Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0043/2018

Indgivne tekster :

A8-0043/2018

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0233

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 52k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Aftaler om salg af varer ***I
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0635) og det ændrede forslag (COM(2017)0637),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0379/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 27. april 2016(1) og 15. februar 2018(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0043/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 264 af 20.7.2016, s. 57.
(2) EUT C 227 af 28.6.2018, s. 58.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af direktiv 1999/44/EF
P8_TC1-COD(2015)0288

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/771.)

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik