Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0148(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0086/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0086/2019

Díospóireachtaí :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.10

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0230

Téacsanna atá glactha
PDF 539kWORD 401k
Dé Máirt, 26 Márta 2019 - Strasbourg
Lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair riachtanacha eile ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair riachtanacha eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0296),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 agus d’Airteagal 194(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0190/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0086/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 62, 15.2.2019, lch. 280.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair riachtanacha eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 agus Airteagal 194(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ((1)),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Tá an tAontas tiomanta Aontas Fuinnimh a thógáil a mbeidh beartas aeráide forásach aige. Dlúthchuid de Chreat Beartais 2030 an Aontais don Aeráid agus don Fhuinneamh is ea an éifeachtúlacht bhreosla agus tá sí ríthábhachtach má tá an t‑éileamh ar fhuinneamh le maolú.

(2)  Tá athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún(4) ar éifeachtacht Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5) agus aithníodh an gá forálacha an Rialacháin sin a thabhairt suas chun dáta chun a éifeachtacht a fheabhsú.

(3)  Is iomchuí Rialachán nua, ina bhfuil leasuithe a rinneadh in 2011, agus lena modhnaítear agus lena bhfeabhsaítear cuid d’fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 lena n‑inneachar a shoiléiriú agus a thabhairt cothrom le dáta, a chur in ionad Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009, agus an dul chun cinn teicneolaíoch atá bainte amach le blianta beaga anuas ó thaobh boinn de á chur san áireamh. Ós ní é, áfach, gur beag athrú atá tagtha ar sholáthar agus éileamh ó thaobh éifeachtúlacht breosla de, níl aon ghá, ag an gcéim seo, le hathrú a dhéanamh ar an scála grádaithe i gcomhair éifeachtúlacht breosla. Thairis sin, ba cheart scrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna le huireasa na forbartha sin agus ar thosca ceannaithe, amhail praghas, feidhmíocht, etc. [Leasú 1]

(4)  Is san earnáil iompair a ídítear aon trian d’ídiú fuinnimh an Aontais. B’iompar de bhóthar ba chúis le tuairim is 22 % d’astaíochtaí gás ceaptha teasa iomlána an Aontais in 2015. Mar gheall ar fhriotaíocht rollta bonn, thar aon rud eile, is iad is cúis le 5 % go 10 % d’ídiú breosla feithiclí. Dá bhrí sin, ach friotaíocht rollta na mbonn a laghdú, dhéanfaí éifeachtúlacht fuinnimh an iompair de bhóthar a mhéadú go mór, agus astaíochtaí a laghdú dá bharr sin agus le dícharbónú na hearnála iompair. [Leasú 2]

(4a)  Chun dul i ngleic leis an dúshlán maidir le hastaíochtaí CO2 ó iompar de bhóthar a laghdú, is iomchuí do na Ballstáit, i gcomhar leis an gCoimisiún, foráil a dhéanamh do dhreasachtaí chun próiseas nua i leith boinn C1, C2 agus C3 atá éifeachtúil ó thaobh breosla de agus sábháilte a fhorbairt. [Leasú 3]

(5)  Tá roinnt paraiméadar idirghaolmhar idirghaolmhar ag boinn. D’fhéadfadh sé, dá bhfeabhsófaí aon pharaiméadar ar leith, amhail friotaíocht rollta, go mbeadh tionchar dochrach aige sin ar pharaiméadair eile amhail fliuchghreim, agus, ag an am céanna, d’fhéadfadh sé, trí fheabhas a chur ar fhliuchghreim, go mbeadh tionchar dochrach aige sin ar thorann seachtrach rollta. Ba cheart monaróirí bonn a spreagadh chun na paraiméadair go léir a bharrfheabhsú sa bhreis ar na caighdeáin atá bainte amach cheana féin. [Leasú 4]

(6)  Féadfaidh boinn atá éifeachtúil ó thaobh breosla de a bheith éifeachtach ó thaobh costais de freisin ós rud é go mbíonn an cúiteamh a fhaightear ó choigilteas breosla i bhfad níos mó ná praghas méadaithe ceannaigh na mbonn ar toradh é ar chostais táirgeachta níos airde na mbonn sin.

(7)  Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) leagtar síos na ceanglais íosta maidir le friotaíocht rollta bonn. A bhuí le forbairtí teicneolaíocha, tá sé indéanta na caillteanais fuinnimh arb í friotaíocht rollta bonn is cúis leo a laghdú go suntasach sa bhreis ar na ceanglais íosta sin. Chun an tionchar atá ag iompar de bhóthar ar an gcomhshaol a laghdú, is iomchuí, dá bhrí sin, na forálacha maidir le lipéadú bonn a thabhairt cothrom le dáta le húsáideoirí deiridh a spreagadh chun boinn atá níos éifeachtúla ó thaobh breosla de a cheannach, trí fhaisnéis chomhchuibhithe faoin bparaiméadar sin a sholáthar.

(7a)  Is é a bheidh mar thoradh ar fheabhas a chur ar lipéadú bonn go mbeidh tomhaltóirí in ann teacht ar fhaisnéis maidir le héifeachtúlacht bhreosla, sábháilteacht agus torann atá níos ábhartha agus inchomparáide, agus cinntí ceannacháin atá costéifeachtúil agus fabhrach don chomhshaol a dhéanamh agus boinn nua á gceannach acu. [Leasú 5]

(8)  Is núis shuntasach é torann tráchta agus bíonn éifeacht dhochrach aige ar an tsláinte. Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, leagtar síos na ceanglais íosta maidir le torann seachtrach rollta bonn. De bharr forbairtí teicneolaíocha, tá sé indéanta an torann seachtrach rollta a laghdú go suntasach sa bhreis ar na ceanglais íosta sin. Chun an torann tráchta a laghdú, is iomchuí, dá bhrí sin, forálacha maidir le lipéadú bonn a thabhairt suas chun dáta le húsáideoirí deiridh a spreagadh chun boinn a cheannach ag a bhfuil torann seachtrach rollta íseal, trí fhaisnéis chomhchuibhithe faoin bparaiméadar sin a sholáthar.

(9)  Dá soláthrófaí faisnéis chomhchuibhithe faoi thorann seachtrach rollta, d’éascófaí freisin cur chun feidhme beart i gcoinne torann tráchta agus chuideofaí chun feasacht a ardú faoin éifeacht a bhíonn ag boinn ar thorann tráchta faoi chuimsiú Threoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7).

(10)  Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, leagtar amach na ceanglais íosta maidir le feidhmíocht fliuchghreama bonn. A bhuí le forbairtí teicneolaíocha, tá sé indéanta feidhmíocht fliuchghreama a fheabhsú go suntasach sa bhreis ar na ceanglais íosta sin, agus na hachair choscánaithe ar dhromchla fliuch a ghiorrú ar an dóigh sin. Chun an tsábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú, is iomchuí, dá bhrí sin, na forálacha maidir le lipéadú bonn a thabhairt suas chun dáta le húsáideoirí deiridh a spreagadh chun boinn a cheannach ag a bhfuil ardfheidhmíocht fliuchghreama, trí fhaisnéis chomhchuibhithe faoin bparaiméadar sin a sholáthar.

(11)  Lena áirithiú go bhfuiltear ag teacht leis an gcreat idirnáisiúnta, tagraítear i Rialachán (CE) Uimh 661/2009 do Rialachán UNECE 117(8), lena n‑áirítear na modhanna ábhartha tomhais le haghaidh friotaíocht rollta, torainn, agus feidhmíocht fliuchghreama agus greama sneachta bonn.

(12)  Chun feabhas a chur ar an tsábháilteacht ar bhóithre i dtíortha san Aontas inar fuaire an aeráid agus faisnéis a chur ar fáil d’úsáideoirí deiridh faoi fheidhmíocht bonn arna ndearadh go sonrach don sneachta agus don oighear, is iomchuí a éileamh ceanglais faisnéise maidir le boinn sneachta agus oighir a áireamh ar an lipéad. Gabhann paraiméadair shonracha le boinn sneachta agus oighir nach bhfuil inchomparáide go hiomlán le cineálacha eile bonn. Chun a áirithiú go mbeidh úsáideoirí deiridh in ann cinntí tomhaiste agus eolasacha a dhéanamh, ba cheart faisnéis maidir le greim sneachta agus greim ar an oighear agus cód mearfhreagartha (QR) a léiriú ar an lipéad. Ba cheart don Choimisiún forbairt a dhéanamh ar scála feidhmíochta i gcomhair greim sneachta agus greim ar an oighear. Ba cheart go mbeadh na scálaí sin bunaithe ar Rialachán 117 UNECE agus ar ISO 19447 don sneachta agus don oighear faoi seach. In aon chás, ba cheart an lógó ar a bhfuil sliabh trí bheann agus calóg shneachta (‘3PMSF’) a chabhair ar bhonn a chomhlíonann na luachanna íosta maidir le treoiruimhir sneachta a leagtar amach i Rialachán UNECE Uimh. 117. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart go léireofaí ar bhonn a chomhlíonann na luachanna íosta maidir le treoiruimhir oighir a leagtar amach in ISO 19447 an lógó don bhonn oighir arna chomhaontú faoin gcaighdeán sin. [Leasú 6]

(13)  Is foinse shuntasach micreaphlaisteach, a dhéanann dochar don chomhshaol, é scríobadh bonn le linn a n‑úsáide, agus mar sin luaitear sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal A European Strategy for Plastics in a Circular Economy [Straitéis Eorpach maidir le hÁbhar Plaisteach i nGeilleagar Ciorclach](9) an gá aghaidh a thabhairt ar scaoileadh neamhbheartaithe micreaphlaisteach ó bhoinn, inter alia, trí bhíthin bearta faisnéise amhail lipéadú agus ceanglais íosta i dtaca le boinn. Níl modh iomchuí tástála ar fáil faoi láthair, áfach, le scríobadh bonn a thomhas. Dá bhrí sin, is é a bheadh mar thoradh ar chur i bhfeidhm ceanglas lipéadaithe a mhéid a bhaineann le ráta scríobtha bonn go mbeadh tairbhí suntasacha ann do shláinte an duine agus don chomhshaol. Mar sin de, ba cheart don Choimisiún sainordú a thabhairt modh den chineál sin a fhorbairt, agus caighdeáin nó rialacháin úrscothach arna bhforbairt nó arna moladh go hidirnáisiúnta mar aon leis an toradh ar thaighde tionsclaíoch á gcur san áireamh go hiomlán, d’fhonn modh iomchuí tástála a bhunú a luaithe agus is féidir. [Leasú 7]

(14)  Is cuid shuntasach den mhargadh le haghaidh boinn d’fheithiclí tromshaothair iad boinn atráchta. Trí thrácht nua a chur ar bhoinn, déantar a ré úsáide a shíneadh agus tagann sin le cuspóirí de chuid an gheilleagair chiorclaigh amhail laghdú dramhaíola. Dá gcuirfí ceanglais faoi lipéadú i bhfeidhm maidir leis na boinn sin, bhainfí amach coigiltis shuntasacha fuinnimh. Ós rud é, áfach, nach bhfuil modh iomchuí tástála ann faoi láthair chun feidhmíocht bonn atráchta a thomhas, ba cheart foráil a dhéanamh sa Rialachán seo lena gcur san áireamh amach anseo.

(15)  Maidir leis an lipéad fuinnimh de bhun Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10), lena rangaítear ídiú fuinnimh táirgí ar scála ó ‘A’ go ‘G’, aithníonn níos mó ná 85 % de thomhaltóirí an Aontais é mar uirlis faisnéise atá soiléir agus trédhearcach agus léiríodh go bhfuil sé éifeachtach ó thaobh táirgí níos éifeachtúla a chur chun cinn. Ba cheart leanúint ar aghaidh ag úsáid an dearaidh chéanna don lipéad fuinnimh a mhéid is féidir, agus sainiúlachtaí na bparaiméadar bonn á n‑aithint ag an am céanna. [Leasú 8]

(16)  Maidir le faisnéis inchomparáide faoi pharaiméadair bhonn a sholáthar i bhfoirm lipéad caighdeánach, is dóigh go rachaidh sé sin i gcion ar na roghanna ceannacháin a dhéanfaidh úsáideoirí deiridh i bhfabhar bonn atá níos sábháilte, níos inbhuanaithe, níos ciúine agus níos éifeachtúla ó thaobh breosla de. Is dóigh, dá bharr sin, go spreagfaí monaróirí bonn chun na paraiméadair sin a bharrfheabhsú, rud a réiteodh an bealach d’ídiú agus do tháirgeadh a bheadh níos inbhuanaithe. [Leasú 9]

(17)  Tá gá ag úsáideoirí deiridh, chomh maith le ceannaitheoirí bonn ionadaithe, ceannaitheoirí bonn arna bhfeistiú ar fheithiclí nua, agus bainisteoirí flít agus gnóthais iompair, le tuilleadh faisnéise faoi éifeachtúlacht na mbonn ó thaobh breosla de agus ó thaobh paraiméadair eile de mar nach féidir leo comparáid a dhéanamh go héasca idir paraiméadair brandaí éagsúla bonn cheal córais lipéadaithe agus córais chomhchuibhithe tástála. Is iomchuí, mar sin, a cheangal lipéad a chur i gcónaí ar bhoinn a sheachadtar le feithiclí.

(18)  Faoi láthair, ceanglaítear lipéid go sainráite i gcás boinn le haghaidh gluaisteán (boinn C1) agus le haghaidh veaineanna (boinn C2) ach ní cheanglaítear iad le haghaidh feithiclí tromshaothair (boinn C3). Ídíonn boinn C3 níos mó breosla agus cumhdaíonn siad níos mó ciliméadar in aghaidh na bliana ná mar a dhéanann boinn C1 agus boinn C2, agus mar sin de is suntasach í an fhéidearthacht ídiú breosla agus astaíochtaí ó feithiclí tromshaothair a laghdú.

(19)  Trí bhoinn C3 a áireamh faoi chuimsiú an Rialacháin seo, táthar ag teacht freisin leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán maidir le faireachán agus tuairisciú astaíochtaí CO2 ó feithiclí nua tromshaothair, agus a n‑ídiú breosla(11), agus leis an togra ón gCoimisiún maidir le caighdeáin CO2 le haghaidh feithiclí tromshaothair(12).

(20)  Déanann cuid mhór úsáideoirí deiridh cinntí faoi bhoinn a cheannach gan an bonn féin a fheiceáil agus mar sin de ní fheiceann siad an lipéad atá greamaithe dó. I ngach cás den sórt sin, ba cheart an lipéad a thaispeáint don úsáideoir deiridh sula ndéantar an cinneadh ceannacháin a chríochnú. Ach an lipéad a chur ar taispeáint ar bhoinn ag an bpointe díola, agus san ábhar fógraíochta teicniúil freisin, ba cheart go n‑áiritheofaí go bhfaigheadh na dáileoirí agus na húsáideoirí ionchasacha deiridh faisnéis chomhchuibhithe faoi na paraiméadair ábhartha bonn, an tráth agus san áit a ndéantar an cinneadh faoi cheannach.

(21)  I gcás roinnt úsáideoirí deiridh, roghnaíonn siad na boinn sula sroicheann siad an pointe díola nó ceannaíonn siad na boinn trí phostdíol nó ar an idirlíon. Chun a áirithiú go mbeadh na húsáideoirí deiridh sin in ann rogha eolasach a dhéanamh freisin ar bhonn faisnéis chomhchuibhithe faoi éifeachtúlacht na mbonn ó thaobh breosla de, faoi fheidhmíocht fliuchghreama, faoi thorann seachtrach rollta agus faoi pharaiméadair eile, ba cheart lipéid a chur ar taispeáint ar an ábhar fógraíochta teicniúil go léir, lena n‑áirítear cásanna ina gcuirtear an t‑ábhar sin ar fáil ar an idirlíon.

(22)  Ba cheart faisnéis a sholáthar do na húsáideoirí ionchasacha deiridh ar faisnéis í lena míneofaí gach comhpháirt ar leith den lipéad agus tábhacht gach comhpháirte. Ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar san ábhar fógraíochta teicniúil, mar shampla ar shuíomhanna gréasáin na soláthraithe. Níor cheart go dtuigfí as ábhar teicniúil cur chun cinn go n-áirítear air fógráin trí bhíthin cláir fógraí, nuachtán, irisí, ná trí chraoltóireacht raidió nó teilifíse. [Leasú 10]

(23)  Ba cheart modhanna iontaofa cruinne in-athsholáthraithe a úsáid lena gcuirfear san áireamh na modhanna úrscothacha tomhais agus ríomha a aithnítear go ginearálta, chun éifeachtúlacht bhreosla, fliuchghreim, torann seachtrach agus paraiméadair eile a bhaineann le boinn a thomhas. Ba cheart gnáthiompraíocht tomhaltóirí a chur san áireamh a mhéid is féidir sna modhanna sin agus ba cheart dóibh a bheith stóinsithe chun stop a chur le teacht timpeall a tharlaíonn d’aon ghnó nó go neamhbheartaithe. Ba cheart feidhmíocht chomparáideach bonn le linn úsáide iarbhír a léiriú ar lipéid bonn, laistigh de na srianta atá ann mar gheall ar an ngá atá le tástáil saotharlainne atá iontaofa, chruinn agus in-athsholáthraithe, lena chur ar chumas úsáideoirí deiridh boinn éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile agus chun teorainn a chur le costais tástála do mhonaróirí.

(24)  Chun cothrom iomaíochta do chách a áirithiú laistigh den Aontas, tá sé riachtanach go gcomhlíonfadh na soláthraithe agus na dáileoirí na forálacha a bhaineann le lipéadú bonn. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar an gcomhlíonadh sin trí fhaireachas margaidh agus rialuithe ex-post rialta, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13). [Leasú 11]

(25)  Chun faireachán ar chomhlíonadh a éascú, uirlis úsáideach a chur ar fáil d’úsáideoirí deiridh agus bealaí malartacha a thabhairt do dháileoirí le bileoga faisnéise faoi tháirgí a fháil, ba cheart boinn a chur san áireamh sa bhunachar sonraí táirgí arna bhunú faoi Rialachán (AE) 2017/1369. Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 2017/1369 a leasú dá réir.

(26)  Gan dochar d’oibleagáidí faireachais margaidh na mBallstát ná d’oibleagáidí an tsoláthraí comhréireacht táirge a sheiceáil, ba cheart do sholáthraithe an fhaisnéis a cheanglaítear maidir le comhlíonadh táirge a chur ar fáil go leictreonach sa bhunachar sonraí táirgí.

(27)  Chun go mbeadh muinín ag custaiméirí as an lipéad bonn, níor cheart lipéid eile a dhéanann aithris air a cheadú. Ar an gcúis chéanna, níor cheart lipéid, marcanna, siombailí ná inscríbhinní breise a cheadú is dóigh a chuirfeadh úsáideoirí deiridh ar míthreoir nó a chuirfeadh mearbhall orthu maidir leis na paraiméadair a chumhdaítear leis an lipéad bonn.

(28)  Na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus ar ghníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhun, ba cheart iad a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

(29)  Chun éifeachtúlacht fuinnimh, maolú ar an athrú aeráide agus cosaint an chomhshaoil a chur chun cinn, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann dreasachtaí a chruthú maidir le húsáid táirgí atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de. Is faoi na Ballstáit atá sé cineál na ndreasachtaí sin a chinneadh. Ba cheart na dreasachtaí sin a bheith i gcomhréir le rialacha an Aontais maidir le státchabhair agus níor cheart iad a bheith ina mbacainní gan údar ar an margadh. Ní dochar an Rialachán seo do thoradh aon nós imeachta maidir le státchabhair a d’fhéadfaí a chur ar bun amach anseo i gcomhréir le hAirteagal 107 agus le hAirteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) i ndáil leis na dreasachtaí sin.

(30)  Chun ábhar agus formáid an lipéid a leasú, ceanglais a thabhairt isteach i dtaca le boinn atráchta, boinn sneachta nó oighir, scríobadh agus míleáiste, agus na hIarscríbhinní a chur in oiriúint don dul chun cinn teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, an 13 Aibreán 2016(14). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann a áirithiú in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna le saineolaithe na mBallstát, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe de ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 12]

(30a)  An túisce a bheidh modh oiriúnach tástála ar fáil, beidh sonraí ar mhíleáiste agus ar scríobadh bonn ina n-uirlis thairbheach lena gcuirfear tomhaltóirí ar an eolas faoi mharthanacht agus shaolré a mboinn cheannaithe agus faoi scaoileadh neamhbheartaithe micreaphlaisteach uaidh. Ach faisnéis faoi mhíleáiste a bheith acu, bheadh tomhaltóirí in ann cinneadh eolasach a dhéanamh a mhéid a bhaineann le boinn lena ngabhann saolré níos faide, ní a bheadh ina chuidiú leis an gcomhshaol a chosaint agus, ag an am céanna, a d’fhágfadh go mbeidís in ann meastachán a dhéanamh ar chostais oibriúcháin na mbonn thar thréimhse níos sia. Dá bhrí sin, ba cheart sonraí maidir le míleáiste agus le feidhmíocht scríobtha a chur ar an lipéad nuair a thiocfaidh modh tástála ábhartha, fónta agus inatáirgthe chun bheith ar fáil i gcomhair chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart go leanfaí den taighde ar theicneolaíochtaí nua sa réimse sin, agus dá bhforbairt. B’ionann léiriú ar mhíleáiste agus ar scríobadh bonn agus athrú bunúsach ar an lipéad agus ba cheart, dá bhrí sin, an t-athrú sin a dhéanamh sa chéad athbhreithniú eile ar an Rialachán seo. [Leasú 13]

(31)  Maidir le boinn a cuireadh ar an margadh roimh dháta cur i bhfeidhm na gceanglas atá sa Rialachán seo, níor ghá iad a athlipéadú.

(32)  Chun muinín sa lipéad a neartú agus lena chruinneas a áirithiú, ba cheart an deimhniú a thugann soláthraithe ar an lipéad maidir leis na luacha a bhaineann le friotaíocht rollta, fliuchghreim, greim sneachta agus torann, ba cheart an deimhniú sin a bheith faoi réir an phróisis cineálcheadaithe faoi Rialachán (CE) Uimh 661/2009. [Leasú 14]

(32a)  Ba cheart gurb ionann méid an lipéid i gcónaí agus an méid sin a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009. Ba cheart sonraí maidir le greim sneachta nó greim ar an oighear agus an cód mearfhreagartha (QR) a bheith san áireamh ar an lipéad. [Leasú 15]

(33)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo. De bhun mhír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 idir Pharlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart an mheastóireacht sin a bheith bunaithe ar chúig chritéar, eadhon éifeachtúlacht, éifeachtacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach an Aontais agus ba cheart í a bheith ina bunús le measúnuithe tionchair ar thuilleadh bearta.

(34)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon sábháilteacht agus éifeachtúlacht eacnamaíoch agus comhshaoil an iompair de bhóthar a mhéadú trí fhaisnéis ábhartha a sholáthar d’úsáideoirí deiridh chun go bhféadfaidh siad táirgí níos éifeachtúla ó thaobh an fhuinnimh de, níos sábháilte agus níos ciúine a roghnú, a ghnóthú go leordhóthanach toisc go dteastaíonn faisnéis chomhchuibhithe d’úsáideoirí deiridh, agus, de bharr creat rialúcháin comhchuibhithe agus cothrom iomaíochta do mhonaróirí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Is é Rialachán an ionstraim iomchuí dlí go fóill mar go gcuirtear rialacha soiléire mionsonraithe i bhfeidhm leis lena gcuirfí cosc ar na Ballstáit iad a thrasuí ar shlite éagsúla agus, dá bhrí sin, lena n‑áiritheofaí leibhéal níos airde comhchuibhithe ar fud an Aontais. Le creat rialála atá comhchuibhithe ar leibhéal an Aontais seachas ar leibhéal na mBallstát, laghdaítear na costais ar sholáthraithe, áirithítear cothrom iomaíochta agus áirithítear saorghluaiseacht earraí ar fud an mhargaidh inmheánaigh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(35)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 a aisghairm.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Aidhm agus ábhar

1.  Is é is aidhm don Rialachán seo sábháilteacht, cosaint cur chun cinn a dhéanamh ar bhoinn atá sábháilte agus inbhuanaithe agus lena ngabhann leibhéil ísle torainn agus a d’fhéadfadh cuidiú leis an tionchar ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte agus éifeachtúlacht eacnamaíoch a íoslaghdú agus feabhas a chur ag an am céanna ar shábháilteacht agus éifeachtúlacht chomhshaoil iompair de bhóthar a mhéadú trí bhoinn a chur chun cinn atá éifeachtúil ó thaobh breosla de, atá sábháilte agus ag a bhfuil leibhéil ísle torainn. [Leasú 16]

2.  Leis an Rialachán seo, bunaítear creat chun faisnéis chomhchuibhithe faoi pharaiméadair bhonn a sholáthar trí lipéadú, rud a ligfidh do na húsáideoirí deiridh rogha eolasach a dhéanamh agus boinn á gceannach acu.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 a chuirfear ar an margadh. [Leasú 17]

2.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le boinn atráchta freisin uair amháin a dhéanfar modh iomchuí tástála chun feidhmíocht na mbonn sin a thomhas a chur leis na hIarscríbhinní trí bhíthin gníomh tarmligthe de bhun Airteagal 12.

3.  Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)  boinn ghairmiúla eisbhóthair;

(b)  boinn arna ndearadh lena bhfeistiú ar fheithiclí a cláraíodh den chéad uair roimh an 1 Deireadh Fómhair 1990, agus orthu sin amháin;

(c)  boinn spártha de chineál T le haghaidh úsáid shealadach;

(d)  boinn a bhfuil a rátáil luais níos lú ná 80 km/h acu;

(e)  boinn nach mó ná 254 mm, nó ar 635 mm nó níos mó, trastomhas ainmniúil a n‑imill;

(f)  boinn atá feistithe le feistí breise chun a n‑airíonna tarraingthe a fheabhsú, amhail boinn bhocóideacha;

(g)  boinn arna ndearadh lena bhfeistiú ar fheithiclí arna mbeartú go heisiach le haghaidh rásaíochta, agus ar na feithiclí sin amháin.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘boinn C1, boinn C2 agus boinn C3’ na haicmí bonn a shainmhínítear in Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 661/2009;

(2)  ciallaíonn ‘bonn atráchta’ bonn réchaite arna athchóiriú trí ábhar nua a chur in ionad an tráchta chaite;

(3)  ciallaíonn ‘bonn spártha de chineál T le haghaidh úsáid shealadach’ aon bhonn spártha le haghaidh úsáid shealadach atá ceaptha le haghaidh úsáide ag brúnna teannta atá níos airde ná na brúnna teannta arna mbunú i gcomhair boinn chaighdeánacha agus boinn threisithe;

(4)  ciallaíonn ‘lipéad’ léaráid ghrafach, i bhfoirm chlóite nó leictreonach, lena n‑áirítear i bhfoirm greamáin, ar a bhfuil siombailí chun úsáideoirí deiridh a chur ar an eolas maidir le feidhmíocht boinn nó feidhmíocht baisce bonn, i dtaca leis na paraiméadair a leagtar amach in Iarscríbhinn I;

(5)  ciallaíonn ‘pointe díola’ aon áit ina dtaispeántar agus ina stóráiltear boinn agus ina dtairgtear iad lena ndíol le húsáideoirí deiridh, lena n‑áirítear seomraí taispeántais gluaisteán a mhéid a bhaineann le boinn a thairgtear lena ndíol le húsáideoirí deiridh agus nach bhfuil feistithe ar na feithiclí;

(6)  ciallaíonn ‘ábhar fógraíochta teicniúil’ doiciméid, i bhfoirm chlóite nó leictreonach, arna gcur ar fáil ag an soláthraí chun ábhar fógraíochta a fhorlíonadh, ar a laghad leis an bhfaisnéis theicniúil i gcomhréir le hIarscríbhinn V;

(7)  ciallaíonn ‘bileog faisnéise faoi tháirge’ doiciméad caighdeánach ina bhfuil an fhaisnéis mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, i bhfoirm chlóite nó i bhfoirm leictreonach;

(8)  ciallaíonn ‘doiciméid theicniúla’ doiciméid a bheidh leordhóthanach le go bhféadfaidh údaráis faireachais margaidh measúnú a dhéanamh ar chruinneas lipéid táirge agus bileoige faisnéise faoi tháirge, lena n‑áirítear cruinneas na faisnéise mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn III;

(9)  ciallaíonn ‘bunachar sonraí táirgí’ an bunachar sonraí arna bhunú faoi Rialachán (AE) 1369/2017 agus is éard atá ann cuid phoiblí atá dírithe ar thomhaltóirí, ina bhfuil rochtain leictreonach ar fhaisnéis a bhaineann le paraiméadair táirgí aonair, tairseach ar líne ar mhaithe le hinrochtaineacht agus cuid a bhaineann le comhlíonadh, lena mbaineann ceanglais inrochtaineachta agus slándála atá sonraithe go soiléir;

(10)  ciallaíonn ‘ciandíolachán’ díol, fruiliú nó fruilcheannach trí phostdíol, trí chatalóg, ar líne, trí theileamhargaíocht nó trí mhodh ar bith eile nuair nach féidir a bheith ag súil leis go bhfeicfeadh an t‑úsáideoir ionchasach deiridh an táirge ar taispeáint;

(11)  ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge nó a chuireann táirge á dhearadh nó á mhonarú, agus a chuireann an táirge sin ar an margadh faoina ainm nó faoina thrádmharc;

(12)  ciallaíonn ‘allmhaireoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus a chuireann táirge ó thríú tír ar mhargadh an Aontais;

(13)  ciallaíonn ‘ionadaí údaraithe’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus a bhfuil sainordú i scríbhinn faighte aige ó mhonaróir chun gníomhú thar a cheann maidir le cúraimí sonraithe;

(14)  ciallaíonn ‘soláthraí’ monaróir atá bunaithe san Aontas, ionadaí údaraithe monaróra nach bhfuil bunaithe san Aontas, nó allmhaireoir, a chuireann táirge ar mhargadh an Aontais;

(15)  ciallaíonn ‘dáileoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an soláthraí, a chuireann táirge ar fáil ar an margadh;

(16)  ciallaíonn ‘cuir ar fáil ar an margadh’ táirge a sholáthar lena dháileadh nó lena úsáid ar mhargadh an Aontais le linn gníomhaíocht tráchtála, bíodh sin ar íocaíocht nó saor in aisce;

(17)  ciallaíonn ‘cuir ar an margadh’ táirge a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais den chéad uair;

(18)  ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ aon tomhaltóir, chomh maith le bainisteoir flít nó gnóthas iompar de bhóthar a cheannaíonn bonn nó a bhfuiltear ag súil leis go gceannóidh sé bonn;

(19)  ciallaíonn ‘paraiméadar’ paraiméadar boinn mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I amhail friotaíocht rollta, fliuchghreim, torann seachtrach rollta, sneachta, oighear, míleáiste nó scríobadh, ar paraiméadar é a bhfuil tionchar mór aige ar an gcomhshaol, ar shábháilteacht ar bhóithre nó ar an tsláinte le linn an bonn a úsáid; [Leasú 18]

(20)  ciallaíonn ‘cineál boinn’ leagan de bhonn a bhfuil na saintréithe teicniúla céanna, atá ábhartha i gcomhair an lipéid agus na bileoige faisnéise faoin táirge, agus an t‑aitheantóir múnla céanna, ag gach aonad de.

Airteagal 4

Freagrachtaí soláthraithe bonn

1.  Áiritheoidh soláthraithe go bhfuil an méid seo a leanas ag gabháil, saor in aisce, le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 a chuirfear ar an margadh: [Leasú 19]

(a)  maidir le gach bonn aonair, lipéad a chomhlíonann Iarscríbhinn II i bhfoirm greamáin, lena gcuirfear in iúl faisnéis agus aicme gach ceann de na paraiméadair a leagtar amach in Iarscríbhinn I, agus bileog faisnéise faoin táirge mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IV; [Leasú 20]

(b)  maidir le gach baisc d’aon bhonn amháin nó níos mó bonn atá comhionann, lipéad a chomhlíonann Iarscríbhinn II i bhfoirm chlóite, lena gcuirfear in iúl faisnéis agus aicme gach ceann de na paraiméadair a leagtar amach in Iarscríbhinn I, agus bileog faisnéise faoin táirge mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

2.  I dtaca le boinn a fhógraítear nó a dhíoltar ar an idirlíon, déanfaidh soláthraithe an lipéad a chur ar fáil agus áiritheoidh soláthraithe siad, nuair a dhéantar ceannach, go mbeidh an lipéad ar taispeáint i ngaireacht don phraghas agus gur féidir teacht ar an mbileog faisnéise faoin táirge. Féadfar an lipéad a thaispeáint trí fheidhm a bhaint as íomhá neadaithe, tar éis cliceáil luiche, ainliú luiche, méadú tadhlach ar an scáileán nó trí fheidhm a bhaint as teicnící comhchosúla. [Leasú 21]

3.  Áiritheoidh soláthraithe go mbeidh an lipéad ar taispeáint in aon fhógra amhairc le haghaidh cineál boinn faoi leith, lena n‑áirítear fógraí ar an idirlíon. [Leasú 22]

4.  Áiritheoidh soláthraithe go mbeidh an lipéad ar aon ábhar fógraíochta teicniúil a bhaineann le cineál boinn faoi leith, lena n-áirítear ábhar fógraíochta teicniúil ar an idirlíon, agus go mbeidh ceanglais Iarscríbhinn V á gcomhlíonadh aige. [Leasú 23]

5.  Maidir leis na luachanna, leis na haicmí gaolmhara, leis an aitheantóir múnla agus le haon fhaisnéis bhreise faoi fheidhmíocht a dhearbhóidh siad ar an lipéad le haghaidh na bparaiméadar riachtanach a leagtar amach in Iarscríbhinn I, mar aon leis na paraiméadair i dtaca le doiciméadacht theicniúil a leagtar amach in Iarscríbhinn 3, áiritheoidh soláthraithe go mbeidh siad soláthartha do na húdaráis Chineálcheadaithe sula ndéanfar bonn a chur ar an margadh. Admhóidh an tÚdarás Cineálcheadaithe go bhfuarthas na doiciméid ón soláthróir agus fíoróidh sé iad. [Leasú 24]

6.  Áiritheoidh soláthraithe go mbeidh na lipéid agus na bileoga faisnéise faoi tháirge a sholáthraíonn siad cruinn.

7.  Cuirfidh soláthraithe doiciméid theicniúla ar fáil d’údaráis na mBallstát nó d’aon tríú páirtí creidiúnaithe, má iarrtar sin, i gcomhréir le hIarscríbhinn III. [Leasú 25]

8.  Oibreoidh soláthraithe i gcomhar le húdaráis faireachais margaidh agus gníomhóidh siad gan mhoill chun aon chás de neamhchomhlíonadh na gceanglas, arb é a chúram é, a leagtar amach sa Rialachán seo, a leigheas ar a gconlán féin nó nuair a éileoidh údaráis faireachais margaidh orthu é.

9.  Ní dhéanfaidh soláthraithe lipéid, marcanna, siombailí ná inscríbhinní eile a sholáthar ná a chur ar taispeáint nach gcomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo, más dóchúil go gcuirfeadh siad úsáideoirí deiridh ar míthreoir nó go gcuirfeadh siad mearbhall orthu maidir leis na paraiméadair riachtanacha.

10.  Ní dhéanfaidh soláthraithe lipéid a chur ar fáil ná a chur ar taispeáint a dhéanann aithris ar an lipéad dá bhforáiltear leis an Rialachán seo.

Airteagal 5

Oibleagáidí soláthraithe bonn i ndáil leis an mbunachar sonraí táirgí

1.  Le héifeacht ón 1 Eanáir 2020 naoi mí i ndiaidh [cuir isteach dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh soláthraithe an fhaisnéis a leagtar amach in Iarrscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1369 i dtaca le bonn a tháirgfear tar éis an dáta sin a iontráil sa bhunachar sonraí sula gcuirfear ar an margadh é, ach amháin i gcás pharaiméadair thomhaiste theicniúla an mhúnla.

2.  I gcás ina gcuirtear dtáirgfear boinn ar an margadh idir [cuir isteach dáta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus an 31 Nollaig 2019 naoi mí lúide lá amháin i ndiaidh [cuir isteach dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an soláthraí, faoin 30 Meitheamh 2020 12 mhí tar éis [cuir isteach dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], an fhaisnéis a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1369 i ndáil leis na boinn sin a iontráil sa bhunachar sonraí táirgí, ach amháin i gcás pharaiméadair thomhaiste theicniúla an mhúnla.

2a.  I gcás ina gcuirfear boinn ar an margadh roimh [cuir isteach dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], féadfaidh an soláthraí an fhaisnéis a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1369 i ndáil leis na boinn sin a iontráil sa bhunachar sonraí táirgí.

3.  Go dtí go ndéanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a iontráil sa bhunachar sonraí táirgí, cuirfidh an soláthraí leagan leictreonach de na doiciméid theicniúla ar fáil lena n‑iniúchadh laistigh de 10 lá tar éis iarraidh a fháil ó údaráis faireachais margaidh.

4.  Measfar gur cineál nua boinn é bonn ar a ndéantar athruithe atá ábhartha don lipéad nó don bhileog faisnéise faoin táirge. Cuirfidh an soláthraí in iúl sa bhunachar sonraí nuair nach mbeidh aonaid de chineál boinn á gcur acu ar an margadh a thuilleadh.

5.  Nuair a chuirfear an t‑aonad deiridh de chineál boinn ar an margadh, coimeádfaidh an soláthraí an fhaisnéis maidir leis an gcineál sin boinn sa chuid den bhunachar sonraí táirgí a bhaineann le comhlíonadh go ceann tréimhse cúig bliana. [Leasú 58]

Airteagal 6

Freagrachtaí dáileoirí bonn

1.  Áiritheoidh na dáileoirí an méid seo a leanas:

(a)  go mbeidh lipéad ar bhoinn ag an bpointe díola, i gcomhréir le hIarscríbhinn II, i bhfoirm greamán arna sholáthar ag na soláthraithe i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 4(1) agus go mbeidh an greamán sin in áit ina bhfuil sé le feiceáil go soiléir; [Leasú 26]

(b)  sula ndíolfar bonn a bhaineann le baisc d’aon bhonn amháin nó níos mó bonn atá comhionann, go dtaispeánfar dtíolacfar an lipéad dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 4(1) don úsáideoir deiridh agus go cuirfear ar taispeáint go soiléir é i ngaireacht don bhonn ag an bpointe díola; [Leasú 27]

(ba)  go bhfuil an lipéad greamaithe go díreach don bhonn agus go bhfuil sé inléite ina iomláine gan aon ní ina bhac ar a infheicthe atá sé. [Leasú 28]

2.  Áiritheoidh dáileoirí go mbeidh an lipéad ar taispeáint in aon fhógra amhairc le haghaidh cineál boinn faoi leith, lena n‑áirítear fógraí ar an idirlíon. [Leasú 29]

3.  Áiritheoidh soláthraithe go mbeidh an lipéad ar aon ábhar fógraíochta teicniúil a bhaineann le cineál boinn faoi leith, lena n-áirítear ábhar fógraíochta teicniúil ar an idirlíon, agus go mbeidh ceanglais Iarscríbhinn V á gcomhlíonadh aige. [Leasú 30]

4.  I gcás nach mbeidh boinn a sholáthraítear lena ndíol le feiceáil ag an úsáideoir deiridh, cuirfidh dáileoirí cóip den lipéad ar fáil d’úsáideoirí deiridh roimh an díolachán.

5.  Áiritheoidh dáileoirí nach mór d’aon chiandíolachán ar pháipéar an lipéad a chur ar taispeáint agus go mbeidh rochtain ag an úsáideoir deiridh ar an mbileog faisnéise faoin táirge ar shuíomh gréasáin a bhfuil rochtain shaor in aisce air, nó trí chóip chlóite den bhileog sin a iarraidh.

6.  Déanfaidh dáileoirí a bhaineann úsáid as ciandíolachán atá bunaithe ar theileamhargaíocht aicmí na bparaiméadar riachtanach atá ar an lipéad a chur in iúl d’úsáideoirí deiridh, agus cuirfidh siad in iúl dóibh freisin go mbeidh rochtain acu ar an lipéad iomlán agus ar an mbileog faisnéise faoin táirge ar shuíomh gréasáin ar a bhfuil rochtain shaor in aisce, nó trí chóip chlóite a iarraidh.

7.  I dtaca le boinn a fhógraítear a dhíoltar ar an idirlíon, déanfaidh soláthraithe an lipéad a chur ar fáil agus áiritheoidh siad, nuair a dhéantar ceannach, go mbeidh an lipéad ar taispeáint go soiléir i ngaireacht don phraghas agus gur féidir teacht ar an mbileog faisnéise faoin táirge. Féadfar an lipéad a thaispeáint trí fheidhm a bhaint as íomhá neadaithe, tar éis cliceáil luiche, ainliú luiche, méadú tadhlach ar an scáileán nó trí fheidhm a bhaint as teicnící comhchosúla. [Leasú 31]

Airteagal 7

Freagrachtaí soláthraithe feithiclí agus dáileoirí feithiclí

I gcás ina mbeidh sé i gceist ag úsáideoirí deiridh feithicil nua a cheannach, cuirfidh soláthraithe agus dáileoirí feithiclí an lipéad do na boinn a sholáthraítear leis an bhfeithicil ar fáil dóibh roimh an díol, chomh maith leis an ábhar fógraíochta teicniúil ábhartha.

Airteagal 8

Modhanna tástála agus tomhais

Is trí i gcomhréir leis na modhanna tástála agus tomhais dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a chur i bhfeidhm, chomh maith leis an nós imeachta saotharlainne ailínithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn VI, a gheofar an fhaisnéis atá le soláthar faoi Airteagal 4, Airteagal 6 agus Airteagal 7 maidir leis na paraiméadair a léirítear ar an lipéad. [Leasú 32]

Airteagal 9

An nós imeachta fíorúcháin

Déanfaidh na Ballstáit comhréireacht na n‑aicmí dearbhaithe do gach ceann de na paraiméadair riachtanacha a luaitear in Iarscríbhinn I a mheas i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach in Iarscríbhinn VII.

Airteagal 10

Oibleagáidí na mBallstát

1.  Ní chuirfidh na Ballstáit bac ar bhoinn a chomhlíonann an Rialachán seo a chur ar an margadh nó i seirbhís, laistigh dá gcríocha.

2.  I gcás bonn atá in aicme atá faoi bhun aicme B, ní dhéanfaidh na Ballstáit dreasachtaí a sholáthar i leith éifeachtúlacht breosla ná i leith fliuchghreama de réir bhrí Chuid A agus Chuid B d’Iarscríbhinn I faoi seach. Chun críocha an Rialacháin seo, ní dreasachtaí iad bearta cánachais ná bearta fioscacha.

2a.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbunóidh na húdaráis faireachais margaidh córas iniúchtaí simplí agus ad hoc ar dhíolphointí chun críocha comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú. [Leasú 33]

3.  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha maidir le pionóis agus sásraí forfheidhmiúcháin a leagan síos a bheidh infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus ar na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhun, agus glacfaidh siad na bearta go léir is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

4.  Faoin 1 Meitheamh 2020, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na rialacha dá dtagraítear i mír 3 nár tugadh fógra ina leith don Choimisiún roimhe sin, agus tabharfaidh siad fógra don Choimisiún, gan mhoill, faoi aon leasú ina dhiaidh sin lena ndéantar difear dóibh.

Airteagal 11

Faireachas an Aontais ar an margadh agus rialú ar tháirgí a chuirtear ar fáil ar mhargadh an Aontais

1.  Beidh feidhm ag [Airteagal 16 go hAirteagal 29 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008/Rialachán maidir le comhlíonadh agus forfheidhmiú arna moladh faoi COM(2017)0795] maidir le táirgí atá cumhdaithe leis an Rialachán seo agus leis na gníomhartha tarmligthe ábhartha arna nglacadh dá bhun.

2.  Spreagfaidh an Coimisiún comhar agus malartú faisnéise faoi fhaireachas margaidh i dtaca le lipéadú táirgí, agus tacóidh sé leis an gcomhar agus leis an malartú faisnéise sin idir údaráis náisiúnta na mBallstát a bhfuil faireachas margaidh de chúram orthu nó atá i gceannas ar rialú na dtáirgí a chuirtear ar fáil ar mhargadh an Aontais, agus idir iad agus an Coimisiún, go háirithe trí pháirt níos mó a thabhairt do Shainghrúpa ‘AdCos um Fhaireachas Margaidh’ maidir le lipéadú bonn.

3.  Áireofar i gcláir ghinearálta um fhaireachas margaidh na mBallstát arna mbunú de bhun [Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008/Rialachán maidir le comhlíonadh agus forfheidhmiú molta faoi COM(2017)0795] gníomhaíochtaí chun forfheidhmiú éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú agus déanfar iad a neartú. [Leasú 34]

Airteagal 11a

Boinn atráchtaithe

Faoin ... [dhá bhliain tar éis dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí cheanglais nua faisnéise a thabhairt isteach sna hIarscríbhinní i gcomhair boinn atráchtaithe, ar choinníoll go bhfuil modh oiriúnach agus indéanta ar fáil. [Leasú 35]

Airteagal 12

Gníomhartha tarmligthe

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13 a bhaineann le:

(a)  athruithe a thabhairt isteach ar ábhar agus formáid an lipéid;

(aa)  paraiméadair agus ceanglais faisnéise a thabhairt isteach i gcomhair boinn sneachta agus boinn greama oighir; [Leasú 37]

(ab)  modh oiriúnach tástála a thabhairt isteach chun feidhmíocht bonn sneachta agus bonn greama oighir a thomhas; [Leasú 38]

(b)  paraiméadair nó ceanglais faisnéise a thabhairt isteach a ghabhann leis na hIarscríbhinní go háirithe maidir le míleáiste agus le scríobadh, ar choinníoll go bhfuil modhanna iomchuí tástála ar fáil; [Leasú 39]

(c)  luachanna, modhanna ríofa agus ceanglais na nIarscríbhinní a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil.

Más iomchuí, Agus gníomhartha tarmligthe á n‑ullmhú, déanfaidh an Coimisiún dearadh agus inneachar na lipéad i gcomhair grúpaí táirgí sonracha bonn a thástáil le grúpaí ionadaíocha de chustaiméirí an Aontais lena n‑áirithiú go bhfuil na lipéid sothuigthe dóibh. [Leasú 40]

Airteagal 13

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ó [cuir isteach dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 12 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 14

Meastóireacht agus tuairisciú

Faoin 1 Meitheamh 2026 2022 déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus cuirfidh a mbeidh measúnú tionchair agus suirbhé custaiméirí mar chomhlánú léi agus déanfaidh sé tuarascáil faoi bhráid a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Leis an tuarascáil, déanfar measúnú ar na ceanglais chun aicmí nua bonn, formáid nua lipéid nó paraiméadair nua bonn a thabhairt isteach, go háirithe i gcomhair míleáiste agus scríobtha, ar choinníoll go bhfuil modhanna oiriúnacha tástála ar fáil, agus beidh ag gabháil léi, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach chun an Rialachán seo a leasú. [Leasú 41]

Leis an tuarascáil sin, déanfar measúnú ar a éifeachtaí a bhí an Rialachán seo agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhun maidir le húsáideoirí deiridh a chumasú chun boinn níos ardfheidhmíochta a roghnú, lena gcuirfear san áireamh an tionchar ar ghnó, ídiú fuinnimh, sábháilteacht, astaíochtaí gás ceaptha teasa, gníomhaíochtaí faireachais margaidh agus feasacht na dtomhaltóirí. Déanfar measúnú inti freisin ar na costais agus na sochair a bhaineann le tríú páirtí a bheith ag fíorú na faisnéise ar bhonn neamhspleách éigeantach ar faisnéis í a thugtar sa lipéad, agus an taithí a fuarthas ar an gcreat réime níos leithne dar foráladh le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 á cur san áireamh freisin. [Leasú 42]

Airteagal 15

Leasú ar Rialachán (AE) 2017/1369

In Airteagal 12(2) de Rialachán (AE) Uimh. 2017/1369, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) tacú leis na húdaráis faireachais margaidh agus iad i mbun a gcuid tascanna faoin Rialachán seo agus faoi na gníomhartha tarmligthe ábhartha, lena n‑áirítear forfheidhmiú na ngníomhartha sin agus faoi Rialachán (AE) [cuir isteach tagairt don rialachán seo]”.

"

Airteagal 16

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 a aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009.

Déanfar tagairtí do na Rialacháin aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá in Iarscríbhinn VIII.

Airteagal 17

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Meitheamh 2020 ... [12 mhí ó dháta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Paraiméadair bhonn a thástáil, a ghrádú agus a thomhas

Cuid A: Aicmí éifeachtúlachta breosla

Ní mór Déanfar an aicme éifeachtúlachta breosla a chinneadh agus a léiriú ar an lipéad ar bhonn chomhéifeacht na friotaíochta rollta (RRC) de réir an scála ‘A’ go ‘G’ a shonraítear thíos agus tomhaisfear i gcomhréir le hIarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus leis na leasuithe iardain arna ndéanamh air agus a ailíniú de réir an nós imeachta a leagtar síos in Iarscríbhinn VI. [Leasú 44]

Má dhéantar cineál boinn a fhormheas le haghaidh níos mó ná aon aicme boinn amháin (e.g. C1 agus C2), is é an scála grádaithe sin atá infheidhme maidir leis an aicme is airde boinn (e.g. C2, seachas C1) an scála a úsáidfear chun aicme éifeachtúlachta breosla an chineáil sin boinn a chinneadh.

Ní dhéanfar aicme F i gcomhair boinn C1, C2 agus C3 a chur ar an margadh a thuilleadh i ndiaidh chur chun feidhme iomlán na forála um cheanglais chineálcheadaithe de Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 agus is i liath a léireofar ar an lipéad í. [Leasú 45]

Boinn C1

Boinn C2

Boinn C3

RRC i kg/t

Aicme

éifeachtúlachta

fuinnimh

RRC i kg/t

Aicme

éifeachtúlachta

fuinnimh

RRC i kg/t

Aicme

éifeachtúlachta

fuinnimh

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Folamh

D

Folamh

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

[Leasú 46]

Cuid B: Aicmí fliuchghreama

1.  Déanfar aicme fliuchghreama a chinneadh agus a léiriú ar an lipéad ar bhonn na treoiruimhreach fliuchghreama (G) de réir an scála ‘A’ go ‘G’ a shonraítear sa tábla thíos, arna ríomh i gcomhréir le pointe 2 agus arna thomhas i gcomhréir le hIarscríbhinn 5 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117. [Leasú 47]

1a.  Ní dhéanfar aicme F i gcomhair boinn C1, C2 agus C3 a chur ar an margadh a thuilleadh i ndiaidh chur chun feidhme iomlán na forála um cheanglais chineálcheadaithe de Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 agus is i liath a léireofar ar an lipéad í. [Leasú 48]

2.  An treoiruimhir don fhliuchghreim (G) a ríomh

G = G(T) - 0,03

áit ina mbeidh:

Boinn C1

Boinn C2

Boinn C3

G

Aicme fliuchghreama

G

Aicme fliuchghreama

G

Aicme fliuchghreama

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Folamh

G

Folamh

G

G ≤ 0,64

G

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Folamh

D

Folamh

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

G(T) = treoiruimhir fliuchghreama an bhoinn iarrthaigh mar a thomhaistear é in aon timthriall tástála amháin

[Leasú 49]

Cuid C: Aicmí agus luach torainn sheachtraigh rollta agus luach tomhaiste [Leasú 50]

Déanfar luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta (N) a dhearbhú i ndeicibeilí agus a ríomh i gcomhréir le hIarscríbhinn 3 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117. [Leasú 51]

Déanfar aicme an torainn sheachtraigh rollta a chinneadh agus a léiriú ar an lipéad mar a leanas, ar bhonn i gcomhréir leis na luachanna teorann (LV) de Chéim 2 a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 UNECE Uimh. 117: [Leasú 52]

N i dB

Aicme an Torainn sheachtraigh rollta

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000002.png

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000003.png

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000004.png

N > LV - 3 N > LV

[Leasú 53]

Cuid D: Greim sneachta

Déanfar an fheidhmíocht sa sneachta a thástáil a lipéadú i gcomhréir le hIarscríbhinn 7 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117. [Leasú 54]

Rangófar mar bhonn sneachta bonn a chomhlíonann na luachanna íosta maidir le treoiruimhir sneachta a leagtar amach i Rialachán UNECE Uimh. 117 agus áireofar féadfar an deilbhín seo a leanas ar an lipéad. [Leasú 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000005.png

Cuid E: Greim ar an oighear

Déanfar an fheidhmíocht ar an oighear a a thástáil a lipéadú i gcomhréir le ISO 19447. [Leasú 56]

Rangófar mar bhonn oighir bonn a chomhlíonann na luachanna íosta maidir le treoiruimhir oighir a leagtar amach in ISO 19447 agus a cineálcheadaíodh de réir na feidhmíochta sneachta i Rialachán UNECE Uimh. 117 agus áireofar féadfar an deilbhín seo a leanas ar an lipéad. [Leasú 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000006.png

IARSCRÍBHINN II

Formáid an lipéid

1.  Lipéid

1.1.  Beidh an fhaisnéis seo a leanas san áireamh ar na lipéid i gcomhréir leis na léaráidí thíos.

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000009.png

I.  Ainm nó trádmharc an tsoláthraí;

II.  Aitheantóir múnla an tsoláthraí, nuair a chiallaíonn ‘aitheantóir múnla’ an cód, atá alfa-uimhriúil de ghnáth, lena ndéantar dealú idir cineál sonrach boinn agus cineál eile arb ionann trádmharc nó ainm céanna soláthraí dóibh;

III.  Cód QR;

IV.  Éifeachtacht bhreosla;

V.  Fliuchghreim;

VI.  Torann seachtrach rollta;

VII.  Greim sneachta;

VIII.  Greim ar an oighear.

2.  Dearadh an lipéid

2.1.  Beidh dearadh an lipéid mar an gcéanna leis an lipéid thíos:

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000010.png

2.2.  Beidh an lipéad ar a laghad 90 mm ar leithead agus 130 mm ar airde. I gcás ina gclóbhuailtear an lipéad i bhformáid atá níos mó ná sin, mar sin féin beidh an t‑ábhar atá clóbhuailte ar an lipéad a bheith i gcomhréir leis na sonraíochtaí thuas.

2.3.  Beidh an lipéad de réir na gceanglas seo a leanas:

(a)  Is iad na dathanna a bheidh ann ná CMBD - cian, maigeanta, buí agus dubh - agus luafar iad de réir an tsampla seo a leanas: 00-70-X-00 0 % cian, 70 % maigeanta, 100 % buí, 0 % dubh;

(b)  Is do na heochracha eolais atá luaite i bpointe 2.1 a thagraíonn na huimhreacha atá liostaithe thíos:

(1)  Imeall an lipéid: fleasc: 1,5 pt - dath: X-10-00-05;

(2)  Calibri regular 8 pt;

(3)  Brat na hEorpa: leithead: 15 mm, airde: 10 mm;

(4)  Meirge: leithead: 51,5 mm, airde: 13 mm;

Téacs "BRANDA": Calibri Bold 15 pt, 100 % bán;

Téacs "Uimhir an Mhúnla": Calibri regular 13 pt, 100 % bán;

(5)  Cód QR; leithead: 13 mm, airde: 13 mm;

(6)  Scála ‘A’ go ‘F’:

Saigheada: airde: 5,6 mm, bearna: 0,78 mm, fleasc dhubh: 0,5 pt – dathanna:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00.

(7)  Líne: leithead: 88 mm, airde: 2 pt - Dath: X-00-00-00;

(8)  Picteagram don torann seachtrach rollta;

Picteagram mar atá léirithe: leithead: 25,5 mm, airde: 17 mm – dath: X-10-00-05;

(9)  Saighead:

Saighead: leithead: 20 mm, airde: 10 mm, 100 % dubh;

Téacs: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bán;

Téacs an aonaid: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bán;

(10)  Pictreagram oighear:

Picteagram mar atá léirithe: leithead: 15 mm, airde: 15 mm – fleasc: 1,5 pt - dath: 100 % dubh;

(11)  Picteagram don sneachta;

Picteagram mar atá léirithe: leithead: 15 mm, airde: 15 mm – fleasc: 1,5 pt - dath: 100 % dubh;

(12)  ‘A’ go ‘G’: Calibri regular 13 pt – 100 % dubh;

(13)  Saigheada:

Saigheada: leithead: 11,4 mm, airde: 9 mm, 100 % dubh;

Téacs: Calibri Bold 17 pt, 100 % bán;

(14)  Pictreagram éifeachtúlacht bhreosla:

Picteagram mar atá léirithe: leithead: 19,5 mm, airde: 18,5 mm – dath: X-10-00-05;

(15)  Picteagram don fliuchghreim;

Picteagram mar atá léirithe: leithead: 19 mm, airde: 19 mm – dath: X-10-00-05.

(c)  Cúlra bán a bheidh ann.

2.4.  Beidh an aicme boinn (C1 nó C2) ar taispeáint ar an lipéad san fhormáid a fhorordaítear sa léaráid atá i bpointe 2.1.

IARSCRÍBHINN III

Doiciméadacht theicniúil

Beidh an méid seo a leanas san áireamh leis an doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear in Airteagal 4(7):

(a)  ainm agus seoladh an tsoláthraí;

(b)  aitheantas agus síniú an duine atá cumhachtaithe le ceangal a chur ar an soláthraí;

(c)  trádainm nó trádmharc an tsoláthraí;

(d)  múnla an bhoinn,

(e)  toisí an bhoinn, an treoiruimhir ualaigh agus an rátáil luais;

(f)  tagairtí do na modhanna tomhais a cuireadh i bhfeidhm.

IARSCRÍBHINN IV

An bhileog faisnéise faoin táirge

Beidh an fhaisnéis ar an mbileog faisnéise faoi bhoinn san áireamh i mbróisiúr na táirge nó i ndoiciméid eile a chuirfear ar fáil leis an táirge agus beidh an méid seo a leanas san áireamh leis:

(a)  ainm nó trádmharc an tsoláthraí;

(b)  aitheantóir múnla an tsoláthraí;

(c)  aicme éifeachtúlachta breosla an bhoinn i gcomhréir le hIarscríbhinn I;

(d)  aicme fliuchghreama an bhoinn i gcomhréir le hIarscríbhinn I;

(e)  aicme torainn sheachtraigh rollta agus deicibeilí i gcomhréir le hIarscríbhinn I;

(f)  cibé acu is bonn sneachta é an bonn;

(g)  cibé acu is bonn oighir é an bonn.

IARSCRÍBHINN V

Faisnéis a sholáthrófar in ábhar fógraíochta teicniúil

1.  Is san ord atá sonraithe thíos a sholáthrófar faisnéis faoi bhoinn a bheidh san áireamh in ábhar fógraíochta teicniúil:

(a)  an aicme éifeachtúlachta breosla (an litir ‘A’ go ‘F’);

(b)  an aicme fliuchghreama (an litir ‘A’ go ‘G’);

(c)  luach tomhaiste agus aicme an torainn sheachtraigh rollta (dB);

(d)  cibé acu is bonn sneachta é an bonn;

(e)  cibé acu is bonn oighir é an bonn.

2.  Comhlíonfaidh an fhaisnéis a sholáthraítear i bpointe 1 na ceanglais seo a leanas:

(a)  ní mór í a bheith soléite;

(b)  ní mór í a bheith sothuigthe;

(c)  má tá grádú éagsúil ar fáil le haghaidh cineáil áirithe boinn, de réir toise nó paraiméadar eile, luafar an raon idir an bonn is ísle feidhmíochta agus an bonn is airde feidhmíochta.

3.  Ina theannta sin, ní mór do na soláthraithe an méid seo a leanas a chur ar fáil ar a láithreáin ghréasáin:

(a)  nasc leis an leathanach gréasáin ábhartha de chuid an Choimisiúin atá tiomnaithe don Rialachán seo;

(b)  míniú ar na picteagraim atá clóbhuailte ar an lipéad;

(c)  ráiteas ina dtugtar léiriú suntasach á rá go bhfuil spáráil breosla agus sábháilteacht ar bhóithre ag brath go mór ar iompraíocht an tiománaí, agus go háirithe, na nithe seo a leanas á léiriú:

–  is féidir ídiú breosla a laghdú go mór ach a bheith ag tiomáint ar bhealach éiceolaíoch;

–  is gá brú na mbonn a sheiceáil go rialta chun feidhmíocht a bharrfheabhsú i dtaca le fliuchghreim agus éifeachtúlacht bhreosla de;

–  ní mór faid stoptha a urramú i gcónaí.

IARSCRÍBHINN VI

Nós imeachta ailínithe saotharlainne le friotaíocht rollta a thomhas

1.  Sainmhínithe

Chun críocha an nós imeachta ailínithe saotharlainne, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1.  ciallaíonn ‘saotharlann tagartha’ saotharlann atá mar chuid de líonra na saotharlann ar foilsíodh a n‑ainmneacha chun críocha an nós imeachta ailínithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá in ann cruinneas na dtorthaí tástála a bhaint amach a chinntear in Alt 3 lena meaisín tagartha;

2.  ciallaíonn ‘saotharlann iarrthach’ saotharlann a ghlacann páirt sa nós imeachta ailínithe nach saotharlann tagartha í;

3.  ciallaíonn ‘bonn ailínithe’ bonn arna thástáil chun críocha an nós imeachta ailínithe a fheidhmiú;

4.  ciallaíonn 'tacar bonn ailínithe’ tacar de chúig bhonn ailínithe nó níos mó chun aon mheaisín amháin a ailíniú;

5.  ciallaíonn ‘luach sannta’ luach teoiriciúil Chomhéifeacht na Friotaíochta Rollta (RRC) d’aon bhonn ailínithe mar a thomhaistear é i saotharlann tagartha atá ionadaíoch ar an líonra saotharlann tagartha a úsáidtear don nós imeachta ailínithe;

6.  ciallaíonn ‘meaisín’ gach fearsaid tástála boinn in aon mhodh sonrach tomhaiste amháin. Mar shampla, ní mheasfar gurb aon mheaisín amháin iad dhá fhearsaid ag gníomhú ar an druma céanna.

2.  Forálacha ginearálta

2.1.  Prionsabal

Beidh Comhéifeacht thomhaiste (m) na Friotaíochta Rollta i saotharlann tagartha (l), (RRCm,l), ailínithe le luachanna sannta líonra na saotharlann tagartha.

Beidh Comhéifeacht thomhaiste (m) na Friotaíocht Rollta arna fháil trí meaisín i saotharlann iarrthach (c), RRCm,c, ailínithe trí shaotharlann tagartha amháin dá rogha líonra.

2.2.  Ceanglais maidir le bonn a roghnú

Roghnófar tacar de chúig bhonn ailínithe nó níos mó le haghaidh an phróisis ailínithe leis na critéir thíos a chomhlíonadh. Roghnófar tacar amháin le haghaidh boinn C1 agus boinn C2 le chéile, agus tacar eile le haghaidh boinn C3.

(a)  Roghnófar an tacar bonn ailínithe chun raon na RRCanna éagsúla de bhoinn C1 agus boinn C2 le chéile nó de bhoinn C3 a chumhdach. Ar aon chaoi, beidh an difríocht idir an RRCm is airde den tacar bonn, agus an RRCm is ísle den tacar bonn, roimh agus tar éis ailínithe, ar a laghad cothrom leis an méid seo a leanas:

(i)  3 kg/t le haghaidh boinn C1 agus boinn C2; agus

(ii)  2 kg/t le haghaidh boinn C3.

(b)  Déanfar an RRCm sna saotharlanna iarrthacha nó sna saotharlanna tagartha (RRCm,cRRCm,l) bunaithe ar luachanna dearbhaithe RRC gach boinn ailínithe sa tacar a dháileadh go cothrom.

(c)  Cumhdóidh luachanna innéacs ualaigh go leordhóthanach raon na mbonn a bheidh le tástáil, rud a chinnteoidh go gcumhdóidh luachanna fórsa na friotaíochta rollta raon na mbonn a bheidh le tástáil freisin.

Déanfar gach bonn ailínithe a sheiceáil roimh a úsáide agus déanfar é a ionadú nuair atá an méid seo a leanas i gceist leis:

(a)  léirítear go bhfuil sé i riocht a fhágann nach féidir é a úsáid le haghaidh tuilleadh tástálacha; agus/nó

(b)  tá diallais de RRCm,c RRCm,l ann atá níos mó ná 1,5 faoin gcéad i gcomparáid le tomhais níos luaithe tar éis cheartúchán a dhéanamh i leith aon fhéithiú meaisín.

2.3.  Modh tomhais

Tomhaisfidh an tsaotharlann tagartha gach bonn ailínithe ceithre huaire agus coinneoidh sí na trí thoradh deiridh le haghaidh tuilleadh anailíse, i gcomhréir le halt 4 d’Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air agus ag cur na coinníollacha a leagtar amach i mír 3 d’Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air i bhfeidhm.

Tomhaisfidh an tsaotharlann iarrtha gach bonn ailínithe (n+1) uair, agus n sainmhínithe in Alt 5, agus coinneoidh sí na n toradh deiridh le haghaidh tuilleadh anailíse, i gcomhréir le halt 4 d’Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 11 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air agus ag cur na coinníollacha a leagtar amach i mír 3 d’Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air i bhfeidhm.

Gach uair a thomhaisfear bonn ailínithe, bainfear an chóimeáil boinn/rotha ón meaisín agus leanfar an nós imeachta tástála iomlán a shonraítear i mír 4 d’Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air arís ón tús.

Déanfaidh an tsaotharlann iarrthach nó an tsaotharlann tagartha an méid seo a leanas a ríomh:

(a)  luach tomhaiste gach boinn ailínithe i leith gach tomhais mar a shonraítear in Iarscríbhinn 6, mír 6.2 agus mír 6.3, a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air (i.e. ceartuithe i leith teochta de 25 °C agus trastomhais druma de 2 m);

(b)  meánluach na dtrí (i gcás saotharlanna tagartha) nó n (i gcás saotharlanna iarrthacha) luachanna tomhaiste deiridh de gach bonn ailínithe; agus

(c)  an diallas caighdeánach (σm) mar seo a leanas:

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000012.png

i gcás:

gurb i an t‑áiritheoir ó 1 go p le haghaidh na boinn ailínithe;

gur j an t‑áiritheoir ó 2 go n+1 don n athdhéanamh deiridh de gach tomhais ar bhonn ailínithe faoi leith

gur n+1 líon na n‑atomhas ar bhoinn (n+1=4 le haghaidh saotharlanna tagartha agus n+1 ≥4 le haghaidh saotharlanna iarrthacha);

gur p líon na mbonn ailínithe (p ≥ 5).

2.4.  Formáidí sonraí atá le húsáid le haghaidh ríomhaireachta agus le haghaidh torthaí

–  Déanfar na luachanna tomhaiste RRC a bheidh ceartaithe i leith trastomhais druma agus i leith teochta a shlánú go 2 dheachúil.

–  Ansin déanfar an ríomhaireacht leis na digití go léir: ní dhéanfar aon slánú eile ach amháin ar na cothromóidí ailínithe deiridh.

–  Taispeánfar gach luach a bhaineann le diallas caighdeánach go 3 dheachúil.

–  Taispeánfar gach luach RRC go 2 dheachúil.

–  Déanfar gach comhéifeacht ailínithe (A1l, B1l, A2c agus B2c) a shlánú agus a thaispeáint go 4 dheachúil.

3.  Ceanglais is infheidhme maidir leis na saotharlanna tagartha agus cinneadh na luachanna sannta

Cinnfidh líonra saotharlann tagartha luachanna sannta gach boinn ailínithe. Déanfaidh an líonra cobhsaíocht agus bailíocht na luachanna sannta a mheas gach dara bliain.

Comhlíonfaidh gach saotharlann tagartha atá páirteach sa líonra sonraíochtaí Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe arna ndéanamh air agus beidh diallas caighdeánach (σm) ann mar seo a leanas:

(a)  nach mó ná 0,05kg/t le haghaidh boinn d’aicme C1 agus aicme C2; agus

(b)  nach mó ná 0,05kg/t le haghaidh boinn d’aicme C3.

Déanfar tacair na mbonn ailínithe, a bheidh i gcomhréireacht le sonraíochtaí Alt 2.2, a thomhas i gcomhréir le hAlt 2.3, ag gach saotharlann tagartha sa líonra.

Is ionann luach sannta gach boinn ailínithe agus meán na luachanna tomhaiste tugtha ag saotharlanna tagartha an líonra don bhonn ailínithe.

4.  An nós imeachta chun saotharlann tagartha a ailíniú leis na luachanna a shanntar

Déanfaidh gach saotharlann tagartha í féin a ailíniú le gach tacar nua luachanna sannta agus i gcónaí tar éis aon athrú suntasach ar an meaisín nó aon fhéithiú sna sonraí faireacháin a bhaineann le bonn rialaithe an mheaisín.

Bainfidh an t‑ailíniú úsáid as teicníc cúlchéimnithe línigh le haghaidh gach sonra aonair. Déanfar na comhéifeachtaí cúlchéimnithe, A1l agus B1l, a ríomh mar seo a leanas:

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000013.png

i gcás:

gur RRC luach sannta chomhéifeacht na friotaíochta rollta;

gur RRCm,l luach tomhaiste aonair chomhéifeacht na friotaíochta rollta ag an tsaotharlann tagartha “l” (lena n‑áirítear ceartúcháin i leith teochta agus trastomhais druma)

5.  Ceanglais is infheidhme maidir le saotharlanna iarrthacha

Déanfaidh saotharlanna iarrthacha an nós imeachta ailínithe ar a laghad uair amháin gach dara bliain i leith gach meaisín agus i gcónaí tar éis aon athrú suntasach ar an meaisín nó aon fhéithiú de shonraí faireacháin a bhaineann le bonn rialaithe an mheaisín.

Déanfar tacar comhchoiteann de chúig bhonn éagsúil, atá i gcomhréireacht le sonraíochtaí Alt 2.2, a thomhas i gcomhréir le hAlt 2.3, ag an tsaotharlann iarrthach ar dtús agus ina dhiaidh sin ag saotharlann tagartha amháin. Is féidir níos mó ná cúig bhonn ailínithe a thástáil má iarrann an tsaotharlann iarrthach é sin.

Soláthróidh an tsaotharlann iarrthach an bonn ailínithe don tsaotharlann tagartha roghnaithe.

Comhlíonfaidh an tsaotharlann iarrthach (c) sonraíochtaí Iarscríbhinn 6 a ghabhann le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe arna ndéanamh air agus b’fhearr go mbeadh diallais chaighdeánacha (am) ann mar seo a leanas:

(a)  nach mó ná 0,075 kg/t le haghaidh boinn d’aicme C1 agus aicme C2; agus

(b)  nach mó ná 0,06 kg/t le haghaidh boinn d’aicme C3.

Más rud é go bhfuil diallas caighdeánach (σm) na saotharlainne iarrthaí níos airde ná na luachanna thuas le ceithre thomhas, agus go n‑úsáidtear na trí cinn dheiridh le haghaidh na ríomhaireachta, ansin méadófar líon n+1 na n‑uaireanta a athdhéantar an tomhais mar seo a leanas i ndáil leis an mbaisc iomlán:

n+1 = 1+(σm/γ)2, slánaithe suas go dtí an chéad slánuimhir eile is airde

i gcás:

γ = 0,043 kg/t le haghaidh boinn Aicme C1 agus boinn Aicme C2;

γ = 0,035 kg/t le haghaidh boinn Aicme C3;

6.  An nós imeachta chun saotharlann iarrthach a ailíniú

Déanfaidh saotharlann tagartha (i) amháin den líonra an fheidhm chúlchéimnithe líní ar shonraí aonair uile na saotharlainne iarrthaí (c) a ríomh. Déanfar na comhéifeachtaí cúlchéimnithe, A2c agus B2c, a ríomh mar seo a leanas:

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000014.png

i gcás:

gur RRCm,l luach tomhaiste aonair chomhéifeacht na friotaíochta rollta ag an tsaotharlann tagartha (i) (lena n‑áirítear ceartúcháin i leith teochta agus trastomhais druma)

gur RRCm,l luach tomhaiste aonair chomhéifeacht na friotaíochta rollta ag an tsaotharlann iarrthach (c) (lena n‑áirítear ceartúcháin i leith teochta agus trastomhais druma)

Má tá comhéifeacht chinntiúcháin R² faoi bhun 0,97, ní dhéanfar an tsaotharlann iarrthach a ailíniú.

Déantar RRC ailínithe bonn arna dtástáil ag an tsaotharlann iarrtach a ríomh mar seo a leanas:

20190326-P8_TA(2019)0230_GA-p0000015.png

IARSCRÍBHINN VII

An nós imeachta fíorúcháin

Déanfar comhréireacht na n‑aicmí dearbhaithe maidir le héifeachtúlacht bhreosla, fliuchghreim agus torann seachtrach rollta leis an Rialachán seo, mar aon leis na luachanna dearbhaithe, agus aon fhaisnéis bhreise maidir le feidhmíocht a bheidh ar an lipéad, a mheasúnú i gcás gach cineáil boinn nó i gcás gach grúpála bonn, mar a chinneann an soláthraí, de réir ceann de na nósanna imeachta seo a leanas:

(a)  tástáiltear aon bhonn amháin nó aon tacar amháin bonn ar dtús.

1.  Má tá an luach tomhaiste comhréireach leis an aicme dhearbhaithe nó le luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta laistigh den lámháltas a shainmhínítear i dTábla 1, measfar go bhfuil toradh na tástála sásúil;

2.  Más rud é nach bhfuil na luachanna tomhaiste comhréireach leis na aicmí dearbhaithe nó le luach dearbhaithe an torainn sheachtraigh rollta laistigh den raon a shainmhínítear i dTábla 1, tástáiltear trí bhonn eile nó trí tacar eile bonn. Úsáidtear meán na luachanna tomhais a fhaightear ó na trí bhonn nó na trí thacar bonn a thástáiltear chun measúnú a dhéanamh ar an gcomhréireacht leis an bhfaisnéis a dearbhaíodh laistigh den raon a shainmhínítear i dTábla 1;

(b)  i gcás ina ndíorthaíonn na haicmí lipéadaithe nó na luachanna lipéadaithe ó thorthaí tástála cineálcheadaithe arna bhfáil i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, nó i gcomhréir le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus leis na leasuithe iardain arna ndéanamh air, féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as sonraí tomhaiste

San áireamh leis an measúnú ar na sonraí tomhais a gheobhfar ó na tástálacha maidir le comhréireacht táirgeachta beidh na liúntais a shainmhínítear i dTábla 1.

Tábla 1

Paraiméadar tomhaiste

Lamháltais fíorúcháin

Comhéifeacht na friotaíochta rollta (éifeachtúlacht bhreosla)

Ní bheidh an luach tomhaiste ailínithe níos mó ná 0,3 kg/1 000kg os cionn uasteorainn (anRRC is airde) na haicme dearbhaithe.

Torann seachtrach rollta

Ní bheidh an luach tomhaiste níos mó ná 1 dB(A) os cionn luach dearbhaithe N.

Fliuchghreim

Ní bheidh an luach tomhaiste G(T) faoi bhun íosteorann (luach íosta G) na haicme dearbhaithe.

Greim sneachta

Ní bheidh an luach tomhaiste faoi bhun na treoiruimhreach íosta d’fheidhmíocht sa sneachta.

Greim ar an oighear

Ní bheidh an luach tomhaiste faoi bhun na treoiruimhreach íosta d’fheidhmíocht ar an oighear.

IARSCRÍBHINN VIII

Tábla comhghaoil

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009

An Rialachán seo

Airteagal 1(1)

Airteagal 1(1)

Airteagal 1(2)

Airteagal 1(2)

Airteagal 2(1)

Airteagal 2(1)

Airteagal 2(2)

Airteagal 2(2)

Airteagal 3(1)

Airteagal 3(1)

Airteagal 3(2)

Airteagal 3(2)

-

Airteagal 3(3)

Airteagal 3(3)

Airteagal 3(4)

Airteagal 3(4)

Airteagal 3(5)

-

Airteagal 3(6)

Airteagal 3(5)

Airteagal 3(7)

-

Airteagal 3(8)

-

Airteagal 3(9)

Airteagal 3(6)

Airteagal 3(10)

Airteagal 3(7)

Airteagal 3(11)

Airteagal 3(8)

Airteagal 3(12)

Airteagal 3(9)

Airteagal 3(13)

Airteagal 3(10)

Airteagal 3(14)

Airteagal 3(11)

Airteagal 3(15)

-

Airteagal 3(16)

Airteagal 3(12)

Airteagal 3(17)

Airteagal 3(13)

Airteagal 3(18)

-

Airteagal 3(19)

Airteagal 4

Airteagal 4

Airteagal 4(1)

Airteagal 4(1)

Airteagal 4(1)(a)

Airteagal 4(1)(b)

Airteagal 4(1)(b)

Airteagal 4(1)(b)

Airteagal 4(2)

-

-

Airteagal 4(2)

-

Airteagal 4(3)

Airteagal 4(3)

Airteagal 4(4)

Airteagal 4(4)

Airteagal 4(6)

-

Airteagal 4(5)

-

Airteagal 4(6)

-

Airteagal 4(7)

-

Airteagal 4(8)

-

Airteagal 4(9)

-

Airteagal 5

Airteagal 5

Airteagal 6

Airteagal 5(1)

Airteagal 6(1)

Airteagal 5(1)(a)

Airteagal 6(1)(a)

Airteagal 5(1)(b)

Airteagal 6(1)(b)

-

Airteagal 6(2)

-

Airteagal 6(3)

Airteagal 5(2)

Airteagal 6(4)

Airteagal 5(3)

-

-

Airteagal 6(5)

-

Airteagal 6(6)

-

Airteagal 6(7)

Airteagal 6

Airteagal 7

Airteagal 7

Airteagal 8

Airteagal 8

Airteagal 9

Airteagal 9(1)

Airteagal 10(1)

Airteagal 9(2)

-

Airteagal 10

Airteagal 10(2)

Airteagal 11

Airteagal 12

-

Airteagal 12(a)

-

Airteagal 12(b)

-

Airteagal 12(c)

Airteagal 11(a)

-

Airteagal 11(b)

-

Airteagal 11(c)

Airteagal 12(d)

Airteagal 12

Airteagal 11

-

Airteagal 11(1)

-

Airteagal 11(2)

-

Airteagal 11(3)

-

Airteagal 13

Airteagal 13

-

Airteagal 14

-

-

Airteagal 14

Airteagal 15

-

-

Airteagal 15

-

Airteagal 16

Airteagal 16

Airteagal 17

(1)IO L […], […], lch. […].
(2)IO L […], […], lch. […].
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019.
(4)COM(2017)0658.
(5)Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile (IO L 342 de 22.12.2009, lch. 46).
(6)Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n‑aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 200, 31.7.2009, lch. 1).
(7)Treoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir le torann timpeallachta a mheasúnú agus a bhainistiú (IO L 189, 18.7.2002, lch. 12).
(8)IO L307, 23.11.2011, lch.3
(9)COM(2018)0028.
(10)Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n‑aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 28.7.2017, lch. 1).
(11)COM(2017)0279.
(12)Tagairt le cur isteach uair amháin atá an togra glactha.
(13)Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L218, 13.8.2008, lch. 30).
(14)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 20 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais