Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0148(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0086/2019

Pateikti tekstai :

A8-0086/2019

Debatai :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0230

Priimti tekstai
PDF 543kWORD 380k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0296),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0190/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 280.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir 194 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  Sąjunga yra įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Degalų naudojimo efektyvumas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos elementų ir yra itin svarbus mažinant energijos poreikį;

(2)  Komisija dar kartą įvertino(4) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009(5) veiksmingumą ir nustatė poreikį atnaujinti jo nuostatas, kad jis būtų veiksmingesnis;

(3)  tikslinga Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 pakeisti nauju reglamentu, į kurį būtų įtraukti 2011 m. padaryti pakeitimai, ir būtų iš dalies pakeistos ir patobulintos kai kurios jo nuostatos patikslinant ir atnaujinant jų turinį, atsižvelgiant į pastarojo meto techninę pažangą padangų sektoriuje. Tačiau, kadangi pasiūla ir paklausa degalų naudojimo efektyvumo klausimu yra menkai pažengusios, šiuo metu nėra poreikio keisti degalų naudojimo efektyvumo klasifikavimo skalės. Be to, reikėtų išnagrinėti priežastis, kodėl nėra pokyčių šiuo klausimu ir kokie yra pirkimą lemiantys veiksniai, pvz., kaina, kokybė ir kt.; [1 pakeit.]

(4)  transporto sektoriui tenka trečdalis viso Sąjungos energijos suvartojimo. 2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta apie 22 proc. viso Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio. transporto priemonės 5–10 proc. degalų sunaudoja dėl padangų, visų pirma dėl jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus padangų riedėjimo varžą kelių transporto priemonės daug efektyviau naudotų degalus ir todėl išmestų mažiau teršalų ir būtų padedama mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro; [2 pakeit.]

(4a)  norint pasiekti, kad būtų sumažintas kelių transporto išmetamas CO2 kiekis, yra tinkama, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, teiktų paskatas naudoti degalus taupančias ir saugias C1, C2 ir C2 klasių padangas; [3 pakeit.]

(5)  padangų savybes lemia daug tarpusavyje susijusių parametrų ir jie yra tarpusavyje susiję. Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia danga, o gerinant sukibimą su šlapia danga galima pabloginti išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų gamintojus reikėtų skatinti optimizuoti visus parametrus, viršijant jau pasiektus standartus; [4 pakeit.]

(6)  tausiosios padangos gali būti ekonomiškos: sutaupytų degalų kaina visiškai kompensuoja ir viršija didesnę padangų pirkimo kainą, kurią lemia didesnės gamybos sąnaudos;

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 661/2009(6) nustatyti būtiniausi padangų riedėjimo varžos reikalavimai. Dėl techninės pažangos įmanoma gerokai sumažinti energijos nuostolius, kuriuos lemia padangų riedėjimo varža, kad šis parametras viršytų minimalius reikalavimus. Todėl, siekiant sumažinti kelių transporto priemonių poveikį aplinkai, reikėtų atnaujinti padangų ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai naudotojai skatinami pirkti tausesnes padangas, pateikiant atnaujintą suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

(7a)  padangų ženklinimo gerinimas leis vartotojams gauti aktualesnės ir palyginamesnės informacijos apie degalų naudojimo efektyvumą, saugumą ir triukšmą ir priimti ekonomiškai efektyvius ir aplinkai nekenksmingus sprendimus pirkti naujas padangas; [5 pakeit.]

(8)  kelių transporto priemonių triukšmas kelia didelių nepatogumų ir daro neigiamą poveikį sveikatai. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti minimalūs padangoms riedant keliamo išorinio triukšmo reikalavimai. Dėl technologinės pažangos įmanoma gerokai sumažinti išorinį riedėjimo triukšmą, kad šis parametras viršytų minimalius reikalavimus. Todėl, siekiant sumažinti kelių transporto priemonių keliamą triukšmą, reikėtų atnaujinti padangų ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai naudotojai skatinami pirkti mažesnį išorinį riedėjimo triukšmą keliančias padangas, pateikiant suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

(9)  nuostata dėl suvienodintos informacijos apie išorinį riedėjimo triukšmą taip pat palengvina priemonių, skirtų transporto priemonių keliamam triukšmui mažinti, taikymą ir padeda didinti visuomenės informuotumą apie padangų poveikį transporto priemonių keliamam triukšmui remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB(7);

(10)  Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti minimalūs padangų sukibimo su šlapia danga reikalavimai. Dėl techninės pažangos įmanoma gerokai pagerinti sukibimą su šlapia danga, kad šis parametras viršytų tuos reikalavimus, ir taip sumažinti stabdymo kelią ant šlapios dangos. Todėl, siekiant saugesnio eismo, reikėtų atnaujinti padangų ženklinimo nuostatas, kuriomis galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti geriau su šlapia danga sukimbančias padangas, pateikiant suvienodintą informaciją apie tą parametrą;

(11)  siekiant suderinamumo su tarptautine sistema, Reglamente (EB) Nr. 661/2009 daroma nuoroda į JT EEK taisyklę Nr. 117(8), kurioje numatyti tinkami riedėjimo varžos, triukšmo ir padangų sukibimo su šlapia danga ir žieminių charakteristikų matavimo metodai;

(12)  siekiant Sąjungoje didinti kelių eismo saugumą esant vėsesnėms klimato sąlygoms ir galutiniams naudotojams teikti informaciją apie žieminių ir dygliuotų padangų eksploatacines charakteristikas, tikslinga reikalauti įtraukti reikalavimus etiketėje pateikti informaciją apie žiemines ir dygliuotas padangas. Žieminėms ir dygliuotoms padangoms būdingi specialūs parametrai, kurie nėra visiškai palyginami su kitų tipų padangų parametrais. Siekiant užtikrinti, kad galutiniai naudotojai galėtų priimti apgalvotus ir informacija pagrįstus sprendimus, etiketėje turėtų būti nurodoma informacija apie sukibimą su sniegu ir ledu ir QR kodas. Komisija turėtų nustatyti sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu skales. Tos sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu skalės turėtų būti pagrįstos atitinkamai JT EEK taisykle Nr. 117 ir ISO 19447 atitinkamai dėl sniego ir ledo. Bet kuriuo atveju padangas, kurios atitinka minimalias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 117, reikėtų paženklinti reljefo įspaudu su logotipu, kuriame pavaizduotas trijų viršūnių kalnas su snaigės simboliu (angl. 3PMSF). Taip pat padangas, kurios atitinka minimalią sukibimo su ledu rodiklio vertę, nustatytą ISO 19447, reikėtų ženklinti dygliuotų padangų logotipu, dėl kurio būtų susitarta laikantis šio standarto; [6 pakeit.]

(13)  naudojamos padangos dyla ir išskiria daug aplinkai kenksmingo mikroplastiko, tad. Todėl Komisijos komunikate „Europos strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje“(9) pažymima, jog reikia mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis informavimo priemonių, pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms nustatant minimalius reikalavimus. Tačiau tinkamo bandymų metodo Taigi, ženklinimo reikalavimų, susijusių su padangų dilimui pamatuoti šiuo metu nėra dilimo rodikliu, taikymas būtų labai naudingas žmonių sveikatos ir aplinkos požiūriu. Todėl Komisija turėtų užsakyti tokio metodo kūrimą visiškai atsižvelgiant į visus šiuolaikinius tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus arba reglamentus ir pramoninių tyrimų rezultatus, siekiant kuo greičiau sukurti tinkamą bandymų metodą; [7 pakeit.]

(14)  restauruotos padangos sudaro gana didelę sunkiųjų transporto priemonių padangų rinkos dalį. Restauruojant padangas pailgėja jų eksploatavimo laikas ir įgyvendinami žiedinės ekonomikos tikslai, kaip antai atliekų kiekio mažinimas. Taikant tokioms padangoms ženklinimo reikalavimus būtų galima sutaupyti nemažai energijos. Atsižvelgiant į tai, kad tinkamo bandymų metodo restauruotų padangų eksploatacinėms charakteristikoms pamatuoti šiuo metu nėra, šiame reglamente reikėtų numatyti galimybę jas įtraukti ateityje;

(15)  energijos vartojimo efektyvumo ženklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369(10), kuriame gaminių suvartojama energija klasifikuojama pagal A–G klasių skalę, atpažįsta daugiau nei 85 proc. Sąjungos vartotojų kaip aiškios ir skaidrios informacijos priemonę; nustatyta, kad juo veiksmingai skatinamas efektyvesnių gaminių naudojimas. Kiek įmanoma, padangų etiketė turėtų atrodyti taip pat, kartu atsižvelgiant į padangų parametrų ypatumus; [8 pakeit.]

(16)  standartinėje etiketėje pateikta palyginama informacija apie padangų parametrus greičiausiai padės galutiniams naudotojams perkant pasirinkti saugesnes, tvarias, mažiau triukšmo keliančias ir degalus labiau taupančias padangas. O tai, savo ruožtu, greičiausiai paskatins padangų gamintojus kiek įmanoma tobulinti tuos parametrus, kuriuos gerinant galima prisidėti prie tvaresnio vartojimo ir gamybos; [9 pakeit.]

(17)  poreikis gauti daugiau informacijos apie padangų degalų taupymo efektyvumą ir apie kitus parametrus yra svarbus visiems galutiniams naudotojams, įskaitant pakaitinių padangų pirkėjus, padangų kartu su naujomis transporto priemonėmis pirkėjus ir automobilių parkų vadovus bei transporto įmones, kurie negali lengvai palyginti skirtingų rūšių padangų parametrų, nes nėra ženklinimo sistemos ir vienodos bandymų tvarkos. Todėl tikslinga reikalauti visais atvejais ženklinti kartu su transporto priemonėmis pateikiamas padangas;

(18)  šiuo metu aiškiai reikalaujama ženklinti lengvųjų automobilių (C1 klasės) ir furgonų (C2 klasės) padangas, bet ne sunkiųjų transporto priemonių (C3 klasės) padangas. Naudojant C3 klasės padangas per metus suvartojama daugiau degalų ir nuvažiuojama daugiau kilometrų nei naudojant C1 ir C2 klasių padangas, tad yra galimybė gerokai sumažinti suvartojamą kuro kiekį ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį;

(19)  visiškas C3 klasės padangų įtraukimas į šio reglamento taikymo sritį taip pat suderinamas su Komisijos pasiūlymu dėl reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo(11) ir Komisijos pasiūlymu dėl sunkiosioms transporto priemonėms taikomų CO2 standartų(12);

(20)  daugelis galutinių naudotojų priima sprendimus dėl padangų pirkimo tų padangų faktiškai nematydami, tad nemato ir prie jų pritvirtintos etiketės. Visais tokiais atvejais etiketė galutiniam naudotojui turėtų būti parodyta prieš jam priimant galutinį sprendimą dėl pirkimo. Pateikiant padangų etiketes prekybos vietose bei techninėje reklaminėje medžiagoje turėtų būti užtikrinta, kad platintojai bei potencialūs galutiniai naudotojai gautų suvienodintą informaciją apie svarbius padangų parametrus tuomet, kai nusprendžiama jas pirkti, ir toje vietoje, kurioje nusprendžiama tai padaryti;

(21)  kai kurie galutiniai naudotojai išsirenka padangas prieš atvykdami į prekybos vietą arba jas užsako paštu ar internetu. Siekiant užtikrinti, kad tokie galutiniai naudotojai taip pat galėtų pasirinkti remdamiesi suvienodinta informacija apie padangų degalų taupymo efektyvumą, apie jų sukibimą su šlapia danga, išorinį riedėjimo triukšmą ir kitus parametrus, etiketės turėtų būti pateikiamos visoje techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant tuos atvejus, kai minėta medžiaga pateikiama internete;

(22)  potencialiems galutiniams naudotojams turėtų būti teikiama informacija, kuria būtų paaiškinta kiekviena etiketės dalis ir jos svarba. Tokia informacija turėtų būti teikiama techninėje reklaminėje medžiagoje, pavyzdžiui, tiekėjų interneto svetainėse. Techninė reklaminė medžiaga neturėtų apimti reklamos skelbimų lentose, laikraščiuose, žurnaluose ar radijo arba televizijos transliacijose; [10 pakeit.]

(23)  degalų naudojimo efektyvumas, sukibimas su šlapia danga, išorinis triukšmas ir kiti padangų parametrai turėtų būti matuojami taikant patikimus, tikslius ir įmanomus atkurti metodus, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus naujausius matavimo ir apskaičiavimo metodus. Kiek įmanoma, tokie metodai turėtų atspindėti vidutinio vartotojo elgesį ir jais turėtų būti galima patikimai atgrasyti bandymus tyčia ir netyčia apeiti reglamento nuostatas. Padangų etiketėse turėtų būti nurodomos palyginamos faktiškai naudojamų padangų eksploatacinės charakteristikos, atsižvelgiant į su patikimų, tikslių ir įmanomų atkurti laboratorinių bandymų būtinybe susijusius apribojimus, kad galutiniai naudotojai galėtų palyginti įvairias padangas ir siekiant apriboti gamintojų patiriamas bandymų sąnaudas;

(24)  norint užtikrinti vienodas veiklos sąlygas Sąjungoje, būtina, kad tiekėjai ir platintojai laikytųsi padangų ženklinimo nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų vykdyti atitikties stebėseną imdamosi rinkos priežiūros ir reguliarios ex post patikros priemonių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008(13);

(25)  siekiant palengvinti atitikties stebėseną, sukurti naudingą priemonę galutiniams naudotojams ir numatyti alternatyvius būdus pardavėjams gauti gaminių informacinius lapus, padangas reikėtų įtraukti į duomenų bazę, sukurtą pagal Reglamentą (ES) 2017/1369. Todėl Reglamentas (ES) 2017/1369 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(26)  nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su rinkos priežiūra, ir tiekėjų pareigoms patikrinti gaminio atitiktį, reikalaujamą informaciją apie gaminių atitiktį tiekėjai turėtų pateikti elektroniniu būdu gaminių duomenų bazėje;

(27)  kad galutiniai naudotojai pasitikėtų padangų etikete, nereikėtų leisti naudoti kitų į jas panašių etikečių. Dėl tos pačios priežasties neturėtų būti leidžiamos ir papildomos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, kurie gali klaidinti ar painioti galutinius naudotojus dėl į padangų etiketę įtrauktų parametrų;

(28)  sankcijos už šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų pažeidimus turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(29)  siekiant skatinti efektyviau vartoti energiją, švelninti klimato kaitą ir geriau saugoti aplinką, valstybės narės turėtų galėti sukurti paskatas naudoti efektyviai energiją vartojančius gaminius. Valstybės narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti tokių paskatų pobūdis. Tokios paskatos turėtų atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir jomis neturėtų būti sudaroma nepagrįstų kliūčių patekti į rinką. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis jokių valstybės pagalbos procedūrų, kurios dėl tokių paskatų ateityje gali būti pradėtos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 ir 108 straipsnius, rezultatams;

(30)  siekiant iš dalies pakeisti etiketės turinį ir formatą, įtraukti su restauruotomis padangomis, žieminėmis arba dygliuotomis padangomis, dilimu ir rida susijusius reikalavimus ir pritaikyti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais(14). Visų pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; [12 pakeit.]

(30a)  duomenys apie padangų ridą ir dilimą, kai bus sukurtas tinkamas bandymų metodas, bus naudinga vartotojų informavimo apie jų įsigytos padangos patvarumą, tarnavimo laikotarpį ir savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, priemonė. Be to, turėdamas informaciją apie ridą, galutinis vartotojas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl ilgesnio tarnavimo laikotarpio padangų pirkimo, o tai padėtų saugoti aplinką, be to, vartotojas galėtų įvertinti padangų naudojimo sąnaudas ilgesniu laikotarpiu. Todėl, kai bus sukurtas tinkamas, prasmingas ir pakartojamas bandymų metodas, kad būtų galima taikyti šį reglamentą, į etiketę taip pat turėtų būti įtraukti ridos ir dilimo savybių duomenys. Toje srityje turėtų būti tęsiami naujų technologijų moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra; [13 pakeit.]

(31)  padangų, kurios jau buvo pateiktos rinkai iki šiame reglamente nustatytų reikalavimų taikymo pradžios, iš naujo paženklinti nereikia;

(32)  siekiant padidinti pasitikėjimą etikete ir užtikrinti jos tikslumą, deklaracijai, kurią tiekėjai pateikia etiketėje dėl riedėjimo varžos, sukibimo su šlapia danga, sukibimo su sniegu ir triukšmo verčių, reikėtų taikyti tipo patvirtinimo procesą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 661/2009; [14 pakeit.]

(32a)  etiketė turėtų išlikti tokio dydžio, koks nustatytas Reglamente (EB) Nr. 1222/2009. Etiketėje turėtų būti pateikta informacija apie sukibimą su sniegu ir sukibimą su ledu ir QR kodas; [15 pakeit.]

(33)  Komisija turėtų atlikti šio reglamento taikymo vertinimą. Remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 punktu, toks vertinimas turėtų būti grindžiamas penkiais –veiksmingumo, efektyvumo, svarbos, nuoseklumo ir ES veiksmų pridėtinės vertės – kriterijais ir juo turėtų būti galima pasiremti vertinant galimų tolesnių priemonių poveikį;

(34)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. tikslų padidinti kelių transporto saugą ir ekonominį ir aplinkosauginį veiksmingumą teikiant galutiniams naudotojams informaciją, kad jie galėtų rinktis tausesnes, saugesnes ir mažiau triukšmingas padangas, valstybės narės negali deramai pasiekti pačios, nes galutiniams naudotojams reikia teikti suderintą informaciją, o dėl suderintos reglamentavimo sistemos ir vienodų veiklos sąlygų gamintojams tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Reglamentas vis dar yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms narėms užkertamas kelias skirtingam nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę, ir taip užtikrinamas aukštesnio lygio suderinimas visoje Sąjungoje. Suderinta reglamentavimo sistema Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu mažina išlaidas tiekėjams, užtikrina vienodas sąlygas ir užtikrina laisvą prekių judėjimą visoje vidaus rinkoje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(35)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir dalykas

1.  Šiuo reglamentu siekiama, kad kelių transporto priemonės būtų saugesnės, mažiau kenksmingos sveikatai ir ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu efektyvesnės skatinant naudoti degalus taupančias, saugias ir mažai triukšmo keliančias padangas populiarinti degalus taupančias saugias, tvarias ir mažai triukšmo keliančias padangas, kurias naudojant būtų galima kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai ir sveikatai, kartu didinant kelių transporto saugą ir ekonominį našumą. [16 pakeit.]

2.  Šiuo reglamentu nustatoma suvienodintos informacijos apie padangų parametrus teikimo etiketėse sistema, kad pirkdami padangas galutiniai naudotojai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas rinkai pateiktoms C1, C2 ir C3 klasių padangoms. [17 pakeit.]

2.  Šis reglamentas taip pat taikomas restauruotoms padangoms, kai priėmus deleguotąjį aktą pagal 12 straipsnį į priedus bus įtrauktas tinkamas tokių padangų eksploatacinių charakteristikų matavimo bandymų metodas.

3.  Šis reglamentas netaikomas:

a)  profesionalioms visureigių padangoms;

b)  padangoms, skirtoms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą įregistruotos iki 1990 m. spalio 1 d.;

c)  T tipo laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms;

d)  padangoms, kurių greičio klasė mažesnė kaip 80 km/h;

e)  padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne mažesnis kaip 635 mm;

f)  padangoms, į kurias įmontuoti papildomi sukibimo gerinimo įtaisai, pavyzdžiui, dygliuotoms padangoms;

g)  padangoms, skirtoms transporto priemonėms, naudojamoms tik lenktynėms.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1)  C1, C2 ir C3 klasių padangos – Reglamento (EB) Nr. 661/2009 8 straipsnyje nurodytų klasių padangos;

2)  restauruotos padangos – naudotos padangos, atnaujintos pakeičiant nusidėvėjusį protektorių nauja medžiaga;

3)  T tipo laikinojo naudojimo atsarginė padanga – laikinojo naudojimo atsarginė padanga, skirta naudoti didesnio nei standartinėms ir sustiprintosioms padangoms nustatytomis pripūtimo slėgio sąlygomis;

4)  etiketė – grafinė diagrama, spausdinta arba elektroninė, kuri taip pat gali būti lipdukas, kurioje pateikiami simboliai siekiant informuoti galutinius naudotojus apie padangos arba padangų siuntos eksploatacines charakteristikas pagal I priede išvardytus parametrus;

5)  prekybos vieta – vieta, kurioje eksponuojamos arba laikomos ir galutiniams naudotojams parduodamos padangos, įskaitant automobilių salonus, kuriuose galutiniams naudotojams parduodamos ant transporto priemonių ratų nesumontuotos padangos;

6)  techninė reklaminė medžiaga – spausdinta arba elektroninė dokumentacija, kurią tiekėjas rengia siekdamas papildyti reklaminę medžiagą bent V priede numatyta technine informacija;

7)  gaminio informacinis lapas – standartinis dokumentas, kuriame pateikiama IV priede numatyta spausdinta arba elektroninė informacija;

8)  techniniai dokumentai – dokumentai, kurių užtenka, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų įvertinti gaminio etiketės arba gaminio informacinio lapo tikslumą, įskaitant III priede nurodytą informaciją;

9)  gaminių duomenų bazė – pagal Reglamentą (ES) 1369/2017 sukurta duomenų bazė, kurią sudaro į vartotojus orientuota viešoji dalis, kurioje informacija apie atskirus gaminio parametrus prieinama naudojantis elektroninėmis priemonėmis, interneto portalas, per kurį ta informacija prieinama, ir atitikties dalis su aiškiai nustatytomis prieigos teisėmis ir saugumo reikalavimais;

10)  nuotolinė prekyba – siūlymas parduoti, nuomoti arba parduoti išsimokėtinai užsakius paštu, iš katalogo, internetu, tiesioginės rinkodaros telefonu būdu ar bet kokiu kitu būdu, kuriuo nesitikima, kad potencialus galutinis naudotojas matys demonstruojamą gaminį;

11)  gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris gaminį gamina arba užsako jį suprojektuoti ar pagaminti ir jį pateikia rinkai savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

12)  importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, pateikiantis Sąjungos rinkai gaminį iš trečiosios šalies;

13)  įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

14)  tiekėjas – Sąjungoje įsisteigęs gamintojas, gamintojo, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje, įgaliotasis atstovas arba importuotojas, pateikiantis gaminius Sąjungos rinkai;

15)  platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus tiekėją), kuris gaminį tiekia rinkai;

16)  tiekimas rinkai – gaminio tiekimas už atlygį arba nemokamai siekiant jį platinti arba naudoti Sąjungos rinkoje vykdant komercinę veiklą;

17)  pateikimas rinkai – gaminio tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

18)  galutinis naudotojas – vartotojas, automobilių parko vadovas arba kelių transporto įmonė, kuri perka padangas arba iš kurios tikimasi, kad jas pirks;

19)  parametras – I priede nurodytas padangų parametras, kaip antai riedėjimo varža, sukibimas su šlapia danga, išorinis riedėjimo triukšmas, sukibimas su sniegu, arba sukibimas su ledu, rida arba dilimas, naudojant padangas darantis didelį poveikį aplinkai, kelių eismo saugumui arba sveikatai; [18 pakeit.]

20)  padangos tipas – tam tikra padangos versija; visiems versijos gaminio vienetams būdingos tos pačios etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodomos techninės savybės ir tas pats modelio žymuo.

4 straipsnis

Padangų tiekėjų atsakomybė

1.  Tiekėjai užtikrina, kad C1, C2 ir C3 klasių padangos rinkai būtų pateikiamos kartu nemokamai pridedant: [19 pakeit.]

a)  prie kiekvienos individualios padangos – II priedo reikalavimus atitinkančią lipduko formos etiketę, kurioje pateikiama kiekvieno I priede nurodyto parametro informacija ir klasė, ir gaminio informacinį lapą, kaip nustatyta IV priede; arba [20 pakeit.]

b)  prie kiekvienos padangų siuntos, kurią sudaro viena ar daugiau vienodų padangų, – II priedo reikalavimus atitinkančią spausdintą etiketę, kurioje pateikiama kiekvieno I priede nurodyto parametro informacija ir klasė, ir gaminio informacinį lapą, kaip nustatyta IV priede.

2.  Prekiaudami padangomis Reklamuodami padangas internete arba prekiaudami jomis internetu tiekėjai užtikrina, kad etiketė būtų pateikta, o pirkimo atveju būtų matomu būdu rodoma netoli kainos, ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informaciniu lapu. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį paveikslėlį, spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį, jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį ar naudojant panašius metodus. [21 pakeit.]

3.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketė būtų rodoma bet kokioje konkretaus tipo padangų vaizdinėje reklamoje, taip pat internete. [22 pakeit.]

4.  Tiekėjai užtikrina, kad konkretaus tipo padangų techninė reklaminė medžiaga techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat pateikiama pateikiamoje internete, būtų rodoma etiketė ir kad ta medžiaga atitiktų V priedo reikalavimus. [23 pakeit.]

5.  Tiekėjai užtikrina, kad etiketėje pateikiamos esminių I priede išvardytų pagrindinių parametrų ir III priede nustatytų techninių dokumentų parametrų vertės, susijusios klasės, modelio žymeniu ir bet kokia papildoma informacija apie eksploatacines charakteristikas būtų patvirtintos atliekant Reglamente (EB) Nr. 661/2009 numatytą pateiktos tipo patvirtinimo procesą institucijoms prieš tai, kai padanga pateikiama rinkai. Tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad dokumentus iš tiekėjo gavo, ir juos patikrina. [24 pakeit.]

6.  Tiekėjai užtikrina jų teikiamų etikečių ir gaminio informacinių lapų tikslumą.

7.  Tiekėjai III priede numatytą techninę dokumentaciją teikia valstybių narių institucijoms arba akredituotoms trečiosioms šalims jų prašymu. [25 pakeit.]

8.  Tiekėjai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir savo iniciatyva arba rinkos priežiūros institucijoms pareikalavus nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitikties atvejus, už kuriuos jie yra atsakingi.

9.  Tiekėjai nepateikia ar nerodo kitų etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų, jeigu tikėtina, kad tai suklaidintų ar supainiotų galutinius naudotojus dėl esminių parametrų.

10.  Tiekėjai nepateikia ar nerodo etikečių, kurios yra panašios į šiame reglamente numatytą etiketę.

5 straipsnis

Padangų tiekėjų atsakomybė, susijusi su gaminių duomenų baze

1.  Nuo 2020 m. sausio 1 d. Po devynių mėnesių po ... [prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą] prieš pateikdami rinkai padangą rinkai, pagamintą po tos datos, tiekėjai įkelia į gaminių duomenų bazę Reglamento (ES) 2017/1369 I priede nurodytą informaciją, išskyrus išmatuotus modelio techninius parametrus.

2.  Jeigu padangos pateikiamos rinkai yra pagamintos laikotarpiu nuo... [prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą] iki 2019 m. gruodžio 31 d. devynių mėnesių termino, atėmus vieną dieną, kuris skaičiuojamas po ... [prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], tiekėjas Reglamento (ES) 2017/1369 I priede nustatytą informaciją apie tas padangas, išskyrus išmatuotus modelio techninius parametrus, į gaminių duomenų bazę įkelia iki 2020 m. birželio 30 d. ne vėliau kaip 12 mėnesių po ... [prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą].

2a.  Jeigu padangos pateikiamos rinkai anksčiau nei ... [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], tiekėjas gali į duomenį bazę įkelti Reglamento (ES) 2017/1369 I priede nustatytą informaciją apie tas padangas.

3.  Iki 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija bus įkelta į gaminių duomenų bazę, tiekėjas pateikia elektroninę techninės dokumentacijos versiją tikrinti per 10 dienų nuo rinkos priežiūros institucijų prašymo gavimo dienos.

4.  Padanga, kurioje padaryta etiketei arba gaminio informaciniam lapui svarbių pakeitimų, laikoma naujo tipo padanga. Tiekėjas duomenų bazėje nurodo, nuo kada jis padangos tipo vienetų nebepateikia rinkai.

5.  Paskutinį padangos tipo vienetą pateikus rinkai, to padangos tipo informaciją gaminių duomenų bazės atitikties dalyje tiekėjas saugo penkerius metus. [58 pakeit.]

6 straipsnis

Padangų platintojų atsakomybė

1.  Platintojai užtikrina, kad:

a)  prekybos vietoje prie padangos aiškiai matomoje vietoje būtų pritvirtinta II priedo reikalavimus atitinkanti lipduko formos etiketė, kurią pateikė tiekėjai pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą; arba [26 pakeit.]

b)  prieš parduodant padangą, priklausančią vienos ar daugiau vienodų padangų siuntai, galutiniam naudotojui būtų parodyta pateikta 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta etiketė ir kad prekybos vietoje tokia etiketė būtų aiškiai matoma šalia padangos.; [27 pakeit.]

ba)  etiketė būtų tiesiogiai pritvirtinama prie padangos ir visas jos turinys būtų pateikiamas įskaitomai, nesudarant jokių kliūčių matyti etiketę. [28 pakeit.]

2.  Platintojai užtikrina, kad etiketė būtų rodoma bet kokioje konkretaus tipo padangų vaizdinėje reklamoje, taip pat internete. [29 pakeit.]

3.  Platintojai užtikrina, kad konkretaus tipo padangų techninė reklaminė medžiaga techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat pateikiama pateikiamoje internete, būtų rodoma etiketė ir kad ta medžiaga atitiktų V priedo reikalavimus. [30 pakeit.]

4.  Platintojai užtikrina, kad tais atvejais, kai galutinis naudotojas siūlomų padangų nemato, prieš parduodami padangas jie pateiktų galutiniams naudotojams etiketės kopiją.

5.  Platintojai užtikrina, kad vykdant dokumentinę nuotolinę prekybą būtų parodoma etiketė ir kad galutiniai naudotojai galėtų susipažinti su gaminio informaciniu lapu nemokamoje interneto svetainėje arba paprašyti spausdintos to lapo kopijos.

6.  Vykdydami nuotolinę prekybą telefonu platintojai konkrečiai informuoja galutinius naudotojus apie etiketėje nurodytų esminių parametrų klases ir apie tai, kad jie gali susipažinti su visa etikete ir gaminio informaciniu lapu nemokamoje interneto svetainėje arba paprašydami spausdintos kopijos.

7.  Prekiaudami padangomis Reklamuodami padangas internete arba prekiaudami jomis tiesiogiai internetu platintojai užtikrina, kad etiketė būtų pateikta, o pirkimo atveju būtų rodoma netoli kainos, ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informaciniu lapu. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį paveikslėlį, spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį, jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį ar naudojant panašius metodus. [31 pakeit.]

7 straipsnis

Transporto priemonių tiekėjų ir transporto priemonių platintojų atsakomybė

Jeigu galutiniai naudotojai ketina įsigyti naują transporto priemonę, transporto priemonės tiekėjai ir platintojai prieš ją parduodami pateikia jiems kartu su transporto priemone siūlomų padangų etiketę ir susijusią techninę reklaminę medžiagą.

8 straipsnis

Bandymų ir matavimo metodai

Pagal 4, 6 ir 7 straipsnius teiktina informacija apie etiketėje nurodomus parametrus gaunama taikant laikantis I priede išvardytus išvardytų bandymų ir matavimo metodus metodų ir VI priede nurodytą nurodytos laboratorijos derinimo procedūrą procedūros. [32 pakeit.]

9 straipsnis

Patikrinimo procedūra

Valstybės narės kiekvieno iš I priede nurodytų esminių parametrų deklaruotų klasių atitiktį vertina VII priede nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Valstybių narių prievolės

1.  Valstybės narės savo teritorijoje nesudaro kliūčių pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti šį reglamentą atitinkančias padangas.

2.  Valstybės narės nesukuria paskatų dėl padangų, kurių degalų naudojimo efektyvumo klasė arba sukibimo su šlapia danga klasė yra žemesnė už I priedo atitinkamai A ir B dalyse nurodytą B klasę. Mokestinės ir fiskalinės priemonės šiame reglamente nėra laikomos paskatomis.

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos nustatytų prekybos vietų įprastinių ir ad hoc patikrinimų sistemą, siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui. [33 pakeit.]

3.  Valstybės narės nustato sankcijų ir vykdymo užtikrinimo mechanizmų taisykles, taikomas šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

4.  Iki 2020 m. birželio 1 d. valstybės narės Komisijai praneša apie 3 dalyje nurodytas taisykles, apie kurias anksčiau Komisijai nebuvo pranešta, ir nedelsdamos Komisiją informuoja apie visus vėlesnius toms taisyklėms poveikį darančius pakeitimus.

11 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolė

1.  [Reglamento (EB) Nr. 765/2008 / Atitikties ir vykdymo užtikrinimo reglamento, siūlomo COM(2017)0795, 16–29 straipsniai] taikomi į šio reglamento ir į pagal jį priimtų atitinkamų deleguotųjų aktų taikymo sritį patenkantiems gaminiams.

2.  Komisija, visų pirma, glaudžiau įtraukdama Administracinio bendradarbiavimo rinkos priežiūros klausimais ir padangų ženklinimo ekspertų grupę skatina ir remia valstybių narių nacionalinių institucijų, kurios yra atsakingos už rinkos priežiūrą arba į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarpusavyje ir su Komisija apie tai, kaip vykdoma rinkos priežiūra, susijusi su gaminių ženklinimu.

3.  Į valstybių narių bendrąsias rinkos priežiūros programas, parengtas pagal [Reglamento (EB) Nr. 765/2008 / Atitikties ir vykdymo užtikrinimo reglamento, siūlomo COM(2017)0795, 13 straipsnį], įtraukiami veiksmai, kuriais užtikrinamas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas, ir kurie turi būti sustiprinti. [34 pakeit.]

11a straipsnis

Restauruotos padangos

Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pagal 13 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, prieduose nustatant naujus reikalavimus dėl informacijos apie restauruotas padangas pateikimo, su sąlyga, jog esama tinkamo ir įgyvendinamo metodo. [35 pakeit.]

12 straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais:

a)  padaromi etiketės turinio ir formato pakeitimai;

aa)  nustatomi parametrai ir informacijos reikalavimai, susiję su padangų sukibimu su sniegu ir sukibimu su ledu; [37 pakeit.]

ab)  nustatomas tinkamas bandymų metodas padangų sukibimo su sniegu ir sukibimo su ledu eksploatacinėms charakteristikoms išmatuoti; [38 pakeit.]

b)  į priedus įtraukiami parametrai ar informacijos reikalavimai, visų pirma, susiję su rida ir dilimu, jeigu yra tinkami bandymų metodai; [39 pakeit.]

c)  atsižvelgiant į techninę pažangą patikslinamos prieduose nurodytos vertės, apskaičiavimo metodai ir reikalavimai.

Atitinkamais atvejais, Rengdama deleguotuosius aktus Komisija su Sąjungos pirkėjų atstovų grupėmis išbando tam tikros rūšies gaminių grupėms padangoms skirtų etikečių dizainą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad jie aiškiai suprastų etiketes. [40 pakeit.]

13 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

14 straipsnis

Vertinimas ir ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2026 2022 m. birželio 1 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą, kurį papildo poveikio vertinimu ir vartotojų apklausa, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaitoje prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas. [41 pakeit.]

Toje ataskaitoje įvertinama, kiek veiksmingai pagal šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus galutiniams naudotojams leidžiama pasirinkti geresnių eksploatacinių charakteristikų padangas, atsižvelgiant į poveikį verslui, suvartojamam degalų kiekiui, saugai, išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui ir, rinkos priežiūros veiklai ir vartotojų informuotumui. Joje taip pat, atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant platesnę Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 sukurtą sistemą, įvertinama, kiek kainuotų ir kiek naudos duotų, jei etiketėje pateikiamą informaciją privalomai tikrintų nepriklausoma trečioji šalis. [42 pakeit.]

15 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 2017/1369 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 2017/1369 12 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) padėti rinkos priežiūros institucijoms atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą ir atitinkamus deleguotuosius aktus, įskaitant jų vykdymo užtikrinimą, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. [įrašyti nuorodą į šį reglamentą]“.

"

16 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2009/1222 panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 2009/1222 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal VIII priede pateiktą atitikties lentelę.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. birželio 1 d. ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. [43 pakeit.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Padangų bandymai, klasifikavimas pagal parametrus ir matavimas

A dalis. Degalų naudojimo efektyvumo klasės

Degalų naudojimo efektyvumo klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje taikant riedėjimo varžos koeficientą (angl. rolling resistance coefficient, RRC) pagal toliau nurodytą A–G skalę ir išmatuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedą ir vėlesnius jos pakeitimus ir derinama laikantis VI priede išdėstytos procedūros. [44 pakeit.]

Jei patvirtinama, kad padangos tipas gali būti priskirtas daugiau kaip vienai padangų klasei (pvz., C1 ir C2), šio tipo padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal aukščiausios klasės padangoms (pvz., C2, o ne C1) taikomą klasifikavimo skalę.

Po to, kai visapusiškai įgyvendinami Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti tipo patvirtinimo reikalavimai, C1, C2 ir C3 klasių padangų F klasė rinkai nebeteikiama ir etiketėje nurodoma pilka spalva. [45 pakeit.]

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

RRC kg/t

Energijos

vartojimo efektyvumo

klasė

RRC kg/t

Energijos

vartojimo efektyvumo

klasė

RRC kg/t

Energijos

vartojimo efektyvumo

klasė

RRC ≤ 5,4 6,5

A

RRC ≤ 4,4 5,5

A

RRC ≤ 3,1 4,0

A

5,5 6,6≤ RRC ≤ 6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ RRC ≤ 5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ RRC ≤ 4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ RRC ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ RRC ≤ 6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ RRC ≤ 5,0 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 Tuščia

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 Tuščia

D

5,1 6,1 ≤ RRC ≤ 6,0 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 7,1 ≤ RRC ≤ 7,0 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≥ 10,6 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≥ 9,3 10,5

F

RRC ≥ 7,1 8,1

F

[46 pakeit.]

B dalis. Sukibimo su šlapia danga klasės

1.  Sukibimo su šlapia danga klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje taikant sukibimo su šlapia danga rodiklį (G) pagal toliau esančioje lentelėje nurodytą A–G skalę ir apskaičiuojama pagal 2 punktą ir išmatuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 5 priedą. [47 pakeit.]

1a.  Po to, kai visapusiškai įgyvendinami Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti tipo patvirtinimo reikalavimai, C1, C2 ir C3 klasių padangų F klasė rinkai nebeteikiama ir etiketėje nurodoma pilka spalva. [48 pakeit.]

2.  Sukibimo su šlapia danga rodiklio (G) apskaičiavimas

G = G(T) – 0,03,

kur:

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

Sukibimo su šlapia danga klasė

1,68 1,55 G

A

1,53 1,40G

A

1,38 1,25 G

A

1,55 1,40 G ≤ 1,67 1,54

B

1,40 1,25 G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 G ≤ 1,37 1,24

B

1,40 1,25 G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Tuščia

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Tuščia

D

0,95 0,80 G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 G ≤ 0,64

F

Tuščia

G

Tuščia

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = tvirtinti pateiktos padangos sukibimo su šlapia danga rodiklis, išmatuotas per vieną bandymų ciklą

[49 pakeit.]

C dalis. Išorinio riedėjimo triukšmo klasės ir išmatuota vertė [50 pakeit.]

Išmatuota Išorinio riedėjimo triukšmo vertė (N) nurodoma decibelais ir apskaičiuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 3 priedą. [51 pakeit.]

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė nustatoma ir nurodoma etiketėje remiantis šiomis Reglamento (EB) JT EEK taisyklėje Nr. 661/2009 II priedo C dalyje išdėstytomis 117 išdėstytomis 2 etapo ribinėmis vertėmis (LV). [52 pakeit.]

N dB

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000002.png

N ≤ LV 6 3

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000003.png

LV 6 3< N ≤ LV – 3

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000004.png

N > LV – 3

[53 pakeit.]

D dalis. Sukibimas su sniegu

Žieminės charakteristikos išbandomos ženklinamos pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 7 priedą. [54 pakeit.]

Padanga, atitinkanti minimalias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 117, klasifikuojama kaip žieminė padanga ir etiketėje gali būti nurodoma toliau pavaizduota diagrama. [55 pakeit.]

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000005.png

E dalis. Sukibimas su ledu

Sukibimo su ledu charakteristikos išbandomos ženklinamos pagal ISO 19447. [56 pakeit.]

Padanga, atitinkanti minimalią sukibimo su ledu rodiklio vertę, nustatytą ISO 19447 ir tipą, patvirtintą remiantis JT EEK taisyklėje Nr. 117 pateiktomis žieminėmis charakteristikomis, klasifikuojama kaip dygliuota padanga ir etiketėje gali būti nurodoma toliau pavaizduota diagrama. [57 pakeit.]

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000006.png

II PRIEDAS

Etiketės forma

1.  Etiketės

1.1.  Etiketėse nurodoma ši informacija, kaip pavaizduota toliau.

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000009.png

I.  Tiekėjo pavadinimas arba prekių ženklas

II.  tiekėjo modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikros padangos modelį įmanoma atskirti nuo kitų to paties prekių ženklo ar to paties tiekėjo pavadinimo modelių

III.  QR kodas

IV.  Degalų naudojimo efektyvumas

V.  Sukibimas su šlapia danga

VI.  Išorinis riedėjimo triukšmas

VII.  Sukibimas su sniegu

VIII.  Sukibimas su ledu

2.  Etiketės modelis

2.1.  Etiketės modelis pavaizduotas toliau esančiame paveiksle:

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000010.png

2.2.  Etiketė yra ne mažesnė kaip 90 mm pločio ir 130 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek yra proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims.

2.3.  Etiketė atitinka šiuos reikalavimus:

a)  spalvų gama CMYK (angl. cyan, magenta, yellow, black): žydra, purpurinė, geltona ir juoda; jos nurodomos pagal tokį pavyzdį: 00-70-X-00 – 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

b)  toliau pateikti numeriai atitinka 2.1 punkte nurodytus sutartinius ženklus:

1)  etiketės krašto linija: linijos storis – 1,5 pt; spalva – X-10-00-05;

2)  Calibri regular 8 pt;

3)  Europos vėliava: plotis – 15 mm, aukštis – 10 mm;

4)  juosta: plotis – 51,5 mm, aukštis – 13 mm;

tekstas „PREKIŲ ŽENKLAS“: Calibri regular 15 pt, 100 % balta;

tekstas „Modelio numeris“: Calibri regular 13 pt, 100 % balta;

5)  QR kodas: plotis – 13 mm, aukštis – 13 mm;

6)  A–F skalė:

rodyklės: aukštis – 5,6 mm, tarpas – 0,78 mm, juodos linijos storis – 0,5 punkto; spalvos –

–  A – X-00-X-00;

–  B – 70-00-X-00;

–  C – 30-00-X-00;

–  D – 00-00-X-00;

–  E – 00-30-X-00;

–  F – 00-70-X-00.

7)  eilutė: plotis – 88 mm, aukštis – 2 pt; spalva – X-00-00-00;

8)  išorinio riedėjimo triukšmo piktograma:

pateikta piktograma: plotis – 25,5 mm, aukštis – 17 mm; spalva – X-10-00-05;

9)  rodyklė:

rodyklė: plotis – 20 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda;

tekstas: Helvetica Bold 20 pt, 100 % balta;

teksto elementas: Helvetica Bold 13 pt, 100 % balta;

10)  ledo piktograma:

pateikta piktograma: plotis – 15 mm, aukštis – 15 mm; linijos storis – 1,5 pt; spalva – 100 % juoda;

11)  sniego piktograma:

pateikta piktograma: plotis – 15 mm, aukštis – 15 mm; linijos storis – 1,5 pt; spalva – 100 % juoda;

12)  A–G skalė: Calibri regular 13 pt, 100 % juoda;

13)  rodyklės:

rodyklės: plotis – 11,4 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juoda;

tekstas: Calibri Bold 17 pt, 100 % balta;

14)  degalų naudojimo efektyvumo piktograma:

pateikta piktograma: plotis – 19,5 mm, aukštis – 18,5 mm; spalva – X-10-00-05;

15)  sukibimo su šlapia danga piktograma:

pateikta piktograma: plotis – 19 mm, aukštis – 19 mm; spalva – X-10-00-05.

c)  Fonas yra baltas.

2.4.  Padangų klasė nurodoma etiketėje 2.1 punkte pateiktame paveiksle nustatytu formatu.

III PRIEDAS

Techninė dokumentacija

4 straipsnio 7 dalyje nurodyta techninė dokumentacija apima:

a)  tiekėjo pavadinimą ir adresą;

b)  asmens, įgalioto įpareigoti tiekėją, tapatybę ir parašą;

c)  prekės pavadinimą arba tiekėjo prekių ženklą;

d)  padangos modelį;

e)  padangos matmenis, apkrovos rodiklį ir greičio klasę;

f)  taikytų matavimo metodų nuorodas.

IV PRIEDAS

Gaminio informacinis lapas

Padangų informaciniame lape pateikiama informacija įtraukiama į gaminio brošiūrą ar kitą kartu su gaminiu teikiamą leidinį ir apima:

a)  tiekėjo pavadinimą ar prekių ženklą;

b)  tiekėjo modelio žymenį;

c)  padangos degalų naudojimo efektyvumo klasę pagal I priedą;

d)  padangos sukibimo su šlapia danga klasę pagal I priedą;

e)  išorinio riedėjimo triukšmo klasę ir decibelus pagal I priedą;

f)  ar padanga yra žieminė padanga;

g)  ar padanga yra dygliuota padanga.

V PRIEDAS

Techninėje reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija

1.  Techninėje reklaminėje medžiagoje informacija apie padangas pateikiama toliau nurodyta eilės tvarka:

a)  degalų naudojimo efektyvumo klasė (A–F raidės);

b)  sukibimo su šlapia danga klasė (A–G raidės);

c)  išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė ir klasė (dB);

d)  ar padanga yra žieminė padanga;

e)  ar padanga yra dygliuota padanga.

2.  1 punkte nustatyta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  turi būti lengvai skaitoma;

b)  turi būti lengvai suprantama;

c)  jei tam tikro padangų tipo padangos gali būti skirtingai klasifikuojamos dėl jų dydžio ar kitų parametrų, turi būti nurodomas intervalas nuo blogiausių iki geriausių to tipo padangų parametrų.

3.  Tiekėjai savo interneto svetainėse taip pat pateikia tokią informaciją:

a)  nuorodą į atitinkamą šiam reglamentui skirtą Komisijos interneto svetainę;

b)  etiketėje esančių piktogramų paaiškinimą;

c)  teiginį, kad faktinis sutaupytų degalų kiekis ir eismo saugumas labai priklauso nuo vairuotojo elgesio, ypač nuo šių veiksnių:

–  pasirinkus ekologinį važiavimo būdą galima sunaudoti daug mažiau degalų;

–  siekiant geresnio sukibimo su šlapia danga ir efektyviau naudoti degalus, reikėtų reguliariai tikrinti padangų slėgį;

–  visada turi būti griežtai laikomasi saugaus stabdymo atstumo.

VI PRIEDAS

Laboratorijos derinimo procedūra riedėjimo varžai matuoti

1.  Terminų Apibrėžtys

Šioje laboratorijos derinimo procedūroje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.  etaloninė laboratorija – laboratorija, kuri yra laboratorijų tinklo (derinimo procedūros tikslais šio tinklo laboratorijų nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje) dalis ir kuri naudodama savo etaloninę įrangą gali pasiekti 3 skirsnyje nustatytą bandymų rezultatų tikslumą;

2.  laboratorija kandidatė – derinimo procedūroje dalyvaujanti laboratorija, kuri nėra etaloninė laboratorija;

3.  derinimo padanga – padanga, išbandoma atliekant derinimo procedūrą;

4.  derinimo padangų komplektas – penkių arba daugiau derinimo padangų rinkinys vienos mašinos derinimui;

5.  suteiktoji vertė – teorinė vienos derinimo padangos riedėjimo varžos koeficiento (RRC) vertė, išmatuota teorinėje laboratorijoje, kuri yra tipinė etaloninių laboratorijų tinklo laboratorija ir kurioje atliekama derinimo procedūra;

6.  mašina – kiekvienas padangų bandymų velenas taikant vieną konkretų matavimo metodą. Pavyzdžiui, du velenai viename būgne nelaikomi viena mašina.

2.  Bendrosios nuostatos

2.1.  Principai

Etaloninėje laboratorijoje (l) išmatuotas (m) riedėjimo varžos koeficientas (RRCm,l) suderinamas su etaloninių laboratorijų tinklo suteiktosiomis vertėmis.

Laboratorijoje kandidatėje (c) naudojant mašiną išmatuotas (m) riedėjimo varžos koeficientas, RRCm,c, suderinamas per vieną jos pasirinktą tinklo etaloninę laboratoriją.

2.2.  Padangų atrankos reikalavimai

Laikantis toliau nurodytų kriterijų, derinimo procedūrai parenkamas penkių arba daugiau derinimo padangų komplektas. Parenkamas vienas bendras C1 ir C2 padangų komplektas ir vienas C3 padangų komplektas.

a)  Derinimo padangų komplektas parenkamas taip, kad jame būtų skirtingų RRC diapazoną atitinkančių C1 ir C2 arba C3 padangų. Bet kuriuo atveju padangų komplekte prieš derinimą ir po jo skirtumas tarp didžiausio RRCm ir mažiausio RRCm turi būti bent:

i)  3 kg/t C1 ir C2 padangoms ir

ii)  2 kg/t C3 padangoms.

b)  Laboratorijose kandidatėse arba etaloninėse laboratorijose (RRCm,c arba RRCm,l) nustatytos RRCm vertės turi būti pagal kiekvienos derinimo komplekto padangos RRC vertes pasiskirsčiusios tolygiai.

c)  Apkrovos rodiklio verčių diapazonas apima visas bandomas padangas, užtikrinant, kad riedėjimo varžos jėgos verčių diapazonas taip pat apimtų visas bandomas padangas.

Kiekviena derinimo padanga prieš naudojimą patikrinama ir pakeičiama, jei:

a)  paaiškėja, kad dėl savo būklės ji nebetinka tolesniems bandymams; ir (arba)

b)  pritaikius pataisą dėl mašinos slinkio RRCm,c arba RRCm,l nuokrypiai, palyginti su ankstesniais matavimais, yra didesni kaip 1,5 proc.

2.3.  Matavimo metodas

Etaloninėje laboratorijoje pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo 4 dalį ir taikant JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo 3 dalyje išdėstytas sąlygas kiekviena derinimo padanga matuojama keturis kartus ir trijų paskutinių kartų rezultatai saugomi vėlesnei analizei.

Laboratorijoje kandidatėje pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo 4 dalį ir taikant JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo 3 dalyje išdėstytas sąlygas kiekviena derinimo padanga matuojama (n + 1) kartų (n vertė nustatyta 5 dalyje) ir paskutinių n kartų rezultatai saugomi vėlesnei analizei.

Kiekvieną kartą matuojant derinimo padangą visas ratas nuimamas nuo mašinos ir iš naujo pakartojama visa JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo 4 dalyje nurodyta bandymo procedūra.

Laboratorija kandidatė arba etaloninė laboratorija apskaičiuoja:

a)  per kiekvieną matavimą išmatuotą kiekvienos derinimo padangos vertę, kaip nurodyta JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo 6.2 ir 6.3 dalyse (vertė patikslinta pagal 25° C temperatūrą ir 2 m būgno skersmenį);

b)  kiekvienos derinimo padangos trijų (etaloninėje laboratorijoje) arba n (laboratorijoje kandidatėje) paskesnių išmatuotų verčių vidurkį ir

c)  standartinį nuokrypį (σm) taip:

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000012.png

kur:

i – derinimo padangos numeris nuo 1 iki p;

j – tam tikros derinimo padangos matavimo kartas nuo 2 iki n+1 iš n paskesnių matavimo pasikartojimų;

n+1 – padangos matavimo kartų skaičius (n + 1 = 4 etaloninių laboratorijų atveju ir n + 1 ≥ 4 laboratorijų kandidačių atveju);

p – derinimo padangų skaičius (p ≥ 5).

2.4.  Skaičiavimo ir rezultatų duomenų formatas

–  Išmatuotos RRC vertės, patikslintos pagal būgno skersmenį ir temperatūrą, apvalinamos šimtųjų tikslumu.

–  Tada atliekami skaičiavimai pagal visus skaitmenis: vertės neapvalinamos, išskyrus galutinio derinimo lygtis.

–  Visos standartinio nuokrypio vertės pateikiamos tūkstantųjų tikslumu.

–  Visos RRC vertės pateikiamos šimtųjų tikslumu.

–  Visi derinimo koeficientai (A1l, B1l, A2c ir B2c) apvalinami ir pateikiami dešimttūkstantųjų tikslumu.

3.  Etaloninėms laboratorijoms taikomi reikalavimai ir suteiktųjų verčių nustatymas

Kiekvienos derinimo padangos suteiktąsias vertes nustato etaloninių laboratorijų tinklas. Po dvejų metų tinklas įvertina suteiktųjų verčių pastovumą ir tinkamumą.

Kiekviena tinklo etaloninė laboratorija atitinka JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo reikalavimus ir užtikrina, kad jos standartinis nuokrypis (σm) būtų:

a)  ne didesnis kaip 0,05 kg/t C1 ir C2 klasių padangoms ir

b)  ne didesnis kaip 0,05 kg/t C3 klasės padangoms.

Derinimo padangų komplektai, atitinkantys 2.2 skirsnio specifikaciją, kiekvienoje tinklo etaloninėje laboratorijoje matuojami pagal 2.3 skirsnį.

Kiekvienos derinimo padangos suteiktoji vertė yra tinklo etaloninių laboratorijų nurodytų šios derinimo padangos išmatuotų verčių vidurkis.

4.  Etaloninės laboratorijos derinimo su suteiktosiomis vertėmis procedūra

Kiekviena etaloninė laboratorija (l) prisiderina prie kiekvieno naujo suteiktųjų verčių rinkinio ir kiekvieną kartą po reikšmingų mašinos pakeitimų ar nustačius mašinos kontrolinių duomenų slinkį atliekant kontrolinės padangos matavimus.

Derinant visus atskirus duomenis taikomas tiesinės regresijos metodas. Regresijos koeficientai, A1l ir B1l, apskaičiuojami taip:

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000013.png

kur:

RRC – riedėjimo varžos koeficiento suteiktoji vertė;

RRCm,l – etaloninės laboratorijos (l) išmatuota riedėjimo varžos koeficiento atskira vertė (įskaitant su temperatūra ir būgno skersmeniu susijusias pataisas).

5.  Laboratorijoms kandidatėms taikomi reikalavimai

Laboratorijos kandidatės kartoja kiekvienos mašinos derinimo procedūrą bent kartą per dvejus metus ir kiekvieną kartą po reikšmingų mašinos pakeitimų ar nustačius mašinos kontrolinių duomenų slinkį atliekant kontrolinės padangos matavimus.

Bendras penkių skirtingų padangų komplektas, atitinkantis 2.2 skirsnio specifikaciją, laboratorijoje kandidatėje ir vėliau vienoje etaloninėje laboratorijoje matuojamas pagal 2.3 skirsnį. Laboratorijos kandidatės prašymu gali būti išbandomos daugiau nei penkios derinimo padangos.

Laboratorija kandidatė pateikia derinimo padangų komplektą pasirinktai etaloninei laboratorijai.

Laboratorija kandidatė (c) atitinka JT EEK taisyklės Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais 6 priedo reikalavimus; pageidautina, kad jos standartinis nuokrypis (am) būtų:

a)  ne didesnis kaip 0,075 kg/t C1 ir C2 padangoms ir

b)  ne didesnis kaip 0,06 kg/t C3 padangoms.

Jei skaičiavimuose naudojant tris paskesnius matavimus laboratorijos kandidatės keturių matavimų standartiniai nuokrypiai (σm) yra didesni nei pirmiau nurodytos vertės, matavimo kartų skaičius n+1 visai siuntai padidinamas taip:

n+1 = 1+(σm/γ)2; vertė apvalinama iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus;

kur:

γ = 0,043 kg/t C1 ir C2 klasių padangoms;

γ = 0,035 kg/t C3 klasės padangoms.

6.  Laboratorijos kandidatės derinimo procedūra

Viena etaloninė tinklo laboratorija (i) apskaičiuoja visų laboratorijos kandidatės (c) atskirų duomenų tiesinės regresijos funkciją. Regresijos koeficientai, A2 c ir B2 c, apskaičiuojami taip:

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000014.png

kur:

RRCm,l – etaloninės laboratorijos (i) išmatuota riedėjimo varžos koeficiento atskira vertė (įskaitant su temperatūra ir būgno skersmeniu susijusias pataisas);

RRCm,c – laboratorijos kandidatės (c) išmatuota riedėjimo varžos koeficiento atskira vertė (įskaitant su temperatūra ir būgno skersmeniu susijusias pataisas).

Jeigu determinacijos koeficientas R² yra mažesnis kaip 0,97, laboratorija kandidatė nederinama.

Suderintas laboratorijos kandidatės išbandytų padangų RRC apskaičiuojamas taip:

20190326-P8_TA(2019)0230_LT-p0000015.png

VII PRIEDAS

Patikrinimo procedūra

Tiekėjo nustatyto kiekvieno padangų tipo arba kiekvienos padangų grupės atitiktis šiame reglamente nurodytoms degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir išorinio riedėjimo triukšmo klasėms ir deklaruotosioms vertėms, taip pat bet kokia papildoma informacija apie charakteristikas etiketėje vertinama taikant vieną iš toliau nurodytų procedūrų:

a)  pirmiausia išbandoma viena padanga arba padangų komplektas:

1.  jei išmatuotos vertės atitinka deklaruotas klases arba išorinio riedėjimo triukšmo vertę neviršydamos 1 lentelėje nustatytos nuokrypos, laikoma, kad bandymas išlaikytas sėkmingai;

2.  jei išmatuotos vertės neatitinka deklaruotų klasių arba išorinio riedėjimo triukšmo deklaruotos vertės pagal 1 lentelėje nustatytą diapazoną, išbandomos dar trys padangos arba padangų komplektai. Atitiktis deklaruotai informacijai pagal 1 lentelėje nustatytą diapazoną vertinama atsižvelgiant į trijų išbandytų padangų arba padangų komplektų verčių vidurkį;

b)  jei ženklinime nurodytos klasės ar vertės nustatytos remiantis tipo patvirtinimo bandymų rezultatais, gautais pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 arba JT EEK taisyklę Nr. 117 su jos vėlesniais pakeitimais, valstybės narės gali naudotis matavimų duomenimis, gautais atliekant padangų gamybos atitikties bandymus.

Vertinant matavimo duomenis, gautus atliekant gamybos atitikties bandymus, būtina atsižvelgti į 1 lentelėje apibrėžtas leidžiamąsias nuokrypas.

1 lentelė

Matuojamas parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Riedėjimo varžos koeficientas (degalų naudojimo efektyvumas)

Suderinta išmatuota vertė deklaruotos klasės viršutinės ribos (didžiausio RRC) neviršija daugiau kaip 0,3 kg/1 000kg.

Išorinis riedėjimo triukšmas

Išmatuota vertė neviršija deklaruotos vertės N daugiau kaip 1 dB(A).

Sukibimas su šlapia danga

Išmatuota vertė G(T) yra ne mažesnė kaip deklaruotos klasės apatinė riba (mažiausia G vertė).

Sukibimas su sniegu

Išmatuota vertė yra ne mažesnė kaip minimalus žieminių charakteristikų rodiklis.

Sukibimas su ledu

Išmatuota vertė yra ne mažesnė kaip minimalus sukibimo su ledu charakteristikų rodiklis.

VIII PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 9 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 10 dalis

3 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 11 dalis

3 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 12 dalis

3 straipsnio 9 dalis

3 straipsnio 13 dalis

3 straipsnio 10 dalis

3 straipsnio 14 dalis

3 straipsnio 11 dalis

3 straipsnio 15 dalis

3 straipsnio 16 dalis

3 straipsnio 12 dalis

3 straipsnio 17 dalis

3 straipsnio 13 dalis

3 straipsnio 18 dalis

3 straipsnio 19 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 8 dalis

4 straipsnio 9 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 1 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 6 dalis

6 straipsnio 7 dalis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

10 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

12a straipsnis

12b straipsnis

12c straipsnis

11a straipsnis

11b straipsnis

11c straipsnis

12d straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

(1)OL C […], […], p. […].
(2)OL C […], […], p. […].
(3) 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)COM(2017)0658.
(5)2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (OL L 342, 2009 12 22, p. 46).
(6)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).
(7)2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18, p. 12).
(8)OL L 307, 2011 11 23, p. 3.
(9)COM(2018)0028.
(10)2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).
(11)COM(2017)0279.
(12)Priėmus pasiūlymą reikės įtraukti nuorodą.
(13)2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
(14)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika