Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0379(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0042/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0042/2018

Díospóireachtaí :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0227

Téacsanna atá glactha
PDF 123kWORD 61k
Dé Máirt, 26 Márta 2019 - Strasbourg
An margadh inmheánach sa leictreachas ***I
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an margadh inmheánach sa leictreachas (athmhúnlú) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – athmhúnlú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0861),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 194(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0492/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Teach na dTeachtaí sa tSeic, Bundestag na Gearmáine, Parlaimint na Spáinne, Seanad na Fraince, Parlaimint na hUngáire, Comhairle Chónaidhm na hOstaire, Sejm na Polainne, Seanad na Polainne, Teach na dTeachtaí sa Rómáin agus Seanad na Rómáine, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 31 Bealtaine 2017(1)

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 13 Iúil 2017(2)

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha(3),

–  ag féachaint don litir dar dáta an 13 Iúil 2017 a sheol an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh i gcomhréir le Riail 104(3) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 18 Eanáir 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 104 agus 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus don tuairim ón gCoiste an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0042/2018),

A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra ón gCoimisiún, seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar leasuithe den sórt sin, agus de bhrí, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathruithe ó na gníomhartha roimhe sin in éineacht leis na leasuithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo, agus aird á tabhairt ar na moltaí ó Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

2.  á thabhairt dá haire na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 288, 31.8.2017, lch. 91.
(2) IO C 342, 12.10.2017, lch. 79.
(3) IO C 77, 28.3.2002, lch. 1.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas (athmhúnlú)
P8_TC1-COD(2016)0379

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2019/943.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LEIS AN SAINMHÍNIÚ AR AN IDIRNASCAIRE

“Tugann an Coimisiún comhaontú na gcomhreachtóirí dá aire i ndáil leis an Treoir athmhúnlaithe maidir le Leictreachas agus i ndáil leis an Rialachán athmhúnlaithe maidir le Leictreachas, comhaontú ina bhfilltear ar an sainmhíniú ar “idirnascaire” a úsáidtear i dTreoir 2009/72/CE agus i Rialachán (CE) Uimh. 714/2009. Aontaíonn an Coimisiún nach ionann margaí an leictreachais agus margaí eile amhail margadh an gháis nádúrtha, e.g. maidir leis an dóigh a dtrádáiltear i margadh an leictreachais táirgí nach féidir a stóráil go héasca faoi láthair agus a tháirgtear i réimse leathan suiteálacha ginte, suiteálacha ar an leibhéal dáileacháin san áireamh.  Dá bharr sin, tá éagsúlacht mhór ann i dtaobh ról na nasc le tríú tíortha in earnáil an leictreachais agus in earnáil an gháis, agus is féidir cineálacha éagsúla cur chuige rialála a roghnú dá réir.

Déanfaidh an Coimisiún scrúdú breise ar thionchar an chomhaontaithe sin agus tabharfaidh sé treoir maidir leis an reachtaíocht a chur i bhfeidhm nuair is gá.

Ar mhaithe le soiléire dhlíthiúil, is mian leis an gCoimisiún aird a tharraingt ar an méid seo a leanas:

Is do threalamh a nascann córais leictreachais a thagraíonn an sainmhíniú comhaontaithe ar an idirnascaire atá sa Treoir maidir le Leictreachas. Ní dhéantar idirdhealú san fhoclaíocht idir creata rialála éagsúla agus cásanna teicniúla éagsúla agus, dá réir sin, a priori, cumhdaítear sa sainmhíniú gach cineál naisc leictrigh le tríú tíortha a thagann faoi raon feidhme an chur i bhfeidhm. I dtaca leis an sainmhíniú comhaontaithe ar idirnascaire atá sa Rialachán maidir le Leictreachas, cuireann an Coimisiún i dtreis gur gá leibhéal ard comhair idir oibreoirí córais, rannpháirtithe margaidh agus rialtóirí chun margaí an leictreachais a chomhtháthú. Cé go bhféadfadh éagsúlacht a bheith ann i dtaobh raon feidhme na rialacha is infheidhme, agus sin ag brath ar an leibhéal comhtháthaithe laistigh de mhargadh inmheánach an leictreachais, ba cheart dlúth-chomhtháthú na dtríú tíortha i margadh inmheánach an leictreachais, amhail rannpháirtíocht i dtionscadail cúplála margaidh, a bheith bunaithe ar chomhaontuithe ina bhfuil cur i bhfeidhm dhlí ábhartha an Aontais ina cheanglas.”

DEARBHÚ ÓN gCOIMISIÚN MAIDIR LE PLEANANNA CUR CHUN FEIDHME UM ATHCHÓIRIÚ AN MHARGAIDH

Tugann an Coimisiún comhaontú na gcomhreachtóirí dá aire i ndáil le hAirteagal 20(3) lena bhforáiltear go bhfoilseoidh na Ballstáit ag a bhfuil ábhar imní a sainaithníodh maidir le leordhóthanacht, go bhfoilseoidh siad plean cur chun feidhme ina mbeidh amlíne le haghaidh bearta a ghlacadh chun deireadh a chur le haon saobhadh rialála a sainaithníodh agus/nó le haon chliseadh margaidh a sainaithníodh mar chuid den phróiseas Státchabhrach.

De bhun Airteagal 108 CFAE, is é an Coimisiún amháin atá inniúil a mheas an bhfuil bearta Státchabhrach comhoiriúnach don mhargadh inmheánach. Leis an Rialachán seo ní dhéantar difear ná dochar d'inniúlacht eisiach an Choimisiúin de bhun CFAE. Féadfaidh an Coimisiún, dá bhrí sin, a thuairim a thabhairt, i gcás inarb ábhartha, maidir leis na pleananna um athchóiriú an mhargaidh i gcomhthráth leis an bpróiseas formheasta sásraí acmhainne faoi rialacha Státchabhrach, ach tá an dá phróiseas éagsúil le chéile ó thaobh an

An nuashonrú is déanaí: 20 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais