Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0069(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2018

Ingivna texter :

A8-0381/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0234

Antagna texter
PDF 123kWORD 45k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0143),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0123/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0381/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 283, 10.8.2018, s. 95.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
P8_TC1-COD(2018)0069

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/982.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om fritidsfiske

Kommissionen påminner om att ett av målen i ministerförklaringen om MedFish4Ever, som antogs i mars 2017, är att så snart som möjligt och senast 2020 etablera en uppsättning grundläggande regler för att säkerställa effektiv förvaltning av fritidsfisket i hela Medelhavet.

I linje med detta mål inför AKFM (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet), bland de åtgärder som ska genomföras inom AKFM-området i strategin på medellång sikt 2017–2020, bedömning av verkningarna av fritidsfiske och beaktande av bästa förvaltningsåtgärder för att reglera dessa verksamheter. För detta ändamål har en arbetsgrupp för fritidsfiske inrättats inom AKFM, i syfte att utveckla en harmoniserad regional metod för utvärdering av fritidsfisket.

Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar inom AKFM för att uppnå målen i MedFish4Ever-förklaringen.

Kommissionens uttalande om rödkorall

Kommissionen påminner om att de bevarandeåtgärder som antagits inom ramen för den regionala anpassningsbara förvaltningsplanen för utnyttjande av rödkorall i Medelhavet [rekommendation AKFM/41/2017/5] är tillfälliga. Dessa åtgärder, som innefattar möjligheten att införa fångstbegränsningar, kommer att utvärderas av AKFM:s vetenskapliga rådgivande kommitté under 2019, med avsikten att de ska revideras av AKFM vid dess 43:e årliga sammanträde (i november 2019).

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy