Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0069(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0381/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0381/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.14

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0234

Téacsanna atá glactha
PDF 120kWORD 51k
Dé Máirt, 26 Márta 2019 - Strasbourg
Iascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0143),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0123/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 23 Bealtaine 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 6 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A8-0381/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á thabhairt dá haire na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 283, 10.8.2018, lch. 95.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Márta 2019 chun go nglacfaí rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir).
P8_TC1-COD(2018)0069

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2019/982.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún maidir le hiascaigh áineasa

Meabhraíonn an Coimisiún go bhfuil sé ar cheann de na cuspóirí a leagtar síos sa Dearbhú MedFish4Ever ó Chomhdháil na nAirí a glacadh i Márta 2017 sraith rialacha bonnlíne a bhunú, a luaithe agus is féidir agus ar a dhéanaí faoi 2020, chun bainistiú éifeachtach na n-iascach áineasa ar fud na Meánmhara a áirithiú.

I gcomhréir leis an gcuspóir sin, tá sé mar chuid de Straitéis mheántéarma 2017-2020 an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (CGIM), i measc na ngníomhaíochtaí atá le cur chun feidhme i limistéar CGIM, measúnú a dhéanamh ar thionchair iascach áineasa agus breithniú a dhéanamh ar na bearta bainistíochta is fearr chun na gníomhaíochtaí sin a rialú. Sa chomhthéacs sin, cuireadh meitheal d’iascaigh áineasa ar bun laistigh de CGIM d’fhonn modheolaíocht réigiúnach chomhchuibhithe a fhorbairt chun iascaigh áineasa a mheas.

Leanfaidh an Coimisiún dá chuid iarrachtaí laistigh de CGIM d’fhonn an cuspóir a leagtar síos sa Dearbhú MedFish4Ever a bhaint amach.

Ráiteas ón gCoimisiún maidir le coiréalach dearg

Meabhraíonn an Coimisiún gur bearta sealadacha iad na bearta caomhnaithe a glacadh faoi chuimsiú an phlean bainistíochta oiriúnaithí réigiúnach i ndáil le saothrú coiréalaigh dheirg sa Mheánmhuir [Moladh CIGM/41/2017/5]. Maidir leis na beartais sin, ina n-áirítear an deis teorainneacha gabhála a thabhairt isteach, déanfaidh Coiste Comhairleach Eolaíoch (CCE) CGIM measúnú orthu in 2019 ionas go ndéanfaidh CIGM athbhreithniú orthu ag an 43ú seisiún bliantúil (Samhain 2019) dá chuid.

An nuashonrú is déanaí: 20 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais