Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0169/2019

Texte depuse :

A8-0169/2019

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0225

Texte adoptate
PDF 187kWORD 47k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0639),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0408/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul danez, Camera Comunelor din Regatul Unit și Camera Lorzilor din Regatul Unit, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere rezultatele consultării online desfășurate de Comisia Europeană în perioada 4 iulie 2018-16 august 2018,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru petiții (A8-0169/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 305.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE
P8_TC1-COD(2018)0332

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,(2)

întrucât:

(1)  În trecut, statele membre au ales să introducă, la nivel național, măsuri referitoare la ora de vară. Prin urmare, a fost important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească, în întreaga Uniune, o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei cu oră de vară pentru a coordona schimbările orare în statele membre. În conformitate cu Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3), toate statele membre aplică în prezent măsuri referitoare schimbări sezoniere ale ore de două ori pe an. Trecerea de la ora standard la ora de vară din se face în ultima duminică a lunii martie, ora de vară aplicându-se până în ultima duminică a lunii octombrie a aceluiași an. [AM 1]

(2)  Având în vedere numeroasele petiții, inițiative ale cetățenilor și întrebări parlamentare pe această temă, în rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să realizeze o evaluare temeinică a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat subliniat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată importanța menținerii unei abordări armonizate și coordonate în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră și a unui orar unitar la nivelul Uniunii. [AM 2]

(3)  Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, previzibilitate și siguranță pe termen lung și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an. [AM 3]

(3a)   Dezbaterea publică privind măsurile referitoare la ora de vară nu este nouă și, de la introducerea orei de vară, au existat mai multe inițiative care au vizat renunțarea la această practică. Unele state membre au organizat consultări naționale, iar majoritatea întreprinderilor și a părților interesate au sprijinit renunțarea la această practică. În urma consultării inițiate de Comisia Europeană, s-a ajuns la aceeași concluzie. [AM 4]

(3b)  În acest context, situația crescătorilor de animale poate servi drept exemplu în care ora de vară a fost considerată inițial incompatibilă cu practicile agricole de lucru, în special în ceea ce privește începutul zilei de lucru, care este deja foarte matinal potrivit orei standard. De asemenea, s-a considerat că trecerea de două ori pe an la ora de vară a îngreunat comercializarea produselor sau a animalelor pe piață. Și, în cele din urmă, s-a presupus că s-a redus producția de lapte pentru că vacile și-au urmat ritmul natural de muls. Totuși echipamentele și practicile agricole moderne au revoluționat agricultura, astfel încât majoritatea acestor preocupări nu mai sunt relevante, în timp ce preocupările referitoare la bioritmul animalelor și condițiile de lucru ale fermierilor sunt în continuare relevante. [AM 5]

(4)  Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară. La consultarea publică organizată de Comisie au participat aproximativ 4,6 milioane de cetățeni, acesta fiind cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul consultărilor Comisiei. De asemenea, un număr de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri măsurilor referitoare la ora de vară. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat și armonizat la măsurile referitoare la ora de vară. [AM 6]

(4a)  Cronobiologia arată că bioritmul organismului uman este afectat de orice schimbare de timp, care ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane. Dovezi științifice recente sugerează în mod clar că există o legătură între schimbările orei și bolile cardiovasculare, bolile inflamatorii imune sau hipertensiune, corelate cu dereglarea ritmului circadian. Anumite grupuri, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă, sunt deosebit de vulnerabile. Prin urmare, pentru protejarea sănătății publice, este oportun să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei. [AM 7]

(4b)   Teritoriile statelor membre, altele decât teritoriile de peste mări, sunt grupate în trei zone de fus orar sau ore standard diferite, și anume GMT, GMT +1 și GMT +2. Extinderea de amploare nord-sud a Uniunii Europene înseamnă că efectele luminii naturale variază în Uniune. Prin urmare, este important ca statele membre să țină cont de aspectele geografice ale orei, și anume zonele naturale de fus orar și poziția geografică, înainte de a-și schimba propria zonă de fus orar. Statele membre ar trebui să consulte cetățenii și părțile interesate relevante înainte de a decide dacă își schimbă zona de fus orar. [AM 8]

(4c)  O serie de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar statelor membre ar trebui să li se acorde timpul și posibilitatea de a efectua propriile lor consultări publice și evaluări ale impactului, pentru a înțelege mai bine implicațiile renunțării la schimbarea sezonieră a orei în toate regiunile. [AM 9]

(4d)  Ora oficială de vară a dus la întârzierea, în aparență, a apusurilor în lunile de vară. În mintea multor cetățeni ai Uniunii, vara înseamnă lumina soarelui până seara târziu. Revenirea la ora „standard” ar însemna devansarea apusurilor din timpul verii cu o oră și scurtarea semnificativă a perioadei anului cu lumină până seara târziu. [AM 10]

(4e)  Numeroase studii au analizat legătura dintre trecerea la orarul de vară și riscul de atacuri de cord, ritmul perturbat al corpului, privarea de somn, lipsa de concentrare și de atenție, riscul crescut de accidente, gradul de satisfacție în viață scăzut și chiar ratele de sinucidere. Cu toate acestea, zilele mai lungi, activitățile în aer liber după muncă sau școală și expunerea la soare au, în mod clar, unele efecte pozitive pe termen lung asupra stării de bine generale. [AM 11]

(4f)  Schimbările sezoniere ale orei au un impact negativ și asupra animalelor, fapt evident în agricultură, de exemplu, unde producția de lapte a vacilor are de suferit. [AM 12]

(4g)  Se presupune, în general, că schimbările sezoniere de oră produc economii de energie. Acesta a fost, într-adevăr, principalul motiv pentru introducerea lor inițială în secolul trecut. Cu toate acestea, cercetările arată că, deși schimbările sezoniere de oră ar putea avea beneficii marginale în reducerea consumului de energie în Uniune în ansamblu, acest lucru nu este valabil în toate statele membre. Energia de iluminat economisită prin trecerea la ora de vară ar putea fi, de asemenea, compensată de creșterea consumului de energie pentru încălzire. În plus, rezultatele sunt dificil de interpretat, deoarece sunt puternic influențate de factori externi, cum ar fi meteorologia, comportamentul utilizatorilor de energie sau tranziția energetică în curs. [AM 13]

(5)  Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția până la cel târziu 1 aprilie 2020 eventuala lor intenție de a-și schimba propria oră standard în ultima duminică din octombrie 2021 și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective. [AM 14]

(6)  Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră prin schimbarea propriei ore standard mai mult de o dată pe an, precum și să se stabilească obligația de notificare a schimbărilor dorite ale orei standard. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. [AM 15]

(6a)   Decizia privind ora standard care se va aplica în fiecare stat membru trebuie să fie precedată de consultări și studii care să țină seama de preferințele cetățenilor, de variațiile geografice, de diferențele regionale, de formulele standard de lucru și de alți factori relevanți pentru statul membru în cauză. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de timp suficient pentru a analiza impactul propunerii și pentru a alege soluția care servește cel mai bine populațiilor lor, luând în considerare în același timp buna funcționare a pieței interne. [AM 16]

(6b)   Trecerea la un nou sistem orar lipsit de schimbări sezoniere va genera costuri legate de tranziție, în special în ceea ce privește sistemele informatice din diferite domenii, mai ales al transporturilor. Pentru a reduce în mod semnificativ costurile de tranziție, este necesară o perioadă de timp rezonabilă pentru pregătirea punerii în aplicare a prezentei directive. [AM 17]

(7)  Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât 2021 și, prin urmare, ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 din ultima duminică din martie 2019 2021. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 din ultima duminică din octombrie 2019 2021, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019 2021. [AM 18]

(7a)  Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a prezentei directive, statele membre ar trebui să coopereze între ele și să ia în mod concertat și coordonat deciziile privind măsurile referitoare la oră avute în vedere. Prin urmare, ar trebui înființat un mecanism de coordonare, care să fie alcătuit din câte un reprezentant desemnat din fiecare stat membru și un reprezentant al Comisiei. Mecanismul de coordonare ar trebui să discute și evalueze impactul potențial al oricăror decizii avute în vedere privind ora standard a unui stat membru asupra funcționării pieței interne, cu scopul de a evita perturbări semnificative. [AM 19]

(7b)  Comisia ar trebui să evalueze dacă măsurile referitoare la oră avute în vedere în diferitele state membre ar putea împiedica în mod semnificativ și permanent funcționarea corespunzătoare a pieței interne. În cazul în care această evaluare nu conduce la concluzia că statele membre trebuie să reconsidere măsurile referitoare la oră pe care le au în vedere, Comisia ar trebui să fie în măsură să amâne data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul. Prin urmare, pentru a asigura aplicarea adecvată a prezentei directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni. [AM 20]

(8)  Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui monitorizată. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui prezentate de Comisie într-un raport către Parlamentul European și Consiliu. Raportul respectiv ar trebui să fie bazat pe informațiile puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în timp util pentru a permite prezentarea raportului la momentul specificat.

(9)  Deoarece obiectivele prezentei directive în ceea ce privește măsurile armonizate referitoare la oră nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor respective.

(10)  Măsurile armonizate referitoare la oră ar trebui aplicate în conformitate cu dispozițiile referitoare la domeniul de aplicare teritorială a tratatelor prevăzute la articolul 355 din TFUE.

(11)  Prin urmare, Directiva 2000/84/CE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1.  Statele membre nu aplică schimbări sezoniere ale orei sau orelor lor standard.

2.  În pofida alineatului Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019 2021, cu condiția să facă acest lucru la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 în ultima duminică din luna octombrie 2019 a anului respectiv. Statele membre notifică comunică această decizie în conformitate cu articolul 2 Comisiei până la cel târziu 1 aprilie 2020. [AM 21]

Articolul 2

1.  Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă. Se stabilește un mecanism de coordonare cu scopul de a asigura o abordare armonizată și coordonată în privința măsurilor referitoare la oră în întreaga Uniune. [AM 22]

2.  În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Mecanismul de coordonare este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și dintr-un reprezentant al Comisiei. [AM 23]

2a.  În cazul în care un stat membru notifică Comisiei decizia sa în temeiul articolului 1 alineatul (2), mecanismul de coordonare convine să discute și să evalueze eventualul impact al schimbării avute în vedere asupra funcționării pieței interne, pentru a evita perturbări semnificative. [AM 24]

2b.  În cazul în care, pe baza evaluării menționate la alineatul (2a), consideră că schimbarea prevăzută va afecta într-un mod semnificativ buna funcționare a pieței interne, Comisia informează în acest sens statul membru care a transmis notificarea. [AM 25]

2c.  Cel târziu până la 31 octombrie 2020, statul membru care a transmis notificarea decide dacă își menține sau nu intenția. În cazul în care decide să își mențină intenția, statul membru care a transmis notificarea furnizează o explicație detaliată a modului în care va combate impactul negativ al schimbării asupra funcționării pieței interne. [AM 26]

Articolul 3

1.  Până la cel târziu la 31 decembrie 2024 2025, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentei directive, însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de revizuire, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului, implicând toate părțile interesate relevante. [AM 27]

2.  Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2024 2025. [AM 28]

Articolul 4

1.  Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. [AM 29]

2.  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4a

1.  Comisia, în strânsă cooperare cu mecanismul de coordonare menționat la articolul 2, monitorizează îndeaproape măsurile referitoare la oră preconizate din întreaga Uniune.

2.  În cazul în care Comisia stabilește că măsurile referitoare la oră avute în vedere, notificate de statele membre în temeiul articolului 1 alineatul (2), ar putea împiedica în mod semnificativ și permanent funcționarea corespunzătoare a pieței interne, este împuternicită să adopte acte delegate pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul. [AM 30]

Articolul 4b

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4a se conferă Comisiei de la [data intrării în vigoare a prezentei directive] până la [data aplicării prezentei directive].

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 31]

Articolul 5

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2019 2021. [AM 32]

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 62, 15.2.2019, p. 305.
(2) Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019.
(3) Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 ianuarie 2001 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO L 31, 2.2.2001, p. 21).

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate