Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2019

Внесени текстове :

A8-0086/2019

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0230

Приети текстове
PDF 584kWORD 402k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0296),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0190/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 280.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взе предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Съюзът се е ангажирал с изграждането на енергиен съюз, провеждащ насочена към бъдещето политика в областта на климата. Горивната ефективност представлява съществен елемент на рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и има ключово значение за намаляването на потреблението на енергия.

(2)  Комисията направи преглед(3) на ефективността на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4) и посочи необходимостта от актуализиране на разпоредбите му, за да се подобри неговата ефективност.

(3)  Целесъобразно е Регламент (ЕО) № 1222/2009 да се замени с нов регламент, който да включва измененията, направени през 2011 г., и изменя и засилва някои от разпоредбите му за по-голяма яснота и осъвременяване на тяхното съдържание, като взема предвид технологичния напредък в областта на гумите през последните години. Но тъй като предлагането и търсенето са претърпели слабо развитие по отношение на горивната ефективност, на този етап не е необходимо да се променя скалата със степени за горивна ефективност. Освен това следва да се проучат причините за тази липса на развитие и факторите, влияещи при покупката, като цена, експлоатационни характеристики и т.н. [Изм. 1]

(4)  На транспортния сектор се падат две трети от консумацията на енергия на Съюза. Пътният транспорт е бил източник на около 22 % от общите емисии на парникови газове през 2015 г. Между 5 % и 10 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите би допринесло значително за горивната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите и за декарбонизацията на транспортния сектор. [Изм. 2]

(4a)  За да се отговори на предизвикателството да се намалят емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, e целесъобразно държавите членки в сътрудничество с Комисията да създадат стимули за иновативни решения за нов технологичен процес за ефективни от гледна точка на разхода на гориво и безопасни гуми от класове C1, C2 и C3. [Изм. 3]

(5)  Гумите се характеризират с редица параметри, които са взаимосвързани. Подобряването на един параметър, като например съпротивлението при търкаляне, може да има неблагоприятно въздействие върху други параметри, например сцеплението с влажна пътна настилка, докато подобряването на сцеплението с влажна пътна настилка може да има неблагоприятно въздействие върху външния шум при търкаляне. Производителите на гуми следва да бъдат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо постигнатите вече стандарти. [Изм. 4 Не се отнася до българския текст.]

(6)  Ефективните от гледна точка на разхода на гориво гуми биха могли да бъдат рентабилни, тъй като икономиите на гориво компенсират и надхвърлят по-високата цена при покупка, произтичаща от по-високите производствени разходи.

(7)  В Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета(5) се определят минимални изисквания за съпротивлението при търкаляне на гумите. Технологичното развитие дава възможност загубите на енергия, предизвикани от съпротивлението при търкаляне на гумите, да се намалят значително под тези минимални изисквания. Ето защо, за да се намали въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда, е целесъобразно да се актуализират разпоредбите за етикетиране на гумите, за да се насърчат крайните ползватели да купуват по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво гуми, като се предоставя актуализирана хармонизирана информация относно този параметър.

(7a)  Подобряване на етикетирането на гумите ще позволи на потребителите да получат по-уместна и сравнима информация относно горивната ефективност, безопасността и шума и да вземат икономически ефективни и екологосъобразни решения при закупуването на нови гуми. [Изм. 5]

(8)  Шумът от автомобилния транспорт е вреден и въздейства неблагоприятно върху здравето. С Регламент (ЕО) № 661/2009 се определят минимални изисквания за външния шум при търкаляне на гумите. Технологичното развитие дава възможност да се намали външният шум при търкаляне значително под тези минимални изисквания. Ето защо, за да се намали шумът от автомобилния транспорт, е целесъобразно да се актуализират разпоредбите за етикетирането на гумите с цел да се насърчат крайните ползватели да купуват гуми с по-ниски нива на външен шум при търкаляне, като се предоставя хармонизирана информация относно този параметър.

(9)  Предоставянето на хармонизирана информация относно външния шум при търкаляне улеснява също така и прилагането на мерки за ограничаване на шума от автомобилния транспорт и допринася за повишаване на осведомеността относно влиянието на гумите върху шума от автомобилния транспорт в рамките на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6).

(10)  С Регламент (ЕО) № 661/2009 се определят минимални изисквания за сцеплението на гумите с влажна пътна настилка. Технологичното развитие дава възможност за подобряване на сцеплението с влажна пътна настилка значително над тези изисквания, а следователно и за намаляване на спирачния път при влажна пътна настилка. Ето защо, за да се подобри безопасността на автомобилния транспорт, е целесъобразно да се актуализират разпоредбите за етикетиране на гумите, за да се насърчат крайните ползватели да купуват гуми с високи показатели за сцепление с влажна пътна настилка, като се предоставя хармонизирана информация относно този параметър.

(11)  За да се осигури постигане на съответствие с международната правна рамка, в Регламент (ЕС) № 661/2009 е въведено позоваване на Правило № 117 на ИКЕ на ООН(7), в което се съдържат относимите методи за измерване на съпротивлението при търкаляне, шума и характеристиките на сцеплението върху влажна пътна настилка и върху сняг.

(12)  С цел да се подобри безопасността на пътя при по-студени климатични условия в Съюза и да се предостави на крайните ползватели информация за характеристиките на гумите, специално проектирани за сняг и лед, подходящо е да се изиска включване в етикета на информация за гумите за сняг и лед. Гумите за сняг и лед имат специфични параметри, които не са напълно съпоставими с тези на другите видове гуми. С цел да се гарантира, че крайните ползватели са в състояние да вземат добре обмислени и информирани решения, в етикета следва да се включи информация за сцеплението върху сняг и лед и QR код. Комисията следва да разработи както скала за параметри на сцепление върху сняг, така и скала за параметри на сцепление върху лед. Тези скали следва да се основават на Правило № 117 на ИКЕ на ООН и на ISO 19447 съответно за сняг и лед. Във всеки случай логотипът на тривърха планина със снежинка (‘3PMSF’) следва да се щампова върху гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН. По същия начин на гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, следва да се поставя логотипът за гума за лед, договорен в рамките на този стандарт. [Изм. 6]

(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда,. Поради което това в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“(8) се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Все още обаче не е наличен подходящ метод Съответно прилагането на изисквания за етикетиране по отношение на изпитване за измерване темпа на износването износване на гумите би донесло съществени ползи за човешкото здраве и околната среда. Поради това, Комисията следва да възложи разработването на такъв метод, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени в международен план стандарти или правила, както и резултатите от научните изследвания в промишлеността, с оглед установяване на подходящ метод за изпитване колкото е възможно по-бързо. [Изм. 7]

(14)  Регенерираните гуми са значителна част от пазара на гуми за тежкотоварни превозни средства. Регенерирането на гуми удължава техния живот и допринася за постигането на целите на кръговата икономика, например намаляване на отпадъците. Прилагането на изискванията за етикетиране на такива гуми ще доведе до значителни икономии на енергия. Тъй като обаче понастоящем не е наличен подходящ изпитвателен метод за измерване на характеристиките на регенерираните гуми, в настоящия регламент следва да се предвиди включването им в бъдеще.

(15)  Енергийният етикет съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета(9), с който консумацията на енергия от продуктите се категоризира на скала от „A“ до „G“, се разпознава от над 85 % от европейските потребители като ясно и прозрачно средство за информация и е доказал своята ефективност в популяризирането на по-ефективни продукти. В етикета на гумите следва да се продължи използването на същото оформление във възможно най-голяма степен, но като се отчитат и особеностите на параметрите на гумата. [Изм. 8]

(16)  Предоставянето на информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет е вероятно да повлияе върху решенията на крайните ползватели за купуване в полза на гуми, които са по-безопасни, устойчиви, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят тези параметри, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство. [Изм. 9]

(17)  Необходимостта от повече информация относно горивната ефективност и други параметри на гумите е съществена за всички крайни ползватели, включително купувачите на резервни гуми, купувачите на гуми за нови превозни средства, както и за управителите на автомобилни паркове и транспортните предприятия, които при липсата на етикетиране и на режим за хармонизирано изпитване не могат да сравнят лесно параметрите на гумите с различни търговски наименования. Поради това е целесъобразно да се изисква етикетирането на гумите, доставяни с превозните средства във всеки момент.

(18)  Понастоящем етикети се изискват изрично за гумите за пътнически превозни средства (гуми от клас С1) и за лекотоварни автомобили (гуми клас С2), но не и за гуми за тежкотоварни превозни средства (гуми от клас С3). Гумите от клас С3 водят до по-висок разход на гориво и с тях се изминават повече километри годишно, отколкото с гумите от класове C1 и C2, поради което потенциалът за намаляване на разхода на гориво и емисиите от тежкотоварните превозни средства е значителен.

(19)  Включването на гумите от клас С3 в обхвата на настоящия регламент също съответства на предложението на Комисията за регламент относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства и разхода им на гориво(10), както и на предложението на Комисията относно стандартите (11) за тежкотоварните превозни средства.

(20)  Много крайни ползватели вземат решения за купуване на гуми, без да виждат наистина гумите и поради това не виждат етикета върху тях. Във всички такива ситуации, на крайния ползвател следва да се покаже етикетът преди реализирането на решението за покупка. Поставянето на етикет върху гумите на мястото на продажба, както и в рекламните материали с технически характер, следва да гарантира, че дистрибуторите, а също и евентуалните крайни ползватели, разполагат с хармонизирана информация относно значимите параметри на гумите в момента и на мястото на покупката.

(21)  Някои крайни ползватели избират гумите преди пристигането си на мястото на продажба или ги купуват чрез поръчка по пощата или по интернет. За да се гарантира, че тези крайни ползватели също правят информиран избор въз основа на достатъчно хармонизирана информация относно горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при търкаляне на гумите, етикетите следва да са представени в рекламните материали с технически характер, включително и когато тези материали са достъпни в интернет.

(22)  На потенциалните крайни ползватели следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя в рекламните материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчиците. Не следва да се приема, че рекламните материали с технически характер включват реклами върху рекламни пана, във вестници и списания, по радиото и телевизията. [Изм. 10]

(23)  Горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и външният шум при търкаляне на гумите и другите параметри на гумите трябва да се измерват с помощта на надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се вземат предвид общоприетите най-съвременни методи за измерване и изчисляване. Доколкото е възможно, методите трябва да отразяват поведението на средностатистическия потребител и да са надеждни, за да се предотвратяват както умишлените, така и неволните опити за заобикаляне на изискванията. Етикетите на гумите следва да отразяват сравнителните характеристики на гумите при действителната им употреба в рамките на ограниченията, които се дължат на необходимостта от надеждни, точни и възпроизводими лабораторни изпитвания, за да се даде възможност на крайните ползватели да сравняват различните гуми и да се ограничат разходите по изпитването за производителите.

(24)  Спазването на разпоредбите относно етикетирането на гуми от доставчиците и дистрибуторите е от съществено значение за осигуряване на еднакви условия за стопанска дейност в рамките на Съюза. Ето защо държавите членки следва да следят дали разпоредбите се спазват посредством надзор върху пазара и редовни последващи проверки в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета(12).

(25)  За да се улесни мониторингът на спазването на изискванията, да се предостави на ползватели полезен инструмент и да се позволи на дистрибуторите да ползват алтернативни пътища на получаване на продуктовите информационни листове, гумите следва да бъдат включени в продуктовата база данни, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369. Поради това Регламент (ЕС) 2017/1369 следва да бъде съответно изменен,

(26)  Без да се засягат задълженията на държавите членки за надзор на пазара и задълженията на доставчиците да проверяват съответствието на продуктите, доставчиците следва да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

(27)  За да може енергийният етикет да се ползва с доверието на крайните ползватели, не следва да се позволява използването на други етикети, които го имитират. Поради същата причина не следва да се позволява и използването на допълнителни етикети, марки, знаци или надписи, които биха могли да заблудят или объркат крайните ползватели по отношение на параметрите, обхванати от етикета на гумите.

(28)  Санкциите за нарушения на настоящия регламент и на приетите съгласно него делегирани актове следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(29)  С оглед да се насърчава енергийната ефективност, смекчаването на изменението на климата и опазването на околната среда, държавите членки следва да имат възможност да създават стимули за използването на енергоефективни продукти. Държавите членки сами определят естеството на тези стимули. Тези стимули следва да бъдат в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ и да не представляват необосновани пазарни пречки. Настоящият регламент не засяга резултатите от евентуални бъдещи процедури за държавна помощ, които могат да бъдат образувани съгласно членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на тези стимули.

(30)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед да изменя съдържанието и формата на етикета, да въвежда изисквания по отношение на регенерираните гуми, гумите за сняг или лед, износването и пробега, както и да адаптира приложенията към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(13). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 12]

(30а)  Данните за пробега и износването на гумите, след като веднъж е налице подходящ метод за изпитване, ще бъдат полезен инструмент, който да информира потребителите относно трайността, срока на експлоатация и непреднамереното освобождаване на пластмасови микрочастици от закупената от тях гума. Информацията относно пробега дава също така възможност на потребителите да вземат информирани решения за избор по отношение на гуми с по-дълъг срок на експлоатация, което би било от полза за опазването на околната среда и същевременно би позволило на потребителите да прогнозират експлоатационните разходи за гумите в по-дългосрочен план. Ето защо, когато за целите на прилагането на настоящия регламент бъде наличен приложим, пълноценен и възпроизводим метод на изпитване, на етикета следва да се добавят данни за характеристиките за пробег и износване. Изследванията и разработването на нови технологии в тази област следва да продължат. [Изм. 13]

(31)  Не е задължително повторно да се етикетират гуми, които вече са били пуснати на пазара преди датата на прилагане на изискванията, съдържащи се в настоящия регламент.

(32)  За да се засили доверието в етикета и да се гарантира точността му, декларираните стойности на съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна повърхност, сцеплението върху сняг и шума, които доставчиците поставят на етикета, следва да бъдат обект на процеса на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009. [Изм. 14]

(32а)  Размерът на етикета следва да остане същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1222/2009. Подробности за сцеплението върху сняг и лед и кодът QR следва да бъдат включени в етикета. [Изм. 15]

(33)  Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество тази оценка следва да се извършва въз основа на петте критерия — ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност за ЕС, и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални по-нататъшни мерки.

(34)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се увеличи безопасността и икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт, като се предоставя на крайните ползватели информация и им се дава възможност да избират по-ефективни по отношение на горивото, по-безопасни и по-безшумни гуми, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като посочените цели изискват хармонизирана информация за крайните ползватели, а могат — поради наличието на хармонизирана регулаторна рамка и еднакви условия на конкуренция за всички производители — да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Подходящият правен инструмент е също регламент, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, които изключват различаващо се транспониране от страна на държавите членки, като по този начин се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на Съюза. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на Съюза вместо на равнището на държавите членки намалява разходите на производителите, осигурява равнопоставеност и гарантира свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(35)  Поради това Регламент (ЕО) № 1222/2009 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и предмет

1.  Целта на настоящия регламент е да увеличи безопасността, защитата на насърчава използването на ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и устойчиви гуми с ниски нива на шум, които биха могли да спомогнат за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда и здравето, като същевременно подобряват безопасността и икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и с ниски нива на шум. [Изм. 16]

2.  С настоящия регламент се установява рамката за предоставяне на хармонизирана информация относно параметрите на гумите посредством етикетиране, което позволява на ползвателите да направят информиран избор при покупка на гуми.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3, които се пускат на пазара. [Изм. 17]

2.  Настоящият регламент се прилага и за регенерирани гуми, при условие, че в приложенията посредством делегиран акт в съответствие с член 12 се добави подходящ метод на изпитване за измерване на характеристиките на тези гуми.

3.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)  гуми с професионална употреба за превозни средства с висока проходимост;

б)  гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г.;

в)  резервни гуми за временно ползване тип Т;

г)  гуми, чиято номинална скорост е по-малка от 80 km/h;

д)  гуми, предназначени за джанти с номинален диаметър, по-малък или равен на 254 mm или по-голям или равен на 635 mm;

е)  гуми, оборудвани с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата сила, например гуми с шипове;

ж)  гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са предназначени само за състезания.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „гуми от класове C1, C2 и C3“ означава гуми от класовете, определени в член 8 от Регламент (ЕО) № 661/2009;

(2)  „регенерирани гуми“ означава употребявани гуми, повторно пригодени за употреба посредством замяна на износения протектор с нов материал;

(3)  „Т-тип резервна гума за временно ползване“ означава резервна гума за временно ползване, проектирана за употреба, напомпана до налягане, по-високо от определеното за стандартни и подсилени гуми;

(4)  „етикет“ означава графична диаграма в печатен или електронен формат, включително под формата на стикер, върху която са поставени символи, имащи за цел да информират крайните ползватели за експлоатационните характеристики на гумата или на партидата от гуми по отношение на параметрите, определени в приложение I;

(5)  „място на продажба“ означава мястото, където гумите са изложени или съхранявани и предлагани за продажба на крайни потребители, включително изложбените търговски площи за леки автомобили по отношение на немонтирани на превозни средства гуми, предлагани за продажба на крайни ползватели;

(6)  „рекламни материали с технически характер“ означава документация в печатен или електронен формат, подготвена от доставчика с цел да допълни рекламни материали най-малко с техническата информация в съответствие с приложение V;

(7)  „продуктов информационен лист“ означава стандартен документ, съдържащ информация за даден продукт в печатен или електронен формат;

(8)  „техническа документация“ означава документация, достатъчна, за да позволи на органите за надзор на пазара да направят оценка на точността на етикета и продуктовия информационен лист на даден продукт, включително информацията, посочена в приложение III;

(9)  „продуктова база данни“ означава базата данни, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) 1369/2017, която се състои от насочена към клиентите публична част, в която информацията за отделните параметри на продуктите е достъпна по електронен път, онлайн портал за достъп и част за съответствието с изискванията, и за която има ясно установени изисквания по отношение на достъпа и сигурността;

(10)  „продажба от разстояние“ означава предлагането за продажба, наем или лизинг чрез поръчка по пощата, каталог, интернет, телемаркетинг или с всеки друг метод, при който не може да се очаква потенциалният краен ползвател да види продукта изложен;

(11)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

(12)  „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

(13)  „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

(14)  „доставчик“ означава производител, установен в Съюза, упълномощен представител на производител, който не е установен в Съюза, или вносител, който пуска продукт на пазара на Съюза;

(15)  „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице, част от веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя продукт на пазара;

(16)  „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за разпространяване или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(17)  „пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на пазара на Съюза;

(18)  „краен ползвател“ означава потребител, включително управител на автомобилен парк или предприятие за автомобилен транспорт, който купува или се очаква да купи гума;

(19)  „параметър“ означава даден параметър на гумата, посочен в приложение I, например съпротивление при търкаляне, сцепление с влажна пътна настилка, външен шум при търкаляне, характеристики върху сняг или лед, пробег или износване, който по време на използване има значително въздействие върху околната среда, безопасността на автомобилния транспорт и здравето; [Изм. 18 Не се отнася до българския текст.]

(20)  „тип гума“ означава версия на гума, в която всички екземпляри имат едни и същи технически характеристики от значение за етикета и продуктовия информационен лист и имат един и същ идентификатор на модела;

Член 4

Отговорности на доставчиците на гуми

1.  Доставчиците гарантират, че гумите от класове С1, С2 и С3, пускани на пазара, се съпровождат безплатно от: [Изм. 19]

а)  за всяка отделна гума — отговарящ на изискванията на приложение II етикет под формата на стикер, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и продуктов информационен лист като посочения в приложение IV; или [Изм. 20]

б)  за всяка партида от една или повече еднакви гуми — отговарящ на изискванията на приложение II етикет в печатен формат, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и продуктов информационен лист като посочения в приложение IV;

2.  по отношение на гумите, рекламирани или продавани в интернет, доставчиците предоставят етикета и гарантират в ситуациите, в които се извършва покупка, че етикетът се показва видимо в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист. Етикетът може да се показва чрез използване на вложено изображение, след щракване с мишката, преминаване с мишката, уголемяване при докосване върху сензорен екран или чрез други подобни техники. [Изм. 21]

3.  Доставчиците гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, включително по интернет, се показва етикетът. [Изм. 22]

4.  Доставчиците гарантират, че на всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума, включително по интернет, , е показан етикетът и че въпросният материал отговаря на изискванията на приложение V. [Изм. 23]

5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове, идентификационният номер на модела и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, както и параметрите в техническата документация, определени в приложение ІІІ, са били обект предоставени на органите по одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 661/2009, преди дадена гума да бъде пусната на пазара. Органът по одобряване на типа потвърждава, че е получил документацията от доставчика, и я проверява. [Изм. 24]

6.  Доставчиците гарантират точността на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове.

7.  При поискване от страна на органите на държавите членки или акредитирана трета страна, доставчиците им предоставят техническата документация съгласно приложение III. [Изм. 25]

8.  Доставчиците си сътрудничат с органите за надзор на пазара и предприемат незабавни действия за коригиране на случаи на неспазване на изискванията, определени в настоящия регламент, които са в областта на тяхната отговорност, по своя собствена инициатива или когато органите за надзор на пазара поискат това.

9.  Доставчиците не предоставят или излагат други етикети, маркировки, знаци или надписи, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, ако това може да подведе или обърка крайните ползватели относно съществени параметри.

10.  Доставчиците не доставят или излагат етикети, които наподобяват етикета, поставят съгласно настоящия регламент.

Член 5

Отговорности на доставчиците на гуми по отношение на продуктовата база данни

1.  Считано от 1 януари 2020 г. момента девет месеца след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], преди да пуснат на пазара дадена гума гума, произведена след тази дата, доставчиците въвеждат в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, с изключение на измерените технически параметри на модела.

2.  Когато гумите се пускат на пазара са произведени между [да се добави моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент] и 31 декември 2019 г., до 30 юни 2020 г. и девет месеца минус един ден след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], доставчикът до 12 месеца след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент] въвежда в продуктовата база данни информацията, създадена съгласно посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, информацията за тези гуми с изключение на измерените технически параметри на модела.

2а.  Когато гумите се пускат на пазара преди [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], доставчикът може да въведе в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, отнасяща се до тези гуми.

3.  До вписването в продуктовата база данни на посочената в параграфи 1 и 2 информация, доставчикът предоставя електронна версия на техническа документация за проверка в срок от 10 дни след получаване на искане от органите за надзор на пазара.

4.  Гума, за която се извършват промени от значение за етикета или за продуктовия информационен лист, се счита за нов тип гума. Когато доставчиците спрат да пускат на пазара екземплярите от даден тип гума, те отбелязват това обстоятелство в базата данни.

5.  След пускането на пазара на последния екземпляр от даден тип гума доставчиците съхраняват информацията относно типа в частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни за срок от пет години. [Изм. 58]

Член 6

Отговорности на дистрибуторите на гуми

1.  Дистрибуторите гарантират, че:

а)  в търговския обект за продажба на гумите, върху тях на ясно видимо място фигурира етикетът съгласно приложение II под формата на стикер, предоставен от доставчика в съответствие с член 4, параграф 1, буква а); или [Изм. 26]

б)  преди продажбата на дадена гума, спадаща към партида от една или повече еднакви гуми, етикетът, посочен в член 4, параграф 1, буква б), е показан представен на крайния ползвател и е поставен в непосредствена близост до гумата в търговския обект, където се извършва продажбата; [Изм. 27]

ба)  етикетът се прикрепя пряко към гумата и е четлив в своята цялост, като нищо друго не пречи на видимостта му. [Изм. 28]

2.  Дистрибуторите гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, включително по интернет, се показва етикетът. [Изм. 29]

3.  Дистрибуторите гарантират, че във всеки технически промоционален материал за конкретен тип гума, включително по интернет, е показан етикетът и че въпросният материал отговаря на изискванията на приложение V. [Изм. 30]

4.  Когато гумите, предлагани за продажба, не се виждат от крайния ползвател, дистрибуторите гарантират, че предоставят на крайните ползватели копие от етикета преди продажбата.

5.  Дистрибуторите гарантират, че при всички продажби от разстояние, при които се използва хартиен носител, етикетът задължително се показва, и че крайните ползватели могат да получат достъп до информационния лист на продукта чрез уебсайт със свободен достъп, или да изискат разпечатано копие на този лист.

6.  Дистрибуторите, които използват продажби от разстояние, основани на телемаркетинг, специално информират крайните ползватели за класовете съществени параметри върху етикета, както и че те могат да получат достъп до етикета в неговата цялост и до продуктовия информационен лист посредством уебсайт със свободен достъп, или като изискат печатен екземпляр от тези документи.

7.  По отношение на гумите, рекламирани или продавани директно в интернет, дистрибуторите предоставят етикета и гарантират в ситуациите, в които се извършва покупка, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист;. Етикетът може да се показва чрез използване на вложено изображение, след щракване с мишката, преминаване с мишката, уголемяване при докосване върху сензорен екран или чрез други подобни техники. [Изм. 31]

Член 7

Отговорности на доставчиците на превозни средства и на дистрибуторите на превозни средства

Когато крайни ползватели възнамеряват да придобият ново превозно средство, доставчиците и дистрибуторите на превозни средства им предоставят преди продажбата етикета на гумите, предлагани с превозното средство, както и съответните рекламни материали с технически характер.

Член 8

Методи за изпитване и измерване

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 4, 6 и 7 относно параметрите, посочени на етикета, се получава чрез прилагане на в съответствие с посочените в приложение I методи за изпитване и измерване и на процедурата за привеждане в съответствие на лабораториите, посочена в приложение VI. [Изм. 32]

Член 9

Процедура за проверка

Държавите членки оценяват съответствието на декларираните класове за всеки от основните параметри, посочени в приложение I, в съответствие с процедурата, определена в приложение VII.

Член 10

Задължения на държавите членки

1.  Държавите членки са длъжни да не възпрепятстват пускането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на гуми, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.  Държавите членки не предоставят стимули за гуми с по-нисък клас от клас B както по отношение на горивната ефективност, така и по отношение на сцеплението с влажна пътна настилка по смисъла на приложение I, съответно части А и Б. За целите на настоящия регламент данъчните и фискалните мерки не представляват стимули.

2a.  Държавите членки гарантират, че националните органи за надзор на пазара създават система за рутинни и ad-hoc проверки на местата на продажба, за да се осигури спазването на настоящия регламент. [Изм. 33]

3.  Държавите членки установяват правила за санкции и механизми за принудително изпълнение, приложими при нарушение на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

4.  До 1 юни 2020 г. държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 3, за които Комисията не е била уведомена преди това, и уведомяват Комисията незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 11

Надзор на пазара на Съюза и контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза

1.  [членове 16 — 29 от Регламент (EC) № 765/2008/ Регламент за съответствието и правоприлагането, предложен с COM(2017)0795] се прилагат за продукти, обхванати от настоящия регламент и приложимите делегирани актове, приети съгласно него.

2.  Комисията насърчава и подкрепя сътрудничеството и обмена на информация относно надзора на пазара в областта на етикетирането на продуктите между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или натоварени с контрола над въвежданите на пазара на Съюза продукти, както и между тях и Комисията, по-специално чрез по-голямо участие в етикетирането на гумите на експертната група „Административно сътрудничество за надзор на пазара“.

3.  Общите програми за надзор на пазара на държавите членки, установени съгласно [член 13 от Регламент (ЕО) №765/2008 Регламент за съответствието и правоприлагането, предложен с COM(2017)0795] следва включват действия за гарантиране на ефективното прилагане на настоящия регламент и трябва да бъдат засилени. [Изм. 34]

Член 11a

Регенерирани гуми

Не по-късно от ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълни настоящия регламент чрез въвеждане на нови изисквания за информация в приложенията за регенерирани гуми, при условие че е наличен подходящ и осъществим метод. [Изм. 35]

Член 12

Делегирани актове

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да:

а)  въвежда изменения в съдържанието и формата на етикета;

aа)  въвежда параметри и изисквания за информация за гуми за сняг и лед; [Изм. 37]

аб)  въвежда подходящ метод за изпитване, с който да се измерват експлоатационните характеристики на гумите по отношение на сцеплението върху сняг и лед; [Изм. 38]

б)  въвежда параметри или изисквания за информация в приложенията, по-специално за пробег и износване, при условие че са налице подходящи методи за изпитване; [Изм. 39]

в)  адаптиране към техническия прогрес на стойностите, методите на изчисление и изискванията на приложенията.

Когато е уместно, При изготвянето на делегирани актове Комисията извършва изпитване на оформлението и съдържанието на етикетите за специфични продуктови групи гуми с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че те напълно разбират етикетите. [Изм. 40]

Член 13

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [Моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта до Европейския парламент и до Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 14

Оценка и доклад

До 1 юни 2026 2022 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент, допълнена от оценка на въздействието и проучване на потребителското търсене, и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент. [Изм. 41]

В доклада се прави оценка доколко ефективно настоящият регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, са дали възможност на крайните ползватели да избират гуми с по-добри характеристики, като се преценява неговото отражение върху бизнеса, потреблението на гориво, безопасността, емисиите на парникови газове и, дейностите по надзор на пазара и осведомеността на потребителите. В него също така се оценяват разходите и ползите от независими и задължителни проверки, извършвани от трети страни, на информацията, изложена върху етикета, като се взема предвид и опитът с по-широката рамка, предоставена с Регламент (ЕО) № 661/2009. [Изм. 42]

Член 15

Изменение на Регламент (ЕС) № 2017/1369

В член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1369 буква а) се заменя със следното:"

„а) да подкрепя органите за надзор на пазара в изпълнението на задачите им, произтичащи от настоящия регламент и приетите в съответствие с него делегирани актове, включително относно прилагането му, а също и от Регламент (ЕС) [въведете позоваване на настоящия регламент]“.

"

Член 16

Отмяна на Регламент (ЕО) № 2009/1222

Регламент (ЕО) № 2009/1222 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2020 г … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. [Изм. 43]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изпитване, категоризиране и измерване на параметрите на гумите

Част А: Класове на горивна ефективност

Класът на горивна ефективност трябва да бъде определен и онагледен въз основа на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и измерен в съответствие с приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, както и приведен в съответствие съгласно процедурата, определена в приложение IV VI. [Изм. 44]

Ако тип гума е одобрен за повече от един клас гуми (например C1 и C2), използваната при определяне на класа на горивна ефективност на този тип гуми скала за класификация е онази, която е приложима за най-високия клас гуми (например C2, а не C1).

След като бъдат изцяло приложени изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, клас F по отношение на гуми от класове C1, С2, С3 не може вече да бъде пускан на пазара и се показва на етикета в сиво. [Изм. 45]

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

КСТ в kg/t

Клас на

енергийна

ефективност

КСТ в kg/t

Клас на

енергийна

ефективност

КСТ в kg/t

Клас на

енергийна

ефективност

КСТ ≤ 5,4 КСТ ≤ 6,5

А

КСТ ≤ 4,4 КСТ ≤ 5,5

А

КСТ ≤ 3,1 КСТ ≤ 4,0

А

5,5 ≤ КСТ ≤ 6,5 6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7

B

4,5 ≤ КСТ ≤ 5,5 5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7

B

3,2 ≤ КСТ ≤ 4,0 4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0

B

6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7 7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0

C

5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7 6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0

C

4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0 5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0

C

7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0 Празно

D

6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0 Празно

D

5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0 6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0

D

9,1 ≤ КСТ ≤ 10,5

E

8,1 ≤ КСТ ≤ 9,2

E

6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0 7,1 ≤ КСТ ≤ 8,0

E

КСТ ≤ 10,6 10,6 ≤ КСТ ≤ 12,0

F

КСТ ≤ 9,3 9,3 ≤ КСТ ≤ 10,5

F

КСТ ≤ 7,1 КСТ ≥ 8,1

F

[Изм. 46]

Част Б: Класове на сцепление с влажна пътна настилка

1.  Класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определяни и онагледявани въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) по скалата от A до G, даден в таблицата по-долу, изчислен в съответствие с точка 2 и измерен в съответствие с приложение 5 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН. [Изм. 47]

1a.  След като бъдат изцяло приложени изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, клас F по отношение на гуми от класове C1, С2, С3 не може повече да бъде пускан на пазара и се показва на етикета в сиво. [Изм. 48]

2.  Изчисляване на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G)

G = G(T) - 0,03

където:

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

1,68 ≤ G 1,55 ≤ G

А

1,53 ≤ G 1,40 ≤ G

А

1,38 ≤ G 1,25 ≤ G

А

1,55 ≤ КСТ ≤ 1,67 1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,40 ≤ КСТ ≤ 1,52 1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,25 ≤ КСТ ≤ 1,37 1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,40 ≤ КСТ ≤ 1,54 1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,25 ≤ КСТ ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,10 ≤ КСТ ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Празно

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Празно

D

0,95 ≤ КСТ ≤ 1,09 0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ КСТ ≤ 1,24

E

0,95 ≤ КСТ ≤ 1,09

E

0,80 ≤ КСТ ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Празно

G

Празно

G

G ≤ 0,64 G ≤ 0,64

G

G(T) = коефициент на сцепление с влажна пътна настилка на гумата, за чието одобрение се кандидатства, измерен в рамките на един изпитвателен цикъл

Част В: Класове на външен шум при търкаляне и измерена стойност на външен шум при търкаляне [Изм. 50]

Измерената стойност Стойността на външния шум при търкаляне (N) трябва да бъде посочена в децибели и измерена в съответствие с приложение 3 към Правило № 117 на ИКЕ/ООН. [Изм. 51]

Класът на външен шум при търкаляне трябва да се определи и онагледи върху етикета въз основа на в съответствие с крайните стойности (LV) за етап 2, предвидени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 661/2009, както следва: Правило № 117 на ИКЕ/ООН. [Изм. 52]

N в dB

Външен шум при търкаляне

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000002.png

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000003.png

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000004.png

N > LV - 3 N > LV

[Изм. 53]

Част Г: Сцепление върху сняг

Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се изпитват посочват върху етикета в съответствие с приложение 7 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН. [Изм. 54]

Гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за сняг и на етикета трябва може да се постави следният символ: [Изм. 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000005.png

Част Д: Сцепление върху лед:

Експлоатационните характеристики върху сняг лед трябва да се изпитват посочват върху етикета в съответствие с ISO 19447. [Изм. 56]

Гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, и е получила одобрение на типа съгласно характеристиките за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за лед и на етикета следва може да се постави следният символ: [Изм. 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000006.png

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат на етикета

1.  Етикети

1.1.  В етикетите в съответствие с примера по-долу трябва да се включи следната информация.

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000009.png

I.  Име или търговска марка на доставчика;

II.  Използван от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен тип гума се различава от други типове със същата търговска марка или име на доставчик;

III.  код QR;

IV.  Горивна ефективност;

V.  Сцепление с влажна пътна настилка

VI.  Външен шум при търкаляне

VII.  Сцепление върху сняг;

VIII.  Сцепление върху лед.

2.  Оформление на етикета

2.1.  Оформлението на етикета следва да бъде съгласно фигурите по-долу:

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000010.png

2.2  Етикетът трябва да бъде широк най-малко 90 mm и висок най-малко 130 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, неговото съдържание независимо от това остава с пропорционални размери, съгласно спецификацията по-горе.

2.3  Етикетът отговаря на следните изисквания:

а)  цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен — според следния пример: 00-70-X-00 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

б)  посочените по-долу номера съответстват на легендата, посочена в точка 2.1.;

(1)  Очертания на етикета: линия: 1,5 пункта - цвят: X-10-00-05;

(2)  нормален шрифт Calibri 8 пункта;

(3)  Европейското знаме: широчина: 15 mm, височина: 10 mm;

(4)  Логотип: широчина: 51,5 mm, височина: 13 mm;

Текст „МАРКА“: нормален шрифт Calibri 15 пункта; 100 % бяло;

Текст „Модел номер“: нормален шрифт Calibri 13 пункта; 100 % бяло;

(5)  код QR; широчина: 13 mm, височина: 13 mm;

(6)  Скала от „A“ до „F“:

Стрелки: височина: 5,6 mm, отстояние: 0,78 mm, черен щрих: 0,5 пункта — цвят:

—  A: X-00-X-00;

—  B: 70-00-X-00;

—  C: 30-00-X-00;

—  D: 00-00-X-00;

—  E: 00-30-X-00;

—  F: 00-70-X-00

(7)  Ред: широчина: 88 mm, височина: 2 пункта - цвят: X-00-00-00;

(8)  Пиктограма за външен шум при търкаляне:

Пиктограма — по образеца: широчина: 25,5 mm, височина: 17 mm — цвят: X-10-00-05;

(9)  Стрелка:

Стрелка: широчина: 20 mm, височина: 10 mm, 100 % черно,

Текст: Helvetica получер 20 пункта, 100 % бяло;

Шрифт на текста за мерна единица:: Helvetica получер 13 пункта, 100 % бяло;

(10)  Пиктограма за лед:

Пиктограма — по образеца: широчина: 15 mm, височина: 15 mm, щрих: 1,5 пункта - цвят: 10 mm, 100 % черно,

(11)  Пиктограма за сняг:

Пиктограма — по образеца: широчина: 15 mm, височина: 15 mm, щрих: 1,5 пункта - цвят: 10 mm, 100 % черно,

(12)  „A“ до „G“: Calibri нормален, 10 pt, 100 % черно.

(13)  Стрелки:

Стрелки: широчина: 11,4 mm, височина: 9 mm, 100 % черно,

Текст:: Calibri получер 17 пункта, 100 % бяло;

(14)  Пиктограма за горивна ефективност:

Пиктограма — по образеца: широчина: 19,5 mm, височина: 18,5 mm — цвят: X-10-00-05;

(15)  Пиктограма за сцепление с влажна пътна настилка:

Пиктограма — по образеца: широчина: 19 mm, височина: 19 mm — цвят: X-10-00-05

в)  Фонът е бял.

2.4.  Класът на гумата се указва върху етикета в посочения в илюстрацията от точка 2.1 формат.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

Техническата документация, посочена в член 4, параграф 7 съдържа следното:

а)  наименованието и адреса на доставчика;

б)  самоличността и подписа на лицето, упълномощено да подписва от името на доставчика;

в)  наименованието или търговската марка на доставчика;

г)  модела на гумите,

д)  размера на гумата, индекса за товароносимост и номиналната скорост;

е)  позовавания към прилаганите методи за измерване.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продуктов информационен лист

Информацията в продуктовия информационен лист на гумите трябва се включва в брошурата на продукта или друга литература, предоставяна с продукта, и включва следното:

а)  име или търговска марка на доставчика;

б)  идентификатор на доставчика за модела;

в)  клас на горивна ефективност на гумата съгласно приложение I;

г)  клас на сцепление с влажна пътна настилка на гумата съгласно приложение I;

д)  клас на шум при търкаляне в децибели в съответствие с приложение I;

е)  дали гумата е гума за сняг;

ж)  дали гумата е гума за лед;

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, предоставяна в рекламните материали с технически характер

1.  Информацията относно гумите, включена в рекламните материали с технически характер, се предоставя в следния ред:

а)  клас на горивна ефективност (букви от A до G);

б)  клас на сцепление с влажна пътна настилка (букви от A до G);

в)  клас и измерена стойност на външен шум при търкаляне (dB).

г)  дали гумата е гума за сняг;

д)  дали гумата е гума за лед.

2.  Информацията, предоставена в точка 1, отговаря на следните изисквания:

а)  да бъде четлива;

б)  да бъде лесно разбираема;

в)  ако за даден тип гума съществуват различни класове в зависимост от размера или други параметри, се посочва диапазонът между гумата с най-лоши и тази с най-добри показатели.

3.  На своя уебсайт доставчиците осигуряват достъп до следното:

а)  връзка към съответния уебсайт на Комисията, свързан с настоящия регламент;

б)  обяснение на пиктограмите, отпечатани върху етикета;

в)  декларация, в която се подчертава, че реалните икономии на гориво и пътната безопасност зависят в голяма степен от поведението на водача, и по-специално следното:

—  екологосъобразното управление на превозното средство може да намали значително разхода на гориво;

—  необходимо е налягането на гумата да бъде редовно проверявано за подобряване на сцеплението с влажна пътна настилка и горивната ефективност;

—  винаги следва стриктно да се спазва спирачният път.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Процедура за привеждане в съответствие на лабораториите за измерване на съпротивлението при търкаляне

1.  Определения

За целите на процедурата по привеждане в съответствие на лабораториите важат следните определения:

1.  „референтна лаборатория“ означава лаборатория, която е част от мрежата от лаборатории, чиито данни са публикувани за целите на процедурата за привеждане в съответствие в Официален вестник на Европейския съюз, и е в състояние да постигне точността на резултатите от изпитванията, определени в раздел 3, с помощта на своята еталонна машина;

2.  „лаборатория кандидат“ означава лаборатория, участваща в процедурата за привеждане в съответствие, която не е референтна лаборатория;

3.  „гума, използвана за привеждане в съответствие“ означава гума, която се изпитва за целите на процедурата за привеждане в съответствие;

4.  „комплект гуми, използвани за привеждане в съответствие“ означава комплект от пет или повече гуми, използвани за привеждане в съответствие на една единствена машина;

5.  „предписана стойност“ означава теоретична стойност на коефициента на сцепление при търкаляне (КСТ), на една гума, използвана за привеждане в съответствие, измерена от теоретична лаборатория, която е представителна за мрежата референтни лаборатории и която се използва в процедурата за привеждане в съответствие.

6.  „машина“ означава всеки от шпинделите за изпитване на гуми в рамките на един конкретен метод за изпитване. Например, два шпиндела, работещи с един и същи барабан, не се смятат за две машини.

2.  Общи разпоредби

2.1.  Принцип

Измереният (m) в референтна лаборатория (l) коефициент на съпротивление при търкаляне (КСТm,l) следва да бъдe приведен в съответствие с стойностите, предписани от мрежата референтни лаборатории.

Измереният (m) с помощта на машина в лаборатория кандидат (с) коефициент на съпротивление при търкаляне (КСТm,с) се привежда в съответствие от една референтна лаборатория от мрежата референтни лаборатории по неин избор.

2.2.  Изисквания за избор на гуми

В съответствие с критериите по-долу за процедурата за привеждане в съответствие се избира комплект от пет или повече гуми за привеждане в съответствие. Един комплект се избира общо за гуми от класове C1 и C2 и един комплект — за гуми от клас С3.

а)  Комплектът гуми за привеждане в съответствие се избира така, че да покрива обхвата от различни КСТ за гуми от класове C1 и C2 заедно, или за гуми от клас С3. Във всеки случай разликата между най-големияКСТm за комплекта гуми и най-малкия КСТm за комплекта гуми, както преди, така и след привеждането в съответствие, трябва да бъде поне равна на:

i)  3 kg/t за гуми от класове C1 и C2; както и

ii)  2 kg/t за гуми от клас С3.

б)   КСТm в лаборатория кандидат или референтна лаборатория (КСТm,c или КСТm,l) въз основа на декларираните стойности на КСТ за всяка гума за привеждане в съответствие от набора се разпределят равномерно.

в)  Стойностите на индекса за товароносимост трябва да покриват по подходящ начин обхвата на гумите, които са обект на изпитване, като се гарантира, че стойностите на силата на съпротивление при търкаляне също покриват обхвата на гумите, които са обект на изпитване.

Всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, трябва да бъде проверена преди използване и да бъде заменена, ако:

а)  показва характеристика, която я прави неизползваема за по-нататъшни изпитвания; и/или

б)  налице са отклонения на RRCm,c или RRCm,l , по-големи от 1,5 %, спрямо предишни измервания след корекция на отклоненията на машината.

2.3.  Метод за измерване

Референтната лаборатория провежда четирикратно измерване върху всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, и запазва трите последни резултата за допълнителен анализ съгласно точка 4 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, като прилага условията, определени в параграф 3 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения.

Лабораторията кандидат провежда (n+1)-кратно измерване върху всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, като n е специфицирано в раздел 5, и запазва последните n резултата за допълнителен анализ съгласно точка 4 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, като прилага условията, определени в параграф 3 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения.

При всяко измерване върху гума, използвана за привеждане в съответствие, групата гума/колело се демонтира от машината и цялата процедура на изпитване, указана в точка 4 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, се провежда повторно отначало.

Лабораторията кандидат и референтната лаборатория трябва да пресметнат:

а)  измерената стойност за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, за всяко измерване, както е указано в приложение 6, точки 6.2 и 6.3 от Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения (т.е. коригирана за температура 25 °C и диаметър на барабана 2 m),

б)  средната стойност от трите (в случай на референтни лаборатории) или n (в случай на кандидат-лаборатории) последно измерени стойности за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие; както и

в)  средноквадратичното отклонение (σm), както следва:

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000012.png

където:

i е индекс от 1 до p за гумите, използвани за привеждане в съответствие;

j е индекс от 2 до n+1 за n-те последни повторения на всяко измерване за дадена гума, използвана за привеждане в съответствие;

n+1 е броят на повторенията на измерването на гумата (n+1=4 за референтните лаборатории, и n+1 ≥4 за лабораториите кандидати);

p е броят на гумите, използвани за привеждане в съответствие (p ≥ 5).

2.4.  Формати за данни, които следва да бъдат използвани за изчисленията и резултатите

—  Измерените стойности за КСТ, с поправка според диаметъра на барабана и температурата, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

—  След това се извършва пресмятането с всички разреди: не се правят други закръглявания, освен в окончателните уравнения за привеждане в съответствие.

—  Всички стойности за средноквадратичното отклонение се дават до 3-ия знак след десетичната запетая.

—  Всички стойности за КСТ се дават до 2-рия знак след десетичната запетая.

—  Всички поправъчни коефициенти (A1, B1, A2 и B2) се закръгляват и дават до 4-ия знак след десетичната запетая.

3.  Изисквания, приложими за референтните лаборатории, и определяне на предписаните стойности

Предписаните стойности за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, се определят от мрежа от референтни лаборатории. На всеки две години мрежата оценява стабилността и валидността на предписаните стойности.

Всяка референтна лаборатория, участваща в мрежата, трябва да бъде в съответствие със спецификациите от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения и да има средноквадратично отклонение (σm), както следва:

а)  не по-голямо от 0,05 kg/t за гуми от класове C1 и C2; както и

б)  не по-голямо от 0,05 kg/t за гуми от клас C3.

Измерванията върху комплектите от гуми, използвани за привеждане в съответствие и съобразени със спецификацията от раздел 2.2, се извършват в съответствие с раздел 2.3 от всяка референтна лаборатория от мрежата.

Предписаната стойност за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, е средноаритметичното от измерените стойности, предоставени за тази гума от референтните лаборатории от мрежата.

4.  Процедура за привеждане на референтна лаборатория в съответствие с предписаните стойности

Всяка референтна лаборатория (l) извършва по отношение на себе си процедурата по привеждане в съответствие с всеки нов набор от предписани стойности и винаги след значителни изменения на машината или отклонение в данните от следенето на контролната гума на машината.

За привеждането в съответствие се използва метод на линейна регресия върху всички отделни данни. Коефициентите на регресия A1l и B1l се изчисляват, както следва:

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000013.png

където:

RRC е предписаната стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне;

RRCm,l е измерената от референтната лаборатория „l“ стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне (включително корекциите за температурата и диаметъра на барабана);

5.  Изисквания към лабораториите кандидати

Лабораториите кандидати повтарят процедурата за привеждане в съответствие поне веднъж на две години за всяка машина и винаги след значителни изменения на машината или отклонение в данните от следенето на контролната гума на машината.

Общ комплект от пет различни гуми, съответстващи на спецификацията от раздел 2.2, се измерва в съответствие с раздел 2.3 първо от лабораторията кандидат и по-късно от една референтна лаборатория. При поискване от страна на лабораторията кандидат може да бъдат изпитани повече от пет гуми, използвани за привеждане в съответствие.

Комплектът гуми, използван за привеждане в съответствие, се предоставя от лабораторията кандидат на избраната референтна лаборатория.

Лабораторията кандидат (c) трябва да бъде в съответствие със спецификациите от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения и е желателно да има средноквадратични отклонения (am), както следва:

а)  не по-голямо от 0 075 kg/t за гуми от класове C1 и C2; както и

б)  не по-голямо от 0,06 kg/t за гуми от клас C3.

Ако средноквадратичното отклонение (σm) на лабораторията кандидат е по-голямо от горните стойности при четири измервания, като за изчисленията се използват последните три, тогава броят n+1 на повторенията на измерванията се увеличава, както следва , за цялата партида:

n+1 = 1+(σm/γ)2, закръглено до най-близката по-висока цяла стойност

където:

γ = 0,043 kg/t за гуми от класове C1 и C2

γ = 0,035 kg/t за гуми от клас С3

6.  Процедура за привеждане в съответствие на лаборатория кандидат

Една референтна лаборатория (i) от мрежата изчислява функцията на линейна регресия за всички индивидуални данни за лабораторията кандидат (c). Коефициентите на регресия A2c и B2c се изчисляват, както следва:

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000014.png

където:

RRCm,l е измерената от референтната лаборатория „i“ индивидуална стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне (включително корекциите за температурата и диаметъра на барабана);

RRCm,c е измерената от лабораторията кандидат (c) индивидуална стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне (включително корекциите за температурата и диаметъра на барабана)

Ако коефициентът на определяне R² е по-малък от 0,97, лабораторията кандидат не се привежда в съответствие.

Приведените в съответствие коефициенти на съпротивление при търкаляне RRC за гуми, изпитвани от лаборатория кандидат, се пресмятат, както следва:

20190326-P8_TA(2019)0230_BG-p0000015.png

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Процедура за проверка

За всеки тип гуми или група гуми, определени от доставчика, съответствието с настоящия регламент на обявените класове на горивна ефективност, сцепление с влажна пътна настилка и външен шум при търкаляне, както и стойностите и всяка допълнителна информация за характеристиките, обявени върху етикета, се оценява съгласно една от следните процедури:

а)  първо се изпитва една гума или комплект гуми:

1.  Ако измерените стойности отговарят на обявените класове или на обявената стойност за външния шум при търкаляне в границите на допуска, определен в таблица 1, изпитването е преминато успешно;

2.  Ако измерените стойности не отговарят на обявените класове или на обявената стойност за външния шум при търкаляне в границите, определени в таблица 1, се изпитват още три гуми или три комплекта гуми. Средната стойност от измерванията върху трите гуми или трите комплекта гуми се използва за оценяване на съответствието с обявената информация в границите, определени в таблица 1;

б)  когато класовете или стойностите върху етикета са взети от резултатите от изпитванията за одобрение на типа, получени в съответствие с Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило № 117 на ИКЕ на ООН и последващите му изменения, държавите членки могат да използват данните от измерванията, получени от изпитванията за съответствие на производството на гумите.

При оценяването на данните от измерванията, получени от изпитванията за съответствие на производството, се вземат под внимание допуските, определени в таблица 1.

Таблица 1

Измерен параметър

Контролни допустими отклонения

Коефициент на съпротивление при търкаляне (горивна ефективност)

Съобразената измерена стойност не трябва да надвишава горната граница (най-големия КСТ) за обявения клас с повече от 0,3 kg/1000 kg

Външен шум при търкаляне

Измерената стойност не трябва да надвишава обявената стойност за N с повече от 1 dB (A).

Сцепление с влажна пътна настилка

Измерената стойност G(T) не трябва да бъде по-малка от долната граница (най-ниската стойност на G) на обявения клас.

Сцепление върху сняг

Измерената стойност не трябва да бъде по-малка от минималния коефициент на показателите върху сняг.

Сцепление върху лед.

Измерената стойност не трябва да бъде по-малка от минималния коефициент на показателите върху лед.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1222/2009

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

-

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 5

-

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 7

-

Член 3, параграф 8

-

Член 3, параграф 9

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 10

Член 3, параграф 7

Член 3, параграф 11

Член 3, параграф 8

Член 3, параграф 12

Член 3, параграф 9

Член 3, параграф 13

Член 3, параграф 10

Член 3, параграф 14

Член 3, параграф 11

Член 3, параграф 15

-

Член 3, параграф 16

Член 3, параграф 12

Член 3, параграф 17

Член 3, параграф 13

Член 3, параграф 18

-

Член 3, параграф 19

Член 4

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

-

-

Член 4, параграф 2

-

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 6

-

Член 4, параграф 5

-

Член 4, параграф 6

-

Член 4, параграф 7

-

Член 4, параграф 8

-

Член 4, параграф 9

-

Член 5

Член 5

Член 6

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 6, параграф 1, буква б)

-

Член 6, параграф 2

-

Член 6, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 4

Член 5, параграф 3

-

-

Член 6, параграф 5

-

Член 6, параграф 6

-

Член 6, параграф 7

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 9, параграф 2

-

Член 10

Член 10, параграф 2

Член 11

Член 12

-

Член 12, буква а)

-

Член 12, буква б)

-

Член 12, буква в)

Член 11, буква а)

-

Член 11, буква б)

-

Член 11, буква в)

Член 12, буква г)

Член 12

Член 11

-

Член 11, параграф 1

-

Член 11, параграф 2

-

Член 11, параграф 3

-

Член 13

Член 13

-

Член 14

-

-

Член 14

Член 15

-

-

Член 15

-

Член 16

Член 16

Член 17

(1)ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(2)ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(3)СОМ(2017)0658.
(4)Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46).
(5)Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1)
(6)Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).
(7)ОВ L307, 23.11.2011, p.3
(8)СОМ(2018)0028.
(9)Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).
(10)COM(2017)0279
(11)Да се добави препратка, когато предложението бъде одобрено.
(12)Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(13)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност