Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0069(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2018

Внесени текстове :

A8-0381/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0234

Приети текстове
PDF 136kWORD 53k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0143),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0123/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 6 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0381/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 95.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство за Средиземно море)
P8_TC1-COD(2018)0069

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/982.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно любителския риболов

Комисията припомня, че една от целите, заложени в декларацията MedFish4Ever, която беше приета през март 2017 г., е да се установи — във възможно най-кратък срок и най-късно до 2020 г. — набор от базови правила, осигуряващи ефективното управление на любителския риболов в Средиземно море.

В съответствие с тази цел в средносрочната стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) за периода 2017—2020 г. се посочва, че дейностите, предвидени за зоната на GFCM, включват извършване на оценка на въздействието на любителския риболов и обсъждане на най-подходящите мерки за управление, насочени към регулирането на този риболов. В този контекст беше създадена работна група за любителския риболов към GFCM, чиято задача е да подготви хармонизирана регионална методика за оценка на любителския риболов.

Комисията ще продължи усилията си в рамките на GFCM за осъществяване на целта, заложена в декларацията MedFish4Ever.

Изявление на Комисията относно червените корали

Комисията припомня временния характер на мерките за опазване, приети в рамките на Регионалния план за адаптирано управление при експлоатацията на червени корали в Средиземно море [Препоръка GFCM/41/2017/5]. През 2019 г. тези мерки — които включват възможността за въвеждане на ограничения на улова — ще бъдат подложени на оценка от Научния консултативен комитет на GFCM с оглед на тяхното преразглеждане на 43-тата годишна сесия на GFCM през ноември 2019 г.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност