Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0043/2018

Ingivna texter :

A8-0043/2018

Debatter :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0233

Antagna texter
PDF 124kWORD 46k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor ***I
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0635) och kommissionens ändrade förslag (COM(2017)0637),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0379/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 27 april 2016(1) och den 15 februari 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0043/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 264, 20.7.2016, s. 57.
(2) EUT C 227, 28.6.2018, s. 58.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG
P8_TC1-COD(2015)0288

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/771.)

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy