Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0377(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0039/2018

Ingivna texter :

A8-0039/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0229

Antagna texter
PDF 118kWORD 46k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Riskberedskap inom elsektorn ***I
P8_TA(2019)0229A8-0039/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0862),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0493/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 31 maj 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 juli 2017(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 december 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0039/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 91.
(2) EUT C 342, 12.10.2017, s. 79.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
P8_TC1-COD(2016)0377

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/941.)

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy