Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0148(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0086/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0086/2019

Debates :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0230

Pieņemtie teksti
PDF 584kWORD 389k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0296),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0190/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0086/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1).OV C 62, 15.2.2019., 280. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 26. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) …/... par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu
P8_TC1-COD(2018)0148

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu un 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Savienība ir apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata politiku. Degvielas patēriņa efektivitāte ir būtisks elements Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un svarīgs nosacījums enerģijas pieprasījuma ierobežošanai.

(2)  Komisija ir izvērtējusi(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1222/2009(4) iedarbīgumu un konstatējusi, ka Regulas noteikumi ir jāatjaunina, lai uzlabotu tās iedarbīgumu.

(3)  Regulu (EK) Nr. 1222/2009 ir lietderīgi aizstāt ar jaunu regulu, kurā ir 2011. gadā izdarītie grozījumi un ar kuru tiek pārveidoti un uzlaboti daži tās noteikumi, lai precizētu un atjauninātu noteikumu saturu, ņemot vērā riepu tehnoloģisko attīstību pēdējos gados. Tomēr, tā kā ne piedāvājums, ne pieprasījums nav ievērojami mainījis degvielas patēriņa efektivitāti, pagaidām nav vajadzības mainīt degvielas patēriņa efektivitātes skalu. Turklāt būtu jāizskata šādas stagnācijas iemesli un pirkšanas faktori, piemēram, cena, veiktspēja utt.). [Gr. 1]

(4)  Transporta nozare veido trešo daļu no Savienības energopatēriņa. Autotransports 2015. gadā veidoja aptuveni 22 % no Savienības kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 5–10 % no transportlīdzekļu degvielas patēriņa. Tāpēc riepu rites pretestības samazināšana sniegtu būtisku ieguldījumu autotransporta degvielas patēriņa efektivitātē un tādējādi arī emisiju samazināšanā un transporta nozares dekarbonizācijā. [Gr. 2]

(4a)  Lai panāktu autotransporta CO2 emisiju samazinājumu, dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju ir lietderīgi paredzēt stimulus inovācijām jaunu tehnoloģisko procesu jomā attiecībā uz degvielu taupošām un drošām C1, C2 un C3 klases riepām. [Gr. 3]

(5)  Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu, savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji būtu jāmudina uzlabot visus parametrus, nosakot augstākus standartus nekā tie, kuri jau ir sasniegti.

(6)  Degvielu taupošas riepas var būt rentablas, jo degvielas ietaupījums vairāk nekā kompensē riepu augstāku iegādes cenu, ko nosaka, pamatojoties uz augstākām ražošanas izmaksām.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009(5) nosaka riepu rites pretestības minimālās prasības. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu rites pretestības radītos enerģijas zudumus samazināt lielākā mērā, nekā to nosaka minētās minimālās prasības. Tāpēc, lai samazinātu autotransporta ietekmi uz vidi, ir lietderīgi atjaunināt noteikumus par riepu marķēšanu ar mērķi rosināt galalietotājus iegādāties degvielu taupošākas riepas, nodrošinot atjauninātu un saskaņotu informāciju par minēto parametru.

(7a)  Riepu marķēšanas uzlabošana ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmu informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošumu un troksni un, pērkot jaunas riepas, pieņemt izmaksu ziņā efektīvus un videi draudzīgus pirkšanas lēmumus. [Gr. 5]

(8)  Satiksmes troksnis rada ievērojamu apgrūtinājumu un nelabvēlīgi ietekmē veselību. Regulā (EK) Nr. 661/2009 noteiktas minimālās prasības riepu ārējam rites troksnim. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu ārējo rites troksni samazināt lielākā mērā, nekā to nosaka šīs minimālās prasības. Tādēļ, lai samazinātu satiksmes radīto troksni, ir lietderīgi atjaunināt noteikumus par riepu marķēšanu ar mērķi mudināt galalietotājus iegādāties riepas ar mazāku ārējo rites troksni, nodrošinot saskaņotu informāciju par minēto parametru.

(9)  Saskaņotas informācijas sniegšana par ārējo rites troksni arī atvieglo to pasākumu īstenošanu, ar kuriem ierobežo satiksmes troksni un palīdz uzlabot informētību par riepu ietekmi satiksmes trokšņa radīšanā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/49/EK(6).

(10)  Regulā (EK) Nr. 661/2009 noteiktas minimālās prasības riepu saķerei ar slapju ceļu. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu saķeri ar slapju ceļu uzlabot lielākā mērā, nekā to nosaka minētās prasības, un tādējādi saīsināt bremzēšanas ceļu uz slapjas virsmas. Tāpēc, lai paaugstinātu satiksmes drošību, ir lietderīgi atjaunināt noteikumus par riepu marķēšanu ar mērķi mudināt galalietotājus pirkt tādas riepas, kam ir laba saķere ar slapju ceļu, nodrošinot saskaņotu informāciju par šo parametru.

(11)  Lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajai sistēmai, Regula (EK) Nr. 661/2009 atsaucas uz ANO EEK Noteikumiem Nr. 117(7), kurā paredzētas mērījumu metodes riepu rites pretestības, trokšņa un saķeres ar slapju ceļu un sniegu noteikšanai.

(12)  Lai uzlabotu ceļa satiksmes drošību Savienības reģionos ar aukstāku klimatu un galalietotājiem sniegtu informāciju par riepām, kas īpaši paredzētas braukšanai sniega un ledus apstākļos, ir lietderīgi pieprasīt marķējumā norādīt informāciju par prasībām, ko piemēro sniega un ledus riepām. Sniega un ledus riepām ir īpaši parametri, kuri nav pilnībā salīdzināmi ar citiem riepu veidiem. Lai nodrošinātu, ka galalietotāji var pieņemt pārdomātus un apzinātus lēmumus, marķējumā būtu jāiekļauj informācija par saķeri ar sniegu un ledu un QR kods. Komisijai būtu jāizstrādā saķeres gan ar sniegu, gan ar ledu rādītāju skala. Šīs skalas būtu jābalsta uz ANO EEK Noteikumiem Nr. 117 un standartu ISO 19447 par attiecīgi sniega un ledus riepām. Jebkurā gadījumā riepas, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, būtu jāmarķē ar logotipu, kur attēlotas trīs kalnu virsotnes un sniegpārsla (“3PMSF”). Tāpat riepas, kas atbilst standartā ISO 19447 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, būtu jāmarķē ar ledus riepas logotipu, kas pieņemts šajā standartā. [Gr. 6]

(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots, un tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā”(8) minēta nepieciešamība mazināt netīšu mikroplastmasas nonākšanu vidē no riepām, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Tomēr šobrīd nav piemērotas testēšanas metodes Līdz ar to marķējuma prasības attiecībā uz riepu dilšanas mērīšanai. dilšanas rādītājiem būtu ievērojams ieguvums cilvēku veselībai un videi. Tāpēc vajadzīgs, lai Komisija piešķirtu pilnvaras tādas šādas metodes izstrādei, kurā pilnībā ņemti ņemot vērā visi modernākie visus modernākos starptautiski izstrādātie izstrādātos vai ierosinātie standarti ierosinātos standartus vai noteikumi, noteikumus, kā arī rūpnieciskās pētniecības rezultātus, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sagatavot piemērotu testēšanas metodi. [Gr. 7]

(14)  Atjaunotas riepas ir būtiska lielas noslodzes transportlīdzekļu riepu tirgus daļa. Atjaunotās riepas pagarina riepu ekspluatācijas laiku un veicina aprites ekonomikas mērķus, piemēram, atkritumu mazināšanu. Ja šādām riepām piemērotu marķēšanas prasības, tiktu iegūti būtiski enerģijas aiztaupījumi. Tomēr tā kā šobrīd nav testēšanas metodes, ar kuru mērīt atjaunotu riepu veiktspēju, šajā regulā būtu jāparedz šādu metožu iekļaušana nākotnē.

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1369(9) energomarķējumu, ar kuru ražojumi ražojumu energopatēriņš tiek iedalīts klasēs no “A” līdz “G”, kā skaidru un pārredzamu informēšanas līdzekli atpazīst vairāk nekā 85 % Savienības patērētāju, un tas ir iedarbīgs līdzeklis efektīvu ražojumu popularizēšanai. Riepu marķējumam iespēju robežās būtu jāturpina izmantot tāds pats dizains, vienlaikus ņemot vērā riepas parametru īpatnības. [Gr. 8]

(16)  Standarta marķējuma veidā sniegtā salīdzināmā informācija par riepu parametriem, domājams, ietekmēs galalietotāju lēmumu riepu izvēlē par labu drošākām, ilgtspējīgām, klusākām un degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus uzlabot tos parametrus, kas padarītu patēriņu un ražošanu iespējami ilgtspējīgāku. [Gr. 9]

(17)  Vajadzība pēc plašākas informācijas par riepu degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem ir būtiska visiem galalietotājiem, tostarp maiņas riepu pircējiem, jauniem transportlīdzekļiem uzstādāmo riepu pircējiem, kā arī autoparku vadītājiem un transporta uzņēmumiem, kam nav viegli salīdzināt dažādu zīmolu riepu parametrus, jo nav marķējuma un saskaņotas testēšanas sistēmas. Tāpēc ir lietderīgi pieprasīt, lai riepas, kas piegādātas kopā ar transportlīdzekli, vienmēr tiktu marķētas.

(18)  Šobrīd marķējums tiek pieprasīts marķēt vieglo automobiļu riepas (C1 riepas) un furgonu riepas (C2 riepas), bet netiek pieprasīts lielas noslodzes transportlīdzekļiem (C3 riepas). C3 riepas patērē vairāk degvielas un ar tām tiek nobraukti vairāk kilometru gadā nekā ar C1 un C2 riepām, un tāpēc ir iespējams būtiski samazināt smago kravas transportlīdzekļu degvielas patēriņu un emisijas.

(19)  Turklāt C3 riepas, kas ir šīs regulas darbības jomā, saskan arī ar Komisijas priekšlikumu regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu(10) un Komisijas priekšlikumu par CO2 standartiem lielas noslodzes transportlīdzekļiem(11).

(20)  Daudzi galalietotāji lēmumu par riepu iegādi pieņem, riepu neapskatot un tādējādi arī neredzot riepai piestiprināto marķējumu. Visos šādos gadījumos galalietotājam pirms iegādes lēmuma pieņemšanas šāds marķējums būtu jāparāda. Uz riepām izvietotam marķējumam tirdzniecības vietā, kā arī tehniskos reklāmas materiālos būtu jānodrošina, ka pirkuma lēmuma pieņemšanas brīdī un vietā izplatītāji un arī iespējamie galalietotāji saņem saskaņotu informāciju par attiecīgajiem riepu parametriem.

(21)  Daži galalietotāji riepas izvēlas pirms ierašanās tirdzniecības vietā vai arī tās iegādājas, pasūtot pa pastu vai internetā. Lai nodrošinātu to, ka arī šie galalietotāji var pieņemt apzinātu lēmumu, kura pamatā ir saskaņota informācija par riepu degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu, ārējo rites troksni un citiem parametriem, marķējums būtu jāattēlo visu veidu tehniskos reklāmas materiālos, tostarp tādos materiālos, kurus publicē internetā.

(22)  Potenciālajiem galalietotājiem būtu jāsaņem informācija, kurā izskaidroti visi marķējuma elementi un to nozīme. Šāda informācija būtu jāsniedz tehniskos reklāmas materiālos, piemēram, piegādātāju tīmekļa vietnēs. Ar tehniskajiem reklāmas materiāliem nebūtu jāsaprot reklāmas uz stendiem, laikrakstos, žurnālos vai radio vai televīzijas pārraidēs. [Gr. 10]

(23)  Riepu degvielas patēriņa efektivitāte, saķere ar slapju ceļu, ārējais rites troksnis un citi parametri būtu jāmēra ar uzticamām, precīzām un atkārtojamām metodēm, kurās ir ņemti vērā vispārēji atzīti modernākie mērījumi un aprēķinu metodes. Cik vien iespējams, šādām metodēm būtu jāatspoguļo vidēja patērētāja rīcība un tai vajadzētu būt stingrai, lai atturētu no noteikumu apzinātas un neapzinātas apiešanas. Ņemot vērā ierobežojumus, kas vajadzīgi, lai veiktu uzticamu, precīzu un atkārtojamu testēšanu laboratorijā, riepu marķējumā būtu jānorāda salīdzināmi riepu raksturlielumi par faktisko lietojumu, lai galalietotāji varētu salīdzināt dažādas riepas un ierobežotu testēšanas izmaksas ražotājiem.

(24)  Lai Savienībā nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir svarīgi, ka noteikumus par riepu marķēšanu ievēro piegādātāji un izplatītāji. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāuzrauga, vai noteikumi tiek ievēroti, veicot tirgus uzraudzību un regulāras ex-post pārbaudes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2008(12).

(25)  Lai veicinātu atbilstības uzraudzību, nodrošinātu galalietotājiem noderīgu rīku un dotu iespēju izmantot alternatīvus veidus, kā tirgotāji var saņemt ražojumu informāciju lapas, riepas būtu jāiekļauj saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1369 izveidotajā ražojumu datubāzē. Tāpēc Regula (ES) 2017/1369 būtu attiecīgi jāgroza.

(26)  Neskarot dalībvalstu tirgus uzraudzības pienākumus un piegādātāju pienākumus pārbaudīt ražojumu atbilstību, prasītā informācija par ražojumu atbilstību piegādātājiem būtu jādara pieejama elektroniski ražojumu datubāzē.

(27)  Lai galalietotāji varētu uzticēties riepu marķējumam, būtu jāaizliedz citi līdzīgi marķējumi. Tāda paša iemesla dēļ būtu jāaizliedz papildu marķējumi, atzīmes, simboli un uzraksti, kas galalietotāju var maldināt vai mulsināt attiecībā uz riepas marķējumā norādītajiem parametriem.

(28)  Sodiem, kas piemērojami par šīs regulas un saskaņā ar to pieņemto deleģēto aktu pārkāpumiem, vajadzētu būt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem.

(29)  Lai veicinātu energoefektivitāti, klimata pārmaiņu mazināšanu un vides aizsardzību, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai paredzēt pasākumus, kas stimulē energoefektīvu ražojumu izmantošanu. Dalībvalstis var pašas noteikt to, kādiem vajadzētu būt šādiem stimulējošiem pasākumiem. Šādiem stimulējošiem pasākumiem būtu jāatbilst Savienības noteikumiem par valsts atbalstu, un tiem nebūtu jārada nepamatoti šķēršļi tirgū. Šī regula neskar nekādu tādu turpmāku valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko attiecībā uz šādiem stimulējošiem pasākumiem var veikt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. un 108. pantu.

(30)  Lai grozītu marķējuma saturu un formātu, ieviestu prasības attiecībā uz atjaunotām riepām, sniega vai ledus riepām, nodilšanu un nobraukumu un pielāgotu pielikumus tehnikas attīstībai, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(13). Konkrēti, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem vajadzētu būt iespējai sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. [Gr. 12]

(30a)  Dati par riepu nobraukumu un nodilumu, kad būs pieejama piemērota testēšanas metode, būs lietderīgs instruments, kas informēs patērētājus par iegādāto riepu izturību, kalpošanas ilgumu un netīšu mikroplastmasas nonākšanu vidē. Informācija par nobraukumu arī ļautu patērētājiem veikt apzinātu izvēli par labu riepām ar ilgāku kalpošanas laiku, kas palīdzētu aizsargāt vidi un vienlaikus ļautu viņiem aplēst riepu izmantošanas izmaksas ilgākā termiņā. Tāpēc, kad kļūs pieejama atbilstoša, jēgpilna un reproducējama testēšanas metode, kas ļaus piemērot šo regulu, marķējumā būtu jāiekļauj nobraukuma un nodiluma norādes. Šajā jomā būtu jāturpina pētīt un izstrādāt jaunas tehnoloģijas. [Gr. 13]

(31)  Riepām, kuras ir laistas tirgū pirms šīs regulas prasību piemērošanas datuma, nebūtu jāpiemēro prasības par atkārtotu marķēšanu.

(32)  Lai stiprinātu uzticību marķējumam un nodrošinātu tā precizitāti, paziņojumam, ko piegādātāji izdara marķējumā attiecībā uz vērtībām par rites pretestību, saķeri pretestības, saķeres ar slapju ceļu, saķeres ar sniegu un troksni, trokšņa vērtībām, būtu jāpiemēro tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009. [Gr. 14]

(32a)  Marķējuma lielumam būtu jāpaliek tādam pašam, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1222/2009. Marķējumā būtu jāiekļauj informācija par saķeri ar sniegu un ledu un QR kods. [Gr. 15]

(33)  Komisijai šī regula būtu jāizvērtē. Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu minētā izvērtējuma pamatā vajadzētu būt pieciem kritērijiem — rezultativitātei, efektivitātei, relevantumam, saskaņotībai un ES pievienotai vērtībai —, un tajā būtu jārada pamats ietekmes novērtējumam par iespējamiem turpmākiem pasākumiem.

(34)  Tā kā šīs regulas mērķus, proti, palielināt autotransporta drošību un saimniecisko un vidisko efektivitāti, nodrošinot galalietotājiem informāciju, uz kuras pamata galalietotāji var izvēlēties degvielu taupošākas, drošākas un klusākas riepas, dalībvalstis nevar pietiekami labi sasniegt pašas, jo šajā regulā noteikta prasība sniegt saskaņotu informāciju galalietotājiem, bet šādu prasību, nodrošinot ražotājiem saskaņotu tiesisko regulējumu un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, labāk var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Regula joprojām ir piemērots juridiskais instruments, jo ar to nosaka skaidrus un sīki izstrādātus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotības pakāpi Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī, samazina izmaksas piegādātājiem, nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nodrošina preču brīvu apriti iekšējā tirgū. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā ir noteikti tikai pasākumi, kas ir nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai.

(35)  Tāpēc Regula (EK) Nr. 1222/2009 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis un priekšmets

1.  Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību, veselības aizsardzību veicināt degvielu taupošu, drošu un ekonomisko un vidisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu ilgtspējīgu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu, kas varētu palīdzēt līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi un drošu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu. veselību, vienlaikus uzlabojot autotransporta drošumu un ekonomisko efektivitāti. [Gr. 16]

2.  Ar šo regulu izveido sistēmu saskaņotas informācijas sniegšanai par riepu parametriem, tam izmantojot marķējumu, kas ļauj galalietotājiem riepu iegādes brīdī pieņemt apzinātu lēmumu.

2. pants

Darbības joma

1.  Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām, kuras ir laistas tirgū. [Gr. 17]

2.  Šo regulu piemēro arī atjaunotām riepām, tiklīdz saskaņā ar 12. pantu tiek pieņemts deleģēts akts, ar kuru pielikumos iekļauj piemērotu testēšanas metodi šādu riepu veiktspējas noteikšanai.

3.  Šo regulu nepiemēro:

a)  profesionālām riepām paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļiem;

b)  riepām, kuras konstruētas uzstādīšanai tikai tiem transportlīdzekļiem, kas pirmoreiz reģistrēti pirms 1990. gada 1. oktobra;

c)  T tipa pagaidu lietošanas rezerves riepām;

d)  riepām ātruma kategorijā līdz 80 km/h;

e)  riepām, kuru nominālais loka diametrs nepārsniedz 254 mm vai ir 635 mm vai lielāks;

f)  riepām, kas aprīkotas ar papildu ierīcēm vilces īpašību uzlabošanai, tādām kā radžotas riepas;

g)  riepām, kuras konstruētas uzstādīšanai tikai transportlīdzekļiem, kas paredzēti vienīgi autosacīkstēm.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

(1)  “C1, C2 un C3 klases riepas” ir riepu klases, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 661/2009 8. pantā;

(2)  “atjaunota riepa” ir lietota riepa, kura atjaunota, nodilušo protektoru aizstājot ar jaunu materiālu;

(3)  “T tipa pagaidu lietošanas rezerves riepa” ir pagaidu lietošanas rezerves riepa, kas konstruēta izmantošanai pie riepas spiediena, kas ir augstāks par standarta un pastiprinātajām riepām noteikto spiedienu;

(4)  “marķējums” ir tāda grafiska diagramma vai nu drukātā, vai elektroniskā veidā, tostarp uzlīmes veidā, kurā izmantoti simboli, lai informētu galalietotājus par riepu vai riepu partijas veiktspēju attiecībā uz I pielikumā noteiktajiem parametriem;

(5)  “tirdzniecības vieta” ir vieta, kur riepas ir izliktas apskatei vai tiek uzglabātas un piedāvātas tirdzniecībā galalietotājiem, tostarp automobiļu izstāžu zāles, ja tajās galalietotājiem tiek piedāvātas tirdzniecībā riepas, kas nav uzmontētas transportlīdzekļiem;

(6)  “tehnisks reklāmas materiāls” ir dokumentācija drukātā vai elektroniskā veidā, ko piegādātājs sagatavojis pievienošanai reklāmas materiālam un kurā ir vismaz V pielikumā noteiktā tehniskā informācija;

(7)  “ražojuma informācijas lapa” ir drukāts vai elektronisks standartdokuments, kurā ir IV pielikumā noteiktā informācija;

(8)  “tehniskā dokumentācija” ir dokumentācija, kas ir pietiekama, lai tirgus uzraudzības iestādēm dotu iespēju novērtēt ražojuma marķējuma un ražojuma informācijas lapas precizitāti, tostarp III pielikumā noteikto informāciju;

(9)  “ražojumu datubāze” ir saskaņā ar Regulu (ES) 1369/2017 izveidota datubāze, kurai ir uz patērētājiem orientēta publiska daļa, kurā ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību ir pieejama informācija par ražojuma individuālajiem parametriem, tiešsaistes portāls pieejamībai un atbilstības daļa ar skaidri noteiktām pieejamības un drošības prasībām;

(10)  “tālpārdošana” ir piedāvāšana pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai ar nomaksu pa pastu, pēc kataloga, internetā, pa telefonu vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kad potenciālajam galalietotājam nav iespējams apskatīt izstādītu ražojumu;

(11)  “ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu ražojumu vai ir pasūtījusi šā ražojuma konstruēšanu vai ražošanu un šo ražojumu ar savu nosaukumu, vārdu vai preču zīmi laiž tirgū;

(12)  “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kas Savienības tirgū laiž kādas trešās valsts ražojumu;

(13)  “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

(14)  “piegādātājs” ir ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tāda ražotāja pilnvarotais pārstāvis, kurš neveic uzņēmējdarbību Savienībā, vai importētājs, kurš šo ražojumu laiž Savienības tirgū;

(15)  “izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, izņemot piegādātāju, kas riepu dara pieejamu tirgū;

(16)  “darīt pieejamu tirgū” nozīmē komercdarbības gaitā par maksu vai bez maksas piegādāt ražojumu izplatīšanai vai izmantošanai Savienības tirgū;

(17)  “laist tirgū” nozīmē produktu pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

(18)  “galalietotājs” ir patērētājs, autoparka vadītājs vai autotransporta uzņēmums, kas pērk riepu vai no kā sagaidāma riepas pirkšana;

(19)  “parametrs” ir riepas parametrs, kā noteikts I pielikumā, piemēram, rites pretestība, saķere ar slapju ceļu, ārējais rites troksnis, sniegs, vai ledus, nobraukums vai nodilums, kam ir būtiska ietekme uz vidi, satiksmes drošību vai veselību izmantošanas laikā; [Gr. 18]

(20)  “riepas tips” ir riepas versija, kuras visām vienībām ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, kas ir būtiski saistībā ar marķējumu un ražojuma informācijas lapu, un tāds pats modeļa identifikators.

4. pants

Riepu piegādātāju pienākumi

1.  Piegādātāji attiecībā uz tirgū laistām C1, C2 un C3 klases riepām bez maksas nodrošina, ka: [Gr. 19]

a)  katrai atsevišķai riepai ir uzlīmes veida marķējums, kurš atbilst II pielikuma prasībām un uz kura norādīta I pielikumā noteiktā informācija un tajā noteikto parametru klase, un ir pievienota IV pielikumā noteiktā ražojuma informācijas lapa; vai [Gr. 20]

b)  katrai vienas vai vairāku identisku riepu partijai ir tāds marķējums drukātā veidā, kurš atbilst II pielikuma prasībām un uz kura norādīta I pielikumā noteiktā informācija un tajā noteikto parametru klase, un ir pievienota IV pielikumā noteiktā ražojuma informācijas lapa.

2.  Internetā reklamētām vai pārdotām riepām piegādātāji nodrošina marķējuma pieejamību un vietā, kur notiek pirkšana, to, ka marķējums tiek attēlots ir redzams cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa. Marķējumu var iekļaut ligzdota attēla veidā, tas var parādīties pēc uzklikšķināšanas ar datorpeli, datorpeles uzvirzīšanas, attēla izplešanas uz skārienekrāna vai tamlīdzīgi. [Gr. 21]

3.  Piegādātāji nodrošina, ka marķējums ir redzams kopā ar konkrēta tipa riepas vizuālu reklāmu, tostarp internetā. [Gr. 22]

4.  Piegādātāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas jebkāds tehniskais tehniskajā reklāmas materiāls, materiālā, tostarp internetā, ir iekļauts marķējums un ka šāds reklāmas materiāls atbilst V pielikuma prasībām. [Gr. 23]

5.  Piegādātāji nodrošina, ka visām vērtībām, saistītajām klasēm visas vērtības, saistītās klases, modeļa identifikators un jebkādai jebkāda papildu informācijai informācija par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, kā arī tehniskās dokumentācijas parametri, kas noteikti III pielikumā, ir bijis iesniegti tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009. apstiprinātājai iestādei pirms riepas laišanas tirgū. Tipa apstiprinātāja iestāde apstiprina dokumentācijas saņemšanu no piegādātāja un verificē to. [Gr. 24]

6.  Piegādātāji nodrošina, ka marķējumā un ražojuma informācijas lapās tiek sniegta precīza informācija.

7.  Piegādātāji nodrošina, ka dalībvalstu iestādēm vai jebkurai citai akreditētai trešai pusei pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija, kas atbilst III pielikuma prasībām. [Gr. 25]

8.  Piegādātāji sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un nekavējoties rīkojas, lai vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma novērstu jebkādu neatbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, par ko tie ir atbildīgi.

9.  Piegādātāji nesniedz vai neizvieto citu marķējumu, marķējuma zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas neatbilst šīs regulas prasībām, ja šāda rīcība varētu var maldināt vai mulsināt galalietotāju attiecībā uz būtiskajiem parametriem.

10.  Piegādātāji neizsniedz un neizvieto marķējumu, kas līdzinās šajā regulā noteiktajam marķējumam.

5. pants

Riepu piegādātāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi

1.  Sākot no 2020. gada 1. janvāra dienas, kas ir deviņus mēnešus pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu], pirms riepas, kas ražota pēc minētā datuma, laišanas tirgū piegādātāji ražojumu datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju, izņemot izmērītos modeļa tehniskos parametrus.

2.  Ja riepas tiek laistas tirgū ir ražotas laikposmā no [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] līdz 2019. gada 31. decembrim, deviņiem mēnešiem mīnus viena diena pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu], piegādātājs līdz 2020. gada 30. jūnijam attiecībā uz minētajām riepām 12 mēnešu laikā pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] ražojumu datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju, izņemot izmērītos modeļa tehniskos parametrus.

2.a  Ja riepas tiek laistas tirgū pirms [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu], piegādātājs var attiecībā uz minētajām riepām ražojumu datubāzē ievadīt Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju.

3.  Līdz 1. un 2. punktā minētās informācijas ievadīšanai ražojumu datubāzē piegādātājs nodrošina, ka tehniskās dokumentācijas elektroniskā versija ir pieejama pārbaudes vajadzībām 10 dienu laikā pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma saņemšanas.

4.  Riepu, attiecībā uz kuru ir izdarītas izmaiņas, kas ir būtiskas attiecībā uz marķējumu vai ražojuma informācijas lapu, uzskata par jaunu riepas tipu. Piegādātājs datubāzē norāda, kad tas riepas tipa vienības tirgū vairs nelaiž.

5.  Pēc tam, kad tirgū ir laista riepas tipa pēdējā vienība, piegādātājs informāciju par minēto riepas tipu ražojumu datubāzes atbilstības daļā glabā piecus gadus. [Gr. 58]

6. pants

Riepu izplatītāju pienākumi

1.  Izplatītāji nodrošina, ka:

a)  uz riepām tirdzniecības vietā ir uzlīmes veida marķējums, kas atbilst II pielikuma prasībām un ko piegādātājs piestiprinājis skaidri redzamā vietā atbilstoši 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam; vai [Gr. 26]

b)  pirms tādu riepu pārdošanas, kas ir vienas vai vairāku identisku riepu partijas daļa, galalietotājs tiek iepazīstināts ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais marķējums tiek parādīts galalietotājam un minēto marķējumu, kas ir uzskatāmi novietots riepas tiešā tuvumā tirdzniecības vietā; [Gr. 27]

ba)  marķējumu piestiprina tieši pie riepas, tas ir pilnībā izlasāms un nekas to neaizsedz. [Gr. 28]

2.  Izplatītāji nodrošina, ka marķējums ir redzams kopā ar konkrēta tipa riepas vizuālu reklāmu, tostarp internetā. [Gr. 29]

3.  Izplatītāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskais tehniskajā reklāmas materiāls, materiālā, tostarp internetā, ir iekļauts marķējums un ka šāds reklāmas materiāls atbilst V pielikuma prasībām. [Gr. 30]

4.  Ja pārdošanā esošas riepas galalietotājam nav apskatāmas, izplatītāji nodrošina, ka galalietotājiem pirms pārdošanas tiek izsniegta riepas marķējuma kopija.

5.  Izplatītāji nodrošina, ka tad, ja tālpārdošanai tiek izmantoti papīra formāta katalogi, tajos ir redzams marķējums un ka galalietotājs var piekļūt ražojuma informācijas lapai bezmaksas vietnē vai pieprasīt minētās lapas izdruku.

6.  Izplatītāji, kas tālpārdošanu veic pa telefonu, īpaši informē galalietotājus par marķējumā norādīto būtisko parametru klasi un par to, ka galalietotāji marķējumam un pilnai ražojuma informācijas lapai var piekļūt bezmaksas vietnē vai var pieprasīt to izdruku.

7.  Internetā reklamētām vai tieši pārdotām riepām izplatītāji nodrošina marķējuma pieejamību un vietā, kur notiek pirkšana, to, ka marķējums tiek attēlots cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa. Marķējumu var iekļaut ligzdota attēla veidā, tas var parādīties pēc uzklikšķināšanas ar datorpeli, datorpeles uzvirzīšanas, attēla izplešanas uz skārienekrāna vai tamlīdzīgi. [Gr. 31]

7. pants

Transportlīdzekļu piegādātāju un transportlīdzekļu izplatītāju pienākumi

Ja galalietotāji ir iecerējuši iegādāties jaunu transportlīdzekli, transportlīdzekļa piegādātāji un izplatītāji pirms pārdošanas galalietotājiem izsniedz kopā ar transportlīdzekli piedāvāto riepu marķējumu, kā arī attiecīgo tehnisko reklāmas materiālu.

8. pants

Testēšanas un mērīšanas metodes

Informāciju par parametriem, ko marķējumā norāda saskaņā ar 4., 6. un 7. pantu, iegūst, izmantojot saskaņā ar I pielikumā minētās minētajām testēšanas un mērījumu metodes metodēm un VI pielikumā minēto laboratoriju pielīdzināšanas procedūru. [Gr. 32]

9. pants

Verifikācijas procedūra

Dalībvalstis novērtē katra I pielikumā norādītā būtiskā parametra deklarētās klases atbilstību, izmantojot VII pielikumā noteikto procedūru.

10. pants

Dalībvalstu pienākumi

1.  Dalībvalstis savā teritorijā nekavē šai regulai atbilstošu riepu laišanu tirgū vai lietošanas uzsākšanu.

2.  Dalībvalstis nenosaka stimulējošus pasākumus attiecībā uz riepām, kuru klase ir zemāka par B klasi, attiecībā gan uz degvielas patēriņa efektivitāti, gan uz saķeri ar slapju ceļu attiecīgi I pielikuma A un B daļas nozīmē. Šajā regulā nodokļu un fiskālus pasākumus neuzskata par stimulējošiem pasākumiem.

2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka valsts tirgus uzraudzības iestādes izveido sistēmu regulāru un ad-hoc pārbaužu veikšanai tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu. [Gr. 33]

3.  Dalībvalstu visaptverošajās tirgus uzraudzības programmās, kas izstrādātas saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 765/2008 13. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)0795], iekļauj darbības, kas nodrošina šīs regulas izpildes efektivitāti.

4.  Dalībvalstis līdz 2020. gada 1. jūnijam Komisijai paziņo tos 3. punktā minētos noteikumus, par kuriem Komisijai iepriekš nav paziņots, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

11. pants

Savienības tirgus uzraudzība un Savienības tirgū ienākošu ražojumu kontrole

1.  [Regulas (EK) Nr. 765/2008 16.–29. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)0795] piemēro ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula un saskaņā ar šo regulu pieņemtie attiecīgie deleģētie akti.

2.  Komisija veicina un atbalsta sadarbību un apmaiņu ar informāciju par tirgus uzraudzību attiecībā uz ražojumu marķēšanu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par tirgus uzraudzību vai Savienības tirgū ienākošu ražojumu kontroli, un starp šīm iestādēm un Komisiju, jo īpaši ciešāk iesaistot Administratīvās sadarbības riepu marķēšanas ekspertu grupu tirgus uzraudzības jautājumos.

3.  Dalībvalstu visaptverošajās tirgus uzraudzības programmās, kas izstrādātas saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 765/2008 13. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)0795], iekļauj darbības, kas nodrošina šīs regulas izpildes efektivitāti, un tās ir jāpadara stingrākas. [Gr. 34]

11.a pants

Atjaunotas riepas

Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot jaunas informācijas prasības pielikumos par atjaunotām riepām, ar nosacījumu, ka ir pieejama piemērota un īstenojama metode. [Gr. 35]

12. pants

Deleģētie akti

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai:

a)  izmainītu marķējuma saturu un formātu;

aa)  ieviestu parametrus un informācijas prasības sniega un ledus riepām; [Gr. 37]

ab)  ieviestu piemērotu testēšanas metodi, lai mērītu riepu saķeri ar sniegu un ledu; [Gr. 38]

b)  iekļautu pielikumos prasības par parametriem vai informāciju, jo īpaši attiecībā uz nobraukumu un nodilumu, ja ir pieejamas piemērotas testēšanas metodes; [Gr. 39]

c)  pielāgotu tehnikas attīstībai pielikumos noteiktās vērtības, aprēķinu metodes un prasības.

Attiecīgā gadījumā Komisija, sagatavojot deleģētos aktus, konkrētām ražojumu grupām riepām paredzēto marķējumu dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības klientu grupu vidū, lai nodrošinātu, ka klienti skaidri izprot marķējumu. [Gr. 40]

13. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

14. pants

Izvērtēšana un ziņošana

Komisija līdz 2026. 2022. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu, ko papildina ar ietekmes novērtējumu un patērētāju aptauju, un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojumā, vajadzības gadījumā, pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai. [Gr. 41]

Minētajā ziņojumā novērtē, cik lielā mērā šī regula un saskaņā ar to pieņemtie deleģētie akti ir devuši iespēju galalietotājiem izvēlēties labākas veiktspējas riepas, ņemot vērā riepu ietekmi uz uzņēmēdarbību, uzņēmējdarbību, degvielas patēriņu, drošību, drošumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas un tirgus uzraudzības pasākumus un patērētāju informētību. Ziņojumā arī novērtē izmaksas un ieguvumus saistībā ar neatkarīgu un obligātu trešās personas veiktu marķējumā sniegtās informācijas verifikāciju, ņemot vērā pieredzi plašākā ietvarā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 661/2009. [Gr. 42]

15. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/1369

Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“a) atbalstīt tirgus uzraudzības iestādes tām noteikto uzdevumu veikšanā saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem, tostarp to piemērošanā, un saskaņā ar Regulu (ES) [lūdzu ievietot atsauci uz šo regulu]”.

"

16. pants

Regulas (EK) Nr. 2009/1222 atcelšana

Regulu (EK) Nr. 2009/1222 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VIII pielikumā.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... 2020. gada 1. jūnija. [12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā]. [Gr. 43]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Riepu parametru testēšana, klasifikācija un mērīšana

A daļa. Degvielas patēriņa efektivitātes klases

Degvielas patēriņa efektivitātes klasi nosaka un norāda marķējumā, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RRC) atbilstīgi turpmāk norādītajai “A” līdz “G” skalai un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumu un tā turpmākiem grozījumiem, un pielīdzina atbilstīgi VI pielikumā noteiktajai procedūrai.

Ja riepu tipu apstiprina vairākās riepu klasēs (piemēram, C1 un C2), šā riepu tipa degvielas patēriņa efektivitātes klases noteikšanai izmanto to klasifikācijas skalu, kas attiecas uz augstāko riepu klasi (piemēram, C2, nevis C1). [Gr. 44]

C1, C2, C3 klases riepas ar indeksu F vairs nelaiž tirgū pēc tam, kad pilnībā ir ieviests Regulas (EK) Nr. 661/2009 noteikums par tipa apstiprināšanas prasībām, un to uz marķējuma attēlo pelēkā krāsā. [Gr. 45]

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

RRC (kg/t)

Energo-

efektivitātes

klase

RRC (kg/t)

Energo-

efektivitātes

klase

RRC (kg/t)

Energo-

efektivitātes

klase

RRC5,4 6,5

A

RRC4,4 5,5

A

RRC3,1 4,0

A

5,5 6,6 ≤ RRC6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ RRC5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ RRC4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ RRC ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ RRC6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ RRC5,0 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 Tukšs

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 Tukšs

D

5,1 6,1 ≤ RRC6,0 7,0

D

9,1 ≤ RRC 10,5

E

8,1 ≤ RRC 9,2

E

6,1 7,1 ≤ RRC7,0 8,0

E

10,6 ≤ RRC 10,6 ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC 9,3 ≤ 10,5

F

RRC7,1 8,1

F

[Gr. 46]

B daļa. Saķeres ar slapju ceļu klases

1.  Saķeres ar slapju ceļu klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz saķeres ar slapju ceļu indeksu (G), atbilstīgi turpmāk tabulā norādītajai skalai no “A” līdz “G”, to aprēķina saskaņā ar 2. punktu un mēra saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 5. pielikumu. [Gr. 47]

1.a  C1, C2, C3 klases riepas ar indeksu F vairs nelaiž tirgū pēc tam, kad pilnībā ir ieviests Regulas (EK) Nr. 661/2009 noteikums par tipa apstiprināšanas prasībām, un to uz marķējuma attēlo pelēkā krāsā. [Gr. 48]

2.  Saķeres ar slapju ceļu indeksa (G) aprēķināšana

G = G(T) - 0,03

, kur:

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

1,68 1,55 G

A

1,53 1,40 G

A

1,38 1,25 G

A

1,55 1,40 G ≤ 1,67 1,54

B

1,40 1,25 G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 G ≤ 1,37 1,24

B

1,40 1,25 G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Empty

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Empty

D

0,95 0,80 G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,64

F

Tukšs

G

Tukšs

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = izmēģinātās riepas saķeres ar slapju ceļu indekss, kas izmērīts vienā testēšanas ciklā.

[Gr. 49]

C daļa. Ārējā rites trokšņa klases un izmērītā vērtība [Gr. 50]

Ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību (N) norāda decibelos un aprēķina saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 3. pielikumu. [Gr. 51]

Ārējā rites trokšņa klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteiktajām atbilstīgi robežvērtībām (LV), šādi. 2posmā, kas noteiktas ANO EEK Noteikumos Nr. 117. [Gr. 52]

N izsaka dB

Ārējā rites trokšņa klase

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000002.png

N ≤ LV - 6 3

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000003.png

LV - 6 3 < N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000004.png

N > LV - 3

[Gr. 53]

D daļa. Saķere ar sniegu

Veiktspēju uz sniega testē marķē saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu. [Gr. 54]

Riepu, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, klasificē kā sniega riepu un marķējumā norāda var norādīt šādu ikonu. [Gr. 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000005.png

E daļa. Saķere ar ledu

Veiktspēju uz ledus testē marķē saskaņā ar ISO 19447. [Gr. 56]

Riepu, kas kuras atbilst ISO 19447 noteiktajām minimālajām ledus indeksa vērtībām, un kurām ir piešķirts tipa apstiprinājums par veiktspēju uz sniega saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 117, klasificē kā ledus riepu un marķējumā norāda var norādīt šādu ikonu. [Gr. 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000006.png

II PIELIKUMS

Marķējuma formāts

1.  Marķējumi

1.1.  Marķējumos iekļauj turpmāk minēto informāciju atbilstīgi turpmākajiem attēliem.

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000009.png

I.  Piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.  Piegādātāja modeļa identifikators, parasti burtciparu kods, ar kuru konkrētu riepas tipu atšķir no cita tipa ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III.  QR kods;

IV.  Degvielas patēriņa efektivitāte;

V.  Saķere ar slapju ceļu;

VI.  Ārējais rites troksnis;

VII.  Saķere ar sniegu;

VIII.  Saķere ar ledu.

2.  Marķējuma noformējums

2.1.  Marķējuma noformējums ir tāds, kā parādīts turpmākajos attēlos:

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000010.png

2.2.  Marķējums ir vismaz 90 mm plats un 130 mm augsts. Ja drukātā marķējuma izmēri ir lielāki, tā saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām.

2.3.  Marķējums atbilst šādām prasībām:

a)  krāsas ir CMYK sistēmas krāsas – ciānkrāsa, fuksīns, dzeltens un melns –, un tās norāda atbilstīgi šim piemēram: 00-70-X-00: 0 % – ciāns, 70 % fuksīns, 100 % – dzeltens, 0 % melns;

b)  turpmāk norādītie numuri attiecas uz 2.1. punktā redzamajiem attēla elementiem:

(1)  Marķējuma rāmis: biezums: 1,5 punkti — krāsa: X-10-00-05;

(2)  Calibri regular 8 punkti;

(3)  Eiropas karogs: platums: 15 mm, augstums: 10 mm;

(4)  Augšējā josla: platums: 51,5 mm, augstums: 13 mm;

Teksts “BRAND”: Calibri regular 15 punkti, 100 % balts;

Teksts “Model Number”: Calibri regular 13 punkti, 100 % balts;

(5)  QR kods: platums: 13 mm, augstums: 13 mm;

(6)  “A” līdz “F” skala:

Bultas: augstums: 5,6 mm, atstarpe: 0,78 mm, melnās līnijas biezums: 0,5 punkti, izmanto tālāk norādītās krāsas:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00.

(7)  Līnija: platums: 88 mm, augstums: 2 punkti — krāsa: X-00-00-00;

(8)  Ārējā rites trokšņa piktogramma:

Paraugā attēlotā piktogramma: platums: 25,5 mm, augstums: 17 mm – krāsas: X-10-00-05;

(9)  Bulta:

Bulta: platums: 20 mm, augstums: 10 mm; 100 % melns;

Teksts: Helvetica Bold 20 punkti, 100 % balts;

Vienības teksts: Helvetica Bold 13 punkti, 100 % balts;

(10)  Ledus piktogramma:

Paraugā attēlotā piktogramma: platums: 15 mm, augstums: 15 mm, biezums: 1,5 punkti — krāsa: 100 % melns;

(11)  Sniega piktogramma:

Paraugā attēlotā piktogramma: platums: 15 mm, augstums: 15 mm, biezums: 1,5 punkti — krāsa: 100 % melns;

(12)  “A” līdz “G”: Calibri regular 13 punkti, 100 % melns;

(13)  Bultas:

Bultas: platums: 11,4 mm, augstums: 9 mm; 100 % melns;

Teksts: Calibri Bold 17 punkti, 100 % balts;

(14)  Degvielas patēriņa efektivitātes piktogramma:

Paraugā attēlotā piktogramma: platums: 19,5 mm, augstums: 18,5 mm – krāsas: X-10-00-05;

(15)  Saķeres ar slapju ceļu piktogramma:

Paraugā attēlotā piktogramma: platums: 19 mm, augstums: 19 mm – krāsas: X-10-00-05.

c)  fons ir balts.

2.4.  Riepas klasi marķējumā norāda atbilstoši 2.1. punkta attēlā redzamajam paraugam.

III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

Šīs regulas 4. panta 7. punktā minētā tehniskā dokumentācija satur šādu informāciju:

a)  piegādātāja nosaukumu un adresi;

b)  tās personas vārdu, uzvārdu un parakstu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

c)  piegādātāja uzņēmuma nosaukumu vai preču zīmi;

d)  riepas modeli;

e)  riepas izmēru, slodzes indeksu un ātruma kategoriju;

f)  atsauces uz izmantotajām mērījumu metodēm.

IV PIELIKUMS

Ražojuma informācijas lapa

Informāciju, kas izklāstīta riepu informācijas lapā, iekļauj ražojuma brošūrā vai citā informatīvā materiālā, kurš tiek izsniegts kopā ar ražojumu, un minētā informācija ir šāda:

a)  piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b)  piegādātāja modeļa identifikators;

c)  riepas degvielas patēriņa efektivitātes klase, kā noteikts I pielikumā;

d)  riepas saķeres ar slapju ceļu klase, kā noteikts I pielikumā;

e)  ārējā rites trokšņa klase un decibeli, kā noteikts I pielikumā;

f)  informācija par to, vai riepa ir sniega riepa;

g)  informācija par to, vai riepa ir ledus riepa.

V PIELIKUMS

Informācija tehniskos reklāmas materiālos

1.  Informāciju par riepām tehniskos reklāmas materiālos sniedz šādā secībā:

a)  degvielas patēriņa efektivitātes klase (burts “A” līdz “F”);

b)  saķeres ar slapju ceļu klase (burts no “A” līdz “G”);

c)  ārējā rites trokšņa klase un izmērītā vērtība (dB);

d)  informācija par to, vai riepa ir sniega riepa;

e)  informācija par to, vai riepa ir ledus riepa.

2.  1. punktā minētā informācija atbilst šādām prasībām:

a)  tā ir viegli salasāma;

b)  tā ir viegli saprotama;

c)  ja riepas tips atkarībā no izmēriem vai citiem parametriem klasificējams dažādi, norāda diapazonu, ko veido riepa ar vissliktākajiem parametriem un riepa ar vislabākajiem parametriem.

3.  Piegādātāji to tīmekļa vietnēs dara pieejamu arī šādu informāciju:

a)  saiti uz attiecīgo Komisijas tīmekļa lapu, kas veltīta šai regulai;

b)  uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojumu;

c)  paziņojumu, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no vadītāja rīcības, un jo īpaši, ka:

–  ekonomisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu;

–  regulāri jāpārbauda spiediens riepās, lai saķere ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāte būtu optimāla;

–  vienmēr stingri jāievēro bremzēšanas ceļam vajadzīgā distance.

VI PIELIKUMS

Laboratoriju pielīdzināšanas procedūra rites pretestības mērījumiem

1.  Definīcijas

Laboratoriju pielīdzināšanas vajadzībām ir spēkā šādas definīcijas:

1.  “atsauces laboratorija” ir laboratorija, kas ietilpst tādu laboratoriju tīklā, kura nosaukums pielīdzināšanas procedūras vajadzībām ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kurš ar tā atsauces iekārtu spēj nodrošināt 3. iedaļā noteikto testēšanas rezultātu precizitāti;

2.  “kandidātlaboratorija” ir tāda laboratorija, kas piedalās pielīdzināšanas procedūrā, bet nav atsauces laboratorija;

3.  “pielīdzināšanas riepa” ir riepa, ko testē nolūkā veikt pielīdzināšanas procedūru;

4.  “pielīdzināšanas riepu komplekts” ir piecu vai vairāku pielīdzināšanas riepu pielīdzināšana vienai atsevišķai iekārtai;

5.  “piešķirtā vērtība” ir rites pretestības koeficienta koeficienta (RRC) teorētiska vērtība, ko izmērījusi teorētiska laboratorija, kas pārstāv atsauces laboratoriju tīklu, kuru izmanto pielīdzināšanas procedūrā.

6.  “iekārta” ir katras riepas testēšanas vārpsta vienā konkrētā mērīšanas metodē. Piemēram, divas vārpstas, kuras iedarbojas uz vienu veltni, neuzskata par vienu iekārtu.

2.  Vispārīgi noteikumi

2.1.  Princips

Atsauces laboratorijā (l) izmērīto (m) rites pretestības koeficientu (RRCm,l) pielīdzina atsauces laboratoriju tīkla piešķirtajām vērtībām.

Ar kandidātlaboratorijas (c) iekārtu izmērīto (m) rites pretestības koeficientu (RRCm,c) pielīdzina ar vienas tīkla atsauces laboratorijas starpniecību, ko tā pati izvēlas.

2.2.  Riepu atlases prasības

Atbilstīgi turpmāk noteiktajiem kritērijiem pielīdzināšanas procedūrai atlasa pielīdzināšanas riepu komplektu, kurā ietilpst piecas vai vairākas riepas. Vienu komplektu atlasa kopā C1 un C2 klases riepām un vienu komplektu – C3 klases riepām.

a)  Pielīdzināšanas riepu komplektu atlasa tā, lai aptvertu kopā dažādu C1 un C2 klases riepu vai C3 klases riepu RRC diapazonu. Jebkurā gadījumā atšķirības starp riepu komplekta augstāko RRCm un zemāko RRCm vērtību pirms un pēc pielīdzināšanas nepārsniedz:

i)  3 kg/t C1 un C2 klases riepām; un

ii)  2 kg/t C3 klases riepām.

b)  RRCm kandidātlaboratorijās vai atsauces laboratorijās (RRCm,c vai RRCm,l), pamatojoties uz deklarētajām katras pielīdzināšanas riepas RRC vērtībām, ir izkliedētas vienmērīgi.

c)  Slodzes indeksa vērtības atbilstoši aptver testējamo riepu diapazonu, nodrošinot, ka arī rites pretestības spēka vērtības aptver testējamo riepu diapazonu.

Pirms izmantošanas visas pielīdzināšanas riepas pārbauda un aizstāj, ja:

a)  tās ir tādā stāvoklī, kurā tās ir nederīgas turpmākiem testiem; un/vai

b)  pēc iespējamu iekārtas noviržu korekcijas RRCm,c vai RRCm,l mērījumu novirze attiecībā pret iepriekš veiktiem mērījumiem pārsniedz 1,5 %.

2.3.  Mērīšanas metode

Atsauces laboratorija mēra katru pielīdzināšanas riepu četras reizes un saglabā pēdējos trīs rezultātus turpmākai analīzei saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikuma 4. punktu, ievērojot tā turpmākus grozījumus un piemērojot nosacījumus, kas noteikti ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikuma 3. punktā, ievērojot tā turpmākus grozījumus.

Kandidātlaboratorija mēra katru pielīdzināšanas riepu (n + 1) reizes (n ir norādīts 5. iedaļā) un saglabā pēdējos n rezultātus turpmākai analīzei saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikuma 4. punktu, ievērojot tā turpmākus grozījumus un piemērojot nosacījumus, kas noteikti ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikuma 3. punktā, ievērojot tā turpmākus grozījumus.

Veicot pielīdzināšanas riepas mērījumus, riteni ar uzmontēto riepu pēc katra mērījuma noņem no iekārtas un visu ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikuma 4. punktā, ievērojot tā turpmākus grozījumus, aprakstīto testa procedūru atkārto no sākuma.

Kandidātlaboratorija vai atsauces laboratorija aprēķina:

a)  izmērīto vērtību katrai pielīdzināšanas riepai katrā mērījumā, kā noteikts ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikuma 6.2. un 6.3. punktā, ievērojot to turpmākus grozījumus (t. i., ar korekciju 25 °C temperatūrai un veltņa diametram 2 m);

b)  pēdējo trīs (atsauces laboratoriju gadījumā) vai n (kandidātlaboratoriju gadījumā) izmērīto vērtību vidējo vērtību katrai pielīdzināšanas riepai; un

c)  standartnovirzi (σm), ko aprēķina šādi:

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000012.png

, kur:

i ir pielīdzināšanas riepu skaitlisks mainīgais no 1 līdz p;

j ir skaitlisks mainīgais no 2 līdz n+1 katra mērījuma pēdējiem n atkārtojumiem konkrētai pielīdzināšanas riepai;

n+1 ir riepas mērījumu atkārtojumu skaits (n+1=4 atsauces laboratorijām un n+1≥4 kandidātlaboratorijām);

p ir pielīdzināšanas riepu skaits (p ≥ 5).

2.4.  Aprēķiniem un rezultātiem izmantojamie datu formāti

–  Izmērītās RRC vērtības, kas koriģētas, ņemot vērā veltņa diametru un temperatūru, noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

–  Aprēķinus pēc tam veic ar visiem cipariem: noapaļošanu veic tikai galīgās pielīdzināšanas vienādojumos.

–  Visas standarta novirzes vērtības norāda ar 3 zīmēm aiz komata.

–  Visas RRC vērtības norāda ar divām zīmēm aiz komata.

–  Visus pielīdzināšanas koeficientus (A1l, B1l, A2c un B2c) noapaļo un norāda līdz četrām zīmēm aiz komata.

3.  Atsauces laboratorijām piemērojamās prasības un piešķirto vērtību noteikšana

Katrai pielīdzināšanas riepai piešķirtās vērtības nosaka atsauces laboratoriju tīkls. Ik pēc diviem gadiem tīkls izvērtē piešķirto vērtību stabilitāti un derīgumu.

Katra atsauces laboratorija, kas ietilpst tīklā, atbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumā, ievērojot tā turpmākus grozījumus, noteiktajām specifikācijām, un to standartnovirze (σm) ir šāda:

a)  ne lielāka kā 0,05 kg/t – C1 un C2 klases riepām; un

b)  ne lielāka kā 0,05 kg/t – C3 klases riepām.

Pielīdzināšanas riepu komplektus, kas atbilst 2.2. iedaļas specifikācijām, katra atsauces laboratoriju tīkla laboratorija mēra atbilstoši 2.3. iedaļai.

Katrai pielīdzināšanas riepai piešķir vērtību, kas ir to izmērīto vērtību vidējais lielums, kuras šai pielīdzināšanas riepai norādījušas tīkla atsauces laboratorijas.

4.  Procedūra atsauces laboratorijas pielīdzināšanai piešķirtajām vērtībām

Katra atsauces laboratorija (l) pielīdzina sevi katrai jaunai piešķirto vērtību kopai un vienmēr pēc ievērojamiem iekārtu pārveidojumiem vai konstatējot novirzes iekārtas kontrolriepas uzraudzības datos.

Visu atsevišķu datu gadījumā pielīdzināšanai izmanto lineārās regresijas paņēmienu. Regresijas koeficientus A1l un B1l aprēķina šādi:

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000013.png

, kur:

RRC ir piešķirtā rites pretestības koeficienta vērtība;

RRCm,l ir atsauces laboratorijas (l) izmērītā rites pretestības koeficienta vērtība (ņemot vērā temperatūras un veltņa diametra korekciju).

5.  Kandidātlaboratorijām piemērojamās prasības

Kandidātlaboratorijas pielīdzināšanas procedūru katrai iekārtai atkārto vismaz reizi divos gados un vienmēr pēc ievērojamiem iekārtas pārveidojumiem vai konstatējot novirzes iekārtas kontrolriepas uzraudzības datos.

Kopīgu piecu dažādu riepu komplektu, kas atbilst 2.2. iedaļas specifikācijām, saskaņā ar 2.3. iedaļu vispirms mēra kandidātlaboratorija un pēc tam viena atsauces laboratorija. Pēc kandidātlaboratorijas pieprasījuma var tikt testētas vairāk nekā piecas pielīdzināšanas riepas.

Kandidātlaboratorija izraudzītajai atsauces laboratorijai nodrošina pielīdzināšanas riepu komplektu.

Kandidātlaboratorija (c) atbilst specifikācijām ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumā, ievērojot tā turpmākus grozījumus, un vēlams, lai tās standartnovirzes (am) ir šādas:

a)  ne lielākas kā 0,075 kg/t – C1 un C2 klases riepām; un

b)  ne lielākas kā 0,06 kg/t – C3 klases riepām.

Ja kandidātlaboratorijas standartnovirze (σm) pārsniedz iepriekš minētās vērtības četros mērījumos, no kuriem pēdējos trīs mērījumus izmanto aprēķinos, tad mērījumu atkārtojumu skaitu “n+1” visai partijai palielina šādi:

n+1 = 1+(σm/γ)2, noapaļojot līdz tuvākajam lielākajam veselam skaitlim

, kur:

γ = 0,043 kg/t – C1 un C2 klases riepām;

γ = 0,035 kg/t – C3 klases riepām.

6.  Procedūra kandidātlaboratorijas pielīdzināšanai

Viena tīklā esošā atsauces laboratorija (i) aprēķina lineārās regresijas funkciju visiem kandidātlaboratorijas (c) atsevišķiem datiem. Regresijas koeficientus A2c un B2c aprēķina šādi:

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000014.png

, kur:

RRCm,l ir atsauces laboratorijas (i) izmērītā rites pretestības koeficienta vērtība (ņemot vērā temperatūras un veltņa diametra korekciju);

RRCm,c ir kandidātlaboratorijas (c) izmērītā rites pretestības koeficienta vērtība (ņemot vērā temperatūras un veltņa diametra korekciju).

Ja determinācijas koeficienta R2 vērtība ir zemāka nekā 0,97, kandidātlaboratoriju nepielīdzina.

Pielīdzināto RRC kandidātlaboratorijas testētajām riepām aprēķina šādi:

20190326-P8_TA(2019)0230_LV-p0000015.png

VII PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra

Katram piegādātāja noteiktajam riepu tipam vai riepu grupai saskaņā ar vienu no turpmāk izklāstītajām procedūrām novērtē deklarētās degvielas patēriņa efektivitātes, saķeres ar slapju ceļu un ārējā rites trokšņa klases, kā arī deklarēto vērtību un jebkādas marķējumā norādītās papildu informācijas par veiktspēju atbilstību šai regulai:

a)  vispirms testē tikai vienu riepu vai riepu komplektu:

1.  Ja izmērītās vērtības atbilst deklarētajām klasēm vai ārējā rites trokšņa deklarētajai vērtībai pielaides intervālā, kas noteikts 1. tabulā, tests ir izturēts;

2.  Ja izmērītās vērtības neatbilst deklarētajām klasēm vai ārējā rites trokšņa deklarētajai vērtībai diapazonā, kas noteikts 1. tabulā, testē vēl trīs riepas vai riepu komplektus. Mērījumu vidējo vērtību, kas iegūta no šo trīs riepu vai riepu komplektu testēšanas, izmanto, lai novērtētu atbilstību deklarētajai informācijai, izmantojot 1. tabulā noteikto diapazonu;

b)  ja marķējumā norādītās klases vai vērtības ir aizgūtas no tipa apstiprināšanas testu rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 vai ANO EEK Noteikumiem Nr. 117, ievērojot to turpmākus grozījumus, dalībvalstis drīkst izmantot riepu ražošanas atbilstības testu mērījumu datus.

Novērtējot ražošanas atbilstības testos iegūtos mērījumu datus, jāņem vērā 1. tabulā noteiktās pielaides.

1. tabula

Izmērītais parametrs

Verifikācijas pielaides

Rites pretestības koeficients (degvielas patēriņa efektivitāte)

Pielīdzinātā izmērītā vērtība nepārsniedz deklarētās klases augšējo robežu (augstāko RRC) vairāk kā par 0,3 kg/1000 kg.

Ārējais rites troksnis

Izmērītā vērtība nepārsniedz deklarēto N vērtību vairāk kā par 1 dB(A).

Saķere ar slapju ceļu

Izmērītā vērtība G(T) nav zemāka kā deklarētās klases apakšējā robežvērtība (zemākā G vērtība).

Saķere ar sniegu

Izmērītā vērtība nav zemāka par minimālās saķeres ar sniegu indeksu.

Saķere ar ledu

Izmērītā vērtība nav zemāka par minimālās saķeres ar ledu indeksu.

VIII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1222/2009

Šī regula

1. pants, 1. punkts

1. pants, 1. punkts

1. pants, 2. punkts

1. pants, 2. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 2. punkts

2. pants, 2. punkts

3. pants, 1. punkts

3. pants, 1. punkts

3. pants, 2. punkts

3. pants, 2. punkts

3. pants, 3. punkts

3. pants, 3. punkts

3. pants, 4. punkts

3. pants, 4. punkts

3. pants, 5. punkts

3. pants, 6. punkts

3. pants, 5. punkts

3. pants, 7. punkts

3. pants, 8. punkts

3. pants, 9. punkts

3. pants, 6. punkts

3. pants, 10. punkts

3. pants, 7. punkts

3. pants, 11. punkts

3. pants, 8. punkts

3. pants, 12. punkts

3. pants, 9. punkts

3. pants, 13. punkts

3. pants, 10. punkts

3. pants, 14. punkts

3. pants, 11. punkts

3. pants, 15. punkts

3. pants, 16. punkts

3. pants, 12. punkts

3. pants, 17. punkts

3. pants, 13. punkts

3. pants, 18. punkts

3. pants, 19. punkts

4. pants

4. pants

4. pants, 1. punkts

4. pants, 1. punkts

4. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts

4. panta, 1. punkts, b) apakšpunkts

4. panta, 1. punkts, b) apakšpunkts

4. panta, 1. punkts, b) apakšpunkts

4. pants, 2. punkts

4. pants, 2. punkts

4. pants, 3. punkts

4. pants, 3. punkts

4. pants, 4. punkts

4. pants, 4. punkts

4. pants, 6. punkts

4. pants, 5. punkts

4. pants, 6. punkts

4. pants, 7. punkts

4. pants, 8. punkts

4. pants, 9. punkts

5. pants

5. pants

6. pants

5. pants, 1. punkts

6. pants, 1. punkts

5. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts

6. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts

5. panta, 1. punkts, b) apakšpunkts

6. panta, 1. punkts, b) apakšpunkts

6. pants, 2. punkts

6. pants, 3. punkts

5. pants, 2. punkts

6. pants, 4. punkts

5. pants, 3. punkts

6. pants, 5. punkts

6. pants, 6. punkts

6. pants, 7. punkts

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants, 1. punkts

10. pants, 1. punkts

9. pants, 2. punkts

10. pants

10. pants, 2. punkts

11. pants

12. pants

12. pants, a) punkts

12. pants, b) punkts

12. pants, c) punkts

11. pants, a) punkts

11. pants, b) punkts

11. pants, c) punkts

12. pants, d) punkts

12. pants

11. pants

11. pants, 1. punkts

11. pants, 2. punkts

11. pants, 3. punkts

13. pants

13. pants

14. pants

14. pants

15. pants

15. pants

16. pants

16. pants

17. pants

(1)OV C [...], [...], [...]. lpp.
(2)OV C [...], [...], [...]. lpp.
(3)COM(2017)0658.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1222/2009 (2009. gada 25. novembris) par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (OV L 342, 22.12.2009., 46. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 18.7.2002., 12. lpp.).
(7)OV L 307, 23.11.2011., 3. lpp.
(8)COM(2018)0028.
(9)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).
(10)COM(2017)0279.
(11)Atsauce tiks pievienota, kad priekšlikums tiks pieņemts.
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).
(13)OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika