Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0069(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0381/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0381/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0234

Pieņemtie teksti
PDF 140kWORD 48k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0143),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0123/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 23. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgās komitejas apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 6. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0381/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 283, 10.8.2018., 95. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 26. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā
P8_TC1-COD(2018)0069

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/982.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par atpūtas zveju

Komisija atgādina, ka viens no mērķiem, kas izvirzīts 2017. gada martā pieņemtajā MedFish4Ever ministru deklarācijā, ir pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā līdz 2020. gadam izveidot pamatnoteikumu kopumu, kas nodrošinātu efektīvu atpūtas zvejas pārvaldību visā Vidusjūras reģionā.

Saskaņā ar šo mērķi Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) vidusposma stratēģijā 2017.–2020. gadam to pasākumu vidū, kurus paredzēts īstenot GFCM apgabalā, ietverts arī atpūtas zvejas ietekmes novērtējums un šīs zvejas darbību reglamentēšanai labāko pārvaldības pasākumu apsvēršana. Šajā sakarībā GFCM ir izveidojusi atpūtas zvejas darbgrupu, kura izstrādās saskaņotu reģionālo metodiku atpūtas zvejas novērtēšanai.

Komisija GFCM ietvaros turpinās savus līdzšinējos centienus virzīties uz MedFish4Ever deklarācijā izvirzītā mērķa sasniegšanu.

Komisijas paziņojums par sarkanajiem koraļļiem

Komisija atgādina, ka saglabāšanas pasākumiem, kas ar reģionālo adaptīvās pārvaldības plānu pieņemti attiecībā uz Vidusjūrā augošo sarkano koraļļu izmantošanu [Ieteikums GFCM/41/2017/5], ir pagaidu raksturs. Šos pasākumus, kuru vidū ir iespēja ieviest ieguves ierobežojumus, GFCM Zinātniskā padomdevēja komiteja 2019. gadā novērtēs, lai tos varētu pārskatīt GFCM 43. gadskārtējā sesijā 2019. gada novembrī.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika