Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0069(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0381/2018

Předložené texty :

A8-0381/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0234

Přijaté texty
PDF 139kWORD 45k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0143),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0123/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0381/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 283, 10.8.2018, s. 95.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
P8_TC1-COD(2018)0069

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/982.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o rekreačním rybolovu

Komise připomíná, že jedním z cílů stanovených v ministerském prohlášení MedFish4Ever přijatém v březnu 2017 je co nejdříve a nejpozději do roku 2020 stanovit soubor základních pravidel pro zajištění účinného řízení rekreačního rybolovu ve Středozemním moři.

V souladu s tímto cílem zahrnuje střednědobá strategie Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“) na období 2017–2020 mezi opatřeními, jež mají být v oblasti působnosti GFCM provedena, posouzení dopadů rekreačního rybolovu a posouzení nejlepších opatření v oblasti řízení pro regulaci těchto činností. V této souvislosti byla v rámci GFCM zřízena pracovní skupina pro rekreační rybolov, jejímž úkolem je vytvořit harmonizovanou regionální metodiku pro posuzování rekreačního rybolovu.

Komise bude pokračovat ve svém úsilí v oblasti působnosti GFCM, aby cíle stanoveného v prohlášení MedFish4Ever dosáhla.

Prohlášení Komise o korálu červeném

Komise připomíná, že opatření pro zachování zdrojů přijatá v rámci regionálního plánu adaptivního řízení pro využívání populace korálu červeného ve Středozemním moři (doporučení GFCM/41/2017/5) jsou dočasná. Tato opatření, která zahrnují možnost zavést omezení odlovu, posoudí v roce 2019 vědecký poradní výbor GFCM, aby je poté mohla komise GFCM přezkoumat na svém 43. výročním zasedání (v listopadu 2019).

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí