Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0380(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0044/2018

Внесени текстове :

A8-0044/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0226

Приети текстове
PDF 135kWORD 60k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I
P8_TA(2019)0226A8-0044/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0864),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0495/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Държавното събрание на Република Унгария, от Федералния съвет на Република Австрия и от Сената на Република Полша в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

—  като взе предвид писмото от 7 септември 2017 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в съответствие с член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 18 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0044/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 288, 31.8.2017 г., стр. 91.
(2) ОВ С 342, 12.10.2017 г., стр. 79.
(3) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (преработен текст)
P8_TC1-COD(2016)0380

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/944.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА МЕЖДУСИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД

Комисията отбелязва споразумението на съзаконодателите във връзка с преработената Директива за електроенергията и преработения Регламент за електроенергията, с които се връща старото определение за „междусистемен електропровод“, използвано в Директива 2009/72/ЕО и Регламент (ЕО) № 714/2009. Комисията е съгласна, че пазарите на електроенергия се различават от другите пазари, като пазарите на природен газ, например по търговските продукти, които понастоящем не могат да се съхраняват лесно и се произвеждат от широк спектър от генериращи инсталации, включително инсталации на равнище разпределение. Като следствие от това ролята на връзките с трети държави значително се различава между електроенергийния и газовия сектор и могат да бъдат избрани различни нормативни подходи.

Комисията ще продължи да проучва въздействието на това споразумение и да предоставя насоки относно прилагането на законодателството, когато е необходимо.

От съображения за правна яснота Комисията желае да изтъкне следното:

Съгласуваното определение за междусистемен електропровод в Директивата за електроенергията се отнася до оборудването, свързващо електроенергийните системи. С тази формулировка не се прави разлика между различните регулаторни рамки или технически условия и следователно по принцип се включват всички електрически връзки с трети държави в обхвата на прилагане. По отношение на съгласуваното определение за междусистемен електропровод в Регламента за електроенергията Комисията подчертава, че интегрирането на пазарите на електроенергия изисква висока степен на сътрудничество между системните оператори, участниците на пазара и регулаторите. Въпреки че обхватът на приложимите правила може да варира в зависимост от степента на интегриране на вътрешния пазар на електроенергия, тясното интегриране на трети държави във вътрешния пазар на електроенергия, като например участие в проекти за свързване на пазарите, следва да се основава на споразумения, които изискват прилагането на съответното законодателство на Съюза.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВНОТО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Комисията отбелязва споразумението на съзаконодателите във връзка със член 26 да се регламентира на равнището на ЕС, че участието на доставчиците на енергийни услуги в алтернативното решаване на спорове трябва да бъде задължително. Комисията изразява съжалението си от това решение, тъй като нейното предложение оставяше този избор на държавите членки в съответствие с подхода, възприет в Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове (Директивата за АРС), и като има предвид принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Комисията няма за роля да извършва сравнителни оценки на индивидуалните модели за алтернативно решаване на спорове, въведени от държавите членки. Поради това Комисията ще разгледа цялостната ефективност на националните структури за алтернативно решаване на спорове в контекста на общото си задължение за наблюдение на транспонирането и ефективното прилагане на правото на Съюза.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност