Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0375/2017

Внесени текстове :

A8-0375/2017

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0232

Приети текстове
PDF 124kWORD 52k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0634),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0394/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейностт,а и поетия с писмо от 6 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси съгласно член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0375/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 57.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги
P8_TC1-COD(2015)0287

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/770.)

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност