Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0069(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0381/2018

Ingediende teksten :

A8-0381/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0234

Aangenomen teksten
PDF 129kWORD 51k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0143),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0123/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2018(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 6 februari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8‑0381/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaringen van de Commissie;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 283 van 10.8.2018, blz. 95.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
P8_TC1-COD(2018)0069

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/982.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie betreffende de recreatievisserij

De Commissie herinnert eraan dat een van de doelstellingen van de ministeriële verklaring MedFish4Ever, die in maart 2017 is aangenomen, erin bestaat zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2020 een reeks basisregels vast te stellen om een doeltreffend beheer van de recreatievisserij in het hele Middellandse Zeegebied te waarborgen.

In lijn met deze doelstelling bevat de middellangetermijnstrategie 2017-2020 van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) onder meer de volgende in het GFCM-gebied uit te voeren acties: beoordelen van de effecten van de recreatievisserij en nagaan wat de beste beheersmaatregelen zijn om deze activiteiten te reguleren. In dit verband is binnen de GFCM een werkgroep voor de recreatievisserij opgericht die een geharmoniseerde regionale methode voor de beoordeling van de recreatievisserij moet uitwerken.

De Commissie zal in het kader van de GFCM blijven streven naar de verwezenlijking van de doelstelling van de MedFish4Ever-verklaring.

Verklaring van de Commissie betreffende rood koraal

De Commissie herinnert eraan dat de instandhoudingsmaatregelen die zijn vastgesteld in het kader van het regionale adaptieve beheersplan voor de exploitatie van rood koraal in de Middellandse Zee [Aanbeveling GFCM/41/2017/5] van tijdelijke aard zijn. Die maatregelen, die het onder meer mogelijk maken vangstbeperkingen in te voeren, zullen in 2019 door het wetenschappelijk adviescomité (SAC) van de GFCM worden beoordeeld met het oog op de herziening ervan door de GFCM tijdens haar 43e jaarlijkse bijeenkomst (november 2019).

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid