Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0332(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0169/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0169/2019

Díospóireachtaí :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.5
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0225

Téacsanna atá glactha
PDF 174kWORD 51k
Dé Máirt, 26 Márta 2019 - Strasbourg
Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama ***I
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0639),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0408/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Danmhairge, Teach Teachtaí na Ríochta Aontaithe agus Teach Tiarnaí na Ríochta Aontaithe, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do thorthaí an chomhairliúcháin ar líne a rinne an Coimisiún Eorpach idir 4 Iúil 2018 - 16 Lúnasa 2018,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus do na tuairimí ón gCoiste an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Achainíocha (A8-0169/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 62, 15.2.2019, lch. 305.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Márta 2019 chun go nglacfaí Treoir(AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena scoirtear d'athruithe séasúracha ama agus lena n aisghairtear Treoir 2000/84/CE
P8_TC1-COD(2018)0332

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Is ar an leibhéal náisiúnta a roghnaigh na Ballstáit socruithe ama samhraidh a thabhairt isteach san am a chuaigh thart. Dá bhrí sin, bhí sé tábhachtach le haghaidh fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh dáta coiteann a shocrú san Aontas ina iomláine le haghaidh thús agus dheireadh na tréimhse ama samhraidh chun athrú na gclog a chomhordú sna Ballstáit. I gcomhréir le Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3), cuireann na Ballstáit uile socruithe ama samhraidh i bhfeidhm ón athruithe séasúracha ama leathbhliantúla a chur i bhfeidhm faoi láthair. Aistrítear ón am caighdeánach chuig am an tsamhraidh ar an Domhnach deireanach de mhí an Mhárta go dtí an Domhnach deireanach de mhí Mheán Fómhair na bliana céanna. [Leasú 1]

(2)  I gcomhthéacs roinnt achainíocha, tionscnaimh ó na saoránaigh agus ceisteanna parlaiminteacha, d'iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú críochnúil a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh orthu. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil Leagadh béim sa rún sin freisin ar an tábhacht a bhaineann le cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe a choimeád maidir le socruithe ama san Aontas trí chéile chomh maith le córas ama aontaithe AE. [Leasú 2]

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, intuarthacht agus deimhneacht fhadtéarmach a chruthú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair agus ar fheidhmiú na gcóras faisnéise agus cumarsáide, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain. [Leasú 3]

(3a)   Ní rud nua í an díospóireacht phoiblí ar shocruithe d’am an tsamhraidh, agus ó tugadh isteach am an tsamhraidh tháinig roinnt tionscnamh chun cinn arbh aidhm leo deireadh a chur leis an gcleachtas. Reáchtáladh comhairliúcháin náisiúnta i roinnt Ballstát agus bhí tromlach na ngnólachtaí agus na ngeallsealbhóirí i bhfách le deireadh a chur leis an gcleachtas. Tháinig an comhairliúchán a thionscain an Coimisiún Eorpach ar an gconclúid chéanna. [Leasú 4]

(3b)  Sa chomhthéacs sin, is féidir le cás na bhfeirmeoirí beostoic a bheith ina shampla den chaoi ar measadh ar dtús nár réitíodh na socruithe d’am an tsamhraidh le cleachtais oibre na talmhaíochta, go háirithe maidir le tús an-luath an lae oibre mar atá cheana féin faoin am caighdeánach. Chomh maith leis sin, leis an aistriú leathbhliantúil chuig am an tsamhraidh, measadh é a bheith níos deacra táirgí talmhaíochta nó ainmhithe a chur amach ar na margaí. Agus ar deireadh, de dheasca na ba a bheith ag cloí lena rithim bhlite nádúrtha, glacadh leis go mbeadh titim sa tál bainne. Mar sin féin, tá trealamh agus cleachtais talmhaíochta nua tar éis an fheirmeoireacht a athrú ó bhun ar bhealach a fhágann gur cosúil nach ábhartha a thuilleadh na hábhair imní sin cé gurb ábhartha fós na hábhair imní maidir le bithrithim na n-ainmhithe agus le dálaí oibre na bhfeirmeoirí. [Leasú 5]

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe d’am an tsamhraidh. Ghlac thart ar 4.6 milliún saoránach páirt sa chomhairliúchán poiblí a reáchtáil an Coimisiún, agus is é sin an líon is mó freagairtí a fuarthas riamh in aon chomhairliúchán de chuid an Choimisiúin. Chomh maith leis sin, i roinnt tionscnaimh ó na saoránaigh, tarraingíodh aird ar ábhair imní an phobail maidir le hathrú leathbhliantúla na gclog agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gurbh fhearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin d’am an tsamhraidh. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe agus comhtháite le socruithe d’am an tsamhraidh. [Leasú 6]

(4a)  Léirítear sa chronaibhitheolaíocht go n-imrítear tionchar ar bhithrithim chorp an duine má bhíonn aon athrú ama ann, agus d’fhéadfadh sé sin drochthionchar a imirt ar shláinte an duine. Tugtar le fios go soiléir san fhianaise eolaíoch is déanaí, gur ann do nasc idir athruithe ama agus galair chardashoithíocha, galair imdhíonachta athlastacha nó hipirtheannas, ag a bhfuil baint le cur isteach ar an rithim laethúil. Tá grúpaí áirithe, amhail leanaí agus daoine aosta, níos leochaileachaí ná grúpaí eile. Dá bhrí sin, chun an tsláinte phoiblí a chosaint, is iomchuí deireadh a chur leis na hathruithe séasúracha ama. [Leasú 7]

(4b)   Déantar críocha na mBallstát, seachas na críocha thar lear, a ghrúpáil i dtrí amchrios nó i dtrí am chaighdeánacha dhifriúla, i.e. GMT, GMT +1 agus GMT +2. Fágann síneadh fada thuaidh-theas an Aontais Eorpaigh gurb éagsúil na héifeachtaí a bhíonn ag solas an lae ar fud an Aontais. Dá bhrí sin, is tábhachtach go ndéanfaidh na Ballstáit gnéithe geografacha ama a chur san áireamh, i.e. amchriosanna nádúrtha agus suíomh geografach, sula n-athróidh siad an t-amchrios atá acu. Ba cheart do na Ballstáit dul i gcomhairle le saoránaigh agus le geallsealbhóirí ábhartha sula gcinnfidís na hamchriosanna atá acu a athrú. [Leasú 8]

(4c)  I roinnt tionscnaimh ó na saoránaigh, tarraingíodh aird ar ábhair imní na saoránach faoi athrú leathbhliantúla na gclog agus ba cheart an t-am agus an deis a thabhairt do na Ballstáit a gcomhairliúcháin phoiblí agus measúnuithe tionchair féin a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil ar na himpleachtaí a bhaineann le scor d’athruithe ama séasúracha i ngach réigiún. [Leasú 9]

(4d)  Mar gheall ar am an tsamhraidh, nó am coigilte sholas an lae, bíonn luí gréine soiléir níos déanaí ann i rith mhíonna an tsamhraidh. In aigne go leor shaoránaigh an Aontais, tá an samhradh inaitheanta le solas an lae a bheith ann go déanach sa tráthnóna. Má fhilltear ar an am ‘caighdeánach’, beidh luí gréine an tsamhraidh uair an chloig níos luaithe, agus beidh gearradh siar mór ar an tréimhse den bhliain ina mbíonn solas an lae ann um thráthnóna. [Leasú 10]

(4e)  In go leor staidéar, féachadh ar an nasc idir an t-aistriú chuig am an tsamhraidh agus an riosca maidir le taomanna croí, an cur isteach ar rithim an choirp, díth chodlata, deacrachtaí díriú isteach nó aird a choinneáil, riosca níos mó go dtarlódh timpistí, sástacht saoil níos ísle agus rátaí féinmharaithe fiú. Is léir, áfach, go bhfuil roinnt éifeachtaí fadtéarmacha dearfacha ar an bhfolláine ghinearálta ag baint le níos mó solas lae, le gníomhaíochtaí amuigh faoin aer i ndiaidh na hoibre nó na scoile, agus le nochtadh do sholas na gréine. [Leasú 11]

(4f)  Imríonn athruithe séasúracha ama drochthionchar ar leas na n-ainmhithe, ar rud é is léir sa talmhaíocht, mar shampla, áit a mbíonn táirgeadh an bhainne bó thíos leis. [Leasú 12]

(4g)  Glactar leis go forleathan go mbíonn athruithe séasúracha ama ina gcúis le coigiltí fuinnimh. Go deimhin, ba iad coigiltí fuinnimh ba phríomhchúis le tabhairt isteach na n-athruithe i dtosach sa chéad seo caite. Léirítear le taighde, áfach, go bhféadfadh sé go mbeadh tairbhe imeallach ag baint le hathruithe séasúracha ama maidir le tomhaltas fuinnimh a laghdú san Aontas trí chéile, ach nach ionann an cás i ngach Ballstát. D’fhéadfadh sé go mba mhó freisin an méadú ar thomhaltas fuinnimh i gcomhair téimh ná an fuinnimh a shábháiltear ar shoilsiú tríd an aistriú chuig am an tsamhraidh. Thairis sin, tá sé deacair na torthaí a léirmhíniú toisc go mbíonn tionchar láidir ag tosca seachtracha orthu, amhail meitéareolaíocht, iompraíocht na n-úsáideoirí fuinnimh nó aistriú fuinnimh atá fós ar siúl. [Leasú 13]

(5)  Níor cheart an Treoir seo dochar a dhéanamh do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t‑am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t‑athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n‑am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2020 ar a dhéanaí sa chás ina mbeadh sé beartaithe acu a n-am caighdeánach a athrú ar an Domhnach deireadh de mhí Dheireadh Fómhair 2021. [Leasú 14]

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe ama samhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha éagsúla a thabhairt isteach trína n‑am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin i rith na bliana agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach. Is é is aidhm leis an Treoir seo rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. [Leasú 15]

(6a)   Maidir leis an gcinneadh i dtaobh cén t-am caighdeánach a bheidh i bhfeidhm i ngach Ballstát, ní mór go mbeadh comhairliúcháin agus staidéir déanta roimh an gcinneadh sin ina gcuirfí san áireamh cad is fearr leis na saoránaigh, éagsúlachtaí geografacha, difríochtaí réigiúnacha, gnáthshocruithe oibre agus tosca eile is ábhartha don Bhallstát ar leith. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh dóthain ama ag na Ballstáit chun anailís a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an togra agus chun go ndéanfaidís an réiteach is fearr a fhónann dá bpobail a roghnú, agus aird á tabhairt ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. [Leasú 16]

(6b)   Beidh costais aistrithe ann mar thoradh ar athrú ama nach mbaineann le hathruithe séasúracha, go háirithe maidir le córais TF in earnálacha an iompair agus earnálacha eile. Chun na costais a bhaineann le haistriú a laghdú go suntasach, beidh gá le tréimhse ullmhúcháin réasúnta chun an Treoir seo a chur chun feidhme. [Leasú 17]

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019 Domhnach deiridh de mhí an Mhárta 2021. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n‑am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Domhnach deiridh de mhí Dheireadh Fómhair 2019 2021, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach 2021. [Leasú 18]

(7a)  Chun cur chun feidhme comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit dul i gcomhar le chéile agus cinntí a dhéanamh maidir lena socruithe ama ar bhealach comhbheartaithe agus comhordaithe. Dá bhrí sin, ba cheart sásra a bhunú, ina mbeadh ionadaí ainmnithe amháin ó gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún. Ba cheart don sásra comhordúcháin plé agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aon chinneadh arna bheartú maidir le hamanna caighdeánacha Ballstáit ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, chun suaití suntasacha a sheachaint. [Leasú 19]

(7b)  Ba cheart don Choimisiún a mheasúnú an bhféadfadh na socruithe ama arna mbeartú sna Ballstáit dhifriúla srian suntasach a chur ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh. Sa chás nach leanfaidh sé as an measúnú go ndéanfaidh na Ballstáit athmhachnamh ar na socruithe ama arna mbeartú acu, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar go ceann 12 mhí ar a mhéad agus togra reachtach a chur isteach, más iomchuí. Dá bhrí sin, agus chun cur i bhfeidhm cuí na Treorach seo a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar go ceann 12 mhí ar a mhéad. [Leasú 20]

(8)  Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach seo. Ba cheart don Choimisiún torthaí an fhaireacháin sin a chur i láthair do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i dtuarascáil. Ba cheart an tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún ar dhóigh phrapúil ionas go bhféadfar an tuarascáil a chur i láthair ag an am atá sonraithe.

(9)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo maidir le socruithe ama comhchuibhithe a ghnóthú go leordhóthanach agus gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(10)  Ba cheart na socruithe ama comhchuibhithe a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na forálacha maidir le raon feidhme críochach na gConarthaí a shonraítear in Airteagal 355 CFAE.

(11)  Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir 2000/84/CE a aisghairm,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.  Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe séasúracha i bhfeidhm ar a n‑am caighdeánach nó ar a n‑amanna caighdeánacha.

2.  D'ainneoin De mhaolú ar mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n‑am caighdeánach nó ar a n‑amanna caighdeánacha in 2019 2021, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Domhnach deiridh de mhí Dheireadh Fómhair 2019 na bliana sin. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2 don Choimisiún faoin 1 Aibreán 2020 ar a dhéanaí. [Leasú 21]

Airteagal 2

1.  Gan dochar d'Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t‑athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t‑athrú sin i bhfeidhm Bunaítear leis seo sásra comhordaithe agus é mar aidhm leis cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe i leith socruithe ama a áirithiú ar fud an Aontais. [Leasú 22]

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Beidh ionadaí amháin ag gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún sa sásra comhordaithe. [Leasú 23]

2a.  Sa chás ina dtabharfaidh Ballstát fógra don Choimisiún faoina chinneadh de bhun Airteagal 1(2), tionólfar an sásra comhordúcháin chun plé agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú arna bheartú ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, chun suaití suntasacha a sheachaint. [Leasú 24]

2b.  Sa chás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 2a, go gcuirfear isteach go mór ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh leis an athrú arna bheartú, cuirfidh sé an Ballstát a thug fógra ar an eolas faoi sin. [Leasú 25]

2c.  Faoin 31 Deireadh Fómhair 2020 ar a dhéanaí, cinnfidh an Ballstát a thug an fógra cé acu a leanfaidh sé lena rún nó nach leanfaidh. Sa chás ina gcinnfidh an Ballstát a thug fógra go leanfaidh sé lena rún, cuirfidh sé míniú mionsonraithe ar fáil faoin gcaoi a dtabharfaidh sé aghaidh ar thionchar diúltach an athraithe ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. [Leasú 26]

Airteagal 3

1.  Tuairisceoidh Faoin 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí, cuirfidh an Coimisiún chuig faoi bhráid Parlaimint na hEorpa agus chuig an na Comhairle faoi chur i bhfeidhm agus cur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a dhéanaí in éineacht, i gcás inar gá, le togra reachtach chun athbhreithniú a dhéanamh uirthi arna bhunú ar mheasúnú tionchar críochnúil, a mbeidh gach geallsealbhóir ábhartha páirteach ann. [Leasú 27]

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2024 2025 ar a dhéanaí. [Leasú 28]

Airteagal 4

1.  Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 2021 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019 2021.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún. [Leasú 29]

Airteagal 4a

1.  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis an sásra comhordaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, dlúthfhaireachán ar na socruithe ama dá bhforáiltear ar fud an Aontais.

2.  I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go bhféadfadh na socruithe ama arna mbeartú, a thug na Ballstáit fógra fúthu de bhun Airteagal 1(2), srian suntasach agus buan a chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, tugtar de chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar go ceann 12 mhí ar a mhéad agus togra reachtach a chur isteach, más iomchuí. [Leasú 30]

Airteagal 4b

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4a thabhairt don Choimisiún ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo] go dtí [dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo].

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4a a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle. [Leasú 31]

Airteagal 5

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019 2021. [Leasú 32]

Airteagal 6

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 7

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO C 62, 15.2.2019, lch. 305. .
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019.
(3)Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Eanáir 2001 maidir le socruithe ama samhraidh (IO L 31, 2.2.2001, lch. 21).

An nuashonrú is déanaí: 20 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais