Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0470/2018

Внесени текстове :

A8-0470/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Приети текстове
PDF 623kWORD 182k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0374),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178, член 209, параграф 1, член 212, параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0229/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол и комисията по култура и образование (A8-0470/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 137.
(3) Тази позиция съответства на измененията, приети на 16 януари 2019 г. (Приети текстове, P8_TA(2019)0021).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
P8_TC1-COD(2018)0199

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 178, член 209, параграф 1, член 212, параграф 2 и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на определени категории региони, като изрично са посочени трансграничните селските райони, районите, засегнати от индустриален преход, районите с много ниска гъстота на населението и островните и планинските региони. [Изм. 1]

(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета(4) се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета(5) се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки и техните региони си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление. [Изм. 2]

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие в дух на сътрудничество на територията на Съюза на различни равнища и да намали съществуващите различия, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). В процеса следва да се вземат предвид принципите на многостепенно управление и на партньорство, като следва да бъдат укрепени съобразените с местните условия подходи. [Изм. 3]

(3a)  Различните компоненти на Interreg следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), описани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. [Изм. 4]

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“(6) („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до включва сътрудничеството както по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество, така и по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния, без да се засяга новият компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони. [Изм. 5]

(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки или техни региони и една или повече държави или региони, или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза. [Изм. 6]

(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза, като следва също да включва морското трансгранично сътрудничество при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи транснационални територии в континенталната част на Съюза, докато морското сътрудничество следва да обхваща и когато е приложимо – териториите около морските басейни и да интегрира трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници през програмния период 2014—2020 г. Следва да се осигури максимална гъвкавост за продължаване на прилагането на досегашното морско трансгранично сътрудничество в рамките на по-широка рамка за морско сътрудничество, по-специално чрез определяне на обхванатата територия, специфичните цели за това сътрудничество, изискванията за партньорство по проекта и създаването на подпрограми и специални управителни комитети, които надхвърлят по географски обхват териториите по трансграничните програми. [Изм. 7]

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден допълнителен специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им с трети държави и отвъдморски страни и територии (ОСТ) или с организации за регионална интеграция и сътрудничество по най-ефективен и опростен начин, при който се отчитат техните специфични особености. [Изм. 8]

(8)  Въз основа на опита положителния опит с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg, от една страна, и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на от друга страна, междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове чрез обмена на опит, иновационни подходи и изграждане и развитието на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване („Европейско териториално сътрудничество“ и „Инвестиции за растеж и работни места“) сред градовете и регионите е важен компонент с оглед на намирането на съвместни решения в областта на политиката на сближаване и установяването на устойчиви партньорства. Поради това съществуващите програми, и по-специално насърчаването на сътрудничеството по проекти, включително насърчаването на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета(7), и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“(8), по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави както и макрорегионалните стратегии, следва да бъдат продължени. [Изм. 9]

(8a)   Новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции следва да е основана на интелигентната специализация и да се използва в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация, кръговата икономика, социалните иновации, околната среда или хранително-вкусовата промишленост, и за подпомагане на лицата, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, да образуват клъстери помежду си с цел да се увеличат иновациите и появата на иновативни продукти, процеси и екосистеми на европейския пазар. Данните сочат, че все още не е преодоляна системната неефективност на етапа на изпитване и утвърждаване в рамките на демонстрирането на нови технологии (напр. главни базови технологии), особено когато иновацията е резултат от интегрирането на допълнителни регионални специализации, вследствие на което се формират иновативни вериги за създаване на стойност. Тази неефективност е особено значима на етапа между пилотните проекти и пълното навлизане на пазара. В някои стратегически технологични и промишлени области МСП понастоящем не могат да разчитат на оптимална, открита и свързана паневропейска демонстрационна инфраструктура. Програмите по инициативата за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Европейския съюз и следва също така да бъдат отворени за участието на ОСТ, трети държави, техните региони и организации за регионална интеграция и сътрудничество, включително съседните най-отдалечени региони. Следва да се насърчават полезните взаимодействия между програмите за междурегионални иновационни инвестиции и други имащи отношение програми на ЕС, като програмите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, програма „Хоризонт 2020“, цифровия единен пазар и програмата за единния пазар, тъй като те ще засилят въздействието на инвестициите и ще осигурят по-добра стойност за гражданите. [Изм. 10]

(9)  Следва да се определят общи обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета(9). [Изм. 11]

(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП(10), ИСРМС(11) и ПОСТ(12) — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното, и транснационалното и морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това, подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт, т.е. до 3 % от финансовия пакет по ИПП III и до 4 % от финансовия пакет по ИСРМС съгласно член 4, параграф 2, буква а) от ИСРМС. [Изм. 12]

(10a)   Специално внимание следва да бъде обърнато на регионите, които се превръщат в нови външни граници на Съюза, с цел обезпечаване на необходимата непрекъснатост на текущите програми за сътрудничество. [Изм. 13]

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, както и на регионалното и местното развитие. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането полагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти. [Изм. 14]

(12)  Що се отнася до подпомагането по ИСРМС, Съюзът следва да развива привилегировани отношения със съседните държави с оглед установяване на пространство на просперитет и добросъседство, основано на ценностите на Съюза и характеризиращо се с близки и мирни отношения, изградени на основата на сътрудничеството. Следователно настоящият регламент и ИСРМС следва да подпомагат вътрешните и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии. Тези инициативи са стратегически важни и предлагат значими политически рамки за задълбочаване на отношенията както с партньорските държави, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, на споделяне на ангажираността и на отговорност.

(12a)  Развитието на полезни взаимодействия с външните действия и програмите за развитие на Съюза следва също така да допринася за осигуряване на максимално въздействие, като същевременно се прилага принципът на съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Осигуряването на съгласуваност във всички политики на Съюза е от решаващо значение за постигане на ЦУР. [Изм. 15]

(13)  Важно е да продължи наблюдението на ролята на ЕСВД и на Комисията за изготвянето на стратегическото програмиране и на програмите по Interreg, подпомагани от ЕФРР и ИСРМС, както е предвидено в Решение 2010/427/ЕС на Съвета(13).

(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно подобряването на условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили сътрудничеството тяхното сътрудничество с техните съседи трети държави и ОСТ, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“(14). [Изм. 16]

(14a)  В настоящия регламент се установява възможността отвъдморските страни и територии (ОСТ) да участват в програмите по линия на Interreg. Следва да се вземат предвид особеностите на отвъдморските страни и територии и предизвикателствата, пред които са изправени те, за да се улеснят ефективният им достъп и участие. [Изм. 17]

(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично, и транснационално и морско сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. В сравнение с програмния период 2014—2020 г. делът на трансграничното сътрудничество следва да бъде намален, като същевременно се увеличи делът на транснационалното и морското сътрудничество, поради интегрирането на морското сътрудничество, и следва да се създаде нов компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони. Предвид глобализацията сътрудничеството с цел увеличаване на инвестициите в повече работни места и растеж и съвместните инвестиции с други региони обаче следва да се определя и в зависимост от общите характеристики и амбиции на регионите, а не непременно от границите, поради което в отговор на състоянието на пазара в международен план следва да се предоставят достатъчно допълнителни средства за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции. [Изм. 18]

(16)  С оглед на максимално ефективното използване на подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се създаде механизъм за организиране на връщането на такова подпомагане в случаите, когато програмите за външно сътрудничество не могат да бъдат приети или те трябва да бъдат прекратени, включително с трети държави, които не получават подпомагане от финансов инструмент на Съюза. Този механизъм следва да се стреми да постигне оптимално действие на програмите и възможно най-добра координация между тези инструменти.

(17)  ЕФРР следва да допринесе по линия на Interreg за специфичните цели във връзка с целите на политиката на сближаване. При все това списъкът на специфичните цели по различните тематични цели следва да бъде адаптиран към специфичните потребности на Interreg, като се предвидят допълнителни специфични цели по целта на политиката за една „по-социална Европа чрез прилагане на европейския стълб на социалните права“, за да се даде възможност за интервенции по линия на ЕСФ.

(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък, новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ следва трябва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическото практическо значение е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност и сътрудничеството в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението. [Изм. 19]

(19)  С настоящия регламент следва да се добавят две специфични цели на Interreg, едната — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, а другата — за справяне със специфични за външното сътрудничество въпроси като безопасността, сигурността, управлението на преминаването на границите и миграцията.

(20)  С оглед на постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката. Следва да се укрепят полезните взаимодействия и допълняемостта между компонентите на Interreg. [Изм. 20]

(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР]. Тези специални разпоредби следва да бъдат прости и ясни, за да се избегне свръхрегулирането и допълнителната административна тежест за държавите членки и бенефициерите. [Изм. 21]

(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. При все това Партньорите по Interreg следва да си сътрудничат по всичките четири измерения (разработване, изпълнение, осигуряване на персонал и финансиране), а при разработването и изпълнението, както и при осигуряването на персонал и или финансирането и при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции. [Изм. 22]

(22a)  В рамките на програмите за трансгранично сътрудничество междуличностните и малките по мащаб проекти са важен и успешен инструмент за преодоляването на пречките по границите и в трансгранично отношение, насърчаването на контактите между населението на местно равнище и приобщаването по този начин на граничните региони и техните граждани. Междуличностни и малки по мащаб проекти се изпълняват в много области, сред които култура, спорт, туризъм, общо и професионално образование, икономика, наука, опазване на околната среда и екология, здравеопазване, транспорт и малки инфраструктурни проекти, административно сътрудничество, дейности в областта на връзките с обществеността. Както беше посочено и в становището на Комитета на регионите, озаглавено „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“(15), междуличностните и малките по мащаб проекти притежават голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на общата цел на програмите за трансгранично сътрудничество. [Изм. 23]

(23)  Необходимо е да се изяснят правилата, с които се регулират фондовете за малки проекти, които са били прилагани Откакто съществува Interreg съществува, но, междуличностните и малките по мащаб проекти се подпомагат посредством фондове за малки проекти или подобни инструменти, които никога не са били обхванати от специални разпоредби. Както е изложено и в становището на Комитета на регионите „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“(16), такива фондове за малки проекти играят важна роля за изграждане на доверие между гражданите и институциите, предлагат голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на цялостната цел на програмите за трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на пречките по границите и приобщаване на граничните региони и техните граждани., поради което е необходимо да се изяснят правилата, уреждащи тези фондове. С цел запазване на добавената стойност и предимствата на междуличностните и малките по мащаб проекти, включително по отношение на местното и регионалното развитие, както и с цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг. [Изм. 24]

(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, включително за регионални звена за контакт (наричани още „антени“), които са важни звена за контакт за вносителите и изпълнителите на проекти и следователно функционират като директна връзка към съвместните секретариати или съответните органи, но по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ. [Изм. 25]

(25)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., необходимо е да се оценят фондове въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за наблюдение, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на място на въздействието на фондовете.

(25a)  С оглед на намаляването на административната тежест Комисията, държавите членки и регионите следва да работят в тясно сътрудничество, за да могат да използват подобрените пропорционални механизми за системата за управление и контрол на дадена програма по Interreg, посочени в член 77 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР]. [Изм. 26]

(26)  Въз основа на натрупания опит през програмния период 2014—2020 г. системата за въвеждане на ясна йерархия на правилата за допустимост на разходите следва да бъде продължена, като същевременно се поддържа принципът за правилата за допустимост на разходите, които се установяват на равнището на Съюза или за програмите по Interreg като цяло, за да се избегнат всякакви възможни противоречия или несъответствия между различни регламенти и между регламентите и националните правила. Допълнителните правила, приети от една държава членка, които следва да се прилагат само за бенефициерите от въпросната държава членка, следва да бъдат строго ограничени в рамките на необходимия минимум. По-конкретно, разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията(17), приет за програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат включени в настоящия регламент.

(27)  Когато е целесъобразно, държавите членки следва да бъдат поощрявани да възложат делегират функциите на управляващия орган на нова или, когато е приложимо, на съществуваща ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма, или интегрирана териториална инвестиция или един или повече фондове за малки проекти или да действа като единствен партньор. Държавите членки следва да дадат възможност на регионалните и местните органи и на други публични органи в отделните държави членки да създават подобни групи за сътрудничество с правосубектност и следва да осигурят участието на местните и регионалните органи в тяхната дейност. [Изм. 27]

(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори. Освен ако не е указано друго, водещият партньор следва да се погрижи останалите партньори да получат пълния размер на финансирането от съответния фонд на Съюза в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор. [Изм. 28]

(29)  Съгласно член [63, параграф 9] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] в специфичните за сектора правила се отчитат нуждите по програмите за европейско териториално сътрудничество (Interreg), по-специално по отношение на функцията по одит. Следователно разпоредбите относно годишното одитно становище, годишния контролен доклад и одитите на операциите следва да се опростят и адаптират към посочените програми, включващи повече от една държава членка. [Изм. 29 Не се отнася до българския текст.]

(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са събрали събрали средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. По-специално Освен това свързаните със събиранията процедури следва да се определят и договарят от мониторинговия комитет. На управляващия орган обаче не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава. [Изм. 30]

(30a)   Уместно е да се насърчава финансова дисциплина. Същевременно уредбата за отмяна на поетите бюджетни задължения следва да бъде съобразена със сложността на програмите по Interreg и тяхното изпълнение. [Изм. 31]

(31)  С цел да се прилага като цяло общ набор от правила както в участващите държави членки, така и в трети държави, партньорски държави или ОСТ, настоящият регламент следва също да се прилага и по отношение на участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ, освен ако са предвидени специфични правила в специална глава от настоящия регламент. Програмните органи по Interreg могат да имат свой аналог в трети държави, партньорски държави или ОСТ. Началото на срока за допустимост на разходите следва да бъде свързано с подписването на споразумението за финансиране от съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ. Възлагането за бенефициерите от третата държава, партньорската държава или ОСТ следва правилата за външното възлагане в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) [нов FR-Omnibus] на Европейския парламент и на Съвета(18). Следва да бъдат определени процедурите за сключване на споразумения за финансиране с всяка от третите държави, партньорските държави или ОСТ, както и на споразумения между управляващия орган и всяка трета държава, партньорска държава или ОСТ по отношение на подпомагането от инструмент на ЕС за външно финансиране или в случай на прехвърляне на допълнителен финансов принос, различен от национално съфинансиране, от трета държава, партньорска държава или ОСТ към програмата по Interreg.

(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила относно това как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление. [Изм. 32]

(33)  Въз основа на опита, натрупан в рамките на програмите за трансгранично сътрудничество по линия на Европейския инструмент за съседство във връзка с големите инфраструктурни проекти през програмния период 2014—2020 г., процедурите следва да бъдат опростени. Все пак Комисията следва да си запази някои права по отношение на подбора на такива проекти.

(34)  На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема и изменя списъците на програмите по Interreg, списъка на общата сума на подпомагането от Съюза за всяка програма по Interreg и да взема решения за одобряване на програмите по Interreg и техните изменения. Тези изпълнителни правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(19). Макар че тези актове са от общ характер, следва да се използва процедурата по консултиране предвид факта, че те прилагат разпоредбите само в технически аспект.

(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това, по целесъобразност, програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно установени в Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми. [Изм. 33]

(36)  С цел да се допълват или изменят някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел да измени приложението с образеца за програмите по Interreg. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(36a)  Насърчаването на европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е един от най-важните приоритети на политиката на сближаване на Съюза. Подкрепата за МСП за разходи по проекти по линия на ЕТС вече е групово освободена съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията(20) (Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО). Специални разпоредби във връзка с регионалната помощ за инвестиции от страна на предприятията, независимо от техния размер, са включени също в Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г.(21) и в раздела за регионалната помощ от ОРГО. Като се вземе предвид натрупаният опит, помощта за проекти за европейско териториално сътрудничество следва да има ограничено влияние върху конкуренцията и търговията между държавите членки и поради това Комисията следва да може да обяви, че тази помощ е съвместима с вътрешния пазар и че финансирането, предоставено в подкрепа на проектите по линия на ЕТС, може да бъде групово освободено. [Изм. 34]

(37)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се насърчава сътрудничеството между държавите членки и между държавите членки и трети държави, партньорски държави или ОСТ, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

Общи разпоредби

Раздел i

Предмет, обхват и компоненти на Interreg

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и техните региони в рамките на Съюза и между държавите членки, техните региони и съседни трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) или съответно организации за регионална интеграция и сътрудничество или група от трети държави, членуващи в регионална организация. [Изм. 35]

2.  В настоящия регламент се предвиждат също така разпоредби, необходими, за да се гарантира ефективното програмиране, в т.ч. по отношение на техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление на програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (програми по Interreg), подпомагани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

3.  Що се отнася до подпомагането по линия на инструмента за предприсъединителна помощ („ИПП III“), по линия на инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество („ИСРМС“) и за финансирането на ОСТ за периода 2021—2027 г., определено като програма с Решение (ЕС) XXX на Съвета („ПOCT“), за програмите по Interreg (трите инструменти заедно: инструменти на ЕС за външно финансиране) в настоящия регламент се определят допълнителни специфични цели, както и интегриране на тези фондове в програмите по Interreg, критерии за трети държави, партньорски държави и ОСТ и техните региони да бъдат допустими, както и някои специфични правила за изпълнение.

4.  Що се отнася до подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране (наричани заедно „фондовете по Interreg“) за програмите по Interreg, в настоящия регламент се определят специфични цели на Interreg, както и организацията, критериите за държавите членки, трети държави, партньорски държави и ОСТ и техните региони да бъдат допустими, финансовите ресурси и критериите за тяхното разпределяне.

5.  Регламент (ЕС) [нов РОР], както и Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] се прилагат по отношение на програмите по Interreg, освен когато не е изрично предвидено друго съгласно посочените регламенти и настоящия регламент или когато разпоредбите на Регламент (ЕС) [нов РОР] могат да се прилагат единствено за цел „Инвестиции за растеж и работни места“.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 2 от Регламент (ЕС) [нов РОР]. Прилагат се също така следните определения:

(1)  „бенефициер по ИПП“ означава държава или територия, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) [ИПП III];

(2)  „трета държава“ означава държава, която не е държава — членка на ЕС, и не получава подпомагане по линия на фондовете по Interreg;

(3)  „партньорска държава“ означава „бенефициер по ИПП“ или държава или територия, включени в „географската област за съседните региони“, както е посочено в приложение I към Регламент (ЕС) [ИСРМС] и Руската федерация, които получават подпомагане по линия на инструменти на ЕС за външно финансиране;

(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, вклщчително еврорегион, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави. [Изм. 36]

(4a)  „организация за регионална интеграция и сътрудничество“ означава група от държави членки или региони от една и съща географска област, чиято цел е по-тясно сътрудничество по въпроси от общ интерес. [Изм. 37]

2.  За целите на настоящия регламент, когато разпоредбите на Регламент (ЕС) [нов РОР] се позовават на „държава членка“, това трябва да се тълкува като „държавата членка, която е домакин на управляващия орган“, а когато разпоредбите се позовават на „всяка държава членка“ или „държави членки“, това трябва да се тълкува като „държавите членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в дадена програма по Interreg“.

За целите на настоящия регламент, когато разпоредбите на Регламент (ЕС) [нов РОР] се позовават на „фондове“, както е посочено в [член 1, параграф 1, буква а)] от същия регламент, или на „ЕФРР“, това трябва да се тълкува като обхващащо и съответните инструменти на ЕС за външно финансиране.

Член 3

Компоненти по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

По цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ЕФРР и, когато е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране, подпомагат следните компоненти:

(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано и хармонично регионално развитие (компонент 1): [Изм. 38]

а)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или [Изм. 39]

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните: [Изм. 40]

i)  бенефициери по ИПП; или

ii)  партньорски държави, подпомагани по линия на ИСРМС; или

iii)  Руската федерация, с цел да се даде възможност за нейното участие в трансграничното сътрудничество, също с подпомагане по линия на ИСРМС.

(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия ОСТ, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция (компонент 2; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: компонент 2A; когато се отнася само до морско сътрудничество: компонент 2Б); [Изм. 41]

(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или организации за регионална интеграция и сътрудничество, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция и хармонично развитие в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3); [Изм. 42]

(4)  междурегионалното сътрудничество за по-ефективна политика на сближаване (компонент 4) чрез насърчаване на:

а)  обмен на опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет във връзка с:

i)  изпълнението на програмите по Interreg;

ia)  изпълнението на общи междурегионални проекти за развитие; [Изм. 43]

iб)  развитието на капацитет между партньорите в целия Съюз във връзка със: [Изм. 44]

ii)  изпълнение на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, по-специално по отношение на междурегионалните и транснационалните действия, при които бенефициерите се намират поне в още една друга държава членка;

iia)  установяването и разпространението на добри практики с оглед на тяхното прехвърляне предимно към оперативни програми в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“; [Изм. 45]

iiб)  обмен на опит за установяване, прехвърляне и разпространение на най-добри практики в областта на устойчивото развитие на градските райони, включително връзките между градските и селските райони; [Изм. 46]

iii)  създаването, функционирането и използването на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС);

iiiа)  създаването, функционирането и използването на европейския трансграничен механизъм съгласно Регламент (ЕС) .../... [нов европейски трансграничен механизъм]; [Изм. 47]

б)  анализ на тенденциите в развитието по отношение на целите за териториално сближаване;

(5)  междурегионалните иновационни инвестиции чрез търговската реализация и разгръщането на междурегионални иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност (компонент 5). [Изм. 48]

Раздел ii

Географско покритие

Член 4

Географско покритие на трансграничното сътрудничество

1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни или морски граници с трети държави или партньорски държави, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г. [Изм. 49]

2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирана връзка, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество. [Изм. 50]

3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андораи, Монако и Сан Марино. [Изм. 51]

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни или морски граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС. [Изм. 52]

Член 5

Географско покритие на транснационалното и морското сътрудничество [Изм. 53]

1.  Що се отнася до транснационалното и морското сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи съседни функционални области, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г., и като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни. [Изм. 54]

2.  Програмите по Interreg за транснационално и морско сътрудничество могат да обхващат: [Изм. 55]

а)  региони в Исландия, Норвегия, Швейцария, Обединеното кралство, както и Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино;

б)  Гренландия ОСТ, които ползват подкрепата, предоставяна по линия на ПОСТ; [Изм. 56]

в)  Фарьорските острови;

г)  региони в партньорските държави по линия на ИПП III или ИСРМС;

независимо дали те са подпомагани от бюджета на ЕС.

3.  Регионите, третите държави или, партньорските държави или ОСТ, изброени в параграф 2, сасе региони от ниво 2 по NUTS или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони. [Изм. 57]

Член 6

Географско покритие на сътрудничеството в най-отдалечените региони

1.  Що се отнася до сътрудничеството в най-отдалечените региони, всички региони, посочени в член 349, първа алинея от ДФЕС, се подпомагат по линия на ЕФРР.

2.  Програмите по Interreg в най-отдалечените региони могат да обхващат съседни партньорски държави, подпомагани по линия на ИСРМС, или ОСТ, подпомагани по линия на ПOCT, организации за регионално сътрудничество или и двете комбинация от две или всичките три възможности. [Изм. 58]

Член 7

Географско покритие на междурегионалното сътрудничество и междурегионалните иновационни инвестиции [Изм. 59]

1.  Цялата територия на Съюза се ползва от подпомагане по линия на ЕФРР, включително най-отдалечените региони, за всяка програма по компонент 4 на Interreg или за междурегионалните иновационни инвестиции по компонент 5. [Изм. 60]

2.  Програмите по компонент 4 на Interreg могат да обхващат цялата територия или част от територията на третите държави, партньорските държави, други територии или ОСТ, посочени в членове 4, 5 и 6, независимо дали те се подпомагат по линия на инструментите на ЕС за външно финансиране. Третите държави могат да участват в тези програми, при условие че предоставят част от финансирането под формата на външни целеви приходи. [Изм. 61]

Член 8

Списък на програмните райони по Interreg, които могат да получават подпомагане

1.  За целите на членове 4, 5 и 6 Комисията приема акт за изпълнение за определяне на списъка на програмните райони по Interreg, които могат да получават подпомагане, разпределени за всеки компонент и за всяка програма по Interreg. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 63, параграф 2.

Външните трансгранични програми по Interreg се вписват съответно като „програми по Interreg за ТГС по ИПП III“ или като „програми по Interreg за ТГС за съседство“.

2.  Актът за изпълнение, посочен в параграф 1, съдържа също така списък на тези региони от ниво 3 по NUTS на Съюза, които се вземат предвид при разпределянето на средства от ЕФРР за трансгранично сътрудничество по всички вътрешни граници и по външните граници, обхванати от инструментите на ЕС за външно финансиране, както и списък на тези региони от ниво 3 по NUTS, които се вземат предвид за целите на разпределянето по компонент 2Б и които региони са посочени в член 9, параграф 3, буква а). [Изм. 62]

3.  Региони на трети държави или на партньорски държави или територии извън Съюза, които не получават подпомагане по линия на ЕФРР или на инструмент на ЕС за външно финансиране, също се упоменават в списъка, посочен в параграф 1. [Изм. 63 Не се отнася до българския текст.]

Раздел iii

Ресурси и проценти на съфинансиране

Член 9

Ресурси по линия на ЕФРР за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

1.  Ресурсите по линия на ЕФРР за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 8 430 000 000 11 165 910 000 EUR (по цени от 2018 г.) от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [102 103, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. [Изм. 64]

2.  10 195 910 000 EUR (91,31%) от ресурсите, посочени в параграф 1, се разпределят, както следва: [Изм. 65]

а)  52,7 % (т.е. общо 4 440 000 000 7 500 000 000 EUR (67,16%) за трансгранично сътрудничество (компонент 1); [Изм. 66]

б)  31,4 % (т.е. общо 2 649 900 000 1 973 600 880 EUR (17,68%) за транснационално и морско сътрудничество (компонент 2); [Изм. 67]

в)  3,2 % (т.е. общо 270 100 000 357 309 120 EUR (3,2%) за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3); [Изм. 68]

г)  1,2 % (т.е. общо 100 000 000 365 000 000 EUR (3,27%) за междурегионално сътрудничество (компонент 4); [Изм. 69]

д)  11,5 % (т.е. общо 970 000 000 EUR) за междурегионални иновационни инвестиции (компонент 5). [Изм. 70]

3.  Комисията уведомява всяка държава членка за дела ѝ от общите суми по компоненти 1, 2 и 3, с разпределение по години.

Броят на населението в регионите, посочени по-долу, се използва като критерий за разпределението по държави членки:

а)  регионите от ниво 3 по NUTS за компонент 1 и тези региони от ниво 3 по NUTS за компонент 2Б, включени в акта за изпълнение съгласно член 8, параграф 2; [Изм. 71]

б)  регионите от ниво 2 по NUTS за компоненти 2А и 3 компонент 2. [Изм. 72]

ба)  регионите от нива 2 и 3 по NUTS за компонент 3 [Изм. 73]

4.  Всяка държава членка може да прехвърли до 15 % от своите отпуснати финансови средства по всеки от компонентите 1, 2 и 3 от един от тези компоненти към един или повече от другите.

5.  Въз основа на сумите, оповестени съгласно параграф 3, всяка държава членка информира Комисията дали и как е използвала възможността за прехвърляне, предвидена в параграф 4, и произтичащото от това разпределение на нейния дял между програмите по Interreg, в които държавата членка участва.

5a.  Сума в размер на 970 000 000 EUR (8,69%) от ресурсите по параграф 1 се разпределя за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции, посочена в член 15а (нов).

В случай че до 31 декември 2026 г. Комисията не е поела бюджетни задължения за всички налични ресурси по параграф 1 за подбрани в рамките на инициативата проекти, неусвоените средства се преразпределят пропорционално между компоненти 1 – 4. [Изм. 74]

Член 10

Кръстосани разпоредби относно фондовете

1.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на многогодишния стратегически документ по отношение на външните трансгранични програми по Interreg, подпомагани по линия на ЕФРР и ИСРМС или ИПП III.Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 63, параграф 2.

По отношение на програмите по Interreg, подпомагани от ЕФРР и ИСРМС, във въпросния акт за изпълнение се определят елементите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) [ИСРМС].

2.  Приносът от ЕФРР за външни трансгранични програми по Interreg, които получават подпомагане и от финансовия пакет по ИПП III, заделен за трансгранично сътрудничество („ТГС по ИПП ІІІ“), или от финансовия пакет по ИСРМС, заделен за трансгранично сътрудничество за географската област за съседните региони („ТГС по ИСРМС“), се определя от Комисията и от съответните държави членки. Определеният за всяка държава членка принос от ЕФРР впоследствие не се преразпределя между съответните държави членки.

3.  Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени поне равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на еквивалентността вноската се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС. [Изм. 75]

Когато обаче прегледът на съответните стратегически програмни документи по ИПП III или ИСРМС доведе до намаляване на съответната сума за оставащите години, всяка засегната държава членка избира измежду следните възможности:

а)  да поиска механизма по член 12, параграф 3;

б)  да продължи програмата по Interreg с оставащото подпомагане от ЕФРР и ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС; или

в)  да съчетае варианти а) и б).

4.  Годишните бюджетни кредити, съответстващи на подпомагането от ЕФРР, ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС за външните трансгранични програми по Interreg, се вписват в съответните бюджетни редове за бюджета за 2021 г.

5.  Когато Комисията е включила конкретно финансиране с цел подкрепа на партньорските държави или региони съгласно Регламент (ЕС) [ИСРМС] или на ОСТ съгласно Решение [Решението за ОСТ] на Съвета, или и двете, да укрепят сътрудничеството си със съседните най-отдалечени региони на Съюза в съответствие с член [33, параграф 2] от Регламент (ЕС) [ИСРМС] или член 87 от [Решението за ПOCT], или и двете, ЕФРР също може да предоставя принос в съответствие с настоящия регламент — където е целесъобразно и въз основа на реципрочност и пропорционалност що се отнася до нивото на финансиране от ИСРМС или от ПOCT, или и двете — за действия, изпълнявани от партньорска държава или регион или от всеки друг субект по Регламент (ЕС) [ИСРМС], от държава, територия или от всеки друг субект по [Решението за ОСТ] или от най-отдалечен регион на Съюза, по-специално по една или повече съвместни програми по компоненти 2, 3 или 4 на Interreg или по мерки за сътрудничество, посочени в член 60 и определени и изпълнявани съгласно настоящия регламент.

Член 11

Списък на ресурсите за програмите по Interreg

1.  Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с член 9, параграф 5, Комисията приема акт за изпълнение, в който се определя списъкът на всички програми по Interreg и за всяка програма се посочва общият размер на общото подпомагане от ЕФРР и, където е приложимо, общото подпомагане от инструментите на ЕС за външно финансиране. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 63, параграф 2.

2.  Посоченият акт за изпълнение съдържа също така списък на сумите, прехвърлени в съответствие с член 9, параграф 5, по държави членки и по инструменти на ЕС за външно финансиране.

Член 12

Връщане на ресурси и прекратяване

1.  През 2022 г. и 2023 г. годишният принос от ЕФРР за външни трансгранични програми по Interreg, за който до 31 март на съответната година в Комисията не е подадена програма и който не е преразпределен към друга програма, подадена по същата категория външни трансгранични програми по Interreg, се заделя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които съответната(ите) държава(и) членка(и) участва(т).

2.  Ако до 31 март 2024 г. все още има външни трансгранични програми по Interreg, които не са подадени в Комисията, целият принос от ЕФРР, посочен в член 9, параграф 5 за тези програми за оставащите години до 2027 г., който не е преразпределен към други външни трансгранични програми по Interreg, подпомагани съответно и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се заделя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които съответната(ите) държава(и) членка(и) участва(т).

3.  Всички външни трансгранични програми по Interreg, които вече са одобрени от Комисията, се прекратяват или разпределените за програмите средства се намаляват в съответствие с приложимите правила и процедури, по-специално в случай че:

а)  нито една от партньорските държави, обхванати от съответната програма по Interreg, не е подписала съответното споразумение за финансиране в сроковете, определени в съответствие с член 57;

б)  в надлежно обосновани случаи, когато програмата по Interreg не може да бъде изпълнена съгласно плана поради възникнали проблеми в отношенията между участващите държави. [Изм. 76]

В тези случаи посоченият в параграф 1 принос от ЕФРР, съответстващ на годишните вноски, за които все още не са били поети задължения, или на годишните вноски, за които са били поети задължения и тези задължения са били отменени изцяло или частично през същата бюджетна година и не са били преразпределени в полза на друга външна трансгранична програма по Interreg, подпомагана също така съответно и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се разпределя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които участва(т) съответната(ите) държава(и) членка(и).

4.  По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или на Гренландия ОСТ се прекратява, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б). [Изм. 77]

Участващите държави членки и, където е приложимо, останалите участващи партньорски държави изискват да се приложи едно от следните:

а)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия ОСТ; [Изм. 78]

б)  разпределените за посочената програма по Interreg средства да бъдат намалени в съответствие с приложимите правила и процедури;

в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия ОСТ. [Изм. 79]

В случай на намаление на разпределените средства за програмата по Interreg съгласно настоящия параграф, втора алинея, буква б), приносът от ЕФРР, съответстващ на годишните вноски, за които още на са поети бюджетни задължения, се разпределя за друга програма по компонент 2 на Interreg, в която участват една или повече от засегнатите държави членки или — в случай че дадена държава членка участва само в една програма по компонент 2 на Interreg — за една или повече вътрешни трансгранични програми по Interreg, в които засегната държава членка участва.

5.  Приносът от ИПП III, ИСРМС или ПОСТ, намален съгласно настоящия член, се използва съответно съгласно регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ОСТ] на Съвета.

6.  Когато трета държава или, партньорска държава, даваща принос за или ОСТ, участваща във финансирането на програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос посочената вноска по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея от настоящия член. [Изм. 80]

Член 13

Проценти на съфинансиране от Съюза

Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 70 80%, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета, или във всеки друг акт, приет на тяхно основание. [Изм. 81]

ГЛАВА II

Специфични цели на Interreg и тематична концентрация

Член 14

Специфични цели на Interreg

1.  ЕФРР — в рамките на своя обхват, определен в член [4] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] — и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават принос за целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР] чрез съвместни действия по програми по Interreg.

2.  В случая на програма PEACE PLUS, когато тя се използва за подпомагане на мира и помирението, като специфична цел по цел 4 на политиката, ЕФРР дава също така принос за утвърждаването на социалната, икономическата и регионалната стабилност в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Отделен приоритет подпомага тази специфична цел.

3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също могат да предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва: [Изм. 82]

а)  повишаване на ефективността на пазарите на труда и подобряване на трансграничния достъп до качествена заетост;

б)  подобряване на трансграничния достъп и качеството на образованието, обучението и ученето през целия живот с оглед на увеличаване на завършените образователни степени и равнището на уменията, така че да бъдат признавани в трансграничен аспект;

в)  подобряване на равнопоставения и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни трансгранични здравни услуги;

г)  подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и дългосрочни грижи в трансграничен аспект;

д)  насърчаване на социалното приобщаване и борбата с бедността, включително чрез утвърждаване на равните възможности и борба с дискриминацията в трансграничен аспект.

4.  По компоненти 1, 2 и 3 ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране могат също така да подпомагат специфичната цел на Interreg „по-добро управление на Interreg“, по-конкретно чрез следните действия:

а)  по програми по компонент 1 и 2Б на Interreg: [Изм. 83]

i)  повишаване на институционалния капацитет на публичните органи, по-специално на тези, на които е възложено да управляват дадена територия, както и на заинтересованите страни;

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите, включително междуличностни проекти, участниците от гражданското общество и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони; [Изм. 84]

б)  по програми по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg: повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни за изпълнение на макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни;

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез действия за контакти между общностите, укрепване на устойчивата демокрация и подкрепа за гражданското общество чрез подпомагане на участниците от гражданското общество и на тяхната роля в процеса на реформи и демократичен преход.

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране може да дават също така принос за външната специфична специфичната цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита и икономическа и социална интеграция на мигрантите и бежанците, ползващи се с международна закрила. [Изм. 85]

Член 15

Тематична концентрация

1.  Поне 60 % от средствата от ЕФРР и, където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, за всяка една програма по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се разпределят върху не повече от три от целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

2.  Допълнително До 15 % от средствата от ЕФРР и, където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, за всяка една програма по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се разпределят за специфичната цел по Interreg „по-добро управление на Interreg“ или върху външната специфична, а до 10% може да бъдат разпределени за специфичната цел по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“. [Изм. 86]

3.  Когато с програма по компонент 1 или 2 на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия, общата сума или стратегия за морски басейн, най-малко 80% от сумата от ЕФРР и, където е приложимо, общата разпределена част от разпределената сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се планират допринасят за целите на същата стратегия. [Изм. 87]

4.  Когато с програма по компонент 2Б на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, поне 70 % от общата сума от ЕФРР и, където е приложимо, разпределената сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се разпределят за целите на същата стратегия. [Изм. 88]

5.  За програми по компонент 4 на Interreg общата сума от ЕФРР и, където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се разпределят за специфичната цел по Interreg „по-добро управление на Interreg“.

Член 15а

Междурегионални иновационни инвестиции

1.  Средствата, посочени в член 9, параграф 5а (нов), се разпределят за нова инициатива за междурегионални иновационни инвестиции, предназначена за:

a)  търговска реализация и разгръщане на общи иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност;

б)  обединяване на изследователи, предприятия, организации на гражданското общество и публични администрации, участващи в стратегии за интелигентна специализация и социални иновации на национално или регионално равнище;

в)  пилотни проекти, чиято цел е да определят или подлагат на изпитвания нови решения на регионално и местно равнище в областта на развитието, които се основават на стратегиите за интелигентна специализация; или

г)  обмен на опит в областта на иновациите с цел извличане на ползи от опита, придобит в рамките на регионалното или местното развитие.

2.  За да се спази принципът за европейско териториално сближаване, с приблизително еднакъв дял от финансовите средства, тези инвестиции са насочени към създаването на връзки между по-слабо развитите и водещите региони чрез увеличаване на капацитета за интегриране и повишаване на съществуваща или новосъздадена стойност от ЕС на регионалните иновационни екосистеми в по-слабо развитите региони, а също така и на капацитета за участие в партньорства с други региони.

3.  Комисията осъществява тези инвестиции при пряко или непряко управление. При определянето на дългосрочната работна програма и съответните покани работата ѝ се подпомага от експертна група.

4.  Цялата територия на Съюза се подпомага от ЕФРР с оглед на междурегионалните иновационни инвестиции. Третите държави могат да участват в тези инвестиции, при условие че допринасят за финансирането под формата на външни целеви приходи. [Изм. 89]

ГЛАВА III

Програмиране

Раздел i

Подготовка, одобрение и изменение на програмите по Interreg

Член 16

Подготовка и представяне на програми по Interreg

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление, и програмите по компонент 5, които се изпълняват при пряко или непряко управление след консултация със заинтересованите страни. [Изм. 90]

2.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество изготвят програма по Interreg в съответствие с образеца от приложението, за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. [Изм. 91]

3.  Участващите държави членки изготвят програма по Interreg в сътрудничество с партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. При подготовката на програмите по Interreg в рамките на макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни държавите членки и партньорите по програмите следва да вземат предвид тематичните приоритети на съответните макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни и да се консултират със съответните участници. Държавите членки и партньорите по програмите създават предварителен механизъм, който да гарантира, че всички участници на равнище макрорегион и морски басейн, органите на програмите по ETC, регионите и държавите ще проведат обсъждания в началото на програмния период, за да вземат съвместно решение относно приоритетите за всяка програма. Ако е целесъобразно, тези приоритети се привеждат в съответствие с плановете за действие в рамките на макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни. [Изм. 92]

Участващите трети държави, партньорски държави или ОСТ, когато е приложимо, включват и партньорите по програмите, равностойни на посочените в същия член.

4.  Държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, представя програма една или повече програми по Interreg пред Комисията до [датата на влизане в сила плюс девет дванадесет месеца] от името на всички участващи държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество. [Изм. 93]

Независимо от това, програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от шест дванадесет месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране. [Изм. 94]

5.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ потвърждават в писмен вид съгласието си със съдържанието на програмата по Interreg преди представянето ѝ пред Комисията. Това съгласие включва и ангажимент от страна на всички участващи държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ да предоставят необходимото съфинансиране за изпълнение на програмата по Interreg и, когато е приложимо, ангажимент за финансов принос от страна на третите държави, партньорските държави или ОСТ.

Чрез дерогация от първа алинея, в случай на програми по Interreg, които включват най-отдалечени региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ, съответните държави членки провеждат консултации с въпросните трети държави, партньорски държави или ОСТ, преди да представят програмите по Interreg пред Комисията. В този случай постигнатото съгласие по съдържанието на програмите по Interreg и евентуалния принос на третите държави, партньорските държави или ОСТ може да бъде изразено в официално одобрения протокол от срещите за консултации с третите държави, партньорските държави или ОСТ или обсъжданията в рамките на организациите за регионално сътрудничество.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 62 с цел изменение на приложението с оглед на неговото адаптиране към промените, които са настъпили по време на програмния период на несъществени елементи от него.

Член 17

Съдържание на програмите по Interreg

1.  По всяка програма по Interreg се определя съвместна стратегия за приноса ѝ към целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], както и към специфичните цели на Interreg, посочени в член 14, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент, и за съобщаване на нейните резултати.

2.  Всяка програма по Interreg се състои от приоритети.

Всеки приоритет съответства на конкретна цел на политиката или, когато е приложимо, на едната или съответно и двете специфични цели на Interreg или за техническа помощ. Приоритет, съответстващ на цел на политиката или, когато е приложимо, на едната или съответно и двете специфични цели на Interreg, се състои от една или повече специфични цели. Повече от един приоритет може да съответства на една и съща политика или специфична цел на Interreg.

3.  В надлежно обосновани случаи и със съгласието на Комисията, С цел увеличаване на ефикасността на изпълнението на програмата и постигането на по-мащабни операции, съответната държава членка може да реши да прехвърли на програмите по Interreg до [x] 20% от сумата на разпределените средства от ЕФРР за съответната програма по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за същия регион. Всяка държава членка съобщава предварително на Комисията, че възнамерява да се възползва от тази възможност за прехвърляне, и излага пред нея мотивите за решението си. Прехвърлената сума представлява отделен приоритет или отделни приоритети. [Изм. 95]

4.  За всяка програма по Interreg се определя:

а)  програмният район (включително негова карта като отделен документ);

б)  обобщение на основните общи предизвикателства, като се вземат предвид по-специално: [Изм. 96]

i)  икономическите, социалните и териториалните различия;

ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане и потенциалните полезни взаимодействия, които трябва да бъдат постигнати; [Изм. 97]

iii)  извлечените поуки от опита в миналото и начинът, по който те са взети предвид в програмата; [Изм. 98]

iv)  макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато програмният район в своята цялост или частично попада в обхвата на една или няколко стратегии;

в)  обосновка за избраните цели на политиката и специфичните цели на Interreg, съответните приоритети, специфични цели и форми на подпомагане, и разглеждане, когато е целесъобразно, на липсващите връзки в трансграничната инфраструктура; [Изм. 99]

г)  за всеки приоритет, с изключение на техническата помощ, специфичните цели;

д)  за всяка специфична цел:

i)  съответните видове дейности, включително списък на планираните операции от стратегическо значение, и очакваният им принос за тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато е целесъобразно, съответно наборът от критерии и съответстващите прозрачни критерии за подбор за тези операции; [Изм. 100]

ii)  показателите за крайния продукт и показателите за резултатите, със съответните междинни цели и целеви стойности;

iii)  основните целеви групи; [Изм. 101]

iv)  конкретните целеви територии, включително планираното използване на интегрирани териториални инвестиции, водено от общностите местно развитие или други териториални инструменти;

v)  планираното използване на финансови инструменти; [Изм. 102]

vi)  ориентировъчно разпределение на програмираните средства в зависимост от вида на интервенцията.

е)  за приоритета за техническа помощ — планираното използване в съответствие с членове [30], [31] и [32] от Регламент (ЕС) [нов РОР] и съответните видове интервенция;

ж)  план за финансиране със следните таблици (без подялба по участващи държави членки, трети държави, партньорски държави или ОСТ, освен ако не е посочено друго):

i)  таблица, в която е посочен общият размер отпуснати финансови средства от ЕФРР и, където е приложимо, от всеки инструмент на ЕС за външно финансиране за целия програмен период и по години;

ii)  таблица, в която е посочен общият размер отпуснати финансови средства по всеки приоритет от ЕФРР и, където е приложимо, от всеки инструмент на ЕС за външно финансиране, както и националното съфинансиране и дали националното съфинансиране е съставено от публично и частно съфинансиране;

з)  предприетите действия за привличане на съответните партньори по програмата, съгласно посоченото в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], във връзка с подготовката на програмата по Interreg и ролята на тези партньори по програмата в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата;

и)  предвиденият подход към комуникацията и видимостта за програмата по Interreg чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, отразяване в социалните медии, планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка.

5.  Информацията, посочена в параграф 4, се предоставя, както следва:

а)  по отношение на таблиците, посочени в буква ж), както и що се отнася до подпомагането от инструментите на ЕС за външно финансиране, тези средства се определят, както следва:

i)  за външни трансгранични програми по Interreg, подпомагани от ИПП III и от ИСРМС, като единна сума („ТГС по ИПП ІІІ“ или „ТГС за съседство“, която съчетава приноса от [Функция 2 „Сближаване и ценности“ на подтавана за икономическо, социално и териториално сближаване] и [Функция 6 „Съседни държави и светът“];

ii)  за програми по компоненти 2 и 4 на Interreg, подпомагани от ИПП III, ИСРМС или ПOCT, като единна сума („фондове по Interreg“), която съчетава приноса от [Функция 2] и [Функция 6], или разпределена по инструменти за финансиране „ЕФРР“, „ИПП III“, „ИСРМС“ и „ПOCT“, съгласно избора на партньорите по програмата;

iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПOCT, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПOCT Гренландия“); [Изм. 103]

iv)  за програми по компонент 3 на Interreg, подпомагани от ИСРМС и ПOCT, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“, „ИСРМС“ и „ПOCT“, по целесъобразност).

б)  по отношение на таблицата, посочена в параграф 4, буква ж), подточка ii), тя включва само сумите за годините 2021—2025. [Изм. 104]

6.  По отношение на параграф 4, буква д), подточка vi) и параграф 4, буква е), видовете интервенция се основават на номенклатура, изложена в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

7.  За програмата по Interreg:

а)  се определя управляващият орган, одитният орган и организацията, на която ще се превеждат средствата от Комисията;

б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат и когато е приложимо, и за оказване на подкрепа на структурите за управление в държавите членки или в трети държави; [Изм. 105]

в)  се определя разпределянето на задълженията между участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ в случай на финансови корекции, наложени от управляващия орган или Комисията.

8.  Управляващият орган уведомява Комисията за всяка промяна в информацията, посочена в параграф 7, буква а), без да е необходимо изменение на програмата.

9.  Чрез дерогация от параграф 4, съдържанието на програмите по компонент 4 на Interreg се адаптира към специфичния характер на тези програми по Interreg, и по-специално, както следва:

а)  информацията, посочена в буква а), не се изисква;

б)  информацията, изисквана по букви б) и з), се посочва като кратко описание;

в)  за всяка специфична цел по всички приоритети, различни от техническа помощ, се предоставя следната информация:

i)  определяне на един-единствен бенефициер или ограничен списък на бенефициерите и процедура за отпускане на средства;

ii)  съответните видове дейности и очаквания им принос за постигането на специфичните цели;

iii)  показателите за крайния продукт и показателите за резултатите, със съответните междинни цели и целеви стойности;

iv)  основните целеви групи;

v)  ориентировъчно разпределение на програмираните средства в зависимост от вида на интервенцията.

Член 18

Одобрение на програмите по Interreg

1.  Комисията оценява в условията на пълна прозрачност всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент, а в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 от настоящия регламент или съответната стратегическа програмна рамка съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти. [Изм. 106]

2.  Комисията може да направи коментари в срок от три месеца от датата на представяне на програмата по Interreg от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган.

3.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество правят преглед на програмата по Interreg, като вземат предвид коментарите, направени от Комисията. [Изм. 107]

4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с който тя одобрява всяка програма по Interreg, не по-късно от шест три месеца след датата на представяне на програмата преразгледаната програма от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган. [Изм. 108]

5.  Що се отнася до външните трансгранични програми по Interreg, Комисията приема решенията си в съответствие с параграф 4, след консултиране с Комитета за ИПП III, в съответствие с член [16] от Регламент (ЕС) [ИПП III], и с Комитета за съседство, развитие и международно сътрудничество, в съответствие с член [36] от Регламент (ЕС) [ИСРМС].

Член 19

Изменение на програмите по Interreg

1.  След консултация с местните и регионалните органи и в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР)] държавата членка, която е домакин на управляващия орган, може да представи мотивирано искане за изменение на програма по Interreg заедно с изменената програма, в която се определя очакваното въздействие на това изменение върху постигането на целите. [Изм. 109]

2.  Комисията оценява съответствието на изменението с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент и може да направи коментари в рамките на три месеца един месец от представянето на изменената програма. [Изм. 110]

3.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество правят преглед на изменената програма и вземат предвид коментарите, направени от Комисията. [Изм. 111]

4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма по Interreg не по-късно от шест три месеца след представянето му от държавата членка. [Изм. 112]

5.  След консултация с местните и регионалните органи и в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] по време на програмния период държавата членка може да прехвърли до 5 10 % от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 3 5 % от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg. [Изм. 113]

Такива прехвърляния не засягат предходни години.

Те се считат за незначителни и не се изисква решение на Комисията за изменение на програмата по Interreg. Те обаче отговарят на всички нормативни изисквания. Управляващият орган представя на Комисията преработена таблицата, посочена в член 17, параграф 4, буква ж), подточка ii).

6.  Одобрението на Комисията не се изисква за поправяне на грешки от чисто техническо или редакционно естество, които не засягат изпълнението на програмата по Interreg. Управляващият орган информира Комисията за такива поправки.

Раздел ii

Териториално развитие

Член 20

Интегрирано териториално развитие

За програмите по Interreg съответните градски, местни или други териториални органи или организации, които съставят стратегиите за териториално или местно развитие, както е посочено в член [22] от Регламент (ЕС) [нов РОР], или които отговарят за подбора на операциите, които да бъдат подпомагани в рамките на посочените стратегии, както е посочено в член [23, параграф 4] от същия регламент, или и двете, са или трансгранични юридически лица, или ЕГТС.

Трансгранично юридическо лице или ЕГТС, което или която реализира интегрирана териториална инвестиция съгласно член [24] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или друг териториален инструмент съгласно член [22], буква в) от посочения регламент, може да бъде единственият бенефициер съгласно член 23, параграф 5 от настоящия регламент, при условие че съществува разделение на функциите в рамките на трансграничното юридическо лице или на ЕГТС.

Член 21

Водено от общностите местно развитие

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) съгласно член [22], буква б) от Регламент (ЕС) [нов РОР] може да се осъществява по програмите по Interreg, при условие че съответните местни групи за действие са съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в рамките на който нито една отделна заинтересована група не контролира процеса на вземане на решения и са представени поне две участващи държави, поне една от които е държава членка.

Раздел iii

Операции и фондове за малки проекти

Член 22

Избор на операции по Interreg

1.  Операциите по Interreg се избират от мониторинговия комитет, създаден в съответствие с член 27, в съответствие със стратегията и целите на програмата.

Посоченият мониторингов комитет може да създаде един или, по-специално в случай на подпрограми, повече управителни комитети, които действат под негова отговорност по отношение на подбора на операции. Управителните комитети прилагат принципа на партньорство, определен в член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР], и включват партньори от всички участващи държави членки. [Изм. 114]

Когато цялата операция или част от нея се изпълнява извън програмния район [в рамките на Съюза или извън него], подборът на тази операция изисква изричното одобрение на управляващия орган в мониторинговия комитет или, когато е приложимо, в управителния комитет.

2.  Що се отнася до подбора на операциите, мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет изготвя и прилага критерии и процедури, които са недискриминационни и прозрачни, гарантират равенството между половете и вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на устойчивото развитие и политиката на Съюза за околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Критериите и процедурите гарантират отдаването на приоритет на операциите, които да бъдат подбрани с оглед максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата по Interreg и прилагане на измерението на сътрудничество към операциите в рамките на програмите по Interreg, както е посочено в член 23, параграфи 1 и 4.

3.  Управляващият орган се консултира с уведомява Комисията и взема предвид коментарите ѝ преди първоначалното представяне на критериите за подбор пред мониторинговия комитет или, когато е приложимо, управителния комитет. Същото се отнася и за всички последващи изменения на посочените критерии. [Изм. 115]

4.  При подбора на операции Преди мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет да подбере операции, управляващият орган: [Изм. 116]

а)  гарантира, че подбраните операции съответстват на програмата по Interreg и предоставят ефективен принос за постигането на нейните специфични цели;

б)  гарантира, че подбраните операции не противоречат на съответните стратегии, определени съгласно член 10, параграф 1 или за един или повече от инструментите на ЕС за външно финансиране;

в)  гарантира, че подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подпомагането, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели;

г)  се уверява, че бенефициерът разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка;

д)  гарантира, че подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (22), подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване въз основа на изискванията на посочената директива, изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (23);

е)  проверява дали приложимото законодателство е било спазено, ако операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган;

ж)  гарантира, че подбраните операции попадат в обхвата на съответния фонд по Interreg и се отнасят до вид интервенция;

з)  гарантира, че операциите не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на прехвърляне съгласно член [60] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или такава, която би представлявала прехвърляне на производствена дейност в съответствие с [член 59, параграф 1, буква а)] от същия регламент;

и)  гарантира, че подбраните операции не са засегнати от мотивирано становище на Комисията по отношение на нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или осъществяването на операциите;

й)  гарантира устойчивостта на климата на инфраструктурни инвестиции с очаквана продължителност от най-малко пет години.

5.  Мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет одобрява методологията и критериите, използвани за подбор на операциите по Interreg, в т.ч. измененията по тях, без да се засяга [член 27, параграф 3, буква б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР] по отношение на ВОМР и член 24 от настоящия регламент.

6.  За всяка операция по Interreg управляващият орган предоставя на водещия или единствения партньор документ, в който се определят условията за предоставяне на подпомагане за съответната операция по Interreg, включително специфичните изисквания относно продуктите или услугите, които трябва да бъдат доставени, плана за финансиране, срока за изпълнението му и, когато е приложимо, метода, който се прилага за определянето на разходите за операцията, и условията за изплащане на безвъзмездните средства.

В този документ се посочват също така задълженията на водещия партньор по отношение на събиранията съгласно член 50. Тези задължения Процедурите, свързани със събиранията, се определят и договарят от мониторинговия комитет. Независимо от това, водещ партньор, намиращ се в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, различна от тази на своя партньор, не е длъжен да извършва събиране чрез съдебно производство. [Изм. 117]

Член 23

Партньорството в рамките на операции по Interreg

1.  В операции, подбрани по компоненти 1, 2 и 3, участват участници от поне две участващи държави или ОСТ, поне един от които е бенефициер от държава членка. [Изм. 118]

Бенефициерите, получаващи подпомагане от фонд по Interreg, и партньорите, които не получават финансово подпомагане по тези фондове (бенефициери и партньори наричани заедно „партньори“), образуват партньорство в рамките на операция по Interreg.

2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава или ОСТ, при условие че въздействието и ползите за програмния район са посочени в заявлението за операцията. [Изм. 119]

3.  Параграф 1 не се прилага за операции по програмата PEACE PLUS, когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението.

4.  Партньорите си сътрудничат при разработването, и изпълнението, както и при осигуряването на персонал и и/или финансирането на операциите по Interreg. Полага се усилие за ограничаване на броя на партньорите за всяка операция по Interreg до не повече от десет. [Изм. 120]

За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и от трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по три две от четирите измерения, посочени в първа алинея. [Изм. 121]

5.  Когато участват двама или повече партньори, всички партньори определят един от тях като водещ партньор.

6.  Трансгранично юридическо лице или ЕГТС може да бъде единствен партньор в операция по програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при условие че неговите членове включват партньори от поне две участващи държави или ОСТ. [Изм. 122]

Трансграничното юридическо лице или ЕГТС има членове от поне три участващи държави в програми по компонент 4 на Interreg.

Юридическо лице, което прилага съответно финансов инструмент или фонд от фондове, според случая, може да бъде единственият партньор за определена операция по Interreg, без да се прилагат изискванията за неговия състав, определени в параграф 1.

7.  Единственият партньор трябва да бъде регистриран на територията на държава членка, участваща в програмата по Interreg.

Единственият партньор обаче може да бъде регистриран в държава членка, неучастваща в същата програма, при положение че са изпълнени условията по член 23. [Изм. 123]

Член 24

Фондове за малки проекти

1.  Приносът Общият принос от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за фонд един или повече фондове за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20 000 000 EUR или 15 % 20% от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска и възлиза на поне 3% от общия размер на отпуснатите средства в случая на програма по Interreg за трансгранично сътрудничество. [Изм. 124]

Крайните получатели в рамките на фонд за малки проекти получават подпомагане от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране чрез бенефициера и осъществяват малките проекти в рамките на този фонд за малки проекти („малък проект“).

2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е трансгранично юридическо публичноправна или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящо за започването на операциите или ЕГТС за започването и изпълнението им. [Изм. 125]

3.  В допълнение към елементите, посочени в член 22, параграф 6, в документа за определяне на условията за предоставяне на подпомагане от фонд за малки проекти, се определят елементите, необходими, за да се гарантира, че бенефициерът:

а)  установява недискриминационна и прозрачна процедура за подбор;

б)  прилага обективни критерии за подбор на малки проекти, при които се избягва конфликт на интереси;

в)  оценява заявленията за подпомагане;

г)  подбира проекти и определя размера на подпомагането за всеки малък проект;

д)  носи отговорност за изпълнението на операцията и на своето равнище съхранява всички документи, необходими за одитната следа в съответствие с приложение [XI] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

е)  осигурява достъп на обществеността до списъка на крайните получатели, които се възползват от операцията.

Бенефициерът гарантира, че крайните получатели спазват изискванията, посочени в член 35.

4.  Подборът на малки проекти не се счита за делегиране на задачи от управляващия орган на междинно звено, както е посочено в [член 65, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

5.  Разходите за персонал и други преки разходи, съответстващи на категориите разходи в членове 39 – 42, както и непреките разходи, генерирани на ниво бенефициер за управлението на фонда или фондовете за малки проекти, не надвишават 20 % от общия размер на допустимите разходи за съответния фонд или фондовете за малки проекти. [Изм. 126]

6.  Когато публичният принос публичното финансиране за даден малък проект не надвишава 100 000 EUR, приносът финансирането от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки, с изключение на проектите, за които подпомагането представлява държавна помощ. [Изм. 127]

Когато общите разходи за всяка операция не надвишават 100 000 EUR, размерът на помощта за един или повече малки проекти може да се определи въз основа на проектобюджет, изготвен за всеки отделен случай и одобрен предварително от органа, извършващ подбора на съответната операция. [Изм. 128]

Когато се използва финансиране с единни ставки, категориите разходи, за които се прилага единната ставка, могат да бъдат възстановявани в съответствие с [член 48, параграф 1, буква а)] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

Член 25

Задачи на водещия партньор

1.  Водещият партньор:

а)  изготвя договорености с другите партньори в споразумение, съдържащо разпоредби, които, наред с другото, гарантират добро финансово управление на съответния фонд на Съюза, определен за операцията по Interreg, включително договорености за събиране на неправомерно изплатени суми;

б)  поема отговорност да гарантира изпълнението на цялата операция по Interreg;

в)  гарантира, че представените от всички партньори разходи са били извършени за изпълнение на операцията по Interreg и съответстват на дейностите, договорени между всички партньори, както и в съответствие с документа, предоставен от управляващия орган съгласно член 22, параграф 6.

2.  Освен ако в споразуменията по параграф 1, буква а) не е предвидено друго, водещият партньор гарантира, че останалите партньори получават общата сума на предоставения предоставеното от съответния фонд на Съюза принос възможно най-бързо и финансиране изцяло и в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор. Не се приспада или удържа каквато и да е сума и не се начислява специална такса или друга такса със същия ефект, която би намалила тези суми за останалите партньори. [Изм. 129]

3.  Всеки бенефициер в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, участващ в програма по Interreg, може да бъде определен за водещ партньор. [Изм. 130]

Независимо от това държавите членки, третите държави, партньорските държави или ОСТ, участващи в дадена програма по Interreg, могат да се споразумеят, че даден партньор, който не получава подпомагане от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, може да бъде определен за водещ партньор. [Изм. 131]

Раздел iv

Техническа помощ

Член 26

Техническа помощ

1.  Техническата помощ за всяка програма по Interreg се възстановява под формата на единна ставка, чрез прилагане на процентите, посочени в параграф 2, за 2021 и 2022 г. към годишните вноски от предварителното финансиране съобразно букви а) и б) от член 49, параграф 2 от настоящия регламент и след това към допустимите разходи, включени във всяко заявление за плащане в съответствие с [член 85, параграф 3, букви а) или в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], по целесъобразност за следващите години. [Изм. 132]

2.  Процентът от ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране, който подлежи на възстановяване за техническа помощ, е както следва:

а)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 6 7 %; [Изм. 133]

б)  за външни трансгранични програми по Interreg, подпомагани от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС: 10 %;

в)  за програми по компоненти 2, 3 и 4 на Interreg, за ЕФРР и, когато е приложимо, за инструментите на ЕС за външно финансиране: 7 8 %. [Изм. 134]

3.  За програмите по Interreg с общ размер на отпуснатите средства между 30 000 000 EUR и 50 000 000 EUR сумата, получена в резултат на процента за техническа помощ, се увеличава с допълнителна сума в размер на 500 000 EUR. Комисията добавя тази сума към първото междинно плащане.

4.  За програмите по Interreg с общ размер на отпуснатите средства под 30 000 000 EUR необходимата сума за техническа помощ, изразена в евро, и съответният процент се определят в решението на Комисията за одобрение на съответната програма по Interreg.

ГЛАВА IV

Мониторинг, оценка и комуникация

Раздел i

Мониторинг

Член 27

Мониторингов комитет

1.  В срок от три месеца от датата на нотифициране на държавите членки на решението на Комисията за приемане на дадена програма по Interreg държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държавии, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество, участващи в програмата, със съгласието на управляващия орган, създават комитет за мониторинг на изпълнението на съответната програма по Interreg („мониторингов комитет“). [Изм. 135]

2.  Мониторинговият комитет се председателства от представител на държавата членка, която е домакин на управляващия орган, или от представител на управляващия орган.

Когато процедурният правилник на мониторинговия комитет определя ротационно председателство, мониторинговият комитет може да се председателства от представител на трета държава, партньорска държава или ОСТ и да се съпредседателства от представител на държавата членка или на управляващия орган, и обратно. [Изм. 136]

3.  Всеки член на мониторинговия комитет има право на глас.

4.  На първото си заседание всеки мониторингов комитет приема свой процедурен правилник.

Процедурният правилник на мониторинговия комитет и, когато е приложимо, на управителния комитет предотвратява ситуации на конфликт на интереси при подбора на операции по Interreg.

5.  Мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно, като на заседанията му се разглеждат всички въпроси, които засягат напредъка на програмата в посока на постигането на нейните цели.

6.  Управляващият орган публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет и всички данни и информация, споделена, обобщението на данните и информацията, както и всички решения, споделени с мониторинговия комитет, на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2. [Изм. 137]

Член 28

Състав на мониторинговия комитет

1.  Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg може да се договаря от държавите членки и, когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, и гарантира като целта е балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ. [Изм. 138]

Съставът на съответния мониторингов комитет взема предвид броя на участващите държави членки, трети държави, партньорски държави и ОСТ в съответната програма по Interreg. [Изм. 139]

Мониторинговият комитет включва представители на региони и местни правителства, както и други организации, създадени съвместно в целия програмен район или в част от него, включително ЕГТС. [Изм. 140]

2.  Управляващият орган публикува списък на членовете органите или организациите, назначени като членове на мониторинговия комитет на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2. [Изм. 141]

3.  Представители на Комисията може да участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти. [Изм. 142]

3a.  Представители на органите, създадени в рамките на целия обхват на програмата или на част от него, включително ЕГТС, може да участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти. [Изм. 143]

Член 29

Функции на мониторинговия комитет

1.  Мониторинговият комитет разглежда:

а)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и целевите стойности на програмата по Interreg;

б)  всички въпроси, които засягат изпълнението на програмата по Interreg и предприетите мерки за решаването на тези въпроси;

в)  по отношение на финансовите инструменти, елементите на предварителната оценка, изброени в член [52, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР] и стратегическия документ, посочен в член [53, параграф 2] от същия регламент;

г)  постигнатия напредък в извършването на оценките, обобщения на оценките и последващите действия в резултат на констатациите;

д)  изпълнението на дейности за осъществяване на комуникация и осигуряване на видимост;

е)  напредъка в изпълнението на операциите по Interreg от стратегическо значение и, когато е приложимо, на големите инфраструктурни проекти;

ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо, и предлага евентуални допълнителни мерки за подкрепа, ако това е необходимо. [Изм. 144]

2.  В допълнение към неговите задачи във връзка с подбора на операции, изброени в член 22, мониторинговият комитет одобрява:

а)  методологията и критериите, използвани за подбор на операции, включително измененията в тях, след консултация с като уведоми Комисията съгласно член 22, параграф 2, без да се засяга засяга [член 27, параграф 3, букви б), в) и г)] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; [Изм. 145]

б)  плана за оценка и неговите изменения;

в)  всяко предложение от управляващия орган за изменение на програмата по Interreg, включително за прехвърляне в съответствие с член 19, параграф 5;

г)  окончателния доклад за качеството на изпълнението.

Член 30

Преглед

1.  Преглед може да бъде организиран от Комисията с цел разглеждане на изпълнението на програмите по Interreg.

Прегледът може да се извърши в писмен вид.

2.  По искане на Комисията управляващият орган — в рамките на един месец три месеца — предоставя на Комисията информацията за елементите, изброени в член 29, параграф 1: [Изм. 146]

а)  напредъка по изпълнението на програмата и постигането на междинните цели и целевите стойности, всички въпроси, засягащи изпълнението на съответната програма по Interreg и действията, предприети за справяне с тях;

б)  постигнатия напредък в извършването на оценките, обобщения на оценките и последващите действия в резултат на констатациите;

в)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите.

3.  Резултатите от прегледа се документират в съгласуван протокол.

4.  Управляващият орган предприема последващи действия във връзка с въпроси, повдигнати от Комисията, и информира Комисията в срок от три месеца за предприетите мерки.

Член 31

Предаване на данни

1.  Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията кумулативни данни за съответната програма по Interreg съгласно член 31, параграф 2, буква а) от настоящия регламент до 31 януари, 31 март, 31 май, 31 юли, и 30 септември и 30 ноември всяка година, както и данни съгласно член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент един път годишно в съответствие с образеца от приложение [VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР]. [Изм. 147]

Предаването на данни се извършва, като се използват съществуващите системи за докладване на данни, доколкото тези системи са се доказали като надеждни през предходния програмен период. [Изм. 148]

Първото предаване на данни се извършва до 31 януари 2022 г., а последното — до 31 януари 2030 г.

2.  Данните, посочени в параграф 1, се разбиват за всеки приоритет по специфични цели и се отнасят до:

а)  брой на подбраните операции по Interreg, общите допустими разходи по тях, приноса от съответния фонд по Interreg и общите допустими разходи, декларирани от партньорите пред управляващия орган, всички разбити по видове интервенции;

б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции по Interreg и постигнатите от операциите финализираните операции по Interreg. [Изм. 149]

3.  За финансовите инструменти се предоставят и данни за следното:

а)  допустимите разходи по вид финансов продукт;

б)  размера на управленските разходи и такси, декларирани като допустими разходи;

в)  размера — по видове финансови продукти — на публичните и частните ресурси, мобилизирани в допълнение към фондове;

г)  лихви и други печалби, генерирани от подпомагането от фондовете по Interreg за финансови инструменти, посочени в член 54 от Регламент (ЕС) [нов РОР], и върнати ресурси, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете по Interreg, както е посочено в член 56 от същия регламент.

4.  Данните, предоставени в съответствие с настоящия член, са актуални към края на месеца, предхождащ месеца на подаването.

5.  Управляващият орган публикува всички данни, предадени на Комисията, на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

Член 32

Окончателен доклад за качеството на изпълнението

1.  Всеки управляващ орган представя на Комисията окончателен доклад за качеството на изпълнението на съответната програмата по Interreg до 15 февруари 2031 г.

Окончателният доклад за качеството на изпълнението се представя, като се използва образецът, установен в съответствие с член [38, параграф 5] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

2.  В окончателния доклад за качеството на изпълнението се прави оценка постигнати ли са целите на програмата на базата на елементите, посочени в член 29, с изключение на информацията, предвидена в същия член, параграф 1, буква в).

3.  Комисията разглежда окончателния доклад за качеството на изпълнението и информира управляващия орган за евентуалните си коментари в срок от пет месеца от датата на получаването на окончателния доклад за качеството на изпълнението. В случаите, в които са отправени коментари, управляващият орган представя цялата необходима информация във връзка с коментарите и, когато е целесъобразно, информира Комисията в срок от три месеца за предприетите мерки. Комисията информира държавите членки за приемането на доклада.

4.  Управляващият орган публикува окончателните доклади за качеството на изпълнението на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

Член 33

Показатели по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и, когато е необходимо, специфичните за програмата показатели за крайния продукт и за резултата които се счита, че са най-подходящи за измерването на напредъка по отношение на целите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, член 17, параграф 4, буква гд), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент. [Изм. 150]

1a.  Когато е необходимо и в надлежно обосновани от управляващия орган случаи, се използват специфични за програмата показатели за крайния продукт и за резултата в допълнение към показателите, избрани в съответствие с параграф 1. [Изм. 151]

2.  По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни.

Раздел ii

Оценка и комуникация

Член 34

Оценка по време на програмния период

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg не повече от веднъж годишно. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg. [Изм. 152]

2.  Освен това до 30 юни 2029 г. управляващият орган прави оценка на всяка програма по Interreg с цел преценяване на нейното въздействие.

3.  Управляващият орган поверява оценките на функционално независими експерти.

4.  Управляващият орган осигурява има за цел да осигури необходимите процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките. [Изм. 153]

5.  Управляващият орган изготвя план за оценките, който може да обхваща повече от една програма по Interreg.

6.  Управляващият орган представя плана за оценките на мониторинговия комитет не по-късно от една година след одобряването на програмата по Interreg.

7.  Управляващият орган публикува всички оценки на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

Член 35

Отговорности на управляващите органи и партньорите по отношение на прозрачността и комуникацията

1.  Всеки управляващ орган определя длъжностно лице за комуникацията на всяка програма по Interreg, за която той отговаря.

2.  Управляващият орган гарантира, че в срок от шест месеца след одобряването на програмата по Interreg е налице уебсайт, на който е на разположение информация за всяка програма по Interreg, за която той отговаря, като тя обхваща целите на програмата, дейностите, наличните възможности за финансиране и постиженията.

3.  Прилага се член [44, параграфи 2—7 6] от Регламент (ЕС) [нов РОР] относно отговорностите на управляващия орган. [Изм. 154]

4.  Всеки партньор в операция по Interreg или всяка организация, изпълняваща финансов инструмент, обявява подпомагането от фонд по Interreg, включително използвани повторно средства за финансови инструменти в съответствие с член [56] от Регламент (ЕС) [нов РОР], по операция по Interreg като:

а)  включва на професионалния уебсайт на партньора — когато такъв съществува — кратко описание на операцията по Interreg, пропорционално на равнището на подпомагането, предоставено от фонд по Interreg, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовото подпомагане от Съюза;

б)  включва по ясно откроим начин изявление, подчертаващо подпомагането от фонд по Interreg, в документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на операцията по Interreg и използвани за обществеността или за участниците;

в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 100 000  50 000 EUR; [Изм. 155]

г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или и по целесъобразност – електронен плакат с минимален размер А3 А2 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg; [Изм. 156]

д)  за операции от стратегическо значение и за операции, чиито общи разходи надвишават 10 000 000 5 000 000 EUR, организира комуникационна проява и ангажира своевременно Комисията и отговорния управляващ орган. [Изм. 157]

Думата „Interreg“ се изписва в близост до емблемата на Съюза в съответствие с член [42] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

5.  За фондовете за малки проекти бенефициерът гарантира, че крайните получатели изпълняват изискванията, посочени в параграф 4, буква в).

6.  Когато бенефициерът не изпълни задълженията си по член [42] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или параграфи 1 и 2 от настоящия член или не коригира пропуска си своевременно, държавата членка управляващият орган прилага финансова корекция, като анулира до 5 % от подпомагането от фондовете за съответната операция. [Изм. 158]

ГЛАВА V

Допустимост

Член 36

Правила за допустимост на разходите

1.  Цяла операция или част от операция по Interreg може да се изпълнява извън държава членка, включително и извън територията на Съюза, при условие че операцията по Interreg допринася за целите на съответната програма по Interreg.

2.  Без да се засягат правилата за допустимост, определени в членове [57—62] от Регламент (ЕС) [нов РОР], членове [4 и 6] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] или в настоящата глава, включително в актове, приети на тяхно основание, участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, със съвместно решение в мониторинговия комитет определят допълнителни правила за допустимост на разходите за програмата по Interreg само за категориите разходи, които не са обхванати от посочените разпоредби. Тези допълнителни правила се отнасят за целия програмен район.

При все това, когато по определена програма по Interreg се подбират операции въз основа на покани за представяне на предложения, тези допълнителни правила се приемат преди да се публикува първата покана за представяне на предложения. Във всички други случаи тези допълнителни правила се приемат преди подбора на първите операции.

3.  За въпросите, които не са уредени от правилата за допустимост, определени в членове [57—62] от Регламент (ЕС) [нов РОР], членове [4 и 6] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящата глава, включително в актове, приети на тяхно основание, или в правила, установени в съответствие с параграф 4, се прилагат националните правила на държавата членка и, когато е приложимо, на третите държави, партньорските държави и ОСТ, в които е направен разходът.

4.  В случай на различия в мненията на управляващия орган и одитния орган по отношение на допустимостта като такава на операция по Interreg, подбрана в рамките на съответната програма по Interreg, становището на управляващия орган се ползва с предимство, като се взема надлежно предвид становището на мониторинговия комитет.

5.  ОСТ не са допустими за подпомагане от ЕФРР по програмите по Interreg, но могат да участват в тези програми при условията, определени в настоящия регламент.

Член 37

Общи разпоредби относно допустимостта на категориите разходи

1.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ могат да решат в рамките на мониторинговия комитет на определена програма по Interreg, че разходите от една или няколко от категориите, посочени в членове 38—43, не са допустими по един или по няколко приоритета на програмата по Interreg.

2.  Всички допустими по силата на настоящия регламент разходи, платени от партньор по Interreg или за негова сметка, са разходи за започване или за започване и изпълнение на операция или част от операция.

3.  Не са допустими следните разходи:

а)  глоби, финансови санкции и разходи за правни спорове и съдебни дела;

б)  разходи за дарения, с изключение на даренията с единична стойност до 50 евро, които са свързани с дейности по популяризиране, комуникация, реклама или осведомяване;

в)  разходи, свързани с колебанията на валутния курс.

Член 38

Разходи за персонал

1.  Разходите за персонала представляват брутните разходи за труд за персонала, нает от партньора по Interreg по един от следните начини:

а)  на пълно работно време;

б)  на непълно работно време с постоянен процент работни часове на месец;

в)  на непълно работно време с променлив брой работни часове на месец; или

г)  почасово.

2.  Разходите за персонала се ограничават до:

а)  определените в трудов договор, решение за назначение (двете заедно наричани по-нататък „акт за наемане на работа“) или закон трудови възнаграждения, отнасящи се за дейностите, които организацията не би извършила, ако съответната операция не бе предприета, и свързани с отговорностите, посочени в длъжностната характеристика на съответния член на персонала;

б)  други разходи, пряко свързани с трудовите възнаграждения, възникнали за сметка на работодателя и платени от него, например данъците върху труда и разходите за социалноосигурителни вноски, включително за пенсии, по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета(24), при условие че тези разходи:

i)  са установени в акта за наемане на работа или в закон;

ii)  съответстват на законодателните актове, посочени в акта за наемане на работа, и на обичайната практика в държавата или организацията, където съответният член на персонала действително работи, или и двете; както и

iii)  не се събират от работодателя.

Във връзка с буква а) плащанията в полза на физически лица, работещи за партньора по Interreg по договор, който не е трудов договор, може да бъдат приравнени към трудовите възнаграждения и такъв договор да се смята за трудов договор.

3.  Разходите за персонала може да бъдат възстановени по един от следните начини:

а)  в съответствие с [член 48, параграф 1, първа алинея, буква а)] от Регламент (ЕС) [нов РОР] (удостоверени с акта за наемане на работа и фишовете за заплатата); или

б)  в рамките на опростените варианти за разходите, посочени в [член 48, параграф 1, първа алинея, букви б)—д)] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; или

в)  под формата на преките разходи за персонал по дадена операция могат да се изчислят по единна ставка по силата на член [50, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР] в размер до 20% от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по тази операция, без да се изисква от държавата членка да извършва изчисления за определянето на приложимата ставка. [Изм. 159]

4.  Разходите за персонала, свързани с лица, които работят на непълно работно време по операцията, се изчисляват по един от следните начини:

а)  като постоянен процент от брутните разходи за труд в съответствие с член [50, параграф 2] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; или

б)  като променлив процент от брутните разходи за труд в съответствие с броя на отработените часове по операцията, който е различен за различните месеци, въз основа на система за отчитане на работното време, обхващаща 100 % от работното време на служителя.

5.  За служителите на непълно работно време по параграф 4, буква б) възстановяването на разходите за персонала се изчислява по почасова ставка, която се определя по един от следните начини:

а)  чрез разделяне на брутните последно документираните брутни месечни разходи за труд на месечното време за отработване на съответното лице според приложимото законодателство, определено в акта за наемане на работа, изразено в часове както е посочено в трудовия договор и в член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР]; или [Изм. 160]

б)  чрез разделяне на последните документирани годишни брутни разходи за труд на 1720 часа съгласно [член 50, параграфи 2, 3 и 4] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

6.  Що се отнася до разходите за персонала, свързани с лица, които по силата на акта за наемане на работа се трудят почасово, тези разходи са допустими, като броят на действително отработените часове по операцията се приложи към предвидената в акта за наемане на работа почасова ставка въз основа на система за регистриране на работното време. Ако все още не са включени в договорената почасова ставка, разходите за заплати, посочени в член 38, параграф 2, буква б), могат да бъдат добавени към тази почасова ставка в съответствие с приложимото национално законодателство. [Изм. 161]

Член 39

Разходи за офиси и административни разходи

Разходите за офиси и административните разходи се ограничават до 15% от общите преки разходи по дадена операция и до следните елементи: [Изм. 162]

а)  наеми за офиси;

б)  застраховки и данъци, свързани със сградите, в които се помещава персоналът, и с офисното оборудване (напр. застраховки срещу пожар и кражба);

в)  комунални услуги (напр. за електроенергия, отопление, вода);

г)  канцеларски материали;

д)  общо счетоводство в рамките на организацията бенефициер;

е)  архиви;

ж)  поддръжка, чистене и ремонти;

з)  сигурност;

и)  информационнотехнологични системи;

й)  комуникации (напр. телефон, факс, интернет, пощенски услуги, визитни картички);

к)  банкови такси за откриване и поддържане на сметката или сметките, когато изпълнението на дадена операция изисква откриването на отделна сметка;

л)  такси за транснационални финансови трансакции.

Член 40

Пътни и квартирни разходи

1.  Пътните и квартирните разходи се ограничават до следните елементи:

а)  пътни разходи (напр. за билети, застраховки на пътници и автомобили, гориво, разходи за изминато разстояние, такси за изминато разстояние, такси за паркиране);

б)  разходи за храна;

в)  квартирни разходи;

г)  разходи за визи;

д)  дневни разходи,

независимо дали тези разходи са направени и изплатени във или извън програмния район.

2.  Всеки елемент по параграф 1, букви а)—г), който е покрит под формата на дневни разходи, не се възстановява като допълнение към тези дневни разходи.

3.  Пътните и квартирните разходи за външни експерти и доставчици на услуги попадат в категорията разходи за външни експертни оценки и услуги по член 41.

4.  Прякото плащане на разходи съгласно настоящия член, направени от служител на бенефициера, се потвърждава с доказателства за тяхното възстановяване на служителя от бенефициера. Тази категория разходи може да се използва за пътни разноски на обслужващ персонал и други заинтересовани страни с цел изпълнение и насърчаване на операциите по Interreg и програмата. [Изм. 163]

5.  Пътните и квартирните разходи по дадена операция могат да се изчисляват при единна ставка в размер до 15 % от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по съответната операция. [Изм. 164]

Член 41

Разходи за външни експертни оценки и услуги

Разходите за външни експертни оценки и услуги се състоят, но не се ограничават до разходи за следните професионални услуги и експертни оценки, предоставени от публичноправна или частноправна организация или от физическо лице, различно от бенефициера, включително всички партньори, по операцията: [Изм. 165]

а)  изследвания или проучвания (например оценки, стратегии, концептуални бележки, проектни планове, наръчници);

б)  обучение;

в)  писмени преводи;

г)  разработване на информационнотехнологични системи и уебсайтове и тяхното изменение и актуализиране;

д)  дейности за популяризиране, комуникация, реклама или осведомяване, свързани с дадена операция или със самата програма за сътрудничество;

е)  финансово управление;

ж)  услуги, свързани с организирането и провеждането на събития или срещи (включително за наеми, кетъринг или устен превод);

з)  участие в събития (т.е. регистрационни такси);

и)  правни консултации и нотариални услуги, технически и финансови експертни оценки, други консултантски услуги, счетоводни услуги;

й)  права върху интелектуална собственост;

к)  проверки по [член 68, параграф 1, буква а)] от Регламент (ЕС) [нов РОР] и член 45, параграф 1 от настоящия регламент;

л)  разходи за счетоводната функция на равнище програма по член [70] от Регламент (ЕС) [нов РОР] и член 46 от настоящия регламент;

м)  разходи за одитиране на равнище програма по членове [72] и [75] от Регламент (ЕС) [нов РОР] и членове 47 и 48 от настоящия регламент;

н)  гаранции, предоставени от банка или друга финансова институция, когато това се изисква от законодателството на Съюза или националното законодателство, или в програмен документ, приет от мониторинговия комитет;

о)  пътни и квартирни разходи за външни експерти, лектори, председатели на заседания и доставчици на услуги; [Изм. 166]

п)  други специални експертни оценки и услуги, необходими за операциите.

Член 42

Разходи за оборудване

1.  Разходите за закупуване, наемане или вземане на лизинг на оборудване от бенефициера по операцията, различни от разходите по член 39, се състоят, но не се ограничават до следното: [Изм. 167]

а)  офис оборудване;

б)  хардуер и софтуер за информационнотехнологични системи;

в)  мебели и обзавеждане;

г)  лабораторно оборудване;

д)  машини и инструменти;

е)  прибори или уреди;

ж)  превозни средства;

з)  друго специално оборудване, необходимо за операциите.

2.  Разходите за закупуване на употребявано оборудване са допустими при следните условия:

а)  не е получено друго подпомагане за него от фондовете по Interreg или фондовете, изброени в [член 1, параграф 1, буква а)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

б)  цената му не превишава общоприетата цена на съответния пазар;

в)  то притежава техническите характеристики, които са необходими за операцията, и отговаря на приложимите норми и стандарти.

Член 43

Разходи за инфраструктура и строителство

Разходите за инфраструктура и строителство се ограничават до следното:

а)  закупуване на земя в съответствие с [член 58, параграф 1, буква в б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; [Изм. 168]

б)  разрешителни за строителство;

в)  строителни материали;

г)  работна ръка;

д)  специализирани интервенции (напр. възстановяване на почви, разминиране).

ГЛАВА VI

Програмни органи, управление, контрол и одит по Interreg

Член 44

Програмни органи по Interreg

1.  Държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държавии, ОСТ и организациите за регионална интеграция и сътрудничество, участващи в програма по Interreg, определят за целите на член [65] от Регламент (ЕС) [нов РОР] единен управляващ орган и единен одитен орган. [Изм. 169]

2.  Управляващият орган и одитният орган са може да бъдат разположени в една и съща държава членка. [Изм. 170]

3.  По отношение на програмата PEACE PLUS, специалният орган за програмите на ЕС, когато той е определен като управляващ орган, се счита за намиращ се в държава членка.

4.  Държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят ЕГТС като управляващ орган на същата програма.

5.  Що се отнася до програма по компонент 2Б или по компонент 1 на Interreg, когато последната обхваща дълги граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони. [Изм. 171]

6.  В случаите, когато в съответствие с член [65, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР] управляващият орган определи междинно звено едно или няколко междинни звена за програма по Interreg, междинното звено изпълнява съответното междинно звено или междинни звена изпълняват тези задачи в повече от една участваща държава членка или в съответната им държава членка, или, когато е приложимо, в повече от една трета държава, партньорска държава или ОСТ. [Изм. 172]

Член 45

Функции на управляващия орган

1.  Управляващият орган на програма по Interreg изпълнява функциите, предвидени в членове [66], [68] и [69] от Регламент (ЕС) [нов РОР], с изключение на задачата по подбор на операциите, както е посочено в член 66, параграф 1, буква а) и член 67, и плащанията за бенефициерите, както е посочено в член 68, параграф 1, буква б). Тези функции се осъществяват на цялата територия, обхваната от програмата, при спазване на дерогациите, предвидени в глава VIII от настоящия регламент.

1a.   Чрез дерогация от член 87, параграф 2 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] Комисията възстановява като междинни плащания 100% от сумите, включени в заявлението за плащане, което е резултат от прилагането на процента на съфинансиране по програмата към общите допустими разходи или към публичното участие, в зависимост от случая. [Изм. 173]

1б.   Когато управляващият орган не извършва проверка по член 68, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] в целия програмен район, всяка държава членка определя орган или лице, което отговаря за извършването на такава проверка по отношение на бенефициерите на своя територия. [Изм. 174]

1в.   Чрез дерогация от член 92 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] програмите по Interreg не подлежат на годишно уравняване на сметките. Отчетите се уравняват в края на съответната програма въз основа на окончателния доклад за изпълнението. [Изм. 175]

2.  Управляващият орган, след консултация с държавите членки и, когато е приложимо, с трети държави, партньорски държави или ОСТ, участващи в програмата по Interreg, създава съвместен секретариат, с персонал, по отношение на който се взема предвид партньорството по програмата.

Съвместният секретариат подпомага управляващия орган и мониторинговия комитет за изпълнението на съответните им функции. Съвместният секретариат също така предоставя информация на потенциални бенефициери за възможности за финансиране по програмите по Interreg и подпомага бенефициерите и партньорите при изпълнението на операциите.

3.  Чрез дерогация от [член 70, параграф 1, буква в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], разходите, направени в друга валута, се конвертират в евро от всеки партньор, като се използва месечният счетоводен обменен курс на Комисията за месеца, през който разходите са представени за проверка на управляващия орган в съответствие с [член 68, параграф 1, буква а)] от посочения регламент.

Член 46

Счетоводна функция

1.  Държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, постигат договореност относно изпълнението на счетоводната функция.

2.  Счетоводната функция се състои от задачите, изброени в [член 70, параграф 1, букви а) и б)] от Регламент [нов РОР], и обхваща също така плащанията, извършвани от Комисията, и като общо правило плащанията към водещия партньор в съответствие с [член 68, параграф 1, буква б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

Член 47

Функции на одитния орган

1.  Одитният орган на програма по Interreg изпълнява функциите, предвидени в настоящия член и в член 48, на цялата територия, обхваната от програмата по Interreg, при спазване на дерогациите, предвидени в глава VIII.

Участваща държава членка обаче може да определи случаите, в които одитният орган се придружава от одитор от тази участваща държава членка.

2.  Одитният орган на програма по Interreg отговаря за провеждането на одити на системите и на операциите с цел предоставяне на независимо уверение на Комисията, че системите за управление и контрол функционират ефективно и че разходите, включени в отчетите, представени на Комисията, са законосъобразни и редовни.

3.  Когато програма по Interreg е включена в съвкупността, от която Комисията подбира обща извадка съгласно член 48, параграф 1, одитният орган извършва одити на операциите, подбрани от Комисията, с цел предоставяне на независимо уверение на Комисията, че системите за управление и контрол функционират ефективно.

4.  Одитните дейности се извършват в съответствие с международно приетите стандарти за одит.

5.  Одитният орган изготвя и представя на Комисията всяка година до 15 февруари, след края на счетоводната година, годишно одитно становище в съответствие с член [63, параграф 7] от Регламент [FR-Omnibus], като използва образеца от приложение [XVI] към Регламент (ЕС) [нов РОР] и въз основа на цялата извършена одитна работа по отношение на всеки от следните компоненти:

а)  пълнота, достоверност и точност на отчетите;

б)  законосъобразност и редовност на разходите, включени в отчетите, представени на Комисията;

в)  системата за управление и контрол на програмата по Interreg.

Когато програмата по Interreg е включена в съвкупността, от която Комисията подбира извадка съгласно член 48, параграф 1, годишното одитно становище се отнася единствено до компонентите, посочени в букви а) и в) от първата алинея.

По искане от държавата членка, която е домакин на управляващия орган, Комисията може по изключение да удължи крайния срок 15 февруари до 1 март.

6.  Одитният орган изготвя и представя на Комисията всяка година до 15 февруари, след края на счетоводната година, годишен контролен доклад в съответствие с [член 63, параграф 5, буква б)] от Регламент [FR-Omnibus], като използва образеца от приложение [XVII] към Регламент (ЕС) [нов РОР] и в подкрепа на одиторското становище, предвидено в параграф 5 от настоящия член, и прави обобщение на констатациите, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и недостатъците в системите, както и предложените и изпълнени корективни действия и получения общ процент на грешките и процента остатъчни грешки за разходите, вписани в отчетите, представени на Комисията.

7.  Когато програмата по Interreg е включена в съвкупността, от която Комисията подбира извадка съгласно член 48, параграф 1, одитният орган изготвя годишния контролен доклад, посочен в параграф 6 от настоящия член, който отговаря на изискванията на [член 63, параграф 5, буква б)] от Регламент (ЕС, Евратом) № [FR-Omnibus], като използва образеца от приложение [XVII] към Регламент (ЕС) [нов РОР] и в подкрепа на одиторското становище, предвидено в параграф 5 от настоящия член.

Този доклад съдържа обобщение на констатациите, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и недостатъците в системите, както и предложените и изпълнени корективни действия, резултатите от одитите на операции, извършени от одитния орган по отношение на общата извадка, посочена в член 48, параграф 1, и финансовите корекции, приложени от програмните органи по Interreg за отделните нередности, установени от одитния орган за тези операции.

8.  Одитният орган представя на Комисията доклади от одита на системата веднага щом приключи процесът на изразяване на възражения със съответните одитирани субекти.

9.  Комисията и одитните органи заседават редовно поне веднъж годишно, освен ако не е договорено друго, за да разгледат одитната стратегия, годишния контролен доклад и одитното становище, да координират одитните си планове и методи и да обменят мнения по въпроси, свързани с подобряването на системите за управление и контрол.

Член 48

Одит на операциите

1.  Комисията подбира обща извадка на операции (или други статистически единици), като използва статистически извадков метод за одитите на операциите, които трябва да бъдат извършени от одитните органи за програмите по Interreg, получаващи подпомагане от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, по отношение на всяка счетоводна година.

Общата извадка е представителна за всички програми по Interreg, съставляващи съвкупността.

За целите на подбора на общата извадка Комисията може да приложи райониране на групи програми по Interreg в съответствие със специфичните за тях рискове.

2.  Програмните органи предоставят информацията, необходима за подбора на обща извадка, на Комисията не по-късно от 1 септември след края на всяка счетоводна година.

Тази информация се предоставя в стандартизиран електронен формат, тя е цялостна и се равнява с декларираните пред Комисията разходи за референтната счетоводна година.

3.  Без да се засяга изискването за извършване на одит, посочено в член 47, параграф 2, одитните органи за програмите по Interreg, обхванати от общата извадка, не извършват допълнителни одити на операциите по тези програми, освен ако това не бъде поискано от Комисията в съответствие с параграф 8 от настоящия член или в случаите, когато одитен орган е идентифицирал специфични рискове.

4.  Комисията уведомява навреме — по правило най-късно до 1 октомври след края на всяка счетоводна година, одитните органи на съответните програми по Interreg относно подбраната обща извадка, за да се даде възможност на тези органи да извършат одитите на операции.

5.  Съответните одитни органи представят информация относно резултатите от тези одити, както и за предприетите финансови корекции по отношение на отделни установени нередности, най-късно в годишните контролни доклади, които се предават на Комисията в съответствие с член 47, параграфи 6 и 7.

6.  След оценка на резултатите от одитите на операции, подбрани съгласно параграф 1, Комисията изчислява общ екстраполиран процент на грешките по отношение на програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, за целите на своя процес на получаване на увереност.

7.  Когато общият екстраполиран процент на грешките, посочен в параграф 6, е над 2 3,5 % от общите декларирани разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията изчислява общия процент остатъчни грешки, като се вземат предвид финансовите корекции, прилагани от съответните програмни органи по Interreg за отделните нередности, установени при одитите на операциите, подбрани в съответствие с параграф 1. [Изм. 176]

8.  Когато общият процент остатъчни грешки, посочен в параграф 7, е над 2 3,5% от декларираните разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията решава дали е необходимо да се поиска от одитния орган на определена програма по Interreg или група програми по Interreg, засегнати в най-голяма степен, да извърши допълнителна одитна работа, за да се направи допълнителна оценка на процента на грешките и да се направи оценка на необходимите корективни мерки по отношение на програмите по Interreg, засегнати от установените нередности. [Изм. 177]

9.  Въз основа на оценката на резултатите от допълнителната одитна работа, изискана съгласно параграф 8, Комисията може да поиска допълнителни финансови корекции, които да се приложат по отношение на програмите по Interreg, засегнати от установените нередности. В такива случаи програмните органи по Interreg извършват необходимите финансови корекции в съответствие с член [97] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

10.  Всеки одитен орган на програма по Interreg, за която информацията, посочена в параграф 2, липсва или е непълна, или не е била представена в срока, предвиден в параграф 2, първа алинея, прави отделна извадка за съответната програма по Interreg в съответствие с член [73] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

ГЛАВА VII

Финансово управление

Член 49

Плащания и предварително финансиране

1.  Подпомагането от ЕФРР и, където е приложимо, подпомагането от инструментите на ЕС за външно финансиране за всяка програма по Interreg се изплаща в съответствие с член 46, параграф 2 в една сметка, без национални подсметки.

2.  Комисията плаща предварително финансиране въз основа на общото подпомагане от всеки фонд по Interreg, както е посочено в решението за одобряване на всяка програма по Interreg съгласно член 18 — в зависимост от наличието на средства — под формата на годишни вноски, както следва и преди 1 юли всяка година за периода 2022—2026 г. или не по-късно от 60 дни след приемането на съответното решение през годината на приемане на решението за одобрение:

а)  2021 г.: 1 3%; [Изм. 178]

б)  2022 г.: 1 2,25%; [Изм. 179]

в)  2023 г.: 1 2,25%; [Изм. 180]

г)  2024 г.: 1 2,25%; [Изм. 181]

д)  2025 г.: 1 2,25%; [Изм. 182]

е)  2026 г.: 1 2,25%. [Изм. 183]

3.  Когато външни трансгранични програми по Interreg се подпомагат от ЕФРР и ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС, предварителното финансиране за всички фондове за подпомагане на такава програма по Interreg се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) [ИПП III] или [ИСРМС] или в съответствие с всеки акт, приет на тяхно основание. [Изм. 184]

Сумата за предварително финансиране може да бъде изплатена на два вноски, когато е необходимо, според бюджетните нужди.

Общият размер на предварителното финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде представено заявление за плащане по трансграничната програма по Interreg в срок от 24 36 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от общата сума на предварителното финансиране. Подобно възстановяване представлява вътрешен целеви приход и не намалява подпомагането от ЕФРР, ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за програмата. [Изм. 185]

Член 50

Събирания

1.  Управляващият орган гарантира, че водещият или единственият партньор събира всички суми, платени в резултат на нередности. Партньорите връщат на водещия партньор всички неправомерно платени суми.

2.  Ако водещият партньор не успее да осигури връщане на средствата от останалите партньори или управляващият орган не успее да осигури връщане на средствата от водещия или единствения партньор, държавата членка, третата държава, партньорската държава или ОСТ, на чиято територия се намира съответният партньор, а за ЕГТС — на чиято територия е регистриран, възстановява на управляващия орган всички неправомерно платени на този партньор суми. Управляващият орган носи отговорност за възстановяването на съответните суми в общия бюджет на Съюза в съответствие с разпределението на задълженията между участващите държави членки, трети държави, партньорски държави или ОСТ, предвидено в програмата по Interreg.

3.  След като държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ възстанови на управляващия орган всички неправомерно платени на даден партньор суми, тя може да продължи или да започне процедура по събиране срещу същия партньор съгласно своето национално право. В случай на успешно събиране държавата членка, третата държава, партньорската държава или ОСТ може да използва тези суми за национално съфинансиране на съответната програма по Interreg. Държавата членка, третата държава, партньорската държава или ОСТ няма никакви задължения за докладване на програмните органи, на мониторинговия комитет или на Комисията по отношение на подобни национални събирания.

4.  Когато държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не е възстановила на управляващия орган всички неправомерно платени на даден партньор суми в съответствие с параграф 3, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити (AOD) издава нареждане за събирането им, което се изпълнява по възможност чрез прихващане от суми, дължими на държавата членка, третата държава, партньорската държава или ОСТ по следващи плащания по същата програма по Interreg или, в случай на трета държава, партньорска държава или ОСТ, по следващи плащания за програми по съответните инструменти на ЕС за външно финансиране. Такова събиране не представлява финансова корекция и не намалява подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране за съответната програма по Interreg. Събраните суми представляват целеви приходи по член [177, параграф 3] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus].

ГЛАВА VIII

Участие на трети държави, партньорски държави или, ОСТ или организации за регионална интеграция или сътрудничество в програми по Interreg при споделено управление [Изм. 186]

Член 51

Приложими разпоредби

Глави I—VII и глава X се прилагат по отношение на участието на трети държави, партньорски държави и, ОСТ или организации за регионална интеграция или сътрудничество в програми по Interreg при спазване на специалните разпоредби, предвидени в настоящата глава. [Изм. 187]

Член 52

Програмни органи по Interreg и техните функции

1.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, позволяват на управляващия орган на програмата да изпълнява функциите си на тяхната съответна територия или определят национален орган като звено за контакт на управляващия орган или национален администратор за извършване на проверки на управлението, както е предвидено в [член 68, параграф 1, буква а)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], на тяхната съответна територия.

2.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, позволяват на одитния орган на програмата да изпълнява функциите си на тяхната съответна територия или определят национален одитен орган или структура, който (която) е функционално независим(а) от националния орган.

3.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, могат да изпращат служители в съвместния секретариат на програмата или със съгласието на управляващия орган да откриват клон на съвместния секретариат на тяхната своята територия, или и двете. [Изм. 188]

4.  Националният орган или структура, равностойна на длъжностното лице за комуникацията на програмата по Interreg, както е предвидено в член 35, параграф 1, може да оказва подкрепа на управляващия орган и партньорите в съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ по отношение на задачите, предвидени в член 35, параграфи 2—7. [Изм. 189]

Член 53

Методи на управление

1.  Външните трансгранични програми по Interreg, подпомагани както от ЕФРР, така и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави или партньорски държави.

Програмата PEACE PLUS се изпълнява при споделено управление както в Ирландия, така и в Обединеното кралство.

2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават принос вноски от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави или, партньорски държави, участващи ОСТ или, по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране. [Изм. 190]

3.  Програмите по компонент 3 на Interreg, които съчетават принос от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват по един от следните начини:

а)  при споделено управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава или, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация; [Изм. 191]

б)  при споделено управление само в държавите членки и във всяка участваща трета държава или, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация, по отношение на разходи от ЕФРР извън Съюза за една или повече операции, докато приносът вноските от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране се управлява се управляват при непряко управление; [Изм. 192]

в)  при непряко управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава или, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация. [Изм. 193]

Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление, се изисква предварително споразумение между съответните държави членки и региони и се прилага член 60. [Изм. 194]

3a.   Могат да бъдат отправени съвместни покани за представяне на предложения за мобилизиране на финансиране от двустранни или многонационални програми по ИСРМС и ЕТС, ако съответните управляващи органи се договорят да направят това. В съдържанието на поканата се посочва неговият географски обхват и очакваният му принос за постигане на целите на съответните програми. Управляващите органи решават дали за поканата се прилагат правилата за ИСРМС или правилата за ЕТС. Те могат да решат да назначат „водещ управляващ орган“, който да отговаря за задачите по управление и контрол, свързани с поканата. [Изм. 195]

Член 54

Допустимост

1.  Чрез дерогация от член [57, параграф 2] от Регламент (ЕС) [нов РОР], даден разход е допустим за подпомагане от инструменти на ЕС за външно финансиране, ако той е направен от партньор или частен партньор по операции за ПЧП в подготовката и изпълнението на операции по Interreg след 1 януари 2021 г. и е платен след датата на сключване на споразумението за финансиране със съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ.

При все това разходите за техническа помощ, управлявани от програмни органи със седалище в държава членка, са допустими от 1 януари 2021 г., дори когато се заплащат за действия, изпълнени в полза на трети държави, партньорски държави или ОСТ.

2.  Когато по програма по Interreg се подбират операции въз основа на покани за представяне на предложения, тези покани може да включват заявления за финансиране от инструменти на ЕС за външно финансиране, дори ако са стартирали преди подписването на съответното споразумение за финансиране и операциите може вече да са избрани преди тези дати.

Управляващият орган обаче може да не предостави документа, предвиден в член 22, параграф 6, преди тези дати.

Член 55

Големи инфраструктурни проекти

1.  Програмите по Interreg съгласно настоящия раздел може да подпомагат „големи инфраструктурни проекти“ в смисъл на операции, включващи набор от строителни работи, дейности или услуги, предназначени за изпълнението на неделима функция, точна по своето естество, преследваща ясно определени цели от общ интерес за целите на изпълнението на инвестициите за постигането на трансгранично въздействие и ползи и при които е заделен дял от бюджета от най-малко 2 500 000 EUR за придобиването на инфраструктура.

2.  За всеки бенефициер, който изпълнява голям инфраструктурен проект или част от него, се прилагат действащите правила за възлагане на обществени поръчки.

3.  Когато в дневния ред на заседанието на мониторинговия комитет или, когато е приложимо, на управителния комитет е изборът на един или повече големи инфраструктурни проекти, управляващият орган предава концептуална бележка за всеки такъв проект на Комисията най-късно два месеца преди датата на заседанието. Концептуалната бележка се състои максимум от три пет страници и съдържа име, местоположение, бюджет, водещ партньор и партньори, както и основни цели и предвидена престация, и освен това включва надежден бизнес план, който доказва, че проектът или продължаването на проекта са осигурени, дори без предоставяне на средства по Interreg. Ако концептуалната бележка относно един или повече големи инфраструктурни проекти не е предадена на Комисията в рамките на посочения срок, Комисията може да поиска председателят на мониторинговия комитет или на управителния комитет да отстрани съответните проекти от дневния ред на заседанието. [Изм. 196]

Член 56

Възлагане

1.  Когато изпълнението на дадена операция изисква възлагане на обществени поръчки за услуги, доставки или строителни работи на бенефициер, се прилагат следните правила:

а)  когато бенефициерът е възлагащ орган или възложител по смисъла на законодателството на Съюза, приложимо към процедурите за възлагане на обществени поръчки, той прилага националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети във връзка със законодателството на Съюза;

б)  когато бенефициерът е публичен орган на партньорска държава по ИПП III или ИСРМС, чието съфинансиране се прехвърля на управляващия орган, той може да приложи националните законови, подзаконови и административни разпоредби, при условие че споразумението за финансиране го позволява и че поръчката се възлага по икономически най-изгодната оферта или, ако е целесъобразно, по офертата с най-ниската цена, като се избягват всякакви конфликти на интереси.

2.  За възлагане на поръчки за стоки, строителни работи или услуги във всички случаи, различни от тези, посочени в параграф 1, се прилагат процедурите за възлагане на обществена поръчка съгласно членове [178] и [179] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] и глава 3 от приложение 1 (точки 36—41) към същия регламент.

Член 57

Финансово управление

Решенията на Комисията за одобряване на програми по Interreg, подпомагани и от инструмент на ЕС за външно финансиране, отговарят на необходимите изисквания, за да представляват решения за финансиране по смисъла на член [110, параграф 2] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus].

Член 58

Сключване на споразумения за финансиране при споделено управление

1.  С оглед на прилагането на програма по Interreg в трета държава, партньорска държава или ОСТ в съответствие с член [112, параграф 4] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], се сключва споразумение за финансиране между Комисията, представляваща Съюза, и всяка участваща трета държава, партньорска държава или ОСТ, представена в съответствие с нейната национална правна рамка.

2.  Всяко споразумение за финансиране се сключва не по-късно от 31 декември на годината, следваща годината, в която е поето бюджетното задължение за първи път, и се счита за сключено на датата, на която го е подписала последната страна по него.

Всяко споразумение за финансиране влиза в сила на датата,

а)  на която е подписано от последната страна по него; или

б)  когато третата държава, партньорската държава или ОСТ завърши процедурата, необходима за ратифициране съгласно своята национална правна рамка, и информира за това Комисията.

3.  Когато дадена програма по Interreg включва повече от една трета държава, партньорска държава или ОСТ, се подписва поне едно споразумение за финансиране от двете страни преди тази дата. Другите трети държави, партньорски държави или ОСТ могат да подпишат своите съответни споразумения за финансиране не по-късно от 30 юни на втората година след годината, в която е поето бюджетното задължение за първи път.

4.  Държавата членка, която е домакин на управляващия орган на съответната програма по Interreg:

а)  може също да подпише споразумението за финансиране; или

б)  подписва на същата дата споразумение за изпълнение с всяка трета държава, партньорска държава или ОСТ, участваща в съответната програма по Interreg, в което се определят взаимните права и задължения във връзка с изпълнението му и финансовото управление.

При предаване на подписано копие от споразумението за финансиране или копие от споразумението за изпълнение на Комисията, държавата членка, която е домакин на управляващия орган, също така изпраща като отделен документ списък на планираните големи инфраструктурни проекти, както е определено в член 55, като посочва потенциалното наименование, местоположение, бюджет и водещ партньор по тях.

5.  Споразумението за изпълнение, подписано в съответствие с параграф 4, буква б), включва поне следните елементи:

а)  подробни договорености за плащанията;

б)  финансово управление;

в)  съхраняване на информация;

г)  задълженията за докладване;

д)  проверки, контрол и одит;

е)  нередности и събиране на средства.

6.  Когато държавата членка, която е домакин на управляващия орган на програмата по Interreg, реши да подпише споразумение за финансиране в съответствие с параграф 4, буква а), това споразумение за финансиране се счита за средство за изпълнение на бюджета на Съюза в съответствие с Финансовия регламент, а не за международно споразумение, както е посочено в членове 216—219 от ДФЕС.

Член 59

Принос на трети държави, партньорски държави или ОСТ, различен от съфинансиране

1.  Когато трета държава, партньорска държава или ОСТ прехвърля на управляващия орган финансов принос по програмата по Interreg, различен от нейното съфинансиране за подпомагане от Съюза за програмата по Interreg, правилата относно този финансов принос се съдържат в следния документ:

а)  ако държавата членка подпише споразумението за финансиране съгласно член 58, параграф 4, буква а) — в отделно споразумение за изпълнение, подписано между държавата членка, която е домакин на управляващия орган, и третата държава, партньорската държава или ОСТ или пряко между управляващия орган и компетентния орган на третата държава, партньорската държава или ОСТ;

б)  ако държавата членка подпише споразумение за изпълнение съгласно член 58, параграф 4, буква б), в едно от следните:

i)  отделна част от същото споразумение за изпълнение; или

ii)  допълнително споразумение за изпълнение, подписано между същите страни, посочени в буква а).

За целите на буква б), подточка i) от първата алинея, части от споразумението за изпълнение могат, когато е приложимо, да обхващат както прехвърления финансов принос, така и подпомагането от Съюза за програмата по Interreg.

2.  Споразумението за изпълнение по параграф 1 съдържа най-малко елементите, свързани със съфинансирането на третата държава, партньорската държава или OCT, изброени в член 58, параграф 5.

Освен това то съдържа следните два елемента:

а)  размера на допълнителния финансов принос;

б)  предвиденото използване и условията за използване, включително условията за кандидатстване за този допълнителен принос.

3.  По отношение на програмата PEACE PLUS финансовият принос за дейности на Съюза, идващ от Обединеното кралство под формата на външни целеви приходи, както е посочено в [член 21, параграф 2, буква д)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], съставлява част от бюджетните кредити за функция 2 „Сближаване и ценности“, подтаван „Икономическо, социално и териториално сближаване“.

Този принос е предмет на специално споразумение за финансиране с Обединеното кралство в съответствие с член 58. Комисията и Обединеното кралство, както и Ирландия са страни по специалното споразумение за финансиране.

То се подписва преди началото на изпълнението на програмата, като по този начин се дава възможност на специалния орган за програмите на ЕС да приложи всички законодателни актове на Съюза за изпълнението на програмата.

ГЛАВА IX

Специални разпоредби за прякото и непрякото управление

Член 60

Сътрудничество в най-отдалечените региони

1.  Когато след консултация със заинтересованите страни, цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление в съответствие с член 53, параграф 3, буква б) или в), задачите, свързани с изпълнението на бюджета, се възлагат на една от организациите, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], по-специално на такава организация със седалище в участваща държава членка, включително управляващия орган на съответната програма по Interreg. [Изм. 197]

2.  В съответствие с [член 154, параграф 6, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], Комисията може да реши да не изисква предварителна оценка, както е посочено в параграфи 3 и 4 от същия член, когато задачите, свързани с изпълнението на бюджета, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], се възлагат на управляващ орган на програма по Interreg в най-отдалечените региони съгласно член 37, параграф 1 от настоящия регламент и в съответствие с член [65] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

3.  Когато задачите по изпълнението на бюджета, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент [FR-Omnibus], се възлагат на организация от държава членка, се прилага член [157] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus].

4.  Когато дадена програма или действие, съфинансирани от един или повече инструменти за външно финансиране, се изпълнява от трета държава, партньорска държава или ОСТ, или от някоя от другите организации, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] или посочени в Регламент (ЕС) [ИСРМС] или Решение [Решение за ОСТ] на Съвета, или и двете, се прилагат съответните правила за тези инструменти, по-специално глави I, III и V от дял II от Регламент (ЕС) [ИСРМС].

Член 61

Междурегионални иновационни инвестиции

По инициатива на Комисията ЕФРР може да предоставя подпомагане за междурегионалните иновационни инвестиции, както е посочено в член 3, параграф 5, които обединяват изследователите, предприятията, гражданското общество и публичните администрации, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, установени на национално или регионално равнище. [Изм. 198]

Член 61а

Освобождаване от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС

Комисията може да обяви, че помощта за проекти, подпомагани от ЕС в рамките на европейското териториално сътрудничество, е съвместима с вътрешния пазар и не подлежи на изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от ДФЕС. [Изм. 199]

ГЛАВА X

Заключителни разпоредби

Член 62

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, параграф 6, се предоставя на Комисията от [един ден след публикуването = дата на влизане в сила] до 31 декември 2027 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 16, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 63

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член [108, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 64

Преходни разпоредби

Регламент (ЕС) № 1299/2013 или всеки акт, приет на негово основание, продължава да се прилага по отношение на програмите и операциите, подпомагани от ЕФРР за програмния период 2014—2020 г.

Член 65

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОГРАМИТЕ ПО INTERREG

CCI

[15 знака]

Наименование

[255]

Версия

 

Първа година

[4]

Последна година

[4]

Допустими от

 

Допустими до

 

Номер на решението на Комисията

 

Дата на решението на Комисията

 

Номер на решението за изменение на програмата

[20]

Дата на влизане в сила на решението за изменение на програмата

 

Региони по NUTS в рамките на програмата

 

Компонент на Interreg

 

1.  Програмна стратегия: основни предизвикателства пред развитието и отговори на политиката

1.1.  Програмен район (не се изисква за програмите по компонент 4 на Interreg)

Позоваване: член 17, параграф 4, буква а), член 17, параграф 9, буква а)

Текстово поле [2 000]

1.2.  Обобщение на основните общи предизвикателства, като се вземат предвид икономическите, социалните и териториалните различия, съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане, извлечените поуки от опита в миналото и макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато програмният район в своята цялост или частично попада в обхвата на една или няколко стратегии.

Позоваване: член 17, параграф 4, буква б), член 17, параграф 9, буква б)

Текстово поле [50 000]

1.3.  Обосновка за избраните цели на политиката и специфичните цели на Interreg, съответните приоритети, специфични цели и форми на подпомагане, разглеждане, когато е целесъобразно, на липсващите връзки в трансграничната инфраструктура

Позоваване: член 17, параграф 4, буква в)

Таблица 1

Избрана цел на политиката или избрана специфична цел на Interreg

Избрана специфична цел

Приоритет

Обосновка на избора

 

 

 

[2 000 за цел]

2.  Приоритети [300]

Позоваване: член 17, параграф 4, букви г) и д)

2.1.  Наименование на приоритета (повтаря се за всеки приоритет)

Позоваване: член 17, параграф 4, буква г)

Текстово поле: [300]

[ ]Това е приоритет в съответствие с прехвърляне съгласно член 17, параграф 3

2.1.1.   Специфична цел (повтаря се за всяка избрана специфична цел, за приоритети, различни от техническа помощ)

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д)

2.1.2   Съответни видове дейности, включително списък на планираните операции от стратегическо значение, и очакваният им принос за тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато е целесъобразно

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д), подточка i), член 17, параграф 9, буква в), подточка ii)

Текстово поле [7000]

Списък на планираните операции от стратегическо значение

Текстово поле [2000]

За програмите по компонент 4 на Interreg:

Позоваване: член 17, параграф 9, буква в), подточка i)

Определяне на един-единствен бенефициер или ограничен списък на бенефициерите и процедурата за отпускане на средства

Текстово поле [7000]

2.1.3   Показатели

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д), подточка ii), член 17, параграф 9, буква в), подточка iii)

Таблица 2: Показатели за крайните продукти

Приоритет

Специфична цел

ID

[5]

Показател

Мерна единица

[255]

Етапна цел (2024 г.)

[200]

Крайна цел (2029 г.)

[200]

Таблица 3: Показатели за резултатите

Приоритет

Специфична цел

ID

Показател

Мерна единица

Базови стойности

Референтна година

Крайна цел (2029 г.)

Източник на данните

Забележки

2.1.4   Основните целеви групи

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д), подточка iii), член 17, параграф 9, буква в), подточка iv)

Текстово поле [7000]

2.1.5   Конкретни целеви територии, включително планираното използване на интегрирани териториални инвестиции (ITI), водено от общностите местно развитие (CLLD) или други териториални инструменти

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д), подточка iv)

Текстово поле [7000]

2.1.6   Планирано използване на финансови инструменти

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д), подточка v)

Текстово поле [7000]

2.1.7   Ориентировъчно разпределение на програмираните средства в зависимост от вида на интервенцията

Позоваване: член 17, параграф 4, буква д), подточка vi), член 17, параграф 9, буква в), подточка v)

Таблица 4: Измерение 1 — Област на интервенция

Приоритет №

Фонд

Специфична цел

Код

Сума (EUR)

Таблица 5: Измерение 2 — Форма на финансиране

Приоритет №

Фонд

Специфична цел

Код

Сума (EUR)

Таблица 6: Измерение 3 — Териториален механизъм за изпълнение и териториална насоченост

Приоритет №

Фонд

Специфична цел

Код

Сума (EUR)

2.T. Приоритет за техническа помощ

Позоваване: член 17, параграф 4, буква е) от Регламента за ЕТС

Текстово поле [8000]

Приоритет №

Фонд

Код

Сума (EUR)

3.  Финансов план

Позоваване: член 17, параграф 4, буква ж)

3.1   Финансови бюджетни кредити по години

Позоваване: член 17, параграф 4, буква ж), подточка i), член 17, параграф 5, буква а), подточки i)—iv)

Таблица 7

Фонд

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

ЕФРР

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП III ТГС(25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансгранично сътрудничество за съседство(26)

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП III(27)

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСРМС(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ Гренландия(29)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ(30)

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства от Interreg(31)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Общо бюджетни кредити по фонд и национално съфинансиране

Позоваване: член 17, параграф 4, буква ж), подточка ii), член 17, параграф 5, буква а), подточки i)—iv), член 17, параграф 5, буква б)

Таблица 8*

ЦП № или ТП

Приоритет

Фонд

(което е приложимо)

Основа за изчисляване на подкрепата от ЕС (общо или публична)

Финансов принос на ЕС

а)

Национален финансов принос

(б) = (в) + (г)

Индикативно разпределение на националния принос

Общо

(д) = (а) + (б)

Процент на съфинансиране

(е) = (a)/(д)

Финансов принос от трети държави

(за информация)

Национален публичен

(в)

Национален частен

(г)

 

Приоритет 1

ЕФРР

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП III ТГС(32)

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансгранично сътрудничество за съседство(33)

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП III(34)

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСРМС(35)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ Гренландия(36)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ(37)

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства от Interreg(38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 2

(средства както по-горе)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

Всички фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕФРР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП III ТГС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансгранично сътрудничество за съседство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСРМС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ Гренландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства от Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

Всички фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

*Преди средносрочния преглед тази таблица включва само сумите за годините 2021—2025 г.

4.  Предприети действия за привличане на съответните партньори в подготовката на програмата по Interreg и ролята на тези партньори по програмата в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата

Позоваване: член 17, параграф 4, буква з)

Текстово поле [10 000]

5.  Подход към комуникацията и видимостта на програмата по Interreg, включително планирания бюджет

Позоваване: член 17, параграф 4, буква и)

Текстово поле [10 000]

6.   Разпоредби за прилагане

6.1.   Програмни органи

Позоваване: член 17, параграф 7, буква а)

Таблица 10

Програмни органи

Наименование на институцията [255]

Име на лицето за контакт [200]

Електронна поща [200]

Управляващ орган

 

 

 

Национален орган (за програми с участващи трети държави, ако е целесъобразно)

 

 

 

Одитен орган

 

 

 

Група одитори представители (за програми с участващи трети държави, ако е целесъобразно)

 

 

 

Организация, на която ще се превеждат средствата от Комисията

 

 

 

6.2.   Процедура за създаване на съвместен секретариат

Позоваване: член 17, параграф 7, буква б)

Текстово поле [3500]

6.3   Разпределяне на задълженията между участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави и отвъдморски страни и територии, в случай на финансови корекции, наложени от управляващия орган или Комисията

Позоваване: член 17, параграф 7, буква в)

Текстово поле [10 500]

ДОПЪЛНЕНИЯ

—  Карта на програмния район

—  Възстановяване на допустимите разходи на държавите членки от Комисията въз основа на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки

—  Финансиране, което не е свързано с разходи

Допълнение 1: Карта на програмния район

Допълнение 2: Възстановяване на допустимите разходи на държавите членки от Комисията въз основа на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки

Възстановяване на допустимите разходи на държавите членки от Комисията въз основа на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки

Образец за представяне на данните за разглеждане от Комисията

(член 88 от РОР)

Дата на внасяне на предложението

 

Настояща версия

 

A.   Обобщение на основните елементи

Приоритет

Фонд

Прогнозен дял от общия размер на разпределените финансови средства в рамките на приоритета, за който ще се прилагат варианти за опростено отчитане на разходите, в % (приблизителна оценка)

Вид операция/видове операции

Съответно(и) наименование(ия) на показателя(ите)

Мерна единица на показателя

Вид варианти за опростено отчитане на разходите (стандартна таблица на единичните разходи, еднократни суми или единни ставки)

Съответни стандартни таблици на единичните разходи, еднократни суми или единни ставки

 

 

 

Код

Описание

Код

Описание

 

 

 

Б.  Подробности за типа операция (попълва се за всеки тип операция)

Управляващият орган получавал ли е подкрепа от външно дружество за определяне на опростените разходи по-долу?

Ако отговорът е „да“, моля, посочете кое външно дружество: Да/Не — Наименование на външното дружество

Типове операции:

1.1.  Описание на типа операция

 

1.2  Приоритет/специфична(и) цел(и)

 

1.3  Наименование на показателя(39)

 

1.4  Мерна единица на показателя

 

1.5  Стандартни таблици на единичните разходи, еднократните суми или единните ставки

 

1.6  Размер

 

1.7  Категории разходи, обхванати от единичните разходи, еднократните суми или единните ставки

 

1.8  Тези категории разходи покриват ли всички допустими разходи за операцията? (ДА/НЕ)

 

1.9  Метод на корекция

 

1.10  Проверка на метода за достигане до мерната единица

—  опишете какви документи ще бъдат използвани, за да се провери достигането до мерната единица

—  опишете какво ще бъде проверено по време на проверките на управлението (включително на място), и от кого

—  опишете какви мерки са предприети за събиране и съхраняване на данните/документите

 

1.11  Възможни порочни стимули или проблеми, дължащи се на този показател, как те могат да бъдат смекчени и очакваното ниво на риска

 

1.12  Обща сума (на национално ниво и на ниво ЕС), която се очаква да бъде възстановена

 

В: Изчисляване на стандартната таблица на единичните разходи, еднократните суми или единните ставки

1.   Източник на данните, използвани за изчисляване на стандартната таблица на единичните разходи, еднократните суми или единните ставки (кой е генерирал, събрал и записал данните; къде се съхраняват данните; крайни срокове; валидиране и др.):

2.   Моля, уточнете защо предложените метод и изчисление са подходящи за типа операция:

3.   Моля, посочете как са били направени изчисленията, включително и допускането по отношение на качеството или количествата. Когато е приложимо, следва да се използват статистически данни и референтни стойности, и да се приложат към настоящото приложение във формат, позволяващ употребата им от Комисията.

4.  Моля, обяснете как сте гарантирали, че само допустимите разходи са включени в изчислението на стандартната таблица на единичните разходи, еднократните суми или единните ставки;

5.  Оценка на одитния(те) орган(и) на методиката на изчисление и на размера, както и на механизмите, осигуряващи проверката, качеството, събирането и съхранението на данните:

Допълнение 3: Финансиране, което не е свързано с разходи

Образец за представяне на данните за разглеждане от Комисията

(член 89 от РОР)

Дата на внасяне на предложението

 

Настояща версия

 

A.   Обобщение на основните елементи

Приоритет

Фонд

Сумата, покрита от финансирането, което не е свързано с разходи

Вид операция/видове операции

Условия, които трябва да бъдат изпълнени/резултатите, които трябва да бъдат постигнати

Съответно(и) наименование(ия) на показателя(ите)

Мерна единица на показателя

 

 

 

 

 

Код

Описание

 

Общ обхванат размер

 

 

 

 

 

 

 

Б.  Подробности за типа операция (попълва се за всеки тип операция)

Типове операции:

1.1.  Описание на типа операция

 

1.2  Приоритет/специфична(и) цел(и)

 

1.3  Условия, които трябва да бъдат изпълнени, или резултати, които трябва да бъдат постигнати

 

1.4  Краен срок за изпълнение на условията или постигане на резултатите

 

1.5  Определяне на показателя за престациите

 

1.6  Мерна единица на показателя за престациите

 

1.7  Междинни престации (ако е приложимо), които водят до възстановяване на разходи от страна на Комисията с график за възстановяване на разходите

Междинни престации

Дата

Суми

1.8  Обща сума (включително финансиране от ЕС и национално финансиране)

 

1.9  Метод на корекция

 

1.10  Проверка на постигането на резултат или условие (и, когато е приложимо, междинни престации)

—  опишете какви документи ще бъдат използвани, за да се провери постигането на резултата или изпълнението на условието

—  опишете какво ще бъде проверено по време на проверките на управлението (включително на място) и от кого

—  опишете какви мерки са предприети за събиране и съхраняване на данните/документите

 

1.11  Мерки за осигуряване на одитна следа

Моля, посочете органа/органите, отговарящи за тези мерки.

 

(1)ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 116.
(2)ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 137.
(3) Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г.
(4)[Референтни данни].
(5)[Референтни данни].
(6)Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534, 20.9.2017 г.).
(7)Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).
(8)Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ — COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.
(9)Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).
(11)Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).
(12)Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).
(13)Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).
(14)Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017)0623 от 24.10.2017 г.
(15) Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).
(16)Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).
(17)Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 45).
(18)[Референтни данни].
(19)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(20) Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).
(21) Насоки за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1).
(22)Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
(23)Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).
(24)Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., ст. 1).
(25)Компонент 1, външно трансгранично сътрудничество
(26)Компонент 1, външно трансгранично сътрудничество
(27)Компоненти 2 и 4
(28)Компоненти 2 и 4
(29)Компоненти 2 и 4
(30)Компоненти 3 и 4
(31)ЕФРР, ИПП III, или ИСРМС или ПОСТ, като единична сума по компоненти 2 и 4
(32)Компонент 1, външно трансгранично сътрудничество
(33)Компонент 1, външно трансгранично сътрудничество
(34)Компоненти 2 и 4
(35)Компоненти 2 и 4
(36)Компоненти 2 и 4
(37)Компоненти 3 и 4
(38)ЕФРР, ИПП III, или ИСРМС или ПОСТ, като единична сума по компоненти 2 и 4
(39)Няколко допълнителни показатели (например един показател за крайния продукт и един показател за резултатите) са възможно за един тип операция. В тези случаи полета 1.3—1.11 следва да се попълнят за всеки показател.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност