Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0069(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0381/2018

Teksty złożone :

A8-0381/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0234

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 51k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0143),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0123/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 6 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0381/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji,

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 95.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
P8_TC1-COD(2018)0069

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/982.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie połowów rekreacyjnych

Komisja przypomina, że jednym z celów określonych w przyjętej w marcu 2017 r. deklaracji ministerialnej MedFish4Ever jest ustanowienie możliwe jak najszybciej i nie później niż w 2020 r. zestawu podstawowych zasad skutecznego zarządzania połowami rekreacyjnymi na całym Morzu Śródziemnym.

Zgodnie z tym celem średniookresowa strategia Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) na lata 2017–2020 obejmuje między innymi: działania, które mają zostać wdrożone na obszarze GFCM, ocenę wpływu rybołówstwa rekreacyjnego oraz analizę najlepszych środków zarządzania służących regulacji tych działań. Z tego względu w ramach GFCM ustanowiono grupę roboczą ds. rybołówstwa rekreacyjnego, której zadaniem jest opracowanie zharmonizowanej regionalnej metody oceny rybołówstwa rekreacyjnego.

Komisja będzie kontynuować wysiłki w ramach GFCM, aby osiągnąć cel określony w deklaracji MedFish4Ever.

Oświadczenie Komisji w sprawie korala czerwonego

Komisja przypomina, że środki ochronne przyjęte w ramach regionalnego dostosowawczego planu zarządzania w odniesieniu do eksploatacji korala czerwonego w Morzu Śródziemnym [zalecenie GFCM/41/2017/5] mają charakter tymczasowy. W 2019 r. Naukowy Komitet Doradczy GFCM oceni te środki, które obejmują możliwość wprowadzenia ograniczeń połowowych, aby umożliwić ich przegląd na 43. dorocznej sesji GFCM (w listopadzie 2019 r.).

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności