Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0245/2018

Внесени текстове :

A8-0245/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Приети текстове
PDF 131kWORD 53k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Авторското право в цифровия единен пазар ***I
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0593),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0383/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 53, параграф 1 и членове 62 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0245/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 27.
(2) ОВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 80.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО
P8_TC1-COD(2016)0280

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/790.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ

Комисията отчита значението на организациите за спортни прояви и тяхната роля за финансирането на спортните дейности в Съюза. Предвид социалното и икономическото измерение на спорта в Съюза Комисията ще направи оценка на предизвикателствата, пред които са изправени организаторите на спортни прояви в цифровата среда, и по-специално въпросите, свързани с незаконното излъчване онлайн на спортни предавания.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност