Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0379(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2018

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0227

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 133kWORD 53k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0861),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0492/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Τσεχική Βουλή, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Ισπανικό Κοινοβούλιο, τη Γαλλική Γερουσία, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, την Πολωνική Δίαιτα, την Πολωνική Γερουσία, τη Ρουμανική Βουλή και τη Ρουμανική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 13 Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0042/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή του υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.
(3) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
P8_TC1-COD(2016)0379

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/943.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και την αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, με την οποία επανεξετάζεται ο ορισμός της «γραμμής διασύνδεσης» που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2009/72/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν από άλλες αγορές, όπως αυτή του φυσικού αερίου, λόγω, για παράδειγμα, της εμπορίας προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα προς το παρόν και παράγονται σε διάφορες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, όπως, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις σε επίπεδο διανομής. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των συνδέσεων με τρίτες χώρες παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του τομέα του φυσικού αερίου και μπορούν να επιλέγονται διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της εν λόγω συμφωνίας και θα παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται.

Για λόγους νομικής σαφήνειας, η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής:

Ο συμφωνημένος ορισμός της γραμμής διασύνδεσης στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται σε εξοπλισμό που συνδέει συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω διατύπωση δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων ή τεχνικών καταστάσεων και, επομένως, περιλαμβάνει, καταρχήν, όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις με τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Όσον αφορά τον συμφωνημένο ορισμό της γραμμής διασύνδεσης στον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή τονίζει ότι για την ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστήματος, των συντελεστών της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών. Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής των εφαρμοστέων κανόνων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσης στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η στενή ενσωμάτωση τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας —όπως η συμμετοχή σε έργα σύζευξης των αγορών— θα πρέπει να βασίζεται σε συμφωνίες που απαιτούν την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού δικαίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με το άρθρο 20 παράγραφος 3 το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη με διαπιστωμένα ζητήματα επάρκειας δημοσιεύουν σχέδιο εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων και/ή αδυναμιών της αγοράς που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αξιολογεί τη συμβατότητα των μέτρων κρατικών ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά. Ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να επηρεάσει και δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπή δυνάμει της ΣΛΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να εκφέρει γνώμη σχετικά με σχέδια μεταρρύθμισης της αγοράς παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης μηχανισμών δυναμικού βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, οι δύο διαδικασίες όμως είναι νομικά διακριτές.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου