Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0069(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0381/2018

Pateikti tekstai :

A8-0381/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0234

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0143),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0123/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 6 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0381/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 283, 2018 8 10, p. 95.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų
P8_TC1-COD(2018)0069

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/982.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl mėgėjų žvejybos

Komisija primena, kad vienas iš 2017 m. kovo mėn. priimtoje ministrų deklaracijoje „MedFish4Ever“ nustatytų tikslų – kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2020 m. nustatyti pagrindines taisykles, kuriomis būtų užtikrintas veiksmingas mėgėjų žvejybos Viduržemio jūroje valdymas.

Siekiant šio tikslo, į Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) 2017–2020 m. vidutinės trukmės strategiją, be kitų BVJŽK rajone įgyvendintinų priemonių, taip pat įtrauktas mėgėjų žvejybos poveikio vertinimas ir apsvarstytos geriausios valdymo priemonės šiai veiklai reguliuoti. Atsižvelgiant į tai, BVJŽK įsteigta mėgėjų žvejybos darbo grupė, turėsianti parengti suderintą regioninę mėgėjų žvejybos vertinimo metodiką.

Komisija toliau stengsis padėti BVJŽK, kad būtų įgyvendintas deklaracijoje „MedFish4Ever“ nustatytas tikslas.

Komisijos pareiškimas dėl raudonųjų koralų

Komisija primena, kad išteklių išsaugojimo priemonės, priimtos pagal raudonųjų koralų rinkimo Viduržemio jūroje regioninį pritaikomojo valdymo planą (Rekomendacija BVJŽK/41/2017/5), yra laikinos. Šias priemones, įskaitant galimybę nustatyti laimikio apribojimus, 2019 m. įvertins BVJŽK patariamasis mokslinis komitetas, kad BVJŽK 43-iojoje metinėje sesijoje (2019 m. lapkričio mėn.) galėtų jas persvarstyti.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika