Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0086/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0086/2019

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 512kWORD 379k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0296),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0190/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0086/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 280.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2018)0148

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan ja 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin, johon sisältyy tulevaisuuteen tähtäävä ilmastopolitiikka. Polttoainetehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.

(2)  Komissio on tarkastellut(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1222/2009(5) tehokkuutta ja todennut, että sen säännöksiä on tarpeen päivittää sen tehokkuuden parantamiseksi.

(3)  On aiheellista korvata asetus (EY) N:o 1222/2009 uudella asetuksella, johon sisällytetään vuonna 2011 tehdyt muutokset ja jolla muutetaan ja vahvistetaan joitakin asetuksen säännöksiä niiden sisällön selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon renkaiden tekninen kehitys viime vuosina. Koska tarjonta ja kysyntä ovat kuitenkin muuttuneet vain vähän polttoainetehokkuuden osalta, tässä vaiheessa ei ole tarpeen muuttaa polttoainetehokkuuden asteikkoa. Lisäksi olisi tarkasteltava syytä tähän kehityksen puuttumiseen sekä ostamiseen vaikuttavia tekijöitä (hinta, suorituskyky jne.). [tark. 1]

(4)  Liikennesektorin osuus unionin energiankulutuksesta on kolmannes. Tieliikenteen osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015 oli noin 22 prosenttia. Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5–10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen polttoainetehokkuutta voitaisiin lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä ja edistää hiilestä luopumista liikennealalla. [tark. 2]

(4 a)  Jotta tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä, jäsenvaltioiden olisi luotava yhteistyössä komission kanssa kannustimia kehittää innovatiivinen uusi teknologinen prosessi polttoainetaloudellisia ja turvallisia luokkien C1, C2 ja C3 renkaita varten. [tark. 3]

(5)  Renkailla on useita toisiinsa liittyviä ominaisuuksia. Yhden ominaisuuden, esimerkiksi vierintävastuksen, parantaminen voi vaikuttaa haitallisesti muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi märkäpitoon, ja märkäpidon parantaminen voi puolestaan lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki renkaiden ominaisuudet niin, että ne ylittävät jo saavutetut tasot.

(6)  Polttoainetaloudelliset renkaat voivat olla kustannustehokkaita, sillä niillä saavutettavat polttoainesäästöt kompensoivat hyvin niiden korkeamman ostohinnan, joka johtuu suuremmista tuotantokustannuksista.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 661/2009(6) säädetään renkaiden vierintävastusta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta renkaiden vierintävastuksesta johtuvaa energiahävikkiä voidaan vähentää huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Tieliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi on näin ollen aiheellista päivittää rengasmerkintöjä koskevia säännöksiä antamalla tästä ominaisuudesta yhdenmukaistettuja tietoja, jotta kannustetaan loppukäyttäjiä ostamaan polttoainetaloudellisempia renkaita.

(7 a)  Renkaiden merkintöjen parantamisen ansiosta kuluttajat voivat saada merkityksellisempiä ja vertailukelpoisempia tietoja polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja melusta sekä tehdä kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ostopäätöksiä uusia renkaita ostaessaan. [tark. 5]

(8)  Liikennemelu on merkittävä häiriötekijä, joka vaikuttaa terveyteen haitallisesti. Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetään renkaiden vierintämelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta renkaiden vierintämelua voidaan vähentää huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Liikennemelun vähentämiseksi on näin ollen aiheellista päivittää rengasmerkintöjä koskevia säännöksiä antamalla tästä ominaisuudesta yhdenmukaistettuja tietoja, jotta kannustetaan loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joista aiheutuva vierintämelu on vähäinen.

(9)  Yhdenmukaistettujen tietojen antaminen vierintämelusta edistää myös liikennemelua rajoittavien toimien täytäntöönpanoa ja lisää tietoisuutta renkaiden aiheuttamasta liikennemelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY(7) mukaisesti.

(10)  Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetään renkaiden märkäpitoa koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta märkäpitoa voidaan parantaa huomattavasti enemmän kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät ja siten lyhentää jarrutusmatkaa sadesäällä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on näin ollen aiheellista päivittää rengasmerkintöjä koskevia säännöksiä antamalla tästä ominaisuudesta yhdenmukaistettuja tietoja, jotta kannustetaan loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joilla on hyvä märkäpito.

(11)  Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus kansainvälisten puitteiden kanssa, asetuksessa (EY) N:o 661/2009 viitataan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 117(8), joka sisältää asiaankuuluvat renkaiden vierintävastusta, melua ja märkä- ja lumipitoa koskevat mittausmenetelmät.

(12)  Jotta liikenneturvallisuutta voidaan parantaa unionin kylmissä ilmastoissa ja antaa loppukäyttäjille tietoa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden suorituskyvystä, on aiheellista edellyttää, että merkintään sisällytetään lumi- ja jäärenkaita koskevat tietovaatimukset. Lumi- ja jäärenkailla on erityisominaisuuksia, jotka eivät ole täysin verrattavissa muiden rengastyyppien ominaisuuksiin. Jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjät voivat tehdä harkittuja ja tietoon perustuvia päätöksiä, merkinnöissä olisi esitettävä lumi- ja jääpitoa koskevat tiedot ja QR-koodi. Komission olisi kehitettävä sekä lumi- että jääpitoa koskeva suorituskykyasteikko. Asteikkojen olisi perustuttava lumen osalta E-sääntöön nro 117 ja jään osalta ISO 19447 -standardiin. Joka tapauksessa logo, jossa on kolmihuippuinen vuori ja lumihiutale (’3PMSF’), olisi kohopainettava renkaaseen, joka täyttää E-säännön nro 117 mukaiset lumi-indeksin vähimmäisarvot. Samalla tavoin renkaassa, joka täyttää ISO 19447 ‑standardin mukaiset jääindeksin vähimmäisarvot, olisi käytettävä tämän standardin mukaisesti hyväksyttyä jäärenkaan logoa. [tark. 6]

(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle, ja . Tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa”(9) todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Renkaiden kulumisen mittaamista varten ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla soveltuvaa testausmenetelmää. Näin ollen rengasmerkintävaatimusten soveltaminen renkaiden kulumistietoihin toisi merkittävää terveys- ja ympäristöhyötyä. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen soveltuvan menetelmän kehittämiseksi mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset sekä alan teollisuuden tutkimustulokset. [tark. 7]

(14)  Uudelleen pinnoitetut renkaat ovat merkittävä osa raskaiden hyötyajoneuvojen rengasmarkkinoita. Renkaiden pinnoittaminen pidentää niiden käyttöikää ja edistää kiertotalouden tavoitteita, kuten jätteen vähentämistä. Merkintävaatimusten soveltaminen tällaisiin renkaisiin saisi aikaan merkittäviä energiasäästöjä. Koska pinnoitettujen renkaiden suorituskyvyn mittausta varten ei ole tällä hetkellä käytettävissä soveltuvaa testausmenetelmää, tässä asetuksessa olisi säädettävä niiden tulevasta sisällyttämisestä asetukseen.

(15)  Unionin kuluttajista yli 85 prosenttia tuntee selkeänä ja avoimena tiedottamisvälineenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369(10) mukaisen energiamerkinnän, jolla tuotteiden energiankulutus luokitellaan asteikolla A–G, ja se on osoittautunut toimivaksi energiatehokkaiden tuotteiden edistämisessä. Rengasmerkinnässä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan samaa ulkoasua kuitenkin niin, että otetaan huomioon renkaiden ominaisuuksien erityispiirteet. [tark. 8]

(16)  Vertailukelpoisten tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja saada heidät ostamaan turvallisempia, kestävästi tuotettuja, hiljaisempia ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan nämä ominaisuudet, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa. [tark. 9]

(17)  Kaikki loppukäyttäjät, mukaan luettuna vaihtorenkaiden ostajat, uusiin ajoneuvoihin asennettujen renkaiden ostajat sekä kalustopäälliköt ja kuljetusyritykset tarvitsevat enemmän tietoa renkaiden polttoainetaloudellisuudesta ja muista ominaisuuksista, sillä eri rengasmerkkien ominaisuuksien vertailu ei ole helppoa, kun käytössä ei ole renkaiden merkintäjärjestelmää eikä yhdenmukaistettua testausjärjestelmää. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että ajoneuvon mukana toimitettavat renkaat on varustettu aina merkinnällä.

(18)  Tällä hetkellä merkintöjä edellytetään nimenomaisesti henkilöautojen renkaissa (luokan C1 renkaat) ja pakettiautojen renkaissa (luokan C2 renkaat) muttei raskaiden hyötyajoneuvojen renkaissa (luokan C3 renkaat). Luokan C3 renkaat kuluttavat enemmän polttoainetta ja kerryttävät enemmän ajokilometrejä vuodessa kuin luokkien C1 ja C2 renkaat, minkä vuoksi polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämispotentiaali on merkittävä raskaiden hyötyajoneuvojen osalta.

(19)  Luokan C3 renkaiden sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan on myös linjassa seuraavien komission ehdotusten kanssa: ehdotus asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista(11) ja ehdotus raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeista(12).

(20)  Monet loppukäyttäjät tekevät renkaiden ostopäätöksen näkemättä itse rengasta, minkä vuoksi he eivät myöskään näe siihen kiinnitettyä merkintää. Kaikissa tällaisissa tilanteissa loppukäyttäjälle olisi esitettävä merkintä ennen ostopäätöksen lopullista tekemistä. Rengasmerkintöjen esittäminen myyntipisteissä ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa varmistaisi, että jakelijat ja potentiaaliset loppukäyttäjät saavat yhdenmukaistettuja tietoja renkaiden merkityksellisistä ominaisuuksista ostopäätöksen tekohetkellä ja -paikassa.

(21)  Jotkut loppukäyttäjät tekevät rengasvalintansa ennen myyntipisteessä käyntiä tai ostavat renkaansa postimyynnistä tai internetistä. Jotta myös nämä loppukäyttäjät voisivat perustaa ostopäätöksensä yhdenmukaistettuihin tietoihin renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta, vierintämelusta ja muista ominaisuuksista, merkintöjen olisi oltava esillä kaikessa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.

(22)  Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi selvitettävä merkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava teknisessä myynninedistämismateriaalissa, esimerkiksi rengastoimittajien verkkosivustoilla. Mainostauluissa, sanoma- ja aikakauslehdissä tai radio- ja televisiolähetyksissä esitettäviä mainoksia ei tulisi pitää teknisenä myynninedistämismateriaalina. [tark. 10]

(23)  Renkaiden polttoainetaloudellisuus, märkäpito, vierintämelu ja muut ominaisuudet olisi mitattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Tällaisissa menetelmissä olisi mahdollisuuksien mukaan tultava esiin keskivertokuluttajan käyttäytyminen, ja niiden olisi oltava luotettavia, jotta vältetään vaatimusten tahallinen tai tahaton kiertäminen. Rengasmerkinnöissä olisi otettava huomioon renkaiden todellisesta käytöstä saadut vertailutulokset luotettavan, tarkan ja toistettavissa olevan laboratoriotestauksen tarpeellisuuden asettamissa rajoissa, jotta loppukäyttäjät voivat verrata eri renkaita ja jotta rajoitetaan valmistajille aiheutuvia testauskuluja.

(24)  Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa, on olennaisen tärkeää, että toimittajat ja jakelijat noudattavat rengasmerkintäsäännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava merkintäsäännösten noudattamista valvomalla markkinoita ja tekemällä säännöllisiä jälkitarkastuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008(13) mukaisesti.

(25)  Renkaat olisi sisällytettävä asetuksella (EU) 2017/1369 perustettuun tuotetietokantaan, jotta voidaan helpottaa noudattamisen valvontaa, tarjota hyödyllinen väline loppukäyttäjille ja mahdollistaa vaihtoehtoisia tapoja, joilla jakelijat saavat tuoteselosteet. Sen vuoksi asetusta (EU) 2017/1369 olisi muutettava.

(26)  Tavarantoimittajien olisi asetettava vaaditut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot saataville sähköisessä muodossa tuotetietokannassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden markkinavalvontavelvoitteita ja toimittajien velvoitteita tarkastaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

(27)  Jotta loppukuluttajat voisivat luottaa rengasmerkintään, sitä jäljitteleviä muita merkintöjä ei pitäisi sallia. Samasta syystä ei pitäisi myöskään sallia muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai tekstejä, jotka todennäköisesti johtaisivat loppukuluttajia harhaan rengasmerkinnän kattamien ominaisuuksien osalta.

(28)  Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten rikkomiseen sovellettavien seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(29)  Energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ympäristönsuojelun edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava luoda kannustimia energiatehokkaiden tuotteiden käytölle. Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää tällaisten kannustimien luonteesta. Kannustimien olisi oltava unionin valtiontukisääntöjen mukaisia, eivätkä ne saisi muodostaa perusteettomia markkinaesteitä. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten valtiontukimenettelyjen tulokseen, jotka voidaan tulevaisuudessa käynnistää tällaisten kannustimien vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

(30)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan merkinnän sisältöä ja muotoa, otetaan käyttöön pinnoitettuja renkaita, lumella tai jäällä käytettäviä renkaita, kulumista ja kilometrimäärää koskevia vaatimuksia ja mukautetaan liitteitä teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(14) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 12]

(30 a)  Sen jälkeen, kun sopiva testausmenetelmä on käytettävissä, renkaiden kilometrimäärää ja kulumista koskevat tiedot ovat hyödyllinen väline, jolla kuluttajille tiedotetaan heidän ostamiensa renkaiden kestävyydestä, käyttöiästä ja mikromuovien tahattomasta irtoamisesta. Kilometrimäärän avulla loppukuluttajat voisivat myös tehdä tietoon perustuvan valinnan pidemmän käyttöiän renkaista, mikä auttaisi suojelemaan ympäristöä, ja samalla kuluttajat voisivat arvioida renkaiden käyttökustannuksia pidemmällä aikavälillä. Siksi merkintöihin olisi sisällytettävä tietoja kilometrimäärään ja kulumiseen liittyvästä suorituskyvystä, kun käytettävissä on asiaankuuluva, mielekäs ja toistettavissa oleva testausmenetelmä tämän asetuksen soveltamista varten. Alan uuden teknologian tutkimus- ja kehitystyötä olisi jatkettava. [tark. 13]

(31)  Sellaisiin renkaisiin, jotka oli saatettu markkinoille ennen tähän asetukseen sisältyvien vaatimusten soveltamispäivää, ei pitäisi edellyttää uusien merkintöjen tekemistä.

(32)  Jotta lujitettaisiin luottamusta merkintään ja varmistettaisiin sen paikkansapitävyys, ilmoitukseen, jonka toimittajat tekevät merkinnässä vierintävastusta, märkäpitoa, lumipitoa ja melua koskevista arvoista, olisi sovellettava tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti. [tark. 14]

(32 a)  Merkinnän olisi edelleen oltava asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 säädetyn kokoinen. Merkintään olisi sisällytettävä tieto lumi- tai jääpidosta ja QR-koodi. [tark. 15]

(33)  Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten sopimuksen 22 kohdan mukaisesti arviointi olisi tehtävä viiden eri kriteerin eli tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja EU:n lisäarvon perusteella, ja sen olisi tarjottava perusta mahdollisten lisätoimenpiteiden vaikutustenarvioinnille.

(34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tarjoamalla loppukäyttäjille tietoa, jonka perusteella he voivat valita polttoainetehokkaammat, turvallisemmat ja vähemmän melua tuottavat renkaat, koska se edellyttää loppukäyttäjille annettavia yhdenmukaistettuja tietoja, vaan se voidaan yhdenmukaistettujen sääntelypuitteiden ja valmistajien tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Asetus on edelleen asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka sulkevat pois jäsenvaltioiden mahdollisuuden saattaa säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, ja näin varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, vähennetään tavarantoimittajille koituvia kustannuksia sekä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(35)  Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1222/2009 olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja kohde

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä terveyden suojelua edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua edistää vähän melua aiheuttavia polttoainetaloudellisia, turvallisia ja kestävästi tuotettuja renkaita, jotka voivat auttaa minimoimaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvan vaikutuksen parantaen samalla tieliikenteen turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta. [tark. 16]

2.  Tällä asetuksella luodaan puitteet renkaiden ominaisuuksia koskevien yhdenmukaistettujen tietojen antamiseksi merkintöjen avulla, jotta kuluttajat voivat renkaita ostaessaan tehdä tietoon perustuvan valinnan.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan markkinoille saatettaviin luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin. [tark. 17]

2.  Tätä asetusta sovelletaan myös pinnoitettuihin renkaisiin, kunhan tällaisten renkaiden suorituskykyä mittaava soveltuva testausmenetelmä lisätään liitteisiin 12 artiklan nojalla annettavalla delegoidulla säädöksellä.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta

a)  ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin;

b)  renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan ajoneuvoihin, jotka on ensirekisteröity ennen 1 päivää lokakuuta 1990;

c)  T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin;

d)  renkaisiin, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h;

e)  renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm;

f)  pito-ominaisuuksia parantavilla lisälaitteilla varustettuihin renkaisiin, kuten nastarenkaisiin;

g)  renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan kilpailukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)  ’luokkien C1, C2 ja C3 renkailla’ rengasluokkia, jotka on määritelty asetuksen (EY) N:o 661/2009 8 artiklassa;

2)  ’pinnoitetuilla renkailla’ käytettyjä renkaita, jotka on kunnostettu korvaamalla kulunut kulutuspinta uudella materiaalilla;

3)  ’T-tyypin väliaikaisesti käytettävällä vararenkaalla’ väliaikaisesti käytettävää vararengasta, joka on tarkoitettu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla;

4)  ’merkinnällä’ painetussa tai sähköisessä muodossa, mukaan luettuna tarran muodossa, olevaa graafista kuviota, joka sisältää symboleja, joiden tarkoituksena on antaa loppukäyttäjälle tietoa renkaan tai rengassarjan suorituskyvystä liitteessä I esitettyjen ominaisuuksien suhteen;

5)  ’myyntipisteellä’ paikkaa, jossa renkaat ovat esillä tai varastoituina ja myynnissä loppukäyttäjille, myös sellaista autojen näyttelytilaa, jossa on loppukäyttäjille myytäviksi tarjottavia ajoneuvoihin asentamattomia renkaita;

6)  ’teknisellä myynninedistämismateriaalilla’ rengastoimittajan tuottamia painetussa tai sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja, joilla täydennetään mainosmateriaalia vähintään liitteen V mukaisilla teknisillä tiedoilla;

7)  ’tuoteselosteella’ vakiomuotoista asiakirjaa, joka sisältää liitteessä IV esitetyt tiedot painetussa tai sähköisessä muodossa;

8)  ’teknisillä asiakirjoilla’ riittävää asiakirja-aineistoa, jonka perusteella markkinavalvontaviranomaiset voivat arvioida tuotteen merkinnän ja tuoteselosteen paikkansapitävyyden, mukaan luettuna liitteessä III esitetyt tiedot;

9)  ’tuotetietokannalla’ asetuksella (EU) 2017/1369 perustettua tietokantaa, joka käsittää seuraavat osat: kuluttajille suunnattu julkinen osa, jossa yksittäisiä tuoteominaisuuksia koskevat tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa; verkkoportaali tietojen saatavuutta varten; ja vaatimusten noudattamista koskeva osa, jolla on selkeästi määritetyt saatavuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset;

10)  ’etämyynnillä’ postimyynnin, luettelon, internetin tai puhelinmyynnin välityksellä tai muulla keinoin tapahtuvaa myyntiä, vuokrausta tai osamaksukauppaa, jossa mahdollisen loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta;

11)  ’valmistajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja saattaa sen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillä;

12)  ’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun tuotteen unionin markkinoille;

13)  ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa tietyt tehtävät valmistajan puolesta;

14)  ’tavarantoimittajalla’ unioniin sijoittautunutta valmistajaa, sellaisen valmistajan valtuutettua edustajaa, joka ei ole sijoittautunut unioniin, tai maahantuojaa, joka saattaa tuotteen unionin markkinoille;

15)  ’jakelijalla’ toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla ja joka ei ole tavarantoimittaja;

16)  ’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

17)  ’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

18)  ’loppukäyttäjällä’ kuluttajaa, kalustopäällikköä tai maantiekuljetusyritystä, joka ostaa tai jonka oletetaan ostavan renkaita;

19)  ’ominaisuudella’ liitteessä I esitettyä renkaan ominaisuutta, kuten vierintävastusta, märkäpitoa, vierintämelua, lumi-/ tai jääpitoa, ajokilometrimäärää tai kulumista, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen; [tark. 18]

20)  ’rengastyypillä’ sellaista renkaan versiota, jonka kaikilla yksiköillä on samat merkinnän ja tuoteselosteen kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet ja sama mallitunniste.

4 artikla

Rengastoimittajien velvollisuudet

1.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että markkinoille saatettavissa luokkien C1, C2 ja C3 renkaissa on mukana maksutta [tark. 19]

a)  kussakin renkaassa liitteen II vaatimusten mukainen tarran muodossa oleva merkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä liitteessä IV esitetty tuoteseloste; tai [tark. 20]

b)  kussakin yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvassa erässä liitteen II vaatimusten mukainen painetussa muodossa oleva merkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä liitteessä IV esitetty tuoteseloste.

2.  Internetissä myytyjen mainostettavien tai myytävien renkaiden osalta tavarantoimittajien on asetettava merkintä saataville ja varmistettava ostotilanteessa, että merkintä esitetään näkyvästi hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Merkintä voidaan esittää kerrosteisena kuvana, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä tai kun käytetään muuta vastaavaa tekniikkaa. [tark. 21]

3.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa tietyn tyyppisen renkaan visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä. [tark. 22]

4.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään ja liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä. [tark. 23]

5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvoihin arvot, niihin liittyviin luokkiin ja muihin liittyvät luokat, mallitunnisteet ja muut suorituskykyyn liittyviin lisätietoihin liittyvät lisätiedot, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, on sovellettu tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti sekä liitteen III mukaisissa teknisissä asiakirjoissa esitetyt ominaisuudet, on toimitettu tyyppihyväksyntäviranomaisille ennen renkaan markkinoille saattamista. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava tavarantoimittajalle asiakirja-aineiston vastaanottamisesta ja tarkastettava se. [tark. 24]

6.  Tavarantoimittajien on varmistettava merkintöjensä ja tuoteselosteidensa paikkansapitävyys.

7.  Tavarantoimittajien on saatettava tekninen asiakirja-aineisto liitteen III mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten tai valtuutetun kolmannen osapuolen saataville pyynnöstä. [tark. 25]

8.  Tavarantoimittajien on omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi, jossa tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia rikotaan niiden vastuualueella.

9.  Tavarantoimittajat eivät saa antaa tai esittää muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, jotka eivät ole tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, jos tämä todennäköisesti johtaisi loppukäyttäjiä harhaan tai aiheuttaisi sekaannusta olennaisten ominaisuuksien osalta.

10.  Tavarantoimittajat eivät saa antaa tai esittää merkintöjä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa säädettyä merkintää.

5 artikla

Rengastoimittajien velvollisuudet suhteessa tuotetietokantaan

1.  Tavarantoimittajien on 1 ... päivästä tammikuuta 2020 ...kuuta ... [9 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] kirjattava ennen kyseisen päivämäärän jälkeen valmistetun renkaan markkinoille saattamista tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot lukuun ottamatta mallin mitattuja teknisiä parametreja.

2.  Jos renkaat saatetaan markkinoille valmistetaan ... päivän ...kuuta ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja 31 päivän joulukuuta 2019 yhdeksän kuukauden miinus yhden päivän kuluttua ... päivästä ...kuuta ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] välisenä aikana, tavarantoimittajan on kirjattava 30 päivään kesäkuuta 2020 ... päivään ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä kirjattava tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot näistä renkaista lukuun ottamatta mallin mitattuja teknisiä parametreja.

2 a.  Jos renkaat saatetaan markkinoille ennen ... päivää ...kuuta ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä], tavarantoimittajan voi kirjata tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot näistä renkaista.

3.  Kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on kirjattu tuotetietokantaan, tavarantoimittajan on asetettava saataville teknisten asiakirjojen sähköinen versio tarkastusta varten 10 päivän kuluessa markkinavalvontaviranomaisten esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

4.  Rengasta, johon on tehty merkinnän tai tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä muutoksia, on pidettävä uutena rengastyyppinä. Tavarantoimittajan on ilmoitettava tietokannassa, milloin se ei enää saata markkinoille jonkin rengastyypin yksiköitä.

5.  Kun rengastyypin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, tavarantoimittajan on säilytettävä kyseistä rengastyyppiä koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa viiden vuoden ajan. [tark. 58]

6 artikla

Rengasjakelijoiden velvollisuudet

1.  Jakelijoiden on varmistettava, että

a)  renkaissa on liitteen II mukaisesti merkintä tavarantoimittajan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittaman tarran muodossa selkeästi näkyvissä myyntipisteessä; tai [tark. 26]

b)  ennen yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvaan erään kuuluvan renkaan myyntiä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu merkintä on loppukäyttäjän nähtävillä ja selkeästi esillä renkaan välittömässä läheisyydessä myyntipisteessä;

b a)  merkintä on kiinnitetty suoraan renkaaseen ja se on luettavissa kokonaisuudessaan ilman, että mikään estää sitä näkymästä. [tark. 28]

2.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa tietyn tyyppisen renkaan visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä. [tark. 29]

3.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään ja liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä. [tark. 30]

4.  Jakelijoiden on varmistettava, että jos myynnissä olevat renkaat eivät ole loppukäyttäjän nähtävillä, ne antavat loppukäyttäjille kopion merkinnästä ennen myyntiä.

5.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa paperiasiakirjoihin perustuvassa etämyynnissä ja että loppukäyttäjät saavat tuoteselosteen maksuttoman verkkosivuston kautta tai painetun kopion siitä pyynnöstä.

6.  Jakelijoiden, jotka käyttävät puhelinmyyntiin perustuvaa etämyyntiä, on nimenomaisesti ilmoitettava loppukäyttäjille olennaisten ominaisuuksien luokista merkinnässä ja ilmoitettava, että loppukäyttäjät saavat täyden merkinnän ja tuoteselosteen maksuttoman verkkosivuston kautta tai pyytämällä painettua kopiota.

7.  Suoraan internetissä myytyjen mainostettavien tai myytävien renkaiden osalta jakelijoiden on asetettava merkintä saataville ja varmistettava ostotilanteessa, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Merkintä voidaan esittää kerrosteisena kuvana, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä tai kun käytetään muuta vastaavaa tekniikkaa. [tark. 31]

7 artikla

Ajoneuvojen toimittajien ja ajoneuvojen jakelijoiden velvollisuudet

Jos loppukäyttäjä aikoo hankkia uuden ajoneuvon, ajoneuvojen toimittajien ja jakelijoiden on esitettävä loppukäyttäjälle ennen myyntiä ajoneuvon mukana tarjottavien renkaiden merkintä sekä asiaankuuluva tekninen myynninedistämismateriaali.

8 artikla

Testaus- ja mittausmenetelmät

Tiedot, jotka on annettava 4, 6 ja 7 artiklan mukaisesti merkinnässä esitetyistä ominaisuuksista, on hankittava soveltamalla liitteessä I tarkoitettuja testaus- ja mittausmenetelmiä tarkoitettujen testausmenetelmien ja liitteessä VI tarkoitettua tarkoitetun laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyä yhdenmukaistamismenettelyn mukaisesti. [tark. 32]

9 artikla

Varmennusmenettely

Jäsenvaltioiden on arvioitava kunkin liitteessä I esitetyn olennaisen ominaisuuden osalta ilmoitettujen luokkien vaatimustenmukaisuus liitteessä VII vahvistetun menettelyn mukaisesti.

10 artikla

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

1.  Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten renkaiden tuotteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.

2.  Jäsenvaltiot eivät saa tarjota kannustimia sellaisten renkaiden osalta, joiden liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettu polttoainetaloudellisuus tai liitteessä I olevassa B osassa tarkoitettu märkäpito ovat huonommat kuin luokassa B. Verotus ja verotukselliset toimenpiteet eivät ole tässä asetuksessa tarkoitettuja kannustimia.

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset markkinavalvontaviranomaiset perustavat myyntipisteiden rutiini- ja satunnaistarkastusten järjestelmän, jolla varmistetaan tämän asetuksen noudattaminen. [tark. 33]

3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevista mekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

4.  Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2020 ilmoitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitetut säännöt, joita ei ole aikaisemmin ilmoitettu komissiolle, ja ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

11 artikla

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastukset

1.  Tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan [asetuksen (EY) N:o 765/2008 / noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetusehdotus COM(2017)0795 16–29 artiklaa].

2.  Komissio kannustaa ja tukee tuotteiden merkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta tai unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kesken sekä näiden viranomaisten ja komission välillä muun muassa ottamalla ekosuunnittelua ja energiamerkintää käsittelevät hallinnollisen yhteistyön ryhmät tiiviimmin mukaan toimintaan.

3.  [Asetuksen (EY) N:o 765/2008 / noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetusehdotus COM(2017)0795 13 artiklan] nojalla perustettuihin jäsenvaltioiden yleisiin markkinavalvontaohjelmiin on sisällyttävä toimia, joilla varmistetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokas valvonta, ja kyseisiä ohjelmia on vahvistettava. [tark. 34]

11 a artikla

Pinnoitetut renkaat

Komissio hyväksyy ... päivään ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta sisällyttämällä liitteisiin pinnoitettuja renkaita koskevia uusia tietovaatimuksia sillä edellytyksellä, että käytettävissä on sopivat ja toteuttamiskelpoiset menetelmät. [tark. 35]

12 artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

a)  tehdään muutoksia merkinnän sisältöön ja muotoon;

a a)  otetaan käyttöön lumi- ja jäärenkaita koskevat suoritusominaisuudet ja tietovaatimukset; [tark. 37]

a b)  otetaan käyttöön sopiva testausmenetelmä renkaiden lumi- ja jääpitokyvyn mittaamiseksi; [tark. 38]

b)  sisällytetään liitteisiin ominaisuuksia tai tietovaatimuksia, etenkin kilometrimäärän ja kulumisen osalta, edellyttäen että soveltuvia testausmenetelmiä on saatavilla; [tark. 39]

c)  mukautetaan arvoja, laskentamenetelmiä ja liitteiden vaatimuksia tekniikan kehitykseen.

Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio testaa tarvittaessa erityisten tuoteryhmien renkaiden merkintöjen ulkoasun ja sisällön unionin asiakkaita edustavien ryhmien kanssa varmistaakseen, että nämä ymmärtävät kyseiset merkinnät. [tark. 40]

13 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

14 artikla

Arviointi ja raportointi

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin 1 päivään kesäkuuta 2026 2022 mennessä arvioinnin, jota täydennetään vaikutustenarvioinnilla ja kuluttajatutkimuksella, ja esittää toimittaa siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Raportin yhteydessä toimitetaan aiheellisessa tapauksessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. [tark. 41]

Raportissa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ovat antaneet loppukäyttäjille mahdollisuuden valita paremmilla ominaisuuksilla varustettuja renkaita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan, polttoainekulutukseen, turvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja , markkinavalvontatoimintaan ja kuluttajien tietoisuuteen. Siinä arvioidaan myös merkinnässä annettujen tietojen riippumattomasta ja pakollisesta kolmannen osapuolen suorittamasta todennuksesta aiheutuvat kustannukset ja saatavat edut ottaen myös huomioon asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetyistä laajemmista puitteista saadut kokemukset. [tark. 42]

15 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1369 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1369 12 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) tuetaan markkinavalvontaviranomaisia niiden suorittaessa tämän asetuksen sekä asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisia tehtäviään, niiden täytäntöönpanon valvonta mukaan lukien, sekä asetuksen (EU) [lisätään viittaus tähän asetukseen] mukaisia tehtäviään”.

"

16 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2009/1222 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2009/1222.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2020 … päivästä …kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. [tark. 43]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Renkaiden ominaisuuksien testaaminen, luokitus ja mittaaminen

A osa: Polttoainetaloudellisuusluokat

Polttoainetehokkuusluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä vierintävastuskertoimen (RRC) perusteella jäljempänä olevan asteikon mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti sekä yhdenmukaistettava liitteessä VI säädetyn menettelyn mukaisesti. [tark. 44]

Jos tietty rengastyyppi hyväksytään useampaan kuin yhteen rengasluokkaan (esimerkiksi luokkiin C1 ja C2), sen polttoainetaloudellisuusluokan määrittämiseksi käytetty asteikko on se, jota sovelletaan korkeimpaan rengasluokkaan (esimerkiksi luokkaan C2 eikä luokkaan C1).

Luokkaan F luokiteltuja C1-, C2- ja C3-renkaita ei enää saateta markkinoille sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 661/2009 tyyppihyväksyntävaatimuksia koskeva säännös on pantu täysin täytäntöön, ja se on esitettävä merkinnässä harmaalla. [tark. 45]

C1-luokan renkaat

C2-luokan renkaat

C3-luokan renkaat

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC ≤ 5,4 6,5

A

RRC ≤ 4,4 5,5

A

RRC ≤ 3,1 4,0

A

5,5 6,6 ≤ RRC ≤ 6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ RRC ≤ 5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ RRC ≤ 4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ RRC ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ RRC ≤ 6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ RRC ≤ 5,0 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 tyhjä

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 tyhjä

D

5,1 6,1 ≤ RRC ≤ 6,0 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 7,1 ≤ RRC ≤ 7,0 8,0

E

RRC ≤ 10,6 10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

RRC ≤ 9,3 9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≤ 7,1 RRC ≥ 8,1

F

[tark. 46]

B osa: Märkäpitoluokat

1.  Märkäpitoluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa määritetyn asteikon mukaisesti, ja laskettava 2 kohdan mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 5 mukaisesti. [tark. 47]

1 a.  Luokkaan F luokiteltuja C1-, C2- ja C3-renkaita ei enää saateta markkinoille sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 661/2009 tyyppihyväksyntävaatimuksia koskeva säännös on pantu täysin täytäntöön, ja se on esitettävä merkinnässä harmaalla. [tark. 48]

2.  Märkäpitoindeksin (G) laskeminen

G = G(T) - 0,03

jossa

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

1,68 1,55 G

A

1,53 1,40 G

A

1,38 1,25 G

A

1,55 1,40 G ≤ 1,67 1,54

B

1,40 1,25 G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 G ≤ 1,371,24

B

1,40 1,25 G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 tyhjä

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 tyhjä

D

0,95 0,80G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 G ≤ 0,64

F

tyhjä

G

tyhjä

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = ehdokasrenkaan yhdellä testikierroksella mitattu märkäpitoindeksi

[tark. 49]

C osa: Vierintämeluluokat ja vierintämelun mittausarvo arvo [tark. 50]

Vierintämelun mittausarvo arvo (N) on ilmoitettava desibeleinä ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 3 mukaisesti. [tark. 51]

Vierintämeluluokka on määritettävä ja esitettävä merkinnässä asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa olevien E-säännössä nro 117 määritettyjen raja-arvojen (LV) perusteella seuraavasti vaiheen 2 mukaisesti: [tark. 52]

N desibeleinä

Vierintämeluluokka

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000002.png

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000003.png

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000004.png

N > LV - 3 N > LV

[tark. 53]

D osa: Lumipito

Lumipitoon liittyvät ominaisuudet on testattava merkittävä E-säännön nro 117 liitteen 7 mukaisesti. [tark. 54]

Rengas, joka täyttää E-säännössä nro 117 esitetyt lumipidon vähimmäisarvot, on luokiteltava lumirenkaaksi ja merkintään on sisällytettävä voidaan sisällyttää seuraava kuva. [tark. 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000005.png

E osa: Jääpito:

Jääpitoon liittyvät ominaisuudet on testattava merkittävä ISO 19447 -standardin mukaisesti. [tark. 56]

Rengas, joka täyttää ISO 19447 -standardissa esitetyt jääpidon vähimmäisarvot ja jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä E-säännössä nro 117 määritettyjen lumipitoon liittyvien ominaisuuksien mukaisesti, on luokiteltava jäärenkaaksi ja merkintään on sisällytettävä voidaan sisällyttää seuraava kuva. [tark. 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000006.png

LIITE II

Merkinnän muoto

1.  Merkinnät

1.1  Merkintöihin on sisällytettävä seuraavat tiedot jäljempänä esitettyjen kuvien mukaisesti.

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000009.png

I.  Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

II.  Tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn rengastyypin muista tyypeistä, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

III.  QR-koodi

IV.  Polttoainetaloudellisuus

V.  Märkäpito

VI.  Vierintämelu

VII.  Lumipito

VIII.  Jääpito

2.  Merkinnän malli

2.1.  Merkinnän mallin on oltava seuraavien kuvien mukainen:

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000010.png

2.2.  Merkinnän on oltava vähintään 90 mm leveä ja 130 mm korkea. Jos merkintä painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

2.3.  Merkinnän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta tämän esimerkin mukaisesti: 00–70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista ja 0 % mustaa;

b)  Jäljempänä mainitut luvut viittaavat 2.1 kohdassa esitettyyn malliin:

1)  Merkinnän reuna: viiva 1,5 pt - väri X-10-00-05;

2)  Calibri regular 8 pt;

3)  Euroopan unionin lippu: leveys 15 mm, korkeus 10 mm

4)  Palkki: leveys 51,5 mm, korkeus 13 mm

Teksti ”TUOTEMERKKI”: Calibri regular 15 pt, 100 % valkoista;

Teksti ”Mallinumero”: Calibri regular 13 pt, 100 % valkoista;

5)  QR-koodi: leveys 13 mm, korkeus 13 mm

6)  Asteikko A–F:

Nuolet: korkeus 5,6 mm, nuolten väli 0,78 mm, musta viiva 0,5 pt - värit:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00.

7)  Viiva: leveys 88 mm, korkeus 2 pt - väri X-00-00-00;

8)  Vierintämelun kuvamerkki:

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys 25,5 mm, korkeus 17 mm - väri X‑10-00-05;

9)  Nuoli:

Nuoli: leveys 20 mm, korkeus 10 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Helvetica Bold 20 pt, 100 % valkoista;

Yksikön teksti: Helvetica Bold 13 pt, 100 % valkoista;

10)  Jääpidon kuvamerkki:

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys 15 mm, korkeus 15 mm – viiva 1,5 pt - väri: 100 % mustaa;

11)  Lumipidon kuvamerkki:

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys 15 mm, korkeus 15 mm – viiva 1,5 pt - väri: 100 % mustaa;

12)  A–G: Calibri regular 13 pt – 100 % mustaa;

13)  Nuolet:

Nuolet: leveys 11,4 mm, korkeus 9 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri Bold 17 pt, 100 % valkoista;

14)  Polttoainetaloudellisuuden kuvamerkki:

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys 19,5 mm, korkeus 18,5 mm - väri X-10-00-05;

15)  Märkäpidon kuvamerkki:

Mallin mukainen kuvamerkki: leveys 19 mm, korkeus 19 mm - väri X‑10-00-05.

c)  Taustan on oltava valkoinen.

2.4.  Rengasluokka on ilmoitettava merkinnässä 2.1 kohdassa esitetyn kuvan mukaisessa muodossa.

LIITE III

Tekniset asiakirjat

Asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuihin teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)  tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

c)  tavarantoimittajan kauppanimi tai tavaramerkki;

d)  rengasmalli,

e)  renkaan mitat, kuormitusindeksi ja nopeusluokka;

f)  käytettyjen mittausmenetelmien viitteet.

LIITE IV

Tuoteseloste

Renkaiden tuoteselosteessa olevat tiedot on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana annettaviin asiakirjoihin, ja niiden on sisällettävä seuraavat:

a)  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)  tavarantoimittajan mallitunniste;

c)  renkaan polttoainetaloudellisuusluokka liitteen I mukaisesti;

d)  renkaan märkäpitoluokka liitteen I mukaisesti;

e)  vierintämeluluokka ja desibelit liitteen I mukaisesti;

f)  onko kyseessä lumirengas;

g)  onko kyseessä jäärengas.

LIITE V

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa annettavat tiedot

1.  Tekniseen myynninedistämismateriaaliin sisältyvät renkaita koskevat tiedot on annettava seuraavassa järjestyksessä:

a)  polttoainetaloudellisuusluokka (kirjaimet A–F);

b)  märkäpitoluokka (kirjaimet A–G);

c)  vierintämeluluokka ja vierintämelun mittausarvo (dB);

d)  onko kyseessä lumirengas;

e)  onko kyseessä jäärengas.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)  niiden on oltava helposti luettavat;

b)  niiden on oltava helposti ymmärrettävät;

c)  jos tietty rengastyyppi voi mittojensa tai muiden ominaisuuksiensa perusteella kuulua eri luokkiin, on ilmoitettava suorituskyvyltään huonoimman ja parhaimman renkaan ominaisuuksien vaihteluväli.

3.  Toimittajien on verkkosivustoillaan myös:

a)  annettava linkki tätä asetusta koskevaan komission verkkosivustoon;

b)  annettava selitys merkinnässä käytetyille kuvamerkeille;

c)  tähdennettävä, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja liikenneturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:

–  taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti

–  rengaspaine on tarkistettava säännöllisin väliajoin märkäpidon ja polttoainetaloudellisuuden optimoimiseksi,

–  pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä on aina noudatettava tarkasti.

LIITE VI

Laboratorioissa tehtävien vierintävastusmittausten yhdenmukaistamismenettely

1.  Määritelmät

Laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyn yhteydessä tarkoitetaan:

1.  ’vertailulaboratoriolla’ laboratoriota, joka kuuluu niiden laboratorioiden verkostoon, joiden nimet on julkaistu yhdenmukaistamismenettelyä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja joka pystyy saavuttamaan 3 jaksossa määritellyn testaustarkkuuden vertailumittauslaitteellaan;

2.  ’ehdokaslaboratoriolla’ sellaista yhdenmukaistamismenettelyyn osallistuvaa laboratoriota, joka ei ole vertailulaboratorio;

3.  ’yhdenmukaistamisrenkaalla’ rengasta, joka testataan yhdenmukaistamismenettelyä varten;

4.  ’yhdenmukaistamisrenkaiden sarjalla’ viiden tai useamman yhdenmukaistamisrenkaan sarjaa yhden mittauslaitteen yhdenmukaistamista varten;

5.  ’vertailuarvolla’ yhden yhdenmukaistamisrenkaan vierintävastuskertoimen (RRC) teoreettista arvoa, jonka on mitannut yhdenmukaistamismenettelyyn käytettävää vertailulaboratorioiden verkostoa edustava teoreettinen laboratorio;

6.  ’mittauslaitteella’ kaikkia renkaiden testausakseleita tietyssä mittausmenetelmässä. Esimerkiksi kahta akselia, jotka toimivat samassa rummussa, ei pidetä yhtenä mittauslaitteena.

2.  Yleiset säännökset

2.1.  Periaate

Vertailulaboratoriossa (l) mitattu (m) vierintävastuskerroin (RRCm,l) yhdenmukaistetaan vertailulaboratorioiden verkoston vertailuarvojen kanssa.

Ehdokaslaboratorion (c) mittauslaitteella mitattu (m) vierintävastuskerroin (RRCm,c) yhdenmukaistetaan ehdokaslaboratorion valitsemaan verkostoon kuuluvan yhden vertailulaboratorion kautta.

2.2.  Renkaiden valintakriteerit

Yhdenmukaistamismenettelyyn on valittava viiden tai useamman yhdenmukaistamisrenkaan sarja alla olevien kriteerien mukaisesti. Luokkien C1 ja C2 renkaita varten on valittava yksi sarja yhteisesti ja luokan C3 renkaita varten yksi sarja.

a)  Yhdenmukaistamisrenkaiden sarja on valittava niin, että se kattaa luokkien C1 ja C2 eri RRC-arvot yhteisesti tai luokan C3 RRC-arvot. Rengassarjan suurimman ja pienimmän RRCm-arvon eron on ennen yhdenmukaistamista ja sen jälkeen oltava vähintään

i)  3 kg/t luokkien C1 ja C2 renkaissa; ja

ii)  2 kg/t luokan C3 renkaissa.

b)  Sarjan kaikkien yhdenmukaistamisrenkaiden ilmoitettuihin RRC-arvoihin perustuvien RRCm-arvojen ehdokas- tai vertailulaboratorioissa (RRCm,c tai RRCm,l) on jakauduttava tasaisesti.

c)  Kuormitusindeksin arvojen on riittävässä määrin katettava testattavien renkaiden valikoima, jotta vierintävastusvoiman arvot kattaisivat myös testattavat renkaat.

Kukin yhdenmukaistamisrengas on tarkastettava ennen käyttöä ja vaihdettava, jos

a)  siinä ilmenee ominaisuuksia, jotka tekevät sen kelvottomaksi testaukseen, ja/tai

b)   RRCm,c tai RRCm,l-arvon poikkeamat ovat suurempia kuin 1,5 prosenttia verrattuna aiempiin mittauksiin sen jälkeen, kun mahdollinen mittauslaitteen ryömintäkorjaus on tehty.

2.3.  Mittausmenetelmä

Vertailulaboratorion on mitattava kukin yhdenmukaistamisrengas neljä kertaa ja kirjattava kolmen viimeisen mittauskerran tulokset myöhempää analyysiä varten E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 4 kohdan ja sen myöhempien muutosten mukaisesti soveltaen E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 3 kohdan ja sen myöhempien muutosten vaatimuksia.

Ehdokaslaboratorion on mitattava kukin yhdenmukaistamisrengas (n + 1) kertaa (n on määritelty 5 jaksossa) ja kirjattava n:n viimeisen mittauskerran tulokset myöhempää analyysiä varten E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 4 kohdan ja sen myöhempien muutosten mukaisesti soveltaen YK:n Euroopan talouskomission säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 3 kohdan ja sen myöhempien muutosten vaatimuksia.

Aina kun yhdenmukaistamisrengasta mitataan, rengas-pyöräkokoonpano on poistettava mittauslaitteesta ja E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevassa 4 kohdassa vahvistettu testausmenettely on suoritettava kokonaisuudessaan uudestaan.

Ehdokas- tai vertailulaboratorion on laskettava

a)  kunkin yhdenmukaistamisrenkaan mittausarvo jokaisen mittauksen osalta niin kuin E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevissa 6.2 ja 6.3 kohdissa ja niiden myöhemmissä muutoksissa säädetään (eli korjattuna 25 celsiusasteen lämpötilan ja 2 metrin rummun läpimitan mukaisesti);

b)  kunkin yhdenmukaistamisrenkaan kolmen viimeisen mittausarvon keskiarvo (vertailulaboratoriot) tai n:n viimeisen mittausarvon keskiarvo (ehdokaslaboratoriot); ja

c)  standardipoikkeama (σm) seuraavasti:

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000012.png

jossa

i on yhdenmukaistamisrenkaiden tunnistenumero välillä 1–p;

j on tietylle yhdenmukaistamisrenkaalle tehtyjen n:n viimeisen toistomittauksen tunnistenumero välillä 2–n+1;

n+1 on rengasmittausten toistojen lukumäärä (n+1=4 vertailulaboratorioiden osalta ja n+1 ≥ 4 ehdokaslaboratorioiden osalta);

p on yhdenmukaistamisrenkaiden lukumäärä (p ≥ 5).

2.4.  Laskelmien ja tuloksien esitystapa

–  RRC-mittausarvot, jotka on korjattu rummun halkaisijan ja lämpötilan suhteen, on pyöristettävä kahden desimaalin tarkkuudella.

–  Tämän jälkeen laskelmissa on pidettävä kaikki numerot mukana, niin ettei mitään lukuja enää pyöristetä, lopullisia yhdenmukaistamisyhtälöitä lukuun ottamatta.

–  Kaikki standardipoikkeama-arvot on esitettävä kolmen desimaalin tarkkuudella.

–  Kaikki RRC-arvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella.

–  Kaikki yhdenmukaistamiskertoimet (A1l, B1l, A2c ja B2c) on pyöristettävä ja esitettävä neljän desimaalin tarkkuudella.

3.  vertailulaboratorioihin sovellettavat vaatimukset ja vertailuarvojen määrittäminen

Kunkin yhdenmukaistamisrenkaan vertailuarvot määritetään vertailulaboratorioiden verkostossa. Verkoston on arvioitava vertailuarvojen stabiilius ja soveltuvuus kahden vuoden välein.

Verkoston kunkin vertailulaboratorion on noudatettava E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten eritelmiä, ja kunkin vertailulaboratorion standardipoikkeaman (σm) on oltava:

a)  enintään 0,05 kg/t luokkien C1 ja C2 renkaissa; ja

b)  enintään 0,05 kg/t luokan C3 renkaissa.

Edellä olevassa 2.2 jaksossa esitettyjen eritelmien mukaisten yhdenmukaistamisrenkaiden sarjat on mitattava 2.3 jakson mukaisesti verkoston jokaisessa vertailulaboratoriossa.

Kunkin yhdenmukaistamisrenkaan vertailuarvo on verkoston vertailulaboratorioiden kyseisestä yhdenmukaistamisrenkaasta antamien mittausarvojen keskiarvo.

4.  Menettely vertailulaboratorion yhdenmukaistamiseksi vertailuarvojen mukaisesti

Kunkin vertailulaboratorion (l) on yhdenmukaistettava mittausmenetelmänsä uuden vertailuarvojen sarjan mukaisesti ja aina sen jälkeen, kun mittauslaitetta on muutettu merkittävästi tai mittauslaitteessa havaitaan tarkistusrenkaan seurantatietojen perusteella ryömintää.

Yhdenmukaistamisessa on käytettävä lineaarista regressiomenetelmää kaikkiin yksittäisiin tietoihin. Regressiokertoimet A1l ja B1l on laskettava seuraavasti:

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000013.png

jossa

RRC on vierintävastuskertoimen vertailuarvo;

RRCm,l on vertailulaboratorion (l) mittaama yksittäinen vierintävastuskertoimen arvo (korjattu lämpötilan ja rummun halkaisijan suhteen).

5.  Ehdokaslaboratorioihin sovellettavat vaatimukset

Ehdokaslaboratorioiden on toistettava yhdenmukaistamismenettely vähintään kerran joka toinen vuosi jokaisen mittauslaitteen osalta ja aina sen jälkeen, kun mittauslaitetta on muutettu merkittävästi tai mittauslaitteessa havaitaan tarkistusrenkaan seurantatietojen perusteella ryömintää.

Ensin ehdokaslaboratorion ja myöhemmin yhden vertailulaboratorion on mitattava 2.2 jakson eritelmien mukainen yhteinen viiden eri renkaan sarja 2.3 jakson mukaisesti. Ehdokaslaboratorion pyynnöstä voidaan testata enemmän kuin viisi yhdenmukaistamisrengasta.

Ehdokaslaboratorion on toimitettava yhdenmukaistamisrenkaiden sarja valitulle vertailulaboratoriolle.

Ehdokaslaboratorion (c) on noudatettava E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten eritelmiä, ja sen standardipoikkeaman (σm) olisi mieluiten oltava:

a)  enintään 0 075 kg/t luokkien C1 ja C2 renkaissa; ja

b)  enintään 0,06 kg/t luokan C3 renkaissa.

Jos ehdokaslaboratorion standardipoikkeama (σm) ylittää edellä mainitut arvot neljässä mittauksessa, joista kolmea viimeistä käytetään laskelmissa, mittauksen toistomäärää n+1 on lisättävä koko erän osalta seuraavasti:

n+1 = 1+(σm/γ)2, pyöristettynä ylöspäin lähimpään kokonaislukuun

jossa

γ = 0,043 kg/t luokkien C1 ja C2 renkaille

γ = 0,035 kg/t luokan C3 renkaille

6.  Ehdokaslaboratorion yhdenmukaistamismenettely

Verkoston yhden vertailulaboratorion (l) on laskettava lineaarinen regressiofunktio ehdokaslaboratorion (c) kaikista yksittäisistä tiedoista. Regressiokertoimet A2c ja B2c on laskettava seuraavasti:

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000014.png

jossa

RRCm,l on vertailulaboratorion (l) mittaama yksittäinen vierintävastuskertoimen arvo (korjattu lämpötilan ja rummun halkaisijan suhteen).

RRCm,c on ehdokaslaboratorion (c) mittaama yksittäinen vierintävastuskertoimen arvo (korjattu lämpötilan ja rummun halkaisijan suhteen).

Jos määritetyn R²:n kerroin on alempi kuin 0,97, ehdokaslaboratoriota ei saa yhdenmukaistaa.

Ehdokaslaboratorion testaamien renkaiden yhdenmukaistettu RRC lasketaan seuraavasti:

20190326-P8_TA(2019)0230_FI-p0000015.png

LIITE VII

Tarkastusmenettely

Merkinnässä ilmoitettujen polttoainetaloudellisuus, märkäpito- ja vierintämeluluokkien sekä ilmoitettujen arvojen ja mahdollisten täydentävien suorituskykyä koskevien tietojen vaatimustenmukaisuus tämän asetuksen kanssa on arvioitava kunkin rengastyypin tai rengasryhmän osalta siten kuin tavarantoimittaja on ne määritellyt noudattaen jotakin seuraavista menetelmistä:

a)  ensin testataan yksi rengas tai rengassarja:

1.  jos mittausarvot vastaavat ilmoitettuja luokkia tai vierintämelun ilmoitettua arvoa taulukossa 1 annetun poikkeaman sisällä, testi katsotaan läpäistyksi;

2.  jos mittausarvot eivät vastaa ilmoitettuja luokkia tai vierintämelun ilmoitettua arvoa taulukossa 1 annetun vaihteluvälin sisällä, testataan vielä kolme rengasta tai rengassarjaa. Näiden kolmen testatun renkaan tai rengassarjan mittaustulosten keskiarvon perusteella arvioidaan ilmoitettujen tietojen vaatimustenmukaisuus taulukossa 1 annetun vaihteluvälin sisällä;

b)  jos merkityt luokat tai arvot ovat peräisin asetuksen (EY) N:o 661/2009 tai E-säännön nro 117 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti saaduista tyyppihyväksynnän testituloksista, jäsenvaltiot saavat käyttää renkaiden tuotannon yhteydessä tehtyjen vaatimustenmukaisuustestien tuloksia.

Tuotannon yhteydessä tehdyistä vaatimustenmukaisuustesteistä saatujen mittaustietojen arvioinnissa on otettava huomioon taulukossa 1 annetut poikkeamat.

Taulukko 1

Mitattava ominaisuus

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vierintävastuskerroin (polttoainetaloudellisuus)

Yhdenmukaistettu mittausarvo saa ylittää ilmoitetun luokan ylärajan (eli korkeimman RRC:n) enintään 0,3 kg:lla /1 000 kg.

Vierintämelu

Mittausarvo saa ylittää N:n ilmoitetun arvon enintään 1 dB(A):lla.

Märkäpito

Mittausarvo G(T) ei saa alittaa ilmoitetun luokan alarajaa (G:n alinta arvoa).

Lumipito

Mittausarvo ei saa alittaa lumipidon vähimmäisarvoa.

Jääpito

Mittausarvo ei saa alittaa jääpidon vähimmäisarvoa.

LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1222/2009

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

-

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

3 artiklan 4 kohta

3 artiklan 5 kohta

-

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 7 kohta

-

3 artiklan 8 kohta

-

3 artiklan 9 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 10 kohta

3 artiklan 7 kohta

3 artiklan 11 kohta

3 artiklan 8 kohta

3 artiklan 12 kohta

3 artiklan 9 kohta

3 artiklan 13 kohta

3 artiklan 10 kohta

3 artiklan 14 kohta

3 artiklan 11 kohta

3 artiklan 15 kohta

-

3 artiklan 16 kohta

3 artiklan 12 kohta

3 artiklan 17 kohta

3 artiklan 13 kohta

3 artiklan 18 kohta

-

3 artiklan 19 kohta

4 artikla

4 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohta

-

-

4 artiklan 2 kohta

-

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 6 kohta

-

4 artiklan 5 kohta

-

4 artiklan 6 kohta

-

4 artiklan 7 kohta

-

4 artiklan 8 kohta

-

4 artiklan 9 kohta

-

5 artikla

5 artikla

6 artikla

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

-

6 artiklan 2 kohta

-

6 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 4 kohta

5 artiklan 3 kohta

-

-

6 artiklan 5 kohta

-

6 artiklan 6 kohta

-

6 artiklan 7 kohta

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

-

10 artikla

10 artiklan 2 kohta

11 artikla

12 artikla

-

12 artiklan a alakohta

-

12 artiklan b alakohta

-

12 artiklan c alakohta

11 artiklan a alakohta

-

11 artiklan b alakohta

-

11 artiklan c alakohta

12 artiklan d alakohta

12 artikla

11 artikla

-

11 artiklan 1 kohta

-

11 artiklan 2 kohta

-

11 artiklan 3 kohta

-

13 artikla

13 artikla

-

14 artikla

-

-

14 artikla

15 artikla

-

-

15 artikla

-

16 artikla

16 artikla

17 artikla

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 280.
(2)EUVL C […], […], s. […].
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2019.
(4)COM(2017)0658.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).
(8)EUVL L 307, 23.11.2011, s. 3.
(9)COM(2018)0028.
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).
(11)COM(2017)0279.
(12)Viite lisätään, kun ehdotus on hyväksytty.
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
(14)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö