Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0148(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0086/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0086/2019

Viták :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0230

Elfogadott szövegek
PDF 537kWORD 394k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0296),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 114. cikkére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0190/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0086/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 280. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0148

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére és 194. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az Unió elkötelezett egy olyan energiaunió kialakítása mellett, amely előretekintő éghajlat-politikát folytat. Az üzemanyag-hatékonyság lényeges eleme a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós éghajlat- és energiapolitikai keretnek, és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében.

(2)  A Bizottság felülvizsgálta(3) az Európai Parlament és a Tanács(4) 1222/2009/EK rendeletének hatékonyságát, és megállapította, hogy a hatékonyság javítása érdekében szükség van a rendelet rendelkezéseinek frissítésére.

(3)  Az 1222/2009/EK rendeletet egy új rendelettel kell helyettesíteni, amely magában foglalja a 2011-es változtatásokat, valamint módosítja és megerősíti annak egyes rendelkezéseit a tartalom egyértelműsítése és frissítése érdekében, az elmúlt években a gumiabroncsokat érintő technológiai fejlődés figyelembevételével. Tekintettel azonban arra, hogy az üzemanyag-hatékonyság szempontjából a kínálat és a kereslet alig változott, e szakaszban nincs szükség az üzemanyag-hatékonyság besorolási skálájának átalakítására. Másrészről az említett változás hiányának hátterében álló okokat, valamint a beszerzési tényezőket, például az árat, a teljesítményt stb. indokolt megvizsgálni. [Mód. 1]

(4)  A közlekedési ágazat az Unió energiafogyasztásának egyharmadát teszi ki. 2015-ben az Unió teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22 %-áért a közúti szállítás volt felelős. A gumiabroncsok – főként gördülési ellenállásuk miatt – a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 5–10 %-áért felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési ellenállásának csökkentése jelentős mértékben hozzájárulna a közúti közlekedés üzemanyag-hatékonyságához, és ezáltal a kibocsátás csökkentéséhez, valamint a közlekedési ágazat dekarbonizációjához. [Mód. 2]

(4a)  A közúti közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok teljesítése érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok – a Bizottsággal együttműködve – ösztönzőket vezessenek be az üzemanyag-hatékony és biztonságos C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok új technológiai eljárásait szolgáló innovációhoz. [Mód. 3]

(5)  A gumiabroncsokat számos, egymással összefüggő paraméterrel lehet jellemezni. Az egyik paraméter javítása, például a gördülési ellenállás csökkentése kedvezőtlenül befolyásolhat más paramétereket, például a nedves tapadást; ezzel szemben a nedves tapadás javítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső gördülési zajt. A gumiabroncsgyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméternek a már teljesített normákat meghaladó mértékű optimalizálására.

(6)  Az üzemanyag-hatékony gumiabroncsok költséghatékonyak lehetnek, mivel az üzemanyag-megtakarítás bőségesen ellensúlyozza a gumiabroncsok magasabb előállítási költségéből adódó magasabb vételárát.

(7)  A 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) fogalmazza meg a gumiabroncsok gördülési ellenállására vonatkozó minimumkövetelményeket. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a gumiabroncsok gördülési ellenállása által előidézett energiaveszteségek jelentős, az említett minimumkövetelményeket meghaladó mértékű csökkentését. Ezért a közúti közlekedés környezeti hatásainak csökkentése érdekében helyénvaló frissíteni a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, hogy ezzel üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönözzék a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat szolgáltatnak erről a paraméterről.

(7a)  A gumiabroncs-címkézés fejlesztésének köszönhetően a fogyasztók relevánsabb és összehasonlítható információkkal rendelkezhetnek az üzemanyag-hatékonyságról, a biztonságról és a gumiabroncsok keltette zajról, valamint költséghatékony és környezetbarát vásárlói döntéseket hozhatnak az új gumiabroncsok vásárlásakor. [Mód. 5]

(8)  A forgalmi zaj komoly kellemetlenségeket okoz, és káros az egészségre nézve. A 661/2009/EK rendelet minimumkövetelményeket fogalmaz meg a gumiabroncsok külső gördülési zajára vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a külső gördülési zaj jelentős, az említett minimumkövetelményeket meghaladó mértékű csökkentését. A forgalmi zaj csökkentése érdekében ezért indokolt frissíteni a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, ezzel alacsonyabb külső gördülési zajt keltő gumiabroncsok vásárlására ösztönözve a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat közölnek erről a paraméterről.

(9)  A külső gördülési zajjal kapcsolatos összehangolt információk közlése a forgalmi zaj korlátozására tett intézkedések megvalósítását is megkönnyíti, és hozzájárul a gumiabroncsok forgalmi zajkeltő hatásával kapcsolatos fokozottabb tudatossághoz is a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv keretében(6).

(10)  A 661/2009/EK rendelet minimumkövetelményeket fogalmaz meg a gumiabroncsok nedves tapadási teljesítményére vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a nedves tapadás jelentős, az említett követelményeket meghaladó mértékű javítását, és ezzel együtt a nedves féktávolságok csökkentését. Ezért a közúti közlekedésbiztonság növelése érdekében indokolt frissíteni a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, ezzel jobb nedves tapadási teljesítményt nyújtó gumiabroncsok vásárlására ösztönözve a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat közölnek erről a paraméterről.

(11)  A nemzetközi kerettel történő összehangolás biztosítása érdekében a 661/2009/EK rendelet az ENSZ EGB 117. előírására(7) hivatkozik, amely tartalmazza a gumiabroncsok gördülési ellenállásának, zajának, nedves és havas útviszonyok között nyújtott tapadási teljesítményének mérésére szolgáló módszereket.

(12)  Annak Az Unión belüli hidegebb éghajlatú térségek közlekedésbiztonságának javítása, valamint annak érdekében, hogy a végfelhasználók információt kapjanak a havas és jeges útviszonyokra kialakított speciális gumiabroncsok teljesítményéről, elő kell írni a havas és jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokra vonatkozó információs követelmények feltüntetését a címkén. A havas és jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsok egyedi paraméterekkel rendelkeznek, amelyek nem feleltethetők meg teljes mértékben a gumiabroncsok más típusainak. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók átgondolt és megalapozott döntéseket hozhassanak, a havas és jeges útviszonyok közötti tapadásra vonatkozó információkat, továbbá a QR-kódot fel kell tüntetni a címkén. A Bizottságnak ki kell dolgoznia a havas és a jeges útviszonyok közötti tapadás teljesítményskáláját. Ezeknek a skáláknak a hó, illetve a jég tekintetében a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban, illetve az ISO 19447 szabványban foglaltakon kell alapulniuk. A három hegycsúcsot hópehellyel ábrázoló logót („3PMSF”) mindenesetre dombornyomással fel kell tüntetni azokon a gumiabroncsokon, amelyek elérik a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott, havas körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértékeket. Hasonlóképpen, azokon a gumiabroncsokon, amelyek elérik az ISO 19447 szabványban meghatározott, jeges körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, fel kell tüntetni az említett szabvány szerint elfogadott, jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsra utaló logót. [Mód. 6]

(13)  A használat során előforduló gumiabroncskopás jelentős, a környezetre nézve káros mikroműanyag-forrást jelent, a Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című közleménye(8) szerint tehát ezért szükség van a gumiabroncsok nem szándékos mikroműanyag-kibocsátása által jelentett probléma orvoslására, többek között olyan tájékoztatási intézkedések segítségével, mint például a gumiabroncsokra vonatkozó címkézési és minimumkövetelmények. Jelenleg azonban nincs olyan vizsgálati módszer, amely alkalmas a gumiabroncskopás mérésére. A gumiabroncsok kopási sebességére vonatkozó címkézési követelmények alkalmazása ennélfogva jelentős előnyökkel járna az emberi egészség és a környezet szempontjából. A Bizottságnak tehát megbízást kellene adnia a módszer kifejlesztésére, a legkorszerűbb nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt szabványok vagy előírások, valamint az alkalmazott kutatási eredmények teljes mértékű figyelembevétele mellett, a megfelelő vizsgálati módszer mihamarabbi kialakítását szem előtt tartva. [Mód. 7]

(14)  Az újrafutózott gumiabroncsok a nehézgépjármű-gumiabroncsok piacának jelentős részét képezik. A gumiabroncsok újrafutózása meghosszabbítja a gumiabroncsok élettartamát, és hozzájárul a körforgásos gazdaság olyan célkitűzéseihez, mint például a hulladékcsökkentés. Az ilyen gumiabroncsokra vonatkozó címkézési követelmények alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el. Mivel azonban jelenleg nincs olyan vizsgálati módszer, amely alkalmas az újrafutózott gumiabroncsok teljesítményének mérésére, lehetővé kell tenni a rendelet későbbiekben e tekintetben történő kiegészítését.

(15)  Az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) szerinti energiacímkét amely a termékek energiafogyasztását egy „A”-tól „G”-ig terjedő skálán osztályozza az uniós fogyasztók több mint 85%-a világos és átlátható információs eszközként felismeri, és bizonyítottan hatásos a nagyobb hatékonyságú termékek népszerűsítésében. A gumiabroncscímkéket továbbra is a korábbival a lehető legnagyobb mértékű azonosságot mutató kivitelben kell alkalmazni, a gumiabroncs-paraméterek sajátosságainak figyelembevétele mellett. [Mód. 8]

(16)  A gumiabroncs-paraméterekre vonatkozó, összehasonlítható információk szabványos címke formájában történő közlése nagy valószínűséggel a biztonságosabb, fenttartható, csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez viszont feltételezhetően az említett paraméterek optimalizálására sarkallja majd a gumiabroncsgyártókat, ami megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és termelés lehetőségét. [Mód. 9]

(17)  A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára és más paramétereire vonatkozó bővebb tájékoztatás lényeges valamennyi végfelhasználó, köztük a cseregumiabroncsok, az új járművekre szerelt gumiabroncsok vásárlói, valamint a flottakezelők és a fuvarozási vállalkozások számára, akik, illetve amelyek címkézési és összehangolt vizsgálati rendszer hiányában nehezen tudják összehasonlítani a különféle gyártmányú gumiabroncsok egyes paramétereit. Minden esetben elő kell írni tehát a járművekre szerelt gumiabroncsok címkézését.

(18)  Jelenleg a címkék kifejezetten a gépkocsikra (C1 típusú gumiabroncsok) és kisteherautókra (C2 típusú gumiabroncsok) vonatkozóan számítanak előírásnak, a nehézgépjárművekre (C3 típusú gumiabroncsok) vonatkozóan nem. A C3 típusú gumiabroncsokkal éves szinten több üzemanyagot fogyasztanak és több kilométert tesznek meg, mint C1 és C2 típusú gumiabroncsokkal, ezáltal jelentős lehetőség rejlik bennük az üzemanyag-fogyasztás és a nehéz tehergépjárművekből származó kibocsátás csökkentésére.

(19)  A C3 típusú gumiabroncsok teljes mértékben e rendelet hatálya alá vétele továbbá összhangban van az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslattal,(10) valamint a nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-szabványokra irányuló bizottsági javaslattal(11).

(20)  Sok végfelhasználó anélkül hoz döntést gumiabroncs-vásárlással kapcsolatban, hogy ténylegesen látná a gumiabroncsot, így pedig a ráragasztott címkét sem látja. Az ilyen helyzetekben a végfelhasználó részére minden esetben be kell mutatni a címkét a vásárlásról szóló döntés véglegesítése előtt. A címke megjelenítése az értékesítési helyen található gumiabroncsokon, valamint a műszaki promóciós anyagban biztosítja, hogy a forgalmazók, valamint a potenciális végfelhasználók a vásárlási döntés helyén és idejében összehangolt információkat kapjanak a gumiabroncs vonatkozó paramétereiről.

(21)  A végfelhasználók egy része már az értékesítési helyre történő megérkezés előtt kiválasztja a gumiabroncsokat, vagy pedig levelezés útján vagy interneten történő megrendeléssel vásárolja meg azokat. Annak érdekében, hogy ezek a végfelhasználók is megalapozott döntést hozhassanak a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, nedves tapadási teljesítményére, külső gördülési zajára és egyéb paramétereire vonatkozó összehangolt információk alapján, a címkéket meg kell jeleníteni minden műszaki promóciós anyagban, beleértve az interneten elérhetővé tett ilyen jellegű anyagokat is.

(22)  A lehetséges végfelhasználókat tájékoztatni kell a címke egyes elemeinek jelentéséről és jelentőségéről. Ezt a tájékoztatást a műszaki promóciós anyagban, például a beszállítók weboldalain kell biztosítani. A műszaki promóciós anyag nem értelmezendő akként, mint amely magában foglalja a hirdetőtáblákon, újságokban, magazinokban, vagy a rádiós, illetve televíziós műsorszolgáltatás révén megjelenő hirdetéseket. [Mód. 10]

(23)  A gumiabroncsokra vonatkozó üzemanyag-fogyasztást, nedves tapadást és egyéb paramétereket megbízható, pontos és reprodukálható módszerek alapján kell megmérni, az általánosan elismert legmodernebb mérési és számítási módszerek figyelembevételével. Amennyiben lehetséges, ezeknek a módszereknek az átlagos fogyasztói magatartást kell tükrözniük, és szilárd alapokon kell nyugodniuk a szándékos vagy nem szándékos módon történő kijátszás elkerülése érdekében. A megbízható, pontos és reprodukálható laboratóriumi vizsgálatok hiánya által jelentett korlátok között a gumiabroncscímkéken a gumiabroncsok tényleges használat alatt nyújtott összehasonlítható teljesítményét kell feltüntetni annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a végfelhasználók számára a különböző gumiabroncsok összehasonlítását, valamint határt szabjanak a gyártóknál felmerülő vizsgálati költségeknek.

(24)  Az Unión belüli egyenlő versenyfeltételek biztosításához elengedhetetlen, hogy a beszállítók és a forgalmazók betartsák a gumiabroncs-címkézésre vonatkozó rendelkezéseket. A tagállamoknak tehát piacfelügyelet és rendszeres utólagos ellenőrzések révén figyelemmel kell kísérniük ezek betartását, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(12) megfelelően.

(25)  A gumiabroncsokat fel kell venni az (EU) 2017/1369 rendelet értelmében létrehozott termékadatbázisba annak érdekében, hogy ezáltal lehetővé váljon a megfelelőség nyomon követése, egy hasznos eszköz kerüljön a végfelhasználók kezébe, valamint a kereskedők alternatív módszerekkel elérhessék a termékismertető adatlapokat. Az (EU) 2017/1369 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(26)  A tagállamok piacfelügyeletre vonatkozó kötelezettségeinek és a beszállítókra háruló, a termék megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeknek a sérelme nélkül a beszállítóknak az előírt termékmegfelelési információkat elektronikus formában elérhetővé kell tenniük a termékadatbázisban.

(27)  A végfelhasználók gumiabroncscímkébe vetett bizalmának kialakítása érdekében az eredeti címkékhez hasonló utánzatok alkalmazása nem engedélyezhető. Ugyanezen okból kifolyólag más egyéb olyan címkét, jelölést, szimbólumot vagy feliratot sem szabad engedélyezni, amely a gumiabroncscímkén szereplő paraméterek tekintetében a végfelhasználók számára félrevezető vagy megtévesztő lehet.

(28)  Az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megsértése esetén alkalmazandó szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(29)  Az energiahatékonyság, az éghajlatváltozás mérséklése és a környezet védelme érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok ösztönzőkkel serkentsék az energiahatékony termékek használatát. A tagállamok szabadon dönthetnek az ilyen ösztönzők jellegéről. A szóban forgó ösztönzőknek összhangban kell lenniük az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal, és nem képezhetnek indokolatlan piaci akadályokat. Ez a rendelet nem sértheti azon jövőbeli állami támogatási eljárások kimenetelét, amelyek az ilyen jellegű ösztönzők tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikkével összhangban indíthatók.

(30)  A címke tartalmi és formai módosítása, az újrafutózott gumiabroncsokra, a havas vagy jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokra, a kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó követelmények bevezetése, valamint a mellékleteknek a műszaki fejlődés szerinti kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(13) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és szakértőiknek biztosítani kell a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein való rendszeres részvételt. [Mód. 12]

(30a)  A gumiabroncsok futásteljesítményére és kopására vonatkozó adatok – amennyiben rendelkezésre áll a célra alkalmas vizsgálati módszer – hasznos eszközként fognak szolgálni a fogyasztók számára ahhoz, hogy tájékozódjanak a megvásárolt gumiabroncsok tartósságáról, élettartamáról, valamint nem szándékos mikroműanyag-kibocsátásáról. A futásteljesítményre vonatkozó információk jóvoltából a fogyasztóknak lehetőségük lesz, hogy megalapozott döntést hozzanak a hosszabb élettartamú gumiabroncsok tekintetében, ami hozzájárulhat a környezet védeleméhez, egyszersmind pedig lehetővé tehetik számukra, hogy hosszabb távra becsüljék meg a gumiabroncsok üzemeltetési költségeit. Ezért a címkét, ha e rendelet alkalmazásához elérhetővé válik releváns, érdemi eredményekkel szolgáló és reprodukálható vizsgálati módszer, ki kell egészíteni a futásteljesítményre és a kopással kapcsolatos teljesítményre vonatkozó adatokkal. E területen folytatni kell az új technológiákra irányuló kutatási és fejlesztési tevékenységeket. [Mód. 13]

(31)  Nem szükséges újracímkézni azokat a gumiabroncsokat, amelyek az e rendeletben szereplő követelmények alkalmazásának kezdőnapját megelőzően kerültek piacra.

(32)  A címkébe vetett bizalom megerősítése, valamint a pontosság biztosítása érdekében arra a nyilatkozatra vonatkozóan, amelyet a beszállítók a gördülési ellenállás, a nedvestapadás, a havas útviszonyok közötti tapadás és a zaj értékeit tartalmazó címkével kapcsolatosan tesznek, a 661/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyási folyamatot kell alkalmazni. [Mód. 14]

(32a)  A címkének továbbra is az 1222/2009/EK rendeletben meghatározott mérettel azonos méretűnek kell lennie. A címkén fel kell tüntetni a havas útviszonyok közötti tapadásra és a jeges útviszonyok közötti tapadásra vonatkozó részleteket, valamint a QR-kódot. [Mód. 15]

(33)  A Bizottságnak el kell végeznie e rendelet értékelését. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között létrejött, a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) bekezdése alapján ennek az értékelésnek a hatékonyság, az eredményesség, a relevancia, a koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia, és alapot kell biztosítania a további lehetséges mérések hatásvizsgálatához.

(34)  Mivel e rendelet célkitűzéseit – nevezetesen a közúti szállítás biztonságának, valamint gazdasági és környezeti hatékonyságának javítása a végfelhasználók tájékoztatása által, lehetővé téve számukra az üzemanyag-hatékonyabb, biztonságosabb, és kevésbe zajos gumiabroncsok kiválasztását – a tagállamok által nem lehet kielégítő módon elérni, hiszen ehhez a végfelhasználók részére nyújtott összehangolt tájékoztatás szükséges, és a harmonizált szabályozási keret és a gyártók számára biztosított egyenlő versenyfeltételek révén ez a célkitűzés uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megfogalmazott szubszidiaritás elve szerint intézkedéseket fogadhat el. A megfelelő jogi eszköz továbbra is a rendelet, mivel a rendelet olyan egyértelmű és részletes szabályokat állapít meg, amelyek kizárják az eltérő tagállami átültetések lehetőségét, így nagy fokú harmonizációt biztosítanak az egész Unióban. A tagállami helyett uniós szinten összehangolt szabályozási keret csökkenti a beszállítók költségeit, egyenlő versenyfeltételeket biztosít, és lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a belső piacon. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(35)  Ezért az 1222/2009/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél és tárgy

(1)  E rendelet célja, hogy az üzemanyag-hatékony, biztonságos és fenntartható, valamint alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező gumiabroncsok használatának előmozdítása, révén növelje amely hozzájárulhat a közúti közlekedés biztonságát, egészségvédelmét környezetre és egészségre gyakorolt hatásának minimalizálásához, valamint gazdasági egyszersmind pedig biztonságának és környezeti hatékonyságátgazdasági hatékonyságának javításához. [Mód. 16]

(2)  Ez a rendelet a gumiabroncsok paramétereire vonatkozó, címkézés útján történő összehangolt információszolgáltatás kereteit határozza meg, lehetővé téve a végfelhasználók számára, hogy a gumiabroncs vásárlásakor megalapozott döntést hozhassanak.

2. cikk

Hatály

(1)  E rendelet a forgalomba hozott C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra vonatkozik. [Mód. 17]

(2)  E rendelet az újrafutózott gumiabroncsokra is alkalmazandó, miután a mellékletek módosításra kerültek az ilyen jellegű gumiabroncsok teljesítményének mérésére alkalmas vizsgálati módszer hozzáadásával, a 12. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén.

(3)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)  professzionális terepjáró-gumiabroncsok;

b)  a kizárólag az első alkalommal 1990. október 1-je előtt nyilvántartásba vett gépjárművekre való felszerelésre szánt gumiabroncsok;

c)  T típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok;

d)  azon gumiabroncsok, amelyek sebességhatára kevesebb mint 80 km/h;

e)  azon gumiabroncsok, amelyek névleges kerékpántátmérője nem haladja meg a 254 mm-t, vagy legalább 635 mm;

f)  a vontatási tulajdonságaik javítása érdekében kiegészítő eszközökkel felszerelt gumiabroncsok, például a fogazott gumiabroncsok;

g)  a kizárólag versenyzésre gyártott járműveken való használatra tervezett gumiabroncsok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok”: a 661/2009/EK rendelet 8. cikkében meghatározott gumiabroncsosztályok;

2.  „újrafutózott gumiabroncs”: használt gumiabroncs, amelyet az elhasznált futófelület új anyaggal történő helyettesítésével felújítanak;

3.  „T típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok”: azok az ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok, amelyeket a normál vagy megerősített gumiabroncsoknál magasabb felfúvási nyomáson történő használatra terveztek;

4.  „címke”: nyomtatott, elektronikus, vagy matrica formájú grafikus ábra, amelyen szimbólumok vannak feltüntetve annak érdekében, hogy tájékoztassák a végfelhasználókat egy gumiabroncs vagy gumiabroncstétel teljesítményéről, az I. mellékletben megadott paraméterekhez kapcsolódóan;

5.  „értékesítési hely”: olyan helyszín, ahol a gumiabroncsokat kiállítják vagy tárolják, továbbá a végfelhasználóknak eladásra felkínálják, a gépjárművekre fel nem szerelt, a végfelhasználóknak eladásra felkínált gumiabroncsok tekintetében az autószalonokat is beleértve;

6.  „műszaki promóciós anyag”: nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentáció, amelyet a beszállító készít azért, hogy a hirdetési anyagot minimálisan az V. melléklet szerinti műszaki információval kiegészítse;

7.  „termékismertető adatlap”: nyomtatott vagy elektronikus formátumú szabványos dokumentum, amely a IV. mellékletben meghatározott információkat tartalmazza;

8.  „műszaki dokumentáció”: olyan – a III. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó – dokumentáció, amely elegendő ahhoz, hogy a piacfelügyeleti hatóság képes legyen megítélni egy adott termék címkéjének és termékismertető adatlapjának pontosságát;

9.  „termékadatbázis:” az (EU) 2017/1369 rendelet értelmében létrehozott termékadatbázis, amely a következő részekből áll: fogyasztóközpontú nyilvános rész, amelyben az egyes termékparaméterekre vonatkozó információk elektronikus formában elérhetők, a hozzáférést biztosító online portál, valamint egy megfelelési rész, amelyre pontosan meghatározott hozzáférhetőségi és biztonsági követelmények vonatkoznak;

10.  „távértékesítés:” csomagküldő kereskedelem vagy katalógus útján, interneten, telemarketingen keresztül vagy egyéb olyan módon történő eladásra kínálás, bérbeadás vagy részletvásárlásra kínálás, amely feltételezi, hogy a potenciális végfelhasználó a bemutatott terméket nem tudja megtekinteni;

11.  „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki terméket gyárt, illetve aki az adott terméket tervezteti vagy legyártatja, és a saját neve vagy védjegye alatt forgalomba hozza;

12.  „importőr”: az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

13.  „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, akit vagy amelyet a gyártó írásban meghatalmazott, hogy meghatározott feladatokat a nevében elvégezzen;

14.  „beszállító”: az Unióban letelepedett gyártó, az Unióban le nem telepedett gyártó meghatalmazott képviselője vagy az importőr, aki terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

15.  „forgalmazó”: az ellátási láncon belül bármely olyan, terméket piacra juttató természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos a beszállítóval;

16.  „forgalmazás:” valamely termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az uniós piacon értékesítés vagy használat céljára, akár térítésmentesen, akár ellenérték fejében;

17.  „forgalomba hozatal”: a termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

18.  „végfelhasználó”: a fogyasztó, a flottakezelő vagy közúti fuvarozási vállalkozás, aki vagy amely gumiabroncsot vásárol vagy várhatóan vásárolni fog;

19.  „paraméter”: a gumiabroncsok I. mellékletben meghatározott paraméterei – mint például a gördülési ellenállás, a nedves tapadás, a külső gördülési zaj, a havas és vagy jeges útviszonyokra vonatkozó paraméterek, a futásteljesítmény, a kopás –, amelyek a használat során jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, a közúti közlekedésbiztonságra vagy az egészségre; [Mód. 18]

20.  „gumiabroncstípus”: egy adott gumiabroncs olyan változata, amelynek minden egyes példánya ugyanazokkal a – a címke és a termékismertető adatlap tekintetében releváns – műszaki jellemzőkkel és ugyanazzal a modellazonosítóval rendelkezik.

4. cikk

A gumiabroncs-beszállítók feladatai

(1)  A beszállítóknak – külön díj felszámítása nélkül – biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozott C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok rendelkeznek a következőkkel: [Mód. 19]

a)  minden egyes gumiabroncs esetén a II. melléklet szerinti matrica formátumú címkével, amely az I. mellékletben megadott valamennyi paraméterre vonatkozóan tartalmazza az információkat és az osztályba sorolást, valamint termékismertető adatlappal, a IV. mellékletben leírtaknak megfelelően; vagy [Mód. 20]

b)  minden egyes, egy vagy több azonos abroncsból álló tétel esetén a II. melléklet szerinti nyomtatott formátumú címkével, amely az I. mellékletben megadott valamennyi paraméterre vonatkozóan tartalmazza az információkat és az osztályba sorolást, valamint termékismertető adatlappal, a IV. mellékletben leírtaknak megfelelően.

(2)  Az interneten hirdetett vagy értékesített gumiabroncsok esetében a beszállítóknak a címkét elérhetővé kell tenniük, és értékesítési helyzetekben gondoskodniuk kell arról, hogy a címke az ár közelében látható módon fel legyen tüntetve, valamint, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen. A címke megjeleníthető beágyazott kép használatával kattintással, a kurzor ráállításával, érintőképernyő esetén koppintással vagy hasonló technikák alkalmazásával. [Mód. 21]

(3)  A beszállítóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az adott gumiabroncstípusok vizuális hirdetéseiben, ideértve az internetes hirdetéseket is, fel legyen tüntetve a címke. [Mód. 22]

(4)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az adott gumiabroncstípusra vonatkozó műszaki promóciós anyagok, ideértve az internetes anyagokat is, megjelenítsék a címkét, valamint megfeleljenek az V. melléklet követelményeinek. [Mód. 23]

(5)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy a gumiabroncs forgalomba hozatalát megelőzően a típusjóváhagyó hatóságoknak benyújtásra kerüljenek az értékek, a hozzájuk kapcsolódó osztályok, a modellazonosító és minden olyan további, teljesítménnyel kapcsolatos információ, amely a címkén feltüntetésre kerül az I. mellékletben megadott lényeges paraméterekre, továbbá a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentáció paramétereire vonatkozóan,. átesett a 661/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyási folyamaton A típusjóváhagyó hatóság visszaigazolja a beszállítótól kapott dokumentáció kézhezvételét, és ellenőrzi a szóban forgó dokumentációt. [Mód. 24]

(6)  A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az általuk átadott címkék és termékismertető adatlapok pontosak legyenek.

(7)  A beszállítóknak a III. melléklet szerinti műszaki dokumentációt kérés esetén a tagállamok hatóságainak vagy bármely akkreditált harmadik félnek a rendelkezésére kell bocsátaniuk. [Mód. 25]

(8)  A beszállítók kötelesek együttműködni a piacfelügyeleti hatóságokkal, és saját kezdeményezésükre vagy a piacfelügyeleti hatóságok kérésére azonnali intézkedéseket kell hozniuk a felelősségi körükbe tartozó, az e rendeletben meghatározott követelményeknek való meg nem felelés orvoslására.

(9)  A beszállítók nem adhatnak át vagy tüntethetnek fel olyan címkéket, jelzéseket, szimbólumokat vagy feliratokat, amelyek e rendelet követelményeinek nem felelnek meg, amennyiben ezzel valószínűleg félrevezetik vagy megtévesztik a végfelhasználókat a lényeges paramétereket illetően.

(10)  A beszállítók nem adhatnak át vagy tüntethetnek fel olyan címkéket, amelyek utánzatai az e rendeletben előírt címkéknek.

5. cikk

A gumiabroncs-beszállítók feladatai a termékadatbázissal kapcsolatban

(1)  2020. január 1-jétől a beszállítóknak a gumiabroncs forgalomba hozatalát megelőzően meg kell adniuk A … [kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját]-tól/-től számított kilenc hónapos időszak lejártát követően a beszállítók kötelesek az említett időpont után előállított gumiabroncsok forgalomba hozatala előtt megadni az (EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében meghatározott információkat – a modell mért műszaki paraméterei kivételével – a termékadatbázisban.

(2)  Amennyiben A … [kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját] és a gumiabroncsok … [kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének dátumát] és 2019. december 31. között kerülnek forgalomba, a beszállítónak 2020. június 30-ig kell megadnia az adott gumiabroncsokra vonatkozóan időpontját]-tól/-től számított kilenc hónap lejártát megelőző nap közötti időszakban előállított gumiabroncsok esetében a beszállítók kötelesek a … [kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját]-tól/-től számított 12 hónapon belül megadni az (EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében meghatározott információkat – a modell mért műszaki paraméterei kivételével – a termékadatbázisban.

(2a)  A … [kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját] előtt forgalomba hozott gumibabroncsok esetében a beszállítók e gumiabroncsokra vonatkozóan megadhatják a termékadatbázisban az (EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében meghatározott információkat.

(3)  Amíg az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott információk nincsenek megadva a termékadatbázisban, a beszállítónak a piacfelügyeleti hatóságok kérésétől számított 10 napon belül a műszaki dokumentációt ellenőrzés céljából elektronikus formátumban rendelkezésre kell bocsátania.

(4)  Az olyan gumiabroncs, amelyen a címkét vagy a termékismertető adatlapot érintő változtatások történnek, új gumiabroncstípusnak tekintendő. A beszállítók kötelesek jelezni az adatbázisban, ha valamely gumiabroncstípus példányait már nem hozzák forgalomba.

(5)  Egy adott gumiabroncstípus utolsó példányának forgalomba hozatalát követően a beszállítók kötelesek a szóban forgó gumiabroncstípusra vonatkozó információkat öt évig megőrizni a termékadatbázis megfelelési részében. [Mód. 58]

6. cikk

A gumiabroncs-forgalmazók feladatai

(1)  A forgalmazók gondoskodnak arról, hogy:

a)  az értékesítési helyen lévő gumiabroncsokon a II. mellékletnek megfelelően, jól látható helyen, matrica formátumban szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében alkalmazott címke; vagy [Mód. 26]

b)  az egy vagy több azonos gumiabroncsból álló tételhez tartozó gumiabroncs megvásárlását értékesítését megelőzően a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett címkére címkét bemutassák a végfelhasználó figyelmét felhívják végfelhasználónak, és azt az értékesítési helyen, a gumiabroncs közvetlen közelében, jól látható módon feltüntessék; [Mód. 27]

ba)  a címke közvetlenül a gumiabroncsra legyen rögzítve, teljes egészében olvasható legyen, és láthatóságát semmi ne akadályozza. [Mód. 28]

(2)  A forgalmazóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az adott gumiabroncstípus vizuális hirdetéseiben – ideértve az internetes hirdetéseket is – fel legyen tüntetve a címke. [Mód. 29]

(3)  A forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy az adott gumiabroncstípusra vonatkozó műszaki promóciós anyagok – ideértve az internetes anyagokat is – megjelenítsék a címkét, valamint megfeleljenek az V. melléklet követelményeinek. [Mód. 30]

(4)  A forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben az értékesítésre kínált gumiabroncsok nem láthatók a végfelhasználók számára, az értékesítést megelőzően bemutassák a címke másolatát a végfelhasználóknak.

(5)  A forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy papír alapú távértékesítés során minden esetben feltüntessékk a címkét, valamint, hogy a végfelhasználók számára egy ingyenesen hozzáférhető weboldalon keresztül elérhető legyen a termékismertető adatlap, vagy az nyomtatott formában igényelhessék.

(6)  A telemarketing-alapú távértékesítést alkalmazó forgalmazóknak külön tájékoztatniuk kell a végfelhasználókat a címkén feltüntetett lényeges paraméterek osztályairól, valamint biztosítaniuk kell, hogy a végfelhasználók egy ingyenesen hozzáférhető weboldalon keresztül vagy igény szerint nyomtatott formátumban elérhessék a teljes címkét és termékismertető adatlapot.

(7)  A közvetlenül Az interneten hirdetett vagy az interneten közvetlenül értékesített gumiabroncsok esetében a forgalmazóknak a címkét elérhetővé kell tenniük, és értékesítési helyzetekben gondoskodniuk kell arról, hogy a címke az ár közelében legyen feltüntetve, valamint, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen. A címke megjeleníthető beágyazott kép használatával kattintással, a kurzor ráállításával, érintőképernyő esetén koppintással vagy hasonló technikák alkalmazásával. [Mód. 31]

7. cikk

A járműbeszállítók és a járműforgalmazók feladatai

Amennyiben a végfelhasználók új járművet kívánnak vásárolni, az értékesítést megelőzően a járműbeszállítók és -forgalmazók kötelesek bemutatni számukra a járművel érkező gumiabroncsok címkéjét, valamint a hozzá tartozó műszaki promóciós anyagot.

8. cikk

Vizsgálati és mérési módszerek

Azokat a címkén feltüntetett paraméterekhez tartozó információkat, amelyekről a 4., a 6. és a 7. cikk szerint tájékoztatást kell adni, az I. mellékletben hivatkozott vizsgálati és mérési módszerek módszereknek, valamint a VI. mellékletben hivatkozott laboratóriumi összehangolási eljárás alkalmazásával eljárásnak megfelelően kell beszerezni. [Mód. 32]

9. cikk

Hitelesítési eljárás

A tagállamoknak minden, I. mellékletben szereplő lényeges paramétert illetően értékelniük kell a bejelentett besorolási osztályok megfelelőségét a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint.

10. cikk

A tagállamok kötelezettségei

(1)  A tagállamok nem akadályozhatják meg az e rendeletnek megfelelő gumiabroncsok saját területükön történő forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését.

(2)  A tagállamok az I. melléklet A., illetve B. része szerinti B üzemanyag-hatékonysági, illetve nedves tapadási osztály alatti gumiabroncsok tekintetében nem biztosítanak ösztönzőket. E rendelet alkalmazásában az adó- és a költségvetési intézkedések nem minősülnek ösztönzőknek.

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kialakítsák az értékesítési helyek rendszeres és ad hoc ellenőrzésének rendszerét a rendeletben foglaltaknak való megfelelés biztosítása céljából. [Mód. 33]

(3)  A tagállamok megállapítják az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megsértése esetén alkalmazandó szankciókra és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(4)  A tagállamok 2020. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot a (3) bekezdésben említett szabályokról, amelyekről korábban még nem küldtek értesítést, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az említett szabályok minden későbbi módosításáról.

11. cikk

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése

(1)  [A COM(2017)0795 javaslatban előirányzott, a jogszabályok betartásáról és érvényesítéséről szóló 765/2008/EK rendelet 16–29. cikke] az irányadó e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által érintett termékekre.

(2)  A Bizottság – különösen a gumiabroncsok címkézéséért felelős, a piacfelügyelettel foglalkozó közigazgatási együttműködési szakértői csoport szorosabb bevonása révén – ösztönzi és támogatja, hogy a tagállamok piacfelügyeletért, illetve az uniós piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős nemzeti hatóságai egymással, továbbá a Bizottsággal megosszák a termékek címkézésére vonatkozó piacfelügyeleti információkat, valamint együttműködést folytassanak ezen a területen.

(3)  A tagállamok [a COM(2017)0795 javaslatban előirányzott, a jogszabályok betartásáról és érvényesítéséről szóló 765/2008/EK rendelet 13. cikke] alapján létrehozott általános piacfelügyeleti programjaiban szerepelniük kell olyan intézkedéseknek, amelyek biztosítják e rendelet eredményes érvényesítését, és e programokat meg kell erősíteni. [Mód. 34]

11a. cikk

Újrafutózott gumiabroncsok

… [E rendelet hatálybalépése után két évvel]-ig a Bizottság a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy – amennyiben rendelkezésre állnak megfelelő és megvalósítható módszerek – e rendelet kiegészítése érdekében új információs követelményeket vezessen be a mellékletekbe az újrafutózott gumiabroncsokra vonatkozóan. [Mód. 35]

12. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy:

a)  a címke tartalmát és formátumát illetően változtatásokat vezessen be;

aa)  paramétereket és információs követelményeket vezessen be a havas és jeges útviszonyok között tapadást biztosító gumiabroncsokra vonatkozóan; [Mód. 37]

ab)  megfelelő vizsgálati módszert vezessen be a gumiabroncsok havas és jeges útviszonyok közötti tapadási teljesítményének mérésére; [Mód. 38]

b)  paramétereket vagy információkra vonatkozó követelményeket vezessen be a mellékletekben, különös tekintettel a futásteljesítményre és a kopásra, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő vizsgálati módszerek; [Mód. 39]

c)  a mellékletekben szereplő értékeket, számítási módszereket és követelményeket a technikai fejlődéshez igazítsa;

Adott esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a Bizottság az unióbeli vásárlók reprezentatív csoportjainak bevonásával megvizsgálja a meghatározott termékcsoportokra gumiabroncsokra vonatkozó címkék megjelenését és tartalmát annak biztosítása céljából, hogy a címkék világosan érthetők legyenek. [Mód. 40]

13. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, … [kérjük, adja meg e rendelet hatálybalépésének dátumát] napon kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

14. cikk

Értékelés és jelentés

2026. 2022. június 1-jétől 1-jéig a Bizottság elvégzi e rendelet hatásvizsgálattal és fogyasztói felméréssel kiegészített értékelését, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentés adott esetben a rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatok kísérik. [Mód. 41]

A jelentés értékeli, hogy e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok milyen eredményességgel tették lehetővé a végfelhasználók számára a nagyobb teljesítményű gumiabroncsok kiválasztását, annak üzleti, az üzemanyag-fogyasztással, a biztonsággal, az üvegházhatásúgáz-kibocsátással, a piacfelügyeleti tevékenységekkel és a fogyasztói tudatossággal összefüggő hatásainak figyelembevétele mellett. A jelentés továbbá értékeli a címkén feltüntetett információk független, harmadik fél általi kötelező ellenőrzésének költségét és hasznát, a 661/2009/EK rendelet által biztosított tágabb keretet is figyelembe véve. [Mód. 42]

15. cikk

Az (EU) 2017/1369 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„a) a piacfelügyeleti hatóságok támogatása az e rendelet és a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint az (EU) [adja meg e rendelet számát] rendelet szerinti feladataik elvégzése során, ideértve azok érvényesítését is.”

"

16. cikk

A 2009/1222/EK rendelet hatályon kívül helyezése

A 2009/1222/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell érteni, és a VIII. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. június 1-jétől [e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap]-tól/-től kell alkalmazni. [Mód. 43]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

Gumiabroncs-paraméterek vizsgálata, osztályozása és mérése

A. rész: üzemanyag-hatékonysági osztályok

Az üzemanyag-hatékonysági osztály meghatározása és a címkén történő feltüntetése a gördülési ellenállási együttható (RRC) alapján, az alábbiakban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. melléklete mellékletével, valamint annak későbbi módosításai szerinti mérésekkel módosításaival összhangban, továbbá a VI. mellékletben előírt összehangolás alkalmazásával történik. [Mód. 44]

Ha egy gumiabroncstípust egynél több gumiabroncsosztályra (pl. C1 és C2) is jóváhagynak, akkor a szóban forgó gumiabroncstípus üzemanyag-hatékonysági osztályának meghatározásához a legmagasabb gumiabroncsosztályra (pl. C2, nem C1) vonatkozó besorolási osztályt kell használni.

A 661/2009/EK rendelet típus-jóváhagyási előírásaira vonatkozó rendelkezés teljes körű végrehajtását követően nem hozható forgalomba a C1, C2, C3 típusú gumiabroncsok F osztálya, és azt a címkén szürke színnel kell feltüntetni. [Mód. 45]

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

RRC kg/t-ban

Energia-

hatékonysági

osztály

RRC kg/t-ban

Energia-

hatékonysági

osztály

RRC kg/t-ban

Energia-

hatékonysági

osztály

RRC ≤ 5,4 RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 4,4 RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 3,1 RRC ≤ 4,0

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 Üres

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0 Üres

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0 7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

RRC ≥ 10,6 10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

RRC ≥ 9,3 9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 7,1 RRC ≥ 8,1

F

[Mód. 46]

B. rész: nedves tapadási osztályok

1.  A nedves tapadási osztály meghatározása és a címkén történő feltüntetése a nedves tapadási index (G) alapján, az alábbi táblázatban megadott, A-tól G-ig terjedő skálának megfelelően, a 2. pont szerinti számítással és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 5. melléklete szerinti mérésekkel szerint történik. [Mód. 47]

1a.  A 661/2009/EK rendelet típusjóváhagyási előírásaira vonatkozó rendelkezés teljes körű végrehajtását követően nem hozható forgalomba a C1, C2, C3 típusú gumiabroncsok F osztálya, és azt a címkén szürke színnel kell feltüntetni. [Mód. 48]

2.  A nedves tapadási index (G) kiszámítása:

G = G(T) – 0,03

ahol:

C1 típusú gumiabroncsok

C2 típusú gumiabroncsok

C3 típusú gumiabroncsok

G

Nedves tapadási osztály

G

Nedves tapadási osztály

G

Nedves tapadási osztály

1,68 ≤ G 1,55 ≤ G

A

1,53 ≤ G 1,40 ≤ G

A

1,38 ≤ G 1,25 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67 1,54 ≤ G ≤ 1,54

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52 1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37 1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54 1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Üres

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Üres

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09 0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94 0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 G ≤ 0,64

F

Üres

G

Üres

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = a vizsgált gumiabroncs egy vizsgálati ciklusban mért nedves tapadási indexe

[Mód. 49]

C. rész: a külső gördülési zaj osztálya és mért értéke [Mód. 50]

A külső gördülési zaj mért értékét (N) decibelben kell megadni, és a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 3. melléklete szerint kell kiszámítani megadni. [Mód. 51]

A külső gördülési zaj osztályát a 661/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében meghatározott határértékek 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott, 2. fázis szerinti határértékeknek (LV) alapján megfelelően kell meghatározni és feltüntetni a címkén. [Mód. 52]

N dB-ben

Külső gördülési zaj osztálya

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000002.png

N ≤ LV – 6 N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000003.png

LV – 6 < N ≤ LV – 3 LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000004.png

N > LV – 3 N > LV

[Mód. 53]

D. rész: tapadás havas útviszonyok között

A havas útviszonyok között nyújtott teljesítményt a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 7. melléklete szerint kell vizsgálni a címkén feltüntetni. [Mód. 54]

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik a 117. sz. ENSZ EGB-előírásban meghatározott havas körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, havas útviszonyokra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő ikont kell feltüntetni ikon feltüntethető a címkén. [Mód. 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000005.png

E. rész: tapadás jeges útviszonyok között

A jeges útviszonyok között nyújtott teljesítményt az ISO 19447 szabványnak megfelelően kell vizsgálni a címkén feltüntetni. [Mód. 56]

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik az ISO 19447 szabványban meghatározott jeges körülményekre vonatkozó minimum tapadási indexértéket, valamint a 117. sz. ENSZ EGB-előírásnak megfelelően a havas útviszonyok között nyújtott teljesítmény tekintetében típusjóváhagyással rendelkeznek, jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő ikont kell feltüntetni ikon feltüntethető a címkén. [Mód. 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000006.png

II. MELLÉKLET

A címke formátuma

1.  Címke

1.1.  A következő információkat kell feltüntetni a címkéken az alábbi ábrák szerint:

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000009.png

I.  a beszállító neve vagy védjegye;

II.  a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az azon (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző gumiabroncstípusok megkülönböztethetők;

III.  QR-kód;

IV.  üzemanyag-hatékonyság;

V.  nedves tapadás;

VI.  külső gördülési zaj;

VII.  tapadás havas útviszonyok között;

VIII.  tapadás jeges útviszonyok között;

2.  A címke formai követelményei

2.1.  A címke formai követelményeit lásd az alábbi ábrán:

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000010.png

2.2.  A címke legalább 90 mm széles és 130 mm magas legyen. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát a fentebb megadott méretekkel arányosan kell felnagyítani.

2.3.  A címkének a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a)  a színek a CMYK – cián, bíbor, sárga és fekete – színekből állnak, és a következő példa szerint vannak megadva: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete;

b)  Az alább felsorolt számok a 2.1. pontban megadott képfeliratoknak felelnek meg:

(1)  a címke kerete: vonalvastagság: 1,5 pt – szín: X-10-00-05;

(2)  Calibri regular 8 pt;

(3)  az európai lobogó: szélesség: 15 mm, magasság: 10 mm;

(4)  felirat: szélesség: 51,5 mm, magasság: 13 mm;

a „MÁRKA” szövege: Calibri regular 15 pt, 100 % fehér;

a „Modellszám” szövege: Calibri regular 13 pt, 100 % fehér;

(5)  QR-kód: szélesség: 13 mm, magasság: 13 mm;

(6)  „A”–„F” skála:

Nyilak: magasság: 5,6 mm, a nyilak közötti távolság: 0,78 mm, fekete vonal: 0,5 pt – színek:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00;

(7)  vonal: szélesség: 88 mm, magasság: 2 pt – szín: X-00-00-00;

(8)  külső gördülési zaj piktogramja:

a rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélesség: 25,5 mm, magasság: 17 mm – szín: X-10-00-05;

(9)  nyíl:

nyíl: szélesség: 20 mm, magasság: 10 mm, 100 % fekete;

szöveg: Helvetica, félkövér, 20 pt, 100 % fehér;

a mértékegység betűi: Helvetica, félkövér, 13 pt, 100 % fehér;

(10)  jég piktogram:

a rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélesség: 15 mm, magasság: 15 mm – vonal: 1,5 pt – szín: 100 % fekete;

(11)  hó piktogram:

a rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélesség: 15 mm, magasság: 15 mm – vonal: 1,5 pt – szín: 100 % fekete

(12)  „A”–„G”: Calibri regular 13 pt – 100 % fekete;

(13)  nyilak:

nyilak: szélesség: 11,4 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete;

szöveg: Calibri, félkövér, 17 pt, 100 % fehér;

(14)  üzemanyag-hatékonyság piktogram:

a rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélesség: 19,5 mm, magasság: 18,5 mm – szín: X-10-00-05;

(15)  nedves tapadás piktogram:

a rendelkezésre bocsátott piktogram alapján: szélesség: 19 mm, magasság: 19 mm – szín: X-10-00-05.

c)  a háttérnek fehérnek kell lennie.

2.4.  a gumiabroncsosztályt a 2.1. pontban megadott illusztráción előírt formátumban kell feltüntetni a címkén.

III. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

A 4. cikk (7) bekezdésében előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következőket:

a)  a beszállító neve és címe;

b)  a beszállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és aláírása;

c)  a beszállító kereskedelmi megnevezése vagy védjegye;

d)  a gumiabroncsmodell,

e)  a gumiabroncs méretei, terhelési indexe és sebességhatára;

f)  az alkalmazott mérési módszerek hivatkozásai.

IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

A gumiabroncs termékismertető adatlapján feltüntetett információknak szerepelniük kell a termék brosúrájában vagy egyéb, a termék mellé biztosított szakirodalomban, és a következőket kell tartalmazniuk:

a)  a beszállító neve vagy védjegye;

b)  a beszállító által megadott modellazonosító;

c)  a gumiabroncs üzemanyag-hatékonysági osztálya az I. mellékletnek megfelelően;

d)  a gumiabroncs nedvestapadási osztálya az I. mellékletnek megfelelően;

e)  a külső gördülési zaj osztálya és decibelben megadott értéke az I. mellékletnek megfelelően;

f)  havas útviszonyokra szánt gumiabroncs-e;

g)  jeges útviszonyokra szánt gumiabroncs-e.

V. MELLÉKLET

A műszaki promóciós anyagban közölt információk

1.  A műszaki promóciós anyagban a gumiabronccsal kapcsolatban található információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)  az üzemanyag-hatékonysági osztály („A” és „F” közötti betű);

b)  a nedves tapadási osztály („A” és „G” közötti betű);

c)  a külső gördülési zaj osztálya és mért értéke (dB);

d)  havas útviszonyokra szánt gumiabroncs-e;

e)  jeges útviszonyokra szánt gumiabroncs-e.

2.  Az 1. pontban közölt információknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a)  legyenek könnyen olvashatóak;

b)  legyenek könnyen érthetőek;

c)  ha egy adott gumiabroncstípus a méretétől vagy más paraméterektől függően különféle osztályokba sorolható, a legrosszabb és a legjobb teljesítményű gumiabroncs által meghatározott tartományt kell feltüntetni.

3.  A beszállítóknak ezenkívül weboldalukon hozzáférhetővé kell tenniük a következő információkat:

a)  az e rendelettel foglalkozó bizottsági weboldalhoz tartozó internetes link;

b)  a címkére nyomtatott piktogramok magyarázata;

c)  egy olyan megállapítás, amely kiemeli, hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás és a közúti közlekedésbiztonság nagy mértékben függ a vezető magatartásától, különös tekintettel a következőkre:

–  a környezettudatos vezetés jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást;

–  a gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizni kell a nedves tapadási és üzemanyag-hatékonysági teljesítmény optimalizálása érdekében;

–  a féktávolságokat mindig szigorúan be kell tartani.

VI. MELLÉKLET

A gördülési ellenállás mérése tekintetében a laboratóriumok összehangolására szolgáló eljárás

1.  Fogalommeghatározások

A laboratóriumok összehangolására szolgáló eljárás tekintetében a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.  „referencialaboratórium”: olyan laboratórium, amely tagja azon laboratóriumok hálózatának, amelyek nevét az összehangolási eljárás céljából közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és vizsgálati eredményei tekintetében a referenciaként szolgáló mérőberendezése segítségével képes elérni a 3. szakaszban meghatározott pontosságot;

2.  „pályázó laboratórium” olyan laboratórium, amely részt vesz az összehangolási eljárásban, de nem referencialaboratórium;

3.  „összehangolási gumiabroncs” az összehangolási eljárás céljából vizsgálat alá vett gumiabroncs;

4.  „összehangolási gumiabroncs-garnitúra” öt vagy több összehangolási gumiabroncs együttese, amely egyetlen mérőberendezés összehangolására szolgál;

5.  „hozzárendelt érték” egy adott összehangolási gumiabroncson a referencialaboratóriumok hálózata tekintetében reprezentatív elméleti laboratórium által mért, az összehangolási eljárásban felhasznált gördülési ellenállási együttható (RRC) elméleti értéke.

6.  „mérőberendezés” a gumiabroncsok vizsgálatára szolgáló valamennyi orsó, amelyet egy adott mérési módszerben alkalmaznak. Egy azonos dobon működő két orsó például nem tekinthető egy mérőberendezésnek.

2.  Általános rendelkezések

2.1.  Alapelv

A referencialaboratóriumban (l) mért (m) gördülési ellenállási együtthatót (RRCm,l) össze kell hangolni a referencialaboratóriumok hálózatához tartozó hozzárendelt értékkel.

Egy pályázó laboratórium mérőberendezése (c) által mért (m) gördülési ellenállási együtthatót (RRCm,c) össze kell hangolni a referencialaboratórium-hálózatnak az adott laboratórium által kiválasztott egy tagján keresztül.

2.2.  A gumiabroncsok kiválasztására vonatkozó követelmények

Az összehangolási eljárás céljára öt vagy több összehangolási gumiabroncsból álló garnitúrát kell összeállítani az alábbi kritériumoknak megfelelően. A C1 és a C2 típusú abroncsokból egy közös, a C3 típusú abroncsokból egy külön garnitúrát kell összeállítani.

a)  Az összehangolási gumiabroncs-garnitúrát úgy kell összeállítani, hogy lefedje a C1 és C2, illetve a C3 típusok különböző RRC értékeinek teljes tartományát. Az egy garnitúrába tartozó abroncsok legnagyobb és legkisebb RRCm értékei közötti különbség összehangolás előtt és után minden esetben legalább:

i.  3 kg/t a C1 és a C2 típusú gumiabroncsok esetében; valamint

ii.  2 kg/t a C3 típusú gumiabroncsok esetében.

b)  A garnitúrába tartozó egyes összehangolási gumiabroncsokon a bejelentett RRC értékek alapján a pályázó laboratóriumban vagy a referencialaboratóriumban (RRCm,c vagy RRCm,l) mért RRCm értékeknek egyenletesen kell eloszlaniuk.

c)  A terhelési index és ezen keresztül a gördülési ellenállási erő értékeinek le kell fedniük a vizsgálat alá vett gumiabroncsok teljes tartományát.

Minden összehangolási gumiabroncsot ellenőrizni kell használat előtt, és ki kell cserélni, amennyiben:

a)  állapota nem teszi lehetővé további vizsgálatokban való használatát; és/vagy

b)  az RRCm,c vagy az RRCm,l értéke a mérőberendezés elállítódásának korrekciója után 1,5 százaléknál nagyobb mértékben eltér a korábban mérttől.

2.3.  Mérési módszer

A referencialaboratórium a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletének 3. szakaszában és annak későbbi módosításaiban előírt körülmények között a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletének 4. szakaszával és annak későbbi módosításaival összhangban négyszer vet alá mérésnek minden összehangolási gumiabroncsot, és az utolsó három mérés adatait veszi figyelembe a további vizsgálatokhoz.

A pályázó laboratórium a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletének 3. szakaszában és annak későbbi módosításaiban előírt körülmények között a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletének 4. szakaszával és annak későbbi módosításaival összhangban (n + 1)-szer vet alá mérésnek minden összehangolási gumiabroncsot, ahol n az 5. szakaszban kerül meghatározásra.

Az összehangolási gumiabroncson végzett minden mérés után el kell távolítani a mérőberendezésről a gumiabroncsot és a kereket, és elölről meg kell ismételni a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletének 4. szakaszában és annak későbbi módosításaiban ismertetett teljes vizsgálati eljárást.

A pályázó laboratórium vagy a referencialaboratórium kiszámítja:

a)  minden egyes összehangolási gumiabroncs esetében a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletének 6.2. és 6.3. szakaszával és azok későbbi módosításaival összhangban végzett mérések értékét (25 °C hőmérsékletre és 2 m átmérőjű vizsgálódobra korrigálva);

b)  az egyes összehangolási gumiabroncsokon mért utolsó három érték (referencialaboratóriumok esetében) vagy utolsó n érték (pályázó laboratóriumok esetében) átlagát; valamint

c)  a szórás (σm) értékét a következők szerint:

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000012.png

ahol:

i az összehangolási gumiabroncsok indexe 1-től p-ig,

j az adott összehangolási gumiabroncson elvégzett mérések utolsó n ismétlésének indexe 2-től n + 1-ig

n + 1 a gumiabroncson végzett mérések ismétléseinek száma (n + 1 = 4 referencialaboratóriumok esetében és n + 1 ≥ 4 pályázó laboratóriumok esetében);

p az összehangolási gumiabroncsok száma (p ≥ 5).

2.4.  A számításokhoz és az eredmények feltüntetéséhez használandó adatformátumok

–  A gördülési ellenállási együttható mért értékét hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után két tizedesjegyre kell kerekíteni.

–  A számítások elvégzésekor valamennyi számjegyet figyelembe kell venni: további kerekítés nem végezhető, kivéve a végső összehangolási egyenleteknél.

–  A szórás értékét 3 tizedesjegyre kerekítve kell feltüntetni.

–  A gördülési ellenállási együttható értékeit 2 tizedesjegyre kerekítve kell feltüntetni.

–  Az összehangolási együtthatókat (A1l, B1l, A2c és B2c) négy tizedesjegyre kell kerekíteni, és így kell feltüntetni.

3.  A referencialaboratóriumokra vonatkozó követelmények és a hozzárendelt értékek meghatározása

Az egyes összehangolási gumiabroncsok hozzárendelt értékeit a referencialaboratóriumok hálózata határozza meg. A hálózat minden második évben ellenőrzi a hozzárendelt értékek stabilitását és érvényességét.

A hálózatban részt vevő minden referencialaboratóriumnak meg kell felelnie a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletében és annak későbbi módosításaiban szereplő követelményeknek és a következő szórásértéknek (σm):

a)  legfeljebb 0,05 kg/t a C1 és a C2 típusú gumiabroncsok esetében; valamint

b)  legfeljebb 0,05 kg/t a C3 típusú gumiabroncsok esetében.

A fenti 2.2. pont követelményeinek megfelelő összehangolási gumiabroncs-garnitúrák vizsgálatát a 2.3. pontban meghatározott módon minden referencialaboratóriumnak el kell végeznie.

Az összehangolási gumiabroncs hozzárendelt értékét a hálózatba tartozó referencialaboratóriumok által az adott összehangolási gumiabroncsra megadott mérési értékek átlaga adja.

4.  A referencialaboratóriumoknak a hozzárendelt értékekhez való hangolása

Minden referencialaboratóriumnak (l) össze kell hangolnia önmagát minden egyes új hozzárendelt értékhalmazhoz, valamint minden alkalommal a mérőberendezéseket érintő jelentős változásokat vagy a gumiabroncsadatok mérésében bekövetkező elállítódás esetében.

Az összehangolás lineáris regressziót alkalmaz minden egyedi adat esetében. A regressziós együtthatók – A1l és B1l – kiszámítása a következőképpen történik:

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000013.png

ahol:

RRC a gördülési ellenállási együttható hozzárendelt értéke;

RRCm,l a gördülési ellenállási együtthatónak a referencialaboratórium (l) által mért egyedi értéke (hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után).

5.  A pályázó laboratóriumokra vonatkozó követelmények

A pályázó laboratóriumok minden egyes mérőberendezés esetén legalább kétévente egyszer, valamint a mérőberendezésen végrehajtott minden nagyobb változtatás vagy a gumiabroncsadatok mérésében bekövetkező elállítódás esetén megismétlik az összehangolási eljárást.

Először a pályázó laboratórium, majd pedig egy referencialaboratórium a 2.3. pontban meghatározott módon elvégzi a 2.2. pont követelményeinek megfelelő, öt különböző gumiabroncsból álló közös összehangolási gumiabroncs-garnitúra vizsgálatát. A vizsgálat a pályázó laboratórium kérésére ötnél több összehangolási gumiabronccsal is elvégezhető.

Az összehangolási gumiabroncs-garnitúrát a pályázó laboratórium bocsátja a kiválasztott referencialaboratórium rendelkezésére.

A pályázó laboratóriumnak (c) meg kell felelnie a 117. sz. ENSZ EGB-előírás 6. mellékletében és annak későbbi módosításaiban szereplő követelményeknek, és lehetőleg a következő szórásértékeknek (am):

a)  legfeljebb 0,075 kg/t a C1 és a C2 típusú gumiabroncsok esetében; valamint

b)  legfeljebb 0,06 kg/t a C3 típusú gumiabroncsok esetében.

Amennyiben a pályázó laboratórium szórása (σm) négy mérés esetén meghaladja a fenti értékeket úgy, hogy a számításokhoz az utolsó három mérést használták fel, a mérések számát (n + 1) a következők szerint kell növelni a teljes tételre nézve:

n + 1 = 1 + (σm/γ)2, felfelé kerekítve a legközelebbi egész számra

ahol:

γ = 0,043 kg/t a C1 és a C2 típusú gumiabroncsoknál

γ = 0,035 kg/t a C3 típusú gumiabroncsoknál.

6.  A pályázó laboratórium összehangolási eljárása

A hálózatba tartozó valamely referencialaboratórium (i) a következők alapján a pályázó laboratórium (c) minden egyedi adatán kiszámítja a lineáris regressziós függvényt. A regressziós együtthatók – A2c és B2c – kiszámítása a következőképpen történik:

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000014.png

ahol:

RRCm,l a gördülési ellenállási együtthatónak a referencialaboratórium (i) által mért egyedi értéke (hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után)

RRCm,c a gördülési ellenállási együtthatónak a pályázó laboratórium (c) által mért egyedi értéke (hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után)

Amennyiben az R² determinációs együttható kisebb mint 0,97, a pályázó laboratórium nem összehangolható.

A pályázó laboratórium által vizsgált gumiabroncsok összehangolt RRC értékét a következők szerint kell kiszámítani:RRC

20190326-P8_TA(2019)0230_HU-p0000015.png

VII. MELLÉKLET

Hitelesítési eljárás

A beszállító által meghatározott minden egyes gumiabroncstípus vagy gumiabroncscsoport esetében értékelni kell a következő eljárások egyikének megfelelően, hogy az üzemanyag-hatékonyság, a nedves tapadás és a külső gördülési zaj bejelentett osztálya és a bejelentett értékek, valamint a címkén szereplő minden további teljesítménnyel kapcsolatos információ megfelel-e e rendeletnek:

a)  először egyetlen gumiabroncsot vagy gumiabroncs-garnitúrát kell megvizsgálni:

1.  ha a mért értékek az 1. táblázatban meghatározott tűrések figyelembevételével megfelelnek a bejelentett osztályoknak vagy a külső gördülési zaj tekintetében bejelentett értéknek, akkor a gumiabroncs megfelelt a vizsgálaton;

2.  ha a mért értékek az 1. táblázatban meghatározott tűrések figyelembevételével nem felelnek meg a bejelentett osztályoknak vagy a külső gördülési zaj tekintetében bejelentett értéknek, akkor további három gumiabroncsot vagy gumiabroncs-garnitúrát kell megvizsgálni. A három további megvizsgált gumiabroncs vagy gumiabroncs-garnitúra mérési eredményeinek átlagát kell felhasználni annak értékeléséhez, hogy a bejelentett információk az 1. táblázatban meghatározott tűrések figyelembevételével helytállóak-e;

b)  amennyiben a címkén feltüntetett osztályok vagy értékek meghatározása a 661/2009/EK rendelettel vagy a 117. sz. ENSZ EGB-előírással és annak későbbi módosításaival összhangban végrehajtott típusjóváhagyási vizsgálatok eredményei alapján történt, a tagállamok használhatják a gumiabroncsok gyártásmegfelelőségét igazoló mérési adatokat.

A gyártásmegfelelőségi vizsgálatokból származó mérési adatok értékelésekor figyelembe kell venni az 1. táblázatban megadott tűréseket.

1. táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűrések

Gördülési ellenállási együttható (üzemanyag-hatékonyság)

Az összehangolt mért érték legfeljebb 0,3 kg/1 000 kg-mal haladhatja meg a bejelentett osztályhoz tartozó felső határt (legnagyobb RRC-t).

Külső gördülési zaj

A mért érték legfeljebb 1 dB(A)-val haladhatja meg a bejelentett N értéket.

Nedves tapadás

A mért G(T) érték nem lehet kisebb a bejelentett osztályhoz tartozó alsó határnál (G legkisebb értéke).

Tapadás havas útviszonyok között

A mért érték nem lehet kisebb a havas útviszonyok között nyújtott teljesítményindex minimumértékénél.

Tapadás jeges útviszonyok között

A mért érték nem lehet kisebb a jeges útviszonyok között nyújtott teljesítményindex minimumértékénél.

VIII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1222/2009/EK rendelet

E rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (8) bekezdés

3. cikk, (9) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (10) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (11) bekezdés

3. cikk, (8) bekezdés

3. cikk, (12) bekezdés

3. cikk, (9) bekezdés

3. cikk, (13) bekezdés

3. cikk, (10) bekezdés

3. cikk, (14) bekezdés

3. cikk, (11) bekezdés

3. cikk, (15) bekezdés

3. cikk, (16) bekezdés

3. cikk, (12) bekezdés

3. cikk, (17) bekezdés

3. cikk, (13) bekezdés

3. cikk, (18) bekezdés

3. cikk, (19) bekezdés

4. cikk

4. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, a) pont

4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

4. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (7) bekezdés

4. cikk, (8) bekezdés

4. cikk, (9) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, a) pont

6. cikk, (1) bekezdés, a) pont

5. cikk, (1) bekezdés, b) pont

6. cikk, (1) bekezdés, b) pont

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (5) bekezdés

6. cikk, (6) bekezdés

6. cikk, (7) bekezdés

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

10. cikk

10. cikk, (2) bekezdés

11. cikk

12. cikk

12. cikk, a) pont

12. cikk, b) pont

12. cikk, c) pont

11. cikk, a) pont

11. cikk, b) pont

11. cikk, c) pont

12. cikk, d) pont

12. cikk

11. cikk

11. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

(1)HL C […], […], […] o.
(2)HL C […], […], […] o.
(3)COM(2017)0658.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18., 12. o.).
(7)HL L 307., 2011.11.23., 3. o.
(8)COM(2018)0028.
(9)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).
(10)COM(2017)0279.
(11)A javaslat elfogadását követően a hivatkozást be kell illeszteni.
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
(13)HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat