Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0086/2019

Texte depuse :

A8-0086/2019

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0230

Texte adoptate
PDF 594kWORD 387k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0296),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 114 și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0190/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 280.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Uniunea este hotărâtă să construiască o uniune energetică cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența consumului de combustibil este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii și este esențială pentru moderarea cererii de energie.

(2)  Comisia a revizuit(3) eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(4) și a identificat necesitatea de actualizare a dispozițiilor sale pentru a îmbunătăți eficacitatea acestuia.

(3)  Este oportun să fie înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un nou regulament care încorporează modificările făcute în 2011, care modifică și îmbunătățește unele din dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând cont de progresele tehnologice cu privire la pneuri realizate în ultimii ani. Cu toate acestea, cum cererea și oferta au evoluat foarte puțin în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, nu este necesar în stadiul actual ca grila gradului de eficiență a consumului de combustibil să fie modificată. În plus, ar trebui să se examineze motivele acestei lipse de evoluții și factorii de achiziție (preț, performanță etc.). [AM 1]

(4)  Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie din Uniune. Transportul rutier a cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din consumul de combustibil al vehiculelor poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor și la decarbonizarea sectorului transporturilor. [AM 2]

(4a)  Pentru a atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 în traficul rutier se impune ca statele membre, în cooperare cu Comisia, să prevadă stimulente pentru un proces tehnologici inovativ pentru pneuri sigure și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, de clase C1, C2 și C3. [AM 3]

(5)  Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri interdependenți. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale. [AM 4]

(6)  Pneurile eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil pot fi rentabile, deoarece economiile de combustibil pot compensa pe deplin prețul ridicat de cumpărare al pneurilor, rezultat din costurile mai mari de producție ale acestora.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(5) stabilește cerințele minime pentru rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă reducerea pierderilor de energie cauzate de rezistența la rulare a pneurilor în mod semnificativ dincolo de aceste cerințe minime. Prin urmare, pentru a reduce impactul transporturilor rutiere asupra mediului, este oportun să se actualizeze dispozițiile privind etichetarea pneurilor pentru a încuraja utilizatorii finali să cumpere pneuri mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, prin furnizarea de informații actualizate armonizate cu privire la acest parametru.

(7a)  Îmbunătățirea etichetării pneurilor va permite consumatorilor să obțină informații mai relevante și mai comparabile privind eficiența consumului de combustibil, siguranța și zgomotul și să ia decizii de cumpărare rentabile și ecologice atunci când achiziționează pneuri noi. [AM 5]

(8)  Zgomotul provocat de traficul rutier reprezintă un inconvenient semnificativ și are un efect nociv asupra sănătății. Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește cerințe minime referitoare la zgomotul exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă reducerea zgomotului exterior de rulare, în mod semnificativ dincolo de aceste cerințe minime. Prin urmare, pentru a reduce zgomotul în traficul rutier, este oportun să se actualizeze dispozițiile privind etichetarea pneurilor, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru, cu scopul de a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu zgomot exterior de rulare redus.

(9)  Furnizarea de informații armonizate referitoare la zgomotul exterior de rulare facilitează, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor de limitare a zgomotului provocat de traficul rutier și contribuie la o mai bună conștientizare a efectului pneurilor asupra zgomotului provocat de traficul rutier în cadrul Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește cerințe minime referitoare la performanța în materie de aderență pe teren umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a aderenței pe teren umed, dincolo de aceste cerințe minime, și, astfel, reducerea distanțelor de frânare pe teren umed. În consecință, pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, este oportun să se stabilească dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu performanță ridicată în materie de aderență pe teren umed, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru.

(11)  În vederea asigurării alinierii la cadrul internațional, Regulamentul (CE) nr. 661/2009 face trimitere la Regulamentul CEE-ONU nr. 117(7), care include metodele relevante de măsurare a performanței pneurilor privind rezistența la rulare, zgomotul și aderența pe teren umed și pe zăpadă.

(12)  Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră în regiunile cu climă mai rece în Uniune și pentru a furniza utilizatorilor finali informații cu privire la performanța pneurilor proiectate în mod special pentru condiții de zăpadă și gheață, este oportun să se prevadă includerea pe etichetă a cerințelor de informații cu privire la pneurile pentru zăpadă și gheață. Pneurile de zăpadă și de gheață prezintă parametri specifici care nu sunt pe deplin comparabili cu cei ai altor tipuri de pneuri. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali pot lua decizii informate și în cunoștință de cauză, parametrii pneurilor privind aderența pe zăpadă, pe gheață și codul QR ar trebui să figureze pe etichetă. Comisia ar trebui să dezvolte grile privind atât gradul de aderență pe zăpadă a pneurilor, cât și pe gheață. Acestea ar trebui să aibă la bază Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ISO 19447 pentru zăpadă, respectiv gheață. În orice caz, logoul constând dintr-un munte cu trei piscuri și un fulg de nea (3PMSF) ar trebui să fie aplicat în relief pe un pneu care respectă valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117. În mod similar, un pneu care respectă valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață stabilit în ISO 19447 ar trebui să poarte logoul pentru pneuri de gheață convenit prin acest standard. [AM 6]

(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu, și, din. Din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară”(8) menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Cu toate acestea, în prezent nu este disponibilă o metodă de măsurare a abraziunii pneurilor. Așadar, aplicarea unor cerințe de etichetare în ceea ce privește rata de abraziune a pneurilor ar aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea umană și pentru mediu. Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil. [AM 7]

(14)  Pneurile reșapate reprezintă o parte importantă a pieței pneurilor pentru vehicule utilitare grele. Reșaparea pneurilor le extinde durata de viață și contribuie la atingerea obiectivelor economiei circulare, precum reducerea deșeurilor. Aplicarea cerințelor de etichetare acestor pneuri ar crea economii de energie substanțiale. Cu toate acestea, deoarece o metodă de testare adecvată pentru a măsura performanța pneurilor reșapate nu este în prezent disponibilă, prezentul regulament ar trebui să prevadă includerea ei viitoare.

(15)  Eticheta energetică conformă cu Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului(9), care clasifică consumul de energie al produselor pe o scară de la „A” la „G”, este recunoscută de peste 85 % din consumatorii din Uniune ca un instrument de informare clar și transparent și s-a dovedit a fi eficace în promovarea unor produse mai eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să utilizeze în continuare același model, în măsura posibilului, recunoscând în același timp specificitățile parametrilor pneurilor. [AM 8]

(16)  Este probabil ca furnizarea de informații comparabile referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de cumpărare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, durabile, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile. [AM 9]

(17)  Necesitatea unei mai bune informări cu privire la eficiența consumului de combustibil în cazul pneurilor și cu privire la alți parametri este relevantă pentru toți consumatori finali, inclusiv pentru cumpărătorii de pneuri de rezervă, pentru cumpărătorii de pneuri instalate pe vehicule noi, precum și pentru gestionarii de parcuri auto și întreprinderile de transport, care nu pot compara cu ușurință parametrii diferitelor mărci de pneuri în absența unui sistem de etichetare și testare armonizat. Din acest motiv, este oportună impunerea cerinței de etichetare a pneurilor livrate cu vehicule în orice moment.

(18)  În prezent, etichetele sunt în mod explicit prevăzute pentru autoturisme (pneuri C1) și camionete (pneuri C2), dar nu și pentru vehiculele grele (pneuri C3). Pneurile C3 consumă mai mult combustibil și parcurg mai mulți de kilometri pe an decât pneurile C1 și C2 și, din aceste motive, potențialul de reducere a consumului de combustibil și a emisiilor în cazul vehiculelor grele de marfă este semnificativ.

(19)  Includerea deplină a pneurilor C3 în domeniul de aplicare al prezentului regulament este conformă, de asemenea, cu propunerea Comisiei pentru un regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale vehiculelor utilitare grele noi(10), precum și cu propunerea Comisiei privind standardele de CO2 pentru vehiculele utilitare grele(11).

(20)  Mulți utilizatori finali iau decizii de cumpărare fără a vedea efectiv pneurile și, din acest motiv, nu văd eticheta aplicată pe acestea. În toate aceste situații, utilizatorului final ar trebui să-i fie prezentată eticheta înainte de finalizarea deciziei de cumpărare. Afișarea unei etichete pe pneuri la punctul de vânzare, precum și în materialele tehnice promoționale, ar trebui să asigure primirea de către distribuitori, precum și de către posibilii utilizatori finali, a unor informații armonizate referitoare la parametrii relevanți ai pneurilor, la momentul și în locul în care a fost luată decizia de cumpărare.

(21)  Unii utilizatori finali aleg pneurile înainte de a sosi la punctul de vânzare sau le cumpără prin comandă poștală sau prin internet. Pentru a garanta că și acești utilizatori finali vor putea face o alegere în cunoștință de cauză pe baza unor informații armonizate referitoare la eficiența pneurilor din punctul de vedere al consumului de combustibil, al performanței de aderență pe teren umed, al zgomotului exterior de rulare și al altor parametri, etichetele ar trebui să fie reproduse în toate materialele tehnice promoționale, inclusiv în cazul în care aceste materiale sunt puse la dispoziție pe internet.

(22)  Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor. Prin materiale tehnice promoționale nu ar trebui să se înțeleagă reclamele pe panouri publicitare, în ziare, reviste, în transmisii radio sau de televiziune. [AM 10]

(23)  Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil, aderența pe teren umed, zgomotul exterior și alți parametri ar trebui să fie evaluați în conformitate cu metode fiabile, precise și reproductibile care iau în considerare măsurătorile și metodele de calcul de ultimă generație. În măsura posibilului, astfel de metode ar trebui să reflecte comportamentul consumatorului mediu și să fie robuste pentru a preveni eventuala eludare intenționată sau neintenționată. Etichetele pneurilor ar trebui să reflecte rezultatele comparative ale performanțelor pneurilor în utilizare efectivă, în limitele constrângerilor cauzate de necesitatea unor încercări de laborator fiabile, precise și reproductibile, pentru a le permite utilizatorilor finali să compare diferitele tipuri de pneuri și pentru a limita astfel costurile de testare pentru producători.

(24)  Respectarea dispozițiilor privind etichetarea pneurilor de către furnizori și distribuitori este esențială pentru garantarea unor condiții concurențiale egale în cadrul Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze această respectare prin supravegherea pieței și prin efectuarea cu regularitate a unor controale ex post, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(12).

(25)  Pentru a facilita monitorizarea conformității, pentru a le oferi utilizatorilor finali un instrument util și pentru a permite comercianților modalități alternative de a obține fișe cu informații referitoare la produs, pneurile ar trebui incluse în baza de date a produselor creată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1369. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2017/1369 ar trebui modificat în consecință.

(26)  Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind supravegherea pieței și obligațiilor furnizorilor de a verifica conformitatea produsului, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție în baza de date a produselor, în format electronic, informațiile solicitate privind conformitatea produsului.

(27)  Pentru ca utilizatorii finali să aibă încredere în eticheta pneurilor, nu ar trebui să fie permise alte etichete care o imită. Din același motiv, etichetele suplimentare, mărcile, simbolurile sau inscripționările care ar putea induce în eroare sau deruta pe utilizatorii finali cu privire la parametrii incluși în eticheta pneurilor nu ar trebui să fie permise.

(28)  Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul său ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(29)  Pentru a promova eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și protecția mediului, statele membre ar trebui să poată elabora măsuri de stimulare a folosirii produselor eficiente din punct de vedere energetic. Statele membre sunt libere să hotărască natura unor astfel de măsuri de stimulare. Acestea ar trebui să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat și nu ar trebui să constituie bariere nejustificate în cadrul pieței. Prezentul regulament nu aduce atingere rezultatelor niciunei proceduri viitoare în materie de ajutoare de stat care ar putea fi întreprinsă în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în legătură cu asemenea măsuri de stimulare.

(30)  Pentru a modifica conținutul și formatul etichetei, pentru a introduce cerințe cu privire la pneurile reșapate, la pneurile pentru zăpadă sau gheață, la abraziune și la kilometraj, precum și pentru a adapta anexele la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(13). Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate. [AM 12]

(30a)  După introducerea unei metode adecvate de testare, datele privind kilometrajul și abraziunea pneurilor vor fi un instrument util pentru informarea consumatorilor cu privire la durabilitatea, durata de viață și eliberarea involuntară de microplastice din pneul achiziționat. De asemenea, informațiile privind kilometrajul ar permite consumatorilor finali și să facă alegeri în cunoștință de cauză în privința unor pneuri cu o durată de viață mai lungă, aspect benefic pentru protecția mediului, și, totodată, le-ar permite să estimeze costurile de utilizare a pneurilor pe o perioadă mai îndelungată. Așadar, informațiile privind performanțele de kilometraj și abraziune ar trebui adăugate pe etichetă atunci când o metodă de testare relevantă, pertinentă și reproductibilă va deveni disponibilă pentru aplicarea prezentului regulament. Cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în acest domeniu ar trebui să continue. [AM 13]

(31)  Pneurile care au fost deja introduse pe piață înainte de data punerii în aplicare a cerințelor prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie reetichetate.

(32)  Pentru a spori încrederea în etichetă și pentru a asigura precizia acesteia, declarația pe care furnizorii o fac pe etichetă cu privire la valorile rezistenței la rulare, la aderența pe teren umed și pe zăpadă și la zgomot ar trebui să facă obiectul procesului de omologare de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009. [AM 14]

(32a)  Dimensiunea etichetei ar trebui să rămână identică cu cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1222/2009. Informațiile privind aderența pe zăpadă și pe gheață și codul QR ar trebui să apară pe etichetă. [AM 15]

(33)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament. În temeiul punctului 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, evaluarea ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii – eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană – și ar trebui să constituie punctul de pornire al evaluării impactului eventualelor măsuri viitoare.

(34)  Dat fiind că obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a spori siguranța și eficiența economică și ecologică a transporturilor rutiere prin furnizarea de informații utilizatorilor finali pentru a le permite să aleagă pneuri mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, mai sigure și mai silențioase, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece este nevoie de informații armonizate pentru utilizatorii finali, însă, având în vedere necesitatea unui cadru de reglementare armonizat și a unor condiții de concurență echitabile, poate fi realizat mai curând la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Un regulament rămâne instrumentul juridic adecvat, întrucât el impune norme clare și detaliate care împiedică transpunerea divergentă de către statele membre și asigură astfel un grad înalt de armonizare în întreaga Uniune. Un cadru de reglementare armonizat la nivelul Uniunii, mai curând decât la nivelul statelor membre, reduce costurile pentru furnizori și asigură condiții de concurență echitabile și libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

(35)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scopul și obiectul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți siguranța, protecția sănătății și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot promova pneuri eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure, durabile și cu niveluri scăzute de zgomot, care ar putea contribui la minimizarea impactului asupra mediului și sănătății, îmbunătățind totodată siguranța și eficiența economică a transportului rutier. [AM 16]

2.  Prezentul regulament stabilește un cadru pentru furnizarea de informații armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin intermediul etichetării, permițând utilizatorilor finali să facă o alegere în cunoștință de cauză la cumpărarea de pneuri.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

1.  Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață. [AM 17]

2.  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, pneurilor reșapate odată ce o metodă de testare adecvată pentru măsurarea performanței acestor pneuri este adăugată în anexe printr-un act delegat în conformitate cu articolul 12.

3.  Prezentul regulament nu se aplică:

(a)  pneurilor profesionale de teren;

(b)  pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule înmatriculate pentru prima dată înainte de 1 octombrie 1990;

(c)  pneurilor de rezervă de uz temporar de tip T;

(d)  pneurilor a căror categorie de viteză este mai mică de 80 km/h;

(e)  pneurilor al căror diametru nominal al jantei nu depășește 254 mm sau este de cel puțin 635 mm;

(f)  pneurilor echipate cu dispozitive suplimentare pentru îmbunătățirea proprietăților de tracțiune, precum pneurile cu nituri;

(g)  pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule destinate exclusiv curselor.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)  „pneuri C1, C2 și C3” înseamnă clasele de pneuri definite la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009;

(2)  „pneuri reșapate” înseamnă pneuri uzate recondiționate prin înlocuirea benzii de rulare uzate cu un material nou;

(3)  „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” înseamnă un tip de pneuri de rezervă pentru utilizare temporară, prevăzute pentru a fi folosite la presiuni de umflare superioare celor stabilite pentru pneurile standard și întărite;

(4)  „etichetă” înseamnă o diagramă grafică, în format imprimat sau electronic, inclusiv sub forma unui autocolant, care include simboluri pentru a informa pe utilizatorii finali cu privire la performanța unui pneu sau lot de pneuri, în raport cu parametrii prevăzuți în anexa I;

(5)  „punct de vânzare” înseamnă un loc unde pneurile sunt prezentate sau stocate și oferite spre vânzare utilizatorilor finali, inclusiv saloane auto care oferă spre vânzare utilizatorilor finali pneuri ce nu sunt montate pe vehicule;

(6)  „material tehnic promoțional” înseamnă documentație, în format imprimat sau electronic, produsă de către un furnizor pentru a completa materialul publicitar cel puțin cu informațiile tehnice în conformitate cu anexa V;

(7)  „fișă cu informații referitoare la produs” înseamnă un document standard care conține informațiile detaliate indicate în anexa IV, în format imprimat sau electronic;

(8)  „documentație tehnică” înseamnă o documentație suficientă pentru a permite autorităților de supraveghere a pieței să evalueze exactitatea etichetei și a fișei cu informații referitoare la produs, inclusiv informațiile specificate în anexa III;

(9)  „baza de date a produselor” înseamnă o bază de date creată în temeiul Regulamentului (UE) 1369/2017 și care constă într-o secțiune publică axată pe consumator, în care informațiile referitoare la parametrii produselor individuale sunt accesibile prin mijloace electronice, pe un portal online pentru accesibilitate și într-o secțiune privind conformitatea, cu cerințe de accesibilitate și de securitate specificate în mod clar;

(10)  „vânzare la distanță” înseamnă oferirea spre vânzare, închiriere sau vânzare în rate prin corespondență, pe baza unui catalog de vânzări, prin internet, prin telemarketing sau prin orice altă metodă prin care se presupune că utilizatorul final potențial nu poate să vadă produsele expuse;

(11)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un produs și care introduce produsul respectiv pe piață sub propriul nume sau sub propria marcă comercială;

(12)  „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

(13)  „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

(14)  „furnizor” înseamnă un producător stabilit în Uniune, un reprezentant autorizat al unui producător cu sediul în afara Uniunii sau un importator care introduce un produs pe piața Uniunii;

(15)  „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, cu excepția furnizorului, care desface un produs pe piață;

(16)  „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

(17)  „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii;

(18)  „utilizator final” înseamnă un consumator, un gestionar de parc auto sau o întreprindere de transport rutier care cumpără sau se preconizează că va cumpăra un pneu;

(19)  „parametru” înseamnă un parametru al pneului astfel cum figurează în anexa I, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed, zgomotul exterior de rulare, pe zăpadă sau pe gheață, zăpada, gheața, kilometrajul sau abraziunea, care are un impact semnificativ asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării; [AM 18]

(20)  „tip de pneu” înseamnă o versiune a unui pneu în cazul căreia toate unitățile au aceleași caracteristici tehnice relevante pentru etichetă și pentru fișa cu informații referitoare la produs, precum și același identificator de model.

Articolul 4

Responsabilitățile furnizorilor de pneuri

1.  Furnizorii trebuie să garanteze că pneurile C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață sunt însoțite, gratuit: [AM 19]

(a)  pentru fiecare pneu individual, de o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV; sau [AM 20]

(b)  pentru fiecare lot format din unul sau mai multe pneuri identice, de o etichetă în conformitate cu anexa II în format imprimat, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV.

2.  În ceea ce privește pneurile prezentate sau vândute pe internet, furnizorii se asigură că, în situațiile ce precedă achiziția, eticheta este afișată vizibil în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare. [AM 21]

3.  Furnizorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta. [AM 22]

4.  Furnizorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta și respectă cerințele din anexa V. [AM 23]

5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente, identificatorul de model și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I au făcut obiectul procesului de omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , precum și parametrii de documentație tehnică prevăzuți la anexa III au fost comunicați autorităților de omologare de tip anterior introducerii pe piață a pneului. Autoritatea de omologare de tip confirmă primirea documentației din partea furnizorului și o verifică. [AM 24]

6.  Furnizorii garantează exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații referitoare la produs pe care le pun la dispoziție.

7.  Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre sau a oricărui terț acreditat, la solicitarea acestora, documentația tehnică în conformitate cu anexa III. [AM 25]

8.  Furnizorii cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței și iau măsuri prompte pentru a remedia orice situație de neconformitate cu cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament, care intră în responsabilitatea lor, din proprie inițiativă sau atunci când li se solicită acest lucru de către autoritățile de supraveghere a pieței.

9.  Furnizorii nu trebuie să ofere sau să afișeze alte etichete, mărci, simboluri sau inscripții care nu respectă cerințele din prezentul regulament, dacă, procedând astfel, ar fi probabil să inducă în eroare sau să deruteze pe utilizatorii finali cu privire la parametrii esențiali.

10.  Furnizorii nu trebuie să ofere sau să afișeze etichete care imită eticheta prevăzută în prezentul regulament.

Articolul 5

Responsabilitățile furnizorilor în raport cu baza de date a produselor

1.  Începând cu 1 ianuarie 2020 9 luni de la [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], înainte de a introduce pe piață un pneu pe piață produs după data respectivă, furnizorii trebuie să introducă în baza de date a produselor informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369, cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai modelului.

2.  În cazul în care pneurile sunt introduse pe piață produse între (vă rugăm inserați [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament)] și 31 decembrie 2019 9 luni minus o zi după [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], furnizorul trebuie să introducă în baza de date a produselor, până la 30 iunie 2020 12 luni de la [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce privește pneurile respective , cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai modelului.

2a.  În cazul în care pneurile sunt introduse pe piață înainte de [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], furnizorul poate să introducă în baza de date a produselor, informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce privește pneurile respective.

3.  Până când informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt introduse în baza de date a produselor, furnizorul trebuie să facă disponibilă pentru inspecție o versiune electronică a documentației tehnice în termen de 10 zile de la primirea unei cereri din partea autorităților de supraveghere a pieței.

4.  Un pneu căruia i se aduc modificări care sunt relevante pentru etichetă sau pentru fișa cu informații referitoare la produs este considerat a fi un nou tip de pneu. Furnizorul trebuie să indice în baza de date dacă nu mai introduce pe piață unități dintr-un tip de pneu.

5.  După ce unitatea finală a unui tip de pneu a fost introdusă pe piață, furnizorul păstrează informațiile referitoare la tipul respectiv de pneu în secțiunea privind conformitatea din baza de date a produselor pentru o perioadă de cinci ani. [AM 58]

Articolul 6

Responsabilitățile distribuitorilor de pneuri

1.  Distribuitorii se asigură că:

(a)  pneurile, la punctul de vânzare, poartă, într-o poziție vizibilă, o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant pusă la dispoziție de furnizori conform articolului 4 alineatul (1) litera (a); sau [AM 26]

(b)  înainte de vânzarea unui pneu, aparținând unui lot format dintr-unul sau mai multe pneuri identice, eticheta menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) este prezentată utilizatorului final și afișată vizibil în vecinătatea imediată a pneului la punctul de vânzare; [AM 27 Nu privește versiunea în limba română.]

(ba)  eticheta se aplică direct pe pneu și este lizibilă în întregime, fără ca ceva să-i obstrucționeze vizibilitatea. [AM 28]

2.  Distribuitorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta. [AM 29]

3.  Distribuitorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta și respectă cerințele din anexa V. [AM 30]

4.  Distribuitorii se asigură că, în cazul în care pneurile oferite spre vânzare nu pot fi vizualizate de către utilizatorii finali, le pot oferi acestora, înainte de vânzare, o copie a etichetei.

5.  Distribuitorii trebuie să se asigure că orice vânzare la distanță pe suport de hârtie prezintă eticheta și că utilizatorul final poate avea acces la fișa cu informații referitoare la produs prin intermediul unui site web cu acces liber sau că pot beneficia de o copie imprimată a acesteia.

6.  Distribuitorii care utilizează vânzarea la distanță pe bază de telemarketing trebuie în mod special să-i informeze pe utilizatorii finali cu privire la clasele parametrilor esențiali de pe etichetă și să se asigure că aceștia pot accesa eticheta completă și fișa cu informații referitoare la produs prin intermediul unui site web cu acces liber sau că pot beneficia de copii imprimate ale acestora.

7.  În ceea ce privește pneurile prezentate sau vândute direct pe internet, distribuitorii se asigură că, în situațiile ce precedă achiziția, eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare. [AM 31]

Articolul 7

Responsabilitățile furnizorilor și distribuitorilor de vehicule

În cazul în care utilizatorii finali intenționează să achiziționeze un vehicul nou, furnizorii și distribuitorii de vehicule trebuie să le furnizeze acestora, înainte de vânzare, eticheta pentru pneurile oferite împreună cu vehiculul, precum și materialele tehnice promoționale relevante.

Articolul 8

Metode de testare și măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 4, 6 și 7 cu privire la parametrii indicați pe etichetă sunt obținute prin aplicarea metodelor de testare și măsurare în conformitate cu metodele de testare menționate în anexa I și prin procedura de aliniere în laborator menționată în anexa VI. [AM 32]

Articolul 9

Procedura de verificare

Statele membre trebuie să evalueze conformitatea claselor declarate pentru fiecare parametru esențial indicat în anexa I, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa VII.

Articolul 10

Obligațiile statelor membre

1.  Statele membre nu trebuie să împiedice introducerea pe piață sau punerea în serviciu pe teritoriile lor a pneurilor care sunt conforme cu prezentul regulament.

2.  Statele membre nu oferă stimulente pentru pneurile care se încadrează într-o clasă inferioară clasei B în ceea ce privește atât eficiența consumului de combustibil, cât și aderența pe teren umed, în sensul anexei I partea A și, respectiv, partea B. Taxele și măsurile fiscale nu constituie stimulente în sensul prezentului regulament.

2a.  Statele membre garantează că autoritățile de supraveghere a pieței naționale creează un sistem de inspecții periodice sau inopinate la punctele de vânzare în vederea asigurării respectării cerințelor din prezentul regulament. [AM 33]

3.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile și mecanismele de asigurare a respectării legii în cazul încălcării prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestor norme. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

4.  Statele membre notifică Comisiei până la 1 iunie 2020 normele menționate la alineatul (3) care nu au fost notificate în prealabil Comisiei și informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 11

Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii

1.  [Articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)0795] se aplică produselor vizate de prezentul regulament și de actele delegate relevante adoptate în temeiul acestuia.

2.  Comisia încurajează și sprijină cooperarea și schimbul de informații privind supravegherea pieței referitoare la etichetarea produselor între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu supravegherea pieței sau care se ocupă de controlul produselor care intră pe piața Uniunii și între acestea și Comisie, în special prin implicarea mai strânsă a grupului de experți în etichetarea pneurilor din cadrul „Cooperării administrative pentru supravegherea pieței”.

3.  Programele de supraveghere a pieței ale statelor membre instituite în temeiul [articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)0795] trebuie să includă acțiuni pentru asigurarea efectivă a aplicării prezentului regulament și trebuie să fie consolidate. [AM 34]

Articolul 11a

Pneuri reșapate

Comisia adoptă, până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea în anexele pentru pneurile reșapate de noi cerințe privind informațiile furnizate, dacă există deja o metodă adecvată și fezabilă. [AM 35]

Articolul 12

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru:

(a)  a introduce modificări ale conținutului și formatului etichetei;

(aa)  a introduce parametri și cerințe privind informațiile pentru pneurile cu aderență pe zăpadă și gheață; [AM 37]

(ab)  a introduce o metodă adecvată de testare pentru măsurarea performanțelor pneurilor de zăpadă și cu aderență pe gheață; [AM 38]

(b)  a introduce parametri sau cerințe privind informațiile în anexe, în special pentru kilometraj și abraziune, cu condiția ca metodele de testare adecvate să fie disponibile; [AM 39]

(c)  a adapta la progresul tehnic valorile, metodele de calcul și cerințele din anexe.

După caz, la La pregătirea actelor delegate, Comisia testează designul și conținutul etichetelor pentru anumite grupuri de produse pneuri împreună cu grupări reprezentative de clienți din Uniune, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele. [AM 40]

Articolul 13

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [vă rugăm inserați data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experți desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14

Evaluare și raportare

Până la 1 iunie 2026 2022, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament, însoțită de o evaluare a impactului și de un sondaj de opinie și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament. [AM 41]

Raportul respectiv evaluează eficacitatea cu care prezentul regulament și actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia le-au permis utilizatorilor finali să aleagă pneuri mai performante, ținând cont de impacturile acestuia asupra întreprinderilor, asupra consumului de combustibil, asupra siguranței, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și , asupra activităților de supraveghere a pieței, precum și asupra gradului de conștientizare publică. Raportul evaluează, de asemenea, costurile și beneficiile verificării independente și obligatorii de către o parte terță a informațiilor furnizate pe etichetă, luând în considerare și experiența cu cadrul mai larg prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009. [AM 42]

Articolul 15

Modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369

La articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1369, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) să sprijine autoritățile de supraveghere a pieței în îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament și al actelor delegate relevante, inclusiv asigurarea respectării acestora, și în temeiul Regulamentului (UE) [a se insera trimiterea la prezentul regulament]”.

"

Articolul 16

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2009/1222

Regulamentul (CE) nr. 2009/1222 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iunie 2020 ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. [AM 43]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Testarea, clasificarea și măsurarea parametrilor pneurilor

Partea A: Clasele de eficiență a consumului de combustibil

Clasa de eficiență a consumului de combustibil se determină și se indică pe etichetă pe baza coeficientului de rezistență la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată mai jos și măsurată în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia și aliniată în conformitate cu procedura stabilită în anexa IV.

Dacă un anumit tip de pneu este aprobat pentru mai multe clase de pneuri (de exemplu C1 și C2), scara de clasificare utilizată pentru a determina clasa de eficiență a consumului de combustibil specifică tipului respectiv de pneu trebuie să fie cea aplicabilă celei mai înalte clase de pneuri (de exemplu C2, nu C1). [AM 44]

Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri. [AM 45]

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

CRR în kg/t

Clasa de eficiență

energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență

energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență

energetică

CRR ≤ 5,4 6,5

A

CRR ≤ 4,4 5,5

A

CRR ≤ 3,1 4,0

A

5,5 6,6 ≤ CRR ≤ 6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ CRR ≤ 5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ CRR ≤ 4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ CRR ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ CRR ≤ 6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ CRR ≤ 5,0 6,0

C

7,8 ≤ CRR ≤ 9,0 Gol

D

6,8 ≤ CRR ≤ 8,0 Gol

D

5,1 6,1 ≤ CRR ≤ 6,0 7,0

D

9,1 ≤ CRR ≤ 10,5

E

8,1 ≤ CRR ≤ 9,2

E

6,1 7,1 ≤ CRR ≤ 7,0 8,0

E

10,6 CRR ≥ 10,6 ≤ 12,0

F

9,3 CRR ≥ 9,3 10,5

F

CRR ≥ 7,1 8,1

F

[AM 46]

Partea B: Clasele de aderență pe teren umed

1.  Clasele de aderență pe teren umed se determină și se indică pe etichetă pe baza indicelui de aderență pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată în tabelul de mai jos, calculat în conformitate cu punctul 2 și măsurat în conformitate cu anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 47]

1a.  Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri. [AM 48]

2.  Calculul indicelui de aderență pe teren umed (G)

G = G(T) - 0,03

unde:

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

G

Clasa de aderență pe teren

G

Clasa de aderență pe teren

G

Clasa de aderență pe teren

1,68 1,55 G

A

1,53 1,40 G

A

1,38 1,25 G

A

1,55 1,40 G ≤ 1,67 1,54

B

1,40 1,25 G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 G ≤ 1,37 1,24

B

1,40 1,25 G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Gol

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Gol

D

0,95 0,80 G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,64

F

Gol

G

Gol

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = indicele de aderență pe teren umed al pneului candidat, astfel cum a fost măsurat într-un ciclu de testare

[AM 49]

Partea C: Clasele de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia [AM 50]

Valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (N) se declară în decibeli și se calculează în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 51]

Clasa de zgomot exterior de rulare se determină pe baza valorilor limită (LV) prevăzute în partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 661/2009, după cum urmează: și se indică pe etichetă în conformitate cu valorile-limită (LV) etapa 2 prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 52]

N in dB

Clasa zgomotului exterior de rulare

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000002.png

N ≤ LV - 6 3

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000003.png

LV - 6 3 < N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000004.png

N > LV - 3

[AM 53]

Partea D: Aderența la zăpadă

Performanța pe zăpadă se testează etichetează în conformitate cu anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 54]

Un pneu care îndeplinește valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de zăpadă, pe eticheta sa trebuind putând fi inclusă următoarea pictogramă. [AM 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000005.png

Partea E: Aderența la gheață

Performanța pe gheață se testează etichetează în conformitate cu standardul ISO 19447. [AM 56]

Un pneu care îndeplinește valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață specificată în standardul ISO 19447 și care este omologat în conformitate cu performanța pe zăpadă în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de gheață, pe eticheta sa trebuind putând fi inclusă următoarea pictogramă. [AM 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000006.png

ANEXA II

Formatul etichetei

1.  Etichete

1.1  Pe etichete sunt prezentate următoarele informații în conformitate cu ilustrațiile de mai jos.

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000009.png

I.  Denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.  Identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit tip de pneu de alte tipuri care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului;

III.  Codul QR;

IV.  Eficiența consumului de combustibil;

V.  Aderența pe teren umed;

VI.  Zgomot exterior de rulare;

VII.  Aderența pe zăpadă;

VIII.  Aderența pe gheață;

2.  Designul etichetei

2.1  Pe etichetă trebuie să fie prezentat desenul din figura de mai jos:

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000010.png

2.2.  Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 90 mm și o înălțime de cel puțin 130 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

2.3.  Eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)  culorile sunt CYMK - cyan, magenta, galben și negru - și sunt prezentate conform următorului exemplu: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(b)  cifrele de mai jos corespund legendelor indicate la punctul 2.1:

(1)  Marginea etichetei: chenar: 1,5 X-10-00-05;

(2)  Calibri normal 8 pts;

(3)  Steagul european: lățime: 15 mm, înălțime: 10 mm;

(4)  Banner: lățime: 51,5 mm, înălțime: 13 mm;

Text „BRAND"” Calibri normal 15 pts, 100 % alb;

Text „Model Number”: Calibri normal 13 pts, 100 % alb;

(5)  Codul QR: lățime: 13 mm, înălțime: 13 mm;

(6)  scara de la „A” la „F”:

Săgeți: înălțime: 5,6 mm, spațiu liber: 0,78 mm, trăsătură neagră: 0,5 pt – culori:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00

(7)  Linia: lățime: 88 mm, înălțime: 2 pts - culoare: X-00-00-00;

(8)  Pictograma zgomotului exterior de rulare:

Pictograma prevăzută: lățime: 25,5 mm, înălțime: 17 mm – culoare: X-10-00-05;

(9)  Săgeată:

Săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 10 mm, 100 % negru;

Text: Elvetica Bold 20 pts, 100 % alb;

Textul unității: Helvetica Bold 13 pts, 100 % alb;

(10)  Pictogramă gheață:

Pictograma prevăzută: lățime: 15 mm, înălțime: 15 mm – trăsătură: 1,5 pts - culoare: 100 % negru;

(11)  Pictogramă zăpadă:

Pictograma prevăzută: lățime: 15 mm, înălțime: 15 mm – trăsătură: 1,5 pts - culoare: 100 % negru;

(12)  „A” la „G”: Calibri normal 13 pts – 100% negru;

(13)  Săgeți:

Săgeți: lățime: 11,4 mm, înălțime: 9 mm, 100 % negru;

Text: Calibri Bold 17 pts, 100 % alb;

(14)  Pictogramă eficiența consumului de combustibil:

Pictograma prevăzută: lățime: 19,5 mm, înălțime: 18,5 mm – culoare: X-10-00-05;

(15)  Pictogramă aderență pe terenul umed:

Pictograma prevăzută: lățime: 19 mm, înălțime: 19 mm – culoare: X-10-00-05;

(c)  Fondul trebuie să fie alb.

2.4.  Clasa pneului trebuie indicată pe etichetă, în formatul stabilit în ilustrația de la punctul 2.1.

ANEXA III

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată la articolul 4 alineatul (7) include următoarele:

(a)  denumirea și adresa furnizorului;

(b)  identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(c)  denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(d)  modelul pneului,

(e)  dimensiunea pneului, indicele de sarcină și categoria de viteză;

(f)  referințele metodelor de măsurare aplicate.

ANEXA IV

Fișa cu informații referitoare la produs

Informațiile din fișa cu informații referitoare la produs a pneurilor trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul și trebuie să includă următoarele elemente:

(a)  denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b)  identificatorul de model al furnizorului;

(c)  clasa de eficiență a pneului în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, conform anexei I;

(d)  clasa pneului în ceea ce privește aderența pe teren umed, conform anexei I;

(e)  clasa zgomotului exterior de rulare și a decibelilor, conform anexei I;

(f)  dacă pneul este un pneu de zăpadă;

(g)  dacă pneul este un pneu de gheață.

ANEXA V

Informații furnizate în materialele tehnice promoționale

1.  Informațiile referitoare la pneuri incluse în materialele tehnice promoționale se furnizează în ordinea specificată, după cum urmează:

(a)  clasa de eficiență a consumului de combustibil (litere de la „A” la ”F”);

(b)  clasa de aderență pe teren umed (litere de la „A” la „G”);

(c)  clasa și valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (dB);

(d)  dacă pneul este un pneu de zăpadă;

(e)  dacă pneul este un pneu de gheață.

2.  Informațiile menționate la punctul 1 trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)  să fie lizibile;

(b)  să fie ușor de înțeles;

(c)  dacă sunt disponibile diverse clasificări pentru un anumit tip de pneuri, în funcție de dimensiune sau de alți parametri, trebuie să se menționeze gama de pneuri, de la cele mai puțin performante până la cele mai performante.

3.  De asemenea, furnizorii trebuie să pună la dispoziție pe paginile lor de internet următoarele:

(a)  un link la pagina de internet a Comisiei dedicată prezentului regulament;

(b)  o explicație a pictogramelor imprimate pe etichetă;

(c)  o declarație subliniind faptul că economiile efective de combustibil și siguranța rutieră depind în mare măsură de comportamentul șoferilor, în special de următoarele aspecte:

–  condusul ecologic poate reduce în mod semnificativ consumul de combustibil;

–  presiunea pneurilor trebuie verificată cu regularitate pentru a optimiza performanța în materie de aderență pe teren umed și de eficiență a consumului de combustibil;

–  distanțele de frânare trebuie întotdeauna respectate cu strictețe.

ANEXA VI

Procedura de aliniere a laboratoarelor în ceea ce privește măsurarea rezistenței la rulare

1.  Definiții

În scopul procedurii de aliniere a laboratoarelor, se aplică următoarele definiții:

1.  „laborator de referință” înseamnă un laborator care face parte din rețeaua de laboratoare ale căror nume au fost publicate în scopul procedurii de aliniere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care este în măsură să realizeze teste cu nivelul de precizie determinat în secțiunea 3 cu mașina sa de referință;

2.  „laborator candidat” înseamnă un laborator care participă la procedura de aliniere, dar nu este un laborator de referință;

3.  „pneu de aliniere” înseamnă un pneu care este testat în scopul realizării procedurii de aliniere;

4.  „set de pneuri de aliniere” înseamnă un set de cinci sau mai multe pneuri de aliniere pentru alinierea unei singure mașini;

5.  „valoare atribuită” înseamnă o valoare teoretică a coeficientului de rezistență la rulare (CRR) a unui pneu de aliniere măsurată de un laborator teoretic care este reprezentativ în cadrul rețelei de laboratoare de referință utilizate pentru procedura de aliniere;

6.  „mașină” înseamnă orice ax de încercare a pneurilor în cadrul unei anumite metode de măsurare. De exemplu, două axe care acționează pe același tambur trebuie să nu fie considerate o singură mașină.

2.  Dispoziții generale

2.1.  Principiu

Coeficientul rezistenței la rulare măsurat (CRRm) dintr-un laborator de referință (l), (CRRm,l), trebuie aliniat la valorile atribuite ale rețelei laboratoarelor de referință.

Coeficientul rezistenței la rulare măsurat (m) obținut cu o mașină într-un laborator candidat (c), CRRm,c, trebuie aliniat prin intermediul unui laborator de referință ales din rețea.

2.2.  Cerințe privind alegerea pneurilor

Un set de cinci sau mai multe pneuri de aliniere trebuie alese pentru procedura de aliniere în conformitate cu criteriile de mai jos. Trebuie ales un set pentru pneurile C1 și C2 împreună și un alt set pentru pneurile C3.

(a)  Setul de pneuri de aliniere trebuie ales astfel încât să acopere gama diferiților CRR pentru pneurile C1 și C2 împreună sau pentru pneurile C3. În orice caz, diferența dintre cel mai mare CRRm și cel mai mic CRRm din setul de pneuri, înainte și după aliniere, trebuie să fie cel puțin egală cu:

(i)  3 kg/t pentru pneurile C1 și C2 și

(ii)  2 kg/t pentru pneurile C3.

(b)  CRRm din laboratoarele candidate sau de referință (CRRm,c sau CRRm,l), pe baza valorilor declarate ale CRR ale fiecărui pneu de aliniere, trebuie distribuiți uniform.

(c)  Valorile indicelui de încărcare trebuie să cuprindă în mod adecvat gama de pneuri care urmează a fi testate, garantându-se că și valorile forței rezistenței la rulare acoperă gama de pneuri care urmează a fi testate.

Fiecare pneu de aliniere trebuie verificat anterior utilizării și înlocuit atunci când:

(a)  prezintă o stare care îl face să nu poată fi utilizat pentru alte încercări și/sau

(b)  există deviații ale CRRm,c sau CRRm,l mai mari de 1,5 % în raport cu măsurătorile anterioare după corecția tuturor deviațiilor mașinii.

2.3.  Metodă de măsurare

Laboratorul de referință trebuie să măsoare fiecare pneu de aliniere de patru ori, să rețină ultimele trei rezultate pentru analize ulterioare, în conformitate cu punctul 4 din anexa 6 la Regulamentul nr. 117 al UNECE și cu modificările ulterioare ale acestuia, și să aplice condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa 6 la Regulamentul nr. 117 al UNECE și cu modificările ulterioare ale acestuia.

Laboratorul candidat trebuie să măsoare fiecare pneu de aliniere de (n + 1) ori, unde n este specificat în secțiunea 5, să rețină ultimele n rezultate pentru analize ulterioare, în conformitate cu punctul 4 din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia, și să aplice condițiile stabilite la punctul 3 din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și în modificările ulterioare ale acestuia.

La fiecare măsurare a unui pneu de aliniere, ansamblul pneu/anvelopă se înlătură de pe mașină și se urmează din nou, de la început, întreaga procedură de testare prevăzută la punctul 4 din anexa 6 la Regulamentul nr. 117 al UNECE și în modificările ulterioare ale acestuia.

Laboratorul candidat sau cel de referință trebuie să calculeze:

(a)  valoarea măsurată a fiecărui pneu de aliniere pentru fiecare măsurare, după cum se prevede la punctele 6.2 și 6.3 din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și în modificările ulterioare ale acestuia (și anume corectată pentru o temperatură de 25 °C și pentru un diametru al tamburului de 2 m);

(b)  valoarea medie a ultimelor trei (în cazul laboratoarelor de referință) sau a ultimelor n (în cazul laboratoarelor candidate) valori măsurate pentru fiecare pneu de aliniere; și

(c)  deviația standard (σm), după cum urmează:

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000012.png

unde:

i este indicele de la 1 la p pentru numărul de pneuri de aliniere;

j este indicele de la 2 la n+1 pentru ultimele n repetiții ale fiecărei măsurători pentru un anumit pneu de aliniere

n+1 este numărul de repetiții ale măsurătorilor pneurilor (n+1=4 pentru laboratoare de referință și n+1 ≥4 pentru laboratoare candidate);

p este numărul de pneuri de aliniere (p ≥ 5).

2.4.  Formatul datelor care se folosesc pentru calcule și rezultate

–  Valorile măsurate ale CRR care includ corecția temperaturii și cea a diametrului tamburului trebuie rotunjite la 2 zecimale.

–  Apoi calculele se fac ținând seama de toate zecimalele: nu trebuie să existe alte rotunjiri, cu excepția ecuațiilor de aliniere finale.

–  Toate valorile deviațiilor standard trebuie exprimate cu 3 zecimale.

–  Toate valorile CRR se vor exprima cu 2 zecimale.

–  Toți coeficienții de aliniere (A1, B1, A2 și B2) trebuie rotunjiți și afișați cu 4 zecimale exacte.

3.  Cerințele privind laboratoarele de referință și determinarea valorilor atribuite

Valorile atribuite pentru fiecare pneu de aliniere trebuie determinate de o rețea de laboratoare de referință. la fiecare doi ani, rețeaua trebuie să evalueze stabilitatea și valabilitatea valorilor atribuite.

Fiecare laborator de referință care participă la rețea trebuie să respecte prevederile din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ale modificărilor ulterioare ale acestuia și să aibă o deviație standard (σm) după cum urmează:

(a)  cel mult 0,05 kg/t pentru pneurile de clasa C1 și C2 și

(b)  cel mult 0,05 kg/t pentru pneurile de clasa C3.

Setul de pneuri de aliniere, conform prevederilor secțiunii 2.2, trebuie măsurat în conformitate cu secțiunea 2.3 de către fiecare laborator de referință din rețea.

Valoarea atribuită a fiecărui pneu de aliniere este media valorilor măsurate obținute de laboratoarele de referință ale rețelei pentru respectivul pneu de aliniere.

4.  Procedura privind alinierea unui laborator de referință la valorile atribuite

Fiecare laborator de referință (l) trebuie să se alinieze la fiecare nou set de valori atribuite și după orice modificare semnificativă a mașinii sau după orice deviație a datelor de monitorizare a pneurilor de control ale mașinii.

Alinierea utilizează o tehnică de regresie liniară a tuturor datelor individuale. Coeficienții de regresie, A1l și B1l, se calculează după cum urmează:

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000013.png

unde:

CRR este valoarea atribuită a coeficientului de rezistență la rulare;

RRCm,leste valoarea individuală a coeficientului de rezistență la rulare măsurată de laboratorul de referință „l” (care include corecția temperaturii și pe cea a diametrului tamburului).

5.  Cerințe aplicabile laboratoarelor candidate

Laboratoarele candidate trebuie să repete procedura de aliniere cel puțin o dată la doi ani pentru fiecare mașină și după orice modificare semnificativă a mașinii sau după orice deviație a datelor de monitorizare a pneurilor de control ale mașinii.

Conform prevederilor din secțiunea 2.2, un set comun compus din cinci pneuri diferite trebuie măsurat, în conformitate cu secțiunea 2.3, mai întâi de fiecare laborator candidat și, ulterior, de un laborator de referință. La cererea laboratorului candidat, pot fi testate mai mult de cinci pneuri de aliniere.

Setul de pneuri de aliniere trebuie furnizat de laboratorul candidat laboratorului de referință ales.

Laboratorul candidat (c) trebuie să respecte prevederile anexei 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ale modificărilor ulterioare ale acestuia și să aibă, de preferință, deviații standard (am), după cum urmează:

(a)  cel mult 0,075 kg/t pentru pneurile C1 și C2 și

(b)  cel mult 0,06 kg/t pentru pneurile C3.

Dacă deviația standard (σm) a laboratorului candidat este mai ridicată decât valorile de mai sus cu patru măsurători, ultimele trei fiind cele utilizate pentru calcule, atunci numărul n+1 al repetițiilor măsurătorilor va fi majorat pentru întregul lot, după cum urmează:

n+1 = 1+(σm/γ)2,rotunjit la cea mai apropiată valoare întreagă mai mare,

unde:

γ 0,043 kg/t pentru pneurile de clasa C1 și C2

γ 0,035 kg/t pentru pneurile de clasa C3

6.  Procedura de aliniere a unui laborator candidat

Unul dintre laboratoarele de referință (i) din rețea trebuie să calculeze funcția de regresie liniară a tuturor datelor individuale ale laboratorului candidat (c). Coeficienții de regresie, A2c și B2c, se calculează după cum urmează:

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000014.png

unde:

RRCm,leste valoarea individuală a coeficientului de rezistență la rulare măsurată de laboratorul de referință (i) (care include corecția temperaturii și pe cea a diametrului tamburului)

RRCm,ceste valoarea individuală a coeficientului de rezistență la rulare măsurată de laboratorul candidat (c) (care include corecția temperaturii și pe cea a diametrului tamburului)

Dacă coeficientul de determinare R² este mai mic de 0,97, laboratorul candidat nu este aliniat.

CRR aliniat al pneurilor testate de laboratorul candidat se calculează după cum urmează:

20190326-P8_TA(2019)0230_RO-p0000015.png

ANEXA VII

Procedura de verificare

Conformitatea cu prezentul regulament a claselor declarate de eficiență a consumului de combustibil, de aderență pe teren umed și de zgomot exterior de rulare, precum și valorile declarate și orice informații suplimentare privind performanțele prezentate pe etichetă trebuie evaluate pentru fiecare tip de pneuri sau pentru fiecare grupă de pneuri, în funcție de ceea ce stabilește furnizorul, în conformitate cu una dintre procedurile următoare:

(a)  inițial, se testează un singur pneu sau set de pneuri:

1.  dacă valorile măsurate corespund claselor declarate sau valorii declarate a zgomotului exterior de rulare, în limitele de toleranță prevăzute în tabelul 1, testul se consideră încheiat cu succes;

2.  dacă valorile măsurate nu sunt conforme cu clasele declarate sau cu valoarea declarată a zgomotului exterior de rulare, în limitele prevăzute în tabelul 1, sunt testate alte trei pneuri sau alte trei seturi de pneuri. Valoarea medie de măsurare rezultată în urma testării celor trei pneuri sau a celor trei seturi de pneuri se utilizează pentru a evalua conformitatea cu informațiile declarate în limitele prevăzute în tabelul 1;

(b)  dacă clasele sau valorile de pe etichetă rezultă din teste de omologare de tip obținute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 sau cu Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și modificările ulterioare ale acestuia, statele membre pot utiliza datele măsurătorilor obținute în urma testelor de conformitate a producției efectuate asupra pneurilor.

Evaluarea datelor măsurătorilor obținute în urma testelor de conformitate a producției trebuie să țină seama de toleranțele din tabelul 1.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Coeficientul de rezistență la rulare (eficiența combustibilului)

Valoarea măsurată aliniată nu trebuie să depășească limita superioară (CRR cel mai ridicat) a clasei declarate cu mai mult de 0,3 kg/1 000 kg.

Zgomot exterior de rulare

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea declarată a N cu mai mult de 1 dB(A).

Aderență pe teren umed

Valoarea măsurată G(T) nu trebuie să fie mai mică decât limita inferioară (cea mai mică valoare G) a clasei declarate.

Aderența pe zăpadă

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decât indicele minim de performanță pe zăpadă.

Aderența pe gheață

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decât indicele minim de performanță pe gheață.

ANEXA VIII

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

-

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (5)

-

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (7)

-

Articolul 3 alineatul (8)

-

Articolul 3 alineatul (9)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (10)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (11)

Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 3 alineatul (12)

Articolul 3 alineatul (9)

Articolul 3 alineatul (13)

Articolul 3 alineatul (10)

Articolul 3 alineatul (14)

Articolul 3 alineatul (11)

Articolul 3 alineatul (15)

-

Articolul 3 alineatul (16)

Articolul 3 alineatul (12)

Articolul 3 alineatul (17)

Articolul 3 alineatul (13)

Articolul 3 alineatul (18)

-

Articolul 3 alineatul (19)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

-

-

Articolul 4 alineatul (2)

-

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (6)

-

Articolul 4 alineatul (5)

-

Articolul 4 alineatul (6)

-

Articolul 4 alineatul (7)

-

Articolul 4 alineatul (8)

-

Articolul 4 alineatul (9)

-

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

-

Articolul 6 alineatul (2)

-

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (3)

-

-

Articolul 6 alineatul (5)

-

Articolul 6 alineatul (6)

-

Articolul 6 alineatul (7)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

-

Articolul 10

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 12

-

Articolul 12 litera (a)

-

Articolul 12 litera (b)

-

Articolul 12 litera (c)

Articolul 11 litera (a)

-

Articolul 11 litera (b)

-

Articolul 11 litera (c)

Articolul 12 litera (d)

Articolul 12

Articolul 11

-

Articolul 11 alineatul (1)

-

Articolul 11 alineatul (2)

-

Articolul 11 alineatul (3)

-

Articolul 13

Articolul 13

-

Articolul 14

-

-

Articolul 14

Articolul 15

-

-

Articolul 15

-

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

(1)JO C […], […], p. […].
(2)JO C […], […], p. […].
(3)COM(2017)0658.
(4)Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (JO L 342, 22.12.2009, p. 46).
(5)Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).
(6)Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002, p. 12).
(7)JO L 307, 23.11.2011, p. 3.
(8)COM(2018)0028.
(9)Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1).
(10)COM(2017)0279.
(11)A se adăuga trimiterea după adoptarea propunerii.
(12)Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
(13)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate