfrågor i alla andra möten och strategier; att främja och bedöma efterlevnad av internationella människorättsinstrument som ratificerats av Uzbekistan, i synnerhet inom ramen för FN, OSSE och ILO; att uttrycka fortsatt oro över de olösta problemen och det uteblivna genomförandet av vissa reformer; att uppmana myndigheterna att avkriminalisera sexuella förbindelser mellan samtyckande personer av samma kön och att främja en kultur som kännetecknas av tolerans för hbti-personer; att uppmana de uzbekiska myndigheterna att upprätthålla och främja kvinnors rättigheter,
   l) att säkerställa en översyn av passystemet; att välkomna avskaffandet av systemet med ”utresevisum” som tidigare krävdes för uzbekiska medborgare som reste ut ur Oberoende staters samvälde (OSS); att välkomna Uzbekistans besked att landet inte längre kommer att kräva viseringar för medborgare i EU:s medlemsstater från och med januari 2019,
   m) att uppmana myndigheterna att förbättra det lokala hälso- och sjukvårdssystemet och öka de statliga resurserna för att främja förbättringar, eftersom situationen har försämrats avsevärt sedan landet blev självständigt,
   n) att med kraft uppmana myndigheterna att tillhandahålla erforderligt stöd och söka bidrag från och stöd av internationella partner för att göra det möjligt för Uzbekistan, och i synnerhet för den autonoma Republiken Karakalpakstan, att ytterligare hantera de ekonomiska, sociala och hälso- och sjukvårdsrelaterade konsekvenserna av miljökatastrofen i Aralsjön genom att etablera en hållbar politik och hållbar praxis för vattenförvaltning och bevarande samt en trovärdig stegvis saneringsplan för området; att välkomna den positiva utvecklingen inom det regionala samarbetet om vatten, i synnerhet med Tadzjikistan och Kazakstan, upprättandet av FN:s förvaltningsfond med flera parter för mänsklig säkerhet för Aralsjöregionen och den beslutsamhet som myndigheterna visar; att fortsatt stödja insatserna för att förbättra bevattningsinfrastrukturen,
   o) att erkänna Uzbekistans nya utrikespolitik, som har lett till förbättringar av samarbetet med grannländer och internationella partner, framför allt vad gäller främjandet av stabilitet och säkerhet i regionen, gräns- och vattenförvaltning, gränsutstakning och energi; att stödja Uzbekistans positiva engagemang i fredsprocessen i Afghanistan,
   p) att välkomna Uzbekistans fortsatta åtagande att upprätthålla den kärnvapenfria zonen i Centralasien; att påminna om EU:s åtagande att hjälpa Uzbekistan att hantera giftigt och radioaktivt avfall; att uppmana Uzbekistan att skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen,
   q) att beakta Uzbekistans viktiga roll i den kommande översynen av EU:s strategi för Centralasien, genom att tillämpa principen om differentiering,
   r) att erkänna Uzbekistans legitima farhågor på säkerhetsområdet och öka samarbetet till stöd för krishantering, konfliktförebyggande, integrerad gränsförvaltning och insatser för att ta itu med våldsinriktad radikalisering, terrorism, organiserad brottslighet och olaglig narkotikahandel, samtidigt som rättsstatsprincipen, inbegripet skyddet av mänskliga rättigheter, upprätthålls,
   s) att säkerställa ett effektivt samarbete i kampen mot korruption, penningtvätt och skatteundandragande,
   t) att koppla tillhandahållandet av bistånd till Uzbekistan från EU:s externa finansieringsinstrument och från EIB- och EBRD-lån till fortsatta framsteg i reformarbetet,
   u) att stödja det faktiska genomförandet av de viktiga internationella konventioner som krävs för GSP+-status,
   v) att stödja Uzbekistans ansträngningar för att inleda förfarandet för att ansluta sig till Världshandelsorganisationen (WTO), så att landet blir bättre integrerat i världsekonomin och förbättrar sitt företagsklimat och därigenom drar till sig fler utländska direktinvesteringar,
   w) att beakta utvecklingen av förbindelserna med andra tredjeländer mot bakgrund av genomförandet av Kinas initiativ ”Ett bälte, en väg”; att insistera på att de människorättsproblem som är kopplade till detta initiativ åtgärdas, bl.a. genom framtagandet av riktlinjer i detta avseende,
   x) att använda förhandlingarna om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet för att stödja verkliga och varaktiga framsteg mot ett ansvarstagande och demokratiskt system som garanterar och skyddar alla medborgares grundläggande rättigheter och särskilt fokuserar på att säkerställa förhållanden som gynnar det civila samhället, människorättsförsvarare och advokaters oberoende; att säkerställa att Uzbekistan, innan förhandlingarna avslutas, gör betydande framsteg vad gäller att säkerställa yttrandefriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster i överensstämmelse med internationella standarder, bl.a. genom att undanröja hindren för att alla nya grupper ska kunna registrera sig och lagligen inleda verksamhet i landet samt erhålla utländsk finansiering,
   y) att förhandla fram ett modernt, allomfattande och ambitiöst avtal mellan EU och Uzbekistan, som kommer att ersätta 1999 års partnerskaps- och samarbetsavtal, förbättra de direkta personkontakterna, det politiska samarbetet, handels- och investeringsförbindelserna liksom samarbetet avseende hållbar utveckling, miljöskydd, konnektivitet, mänskliga rättigheter och samhällsstyrning samt bidra till Uzbekistans hållbara ekonomiska och sociala utveckling,
   z) att förnya sitt engagemang för att främja demokratiska standarder, principer för god samhällsstyrning och rättsstatsprincipen samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet religions- och trosfrihet, liksom för förkämparna för dessa rättigheter och friheter,
   aa) att stödja Uzbekistans förnyade ansträngningar för att få till stånd ett multilateralt och internationellt samarbete avseende globala och regionala utmaningar såsom internationell säkerhet, bekämpning av våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet och narkotikahandel, vattenförvaltning, miljöförstörelse, klimatförändringar och migration, med mera,
   ab) att säkerställa att det övergripande avtalet främjar och stärker det regionala samarbetet och en fredlig lösning av de befintliga kontroverserna för att bereda väg för verkligt goda grannförbindelser,
   ac) att stärka bestämmelserna om handel och ekonomiska förbindelser genom att knyta dem närmare bestämmelser om de mänskliga rättigheterna och ett åtagande om att genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samtidigt som man å ena sidan tillhandahåller mekanismer för att bedöma och ta itu med eventuella negativa följder för de mänskliga rättigheterna, och å andra sidan främjar marknadsekonomiska principer, inbegripet rättslig säkerhet, och oberoende och insynsvänliga institutioner, social dialog och genomförande av ILO:s normer i syfte att garantera hållbara utländska direktinvesteringar och bidra till ekonomins diversifiering; att förbättra samarbetet för att bekämpa korruption, penningtvätt och skatteundandragande och säkerställa att tillgångar som för närvarande är frysta i flera EU- och EES-medlemsstater återbördas på ett ansvarsfullt sätt så att de gynnar hela det uzbekiska folket,
   ad) att stärka aspekter som rör interparlamentariskt samarbete inom ramen för en parlamentarisk samarbetskommitté med behörighet på områdena demokrati, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter, inbegripet direkt ansvarsskyldighet för företrädare för samarbetsrådet och den parlamentariska samarbetskommittén,
   ae) att garantera deltagande från alla relevanta aktörers sida, däribland civilsamhället, såväl under förhandlingarna som under avtalets genomförande,
   af) att inkludera villkor om ett eventuellt inställande av samarbetet om endera parten bryter mot väsentliga delar, i synnerhet med avseende på respekten för demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, inbegripet att samråd i sådana fall ska ske med Europaparlamentet; att upprätta en oberoende övervaknings- och klagomålsmekanism som ger drabbade befolkningsgrupper och deras representanter ett effektivt verktyg för att hantera negativa följder för de mänskliga rättigheterna och övervaka genomförandet,
   ag) att garantera att Europaparlamentet är nära involverat i övervakningen av genomförandet av alla delar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet när det väl har trätt i kraft, anordna samråd i detta sammanhang för att säkerställa att parlamentet och civilsamhället lämpligen informeras om utrikestjänstens genomförande av avtalet, och handla därefter,
   ah) att garantera att alla förhandlingsdokument översänds till Europaparlamentet, med förbehåll för eventuella sekretessbestämmelser, för att göra det möjligt för parlamentet att vederbörligen granska förhandlingsprocessen; att fullgöra de interinstitutionella skyldigheterna enligt artikel 218.10 i EUF-fördraget och regelbundet rapportera till parlamentet,
   ai) att tillämpa det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet preliminärt först efter det att parlamentet har gett sitt samtycke,
   aj) att genomföra en informationskampanj för att framhålla de förväntade positiva resultaten av samarbetet, till fromma för unionsmedborgarna och de uzbekiska medborgarna, vilket även ytterligare skulle främja de direkta personkontakterna.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Republiken Uzbekistans president, regering och parlament.

(1) EUT C 238, 6.7.2018, s. 394.
(2) EUT C 238, 6.7.2018, s. 51.
(3) EUT C 274, 27.7.2016, s. 25.
(4) EUT C 168E, 14.6.2013, s. 91.
(5) EUT C 58, 15.2.2018, s. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy