Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0086/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0086/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 569kWORD 394k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0296),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 114 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0190/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 280.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114 και το άρθρο 194 παράγραφος 2·

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η εξοικονόμηση καυσίμου αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και έχει καθοριστική σημασία για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας.

(2)  Η Επιτροπή αξιολόγησε(4) την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) και διαπίστωσε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση των διατάξεών του, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

(3)  Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από νέο κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 και τροποποιεί και βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο των ελαστικών τα τελευταία έτη. Ωστόσο, καθώς η προσφορά και η ζήτηση έχουν εξελιχθεί ελάχιστα όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου, δεν είναι απαραίτητο, σε αυτό το στάδιο, να τροποποιηθεί η κλίμακα διαβάθμισης που αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι αυτής της έλλειψης εξέλιξης και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς, όπως η τιμή, οι επιδόσεις κ.λπ. [Τροπολογία 1]

(4)  Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το ένα τρίτο της κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών και στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. [Τροπολογία 2]

(4α)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της μείωσης των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να προβλέψουν κίνητρα καινοτομίας για την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογικής διεργασίας για οικονομικά σε καύσιμα και ασφαλή ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3. [Τροπολογία 3]

(5)  Τα ελαστικά επίσωτρα χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο αλληλένδετων παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους πέραν των προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί. [Τροπολογία 4]

(6)  Τα οικονομικά σε καύσιμα ελαστικά επίσωτρα μπορεί να συμφέρουν οικονομικώς, καθώς η εξοικονόμηση καυσίμου αντισταθμίζει με το παραπάνω την αυξημένη τιμή αγοράς των ελαστικών επισώτρων που προκύπτει από το υψηλό κόστος παραγωγής τους.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την αντίσταση κύλισης των ελαστικών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών λόγω της αντίστασης κύλισης των ελαστικών επισώτρων πέραν των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις για τη σήμανση των ελαστικών ώστε να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να αγοράζουν πιο οικονομικά σε καύσιμο ελαστικά επίσωτρα παρέχοντας επικαιροποιημένες και εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(7α)  Η βελτίωση της σήμανσης των ελαστικών θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαθέτουν πιο συναφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, την ασφάλεια και τον θόρυβο και να λαμβάνουν οικονομικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον αποφάσεις αγοράς κατά την αγορά νέων ελαστικών. [Τροπολογία 5]

(8)  Ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί σοβαρή όχληση με επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση του εξωτερικού θορύβου κύλισης πέραν των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεων για τη σήμανση ελαστικών που θα ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με χαμηλότερο εξωτερικό θόρυβο κύλισης, παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(9)  Η παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης διευκολύνει επίσης την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση του κυκλοφοριακού θορύβου και συμβάλλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επίδραση των ελαστικών επισώτρων στον κυκλοφοριακό θόρυβο, στο πλαίσιο της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(10)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα πέραν των εν λόγω απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη μείωση των αποστάσεων πέδησης σε υγρό οδόστρωμα. Συνεπώς, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεων για τη σήμανση ελαστικών που ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, παρέχοντας εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(11)  Για να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με το διεθνές πλαίσιο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 παραπέμπει στον κανονισμό αριθ. 117 της Οικονομικής Eπιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)(8), που περιλαμβάνει τις σχετικές μεθόδους μέτρησης των επιδόσεων αντίστασης κύλισης, θορύβου και πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα και στο χιόνι.

(12)  Για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα στην Ένωση και για να παρέχονται στους τελικούς χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συνθήκες χιονιού και πάγου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί να περιλαμβάνονται στη σήμανση απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα ελαστικά χιονιού και πάγου. Τα ελαστικά χιονιού και πάγου διαθέτουν ειδικές παραμέτρους που δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες με αυτές άλλων τύπων ελαστικών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες είναι σε θέση να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες και κατόπιν ενημέρωσης αποφάσεις, η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόσφυση στο χιόνι και την πρόσφυση στον πάγο, καθώς και τον κωδικό QR. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κλίμακες επιδόσεων όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι και την πρόσφυση τον πάγο. Αυτές οι κλίμακες θα πρέπει να βασίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και στο πρότυπο ISO 19447 για το χιόνι και τον πάγο αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση, τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφο το λογότυπο του όρους με τις τρεις κορυφές και τη χιονονιφάδα («3PMSF»). Αντιστοίχως, τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που ορίζονται στο πρότυπο ISO 19447 θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο ελαστικών πάγου που συμφωνείται σε αυτό το πρότυπο. [Τροπολογία 6]

(13)  Η φθορά των ελαστικών κατά τη χρήση είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία»(9) αναφέρει την ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. Συνεπώς, με την εφαρμογή απαιτήσεων σήμανσης όσον αφορά τον ρυθμό φθοράς των ελαστικών θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, καθώς και τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας, με στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου δοκιμής το συντομότερο δυνατό. [Τροπολογία 7]

(14)  Τα αναγομωμένα ελαστικά αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς ελαστικών για βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η αναγόμωση των ελαστικών παρατείνει τη ζωή τους και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, όπως η μείωση των αποβλήτων. Η εφαρμογή απαιτήσεων σήμανσης σε αυτά τα ελαστικά θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, καθώς η κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων των αναγομωμένων ελαστικών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη μελλοντική ενσωμάτωσή της.

(15)  Η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), η οποία κατατάσσει την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων σε μια κλίμακα από το A έως το G, αναγνωρίζεται από περισσότερο από το 85 % των καταναλωτών της Ένωσης ως σαφές και διαφανές εργαλείο πληροφόρησης και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στην προώθηση αποδοτικότερων προϊόντων. Για τη σήμανση των ελαστικών θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το ίδιο σχέδιο, στο μέτρο του δυνατού, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των παραμέτρων των ελαστικών. [Τροπολογία 8]

(16)  Η παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των τελικών χρηστών υπέρ ασφαλέστερων, βιώσιμων, πιο αθόρυβων και οικονομικότερων σε καύσιμα ελαστικών επισώτρων. Αυτό μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες παραμέτρους, γεγονός το οποίο αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή. [Τροπολογία 9]

(17)  Η ανάγκη για ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων και άλλες παραμέτρους αφορά όλους τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών ανταλλακτικών ελαστικών, των αγοραστών ελαστικών που τοποθετούνται σε καινούργια οχήματα και των διαχειριστών στόλων και των επιχειρήσεων μεταφορών, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τις παραμέτρους διαφορετικών εμπορικών ονομασιών ελαστικών επισώτρων, απουσία καθεστώτος σήμανσης και εναρμονισμένων δοκιμών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτείται πάντοτε η σήμανση των ελαστικών που παραδίδονται με τα οχήματα.

(18)  Προς το παρόν οι σημάνσεις απαιτούνται ρητώς για τα ελαστικά αυτοκινήτων (ελαστικά της κατηγορίας C1) και φορτηγών (ελαστικά της κατηγορίας C2), αλλά δεν απαιτούνται για βαρέα επαγγελματικά οχήματα (ελαστικά της κατηγορίας C3). Τα ελαστικά της κατηγορίας C3 καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα και καλύπτουν περισσότερα χιλιόμετρα ετησίως σε σχέση με τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2 και, ως εκ τούτου, υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

(19)  Η πλήρης ενσωμάτωση των ελαστικών της κατηγορίας C3 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εναρμονίζεται επίσης με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα(11) και την πρόταση της Επιτροπής για πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα(12).

(20)  Πολλοί τελικοί χρήστες λαμβάνουν αποφάσεις για αγορά ελαστικών χωρίς να βλέπουν στην πραγματικότητα το ελαστικό και, επομένως, χωρίς να βλέπουν τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, η σήμανση θα πρέπει να επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν λάβει την τελική απόφαση αγοράς. Η τοποθέτηση σήμανσης στα ελαστικά επίσωτρα στο σημείο πώλησης, καθώς και στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, αναμένεται να διασφαλίσει την παροχή στους διανομείς καθώς και στους δυνητικούς τελικούς χρήστες εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τις συναφείς παραμέτρους των ελαστικών κατά τον χρόνο και στον τόπο όπου λαμβάνεται η απόφαση αγοράς.

(21)  Μερικοί τελικοί χρήστες επιλέγουν ελαστικά επίσωτρα πριν φτάσουν στο σημείο πώλησης ή τα αγοράζουν μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας ή μέσω διαδικτύου. Για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές βάσει εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων, τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης και άλλες παραμέτρους, η σήμανση θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων όπου διατίθεται το υλικό αυτό.

(22)  Στους δυνητικούς τελικούς χρήστες θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες οι οποίες να επεξηγούν κάθε στοιχείο της σήμανσης και τη σημασία του. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, π.χ. στους ιστοτόπους των προμηθευτών. Το τεχνικό διαφημιστικό υλικό δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει διαφημίσεις σε πίνακες διαφημιστικών αφισών, εφημερίδες, περιοδικά ή ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές μεταδόσεις. [Τροπολογία 10]

(23)  Η εξοικονόμηση καυσίμου, οι επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης και άλλες παράμετροι σχετικά με τα ελαστικά θα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες προηγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Οι εν λόγω μέθοδοι θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή και να χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα, ώστε να αποτρέπουν την εκούσια ή ακούσια καταστρατήγηση. Στις σημάνσεις των ελαστικών θα πρέπει να αναγράφονται οι συγκριτικές επιδόσεις της πραγματικής χρήσης των ελαστικών, στο πλαίσιο των περιορισμών που οφείλονται στην ανάγκη αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων εργαστηριακών δοκιμών, προκειμένου να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικά ελαστικά επίσωτρα και να περιορίζεται έτσι το κόστος δοκιμών για τους κατασκευαστές.

(24)  Η συμμόρφωση προμηθευτών και διανομέων προς τις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παρακολουθούν τη συμμόρφωση μέσω εποπτείας της αγοράς και τακτικών εκ των υστέρων ελέγχων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13).

(25)  Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, να παρέχεται ένα χρήσιμο εργαλείο στους τελικούς χρήστες και να δοθούν στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης δελτίων πληροφοριών προϊόντος, τα ελαστικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων προϊόντων που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(26)  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών για εποπτεία της αγοράς και των υποχρεώσεων του προμηθευτή να ελέγχει τη συμμόρφωση του προϊόντος, οι προμηθευτές θα πρέπει να θέτουν στη βάση δεδομένων προϊόντων ηλεκτρονικώς τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμμόρφωση του προϊόντος.

(27)  Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στη σήμανση των ελαστικών, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται άλλες σημάνσεις που την απομιμούνται. Τυχόν συμπληρωματικές σημάνσεις, σήματα, σύμβολα ή επιγραφές που ενδέχεται να παραπλανήσουν ή να προκαλέσουν σύγχυση στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τις παραμέτρους που καλύπτονται από τη σήμανση των ελαστικών δεν θα πρέπει να επιτρέπονται, για τον ίδιο λόγο.

(28)  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(29)  Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν κίνητρα για τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα τον χαρακτήρα αυτών των κινήτρων. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν θα πρέπει να δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στην αγορά. Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσον αφορά τα εν λόγω κίνητρα.

(30)  Για την τροποποίηση του περιεχομένου και της μορφής της σήμανσης, τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, τα ελαστικά χιονιού ή πάγου, την αντοχή στη φθορά και το χιλιομετρικό προσδόκιμο, καθώς και την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(14). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 12]

(30α)  Τα στοιχεία σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή των ελαστικών στη φθορά, όταν καταστεί διαθέσιμη μια κατάλληλη μέθοδος δοκιμής, θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα, τη διάρκεια ζωής και την ακούσια ελευθέρωση μικροπλαστικών όσον αφορά τα ελαστικά που αγοράζουν. Οι πληροφορίες σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο θα επιτρέπουν επίσης στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά ελαστικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέπουν να εκτιμούν το κόστος χρήσης των ελαστικών τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά θα πρέπει να προστεθούν στη σήμανση όταν καταστεί διαθέσιμη μια σχετική, ουσιαστική και αναπαραγώγιμη μέθοδος δοκιμής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν. [Τροπολογία 13]

(31)  Δεν θα πρέπει να υφίσταται ανάγκη νέας σήμανσης των ελαστικών τα οποία είχαν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν την ημερομηνία εφαρμογής των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.

(32)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη σήμανση και να διασφαλιστεί η ακρίβειά της, η δήλωση των προμηθευτών στη σήμανση όσον αφορά τις τιμές της αντίστασης κύλισης, της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, της πρόσφυσης στο χιόνι και του θορύβου θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης τύπου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009. [Τροπολογία 14]

(32α)  Το μέγεθος της σήμανσης θα πρέπει να παραμείνει ίδιο με εκείνο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. Στη σήμανση θα πρέπει να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις πρόσφυσης στο χιόνι και τον πάγο και ο κωδικός QR. [Τροπολογία 15]

(33)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής και στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και θα πρέπει να παρέχει τη βάση για εκτιμήσεις επιπτώσεων πιθανών πρόσθετων μέτρων.

(34)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η αύξηση της ασφάλειας και η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών με την παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ασφαλέστερα και χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων ελαστικά που εκπέμπουν λιγότερο θόρυβο, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή απαιτούνται εναρμονισμένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, μπορούν όμως, βάσει ενός εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου και με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός εξακολουθεί να αποτελεί το κατάλληλο νομικό μέσο, καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που αποκλείουν τυχόν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης αντί σε επίπεδο κράτους μέλους μειώνει το κόστος για τους προμηθευτές, εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(35)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός και αντικείμενο

1.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η αύξηση της ασφάλειας, η προστασία της υγείας και η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου προώθηση οικονομικών σε καύσιμα, ασφαλών και βιώσιμων ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και την οικονομική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών. [Τροπολογία 16]

2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο παροχής εναρμονισμένων πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων μέσω της σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν ελαστικά.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά. [Τροπολογία 17]

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε αναγομωμένα ελαστικά εφόσον προστεθεί στα παραρτήματα μια κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων αναγομωμένων ελαστικών με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α)  επαγγελματικά ελαστικά παντός εδάφους·

β)  ελαστικά σχεδιασμένα αποκλειστικά προκειμένου να τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990·

γ)  εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ·

δ)  ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω των 80 km/h·

ε)  ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος σώτρου δεν υπερβαίνει τα 254 mm ή είναι 635 mm ή μεγαλύτερη·

στ)  ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετα εξαρτήματα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης, όπως τα ελαστικά με καρφιά·

ζ)  ελαστικά σχεδιασμένα για να τοποθετηθούν μόνον σε οχήματα προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3»: οι κατηγορίες ελαστικών επισώτρων όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009·

2)  «αναγομωμένο ελαστικό»: χρησιμοποιημένο ελαστικό που επιδιορθώνεται με αντικατάσταση του φθαρμένου πέλματος με νέο υλικό·

3)  «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης τύπου Τ»: τύπος εφεδρικού ελαστικού προσωρινής χρήσης που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπό εσωτερική πίεση υψηλότερη της καθιερωμένης για συνήθη και ενισχυμένα ελαστικά·

4)  «σήμανση»: ένα γραφικό διάγραμμα, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μεταξύ άλλων υπό μορφή αυτοκόλλητου, που περιλαμβάνει σύμβολα προκειμένου να ενημερωθούν οι τελικοί χρήστες για τις επιδόσεις ενός ελαστικού ή παρτίδας ελαστικών, όσον αφορά τις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι·

5)  «σημείο πώλησης»: ο χώρος όπου τα ελαστικά εκτίθενται ή αποθηκεύονται και διατίθενται προς πώληση στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων αυτοκινήτων, σε ό,τι αφορά ελαστικά που διατίθενται προς πώληση στους τελικούς χρήστες χωρίς να έχουν τοποθετηθεί στα οχήματα·

6)  «τεχνικό διαφημιστικό υλικό»: υλικό τεκμηρίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο παράγεται από τον προμηθευτή για να συμπληρώσει τυχόν διαφημιστικά έντυπα τουλάχιστον με τις τεχνικές πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα V·

7)  «δελτίο πληροφοριών προϊόντος»: τυποποιημένο έγγραφο που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή·

8)  «τεχνική τεκμηρίωση»: επαρκής τεκμηρίωση ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ακρίβεια μίας σήμανσης και ενός δελτίου πληροφοριών προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

9)  «βάση δεδομένων προϊόντων»: η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και αποτελείται από ένα δημόσιο τμήμα, προσανατολισμένο στους καταναλωτές, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους παραμέτρους των προϊόντων είναι προσβάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα, μια διαδικτυακή πύλη για την προσβασιμότητα και ένα τμήμα για τη συμμόρφωση, με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ασφάλειας·

10)  «πωλήσεις εξ αποστάσεως»: η προσφορά προς πώληση, μίσθωση ή πώληση με δόσεις που πραγματοποιείται με ταχυδρομική παραγγελία, μέσω καταλόγου, μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεπώλησης ή με άλλες μεθόδους οι οποίες συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να είναι φυσικά παρών ώστε να εξετάσει το εκτιθέμενο προϊόν·

11)  «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος, και διαθέτει στην αγορά αυτό το προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα·

12)  «εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

13)  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

14)  «προμηθευτής»: εγκατεστημένος στην Ένωση κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή μη εγκατεστημένου στην Ένωση ή εισαγωγέας που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά της Ένωσης·

15)  «διανομέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλυσίδας εφοδιασμού, εκτός του προμηθευτή, το οποίο διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά·

16)  «κυκλοφορία στην αγορά»: προσφορά προϊόντος για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν·

17)  «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά της Ένωσης·

18)  «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής, ο διαχειριστής στόλου ή η επιχείρηση οδικών μεταφορών, που αγοράζει ή αναμένεται να αγοράσει ένα ελαστικό·

19)  «παράμετρος»: η παράμετρος ελαστικών όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, όπως η αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης, το χιόνι, ή ο πάγος, το χιλιομετρικό προσδόκιμο ή η αντοχή στη φθορά, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οδική ασφάλεια ή την υγεία κατά τη χρήση· [Τροπολογία 18]

20)  «τύπος ελαστικού»: μια έκδοση ελαστικού όλες οι μονάδες της οποίας διαθέτουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σήμανση και το δελτίο πληροφοριών προϊόντος, καθώς και το ίδιο αναγνωριστικό μοντέλου.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών

1.  Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε τα ελαστικά των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν: [Τροπολογία 19]

α)  από σήμανση που συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙ, υπό μορφή αυτοκόλλητου, για κάθε επιμέρους ελαστικό, στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο παράρτημα IV· ή [Τροπολογία 20]

β)  από σήμανση που συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙ, σε έντυπη μορφή, για κάθε παρτίδα ενός ή περισσότερων πανομοιότυπων ελαστικών, στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

2.  Όσον αφορά τα ελαστικά που διαφημίζονται ή πωλούνται μέσω διαδικτύου, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη τη σήμανση και διασφαλίζουν, κατά την αγορά του προϊόντος, ότι η σήμανση εμφανίζεται ευκρινώς δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο. Η σήμανση μπορεί να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης εικόνας, μετά από κλικ με το ποντίκι, μετά από κύλιση με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, με απτική επέκταση της εικόνας ή με τη χρήση παρόμοιων τεχνικών. [Τροπολογία 21]

3.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται σε κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω διαδικτύου. [Τροπολογία 22]

4.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, εμφανίζει τη σήμανση και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. [Τροπολογία 23]

5.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι οι τιμές, οι αντίστοιχες κατηγορίες, το αναγνωριστικό μοντέλου και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τις επιδόσεις τις οποίες δηλώνουν στη σήμανση για τις ουσιώδεις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι έχουν υποβληθεί στη διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009, καθώς και οι παράμετροι τεχνικής τεκμηρίωσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, έχουν παρασχεθεί στην αρχή έγκρισης τύπου πριν από τη διάθεση του ελαστικού στην αγορά. Η αρχή έγκρισης τύπου βεβαιώνει την παραλαβή της τεκμηρίωσης από τον προμηθευτή και την ελέγχει. [Τροπολογία 24]

6.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν την ακρίβεια των παρεχόμενων σημάνσεων και δελτίων πληροφοριών προϊόντος.

7.  Οι προμηθευτές θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών ή σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο τρίτο μέρος κατόπιν σχετικού αιτήματος. [Τροπολογία 25]

8.  Οι προμηθευτές συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα για την επανόρθωση οποιασδήποτε περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η οποία εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς.

9.  Οι προμηθευτές δεν παρέχουν ούτε επιδεικνύουν άλλες σημάνσεις, σήματα, σύμβολα ή επιγραφές που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, εάν αυτό ενδέχεται να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τις ουσιώδεις παραμέτρους.

10.  Οι προμηθευτές δεν παρέχουν ούτε επιδεικνύουν σημάνσεις που απομιμούνται τις σημάνσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών σε σχέση με τη βάση δεδομένων προϊόντων

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020 Αρχής γενομένης εννέα μήνες μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές, πριν από τη διάθεση ενός ελαστικού στην αγορά ενός ελαστικού που έχει παραχθεί μετά την ημερομηνία αυτή, εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου.

2.  Αν τα ελαστικά διατίθενται στην αγορά έχουν παραχθεί από ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 εννέα μήνες μείον μία ημέρα μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές, έως τις 30 Ιουνίου 2020 12 μήνες μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 όσον αφορά τα εν λόγω ελαστικά, με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου.

2α.  Αν τα ελαστικά διατίθενται στην αγορά πριν από την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές δύνανται να εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 όσον αφορά τα εν λόγω ελαστικά.

3.  Έως την εισαγωγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στη βάση δεδομένων προϊόντων, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη προς επιθεώρηση ηλεκτρονική έκδοση της τεχνικής τεκμηρίωσης εντός 10 ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης των αρχών εποπτείας της αγοράς.

4.  Ελαστικό επί του οποίου πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη σήμανση ή το δελτίο πληροφοριών προϊόντος θεωρείται νέος τύπος ελαστικού. Οι προμηθευτές αναφέρουν στη βάση δεδομένων την ημερομηνία από την οποία δεν διαθέτουν πλέον στην αγορά μονάδες ενός τύπου ελαστικού.

5.  Μετά τη διάθεση στην αγορά της τελικής μονάδας ενός τύπου ελαστικού, οι προμηθευτές διατηρούν τις πληροφορίες που αφορούν αυτό τον τύπο ελαστικού στο τμήμα συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων προϊόντων για περίοδο πέντε ετών. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών

1.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι:

α)  τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ υπό μορφή αυτοκόλλητου που παρέχεται από προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) σε απολύτως εμφανές σημείο· ή [Τροπολογία 26]

β)  πριν από την πώληση ελαστικού που ανήκει σε παρτίδα ενός ή περισσότερων ίδιων ελαστικών, η σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται υποδεικνύεται στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το ελαστικό στο σημείο πώλησης· [Τροπολογία 27]

βα)  η σήμανση τοποθετείται απευθείας στο ελαστικό και είναι ευανάγνωστη στο σύνολό της, χωρίς να εμποδίζεται η ορατότητά της από άλλα στοιχεία. [Τροπολογία 28]

2.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται σε κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω διαδικτύου. [Τροπολογία 29]

3.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, εμφανίζει τη σήμανση και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. [Τροπολογία 30]

4.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που τα προς πώληση ελαστικά δεν είναι ορατά από τον τελικό χρήστη, παρέχεται στον τελικό χρήστη αντίγραφο της σήμανσης πριν την πώληση.

5.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι σε κάθε πώληση εξ αποστάσεως με χρήση έντυπου υλικού πρέπει να εμφανίζεται η σήμανση και ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος μέσω ιστοτόπου δωρεάν πρόσβασης ή να ζητήσει τυπωμένο αντίγραφο του εν λόγω δελτίου.

6.  Οι διανομείς που πραγματοποιούν τηλεπωλήσεις εξ αποστάσεως ενημερώνουν συγκεκριμένα τους τελικούς χρήστες για τις κατηγορίες ουσιωδών παραμέτρων στη σήμανση, καθώς και ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη σήμανση και στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος μέσω ενός ιστοτόπου δωρεάν πρόσβασης ή να ζητήσουν ένα τυπωμένο αντίγραφο.

7.  Όσον αφορά τα ελαστικά που διαφημίζονται ή πωλούνται απευθείας μέσω διαδικτύου, οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμη τη σημάνση και διασφαλίζουν, κατά την αγορά του προϊόντος, ότι η σήμανση εμφανίζεται δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο. Η σήμανση μπορεί να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης εικόνας, μετά από κλικ με το ποντίκι, μετά από κύλιση με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, με απτική επέκταση της εικόνας ή με τη χρήση παρόμοιων τεχνικών. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 7

Ευθύνες των προμηθευτών και των διανομέων οχημάτων

Στις περιπτώσεις που οι τελικοί χρήστες σκοπεύουν να αποκτήσουν νέο όχημα, οι προμηθευτές και διανομείς οχημάτων παρέχουν, πριν από την πώληση, τη σήμανση των ελαστικών που διατίθενται με το όχημα, καθώς και το σχετικό τεχνικό διαφημιστικό υλικό.

Άρθρο 8

Μέθοδοι δοκιμής και μέτρησης

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7 σχετικά με τις παραμέτρους που αναφέρονται στη σήμανση λαμβάνονται μέσω των μεθόδων δοκιμής και μέτρησης σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και της διαδικασίας τη διαδικασία ευθυγράμμισης των εργαστηρίων που αναφέρεται στο παράρτημα VI. [Τροπολογία 32]

Άρθρο 9

Διαδικασία επαλήθευσης

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες κατηγορίες καθεμιάς εκ των ουσιωδών παραμέτρων που ορίζονται στο παράρτημα Ι σύμφωνα με τη διαδικασία που παρατίθεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ούτε τη θέση σε λειτουργία, στην επικράτειά τους, ελαστικών που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν κίνητρα σε σχέση με ελαστικά κάτω από την κατηγορία Β όσον αφορά είτε την εξοικονόμηση καυσίμου είτε την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα κατά την έννοια του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β αντιστοίχως. Φορολογικά και δημοσιονομικά μέτρα δεν αποτελούν κίνητρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς εφαρμόζουν σύστημα τακτικών και έκτακτων ελέγχων των σημείων πώλησης, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 33]

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται και τους μηχανισμούς επιβολής της νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Ιουνίου 2020, τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και που δεν της είχαν προηγουμένως κοινοποιηθεί, και της κοινοποιούν επίσης χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τους επηρεάζει.

Άρθρο 11

Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και έλεγχος των εισερχόμενων στην αγορά της Ένωσης προϊόντων

1.  [Τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008/Κανονισμός σχετικά με τη συμμόρφωση και την επιβολή που βασίστηκε στην πρόταση κανονισμού COM(2017)0795] εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

2.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς ή είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής, ιδίως με τη στενότερη συμμετοχή της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη σήμανση των ελαστικών «Διοικητική συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς».

3.  Τα γενικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών που έχουν εγκριθεί βάσει του [άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008/Κανονισμός σχετικά με τη συμμόρφωση και την επιβολή που βασίστηκε στην πρόταση κανονισμού COM(2017)0795] περιλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού και ενισχύονται. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 11α

Αναγομωμένα ελαστικά

Έως ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας νέες απαιτήσεις πληροφόρησης στα παραρτήματα για τα αναγομωμένα ελαστικά, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμη μια κατάλληλη και εφικτή μέθοδος. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 12

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου:

α)  να τροποποιεί το περιεχόμενο και τη μορφή της σήμανσης·

αα)  να θεσπίζει παραμέτρους και απαιτήσεις πληροφόρησης για ελαστικά με πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο· [Τροπολογία 37]

αβ)  να θεσπίσει κατάλληλη μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων των ελαστικών όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο· [Τροπολογία 38]

β)  να εισάγει παραμέτρους ή απαιτήσεις πληροφόρησης στα παραρτήματα, ιδίως όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής· [Τροπολογία 39]

γ)  να προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο τις τιμές, τις μεθόδους υπολογισμού και τις απαιτήσεις των παραρτημάτων.

Όταν ενδείκνυται, Κατά την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο και το περιεχόμενο των σημάνσεων ειδικών ομάδων προϊόντων ελαστικών στον έλεγχο αντιπροσωπευτικών ομάδων πελατών στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τις σημάνσεις. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 13

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

Έως την 1η Ιουνίου 2026 2022 η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, η οποία συμπληρώνεται με εκτίμηση επιπτώσεων και έρευνα καταναλωτή, και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 41]

Στην εν λόγω έκθεση αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά ο κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού έχουν επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν ελαστικά υψηλότερων επιδόσεων, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις, στην κατανάλωση καυσίμων, στην ασφάλεια, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Εκτιμώνται επίσης το κόστος και τα οφέλη της ανεξάρτητης και υποχρεωτικής επαλήθευσης από τρίτο μέρος των πληροφοριών που παρέχονται στη σήμανση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το ευρύτερο πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 15

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369

Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) στήριξη των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυτών, και βάσει του κανονισμού (ΕΕ)·[να εισαχθεί παραπομπή στον παρόντα κανονισμό]».

"

Άρθρο 16

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2009/1222

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2009/1222 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2020 ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 43]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δοκιμή, διαβάθμιση και μέτρηση των παραμέτρων των ελαστικών

Μέρος Α: Κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

Η κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται παρακάτω και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες

τροποποιήσεις του και ευθυγραμμίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος VI. [Τροπολογία 44]

Η κατηγορία F για τα ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3 δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά μετά την πλήρη εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, και θα εμφανίζεται στη σήμανση με γκρι χρώμα. [Τροπολογία 45]

Εάν ένας τύπος ελαστικού εγκριθεί για περισσότερες της μιας κατηγορίες ελαστικών (π.χ. C1 και C2), η κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατηγορίας ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου του συγκεκριμένου ελαστικού είναι αυτή που Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC ≤ 5,4

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 4,4

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 3,1

RRC ≤ 4,0

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

Άδειο

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

Άδειο

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

RRC ≥ 10,6

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

RRC ≥ 9,3

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 7,1

RRC ≥ 8,1

F

[Τροπολογία 46]

Μέρος Β: Κατηγορίες ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

1.  Η κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα προσδιορίζεται βάσει του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται στον κατωτέρω πίνακα και υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2 και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 5 του κανονισμού 117 της ΟΕΕ/ΟΗΕ ΗΕ. [Τροπολογία 47]

1α.  Η κατηγορία F για τα ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3 δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά μετά την πλήρη εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, και θα εμφανίζεται στη σήμανση με γκρι χρώμα. [Τροπολογία 48]

2.  Υπολογισμός του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G)

G = G(T) - 0,03

όπου:

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

1,68 ≤ G

1,55 ≤ G

A

1,53 ≤ G

1,40 ≤ G

A

1,38 ≤ G

1,25 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

Άδειο

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

Άδειο

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

G ≤ 0,64

F

Άδειο

G

Άδειο

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα του υπό δοκιμή ελαστικού όπως μετράται σε έναν κύκλο δοκιμής

[Τροπολογία 49]

Μέρος Γ: Κατηγορίες και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης [Τροπολογία 50]

Η μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Ν) δηλώνεται σε decibel και υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 3 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ. [Τροπολογία 51]

Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει των οριακών τιμών (LV) που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ως εξής σύμφωνα με τις οριακές τιμές (LV) του σταδίου 2 που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ: [Τροπολογία 52]

N σε dB

Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000002.png

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000003.png

LV - 6 < N ≤ LV - 3

LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000004.png

N > LV - 3

N > LV

[Τροπολογία 53]

Μέρος Δ: Πρόσφυση στο χιόνι

Οι επιδόσεις σε χιόνι υποβάλλονται σε δοκιμή επισημαίνονται σύμφωνα με το παράρτημα 7 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ. [Τροπολογία 54]

Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που περιγράφονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά χιονιού και στη σήμανση μπορεί να περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο. [Τροπολογία 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000005.png

Μέρος E: Πρόσφυση στον πάγο:

Οι επιδόσεις σε πάγο υποβάλλονται σε δοκιμή επισημαίνονται σύμφωνα με το ISO 19447. [Τροπολογία 56]

Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που περιγράφονται στο ISO 19447 και έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις επιδόσεις στο χιόνι που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά πάγου και στη σήμανση δύναται να περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο. [Τροπολογία 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000006.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μορφή της σήμανσης

1.  Σήμανση

1.1.  Οι παρακάτω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη σήμανση σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές.

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000009.png

I.  Επωνυμία/όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

II.  Το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου τύπου ελαστικού από άλλους τύπους με το ίδιο εμπορικό σήμα ή με το ίδιο όνομα προμηθευτή·

III.  Κωδικός QR·

IV.  Εξοικονόμηση καυσίμου·

V.  Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα·

VI.  Εξωτερικός θόρυβος κύλισης·

VII.  Πρόσφυση στο χιόνι·

VIII.  Πρόσφυση στον πάγο.

2.  Σχέδιο σήμανσης

2.1.  Η σήμανση είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000010.png

2.2.  Η σήμανση έχει ελάχιστο πλάτος 90 mm και ελάχιστο ύψος 130 mm. Η σήμανση μπορεί να τυπώνεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις, το περιεχόμενό της εντούτοις τηρεί τις αναλογίες των ως άνω προδιαγραφών.

2.3.  Η σήμανση συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)  Τα χρώματα είναι CMYK – κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο – και απεικονίζονται σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα: 00-70-X-00, όπου: 0 % κυανό, 70 % ματζέντα, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο·

β)  Οι αριθμοί που παρατίθενται παρακάτω αναφέρονται στις λεζάντες που υποδεικνύονται στο σημείο 2.1:

(1)  Περίγραμμα σήμανσης: γραμμή: 1,5 pts - χρώμα: X-10-00-05·

(2)  Calibri regular 8 pts·

(3)  Ευρωπαϊκή σημαία: πλάτος: 15 mm, ύψος: 10 mm·

(4)  Διαφημιστικό πλαίσιο: πλάτος: 51,5 mm, ύψος: 13 mm·

Κείμενο «BRAND»: Calibri regular 15 pts, 100 % λευκό·

Κείμενο «Model Number»: Calibri regular 13 pts, 100 % λευκό·

(5)  Κωδικός QR: πλάτος: 13 mm, ύψος: 13 mm·

(6)  Κλίμακα A έως F:

Βέλη: ύψος: 5,6 mm, κενό: 0,78 mm, μαύρη γραμμή: 0,5 pt — χρώματα:

–  A: X-00-X-00·

–  B: 70-00-X-00·

–  C: 30-00-X-00·

–  D: 00-00-X-00·

–  E: 00-30-X-00·

–  F: 00-70-X-00.

(7)  Γραμμή: πλάτος: 88 mm, ύψος: 2 pts - χρώμα: X-00-00-00·

(8)  Εικονόγραμμα εξωτερικού θορύβου κύλισης:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 25,5 mm, ύψος: 17 mm – χρώμα: X-10-00-05·

(9)  Βέλος:

Βέλος: πλάτος: 20 mm, ύψος: 10 mm, 100 % μαύρο·

Κείμενο: Helvetica Bold 20 pts, 100 % λευκό·

Κείμενο μονάδας: Helvetica Bold 13 pts, 100 % λευκό·

(10)  Εικονόγραμμα πάγου:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 15 mm, ύψος: 15 mm – γραμμή: 1,5 pts - χρώμα: 100 % μαύρο·

(11)  Εικονόγραμμα χιονιού:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 15 mm, ύψος: 15 mm – γραμμή: 1,5 pts - χρώμα: 100 % μαύρο·

(12)  «A» έως «G»: Calibri regular 13 pts – 100 % μαύρο.

(13)  Βέλη:

Βέλη: πλάτος: 11,4 mm, ύψος: 9 mm, 100 % μαύρο·

Κείμενο: Calibri Bold 17 pts, 100 % λευκό.

(14)  Εικονόγραμμα εξοικονόμησης καυσίμου:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 19,5 mm, ύψος: 18,5 mm – χρώμα: X-10-00-05·

(15)  Εικονόγραμμα πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 19 mm, ύψος: 19 mm – χρώμα: X-10-00-05.

γ)  Το φόντο είναι λευκό.

2.4.  Η κατηγορία ελαστικού υποδεικνύεται στη σήμανση υπό τη μορφή που περιγράφεται στην εικόνα στο σημείο 2.1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τεχνική τεκμηρίωση

Η τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  το όνομα/την επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή·

β)  τα στοιχεία ταυτότητας και την υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να αναλαμβάνει δεσμεύσεις εξ ονόματος του προμηθευτή·

γ)  επωνυμία ή το εταιρικό σήμα του προμηθευτή·

δ)  το μοντέλο του ελαστικού,

ε)  τις διαστάσεις του ελαστικού, τον δείκτη φορτίου και την κατηγορία ταχύτητας·

στ)  τις παραπομπές στις μεθόδους μέτρησης που εφαρμόζονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Οι πληροφορίες στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος των ελαστικών περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο ή άλλο κείμενο που παρέχεται με το προϊόν και περιλαμβάνει τα εξής:

α)  την επωνυμία/το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

β)  το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή·

γ)  την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου του ελαστικού σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

δ)  την κατηγορία πρόσφυσης του ελαστικού σε υγρό οδόστρωμα σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

ε)  την κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης και decibel σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

στ)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό χιονιού·

ζ)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό πάγου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πληροφορίες που παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό

1.  Οι πληροφορίες για τα ελαστικά που περιλαμβάνονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό παρέχονται με τη σειρά που καθορίζεται παρακάτω:

α)  κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου (γράμμα Α έως F)·

β)  κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα (γράμμα Α έως G)·

γ)  κατηγορία και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (dB)·

δ)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό χιονιού·

ε)  αν το ελαστικό είναι ελαστικό πάγου.

2.  Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σημείο 1 πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  είναι ευανάγνωστες·

β)  είναι εύληπτες·

γ)  εάν υπάρχει διαφορετική διαβάθμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού ανάλογα με τις διαστάσεις ή άλλες παραμέτρους, πρέπει να δηλώνεται το εύρος μεταξύ του ελαστικού με τις χειρότερες επιδόσεις και του ελαστικού με τις βέλτιστες επιδόσεις.

3.  Οι προμηθευτές παρέχουν επίσης στον ιστότοπό τους:

α)  σύνδεσμο με τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στον παρόντα κανονισμό·

β)  επεξήγηση του εικονογράμματος που τυπώνεται στη σήμανση·

γ)  δήλωση που επισημαίνει το γεγονός ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των οδηγών, και ειδικότερα τα ακόλουθα:

–  ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου·

–  ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση των ελαστικών για την καλύτερη δυνατή πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση καυσίμου·

–  ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει πάντοτε να τηρείται αυστηρά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Διαδικασία ευθυγράμμισης των εργαστηρίων για τη μέτρηση της αντίστασης κύλισης

1.  Ορισμοί

Για τους σκοπούς της διαδικασίας ευθυγράμμισης των εργαστηρίων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  «εργαστήριο αναφοράς»: εργαστήριο το οποίο αποτελεί μέρος δικτύου εργαστηρίων τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί για τους σκοπούς της διαδικασίας ευθυγράμμισης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι σε θέση να επιτύχει την καθοριζόμενη στο σημείο 3 ακρίβεια των αποτελεσμάτων δοκιμών με το οικείο μηχάνημα αναφοράς·

2.  «υποψήφιο εργαστήριο»: εργαστήριο που συμμετέχει στη διαδικασία ευθυγράμμισης, το οποίο δεν είναι εργαστήριο αναφοράς·

3.  «ελαστικό ευθυγράμμισης»: ελαστικό το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμή με σκοπό να διεξαχθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης·

4.  «σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης»: σύνολο πέντε ή περισσότερων ελαστικών ευθυγράμμισης για την ευθυγράμμιση ενός μηχανήματος·

5.  «προσδιορισμένη τιμή»: η θεωρητική τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) ενός ελαστικού ευθυγράμμισης όπως μετράται από θεωρητικό εργαστήριο, αντιπροσωπευτικό του δικτύου των εργαστηρίων αναφοράς, και το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαδικασία ευθυγράμμισης·

6.  «μηχάνημα»: κάθε στροφέας δοκιμής ελαστικών με συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης. Για παράδειγμα, δύο στροφείς που επενεργούν στο ίδιο τύμπανο δεν θεωρούνται μηχάνημα.

2.  Γενικές διατάξεις

2.1.  Αρχή

Ο μετρούμενος (m) συντελεστής αντίστασης κύλισης σε εργαστήριο αναφοράς (l), (RRCm,l) ευθυγραμμίζεται με τις προσδιορισμένες τιμές του δικτύου των εργαστηρίων αναφοράς.

Ο μετρούμενος (m) συντελεστής αντίστασης κύλισης που λαμβάνεται από μηχάνημα υποψήφιου εργαστηρίου (c), RRCm,c ευθυγραμμίζεται από εργαστήριο αναφοράς του δικτύου, το οποίο επιλέγεται από το υποψήφιο εργαστήριο.

2.2.  Απαιτήσεις επιλογής ελαστικών

Για τη διαδικασία ευθυγράμμισης επιλέγεται σειρά πέντε ή περισσότερων ελαστικών ευθυγράμμισης σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Επιλέγεται μία σειρά ελαστικών από κοινού για τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2 και μία σειρά για τα ελαστικά της κατηγορίας C3.

α)  Η σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης επιλέγεται έτσι ώστε να καλύπτει διαφορετικές τιμές RRC για τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2 ή για τα ελαστικά της κατηγορίας C3. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης τιμής RRCm και της μικρότερης τιμής RRCm της σειράς ελαστικών, πριν και μετά την ευθυγράμμιση, ισούται τουλάχιστον με:

i)  3 kg/t για τα ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2· και

ii)  2 kg/t για τα ελαστικά της κατηγορίας C3.

β)  Οι τιμές RRCm στα υποψήφια εργαστήρια ή στα εργαστήρια αναφοράς (RRCm,c ή RRCm,l) με βάση τις δηλωθείσες τιμές RRC για κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης της σειράς κατανέμονται ομοιόμορφα.

γ)  Οι τιμές του δείκτη φορτίου καλύπτουν επαρκώς το φάσμα των προς δοκιμή ελαστικών, διασφαλίζοντας ότι και οι τιμές της δύναμης της αντίσταση κύλισης καλύπτουν επίσης το φάσμα των προς δοκιμή ελαστικών.

Κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης ελέγχεται πριν από τη χρήση και αντικαθίσταται όταν:

α)  η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καθιστά ακατάλληλο για χρήση σε περαιτέρω δοκιμές· ή/και

β)  παρατηρούνται αποκλίσεις του RRCm,c ή του RRCm,l μεγαλύτερες από 1,5 τοις εκατό σε σχέση με προγενέστερες μετρήσεις μετά τη διόρθωση οποιασδήποτε παρέκκλισης του μηχανήματος.

2.3.  Μέθοδος μετρήσεων

Το εργαστήριο αναφοράς μετρά κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης τέσσερις φορές και λαμβάνει τα τρία τελευταία αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και εφαρμόζει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Το υποψήφιο εργαστήριο μετρά κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης (n + 1) φορές, όπου το n ορίζεται στο τμήμα 5, και λαμβάνει τα n τελευταία αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και εφαρμόζει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Κάθε φορά που εκτελείται μέτρηση ελαστικού ευθυγράμμισης, το συγκρότημα ελαστικού/τροχού αφαιρείται από το μηχάνημα και ακολουθείται εκ νέου από την αρχή ολόκληρη η διαδικασία δοκιμής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Το υποψήφιο εργαστήριο ή το εργαστήριο αναφοράς υπολογίζει:

α)  τη μετρηθείσα τιμή κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης για κάθε μέτρηση σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2. και 6.3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του (δηλαδή διορθωμένη για θερμοκρασία 25 °C και διάμετρο τυμπάνου 2 m)·

β)  τη μέση τιμή των τριών (στην περίπτωση των εργαστηρίων αναφοράς) ή των n (στην περίπτωση των υποψήφιων εργαστηρίων) τελευταίων μετρηθεισών τιμών για κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης, και

γ)  την τυπική απόκλιση (σm) ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000012.png

όπου:

i είναι η αρίθμηση από 1 έως p για το πλήθος των ελαστικών ευθυγράμμισης·

j είναι η αρίθμηση από 2 έως n+1 για τις n τελευταίες επαναλήψεις κάθε μέτρησης για δεδομένο τύπο ελαστικού ευθυγράμμισης·

n+1 είναι το πλήθος επαναλήψεων για τις μετρήσεις των ελαστικών (n+1=4 για εργαστήρια αναφοράς και n+1 ≥4 για υποψήφια εργαστήρια)·

p είναι το πλήθος των ελαστικών ευθυγράμμισης (p ≥ 5).

2.4.  Μορφότυπα δεδομένων προς χρήση στους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα

–  Οι μετρούμενες τιμές RRC, διορθωμένες για διάμετρο τυμπάνου και θερμοκρασία, στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικές θέσεις.

–  Στη συνέχεια οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με όλα τα ψηφία: δεν πραγματοποιείται άλλη στρογγυλοποίηση, με εξαίρεση τις τελικές εξισώσεις ευθυγράμμισης.

–  Όλες οι τιμές τυπικής απόκλισης εμφανίζονται με 3 δεκαδικές θέσεις.

–  Όλες οι τιμές RRC αναγράφονται με 2 δεκαδικές θέσεις.

–  Όλοι οι συντελεστές ευθυγράμμισης (A1l, B1l, A2c και B2c) στρογγυλοποιούνται και αναγράφονται με 4 δεκαδικές θέσεις.

3.  Απαιτήσεις που ισχύουν για τα εργαστήρια αναφοράς και καθορισμός των προσδιορισμένων τιμών

Οι προσδιορισμένες τιμές κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης καθορίζονται από δίκτυο εργαστηρίων αναφοράς. Κάθε διετία, το δίκτυο αξιολογεί τη σταθερότητα και την ισχύ των προσδιορισμένων τιμών.

Κάθε εργαστήριο αναφοράς που συμμετέχει στο δίκτυο πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και έχει τυπική απόκλιση (σm) η οποία:

α)  δεν υπερβαίνει τα 0,05 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2· και

β)  δεν υπερβαίνει τα 0,05 kg/t για ελαστικά της κατηγορίας C3.

Τα σύνολα ελαστικών ευθυγράμμισης που πληρούν την προδιαγραφή του σημείου 2.2 μετρώνται σύμφωνα με το σημείο 2.3 για κάθε εργαστήριο αναφοράς του δικτύου.

Η προσδιορισμένη τιμή κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης είναι ο μέσος όρος των μετρηθεισών τιμών που παρέχουν τα εργαστήρια αναφοράς του δικτύου για το συγκεκριμένο ελαστικό αναφοράς.

4.   Διαδικασία για την ευθυγράμμιση του εργαστηρίου αναφοράς με τις προσδιορισμένες τιμές

Κάθε εργαστήριο αναφοράς (l) ευθυγραμμίζεται με κάθε νέο σύνολο προσδιορισμένων τιμών και οποτεδήποτε διενεργείται κάποια σημαντική τροποποίηση στο μηχάνημα ή παρατηρείται οποιαδήποτε παρέκκλιση στα δεδομένα παρακολούθησης του ελαστικού ελέγχου του μηχανήματος.

Η ευθυγράμμιση χρησιμοποιεί μια τεχνική γραμμικής παλινδρόμησης σε όλα τα επιμέρους δεδομένα. Οι συντελεστές παλινδρόμησης, A1l και B1l, υπολογίζονται ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000013.png

όπου:

RRC είναι η προσδιορισμένη τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης·

RRCm,l είναι η επιμέρους τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από το εργαστήριο αναφοράς “l” (περιλαμβανομένων των διορθώσεων θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου).

5.  Απαιτήσεις που ισχύουν για υποψήφια εργαστήρια

Τα υποψήφια εργαστήρια επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ευθυγράμμισης τουλάχιστον κάθε δύο έτη για κάθε μηχάνημα, καθώς και οποτεδήποτε διενεργείται κάποια σημαντική τροποποίηση στο μηχάνημα ή παρατηρείται οποιαδήποτε παρέκκλιση στα δεδομένα παρακολούθησης του ελαστικού ελέγχου του μηχανήματος.

Αρχικά από το υποψήφιο εργαστήριο και έπειτα από ένα εργαστήριο αναφοράς μετράται σύμφωνα με το σημείο 2.3 μια κοινή σειρά πέντε διαφορετικών ελαστικών που πληρούν την προδιαγραφή του σημείου 2.2. Κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου εργαστηρίου είναι δυνατόν να μετρηθούν περισσότερα από πέντε ελαστικά ευθυγράμμισης.

Το υποψήφιο εργαστήριο παρέχει στο επιλεγμένο εργαστήριο αναφοράς τη σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης.

Το εργαστήριο αναφοράς (c) πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και έχει κατά προτίμηση τιμές τυπικής απόκλισης (am) που:

α)  δεν υπερβαίνουν τα 0,075 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2· και

β)  δεν υπερβαίνουν τα 0,06 kg/t για ελαστικά της κατηγορίας C3.

Εάν οι τιμές της τυπικής απόκλισης (σm) του υποψήφιου εργαστηρίου υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιμές για τέσσερις μετρήσεις, με τις τρεις τελευταίες να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, τότε ο αριθμός n+1 των επαναλήψεων μέτρησης αυξάνεται ως εξής για ολόκληρη την παρτίδα:

n+1 = 1+(σm/γ)2, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη υψηλότερη ακέραια τιμή

όπου:

γ = 0,043 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2

γ = 0,035 kg/t για ελαστικά της κατηγορίας C3

6.  Διαδικασία ευθυγράμμισης υποψήφιου εργαστηρίου

Ένα εργαστήριο αναφοράς (i) του δικτύου υπολογίζει τη συνάρτηση γραμμικής παλινδρόμησης για όλα τα επιμέρους δεδομένα του υποψήφιου εργαστηρίου (c). Οι συντελεστές παλινδρόμησης, A2c και B2c, υπολογίζονται ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000014.png

όπου:

RRCm,l είναι η επιμέρους τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από το εργαστήριο αναφοράς (i) (περιλαμβανομένων των διορθώσεων θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)

RRCm,c είναι η επιμέρους τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από το υποψήφιο εργαστήριο (c) (περιλαμβανομένων των διορθώσεων θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)

Αν ο συντελεστής καθορισμού R² είναι χαμηλότερος από 0,97, το υποψήφιο εργαστήριο δεν ευθυγραμμίζεται.

Ο ευθυγραμμισμένος συντελεστής αντίστασης κύλισης RRC των ελαστικών που υποβάλλονται σε δοκιμή από το υποψήφιο εργαστήριο υπολογίζεται ως εξής:

20190326-P8_TA(2019)0230_EL-p0000015.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Διαδικασία επαλήθευσης

Η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό των δηλωθεισών κατηγοριών εξοικονόμησης καυσίμου, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και εξωτερικού θορύβου κύλισης, καθώς και των δηλωθεισών τιμών και τυχόν πρόσθετων πληροφοριών για τις επιδόσεις στη σήμανση αξιολογείται για κάθε τύπο ελαστικού ή κάθε ομάδα ελαστικών όπως ορίζεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α)  πρώτα υποβάλλεται σε δοκιμή ένα μεμονωμένο ελαστικό ή σειρά ελαστικών:

1.  εάν οι μετρούμενες τιμές αντιστοιχούν στις δηλωθείσες κατηγορίες ή στη δηλωθείσα τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης λαμβανόμενων υπόψη των ορίων ανοχής του πίνακα 1, το ελαστικό θεωρείται ότι υπεβλήθη επιτυχώς στη δοκιμή·

2.  εάν οι μετρούμενες τιμές δεν αντιστοιχούν στις δηλωθείσες κατηγορίες ή στη δηλωθείσα τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης εντός του εύρους τιμών του πίνακα 1, τρία επιπλέον ελαστικά ή σειρές ελαστικών υποβάλλονται σε δοκιμή. Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις δηλωθείσες πληροφορίες εντός του εύρους τιμών του πίνακα 1 χρησιμοποιείται η μέση τιμή μέτρησης που προκύπτει από τα τρία ελαστικά ή σειρές ελαστικών που υποβλήθηκαν σε δοκιμή·

β)  σε περίπτωση που οι σημασμένες κατηγορίες ή τιμές απορρέουν από αποτελέσματα δοκιμών για έγκριση τύπου που προέκυψαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ή τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των μετρήσεων που προκύπτουν από τις δοκιμές συμμόρφωσης των παραγόμενων ελαστικών.

Οι αξιολογήσεις των στοιχείων των μετρήσεων από τις δοκιμές συμμόρφωσης των παραγόμενων ελαστικών λαμβάνουν υπόψη τα επιτρεπόμενα περιθώρια που ορίζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Συντελεστής αντίστασης κύλισης (εξοικονόμηση καυσίμου)

Η ευθυγραμμισμένη μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,3 kg/1 000kg το ανώτατο όριο (ανώτατη τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης RRC) της δηλωθείσας κατηγορίας.

Εξωτερικός θόρυβος κύλισης

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1 dB(A) τη δηλωθείσα τιμή του N.

Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

Η μετρούμενη τιμή G(T) δεν είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο (κατώτατη τιμή του G) της δηλωθείσας κατηγορίας.

Πρόσφυση στο χιόνι

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο δείκτη επιδόσεων στο χιόνι.

Πρόσφυση στον πάγο

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο δείκτη επιδόσεων στον πάγο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

-

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 5

-

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 7

-

Άρθρο 3 παράγραφος 8

-

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 14

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 3 παράγραφος 15

-

Άρθρο 3 παράγραφος 16

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 17

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 3 παράγραφος 18

-

Άρθρο 3 παράγραφος 19

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

-

-

Άρθρο 4 παράγραφος 2

-

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 6

-

Άρθρο 4 παράγραφος 5

-

Άρθρο 4 παράγραφος 6

-

Άρθρο 4 παράγραφος 7

-

Άρθρο 4 παράγραφος 8

-

Άρθρο 4 παράγραφος 9

-

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)

-

Άρθρο 6 παράγραφος 2

-

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 3

-

-

Άρθρο 6 παράγραφος 5

-

Άρθρο 6 παράγραφος 6

-

Άρθρο 6 παράγραφος 7

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

-

Άρθρο 10

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 12

-

Άρθρο 12 στοιχείο α)

-

Άρθρο 12 στοιχείο β)

-

Άρθρο 12 στοιχείο γ)

Άρθρο 11 στοιχείο α)

-

Άρθρο 11 στοιχείο β)

-

Άρθρο 11 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 στοιχείο δ)

Άρθρο 12

Άρθρο 11

-

Άρθρο 11 παράγραφος 1

-

Άρθρο 11 παράγραφος 2

-

Άρθρο 11 παράγραφος 3

-

Άρθρο 13

Άρθρο 13

-

Άρθρο 14

-

-

Άρθρο 14

Άρθρο 15

-

-

Άρθρο 15

-

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 280.
(2)ΕΕ C της […], […], σ. […].
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(4)COM(2017)0658.
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(7)Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
(8)ΕΕ L 307 της 23.11.2011, σ. 3.
(9)COM(2018)0028.
(10)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
(11)COM(2017)0279.
(12)Θα προστεθεί παραπομπή μετά την έγκριση της πρότασης.
(13)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(14)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου