Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0148(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0086/2019

Predložena besedila :

A8-0086/2019

Razprave :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0230

Sprejeta besedila
PDF 547kWORD 390k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0296),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 114 in 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0190/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2019(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 280.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 114 in člena 194(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Unija je odločena, da bo vzpostavila energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Izkoristek goriva je bistveni element okvira podnebne in energetske politike Unije do leta 2030 ter ključen za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

(2)  Komisija je pregledala(3) učinkovitost Uredbe (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(4) ter ugotovila, da je treba posodobiti njene določbe za izboljšanje njene učinkovitosti.

(3)  Uredbo (ES) št. 1222/2009 je primerno nadomestiti z novo uredbo, ki vključuje spremembe, uvedene leta 2011, ter s katero se spremenijo in okrepijo nekatere določbe navedene uredbe, da bi se pojasnila in posodobila njihova vsebina, ob upoštevanju tehnološkega napredka pri pnevmatikah v zadnjih letih. Lestvice za razvrščanje glede na izkoristek goriva pa trenutno ni treba spreminjati, ker sta se ponudba in povpraševanje glede izkoristka goriva le malo spremenila. Poleg tega bi bilo treba preučiti razloge, zakaj ni prišlo do večjega razvoja, ter dejavnike nakupa, kot so cena, zmogljivost itd. [Sprememba 1]

(4)  Prometni sektor obsega tretjino porabe energije v Uniji. Cestni promet je leta 2015 prispeval približno 22 % vseh emisij toplogrednih plinov v Uniji. Pnevmatike prispevajo od 5 % do 10 % k porabi goriva, predvsem zaradi svojega kotalnega upora. Zato bi zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik precej prispevalo k izkoristku goriva v cestnem prometu in s tem k zmanjšanju emisij ter razogljičenju v prometnem sektorju. [Sprememba 2]

(4a)  Da bi države članice izpolnile cilj glede zmanjšanja emisij CO2 iz cestnega prometa, je ustrezno, da v sodelovanju s Komisijo zagotovijo spodbude za inovacije v novem tehnološkem postopku za varne pnevmatike C1, C2 in C3 z velikim izkoristkom goriva. [Sprememba 3]

(5)  Za pnevmatike je značilna vrsta medsebojno povezanih parametrov. Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega upora, lahko negativno vpliva na druge parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, medtem ko lahko izboljšanje oprijema na mokri podlagi negativno vpliva na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi bilo treba spodbujati k temu, da bi vse parametre izboljšali tako, da bi presegli že dosežene standarde.

(6)  Pnevmatike z velikim izkoristkom goriva so lahko stroškovno učinkovite, saj prihranki goriva močno presegajo višjo nakupno ceno pnevmatik zaradi višjih proizvodnih stroškov.

(7)  Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(5) določa minimalne zahteve za kotalni upor pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je izgube energije, ki nastanejo zaradi kotalnega upora pnevmatik, mogoče še bistveno bolj zmanjšati, kot to določajo navedene minimalne zahteve. Zato je za zmanjšanje vpliva, ki ga ima cestni promet na okolje, primerno posodobiti določbe za označevanje pnevmatik, da bi z zagotovitvijo posodobljenih usklajenih informacij o navedenem parametru končne uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik z večjim izkoristkom goriva.

(7a)  Zaradi izboljšanega označevanja pnevmatik bodo potrošniki lahko pridobili več ustreznih in primerljivih informacij o izkoristku goriva, varnosti in hrupu ter bodo lahko pri nakupu novih pnevmatik sprejemali stroškovno učinkovite in okolju prijazne odločitve. [Sprememba 5]

(8)  Prometni hrup povzroča precejšnje težave in škoduje zdravju. Uredba (ES) št. 661/2009 določa minimalne zahteve za zunanji kotalni hrup pnevmatik. Zaradi tehnološkega razvoja je mogoče zmanjšati zunanji kotalni hrup precej bolj, kot to določajo navedene minimalne zahteve. Zato je za zmanjšanje prometnega hrupa primerno posodobiti določbe za označevanje pnevmatik, da bi z zagotovitvijo usklajenih informacij o navedenem parametru končne uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik z manjšim zunanjim kotalnim hrupom.

(9)  Z zagotavljanjem usklajenih informacij o zunanjem kotalnem hrupu se olajša tudi izvajanje ukrepov za omejitev prometnega hrupa in prispeva k večji ozaveščenosti o učinku pnevmatik na prometni hrup v okviru Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta(6).

(10)  Uredba (ES) št. 661/2009 določa minimalne zahteve za oprijem pnevmatik na mokri podlagi. Zaradi tehnološkega razvoja je oprijem na mokri podlagi mogoče izboljšati precej bolj, kot to določajo navedene zahteve, s tem pa tudi skrajšati zavorne razdalje na mokri podlagi. Zato je za izboljšanje varnosti v cestnem prometu primerno posodobiti določbe za označevanje pnevmatik, da bi z zagotovitvijo usklajenih informacij o navedenem parametru končne uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik z dobrim oprijemom na mokri podlagi.

(11)  Za zagotovitev uskladitve z mednarodnim okvirom se Uredba (ES) št. 661/2009 sklicuje na Pravilnik UN/ECE št. 117(7), ki vključuje ustrezne metode za merjenje kotalnega upora, hrupa ter oprijema pnevmatik na mokri podlagi in snegu.

(12)  Da bi se izboljšala cestna varnost v območjih Unije s hladnejšim podnebjem in da bi se končnim uporabnikom zagotovile informacije o učinkovitosti pnevmatik, posebej zasnovanih za sneg in led, je primerno, da se zahteva vključitev zahtev za informacije o pnevmatikah za sneg in led na oznako. Pnevmatike za sneg in pnevmatike za led imajo posebne parametre, ki niso v celoti primerljivi z drugimi pnevmatikami. Da bi lahko končni uporabniki sprejemali premišljene odločitve na podlagi prejetih informacij, bi morale biti na oznaki navedene informacije o oprijemu na snegu in ledu ter koda QR. Komisija bi morala razviti lestvici za učinkovitost oprijema na snegu in ledu. Lestvici bi morali temeljiti na Pravilniku UN/ECE št. 117 za sneg in na standardu ISO 19447 za led. V vsakem primeru bi bilo treba pnevmatike, ki ustrezajo minimalnim vrednostim indeksa oprijema na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, označiti z logom 3PMSF (gora s tremi vrhovi in snežinka). Podobno bi morala pnevmatika, ki ustreza minimalnim vrednostim indeksa oprijema na ledu iz standarda ISO 19447 nositi logo, dogovorjen v skladu s tem standardom. [Sprememba 6]

(13)  Obraba pnevmatik med uporabo je pomemben vir mikroplastike, ki škoduje okolju, zato Komisija v sporočilu z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“(8) navaja, da je treba obravnavati nenamerne izpuste mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z ukrepi za obveščanje, kot so označevanje in minimalne zahteve za pnevmatike. Vendar primerna preskusna metoda za merjenje Tako bi uporaba zahtev za označevanje glede stopnje obrabe pnevmatike še ni na voljo pnevmatik prinesla precejšnje koristi za zdravje ljudi in za okolje. Zato bi morala Komisija naročiti njen razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti upoštevati najsodobnejše, mednarodno razvite ali predlagane standarde ali predpise, pa tudi rezultate industrijskih raziskav, da bi se čim prej določila primerna preskusna metoda. [Sprememba 7]

(14)  Obnovljene pnevmatike obsegajo precejšen del trga pnevmatik za težka vozila. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, to pa prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov. Z uporabo zahtev za označevanje za take pnevmatike bi se zagotovili precejšnji prihranki energije. Vendar primerna preskusna metoda za merjenje učinkovitosti obnovljenih pnevmatik še ni na voljo, zato bi bilo treba v tej uredbi predvideti njihovo vključitev v prihodnosti.

(15)  Energijsko nalepko na podlagi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta(9), s katero se poraba energije izdelkov razvršča na lestvici od A do G, priznava več kot 85 % potrošnikov v Uniji kot jasno in pregledno informacijo, ugotovljeno pa je bilo, da nalepka uspešno promovira učinkovitejše izdelke. Zasnova oznake za pnevmatike bi morala še naprej ostati čim bolj enaka, ob upoštevanju posebnosti parametrov pnevmatik. [Sprememba 8]

(16)  Navajanje primerljivih informacij o parametrih pnevmatik v obliki standardne oznake bo verjetno vplivalo na končne uporabnike, da bodo kupovali varnejše, bolj trajnostne, tišje pnevmatike in pnevmatike z velikim izkoristkom goriva. To pa bo verjetno spodbudilo proizvajalce pnevmatik k optimizaciji navedenih parametrov, kar bi omogočilo bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. [Sprememba 9]

(17)  Potreba po več informacijah o izkoristku goriva in ostalih parametrih pnevmatik je pomembna za vse končne uporabnike, vključno s kupci nadomestnih pnevmatik, kupci pnevmatik, nameščenih na nova vozila, upravljavci voznih parkov in prevoznimi podjetji, ki brez sistema označevanja in usklajenega preskušanja težko primerjajo parametre različnih znamk pnevmatik. Zato je ustrezno, da se vselej zahteva označevanje pnevmatik, dobavljenih z vozili.

(18)  Zdaj se oznake izrecno zahtevajo za pnevmatike za avtomobile (pnevmatike C1) in kombinirana vozila (pnevmatike C2), ne pa tudi za težka vozila (pnevmatike C3). V primerjavi s pnevmatikami C1 in C2 sta pri pnevmatikah C3 poraba goriva in letno prevožena pot večji, zato je v zvezi z njimi možnost za zmanjšanje porabe goriva in emisij težkih vozil precejšnja.

(19)  Popolna vključitev pnevmatik C3 na področje uporabe te uredbe je tudi v skladu s predlogom Komisije za uredbo o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih(10) ter predlogom Komisije o standardih za emisije CO2 za težka vozila(11).

(20)  Številni končni uporabniki sprejmejo odločitve o nakupu pnevmatik, ne da bi jih dejansko videli, zato ne vidijo oznake, nameščene nanje. V vseh takih primerih bi bilo treba oznako končnim uporabnikom pokazati pred sprejetjem odločitve o nakupu. S prikazom oznake na pnevmatikah na prodajnem mestu in v tehničnem promocijskem gradivu bi se moralo zagotoviti, da distributerji in morebitni končni uporabniki v trenutku in na kraju odločitve o nakupu prejmejo usklajene informacije o ustreznih parametrih pnevmatike.

(21)  Nekateri končni uporabniki izberejo pnevmatike, preden prispejo na prodajno mesto, ali pa jih kupijo po pošti ali prek spleta. Za zagotovitev, da se lahko tudi navedeni končni uporabniki ozaveščeno odločajo na podlagi usklajenih informacij o izkoristku goriva, oprijemu na mokri podlagi, zunanjem kotalnem hrupu in drugih parametrih, bi morale biti oznake prikazane v vsem tehničnem promocijskem gradivu, tudi če je tako gradivo objavljeno na spletu.

(22)  Morebitnim končnim uporabnikom bi bilo treba zagotoviti razlago vsake sestavine oznake in njenega pomena. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v tehničnem promocijskem gradivu, na primer na spletnih mestih dobaviteljev. Za tehnično promocijsko gradivo se ne bi smelo šteti, da vključuje oglase na plakatih, v časopisih in revijah ali oglase, predvajane na radiu ali televiziji. [Sprememba 10]

(23)  Izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi, zunanji hrup in drugi parametri v zvezi s pnevmatikami bi se morali meriti z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami, pri katerih se upoštevajo splošno priznane in najsodobnejše merilne in računske metode. Kolikor je mogoče, bi morale take metode upoštevati povprečno ravnanje potrošnikov in biti zanesljive, da bi odvračale od namernega in nenamernega izogibanja. Oznake na pnevmatikah bi morale izražati primerjalno učinkovitost pnevmatik pri dejanski uporabi v okviru omejitev zaradi potrebe po zanesljivem, točnem in ponovljivem laboratorijskem preskušanju, da bi lahko končni uporabniki primerjali različne pnevmatike in da bi se poleg tega omejili stroški, ki jih imajo proizvajalci zaradi preskušanja.

(24)  Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev v Uniji je ključno, da dobavitelji in distributerji izpolnjujejo določbe o označevanju pnevmatik. Zato bi morale države članice spremljati tako skladnost z nadzorom trga in rednimi naknadnimi nadzori v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(12).

(25)  Da bi se olajšalo spremljanje skladnosti, končnim uporabnikom zagotovilo koristno orodje in trgovcem omogočilo, da na različne načine pridobijo informacijske liste izdelka, bi bilo treba pnevmatike vključiti v zbirko podatkov o izdelkih, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369. Zato bi bilo treba Uredbo (EU) 2017/1369 ustrezno spremeniti.

(26)  Dobavitelji bi morali – brez poseganja v obveznosti držav članic glede nadzora trga in obveznosti dobaviteljev glede preverjanja skladnosti izdelkov – zahtevane informacije o skladnosti izdelka dati na voljo v elektronski obliki v zbirki podatkov o izdelkih.

(27)  Da bi lahko končni uporabniki zaupali oznaki na pnevmatikah, druge oznake, ki jo posnemajo, ne bi smele biti dovoljene. Iz istega razloga ne bi smele biti dovoljene dodatne oznake, znaki, simboli ali napisi, ki bodo verjetno zavedli ali zmedli končne uporabnike glede parametrov, zajetih z oznako za pnevmatike.

(28)  Kazni za kršitve te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi, bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(29)  Za spodbujanje energijske učinkovitosti, blažitve podnebnih sprememb in varstva okolja bi morale imeti države članice možnost, da uvedejo spodbude za uporabo energijsko učinkovitih izdelkov. Države članice se lahko same odločijo, kakšna bo narava takih spodbud. Take spodbude bi morale biti skladne s pravili Unije o državni pomoči in ne bi smele ustvarjati neupravičenih tržnih ovir. Ta uredba ne vpliva na izid prihodnjih postopkov glede državnih pomoči, ki bi se lahko glede takih spodbud začeli v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(30)  Za spremembo vsebine in oblike oznake, uvedbo zahtev v zvezi z obnovljenimi pnevmatikami, pnevmatikami za sneg ali led, obrabo in kilometrino ter prilagoditev prilog tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(13). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi bilo treba omogočiti, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov. [Sprememba 12]

(30a)  Podatki o kilometrini in obrabi pnevmatik bodo po tem, ko bo na voljo ustrezna preskusna metoda, koristno orodje za obveščanje potrošnikov o trajnosti, življenjski dobi in nenamerni sprostitvi mikroplastike iz njihove kupljene pnevmatike. Podatek o kilometrini bi potrošnikom tudi omogočil, da bi se ozaveščeno odločali glede pnevmatik z daljšo življenjsko dobo, kar bi pripomoglo k varstvu okolja, hkrati pa bi lahko ocenili dolgoročne obratovalne stroške pnevmatik. Zato bi se podatki o kilometrini in obrabi morali dodati oznaki, kadar bo na voljo ustrezna, smiselna in ponovljiva preskusna metoda za uporabo te uredbe. Raziskave in razvoj novih tehnologij na tem področju bi se morali nadaljevati. [Sprememba 13]

(31)  Pnevmatik, ki so bile dane na trg pred datumom uporabe zahtev iz te uredbe, ne bi bilo treba ponovno označevati.

(32)  Za okrepitev zaupanja v oznako in zagotovitev njene točnosti bi bilo treba navedbo glede vrednosti za kotalni upor, oprijem na mokri podlagi, oprijem na snegu in hrup, ki jo dobavitelji vključijo na oznako, vključiti v postopek homologacije na podlagi Uredbe (ES) št. 661/2009. [Sprememba 14]

(32a)  Velikost oznake bi morala ostati enaka velikosti, ki je določena v Uredbi (ES) št. 1222/2009. Oznaka bi morala vključevati podrobnosti o oprijemu na snegu, oprijemu na ledu ter kodo QR. [Sprememba 15]

(33)  Komisija bi morala opraviti vrednotenje te uredbe. V skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 bi moralo navedeno vrednotenje temeljiti na petih merilih, tj. uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU, ter zagotoviti podlago za ocene učinka morebitnih nadaljnjih ukrepov.

(34)  Ker države članice ciljev te uredbe, tj. povečanja varnosti ter gospodarske in okoljske učinkovitosti cestnega prometa z zagotovitvijo informacij končnim uporabnikom, da bi lahko ti izbrali pnevmatike, ki imajo boljši izkoristek goriva, so varnejše in povzročajo manj hrupa, ne morejo zadostno doseči, saj to zahteva usklajene informacije za končne uporabnike, ampak je mogoče te cilje zaradi harmoniziranega regulativnega okvira in enakih konkurenčnih pogojev za proizvajalce lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Uredba je še naprej ustrezen pravni instrument, saj določa jasna in podrobna pravila, ki jih države članice ne morejo različno prenesti v nacionalno zakonodajo, s tem pa zagotavlja višjo stopnjo harmonizacije po vsej Uniji. S harmoniziranim regulativnim okvirom na ravni Unije namesto na ravni držav članic se znižajo stroški dobaviteljev ter zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in prosti pretok blaga po vsem notranjem trgu. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določen v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(35)  Uredbo (ES) št. 1222/2009 bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen in predmet urejanja

1.  Namen te uredbe je povečati varnost, varovanje zdravja ter gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega prometa s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupaspodbujati varne in trajnostne pnevmatike z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa, ki bi lahko pripomogle k zmanjšanju vpliva na okolje in zdravje, obenem pa tudi k izboljšanju varnosti in gospodarske učinkovitosti cestnega prometa. [Sprememba 16]

2.  Ta uredba določa okvir za zagotavljanje usklajenih informacij o parametrih pnevmatik z označevanjem, ki končnim uporabnikom omogočajo, da so pri nakupu pnevmatik dobro obveščeni.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za pnevmatike C1, C2 in C3, ki se dajo na trg. [Sprememba 17]

2.  Ta uredba se uporablja tudi za obnovljene pnevmatike po tem, ko je ustrezna preskusna metoda za merjenje učinkovitosti takih pnevmatik dodana prilogam z delegiranim aktom v skladu s členom 12.

3.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a)  profesionalne terenske pnevmatike;

(b)  pnevmatike, zasnovane za namestitev na vozila, ki so bila prvič registrirana pred 1. oktobrom 1990;

(c)  zasilne rezervne pnevmatike tipa T;

(d)  pnevmatike s hitrostnim razredom, manjšim od 80 km/h;

(e)  pnevmatike z nazivnim premerom platišča, ki ne presega 254 mm ali znaša 635 mm ali več;

(f)  pnevmatike z dodatnimi lastnostmi za boljši oprijem, npr. ježevke;

(g)  pnevmatike, izdelane samo za namestitev v vozila, ki se uporabljajo izključno za dirke.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)  „pnevmatike C1, C2 in C3“ pomenijo razrede pnevmatik, opredeljene v členu 8 Uredbe (ES) št. 661/2009;

(2)  „obnovljena pnevmatika“ pomeni rabljeno pnevmatiko, obnovljeno tako, da se obrabljena tekalna plast zamenja z novim materialom;

(3)  „zasilna rezervna pnevmatika tipa T“ pomeni zasilno rezervno pnevmatiko, zasnovano za uporabo pri višjem tlaku, kot je določen za standardne in ojačane pnevmatike;

(4)  „oznaka“ pomeni grafični diagram v natisnjeni ali elektronski obliki, tudi v obliki nalepke, ki vključuje simbole za obveščanje končnih uporabnikov o učinkovitosti pnevmatike ali serije pnevmatik v zvezi s parametri iz Priloge I;

(5)  „prodajno mesto“ pomeni kraj, kjer se pnevmatike razstavijo ali hranijo in prodajajo končnim uporabnikom, vključno z razstavnimi prostori, kjer so pnevmatike, ki se prodajajo končnim uporabnikom in niso nameščene na vozila;

(6)  „tehnično promocijsko gradivo“ pomeni dokumentacijo v natisnjeni ali elektronski obliki, ki jo pripravi dobavitelj, da bi oglasno gradivo dopolnil vsaj s tehničnimi informacijami v skladu s Prilogo V;

(7)  „informacijski list izdelka“ pomeni standardni dokument z informacijami iz Priloge IV v natisnjeni ali elektronski obliki;

(8)  „tehnična dokumentacija“ pomeni dokumentacijo, ki organom za nadzor trga omogoča, da ocenijo točnost oznake in informacijskega lista izdelka, vključno z informacijami iz Priloge III;

(9)  „zbirka podatkov o izdelkih“ pomeni zbirko podatkov, vzpostavljeno v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369, ki vključuje javni del, namenjen potrošnikom, z elektronskim dostopom do informacij v zvezi s posameznimi parametri izdelka, spletni portal za dostopnost in del, ki zadeva skladnost, pri čemer so jasno določene zahteve glede dostopnosti in varnosti;

(10)  „prodaja na daljavo“ pomeni ponujanje naprodaj, v najem ali v nakup s pridržanim lastništvom, izveden po pošti, prek kataloške prodaje, spleta, trženja po telefonu ali na kateri koli drug način, pri katerem ni mogoče pričakovati, da bo morebitni končni uporabnik videl razstavljeni izdelek;

(11)  „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja izdelek ali za katero se tak izdelek zasnuje ali proizvaja in ki da ta izdelek na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko;

(12)  „uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki izdelek iz tretje države da na trg Unije;

(13)  „pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

(14)  „dobavitelj“ pomeni proizvajalca s sedežem v Uniji, pooblaščenega zastopnika proizvajalca, ki nima sedeža v Uniji, ali uvoznika, ki da izdelek na trg Unije;

(15)  „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, razen dobavitelja, ki na trgu ponuja izdelek;

(16)  „dostopnost na trgu“ pomeni dobavo izdelka za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi za plačilo bodisi brezplačno;

(17)  „dajanje na trg“ pomeni prvo omogočanje dostopnosti izdelka na trgu Unije;

(18)  „končni uporabnik“ pomeni potrošnika, upravljavca voznega parka ali prevozno podjetje, ki kupuje ali naj bi kupilo pnevmatike;

(19)  „parameter“ pomeni parameter pnevmatike iz Priloge I, npr. kotalni upor, oprijem na mokri podlagi, zunanji kotalni hrup, oprijem na snegu sneg ali ledu led, kilometrino ali obrabo, ki ima med uporabo precejšen vpliv na okolje, varnost v cestnem prometu ali zdravje; [Sprememba 18]

(20)  „tip pnevmatike“ pomeni različico pnevmatike, pri kateri imajo vse enote enake tehnične lastnosti, pomembne za oznako in informacijski list izdelka, ter enako identifikacijsko oznako.

Člen 4

Odgovornosti dobaviteljev pnevmatik

1.  Dobavitelji zagotovijo, da so pnevmatikam C1, C2 in C3, ki se dajo na trg, brezplačno priloženi: [Sprememba 19]

(a)  za vsako posamezno pnevmatiko oznaka v skladu s Prilogo II v obliki nalepke, na kateri so navedeni informacije in razred za vsak parameter iz Priloge I, ter informacijski list izdelka iz Priloge IV;, ali [Sprememba 20]

(b)  za vsako serijo ene ali več identičnih pnevmatik natisnjena oznaka v skladu s Prilogo II, na kateri so navedeni informacije in razred za vsak parameter iz Priloge I ter informacijski list izdelka iz Priloge IV.

2.  V zvezi s pnevmatikami, ki se oglašujejo ali prodajajo prek spleta, dobavitelji zagotovijo, da je oznaka na voljo, in da je ob nakupu vidno prikazana v bližini cene, in ter da je mogoče dostopati do informacijskega lista izdelka. Oznaka se lahko prikaže z uporabo ugnezdene slike po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko, povečavi slike na zaslonu na dotik ali z uporabo podobnih tehnik. [Sprememba 21]

3.  Dobavitelji zagotovijo, da je oznaka prikazana v vsakem vizualnem oglasu za poseben tip pnevmatike, tudi na spletu. [Sprememba 22]

4.  Dobavitelji zagotovijo, da vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi s posebnim tipom pnevmatike, tudi na spletu, izpolnjuje zahteve iz Priloge V in je v njem prikazana oznaka. [Sprememba 23]

5.  Dobavitelji zagotovijo, da se v zvezi z vrednostmi, povezanimi razredi, identifikacijsko oznako modela in vsemi dodatnimi informacijami o učinkovitosti, ki jih navedejo na oznaki za bistvene parametre iz Priloge I, opravi postopek homologacije v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009.ter za parametre tehnične dokumentacije, določene v Prilogi III, priskrbijo homologacijskemu organu pred dajanjem pnevmatike na trg. Homologacijski organ potrdi prejem dokumentacije od dobavitelja in jo preveri. [Sprememba 24]

6.  Dobavitelji zagotovijo točnost oznak in informacijskih listov izdelka, ki jih predložijo.

7.  Dobavitelji organom držav članic ali kateri koli akreditirani tretji strani na zahtevo zagotovijo tehnično dokumentacijo, skladno s Prilogo III. [Sprememba 25]

8.  Dobavitelji sodelujejo z organi za nadzor trga in na lastno pobudo ali na zahtevo organov za nadzor trga nemudoma sprejmejo ukrepe za odpravo vseh primerov neskladnosti z zahtevami iz te uredbe, za katere so odgovorni.

9.  Dobavitelji ne predložijo ali prikazujejo drugih oznak, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni z zahtevami iz te uredbe, če je verjetno, da bi to zavedlo ali zmedlo končne uporabnike glede bistvenih parametrov.

10.  Dobavitelji ne zagotavljajo ali prikazujejo oznak, ki posnemajo oznako, določeno v tej uredbi.

Člen 5

Odgovornosti dobaviteljev pnevmatik v zvezi z zbirko podatkov o izdelkih

1.  Dobavitelji po devetih mesecih od 1. januarja 2020 pred dajanjem pnevmatike ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] in preden dajo na trg pnevmatike, proizvedene po tem datumu, v zbirko podatkov o izdelkih vnesejo informacije iz Priloge I k Uredbi (EU) 2017/1369 v zbirko podatkov o izdelkih, razen izmerjenih tehničnih parametrov modela.

2.  Kadar se so pnevmatike dajo na trg proizvedene med ... [vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe] in 31. decembrom 2019 datumom devet mesecev minus en dan po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], dobavitelj do 30. junija 2020 datuma dvanajst mesecev po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] v zbirko podatkov o izdelkih vnese informacije iz Priloge I k Uredbi (EU) 2017/1369 v zvezi z navedenimi pnevmatikami v zbirko podatkov o izdelkih, razen izmerjenih tehničnih parametrov modela.

2a.   Kadar se pnevmatike dajo na trg pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], lahko dobavitelj v zbirko podatkov o izdelkih vnese informacije v zvezi s temi pnevmatikami iz Priloge I k Uredbi (EU) 2017/1369.

3.  Dokler informacije iz odstavkov 1 in 2 niso vnesene v zbirko podatkov o izdelkih, dobavitelj v desetih dneh po prejemu zahteve organov za nadzor trga zagotovi, da je elektronska različica tehnične dokumentacije na voljo za pregled.

4.  Pnevmatika, ki je bila spremenjena tako, da bi bilo to treba navesti na oznaki ali informacijskem listu izdelka, se šteje za nov tip pnevmatike. Ko dobavitelj enot tipa pnevmatike ne daje več na trg, to navede v zbirki podatkov.

5.  Potem ko je bila na trg dana zadnja enota tipa pnevmatike, dobavitelj pet let hrani informacije glede navedenega tipa pnevmatike v delu zbirke podatkov o izdelkih, ki zadeva skladnost. [Sprememba 58]

Člen 6

Odgovornosti distributerjev pnevmatik

1.  Distributerji zagotovijo:

(a)  da imajo pnevmatike na prodajnem mestu na vidnem mestu oznako, skladno s Prilogo II, v obliki nalepke, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 4(1)(a);, ali [Sprememba 26]

(b)  pred prodajo pnevmatike, ki je del serije ene ali več identičnih pnevmatik, da je oznaka iz člena 4(1)(b) končnemu uporabniku jasno prikazana predstavljena in je v neposredni bližini pnevmatike na prodajnem mestu; [Sprememba 27]

(ba)  da je oznaka nameščena neposredno na pnevmatiko, v celoti berljiva in nič ne ovira njene vidnosti. [Sprememba 28]

2.  Distributerji zagotovijo, da je oznaka prikazana v vsakem vizualnem oglasu za poseben tip pnevmatike, tudi na spletu. [Sprememba 29]

3.  Distributerji zagotovijo, da vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi s posebnim tipom pnevmatike, tudi na spletu, izpolnjuje zahteve iz Priloge V in je v njem prikazana oznaka. [Sprememba 30]

4.  Kadar končni uporabniki pnevmatik, ki se prodajajo, ne vidijo, jim distributerji pred prodajo zagotovijo izvod oznake.

5.  Distributerji zagotovijo, da je pri vsaki prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, oznaka prikazana in da lahko končni uporabnik dostopa do informacijskega lista izdelka na spletnem mestu z brezplačnim dostopom ali da lahko zahteva tiskani izvod navedenega lista.

6.  Distributerji, ki uporabljajo prodajo na daljavo, ki temelji na trženju po telefonu, izrecno obvestijo končne uporabnike o razredih bistvenih parametrov na oznaki ter zagotovijo, da lahko končni uporabniki dostopajo do celotne oznake in informacijskega lista izdelka na spletnem mestu z brezplačnim dostopom ali na podlagi zahteve po tiskanem izvodu.

7.  V zvezi s pnevmatikami, ki se oglašujejo ali prodajajo neposredno prek spleta, distributerji zagotovijo, da je oznaka na voljo, in da je ob nakupu prikazana v bližini cene in, ter da je mogoče dostopati do informacijskega lista izdelka. Oznaka se lahko prikaže z uporabo ugnezdene slike, po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko, povečavi slike na zaslonu na dotik ali z uporabo podobnih tehnik. [Sprememba 31]

Člen 7

Odgovornosti dobaviteljev in distributerjev vozil

Kadar nameravajo končni uporabniki kupiti novo vozilo, jim dobavitelji in distributerji vozil pred prodajo zagotovijo oznako za pnevmatike, ki se ponujajo skupaj z vozilom, pa tudi ustrezno tehnično promocijsko gradivo.

Člen 8

Preskusne in merilne metode

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členi 4, 6 in 7 o parametrih, navedenih na oznaki, se pridobijo z uporabo preskusnih in merilnih metod v skladu s preskusnimi metodami iz Priloge I ter postopka postopkom uskladitve laboratorijev iz Priloge VI. [Sprememba 32]

Člen 9

Postopek preverjanja

Države članice ocenijo skladnost navedenih razredov za vsak bistveni parameter iz Priloge I v skladu s postopkom iz Priloge VII.

Člen 10

Obveznosti držav članic

1.  Države članice na svojem ozemlju ne ovirajo dajanja pnevmatik, ki so v skladu s to uredbo, na trg ali v uporabo.

2.  Države članice ne spodbujajo pnevmatik, ki ne dosegajo razreda B glede na izkoristek goriva ali oprijem na mokri podlagi v smislu dela A oziroma B Priloge I. Davčni in fiskalni ukrepi se ne štejejo za spodbude za namene te uredbe.

2a.  Države članice zagotovijo, da nacionalni organi za nadzor trga vzpostavijo sistem rednih in naključnih pregledov prodajnih točk, da se zagotovi skladnost s to uredbo. [Sprememba 33]

3.  Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njo, ter o mehanizmih za njihovo izvrševanje ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

4.  Države članice do 1. junija 2020 uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 3, o katerih je še niso uradno obvestile, in jo nemudoma uradno obvestijo o vsaki naknadni spremembi, ki nanje vpliva.

Člen 11

Nadzor trga Unije in nadzor izdelkov, ki vstopajo na trg Unije

1.  [Členi 16 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008/uredbe o skladnosti in izvrševanju, predlagane v predlogu COM(2017)0795] veljajo za izdelke, zajete s to uredbo in ustreznimi delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z njo.

2.  Komisija spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij o nadzoru trga v zvezi z označevanjem izdelkov med nacionalnimi organi držav članic, ki so pristojni za nadzor trga ali odgovorni za nadzor izdelkov, ki vstopajo na trg Unije, ter med temi organi in Komisijo, zlasti z intenzivnejšim vključevanjem strokovne skupine za označevanje pnevmatik – upravno sodelovanje za nadzor trga.

3.  Splošni programi držav članic za nadzor trga, določeni v skladu s [členom 13 Uredbe (ES) št. 765/2008/uredbe o skladnosti in izvrševanju, predlagane v predlogu COM(2017)0795], vključujejo ukrepe za zagotovitev učinkovitega izvrševanja te uredbe in jih je treba okrepiti. [Sprememba 34]

Člen 11a

Obnovljene pnevmatike

Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 13, da dopolni to uredbo z uvedbo novih zahtev glede informacij v prilogah za obnovljene pnevmatike, če je na voljo primerna in izvedljiva metoda. [Sprememba 35]

Člen 12

Delegirani akti

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13, da bi:

(a)  uvedla spremembe vsebine in oblike oznake;

(aa)  uvedla parametre in zahteve glede informacij za zimske pnevmatike in pnevmatike za led; [Sprememba 37]

(ab)  uvedla ustrezno preskusno metodo za merjenje učinkovitosti oprijema na snegu in ledu; [Sprememba 38]

(b)  uvedla zahteve za parametre ali informacije v priloge, zlasti za kilometrino in obrabo, če so na voljo ustrezne preskusne metode; [Sprememba 39]

(c)  prilagodila vrednosti, računske metode in zahteve iz prilog tehničnemu napredku.

Komisija med pripravo delegiranih aktov po potrebi preskusi zasnovo in vsebino oznak za posebne skupine izdelkov pnevmatike pri skupinah predstavnikov strank Unije, da zagotovi, da bodo oznake nedvoumno razumeli. [Sprememba 40]

Člen 13

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za pet let od [vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 12 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka oba obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 14

Ocenjevanje in poročanje

Komisija do 1. junija 2026 2022 izvede oceno te uredbe, ki jo dopolni z oceno učinka in potrošniško raziskavo, ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo. Poročilu je po potrebi priložen zakonodajni predlog za spremembo te uredbe. [Sprememba 41]

Navedeno poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno so ta uredba in delegirani akti, sprejeti v skladu z njo, omogočili končnim uporabnikom, da izberejo učinkovitejše pnevmatike, pri čemer se upoštevajo njihovi vplivi na poslovanje, porabo goriva, varnost, emisije toplogrednih plinov in, dejavnosti nadzora trga in ozaveščenost potrošnikov. Vsebuje tudi oceno stroškov in koristi neodvisnega in obveznega preverjanja informacij z oznake, ki ga izvajajo tretje osebe, pri čemer se upoštevajo tudi izkušnje s širšim okvirom iz Uredbe (ES) št. 661/2009. [Sprememba 42]

Člen 15

Sprememba Uredbe (EU) 2017/1369

V členu 12(2) Uredbe (EU) 2017/1369 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

„(a) podpirati delo organov za nadzor trga pri opravljanju nalog v skladu s to uredbo in ustreznimi delegiranimi akti, vključno z njihovim izvrševanjem, ter v skladu z Uredbo (EU) [vstavite sklic na to uredbo]“.

"

Člen 16

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 1222/2009

Uredba (ES) št. 1222/2009 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VIII.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2020 ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe]. [Sprememba 43]

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Preskušanje, razvrščanje in merjenje parametrov pnevmatik

Del A: razredi glede na izkoristek goriva

Razred glede na izkoristek goriva se določi in prikaže na oznaki na podlagi koeficienta kotalnega upora (KKU) v skladu z lestvico oznak „A“ do „G“, ki je določena v nadaljevanju, izmeri v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovimi naknadnimi spremembami ter uskladi po postopku iz Priloge VI. [Sprememba 44]

Če je tip pnevmatike homologiran za več kot en razred pnevmatik (npr. C1 in C2), se za opredelitev razreda glede na izkoristek goriva pri tem tipu pnevmatike uporabi lestvica, ki se uporablja za najvišji razred pnevmatik (npr. C2 in ne C1).

F razred za pnevmatike C1, C2 in C3 se ne bo več dajal na trg po polnem izvajanju določbe o zahtevah za homologacijo Uredbe (ES) št. 661/2009 in se na oznaki prikaže v sivi barvi. [Sprememba 45]

Pnevmatike C1

Pnevmatike C2

Pnevmatike C3

KKU v kg/t

Razred

energijske

učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred

energijske

učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred

energijske

učinkovitosti

KKU ≤ 5,4 KKU ≤ 6,5

A

KKU ≤ 4,4 KKU ≤ 5,5

A

KKU ≤ 3,1 KKU ≤ 4,0

A

5,5 ≤ KKU ≤ 6,5 6,6 ≤ KKU ≤ 7,7

B

4,5 ≤ KKU ≤ 5,5 5,6 ≤ KKU ≤ 6,7

B

3,2 ≤ KKU ≤ 4,0 4,1 ≤ KKU ≤ 5,0

B

6,6 ≤ KKU ≤ 7,7 7,8 ≤ KKU ≤ 9,0

C

5,6 ≤ KKU ≤ 6,7 6,8 ≤ KKU ≤ 8,0

C

4,1 ≤ KKU ≤ 5,0 5,1 ≤ KKU ≤ 6,0

C

7,8 ≤ KKU ≤ 9,0 Prazno

D

6,8 ≤ KKU ≤ 8,0 Prazno

D

5,1 ≤ KKU ≤ 6,0 6,1 ≤ KKU ≤ 7,0

D

9,1 ≤ KKU ≤ 10,5

E

8,1 ≤ KKU ≤ 9,2

E

6,1 ≤ KKU ≤ 7,0 7,1 ≤ KKU ≤ 8,0

E

KKU ≥ 10,6 10,6 ≤ KKU ≤ 12,0

F

KKU ≥ 9,3 9,3 ≤ KKU ≤ 10,5

F

KKU ≥ 7,1 KKU ≥ 8,1

F

[Sprememba 46]

Del B: razredi glede na oprijem na mokri podlagi

1.  Razred glede na oprijem na mokri podlagi se določi in prikaže na oznaki na podlagi indeksa oprijema na mokri podlagi (G) v skladu z lestvico oznak „A“ do „G“, ki je določena v preglednici v nadaljevanju, ter izračuna v skladu s točko 2 in izmeri v skladu s Prilogo 5 k Pravilniku UN/ECE št. 117. [Sprememba 47]

1a.  F razred za pnevmatike C1, C2 in C3 se ne bo več dajal na trg po polnem izvajanju določbe o zahtevah za homologacijo Uredbe (ES) št. 661/2009 in se na oznaki prikaže v sivi barvi. [Sprememba 48]

2.  Izračun indeksa oprijema na mokri podlagi (G)

G = G(T) – 0,03

pri čemer je:

Pnevmatike C1

Pnevmatike C2

Pnevmatike C3

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

1,68 ≤ G 1,55 ≤ G

A

1,53 ≤ G 1,40 ≤ G

A

1,38 ≤ G 1,25 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67 1,40 ≤G ≤ 1,54

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52 1,25 ≤G ≤ 1,39

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37 1,10 ≤G ≤ 1,24

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54 1,25 ≤G ≤ 1,39

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 1,10 ≤G ≤ 1,24

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24 0,95 ≤G ≤ 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Prazno

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Prazno

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09 0,80 ≤G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94 0,65 ≤G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 G ≤ 0,64

F

Prazno

G

Prazno

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = indeks oprijema preskušane pnevmatike na mokri podlagi, kot je izmerjen v enem preskusnem ciklu

[Sprememba 49]

Del C: razredi in izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa [Sprememba 50]

Izmerjena Vrednost zunanjega kotalnega hrupa (N) se izrazi v decibelih in izračuna v skladu s Prilogo 3 k Pravilniku UN/ECE št. 117. [Sprememba 51]

Razred zunanjega kotalnega hrupa se določi in prikaže na oznaki na podlagi mejnih vrednosti (LV) iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 661/2009, kot sledi.v skladu z mejnimi vrednostmi (LV) druga faza iz Pravilnika UN/ECE št. 117. [Sprememba 52]

N v dB

Razred zunanjega kotalnega hrupa

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000002.png

N ≤ LV – 6 N ≤ LV – 3

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000003.png

LV – 6 < N ≤ LV – 3 LV – 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000004.png

N > LV – 3 N > LV

[Sprememba 53]

Del D: oprijem na snegu

Oprijem na snegu se preskusi označi v skladu s Prilogo 7 k Pravilniku UN/ECE št. 117. [Sprememba 54]

Pnevmatika, ki izpolnjuje minimalne vrednosti indeksa oprijema na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, se opredeli kot zimska pnevmatika, na oznako pa se lahko vključi naslednja ikona. [Sprememba 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000005.png

Del E: oprijem na ledu

Oprijem na ledu se preskusi označi v skladu s standardom ISO 19447. [Sprememba 56]

Pnevmatika, ki izpolnjuje minimalno vrednost indeksa oprijema na ledu iz standarda ISO 19447 in ima homologacijo za oprijem na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, se opredeli kot pnevmatika za led, na oznako pa se vključi naslednja ikona. [Sprememba 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000006.png

PRILOGA II

Oblika oznake

1.  Oznake

1.1.  Oznake vsebujejo naslednje informacije v skladu z ilustracijami v nadaljevanju.

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000009.png

I.  Ime dobavitelja ali blagovna znamka.

II.  Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, pri čemer „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen tip pnevmatike razlikuje od drugih tipov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom.

III.  Koda QR.

IV.  Izkoristek goriva.

V.  Oprijem na mokri podlagi.

VI.  Zunanji kotalni hrup.

VII.  Oprijem na snegu.

VIII.  Oprijem na ledu.

2.  Zasnova oznake

2.1.  Zasnova oznake je takšna, kot je prikazana na spodnji sliki:

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000010.png

2.2.  Oznaka je široka najmanj 90 mm in visoka najmanj 130 mm. Če je natisnjena oznaka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami.

2.3.  Oznaka izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)  barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna – in so prikazane v skladu z naslednjim primerom: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(b)  spodnje številke se nanašajo na legendo iz točke 2.1:

(1)  rob oznake: črta: 1,5 pt – barva: X-10-00-05;

(2)  Calibri navadno 8 pt;

(3)  evropska zastava: širina: 15 mm, višina: 10 mm;

(4)  pasica: širina: 51,5 mm, višina: 13 mm;

besedilo „BRAND“:Calibri navadno 15 pt, 100 % bela;

besedilo „Model Number“:Calibri navadno 13 pt, 100 % bela;

(5)  koda QR: širina: 13 mm, višina: 13 mm;

(6)  lestvica A–F:

puščice: višina: 5,6 mm, presledek: 0,78 mm, črna črta: 0,5 pt – barve:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00;

(7)  vrstica: širina: 88 mm, višina: 2 pt – barva: X-00-00-00;

(8)  piktogram za zunanji kotalni hrup:

piktogram, kot sledi: širina: 25,5 mm, višina: 17 mm – barva: X-10-00-05;

(9)  puščica:

puščica: širina: 20 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

besedilo: Helvetica krepko 20 pt, 100 % bela;

besedilo enote: Helvetica krepko 13 pt, 100 % bela;

(10)  piktogram za led:

piktogram, kot sledi: širina: 15 mm, višina: 15 mm – črta: 1,5 pt – barva: 100 % črna;

(11)  piktogram za sneg:

piktogram, kot sledi: širina: 15 mm, višina: 15 mm – črta: 1,5 pt – barva: 100 % črna;

(12)  lestvica A–G: Calibri navadno 13 pt, 100 % bela;

(13)  puščice:

puščice: širina: 11,4 mm, višina: 9 mm, 100 % črna;

besedilo: Calibri krepko 17 pt, 100 % bela;

(14)  piktogram za izkoristek goriva:

piktogram, kot sledi: širina: 19,5 mm, višina: 18,5 mm – barva: X-10-00-05;

(15)  piktogram za oprijem na mokri podlagi:

piktogram, kot sledi: širina: 19 mm, višina: 19 mm – barva: X-10-00-05;

(c)  ozadje je belo.

2.4.  Razred pnevmatike se na oznaki navede v obliki, predpisani na sliki iz točke 2.1.

PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija iz člena 4(7) vsebuje:

(a)  ime in naslov dobavitelja;

(b)  identifikacijo in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(c)  trgovsko ime ali blagovno znamko dobavitelja;

(d)  model pnevmatike;

(e)  dimenzije, indeks obremenitve in hitrostni razred pnevmatike;

(f)  sklice uporabljene merilne metode.

PRILOGA IV

Informacijski list izdelka

Informacije o pnevmatikah na informacijskem listu izdelka se vključijo v prospekt o izdelku ali drugo gradivo, ki je priloženo izdelku, ter vključujejo:

(a)  ime dobavitelja ali blagovno znamko;

(b)  dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

(c)  razred glede na izkoristek goriva pnevmatike v skladu s Prilogo I;

(d)  razred glede na oprijem pnevmatike na mokri podlagi v skladu s Prilogo I;

(e)  razred in decibele zunanjega kotalnega hrupa v skladu s Prilogo I;

(f)  ali je pnevmatika zimska pnevmatika;

(g)  ali je pnevmatika pnevmatika za led.

PRILOGA V

Informacije, navedene v tehničnem promocijskem gradivu

1.  Informacije o pnevmatikah, vključene v tehnično promocijsko gradivo, se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)  razred glede na izkoristek goriva (črke „A“ do „F“);

(b)  razred glede na oprijem na mokri podlagi (črke „A“ do „G“);

(c)  razred in izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa (dB);

(d)  ali je pnevmatika zimska pnevmatika;

(e)  ali je pnevmatika pnevmatika za led.

2.  Informacije iz točke 1 izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)  so preprosto berljive;

(b)  so preprosto razumljive;

(c)  če je določen tip pnevmatike glede na dimenzije ali druge parametre mogoče različno uvrstiti, se navede razpon med najmanj in najbolj učinkovito pnevmatiko.

3.  Dobavitelji na svojih spletnih mestih objavijo tudi naslednje:

(a)  povezavo na ustrezno spletno stran Komisije, namenjeno tej uredbi;

(b)  razlago piktogramov, natisnjenih na oznaki;

(c)  opozorilo, da so dejanski prihranki goriva in varnost v cestnem prometu močno odvisni od ravnanja voznikov ter zlasti naslednjega:

–  okolju prijazna vožnja lahko bistveno zmanjša porabo goriva;

–  za kar najboljši oprijem na mokri podlagi in izkoristek goriva je treba redno preverjati tlak v pnevmatikah;

–  vedno je treba strogo upoštevati zavorno razdaljo.

PRILOGA VI

Postopek uskladitve laboratorijev glede merjenja kotalnega upora

1.  Opredelitev pojmov

Za namene postopka uskladitve laboratorijev se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.  „referenčni laboratorij“ pomeni laboratorij, ki je del mreže laboratorijev, katerih imena so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije zaradi postopka uskladitve, in ki lahko s svojo referenčno napravo doseže točnost rezultatov preskusa, določeno v oddelku 3;

2.  „laboratorij kandidat“ pomeni laboratorij, ki sodeluje v postopku uskladitve in ni referenčni laboratorij;

3.  „nastavitvena pnevmatika“ pomeni pnevmatiko, ki se preskusi za potrebe izvajanja postopka uskladitve;

4.  „komplet nastavitvenih pnevmatik“ pomeni komplet petih ali več nastavitvenih pnevmatik za uskladitev ene naprave;

5.  „dodeljena vrednost“ pomeni teoretično vrednost koeficienta kotalnega upora (KKU) ene nastavitvene pnevmatike, kot jo je izmeril teoretični reprezentativni laboratorij mreže referenčnih laboratorijev, ki se uporablja za postopek uskladitve;

6.  „naprava“ pomeni vsako os za preskušanje pnevmatik v okviru ene določene merilne metode. Na primer dve osi, ki delujeta na isti boben, se ne štejeta za eno napravo.

2.  Splošne določbe

2.1.  Načelo

V referenčnem laboratoriju (l) izmerjeni (m) koeficient kotalnega upora (KKUm,l) se uskladi z dodeljenimi vrednostmi mreže referenčnih laboratorijev.

Izmerjeni (m) koeficient kotalnega upora (KKUm,c), pridobljen z napravo v laboratoriju kandidatu (c), se uskladi prek enega referenčnega laboratorija mreže, ki ga izbere laboratorij kandidat.

2.2.  Zahteve glede izbire pnevmatik

Za postopek uskladitve se v skladu s spodnjimi merili izbere komplet petih ali več nastavitvenih pnevmatik. En komplet se izbere za pnevmatike C1 in C2 skupaj, en komplet pa za pnevmatike C3.

(a)  Komplet nastavitvenih pnevmatik se izbere tako, da zajema razpon različnih KKU pnevmatik C1 in C2 skupaj ali pnevmatik C3. Vsekakor je pred uskladitvijo in po njej razlika med najvišjim in najnižjim KKUm kompleta pnevmatik enaka najmanj:

(i)  3 kg/t za pnevmatike C1 in C2 ter

(ii)  2 kg/t za pnevmatike C3.

(b)  KKUm v laboratoriju kandidatu ali referenčnem laboratoriju (KKUm,c ali KKUm,l) se na podlagi navedenih vrednosti KKU vsake nastavitvene pnevmatike kompleta enakomerno porazdeli.

(c)  Vrednosti indeksa obremenitve ustrezno zajemajo skupino pnevmatik, ki jih je treba preskusiti, pri čemer se zagotovi, da tudi vrednosti sile kotalnega upora zajemajo skupino pnevmatik, ki jih je treba preskusiti.

Vsaka nastavitvena pnevmatika se pred uporabo preveri in zamenja, kadar:

(a)  je v stanju, ki onemogoča njeno uporabo za nadaljnje preskuse, in/ali

(b)  so odstopanja KKUm,c ali KKUm,l po korekciji morebitnega odstopanja naprave v primerjavi s prejšnjimi meritvami večja od 1,5 odstotka.

2.3.  Merilna metoda

Referenčni laboratorij izmeri vsako nastavitveno pnevmatiko štirikrat in shrani tri zadnje rezultate za nadaljnjo analizo v skladu z odstavkom 4 Priloge 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovimi naknadnimi spremembami ter ob uporabi pogojev iz odstavka 3 Priloge 6 k navedenemu pravilniku in njegovih naknadnih sprememb.

Laboratorij kandidat izmeri vsako nastavitveno pnevmatiko (n + 1)-krat, pri čemer je n določen v oddelku 5, in shrani n zadnjih rezultatov za nadaljnjo analizo v skladu z odstavkom 4 Priloge 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovimi naknadnimi spremembami ter ob uporabi pogojev iz odstavka 3 Priloge 6 k navedenemu pravilniku in njegovih naknadnih sprememb.

Pri vsakem merjenju nastavitvene pnevmatike se sklop pnevmatika/kolo odstrani iz naprave, celotni preskusni postopek iz odstavka 4 Priloge 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovih naknadnih sprememb pa se ponovno izvede od začetka.

Laboratorij kandidat ali referenčni laboratorij izračuna:

(a)  izmerjeno vrednost vsake nastavitvene pnevmatike za vsako meritev, kot je določeno v odstavkih 6.2 in 6.3 Priloge 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovih naknadnih spremembah (tj. popravljeno za temperaturo 25 °C in premer bobna 2 m);

(b)  srednjo vrednost treh (v primeru referenčnih laboratorijev) ali n-tih (v primeru laboratorijev kandidatov) zadnjih izmerjenih vrednosti vsake nastavitvene pnevmatike ter

(c)  standardno odstopanje (σm) po naslednji enačbi:

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000012.png

pri čemer je:

i števec za število nastavitvenih pnevmatik in znaša od 1 do p;

j števec n zadnjih ponovitev vsake meritve za določeno nastavitveno pnevmatiko in znaša od 2 do n + 1;

n + 1 število ponovitev meritev pnevmatike (n + 1 = 4 za referenčne laboratorije in n + 1 ≥ 4 za laboratorije kandidate);

p število nastavitvenih pnevmatik (p ≥ 5).

2.4.  Oblike podatkov, ki se uporabljajo za izračune in rezultate

–  Izmerjene vrednosti KKU, popravljene za premer bobna in temperaturo, se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

–  Izračuni se nato opravijo z vsemi števkami: dodatnih zaokrožanj ni, razen pri končnih enačbah za uskladitev.

–  Vse vrednosti standardnega odstopanja se navedejo na tri decimalna mesta.

–  Vse vrednosti KKU bodo navedene na dve decimalni mesti.

–  Vsi koeficienti usklajevanja (A1l, B1l, A2c in B2c) se zaokrožijo in navedejo na štiri decimalna mesta.

3.  Zahteve za referenčne laboratorije in določanje dodeljenih vrednosti

Dodeljene vrednosti vsake nastavitvene pnevmatike določi mreža referenčnih laboratorijev. Mreža vsako drugo leto oceni stabilnost in veljavnost dodeljenih vrednosti.

Vsak referenčni laboratorij, ki sodeluje v mreži, spoštuje specifikacije iz Priloge 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovih naknadnih sprememb ter ima naslednje standardno odstopanje (σm):

(a)  ne večje od 0,05 kg/t za pnevmatike razredov C1 in C2 ter

(b)  ne večje od 0,05 kg/t za pnevmatike razreda C3.

Komplet nastavitvenih pnevmatik, skladnih s specifikacijami iz oddelka 2.2, izmeri vsak referenčni laboratorij v mreži v skladu z oddelkom 2.3.

Dodeljena vrednost za vsako nastavitveno pnevmatiko je povprečje izmerjenih vrednosti, ki so jih predložili referenčni laboratoriji v mreži za to nastavitveno pnevmatiko.

4.  Postopek za uskladitev referenčnega laboratorija z dodeljenimi vrednostmi

Vsak laboratorij kandidat (l) se uskladi z vsakim novim naborom dodeljenih vrednosti in po vsaki pomembnejši spremembi naprave ali morebitnem odstopanju podatkov o preverjanju kontrolne pnevmatike naprave.

Pri uskladitvi se za vse posamezne podatke uporabi tehnika linearne regresije. Koeficienta regresije A1i in B1l se izračunata na naslednji način:

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000013.png

pri čemer je:

RRC (KKU) dodeljena vrednost koeficienta kotalnega upora;

RRCm,l (KKUm,l) posamezna izmerjena vrednost koeficienta kotalnega upora, ki jo je izmeril referenčni laboratorij (l) (vključno s korekcijami temperature in premera bobna).

5.  Zahteve za laboratorije kandidate

Laboratoriji kandidati postopek uskladitve ponovijo vsaj vsako drugo leto za vsako napravo in po vsaki pomembnejši spremembi naprave ali morebitnem odstopanju podatkov o preverjanju kontrolne pnevmatike naprave.

Običajen komplet petih različnih pnevmatik, skladnih s specifikacijami iz oddelka 2.2, najprej v skladu z oddelkom 2.3 izmeri laboratorij kandidat in zatem en referenčni laboratorij. Na zahtevo laboratorija kandidata se lahko preskusi več kot pet nastavitvenih pnevmatik.

Komplet nastavitvenih pnevmatik izbranemu referenčnemu laboratoriju zagotovi laboratorij kandidat.

Laboratorij kandidat (c) spoštuje specifikacije iz Priloge 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovih naknadnih sprememb ter ima po možnosti naslednji standardni odstopanji m):

(a)  ne večje od 0,075 kg/t za pnevmatike C1 in C2 ter

(b)  ne večje od 0,06 kg/t za pnevmatike C3.

Če je standardno odstopanje (σm) laboratorija kandidata večje od zgornjih vrednosti pri štirih merjenjih, od katerih se zadnja tri uporabijo za izračune, se število n + 1 ponovitev meritev poveča za celotno serijo, kot sledi:

n + 1 = 1 + (σm/γ)2,, zaokroženo navzgor na vrednost najbližjega celega števila,

pri čemer je:

γ = 0,043 kg/t za pnevmatike razredov C1 in C2;

γ = 0,035 kg/t za pnevmatike razreda C3.

6.  Postopek za uskladitev laboratorija kandidata

En referenčni laboratorij (l) iz mreže izračuna funkcijo linearne regresije za vse posamezne podatke laboratorija kandidata (c). Koeficienta regresije A2c in B2c se izračunata na naslednji način:

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000014.png

pri čemer je:

RRCm,l (KKUm,l) posamezna izmerjena vrednost koeficienta kotalnega upora, ki jo je izmeril referenčni laboratorij (l) (vključno s korekcijami temperature in premera bobna);

RRCm,c (KKUm,c) posamezna izmerjena vrednost koeficienta kotalnega upora, ki jo je izmeril referenčni laboratorij (c) (vključno s korekcijami temperature in premera bobna).

Če je determinacijski koeficient R2 manjši kot 0,97, se laboratorij kandidat ne uskladi.

Usklajeni KKU pnevmatik, ki jih je preskusil laboratorij kandidat, se izračuna po naslednji enačbi:

20190326-P8_TA(2019)0230_SL-p0000015.png

ANNEX VII

Postopek preverjanja

Skladnost na oznaki navedenih razredov glede na izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup ter navedenih vrednostih, pa tudi vseh dodatnih informacij o učinkovitosti s to uredbo se oceni za vsak tip pnevmatike ali vsako skupino pnevmatik, ki jo določi dobavitelj, po enem od naslednjih postopkov:

(a)  najprej se preskusi ena pnevmatika ali komplet pnevmatik:

1.  če izmerjene vrednosti ustrezajo navedenim razredom ali navedeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa v okviru tolerance, opredeljene v preglednici 1, je preskus uspešno opravljen;

2.  če izmerjene vrednosti ne ustrezajo navedenim razredom ali navedeni vrednosti zunanjega kotalnega hrupa v razponu, opredeljenem v preglednici 1, se preskusijo še tri pnevmatike ali trije kompleti pnevmatik. Povprečna vrednost meritev, pridobljena s preskusom treh pnevmatik ali treh kompletov pnevmatik, se uporabi za oceno skladnosti z navedenimi informacijami v razponu, opredeljenem v preglednici 1;

(b)  če označeni razredi ali vrednosti izhajajo iz rezultatov homologacijskih preskusov, pridobljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 ali Pravilnikom UN/ECE št. 117 in njegovimi naknadnimi spremembami, lahko države članice uporabijo podatke meritev, pridobljene pri preskusih pnevmatik v zvezi s skladnostjo proizvodnje.

Pri oceni podatkov meritev, pridobljenih pri preskusih pnevmatik v zvezi s skladnostjo proizvodnje, se upoštevajo odstopanja, ki so opredeljena v preglednici 1.

Preglednica 1

Izmerjeni parameter

Tolerance pri preverjanju

Koeficient kotalnega upora (izkoristek goriva)

Usklajena izmerjena vrednost ne presega zgornje meje (najvišji KKU) navedenega razreda za več kot 0,3 kg/1 000 kg.

Zunanji kotalni hrup

Izmerjena vrednost ne presega navedene vrednosti N za več kot 1 dB(A).

Oprijem na mokri podlagi

Izmerjena vrednost G(T) ni manjša od spodnje meje (najmanjša vrednost G) navedenega razreda.

Oprijem na snegu

Izmerjena vrednost ni manjša od najmanjše vrednosti indeksa oprijema na snegu.

Oprijem na ledu

Izmerjena vrednost ni manjša od najmanjše vrednosti indeksa oprijema na ledu.

PRILOGA VIII

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1222/2009

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 2(2)

Člen 3(1)

Člen 3(1)

Člen 3(2)

Člen 3(2)

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 3(4)

Člen 3(4)

Člen 3(5)

Člen 3(6)

Člen 3(5)

Člen 3(7)

Člen 3(8)

Člen 3(9)

Člen 3(6)

Člen 3(10)

Člen 3(7)

Člen 3(11)

Člen 3(8)

Člen 3(12)

Člen 3(9)

Člen 3(13)

Člen 3(10)

Člen 3(14)

Člen 3(11)

Člen 3(15)

Člen 3(16)

Člen 3(12)

Člen 3(17)

Člen 3(13)

Člen 3(18)

Člen 3(19)

Člen 4

Člen 4

Člen 4(1)

Člen 4(1)

Člen 4(1)(a)

Člen 4(1)(b)

Člen 4(1)(b)

Člen 4(1)(b)

Člen 4(2)

Člen 4(2)

Člen 4(3)

Člen 4(3)

Člen 4(4)

Člen 4(4)

Člen 4(6)

Člen 4(5)

Člen 4(6)

Člen 4(7)

Člen 4(8)

Člen 4(9)

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 5(1)

Člen 6(1)

Člen 5(1)(a)

Člen 6(1)(a)

Člen 5(1)(b)

Člen 6(1)(b)

Člen 6(2)

Člen 6(3)

Člen 5(2)

Člen 6(4)

Člen 5(3)

Člen 6(5)

Člen 6(6)

Člen 6(7)

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9(1)

Člen 10(1)

Člen 9(2)

Člen 10

Člen 10(2)

Člen 11

Člen 12

Člen 12(a)

Člen 12(b)

Člen 12(c)

Člen 11(a)

Člen 11(b)

Člen 11(c)

Člen 12(d)

Člen 12

Člen 11

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 11(3)

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

(1)UL C 62, 15.2.2019, str. 280.
(2)UL C […], […], str. […].
(3)COM(2017)0658
(4)Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L 342, 22.12.2009, str. 46).
(5)Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).
(6)Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L 189, 18.7.2002, str. 12).
(7)UL L 307, 23.11.2011, str. 3.
(8)COM(2018)0028.
(9)Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1).
(10)COM(2017)0279.
(11)Sklic bo dodan po sprejetju predloga.
(12)Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).
(13)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov