Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0086/2019

Ingivna texter :

A8-0086/2019

Debatter :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0230

Antagna texter
PDF 561kWORD 389k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar ***I
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0296),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0190/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2019),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 280.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009
P8_TC1-COD(2018)0148

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114 och 194.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Unionen är fast besluten att bygga en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik. Drivmedelseffektivitet är ett centralt inslag i unionens ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och mycket viktig för att minska energibehovet.

(2)  Kommissionen har granskat(3) effektiviteten i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009(4) och konstaterat att bestämmelserna i förordningen behöver uppdateras för att göra den effektivare.

(3)  Det är lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 1222/2009 med en ny förordning som innehåller ändringar som gjordes 2011 och som, ändrar och förbättrar vissa av förordningens bestämmelser för att förtydliga och uppdatera innehållet med beaktande av de tekniska framsteg som gjorts på däckområdet under de senaste åren. Men eftersom tillgången och efterfrågan har förändrats mycket lite i fråga om drivmedelseffektivitet behöver graderingsskalan för drivmedelseffektivitet i nuläget inte ändras. Vidare bör orsakerna till denna uteblivna utveckling och köpfaktorerna (såsom pris, prestanda osv.) undersökas. [Ändr. 1]

(4)  Transportsektorn står för en tredjedel av unionens energiförbrukning. Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % av unionens totala utsläpp av växthusgaser. Däcken står, framför allt på grund av sitt rullmotstånd, för 5–10 % av fordonens drivmedelsförbrukning. Detta betyder att minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till drivmedelseffektivare vägtransporter och därmed till minskade utsläpp och till utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. [Ändr. 2]

(4a)  För att möta utmaningen att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter är det lämpligt att medlemsstaterna, i samarbete med kommissionen, ger incitament till utveckling av en ny teknisk process för drivmedelseffektiva och säkra C1-, C2- och C3-däck. [Ändr. 3]

(5)  Däck kännetecknas av ett antal parametrar som hör ihop med varandra. Om en enskild parameter som exempelvis rullmotståndet förbättras, kan detta negativt påverka andra parametrar såsom väggreppet på vått underlag samtidigt som ett förbättrat väggrepp på vått underlag negativt kan påverka det externa däck- och vägbanebullret. Däcktillverkarna bör uppmuntras att optimera alla parametrar till nivåer som ligger över uppnådda standarder. [Ändr. 4]

(6)  Drivmedelseffektiva däck kan vara kostnadseffektiva, eftersom den minskade drivmedelsförbrukningen mer än väl kompenserar dessa däcks högre inköpspris på grund av högre produktionskostnader.

(7)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009(5) fastställs minimikrav för rullmotstånd för däck. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att minska energiförlusterna på grund av däckens rullmotstånd betydligt mer än dessa minimikrav. För att minska vägtrafikens miljöeffekter är det därför lämpligt att uppdatera bestämmelserna om däckmärkning för att uppmuntra slutanvändarna att köpa mer drivmedelseffektiva däck genom att ge uppdaterad harmoniserad information om den parametern.

(7a)  Bättre märkning av däck kommer att göra det möjligt för konsumenterna att få mer relevant och jämförbar information om drivmedelseffektivitet, säkerhet och buller och att ta kostnadseffektiva och miljövänliga köpbeslut när de köper nya däck. [Ändr. 5]

(8)  Trafikbuller är en betydande olägenhet som även har skadlig inverkan på hälsan. I förordning (EG) nr 661/2009 fastställs minimikrav för externt däck- och vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att minska det externa däck- och vägbanebullret betydligt mer än enligt dessa minimikrav. För att minska trafikbullret från vägtransporter är det därför lämpligt att uppdatera bestämmelserna om däckmärkning för att uppmuntra slutanvändarna att köpa däck som ger upphov till mindre externt däck- och vägbanebuller genom att ge harmoniserad information om den parametern.

(9)  Tillhandahållandet av harmoniserad information om externt däck- och vägbanebuller underlättar också genomförandet av åtgärder för att begränsa trafikbuller och bidrar till ökad medvetenhet om vilken effekt däck har på trafikbullret inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG(6).

(10)  I förordning (EG) nr 661/2009 fastställs minimikrav för däck vad gäller väggrepp på vått underlag. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att förbättra väggreppet på vått underlag betydligt mer än minimikraven, och därmed att förkorta bromssträckorna på vått underlag. För att förbättra trafiksäkerheten är det därför lämpligt att uppdatera bestämmelserna om däckmärkning för att uppmuntra slutanvändarna att köpa däck med bättre väggrepp på vått underlag genom att ge harmoniserad information om den parametern.

(11)  För att säkerställa överensstämmelse med det internationella ramverket, hänvisar förordning (EG) nr 661/2009 till föreskrifter nr 117 från FN/ECE(7), som innehåller relevanta mätmetoder för rullmotstånd, buller och väggrepp vid vått underlag och på snö.

(12)  För att bättra trafiksäkerheten i kallare klimat i unionen och för att ge slutanvändare information om prestanda hos däck som är utformade speciellt för is- och snöunderlag, är det lämpligt att kräva att märkningen ska innehålla upplysningar om kraven för vinter- och isdäck. Vinter- och isdäck har specifika parametrar som inte är helt jämförbara med andra typer av däck. För att säkerställa att slutanvändarna kan fatta genomtänkta och väl underbyggda beslut bör etiketten innehålla information om väggrepp på snö och is samt QR-koden. Kommissionen bör ta fram en skala för väggrepp på snö och en för väggrepp på is. Dessa skalor bör vara baserade på Uneces föreskrifter nr 117 och ISO 19447 för snö respektive is. Under alla omständigheter bör logotypen bestående av tre bergstoppar och en snöflinga (”3PMSF”) vara präglad på ett däck som uppfyller de minimivärden för snöindex som anges i Uneces föreskrifter nr 117. På samma sätt bör ett däck som uppfyller det minimivärde för isindex som anges i ISO 19447 ha den logotyp för isdäck som överenskommits i enlighet med denna standard. [Ändr. 6]

(13)  Däckens nötning vid användning ger upphov till betydande utsläpp av mikroplaster, som är skadliga för miljön, och i kommissionens meddelande ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”(8) framhålls därför behovet av att hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från däck, bland annat genom åtgärder som märkning och minimikrav för däck. En lämplig provningsmetod för att mäta Att tillämpa märkningskrav med avseende på däckens nötning saknas dock nötningstakt skulle således innebära stora fördelar för människors hälsa och för närvarande miljön. Kommissionen bör därför stödja utvecklingen av en sådan metod, med fullt beaktande av de senaste versionerna av alla internationellt utvecklade eller föreslagna standarder eller föreskrifter samt resultatet av industriell forskning, i syfte att så snart som möjligt fastställa en lämplig provningsmetod. [Ändr. 7]

(14)  Regummerade däck utgör en stor del av däckmarknaden för tunga fordon. Regummerade däck förlänger däckens livslängd och bidrar till målen för den cirkulära ekonomin, exempelvis minskade avfallsmängder. Det skulle ge stora energibesparingar om man tillämpade märkningskrav för regummerade däck. Men eftersom en lämplig provningsmetod för att mäta regummerade däcks prestanda saknas, bör denna förordning föreskriva en möjlighet att ta med dem i framtiden.

(15)  Mer än 85 % av konsumenterna i unionen känner igen energietiketten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369(9), som rankar produkters energiförbrukning på en skala från ”A” till ”G”, som ett tydligt och transparent informationsverktyg, och den har visat sig vara effektiv för fungera väl när det gäller att främja effektivare produkter. Däcketiketten bör fortsatt i största möjliga utsträckning ha samma utformning, samtidigt som man erkänner särdragen hos däckparametrarna. [Ändr. 8]

(16)  Det faktum att jämförbar information om däckparametrar tillhandahålls i form av en standardiserad märkning kommer sannolikt att påverka slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt som gagnar säkrare, hållbarare, tystare och mer drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i sin tur förmodligen att stimulera däcktillverkarna att optimera dessa parametrar, vilket skulle bana vägen för mer hållbar konsumtion och produktion. [Ändr. 9]

(17)  Behovet av mer information om däckens drivmedelseffektivitet och andra parametrar är relevant för slutanvändarna, inklusive köpare av begagnade däck, köpare av däck monterade på nya bilar samt ansvariga för fordonsparker och transportföretag, som inte kan jämföra parametrarna för olika däckmärken på ett enkelt sätt eftersom det saknas märkning och ett harmoniserat provningssystem. Det är därför lämpligt att kräva att däck som levereras med fordon alltid ska vara märkta.

(18)  För närvarande krävs etiketter uttryckligen för däck till personbilar (C1-däck) och lätta lastbilar (C2-däck), men inte till tunga fordon (C3-däck). C3-däck förbrukar mer drivmedel och körs fler kilometer per år än C1- och C2-däck. Därför är potentialen att minska drivmedelsförbrukningen och utsläppen från tunga fordon betydande.

(19)  Att låta C3-däck fullt ut omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning ligger också i linje med kommissionens förslag till en förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning(10) och kommissionens förslag till koldioxidnormer för tunga fordon(11).

(20)  Många slutanvändare köper däck utan att faktiskt först ha sett däcket och kan därför inte heller se etiketten som är fäst på det. I alla sådana situationer bör etiketten visas för slutanvändaren innan köpbeslutet fattas. En märkning av däcken som visas på försäljningsstället och i tekniskt reklammaterial bör säkerställa att både distributörer och potentiella slutanvändare vid den tidpunkten, och på den plats där beslut om inköpet fattas, får harmoniserad information om relevanta däckparametrar.

(21)  En del slutanvändare väljer däck innan de kommer till försäljningsstället eller köper däck via postorder eller internet. För att säkerställa att även dessa slutanvändare ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut på grundval av harmoniserad information om däckens drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag, externa däck- och vägbanebuller samt andra parametrar, bör märkningen ingå i allt tekniskt reklammaterial, också i sådant material som tillhandahålls via internet.

(22)  Potentiella slutanvändare bör få information som förklarar märkningens samtliga delar och deras betydelse. Denna information bör finnas i tekniskt reklammaterial, exempelvis på leverantörernas webbplatser. Tekniskt reklammaterial bör inte tolkas som att det inbegriper annonsering via affischtavlor, tidningar, tidskrifter eller radio- eller tv-sändningar. [Ändr. 10]

(23)  Drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och andra parametrar för däck bör mätas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder. Så långt det är möjligt bör dessa metoder återspegla genomsnittskonsumentens körmönster och vara gedigna för att avskräcka försök till avsiktligt eller oavsiktligt kringgående. Märkningen av däck bör återspegla jämförbara prestanda vid faktisk användning av däck, inom ramen för begränsningar som beror på behovet av tillförlitlig, exakt och reproducerbar laboratorieprovning, så att slutanvändare kan jämföra olika däck och för att begränsa tillverkarnas provningskostnader.

(24)  Att leverantörer och distributörer efterlever bestämmelserna om däckmärkning är av grundläggande betydelse för att säkerställa lika villkor i unionen. Medlemsstaterna bör därför övervaka efterlevnaden genom marknadskontroller och regelbundna efterhandskontroller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008(12).

(25)  För att underlätta kontrollen av efterlevnaden, tillhandahålla ett användbart verktyg för slutanvändare och tillåta alternativa sätt för återförsäljare att erhålla produktinformationsblad, bör däck ingå i den produktdatabas som upprättats genom förordning (EU) 2017/1369. Förordning (EU) 2017/1369 bör därför ändras i enlighet med detta.

(26)  Utan att det påverkar medlemsstaternas marknadskontrollskyldigheter, och leverantörernas skyldighet att kontrollera produkternas överensstämmelse, bör leverantörerna göra uppgifter om sina produkters överensstämmelse elektroniskt tillgängliga i produktdatabasen.

(27)  För att slutanvändarna ska kunna lita på däcketiketten, bör inte etiketter som liknar däcketiketten tillåtas. Av samma anledning bör det inte vara tillåtet med andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som lätt kan vilseleda slutanvändarna eller göra dem osäkra på vilka parametrar som omfattas av däcketiketten.

(28)  Sanktioner för överträdelser av denna förordning och delegerade akter som antas enligt denna förordning bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(29)  I syfte att främja energieffektivitet, begränsning av klimatförändringen och miljöskydd bör medlemsstaterna ha möjlighet att skapa incitament för användningen av energieffektiva produkter. Det står medlemsstaterna fritt att besluta om utformningen av sådana incitament. Incitamenten bör vara förenliga med unionens regler om statligt stöd och bör inte utgöra obefogade marknadshinder. Denna förordning föregriper inte utgången av eventuella förfaranden om statligt stöd som kan komma att inledas enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende sådana incitament.

(30)  I syfte att ändra etikettens innehåll och utformning, införa krav avseende regummerade däck, vinter- eller isdäck, nötning och körsträcka samt anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(13). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 12]

(30a)  När en lämplig provningsmetod finns tillgänglig kommer uppgifter om körsträcka och nötning av däck att vara ett användbart verktyg för att informera konsumenterna om hållbarheten och livslängden hos, och det oavsiktliga utsläppet av mikroplaster från, det däck de köper. Information om körsträcka skulle också göra det möjligt för konsumenterna att göra ett välgrundat val om däck med längre livslängd, vilket skulle bidra till att skydda miljön och samtidigt göra det möjligt för dem att bilda sig en uppfattning om däckens driftskostnader över en längre period. Prestandauppgifter om körsträcka och nötning bör därför läggas till på etiketten när en relevant, meningsfull och reproducerbar provningsmetod blir tillgänglig för tillämpningen av denna förordning. Forskning och utveckling av ny teknik på detta område bör fortsätta. [Ändr. 13]

(31)  Däck som släppts ut på marknaden före dagen för tillämpning av kraven i denna förordning bör inte behöva märkas om.

(32)  I syfte att stärka förtroendet för märkningen och se till att den är korrekt, bör de deklarationer som leverantörerna gör på etiketten i fråga om värden för rullmotstånd, väggrepp vid vått väglag, väggrepp på snö och externt däck- och vägbanebuller bli föremål för typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 661/2009. [Ändr. 14]

(32a)  Etikettens storlek bör vara samma som den som anges i förordning (EG) nr 1222/2009. Uppgifter om väggrepp på snö och is samt QR-koden bör anges på etiketten. [Ändr. 15]

(33)  Kommissionen bör utvärdera denna förordning. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning bör denna utvärdering baseras på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och europeiskt mervärde, vilka också bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder.

(34)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att göra vägtransporterna säkrare och ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att informera slutanvändarna så att de kan välja mer drivmedelseffektiva, säkrare och tystare däck, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom det kräver harmoniserad information till slutanvändare, utan kan snarare, på grund av en harmoniserad rättslig ram och lika villkor för tillverkare, uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. En förordning är fortsatt det lämpliga rättsliga instrumentet, eftersom en förordning fastställer tydliga och detaljerade regler som utesluter olikartat införlivande av medlemsstaterna och därigenom säkerställer en högre grad av harmonisering i hela unionen. Ett harmoniserat regelverk på unionsnivå snarare än på medlemsstatsnivå minskar leverantörernas kostnader, säkerställer lika villkor och säkerställer den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(35)  Förordning (EG) nr 1222/2009 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.  Denna förordning syftar till att göra vägtransporterna säkrare främja drivmedelseffektiva, säkra och ekonomiskt hållbara däck med lågt externt däck- och miljömässigt effektivare genom vägbanebuller som skulle kunna bidra till att främja drivmedelseffektiva, säkra däck med lågt externt däck- minimera påverkan på miljö och hälsa och samtidigt förbättra vägtransporternas säkerhet och vägbanebuller ekonomiska effektivitet. [Ändr. 16]

2.  Genom denna förordning fastställs en ram för tillhandahållande av harmoniserad information om däckparametrar genom märkning, så att slutanvändarna kan göra välgrundade däckköp.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på C1-, C2- och C3-däck som släpps ut på marknaden. [Ändr. 17]

2.  Denna förordning ska även tillämpas på regummerade däck, när väl en lämplig provningsmetod för att mäta regummerade däcks prestanda lagts till i bilagorna genom en delegerad akt i enlighet med artikel 12.

3.  Denna förordning är inte tillämplig på

a)  terränggående däck för yrkesmässigt bruk,

b)  däck som är konstruerade endast för montering på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990,

c)  reservdäck för temporärt bruk (T-typ),

d)  däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim,

e)  däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större,

f)  däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna, som t.ex. dubbdäck,

g)  däck som är konstruerade endast för montering på fordon som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  C1-, C2- och C3-däck: de däckklasser som definieras i artikel 8 i förordning (EG) nr 661/2009.

2.  regummerat däck: däck som renoverats genom att den slitna slitbanan ersatts med nytt material.

3.  reservdäck för temporärt bruk (T-typ): reservdäck för temporärt bruk avsedda att användas med högre tryck än vad som används i standarddäck och förstärkta däck.

4.  etikett: grafisk framställning, antingen i tryckt eller i elektronisk form, även i form av en dekal, som innehåller symboler för att informera slutanvändarna om prestanda hos ett däck eller ett parti däck, med avseende på de parametrar som anges i bilaga I.

5.  försäljningsställe: en plats där däck ställs ut eller lagras och bjuds ut för försäljning till slutanvändare, inklusive bilförsäljningslokaler när däck som inte är monterade på fordon bjuds ut till försäljning till slutanvändare.

6.  tekniskt reklammaterial: dokumentation i tryckt eller elektronisk form, framtagen av leverantören som komplement till reklammaterial och som innehåller minst den tekniska informationen i enlighet med bilaga V.

7.  produktinformationsblad: ett standarddokument som innehåller de uppgifter som anges i bilaga IV, i tryckt eller elektronisk form.

8.  teknisk dokumentation: dokumentation som är tillräcklig för att marknadskontrollmyndigheter ska kunna bedöma huruvida en produkts etikett och produktinformationsblad, inklusive informationen i bilaga III, är korrekta.

9.  produktdatabas: den databas som upprättats enligt förordning (EU) 1369/2017 och som består av en konsumentorienterad offentlig del, där information om enskilda produktparametrar finns tillgänglig elektroniskt, en onlineportal för åtkomst och en efterlevnadsdel, med klart angivna krav för åtkomst och säkerhet.

10.  distansförsäljning: försäljning, uthyrning eller erbjudande om avbetalningsköp via postorder, katalog, internet, telefonförsäljning eller någon annan metod som är sådan att den potentiella slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick.

11.  tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och släpper ut den produkten på marknaden, i eget namn eller under eget varumärke.

12.   importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden.

13.  tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

14.  leverantör: en tillverkare etablerad i unionen, en auktoriserad representant för en tillverkare som inte är etablerad i unionen, eller en importör, som släpper ut en produkt på unionsmarknaden.

15.  distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utom tillverkaren, som tillhandahåller en produkt på marknaden.

16.  tillhandahållande på marknaden: leverans av en produkt för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

17.  utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet av en produkt på unionsmarknaden.

18.  slutanvändare: en konsument eller en ansvarig för fordonsparker eller vägtransportföretag, som köper eller förväntas köpa ett däck.

19.  parameter: en däckparameter som anges i bilaga I, som t.ex. rullmotstånd, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller, snö, eller is, körsträcka eller nötning, som har en betydande påverkan på miljö, trafiksäkerhet eller hälsa vid användning. [Ändr. 18]

20.  däcktyp: en version av ett däck där alla enheter har samma tekniska egenskaper som är relevanta för etiketten och produktinformationsbladet och samma modellbeteckning.

Artikel 4

Däckleverantörernas ansvar

1.  Leverantörerna ska säkerställa att C1-, C2- och C3-däck som släpps ut på marknaden åtföljs, kostnadsfritt, [Ändr. 19]

a)  i fråga om varje enskilt däck, av en etikett som överensstämmer med bilaga II i form av en dekal som anger information om och klass för var och en av de parametrar som anges i bilaga I, och av ett produktinformationsblad som anges i bilaga IV, eller [Ändr. 20]

b)  i fråga om varje parti av ett eller flera identiska däck, av en etikett som överensstämmer med bilaga II i tryckt format som anger information om och klass för var och en av de parametrar som anges i bilaga I, och av ett produktinformationsblad som anges i bilaga IV.

2.  När det gäller däck som annonseras eller säljs på internet, ska leverantörerna göra etiketten tillgänglig och i en köpsituation säkerställa att etiketten visas synligt i närheten av priset och att produktinformationsbladet är tillgängligt. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad bild, med ett musklick, när musmarkören förs över skärmen, när bilden förstoras på en pekskärm eller liknande teknik. [Ändr. 21]

3.  Leverantörer ska säkerställa att etiketten visas i alla visuella annonser för en viss typ av däck, även på internet. [Ändr. 22]

4.  Leverantörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial, även på internet, som avser en viss typ av däck vissar etiketten och uppfyller kraven i bilaga V. [Ändr. 23]

5.  Leverantörer ska säkerställa att de värden, klasser, den modellbeteckning och eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som de anger på etiketten för de grundläggande parametrar som anges i bilaga I, samt de parametrar avseende teknisk dokumentation som anges i bilaga III, har genomgått typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 661/2009 tillhandahållits typgodkännandemyndigheten innan ett däck får släppas ut på marknaden. Typgodkännandemyndigheten ska bekräfta mottagandet av och verifiera dokumentationen från leverantören. [Ändr. 24]

6.  Leverantörer ska säkerställa att uppgifterna på de etiketter och produktinformationsblad som de tillhandahåller är korrekta.

7.  Leverantörer ska på begäran göra den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillgänglig för medlemsstaternas myndigheter eller en ackrediterad tredje part. [Ändr. 25]

8.  Leverantörer ska, på eget initiativ eller när marknadskontrollmyndigheterna så kräver, samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och omedelbart vidta åtgärder för att åtgärda varje fall av bristande överensstämmelse med kraven i denna förordning som omfattas av deras ansvar.

9.  Leverantörer får inte tillhandahålla eller visa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som inte uppfyller kraven i denna förordning, om detta sannolikt skulle kunna vilseleda eller slutanvändare eller göra dem osäkra med avseende på de väsentliga parametrarna.

10.  Leverantörer får inte tillhandahålla eller visa etiketter som liknar etiketten enligt denna förordning.

Artikel 5

Däckleverantörernas ansvar i fråga om produktdatabasen

1.  Med verkan från och med nio månader efter den 1 januari 2020 ... [vänligen för in datum för denna förordnings ikraftträdande] ska leverantörerna, innan de släpper ut ett däck som tillverkats efter det datumet på marknaden, i produktdatabasen föra in den information som anges i bilaga I till förordning (EU) 2017/1369, med undantag för de tekniska parametrar som uppmätts för modellen.

2.  I de fall då däck släpps ut på marknaden tillverkas mellan den ... [vänligen för in datum för denna förordnings ikraftträdande] och nio månader minus en dag efter den 31 december 2019 ... [vänligen för in datum för denna förordnings ikraftträdande], ska leverantören, senast 12 månader efter den 30 juni 2020 ... [vänligen för in datum för denna förordnings ikraftträdande] i produktdatabasen föra in den information om dessa däck som anges i bilaga I till förordning (EU) 2017/1369, med undantag för de tekniska parametrar som uppmätts för modellen.

2a.   I de fall då däck släpps ut på marknaden före den [vänligen för in datum för denna förordnings ikraftträdande], får leverantören i produktdatabasen föra in den information om dessa däck som anges i bilaga I till förordning (EU) 2017/1369.

3.  Innan de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 har förts in i produktdatabasen, ska leverantören göra en elektronisk version av den tekniska dokumentationen tillgänglig för inspektion inom 10 dagar efter det att en begäran inkommit från marknadskontrollmyndigheterna.

4.  Ett däck för vilket ändringar görs som är relevanta för etiketten eller produktinformationsbladet ska betraktas som en ny däcktyp. Leverantören ska i databasen ange när denne inte längre släpper ut enheter av en viss däcktyp på marknaden.

5.  Efter det att den sista enheten av en däcktyp har släppts ut på marknaden ska leverantörerna behålla informationen om detta däck i produktdatabasens efterlevnadsdel under en period på fem år. [Ändr. 58]

Artikel 6

Däckdistributörernas ansvar

1.  Distributörer ska säkerställa att

a)  däcken på försäljningsstället är försedda med etikett i enlighet med bilaga II i form av en dekal som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 a på väl synlig plats, eller [Ändr. 26]

b)  det märke som anges i artikel 4.1 b visas tydligt och kan ses av slutanvändaren presenteras för slutanvändaren och visas tydligt på försäljningsstället, i omedelbar närhet av däcket, före försäljningen av ett däck som tillhör ett parti av ett eller flera identiska däck. [Ändr. 27]

ba)  etiketten är fäst direkt på däcket och är fullt läsbar utan att något hindrar dess synlighet. [Ändr. 28]

2.  Distributörer ska säkerställa att alla visuella annonser för en viss typ av däck visar etiketten, även på internet. [Ändr. 29]

3.  Distributörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial, även på internet, som avser en viss typ av däck, visar etiketten och uppfyller kraven i bilaga V. [Ändr. 30]

4.  Distributörer ska säkerställa, att i de fall där däck som bjuds ut till försäljning inte förvaras synliga för slutanvändarna, ska de tillhandahålla slutanvändare en kopia av etiketten före försäljningen.

5.  Distributörer ska säkerställa, att etiketten visas vid pappersbaserad distansförsäljning och att slutanvändarna kan få tillgång till produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats, eller begära en utskrift av detta blad.

6.  Distributörer som använder telefonförsäljning ska särskilt informera slutanvändarna om klasserna av väsentliga parametrar på etiketten och att de kan få tillgång till den fullständiga etiketten och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats, eller begära en utskrift av detta blad.

7.  I fråga om däck som annonseras eller säljs direkt på internet, ska distributörerna göra etiketten tillgänglig och i en köpsituation säkerställa att etiketten visas i närheten av priset och att produktinformationsbladet är tillgängligt. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad bild, med ett musklick, när musmarkören förs över skärmen, när bilden förstoras på en pekskärm eller liknande teknik. [Ändr. 31]

Artikel 7

Fordonsleverantörernas och fordonsdistributörernas ansvar

Om en slutanvändare har för avsikt att förvärva ett nytt fordon, ska fordonsleverantörerna och fordonsdistributörerna, före försäljningen, förse denne med etiketten i fråga om de däck som erbjuds med fordonet, samt relevant tekniskt reklammaterial.

Artikel 8

Provnings- och mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 4, 6 och 7 om de parametrar som anges på etiketten ska erhållas genom tillämpning av i enlighet med de provnings- och mätmetoder provningsmetoder som avses i bilaga I samt det laboratorieanpassningsförfarande som avses i bilaga VI. [Ändr. 32]

Artikel 9

Kontrollförfarande

Medlemsstaterna ska bedöma överensstämmelsen för de deklarerade klasserna för var och en av de parametrar som anges i bilaga I i enlighet med det förfarande som anges i bilaga VII.

Artikel 10

Medlemsstaternas skyldigheter

1.  Medlemsstaterna får inte förhindra utsläppandet på marknaden eller ibruktagandet, inom sina territorier, av däck som överensstämmer med denna förordning.

2.  Medlemsstaterna får inte tillhandahålla några incitament, som omfattar däck med en lägre klassificering än klass B avseende drivmedelseffektivitet eller väggrepp på vått underlag, i den mening som avses i bilaga I, del A respektive del B. Beskattning och skattefrågor utgör inte incitament i den mening som avses i denna förordning.

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella marknadskontrollmyndigheterna inför ett system med rutinmässiga och tillfälliga inspektioner av försäljningsställena för att säkerställa efterlevnad av denna förordning. [Ändr. 33]

3.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner och kontrollmekanismer för överträdelse av denna förordning och av de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

4.  Medlemsstaterna ska, senast den 1 juni 2020, till kommissionen anmäla de regler som avses i punkt 3 vilka inte redan tidigare har anmälts till kommissionen samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Artikel 11

Marknadskontroll i unionen och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden

1.  [Artiklarna 16­29 i förordning (EG) nr 765/2008/förordningen om efterlevnad och tillsyn som föreslås i enlighet med COM(2017)0795] ska tillämpas på produkter som omfattas av denna förordning och de relevanta delegerade akter som antagits i enlighet med den förordningen.

2.  Kommissionen ska uppmuntra och stödja samarbete och utbyte av information om marknadskontroll rörande märkning av produkter mellan nationella myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för marknadskontroll eller har hand om kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden samt mellan dessa myndigheter och kommissionen, framförallt genom att närmare involvera expertgruppen för märkning av däck – administrativt samarbete om marknadskontroll.

3.  Medlemsstaternas allmänna program för marknadskontroll som inrättats i enlighet med [Artikel 13 i förordning (EG) nr 765/2008/förordningen om efterlevnad och tillsyn som föreslås i enlighet med COM(2017)0795] ska innefatta åtgärder för att säkerställa effektiv kontroll av efterlevnaden av den här förordningen och ska stärkas. [Ändr. 34].

Artikel 11a

Regummerade däck

Kommissionen ska senast den ... [två år efter det att denna förordning träder i kraft] anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning genom att införa nya informationskrav i bilagorna för regummerade däck, förutsatt att en lämplig och genomförbar metod finns tillgänglig. [Ändr. 35]

Artikel 12

Delegerade akter

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13 för att

a)  införa ändringar av etikettens innehåll och utformning,

aa)  införa parametrar och informationskrav för vinter- och isdäck, [Ändr. 37]

ab)  införa en lämplig provningsmetod för att mäta däckets prestanda när det gäller väggrepp på snö och is, [Ändr. 38]

b)  införa parametrar och informationskrav i bilagorna, särskilt för körsträcka och nötning, förutsatt att lämpliga provningsmetoder finns tillgängliga, [Ändr. 39]

c)  till den tekniska utvecklingen anpassa värdena, beräkningsmetoderna, och kraven i bilagorna.

Om lämpligt, ska Kommissionen ska vid förberedelsen av delegerade akter testa utformningen av och innehållet i etiketterna för specifika produktgrupper däcketiketterna på representativa kundgrupper i unionen för att säkerställa att de verkligen förstår etiketterna. [Ändr. 40]

Artikel 13

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [please insert the date of entry into force of this Regulation]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en tvåmånadersperiod från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att göra några invändningar. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 14

Utvärdering och rapport

Senast den 1 juni 2026 2022 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning, som ska kompletteras med en konsekvensbedömning och lägga fram en konsumentundersökning, och överlämna en rapport för till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning. [Ändr. 41]

Rapporten ska innehålla en bedömning av hur effektivt denna förordning och de delegerade akter som antagits enligt denna förordning gjort det möjligt för slutanvändarna att välja däck med bättre prestanda, med beaktande av deras inverkan på företag, drivmedelsförbrukning, säkerhet, utsläpp av växthusgaser, marknadskontroller och marknadskontroller konsumenternas medvetenhet. Rapporten ska också innehålla en bedömning av kostnaderna för och fördelarna med en obligatorisk verifiering genom tredje part av den information som visas på etiketten, även med beaktande av erfarenheterna från den bredare ram som tillhandahålls genom förordning (EG) nr 661/2009. [Ändr. 42]

Artikel 15

Ändring av förordning (EU) 2017/1369

I artikel 12.2 i förordning (EU) 2017/1369 ska led a ersättas med följande:"

”a) Att bistå marknadskontrollmyndigheterna när de utför sina uppgifter enligt denna förordning och relevanta delegerade akter, inbegripet genomdrivande av dessa, och enligt förordning (EU) [för in referens till denna förordning]”.

"

Artikel 16

Upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

Förordning (EU) nr 1222/2009 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2020 ... [12 månader efter det att denna förordning träder i kraft]. [Ändr. 43]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Provning, klassificering och mätning av däckparametrar

Del A: Drivmedelseffektivitetsklasser

Drivmedelseffektivitetsklassen ska fastställas och anges på etiketten på grundval av rullmotståndskoefficienten (RRC) enligt den skala från ”A” till ”G”, som anges nedan, och mätas i enlighet med bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECEUnece) och dess efterföljande ändringar samt anpassas i enlighet med förfarandet i bilaga VI. [Ändr. 44]

Om en däcktyp är godkänd för mer än en däckklass (t.ex. C1 och C2) ska den klassificeringsskala som tillämpas på den högsta däckklassen (t.ex. C2, inte C1) användas för att fastställa drivmedelseffektivitetsklassen för denna däcktyp.

Däck i F-klassen för däckkategori C1, C2 och C3 ska inte längre släppas ut på marknaden efter det att typgodkännandekraven enligt förordning (EG) nr 661/2009 har genomförts fullt ut, och ska anges på etiketten i grått. [Ändr. 45]

C1 däck

C2 däck

C3 däck

RRC i kg/t

Energi

effektivitetsklass

class

RRC i kg/t

Energi

effektivitetsklass

class

RRC i kg/t

Energi

effektivitets

klass

RRC ≤ 5,4 6,5

A

RRC ≤ 4,4 5,5

A

RRC ≤ 3,1 4,0

A

5,5 6,6 ≤ RRC ≤ 6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ RRC ≤ 5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ RRC ≤ 4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ RRC ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ RRC ≤ 6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ RRC ≤ 5,0 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 Tom

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 Tom

D

5,1 6,1 ≤ RRC ≤ 6,0 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 7,1 ≤ RRC ≤ 7,0 8,0

E

10,6 RRC ≥ 10,6 12,0

F

9,3 RRC ≥ 9,3 10,5

F

RRC ≥ 7,1 8,1

F

[Ändr. 46]

Del B: Klasser avseende väggrepp på vått underlag

1.  Klassen avseende väggrepp på vått underlag ska fastställas och anges på etiketten på grundval av indexet för väggrepp på vått underlag (G), enligt den skala från ”A” till ”G” som anges i tabellen nedan, beräknas i enlighet med punkt 2 och mätas i enlighet med bilaga 5 till Uneces föreskrifter nr 117 från FN/ECE. [Ändr. 47]

1a.  Däck i F-klassen för däckkategori C1, C2 och C3 ska inte längre släppas ut på marknaden efter det att typgodkännandekraven enligt förordning (EG) nr 661/2009 har genomförts fullt ut, och ska anges på etiketten i grått. [Ändr. 48]

2.  Beräkning av index för väggrepp på vått underlag (G)

G = G(T) - 0,03

där

C1 däck

C2 däck

C3 däck

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

1,68 1,55 G

A

1,53 1,40 G

A

1,38 1,25 G

A

1,55 1,40 G ≤ 1,67

1,54

B

1,40 1,25 G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 G ≤ 1,37 1,24

B

1,40 1,25 G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Tom

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Tom

D

0,95 0,80 G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,64

F

Tom

G

Tom

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = kandidatdäckets index för väggrepp på vått underlag mätt i en testcykel

[Ändr. 49]

Del C: Klass och det uppmätta värdet värde för externt däck- och vägbanebuller [Ändr. 50]

Det uppmätta Värdet för externt däck- och vägbanebuller (N) ska anges i decibel och mätas i enlighet med bilaga 3 till Unesces föreskrifter nr 117 från FN/ECE. [Ändr. 51]

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller ska fastställas och anges på etiketten med utgångspunkt i i enlighet med de gränsvärden (LV) Etapp 2 som anges i bilaga II, del C, till förordning (EG) Uneces föreskrifter nr 661/2009 i enlighet med följande117. [Ändr. 52]

N uttryckt i dB

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000002.png

N ≤ LV - 6 3

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000003.png

LV - 6 3 < N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000004.png

N > LV - 3

[Ändr. 53]

Del D: Väggrepp på snö

Väggreppet på snö ska provas märkas i enlighet med bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 117 från FN/ECE. [Ändr. 54]

Ett däck som uppfyller minimivärdena för snöindex som anges i Uneces föreskrifter nr 117 från FN/ECE ska klassificeras som vinterdäck och följande bild ska får anges på etiketten. [Ändr. 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000005.png

Del E: Väggrepp på is:

Egenskaperna Väggreppet på is ska provas märkas i enlighet med ISO 19447. [Ändr. 56]

Ett däck som uppfyller minimivärdena för isindex som anges i ISO 19447 och typgodkänns i enlighet med väggreppet på snö i Uneces föreskrifter nr 117 ska klassificeras som ett isdäck och följande bild ska anges på etiketten. [Ändr. 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000006.png

BILAGA II

Etikettens utformning

1.  Etiketter

1.1  Följande information ska finnas på etiketten i enlighet med illustrationerna nedan.

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000009.png

I.  Leverantörens namn eller varumärke

II.  Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss däckmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.  QR-kod.

IV.  Drivmedelseffektivitet.

V.  Väggrepp på vått underlag.

VI.  Externt däck- och vägbanebuller.

VII.  Väggrepp på snö

VIII.  Väggrepp på is.

2.  Etikettens utformning

2.1  Etiketten ska vara utformad enligt figuren nedan:

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000010.png

2.2  E2.2tiketten ska vara minst 90 mm bred och 130 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska den ha samma proportioner som enligt specifikationerna ovan.

2.3  Etiketten ska uppfylla följande krav:

a)  Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart – och anges i följande exempel: 00–70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

b)  De nummer som anges nedan avser siffrorna i punkt 2.1:

1.  Kant runt märkningen: linje: 1,5 punkter – färg: X-10-00-05.

2.  Calibri normal 8 punkter.

3.  EU-flaggan; bredd: 15 mm, höjd: 10 mm.

4.  Banner: bredd: 51,5 mm, höjd: 13 mm.

Texten ”VARUMÄRKE”: Calibri normal 15 punkter, 100 % vit.

Texten ”Modellnummer”: Calibri normal 13 punkter, 100 % vit.

5.  QR-kod: bredd: 13 mm, höjd: 13 mm.

6.  Skala från”A” till ”F”:

Pilar: höjd: 5,6 mm, mellanrum: 0,78 mm, svart streck: 0,5 punkter – färger:

—  A: X-00-X-00.

—  B: 70-00-X-00.

—  C: 30-00-X-00.

—  D: 00-00-X-00.

—  E: 00-30-X-00.

—  F: 00-70-X-00.

7.  Rad: bredd: 88 mm, höjd: 2 punkter – färg: X-00-00-00.

8.  Piktogram över externt däck- och vägbanebuller:

Piktogram enligt förlaga: bredd: 25,5 mm, höjd: 17 mm – färg: X-10-00-05.

9.  Pil:

Pil: bredd: 20 mm, höjd: 10 mm, 100 % svart.

Text: Helvetica fetstil 20 punkter, 100 % vit.

Enhetstext: Helvetica fetstil 13 punkter, 100 % vit.

10.  Piktogram is:

Piktogram enligt förlaga: bredd: 15 mm, höjd: 15 mm – bredd: 1,5 punkter – färg: 100 % svart.

11.  Piktogram snö:

Piktogram enligt förlaga: bredd: 15 mm, höjd: 15 mm – bredd: 1,5 punkter – färg: 100 % svart.

12.  ”A” till ”G”: Calibri normal 13 punkter, 100 % svart.

13.  Pilar:

Pilar: bredd: 11,4 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fetstil 17 punkter, 100 % vit.

14.  Piktogram drivmedelseffektivitet:

Piktogram enligt förlaga: bredd: 19,5 mm, höjd: 18,5 mm – färg: X-10-00-05.

15.  Piktogram för väggrepp på vått underlag:

Piktogram enligt förlaga: bredd: 19 mm, höjd: 19 mm – färg: X-10-00-05.

c)  Bakgrunden ska vara vit.

2.4  Däckklassen ska anges på etiketten i det format som föreskrivs i illustrationen i punkt 2.1.

BILAGA III

Teknisk dokumentation

De styrkande handlingar som avses i artikel 4.7 ska innehålla följande:

a)  Leverantörens namn och adress.

b)  Identifiering av och namnteckning från den person som har behörighet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

c)  Leverantörens handelsnamn eller varumärke.

d)  Däckmodell.

e)  Däckdimension, belastningsindex och hastighetskategori.

f)  Hänvisningar till använda mätmetoder.

BILAGA IV

Produktinformationsblad

Uppgifterna i däckets produktinformationsblad ska återfinnas i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med produkten och ska innehålla följande:

a)  Leverantörens namn eller varumärke.

b)  Leverantörens modellbeteckning.

c)  Däckets energieffektivitetsklass i enlighet med bilaga I.

d)  Däckets klass avseende väggrepp på vått underlag i enlighet med bilaga I.

e)  Däckets klass avseende externt däck- och vägbanebuller i enlighet med bilaga I.

f)  Om däcket är ett vinterdäck.

g)  Om däcket är ett isdäck.

BILAGA V

Information som tillhandahålls i tekniskt reklammaterial

1.  Information om däck som ingår i det tekniska reklammaterialet ska lämnas i följande ordning:

a)  Drivmedelseffektivitetsklass (bokstav ”A” till ”F”).

b)  Klass för väggrepp på vått underlag (bokstav ”A” till ”G”).

c)  Klass för externt däck- och vägbanebuller och det uppmätta värdet (dB).

d)  Om däcket är ett vinterdäck.

e)  Om däcket är ett isdäck.

2.  Informationen i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

a)  Vara lättläst.

b)  Vara lättbegriplig.

c)  Om en viss typ av däck kan ha olika klassificeringar beroende på dimensionen eller andra parametrar, bör spännvidden mellan de däck som har bästa och sämsta prestanda anges.

3.  Leverantörerna ska på sin webbplats också

a)  tillhandahålla en länk till kommissionens relevanta webbplats för denna förordning,

b)  förklara piktogrammen på etiketten, och

c)  lägga ut ett meddelande som belyser det faktum att de faktiska drivmedelsbesparingarna och trafiksäkerheten i hög grad beror på förarnas beteende, i synnerhet följande:

–  Miljövänlig körning kan minska drivmedelsförbrukningen avsevärt.

–  Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera väggreppet på vått underlag och drivmedelseffektiviteten.

–  Säkerhetsavstånden måste alltid strikt följas.

BILAGA VI

Förfarande för laboratorieanpassning för mätning av rullmotstånd

1.  Definitioner

För förfarandet för laboratorieanpassning gäller följande definitioner:

1.  referenslaboratorium: ett laboratorium som ingår i nätverket av laboratorier, vilkas namn har publicerats för anpassningsförfarande i Europeiska unionens officiella tidning, och som med sin referensmaskin kan uppnå den noggrannhet avseende provningsresultat som fastställs i avsnitt 3 .

2.  kandidatlaboratorium: ett laboratorium som deltar i anpassningsförfarandet, men som inte är ett referenslaboratorium.

3.  anpassningsdäck: däck som provas under anpassningsförfarandet.

4.  uppsättning anpassningsdäck: en uppsättning om fem eller flera anpassningsdäck för anpassning av en enda maskin.

5.  tillskrivet värde: ett teoretiskt värde för ett anpassningsdäcks rullmotståndskoefficient uppmätt i ett teoretiskt laboratorium som är representativt för nätverket av referenslaboratorier som används för anpassningsförfarande.

6.  maskin: varje spindel för däckprovning i en specifik mätmetod. Till exempel ska två spindlar som verkar på samma trumma inte anses vara en maskin.

2.  Allmänna bestämmelser

2.1  Princip

Den uppmätta (m) rullmotståndskoefficienten i ett referenslaboratorium (l), (RRCm,l), ska anpassas till de tillskrivna värdena i nätverket av referenslaboratorier.

Den uppmätta (m) rullmotståndskoefficienten framtagen av en maskin i ett kandidatlaboratorium (c), RRCm,c, ska vara anpassad genom ett självvalt referenslaboratorium i nätverket.

2.2  Urvalskrav för däck

En uppsättning med fem eller fler anpassningsdäck ska väljas för anpassningsförfarandet i enlighet med kriterierna nedan. En uppsättning ska väljas för C1- och C2-däck tillsammans, och en uppsättning för C3-däck.

a)  Uppsättningen anpassningsdäck ska väljas så att den täcker intervallet av olika RRC för C1- och C2-däck tillsammans, eller för C3-däck. Under alla omständigheter ska skillnaden mellan däckuppsättningens högsta RRCm och lägsta RRCm vara minst lika med

i)  3 kg/ton för C1- och C2-däck, och

ii)  2 kg/ton för C3-däck.

b)  RRCm i kandidat- eller referenslaboratorier (RRCm,c or RRCm,l) på grundval av deklarerade RRC-värden för varje anpassningsdäck i uppsättningen ska vara fördelade med jämn spridning.

c)  Värdena för belastningsindex ska täcka hela intervallet av däck som ska provas, så att värdena för vägmotstånd även täcker intervallet för de däck som ska provas.

Varje anpassningsdäck ska kontrolleras före användning och ersättas när

a)  det uppvisar egenskaper som gör det olämpligt för vidare provning, och/eller

b)  det finns RRCm,c-avvikelser eller RRCm,l -avvikelser som är större än 1,5 procent i förhållande till tidigare mätningar efter korrigering av eventuell avvikelse hos maskinen.

2.3  Mätmetod

Referenslaboratoriet ska mäta varje anpassningsdäck fyra gånger och, i enlighet med punkt 4 i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar, behålla de tre senaste resultaten för vidare analys och tillämpa de villkor som anges i punkt 3 i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar.

Kandidatlaboratoriet ska mäta varje anpassningsdäck (n + 1) gånger (n specificeras i avsnitt 5), och behålla de n senaste resultaten för vidare analys, i enlighet med punkt 4 i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar, och tillämpa de villkor som anges i punkt 3 i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar.

Varje gång ett anpassningsdäck mäts, ska däcket/hjulenheten avlägsnas från maskinen och hela provningsförfarande enligt punkt 4 i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar ska upprepas.

Kandidat- eller referenslaboratoriet ska beräkna följande:

a)  Det uppmätta värdet för varje anpassningsdäck för varje mätning enligt bilaga 6, punkterna 6.2 och 6.3, i Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar (dvs. korrigerade för en temperatur på 25 °C och en trumdiameter på 2 m).

b)  Medelvärdet av de tre (för referenslaboratorier) eller n (för kandidatlaboratorier) senast uppmätta värdena för varje anpassningsdäck.

c)  Standardavvikelsen (σm) enligt följande:

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000012.png

där

i är indexet från 1 till p för anpassningsdäcken

j är indexet från 2 till n+1 för de senaste upprepningarna av varje mätning för ett visst anpassningsdäck

n+1 är antalet upprepningar av däckmätningar (n+1=4 för referenslaboratorier och n+1 ≥4 för kandidatlaboratorier),

p är antalet upprepningar av däckmätningar(p ≥ 5).

2.4  Dataformat som ska användas för beräkningar och resultat

–  Uppmätta RRC-värden korrigerade för trumdiameter och temperatur ska avrundas till två decimaler.

–  Därefter ska beräkningarna göras med alla siffror, utan ytterligare avrundning med undantag av de slutliga anpassningsekvationerna.

–  Alla standardavvikelsevärden ska anges med tre decimaler.

–  Alla RRC-värden ska anges med två decimaler.

–  Alla anpassningskoefficienter (A1l, B1l, A2c och B2c) ska avrundas och anges med fyra decimaler.

3.  KRAV FÖR REFERENSLABORATORIER OCH FÖR FASTSTÄLLANDE AV TILLSKRIVNA VÄRDEN

De tillskrivna värdena för varje anpassningsdäck ska fastställas av ett nätverk av referenslaboratorier. Vartannat år ska nätverket bedöma stabiliteten och giltigheten hos de tillskrivna värdena.

Varje referenslaboratorium som deltar i nätverket ska uppfylla specifikationerna i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar och ha en standardavvikelse (σm) som

a)  inte är större än 0,05 kg/ton för klass C1- och C2-däck, och

b)  inte är större än 0,05 kg/ton för klass C3-däck.

Uppsättningarna anpassningsdäck som överensstämmer med specifikationerna i avsnitt 2.2 ska mätas i enlighet med avsnitt 2.3 av varje referenslaboratorium i nätverket.

Det tillskrivna värdet för varje anpassningsdäck är medelvärdet av de uppmätta värden som angetts av referenslaboratorierna inom nätverket för detta anpassningsdäck.

4.  FÖRFARANDE FÖR ANPASSNING AV ETT REFERENSLABORATORIUM TILL DE TILLSKRIVNA VÄRDENA

Varje referenslaboratorium (l) ska anpassa sig till varje ny uppsättning tillskrivna värden och alltid efter varje betydande ändring av maskinen och varje avvikelse i övervakningsuppgifterna för maskinens kontrolldäck.

Anpassningen ska använda tekniken linjär regression på alla enskilda uppgifter. Regressionskoefficienterna A1l och B1l ska beräknas enligt följande:

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000013.png

där

RRC är det tillskrivna värdet för rullmotståndskoefficienten,

RRCm,l är det enskilda uppmätta värdet för rullmotståndskoefficienten som uppmätts i referenslaboratoriet (l) (inklusive korrigeringar för temperatur och trumdiameter).

5.  KRAV FÖR KANDIDATLABORATORIER

Kandidatlaboratorier ska upprepa anpassningsförfarandet minst vartannat år för varje maskin, och efter varje betydande ändring av maskinen och varje avvikelse i övervakningsuppgifterna för maskinens kontrolldäck.

En gemensam uppsättning med fem olika däck, som uppfyller specifikationerna i avsnitt 2.2, ska mätas i enlighet med avsnitt 2.3 först av kandidatlaboratoriet och därefter av ett referenslaboratorium. Fler än fem anpassningsdäck får provas på begäran av kandidatlaboratoriet.

Kandidatlaboratoriet ska förse det valda referenslaboratoriet med uppsättningen anpassningsdäck.

Kandidatlaboratoriet (c) ska uppfylla specifikationerna i bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess senare ändringar och helst ha standardavvikelser (am) som

a)  inte är större än 0,075 kg/ton för C1- och C2-däck, och

b)  inte är större än 0,06 kg/ton för C3-däck.

Om kandidatlaboratoriets standardavvikelser (σm) är högre än värdena ovan avseende fyra mätningar, varav de tre sista används för beräkningarna, ska antalet n + 1 av upprepade mätningar ökas enligt följande för hela partiet:

n+1 = 1+(σm/γ)2, avrundat till närmaste högre heltal

där

γ = 0,043 kg/t för C1- och C2-däck

γ = 0,035 kg/t för C3-däck

6.  FÖRFARANDE FÖR ANPASSNING AV ETT KANDIDATLABORATORIUM

Ett referenslaboratorium (l) i nätverket ska beräkna den linjära regressionen som funktion av alla enskilda uppgifter från kandidatlaboratoriet (c). Regressionskoefficienterna A2c och B2c ska beräknas enligt följande:

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000014.png

där

RRCm,l är det värde för rullmotståndskoefficienten som uppmätts i referenslaboratoriet (l) (inklusive korrigeringar för temperatur och trumdiameter)

RRCm,c är det värde för rullmotståndskoefficienten som uppmätts i kandidatlaboratoriet (c) (inklusive korrigeringar för temperatur och trumdiameter)

Omdeterminationskoefficienten R² är lägre än 0,97, ska kandidatlaboratoriet inte anpassas.

Anpassat RRC för däck som provats av kandidatlaboratoriet beräknas enligt följande:

20190326-P8_TA(2019)0230_SV-p0000015.png

BILAGA VII

Kontrollförfarande

Överensstämmelsen i fråga om denna förordning för de deklarerade klasserna vad gäller drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag samt externt däck- och vägbanebuller, och de deklarerade värdena, och eventuell ytterligare information på etiketten om prestanda, ska bedömas för varje däcktyp eller varje grupp av däck som leverantören har fastställt; detta ska göras i enlighet med ett av följande förfaranden:

a)  Först ska ett däck eller en uppsättning däck provas:

1.  Om de uppmätta värdena uppfyller kraven för den deklarerade klassen eller för det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller inom den tolerans som anges i tabell 1 godkänns däcket.

2.  Om de uppmätta värdena inte uppfyller kraven för den deklarerade klassen eller för det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller inom den tolerans som anges i tabell 1, ska ytterligare tre däck eller däckuppsättningar provas. Genomsnittsvärdet för de tre däck eller däckuppsättningar som provats ska användas som underlag för bedömningen av överrensstämmelsen med den deklarerade informationen inom den tolerans som anges i tabell 1.

b)  Om de angivna klasserna och värdena härrör från resultat av provning för typgodkännande enligt förordning (EG) nr 661/2009 eller Föreskrifter nr 117 från FN/ECE och dess efterföljande ändringar, får medlemsstaterna använda mätuppgifterna som erhållits vid provning av däckens produktionsöverensstämmelse.

Vid bedömning av mätuppgifterna som erhållits vid provning av produktionsöverensstämmelse ska man beakta tillåtna avvikelser i tabell 1.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Rullmotståndskoefficient (drivmedelseffektivitet)

Det anpassade uppmätta värdet får inte överstiga den övre gränsen (högsta RRC)) för den deklarerade klassen med mer än 0,3 kg/000 kg.

Externt däck- och vägbanebuller

Det uppmätta värdet får inte vara större än det deklarerade värdet av N med mer än 1 dB (A).

Väggrepp på vått underlag

Det uppmätta värdet G(T) får inte vara lägre än den nedre gränsen (det lägsta värdet av G) för den deklarerade klassen.

Väggrepp på snö

Det uppmätta värdet får inte vara lägre än det lägsta minimivärdet för snöindex.

Väggrepp på is.

Det uppmätta värdet får inte vara lägre än det lägsta minimivärdet för isindex.

BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1222/2009

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 3.1

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2

-

Artikel 3.3

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.4

Artikel 3.5

-

Artikel 3.6

Artikel 3.5

Artikel 3.7

-

Artikel 3.8

-

Artikel 3.9

Artikel 3.6

Artikel 3.10

Artikel 3.7

Artikel 3.11

Artikel 3.8

Artikel 3.12

Artikel 3.9

Artikel 3.13

Artikel 3.10

Artikel 3.14

Artikel 3.11

Artikel 3.15

-

Artikel 3.16

Artikel 3.12

Artikel 3.17

Artikel 3.13

Artikel 3.18

-

Artikel 3.19

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1 b

Artikel 4.1 b

Artikel 4.1 b

Artikel 4.2

-

-

Artikel 4.2

-

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4

Artikel 4.6

-

Artikel 4.5

-

Artikel 4.6

-

Artikel 4.7

-

Artikel 4.8

-

Artikel 4.9

-

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5.1

Artikel 6.1

Artikel 5.1 a

Artikel 6.1 a

Artikel 5.1 b

Artikel 6.1 b

-

Artikel 6.2

-

Artikel 6.3

Artikel 5.2

Artikel 6.4

Artikel 5.3

-

-

Artikel 6.5

-

Artikel 6.6

-

Artikel 6.7

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9.1

Artikel 10.1

Artikel 9.2

-

Artikel 10

Artikel 10.2

Artikel 11

Artikel 12

-

Artikel 12 a

-

Artikel 12 b

-

Artikel 12 c

Artikel 11 a

-

Artikel 11 b

-

Artikel 11 c

Artikel 12 d

Artikel 12

Artikel 11

-

Artikel 11.1

-

Artikel 11.2

-

Artikel 11.3

-

Artikel 13

Artikel 13

-

Artikel 14

-

-

Artikel 14

Artikel 15

-

-

Artikel 15

-

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

(1)EUT C […], […], s. […].
(2)EUT C […], […], s. […].
(3)COM(2017)0658.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (EUT L 342, 22.12.2009, s. 46).
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).
(6)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002, s. 12).
(7)EUT L 307, 23.11.2011, s. 3
(8)COM(2018)0028.
(9)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).
(10)COM(2017)0279.
(11)Hänvisning ska läggas till när förslaget antagits.
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
(13)EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy