Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0069(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0381/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0381/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0234

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 47k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0143),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0123/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 6. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0381/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 283, 10.8.2018, s. 95.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0069

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/982.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Virkistyskalastusta koskeva komission lausuma

Komissio muistuttaa, että yksi maaliskuussa 2017 hyväksytyssä MedFish4Ever-ministerijulistuksessa asetetuista tavoitteista on vahvistaa mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2020 perussäännöt, joilla varmistetaan virkistyskalastuksen tehokas hoito Välimerellä.

Tämän tavoitteen mukaisesti Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) vuosien 2017–2020 keskipitkän aikavälin strategia sisältää muiden GFCM-alueella täytäntöön pantavien toimien joukossa virkistyskalastuksen vaikutusten arvioinnin sekä näiden toimien sääntelyyn tähtäävien parhaiden hoitotoimenpiteiden tarkastelun. Tässä yhteydessä GFCM:ssä on perustettu virkistyskalastusta käsittelevä työryhmä, jonka tavoitteena on kehittää yhdenmukaistetut alueelliset menetelmät virkistyskalastuksen arvioimiseksi.

Komissio jatkaa toimiaan GFCM:n puitteissa, jotta MedFish4Ever-julistuksessa asetettu tavoite saavutettaisiin.

Jalokorallia koskeva komission lausuma

Komissio muistuttaa, että jalokorallin hyödyntämistä Välimerellä koskevan alueellisen mukautuvan hoitosuunnitelman puitteissa hyväksytyt säilyttämistoimenpiteet [suositus GFCM/41/2017/5] ovat väliaikaisia. GFCM:n tieteellinen neuvoa-antava komitea arvioi vuonna 2019 nämä toimenpiteet, joihin sisältyy mahdollisuus ottaa käyttöön saalisrajoituksia, jotta GFCM voisi tarkistaa ne 43. vuosikokouksessaan (marraskuussa 2019).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö