Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0379(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0042/2018

Texte depuse :

A8-0042/2018

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0227

Texte adoptate
PDF 132kWORD 59k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Piața internă a energiei electrice ***I
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0861),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0492/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Cehia, Bundestagul Germaniei, Parlamentul Spaniei, Senatul Franței, Parlamentul Ungariei, Consiliul Federal al Austriei, Seimul Poloniei, Senatul Poloniei, Camera Deputaților din România și Senatul României, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(3),

–  având în vedere scrisoarea din 13 iulie 2017 trimisă de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0042/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 288, 31.8.2017, p. 91.
(2) JO C 342, 12.10.2017, p. 79.
(3) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă de energie electrică (reformare)
P8_TC1-COD(2016)0379

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/943.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND DEFINIȚIA CAPACITĂȚII DE INTERCONEXIUNE

„Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiuitorii cu privire la Directiva reformată privind energia electrică și la Regulamentul reformat privind energia electrică, revenind la definiția «capacității de interconexiune» utilizată în Directiva 2009/72/CE și în Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Comisia este de acord că piețele energiei electrice diferă de alte piețe, cum ar fi cea a gazelor naturale, de exemplu, prin comercializarea unor produse care, în prezent, nu pot fi depozitate cu ușurință și care sunt produse de o mare varietate de instalații de generare, inclusiv de instalații existente la nivelul distribuției. În consecință, rolul conexiunilor cu țările terțe diferă semnificativ în sectorul energiei electrice în raport cu cel al gazelor, iar abordările alese în materie de reglementare pot fi diferite.

Comisia va examina în continuare impactul acestui acord și va oferi orientări cu privire la aplicarea legislației acolo unde este necesar.

Din motive de claritate juridică, Comisia dorește să sublinieze următoarele aspecte:

Definiția convenită a capacității de interconexiune din Directiva privind energia electrică se referă la echipamentele care fac legătura între sistemele de energie electrică. Această formulare nu implică existența unor cadre de reglementare sau a unor situații tehnice diferite și, prin urmare, include, a priori, toate conexiunile electrice cu țările terțe din domeniul de aplicare. În ceea ce privește definiția convenită a capacității de interconexiune din Regulamentul privind energia electrică, Comisia subliniază că integrarea piețelor de energie electrică necesită un grad ridicat de cooperare între operatorii din sisteme, participanții la piață și autoritățile de reglementare. Deși domeniul de aplicare al normelor aplicabile poate varia în funcție de gradul de integrare cu piața internă a energiei electrice, integrarea strânsă a țărilor terțe pe piața internă a energiei electrice, cum ar fi participarea la proiectele de cuplare a piețelor, ar trebui să se bazeze pe acorduri care necesită aplicarea legislației relevante a Uniunii.”

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND PLANURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A REFORMEI PIEȚEI

Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiuitorii cu privire la articolul 20 alineatul (3) care prevede că statele membre cu probleme identificate de adecvare publică un plan de punere în aplicare cu un calendar pentru adoptarea de măsuri de eliminare a oricăror denaturări identificate în materie de reglementare și/sau disfuncționalități constatate ale pieței, ca parte a procesului de acordare a ajutoarelor de stat.

În conformitate cu articolul 108 din TFUE, Comisia are competența exclusivă de a evalua compatibilitatea măsurilor de acordare a ajutoarelor de stat cu piața internă. Prezentul regulament nu poate afecta și nu aduce atingere competenței exclusive a Comisiei în temeiul TFUE. Prin urmare, Comisia poate, după caz, să emită un aviz cu privire la planurile de reformă a pieței în paralel cu procesul de aprobare a mecanismelor de asigurare a capacității în temeiul normelor privind ajutoarele de stat, dar cele două procese sunt separate din punct de vedere juridic.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate