Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0245/2018

Indgivne tekster :

A8-0245/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 47k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Ophavsret på det digitale indre marked ***I
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0593),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0383/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 53, stk. 1, og artikel 62 og 114, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. februar 2017 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Kultur- og Uddannelsesudvalget, og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0245/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 125 af 21.4.2017, s. 27.
(2) EUT C 207 af 30.6.2017, s. 80.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF
P8_TC1-COD(2016)0280

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/790.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM ARRANGØRER AF SPORTSBEGIVENHEDER

"Kommissionen anerkender betydningen af arrangører af sportsbegivenheder og deres rolle i finansieringen af sportsaktiviteter i Unionen. I betragtning af sportens samfundsmæssige og økonomiske dimension i Unionen vil Kommissionen vurdere udfordringerne for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø, navnlig spørgsmål vedrørende ulovlige onlinetransmissioner af sportsudsendelser."

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik