Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0199(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0470/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0470/2018

Viták :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
A szavazatok indokolása
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Elfogadott szövegek
PDF 504kWORD 172k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0374),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 178. cikkére, 209. cikkének (1) bekezdésére, 212. cikkének (2) bekezdésére, valamint 349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0229/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19 véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire (A8-0470/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 440., 2018.12.6., 116. o.
(2) HL C 86., 2019.3.7., 137. o.
(3) Ez az álláspont megfelel a 2019. január 16-án elfogadott módosításoknak (Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0021).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0199

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 178. cikkére, 209. cikke (1) bekezdésére, 212. cikke (2) bekezdésére és 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. E cikk, valamint az EUMSZ 174. cikkének második és harmadik bekezdése értelmében az ERFA feladata, hogy hozzájáruljon a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbözőségek csökkentéséhez, és csökkentse a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók elmaradottságát, amelyek között különös figyelmet kell szentelni bizonyos kategóriákba tartozó régióknak a vidéki régiók, az ipari átmenet által jellemzett területek, amelyek között a határokon átnyúló régiók kifejezetten fel vannak tüntetveaz alacsony népsűrűségű régiók, a szigetek és a hegyvidéki régiók elmaradottságát. [Mód. 1]

(2)  Az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új CPR] rendelet(4) közös rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és bizonyos más alapokra vonatkozóan, az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új ERFA] rendelet(5) pedig az ERFA támogatás egyedi célkitűzéseire és hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. Az európai területi együttműködési célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – amelynek keretében egy vagy több tagállam és régióik határokon átnyúló együttműködése valósul meg – egyedi rendelkezések elfogadása vált szükségessé a hatékony programozás tekintetében, amely magában foglalja a technikai segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket. [Mód. 2]

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa a szövetkezeteket és az Unió területének harmonikus fejlődését, és csökkentse a meglévő egyenlőtlenségeket, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést. E folyamat során figyelembe kell venni a többszintű kormányzás és a partnerség elvét, valamint meg kell erősíteni a helyi alapú megközelítést. [Mód. 3]

(3a)  Az Interreg különböző elemeinek hozzá kell járulniuk a 2015. szeptemberben elfogadott fenntartható fejlesztési menetrendben 2030-ra vonatkozóan megfogalmazott fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. [Mód. 4]

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének(6) („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen Ezért a határokon átnyúló elemnek a szárazföldi határokon történő együttműködésre kell korlátozódnia, tartalmaznia kell a szárazföldi vagy a tengeri határokon történő együttműködést pedig egyaránt, a transznacionális elembe kell beépíteni legkülső régiók együttműködésére vonatkozó új elem sérelme nélkül. [Mód. 5]

(5)  A határokon átnyúló elemnek is egy vagy több tagállam vagy régióik és egy vagy több, az Unión kívüli ország vagy régióik vagy egyéb terület közötti együttműködésre kell vonatkoznia. A belső és külső határokon átnyúló együttműködésnek a jelen rendelet keretében történő szabályozása a vonatkozó rendelkezések jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését kell, hogy eredményezze a tagállamok programhatóságai, valamint az Unión kívüli partnerhatóságok és kedvezményezettek számára a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest. [Mód. 6]

(6)  A transznacionális együttműködési és a tengeri együttműködési elem célja, hogy az Unió kohéziós politikájának prioritásaihoz kötődő integrált területi fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse az együttműködést, és magában kell foglalnia a tengeri határokon átnyúló együttműködést is a szubszidiaritás elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A transznacionális együttműködésnek ki kell terjednie az Unió kontinentális részének a nagyobb területeire, míg a tengeri együttműködésnek transznacionális területekre és adott esetben a tengeri medencék körüli területeket kell lefednie területekre, és integrálnia kell amelyek a tengeri határokon átnyúló együttműködést programok esetében meghaladják a 2014–2020 közötti programozási időszakban. A legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a korábbi tengeri határokon átnyúló együttműködés folytatásának egy nagyobb tengeri együttműködés keretében, különösen a lefedett terület, az együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a projekt partnerség követelményeinek meghatározásával, valamint alprogramok és egyedi irányító bizottságok létrehozásával földrajzi területet. [Mód. 7]

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülső régió elemet kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben, az egyéni sajátosságaikat figyelembe véve működhessenek együtt a szomszédos harmadik országokkal, a tengerentúli országokkal és területekkel vagy a regionális integrációs és együttműködési szervezetekkel. [Mód. 8]

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban egyrészt az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett pozitív tapasztalatok alapján, valamint másrészt pedig a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva az interregionális együttműködési elemnek konkrétabban kell összpontosítania a kohéziós politika hatékonyságának növelésére. Ezt az elemet ezért két programra kell korlátozni; egy programra abból a célból, hogy lehetővé tegyen minden fajta tapasztalatot, innovatív megközelítést a városok és régiók interregionális együttműködése – a tapasztalatcseréken és kapacitásépítést mindkét célkitűzés programjai számára, és támogassa a létrehozott („Európai területi együttműködés európai csoportosulásait, vagy azok létrehozását az Európai Parlament együttműködés” és a Tanács 1082/2006/EK rendelet(7) szerint, egy másik programra pedig a fejlődési irányzatok elemzésének fejlesztése céljából. Az Unió területén történő projektalapú együttműködést be kell építeni az interregionális innovációs beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái”(8) című közleményének megvalósításával, különösen a tematikus intelligens szakosodási platformok támogatása céljából olyan területeken, mint az energia, az ipari modernizáció vagy az agrár-élelmiszeripar. Végül pedig, a funkcionális városi területekre vagy városi területekre összpontosító integrált területi fejlesztést a programokon belül a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjain belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, az „Európai városi kezdeményezésben” koncentráltan kell kezelni. Az interregionális „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”) programjainak kapacitásépítésén keresztül – fontos eleme annak, hogy a kohéziós politika terén közös megoldásokat találjanak, és tartós partnerségeket alakítsanak ki. Ezért folytatni kell a meglévő programokat és különösen a projektalapú együttműködést, beleértve az európai területi együttműködési elemhez tartozó két programnak ki kell terjednie az egész Unióra, és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie csoportosulások és a makroregionális stratégiák támogatását. [Mód. 9]

(8a)   Az interregionális innovációs beruházásokra irányuló új kezdeményezésnek az intelligens szakosodáson kell alapulnia, és fehasználásával olyan területeken kell támogatni a tematikus intelligens szakosodási platformokat, mint az energia, az ipari modernizáció, a körforgásos gazdaság, a társadalmi innováció, a környezetvédelem vagy az élelmiszeripar, valamint segítséget kell nyújtani az intelligens szakosodási stratégiákban részt vevőknek az innováció fokozásában, illetve az innovatív termékek, folyamatok és ökoszisztémák európai piacra való eljuttatásában. A bizonyítékok azt mutatják, hogy az állandó rendszerszintű hibák továbbra is fennállnak az új technológiák (például a kulcsfontosságú alaptechnológiák) demonstrációjának tesztelési és validálási szakaszában, különösen ha az innováció abban áll, hogy innovatív értékláncokat teremtve integrálják a kiegészítő regionális specializációkat. Ez a hiba különösen kritikus jelentőségű a kísérleti fázis és a teljes körű piaci bevezetés közötti szakaszban. Néhány stratégiai technológiai és ipari területen a kkv-k jelenleg nem számíthatnak egy kiváló, nyitott és összekapcsolt páneurópai demonstrációs infrastruktúrára. Az interregionális együttműködési kezdeményezéshez tartozó programoknak ki kell terjednie az egész Európai Unióra, és a tengerentúli országok és területek, harmadik országok és régióik és regionális integrációs és együttműködési szervezetek, köztük a legkülső szomszédos régiók részvételére is nyitottnak kell lennie. Ösztönözni kell a régiók közötti innovációs beruházások és más releváns uniós programok – például az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020, a digitális piac és az egységes piaci program – közötti szinergiákat, mivel ezek felerősítik a beruházások hatását és jobb értéket biztosítanak a polgárok számára. [Mód. 10]

(9)  Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének közös objektív kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon. [Mód. 11]

(10)  Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol szükséges, ki kell alakítani – az együttműködés valamennyi dimenzióját az Unióval szomszédos harmadik országokkal, mivel az ilyen együttműködés fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, és annak a harmadik országgal határos tagállamok régiói számára haszonnal kell járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és az Unió külső finanszírozási eszközeinek, az IPA-nak IPA(10)-nak, az NDICI-nekNDICI(11)-nek és a TOTP-nekTOTP(12)-nek támogatnia kell a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés, a legkülső régiók együttműködése és az interregionális együttműködés programjait. Az ERFA-tól és az Unió külső finanszírozási eszközeitől származó támogatásnak a kölcsönösségen és az arányosságon kell alapulnia. Azonban az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében az ERFA támogatást legalább egyenértékű összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-CBC és a NDICI-CBC keretében, a vonatkozó jogi aktusban meghatározott legnagyobb összegtől függően, azaz az IPA III keretében a pénzügyi keretösszeg 3 %-áig, és a NDICI 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti Szomszédsági földrajzi program pénzügyi keretösszegének 4 %-áig. [Mód. 12]

(10a)   Különös figyelmet kell fordítani az Unió új külső határaivá váló régiókra, hogy biztosítsák a folyamatban lévő együttműködési programok megfelelő folytonosságát. [Mód. 13]

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség, valamint a regionális és helyi fejlődés előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben. [Mód. 14]

(12)  Az NDICI támogatás tekintetében az Uniónak a vele szomszédos országokkal különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az együttműködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek. Ennek a rendeletnek és az NDICI-nek ezért támogatnia kell az érintett makroregionális stratégiák belső és külső aspektusait. Ezek a kezdeményezések nagy stratégiai fontossággal bírnak, és érdembeli politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

(12a)  A szinergiák az Unió külső fellépéseivel és fejlesztési programjaival való kialakításának elő kell segítenie továbbá a maximális hatás biztosítását, mindeközben tiszteletben tartva a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciának az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében rögzített elvét. Az uniós politikák összehangolása kulcsfontosságú a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. [Mód. 15]

(13)  A 2010/427/EU tanácsi határozattal(13) összhangban továbbra is fontos figyelembe venni az EKSZ és a Bizottság szerepét a stratégiai programozás, valamint az ERFA és az NDICI által támogatott Interreg programok előkészítésében.

(14)  Az Unió legkülső régióinak egyedi helyzetét tekintve intézkedéseket kell elfogadni azon feltételekre feltételek javítására vonatkozóan, amelyek szerint ezek a régiók hozzájuthatnak a strukturális alapokhoz. Következésképpen e rendelet bizonyos rendelkezéseit a legkülső régiók sajátosságaihoz kell igazítani a szomszédaikkal harmadik országokkal és TOT-okkal folytatott együttműködés együttműködésük egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, figyelembe véve a Bizottság „Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című közleményét(14). [Mód. 16]

(14a)  E rendelet meghatározza annak lehetőségét, hogy TOT-ok is részt vehessenek az Interreg programokban. A TOT-ok hatékony hozzáférésének és részvételének megkönnyítése érdekében figyelembe kell venni azok sajátosságait és kihívásait. [Mód. 17]

(15)  Meg kell határozni az Interreg egyes elemeihez hozzárendelt erőforrásokat, beleértve az egyes tagállamok részesedését a határokon átnyúló együttműködésre, a transznacionális együttműködésre és a tengeri együttműködésre, a legkülső régiókkal folytatott együttműködésre és az interregionális együttműködésre szánt globális összegekből, valamint a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségeket az ezen elemek közötti rugalmasságot illetően. Tekintettel a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest a határokon átnyúló együttműködés részesedését csökkenteni kell, míg globalizációra, a munkahelyteremtést és a növekedést célzó, valamint a transznacionális együttműködés más régiókkal közös beruházásokra irányuló együttműködést azonban a régiók közös jellemzői és a tengeri együttműködés részesedését növelni kell a tengeri együttműködés integrálása miatt, és létre kell hozni egy ambíciói is – s nem feltétlenül a határok – kell, hogy meghatározzák, ezért az interregionális innovációs beruházásokra irányuló új, a legkülső régiók együttműködésére vonatkozó elemet kezdeményezéshez elegendő kiegészítő forrást kell rendelkezésre bocsátani a globális piaci helyzetre való reagáláshoz. [Mód. 18]

(16)  Az ERFA-ból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből származó támogatás leghatékonyabb felhasználása érdekében mechanizmust kell kialakítani a támogatás visszafizetésére olyan esetekben, amikor a külső együttműködési programokat nem lehet adaptálni vagy félbe kell szakítani azokat, beleértve a harmadik országokkal folytatott együttműködéseket, amelyek az Unió semelyik finanszírozási eszközéből nem kapnak támogatást. Ennek a mechanizmusnak a programok optimális működésének elérésére, és az ezen eszközök közötti lehető legnagyobb koordinációra kell törekednie.

(17)  Az ERFA az Interreg keretében a kohéziós politika egyedi célkitűzéseihez kell, hogy hozzájáruljon. A különböző tematikus célkitűzésekhez tartozó egyedi célkitűzések jegyzékét azonban hozzá kell igazítani az Interreg egyedi szükségleteihez, további egyedi célkitűzésekkel egészítve ki a „szociálisabb Európát a szociális jogok európai pillérének megvalósításával” elnevezésű politikai célkitűzést, az ESZA-típusú beavatkozások lehetővé tétele érdekében.

(18)  Figyelembe véve az Ír-sziget egyedi és specifikus jellegét, valamint szem előtt tartva a nagypénteki megállapodás szerinti észak-déli együttműködés megőrzését, az új PEACE PLUS határokon átnyúló programnak folytatódnia kell, és fel kell használnia az Írország és Észak-Írország határ menti megyéi között megvalósuló korábbi programok tapasztalatait. Figyelembe véve e célkitűzés gyakorlati fontosságát, ügyelni kell arra, hogy azokban az esetekben, amikor a program a béke és a megbékélés előmozdításán munkálkodik, az ERFA-nak hozzá kell járulnia az érintett régió társadalmi, gazdasági és regionális stabilitásához és az együttműködéshez, különösen a közösségek közötti kohézió előmozdítására irányuló fellépéseken keresztül. Tekintettel a program jellemzőire, azt integrált módon kell kezelni, úgy, hogy az Egyesült Királyság hozzájárulását külső címzett bevételként kell integrálni a programba. Ezenfelül az e rendeletben szereplő, a műveletek kiválasztására vonatkozó egyes szabályokat sem kellene alkalmazni e program esetében a békét és megbékélést támogató programok vonatkozásában. [Mód. 19]

(19)  Ennek a rendeletnek két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását, és egy olyan célkitűzést, amely olyan egyedi külső együttműködési kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, a védelem, a határátkelés irányítása és a migráció.

(20)  Az uniós támogatás nagyobbik részét korlátozott számú politikai célkitűzésre kell összpontosítani az Interreg hatásának a lehető legmagasabb szintre növelése érdekében. Erősíteni kell az Interreg elemei közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. [Mód. 20]

(21)  Az Interreg programok előkészítésére, jóváhagyására és módosítására, valamint a területi fejlesztésre, a műveletek kiválasztására, a nyomon követésre és az értékelésre, a programhatóságokra, a műveletek auditálására, az átláthatóságra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az (EU) [új CPR] rendeletben foglalt rendelkezésekhez képest az Interreg programok sajátosságaihoz kell igazítani. Ezen egyedi rendelkezéseknek egyszerűeknek és egyértelműeknek kell lenniük a túlszabályozás, illetve a tagállamokra és a kedvezményezettekre nehezedő további adminisztratív terhek elkerülése érdekében. [Mód. 21]

(22)  A ténylegesen közös és együttműködés tárgyát képező, bevonni szándékozott műveletek kritériumaira, az Interreg műveleten belüli partnerségre és a vezető partner kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések, amelyek a 2014–2020 közötti programozási időszak során meghatározásra kerültek, továbbra is érvényben maradnak. Azonban az Interreg-partnereknek mind együtt kell működniük a négy dimenzióban (fejlesztés fejlesztésben és a végrehajtásban, megvalósítás, valamint a személyzet és finanszírozás) együtt kell működniük, terén vagy a finanszírozásban, vagy mindkettőben a legkülső régiók együttműködése keretében pedig a négy közül három dimenzióban, mivel az ERFA-tól származó támogatást és az Uniótól származó külső finanszírozási eszközöket egyszerűbb lesz mind a programok, mind pedig a műveletek szintjén összevonni. [Mód. 22]

(22a)  A határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében az emberek közötti (P2P) és a kisméretű projektek fontos és sikeres eszközök a határ menti és határokon átnyúló akadályok leküzdésére, a helyi lakosság közötti kapcsolatok támogatására, valamint ezáltal a határ menti régiók és polgáraik egymáshoz való közelebb hozására. Az emberek közötti (P2P) és kisméretű projekteket számos különböző területen hajtanak végre, idetartozik a kultúra, a sport, a turisztika, az oktatás és a szakképzés, a gazdaság, a tudomány, a környezetvédelem és az ökológia, az egészségügy, a közlekedés és a szűkebb infrastruktúra, a közigazgatási együttműködés, a promóciós tevékenységek. Amint azt a Régiók Bizottságának „Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban” című véleménye(15) is rámutat arra, hogy az emberek közötti és a kisméretű projektek nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a határokon átnyúló együttműködési programok átfogó céljához. [Mód. 23]

(23)  Pontosítani kell Az Interreg megléte óta az irányadó szabályokat a emberek közötti és kisméretű projektek főként kis projektre vonatkozó alapok tekintetében, amelyek az Interreg megléte óta folyamatosan megvalósulnak vagy hasonló eszközök révén részesültek támogatásban, de amelyekre azonban soha nem vonatkoztak rájuk egyedi rendelkezések., Amint a Régiók Bizottságának véleménye „Emberek közötti és ezért pontosítani kell az irányadó szabályokat a kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban”(16) címmel rámutat, az ilyen kisprojekt alapok fontos szerepet játszanak projektre vonatkozó alapok tekintetében. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az emberek és intézmények közötti bizalomépítésben, nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a határokon átnyúló együttműködési programok átfogó céljához a határ menti akadályok leküzdése és kisméretű, illetve a helyi és regionális fejlesztési projektek hozzáadott értékét és előnyeit, valamint a határ menti területek és állampolgáraik integrálása révén. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a kis projektek finanszírozásának irányítását a végső kedvezményezettek számára, akik gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós alapokra pályázzanak, egy bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az egyszerűsített költség-opciók és az átalány összegek alkalmazását. [Mód. 24]

(24)  Az egynél több tagállam bevonása és az ebből következő magasabb igazgatási költségek miatt, beleértve a regionális kapcsolattartási pontokat (vagy „antennákat”) is, amelyek fontos kapcsolattartási pontként működnek azok számára, akik projektekre pályáznak, valamint projekteket hajtanak végre, és ezért közvetlen vonalat képeznek a közös titkárságokhoz vagy az illetékes hatóságokhoz, de különösen az ellenőrzések és a fordítás költségei miatt a technikai segítségnyújtási költségek felső határának megállapításakor magasabb összeget kell kijelölni, mint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási költségek ellensúlyozására a tagállamokat ösztönözni kell a közös projektek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. Továbbá a korlátozott uniós támogatású Interreg–programoknak vagy a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak bizonyos minimális összegű technikai segítségnyújtási összeget kell kapniuk a hatékony technikai segítségnyújtási tevékenységek elégséges finanszírozása érdekében. [Mód. 25]

(25)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, elkerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, különös tekintettel a tagállamokra háruló terhekre. Ezek a követelmények adott esetben magukban foglalhatnak mérhető indikátorokat, amelyek alapot nyújthatnak az Alapok területre gyakorolt hatásának értékeléséhez.

(25a)  Az adminisztratív terhek csökkentése során az (EU) .../... rendelet [új CPR] 77. cikkében említett, Interreg-programok irányítási és ellenőrzési rendszerére vonatkozó, javított megfelelő szabályozás előnyeinek hasznosítása érdekében köteles a Bizottság, a tagállamok és a régiók szorosan együttműködni. [Mód. 26]

(26)  A 2014–2020 közötti programozási időszak tapasztalatai alapján folytatni kell a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok egyértelmű hierarchiáját bevezető rendszer alkalmazását, fenntartva azt az elvet, miszerint a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat uniós szinten vagy egy Interreg program egészére vonatkozóan kell kialakítani, a különféle rendeletek, illetve a rendeletek és a nemzeti szabályok közötti esetleges ellentmondások és következetlenségek elkerülése érdekében. Az egy tagállam által elfogadott kiegészítő szabályokat, amelyek csak az adott tagállamban lévő kedvezményezettekre vonatkoznának, szigorúan a legkevesebbre kell korlátozni. E rendeletjavaslatba be kell illeszteni a Bizottság 2014–2020 közötti programozási időszakra elfogadott 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének(17) rendelkezéseit.

(27)  A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy az irányító hatósági funkciókkal Adott esetben a tagállamoknak egy új vagy adott esetben egy meglévő európai területi együttműködési csoportosulást bízzanak meg kell megbízniuk az irányító hatósági funkciókkal vagy azzal, vagy hogy hozzanak létre olyan csoportosulást, mint más határon átnyúló jogi testületek, amelyek felelősek egy alprogramért vagy egy integrált területi beruházásért, vagy egy vagy több kis projekt alapért vagy egyedüli partnerként járjanak el. A tagállamoknak lehetővé kell tenniük a helyi és regionális önkormányzatok és a különböző tagállamok közigazgatási szervei számára, hogy ilyen, jogi személyiséggel rendelkező együttműködési csoportosulásokat hozzanak létre, és be kell vonniuk a helyi és regionális önkormányzatokat azok működtetésébe. [Mód. 27]

(28)  A 2014–2020 közötti programozási időszakra kialakított fizetési láncot – azaz a Bizottságtól a vezető partnernek az igazoló hatóságon keresztül – folytatni kell a számviteli funkció keretében. Az uniós támogatást a vezető partnernek kell kifizetni, kivéve, ha ez a vezető partner és a többi partner között dupla átváltási díjat eredményezne az euróra történő átváltás, majd egy másik pénznemre történő visszaváltás miatt, vagy megfordítva. Ha nem rendelkeznek másként, a vezető partnernek gondoskodnia kell arról, hogy a többi partner teljes egészében és az összes partner által elfogadott határidőn belül megkapja az adott uniós alapból nyújtott hozzájárulás teljes összegét, ugyanolyan eljárás szerint, mint amely a vezető partnerre alkalmazandó. [Mód. 28]

(29)  A [pénzügyi salátarendelet (EU, Euratom) rendelet] [FR-Omnibus][63. cikkének (9) bekezdése] szerint az ágazatspecifikus szabályoknak figyelembe kell venniük az Európai Területi Együttműködési (Interreg) programok szükségleteit, különösen az auditálási funkció tekintetében. Az éves ellenőrzési véleményre, az éves ellenőrzési jelentésre és a műveletek auditálására vonatkozó rendelkezéseket ezért egyszerűsíteni kell, és inkább ezekhez az egynél több tagállam részvételével zajló programokhoz kell igazítani.

(30)  A szabálytalanságok miatti visszafizetés tekintetében meg kell határozni a pénzügyi felelősség egyértelmű láncolatát az egyedüli vagy egyéb partnerektől a vezető partneren keresztül, és az irányító hatóságtól a Bizottság részére. Rendelkezni kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) felelősségéről, ha az egyedüli vagy más partner vagy a vezető partner részéről a visszafizetés sikertelen, ami azt jelenti, hogy a tagállam fizeti vissza az irányító hatóság számára. Következésképpen az Interreg programok keretében nincs helye behajthatatlan összegeknek a kedvezményezettek szintjén. Azonban a szabályokat azonban pontosítani kell arra az esetre, ha egy tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem fizetne térítést az irányító hatóság számára. A vezető partner visszafizetési kötelezettségeit is pontosítani kell. Különösen Emellett a tekintetben, hogy visszafizetéssel kapcsolatos eljárásokat a monitoringbizottságnak kell meghatároznia és elfogadnia. Azonban az irányító hatóság ne kötelezhesse nem kötelezheti a vezető partnert jogi eljárás indítására másik országban. [Mód. 30]

(30a)   Helyénvaló ösztönözni a pénzügyi fegyelmet. Ugyanakkor a költségvetési kötelezettségvállalások felszabadítására vonatkozó mechanizmusoknak figyelembe kell venniük az Interreg programok és azok végrehajtásának bonyolultságát. [Mód. 31]

(31)  Annak érdekében, hogy többnyire közös szabályrendszert lehessen alkalmazni mind a részt vevő tagállamokban, mind pedig harmadik országokban, partnerországokban vagy tengeren túli országokban és területeken, a jelen rendeletnek harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek részvételére is vonatkoznia kell, kivéve ha a jelen rendelet egyedi fejezetében egyedi szabályokat határoz meg. Az Interreg-programhatóságokat meg lehet feleltetni harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek összehasonlítható hatóságainak. A kiadások elszámoltathatóságának kiindulópontját ahhoz kell kötni, hogy az érintett harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország és terület aláírja a finanszírozási megállapodást. A harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban és területen lévő kedvezményezettek számára történő beszerzésnek az Európai Parlament és a Tanács [új pénzügyi salátarendelet (EU, Euratom)] rendelete(18) szerinti, külső beszerzésre vonatkozó szabályokat kell követnie. Ki kell alakítani az eljárásokat a finanszírozási megállapodások megkötésére az egyes harmadik országokkal, partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal és területekkel, valamint az irányító hatóságok és az egyes harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek közötti megállapodások megkötésére az Unió külső finanszírozási eszközéből származó támogatás tekintetében, vagy abban az esetben, ha egy harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország és terület a társfinanszírozástól eltérő kiegészítő hozzájárulást ad át.

(32)  Bár a harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek részvételével folyó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani, a legkülső régiók együttműködése végrehajtható közvetett irányítás alatt. Egyedi szabályokat kell kialakítani arra vonatkozóan, hogy ezeket a programokat teljes egészében vagy részben közvetett irányítás alatt hajtják végre.

(33)  A 2014–2020 közötti programozási időszak során az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében a határokon átnyúló együttműködési programokon belüli nagy infrastruktúra projektek kapcsán szerzett tapasztalat alapján az eljárásokat egyszerűsíteni kell. A Bizottságnak azonban meg kell tartania bizonyos jogokat az ilyen projektek kiválasztására vonatkozóan.

(34)  A Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni az Interreg programok jegyzékének, és az egyes Interreg programoknak szóló uniós támogatásból származó globális összegek jegyzékének elfogadását és módosítását illetően, valamint az Interreg programokat, és azok módosításait jóváhagyó döntések elfogadását illetően. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(19) megfelelően kell gyakorolni. Bár ezek a törvények általános jellegűek, a tanácsadó eljárást kell alkalmazni, mivel azok a rendelkezéseket csak technikailag hajtják végre.

(35)  Az Interreg programok elfogadására vagy módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Adott esetben azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak adott esetben be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében. [Mód. 33]

(36)  A jelen rendelet bizonyos nem lényegi elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az Interreg programok modelljéről szóló melléklet módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(36a)  Az európai területi együttműködés előmozdítása az uniós kohéziós politika egyik fontos prioritása. Az európai területi együttműködési projektek során a kkv-k számára felmerült költségek támogatása a 651/2014/EU bizottsági rendelet(20) (általános csoportmentességi rendelet) értelmében már csoportmentességet élvez. A különböző méretű vállalkozások általi beruházásokra nyújtott regionális támogatásra vonatkozó különös rendelkezéseket a regionális támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás(21) és az általános csoportmentességi rendelet regionális támogatási szakasza is tartalmazza. A szerzett tapasztalatok fényében az európai területi együttműködési projektekhez nyújtott támogatásnak csak korlátozott hatást kell kifejtenie a tagállamok közötti a versenyre és kereskedelemre, ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára annak kinyilvánítását, hogy az ilyen támogatás összeegyeztethető a belső piaccal, és az európai területi együttműködés projektjeinek támogatására nyújtott finanszírozás csoportmentességben részesülhet. [Mód. 34]

(37)  Minthogy e rendelet célkitűzéseit, nevezetesen a tagállamok közötti, valamint a tagállamok, és harmadik országok, partnerországok vagy tengeren túli országok és területek közötti együttműködés előmozdítását a tagállamok nem tudják kielégítően végrehajtani, de azok uniós szinten jobban végrehajthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

i. szakasz

Tárgy, hatály és Interreg elemek

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozóan az Unión belüli tagállamok és régióik, illetve a tagállamok, és szomszédos régióik és harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek (TOT) vagy a regionális integrációs és együttműködési szervezetek, illetve a harmadik országoknak egy regionális szervezet részét képező csoportja közötti együttműködés előmozdítása céljából. [Mód. 35]

(2)  Ez a rendelet rögzíti továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott európai területi együttműködési célkitűzés programjainak (Interreg programok) hatékony programozásához szükséges rendelkezéseket, beleértve a műszaki segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

(3)  Az Interreg programok számára nyújtott támogatások tekintetében – az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA III), a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközből (NDICI) származó támogatás, és az (EU) xx/xx tanácsi határozat (TOTP) által programként meghatározott finanszírozás valamennyi TOT számára a 2021–2027 közötti időszakra – (a három eszköz együttesen: „az Unió külső finanszírozási eszközei”), ez a rendelet további egyedi célkitűzéseket határoz meg, valamint meghatározza ezeknek az alapoknak az Interreg programokba történő integrálását, harmadik országoknak, partnerországoknak, valamint tengerentúli országoknak és területeknek és azok régióinak támogathatósági kritériumait, és bizonyos egyedi végrehajtási szabályokat.

(4)  Az ERFA-ból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből (együttesen „az Interreg alapok”) az Interreg programoknak nyújtandó támogatás tekintetében ez a rendelet meghatározza az Interreg-specifikus célkitűzéseket és a szervezetet, továbbá a tagállamoknak, harmadik országoknak, partnerországoknak és tengerentúli országoknak és területeknek, valamint azok régióinak támogathatósági kritériumait, a pénzügyi forrásokat és azok allokációjának kritériumait.

(5)  Az Interreg programokra az (EU) [új CPR] rendelet és az (EU) [új ERFA] rendelet alkalmazandó, kivéve ha az említett rendeletek és a jelen rendelet kifejezetten eltérően rendelkezik, vagy ha az (EU) [új CPR] rendelet rendelkezései csak a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésre vonatkozhatnak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában az (EU) [új CPR] rendelet [2.] cikkében található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

1.  „IPA kedvezményezett”: az (EU) [IPA III] rendelet I. mellékletében felsorolt ország vagy terület;

2.  „harmadik ország”: olyan ország, amely nem az Unió tagállama, és nem kap támogatást az Interreg-alapokból;

3.  „partnerország”: IPA kedvezményezett, vagy az (EU) [NDICI] rendelet I. mellékletében felsorolt „Szomszédsági földrajzi terület” által lefedett ország vagy terület, és az Orosz Föderáció, és amely támogatást kap az Unió külső finanszírozási eszközeiből;

4.  „határokon átnyúló jogi személy”: egy Interreg programban részt vevő valamely ország törvényei szerint létrejött jogi személy, az eurorégiót is beleértve, feltéve, hogy legalább két részt vevő országból származó területi hatóságok vagy egyéb testületek hozták létre. [Mód. 36]

4a.  „regionális integrációs és együttműködési szervezet”: ugyanazon földrajzi terület államainak vagy régióinak csoportja, amelyek a közös érdekű kérdésekben szoros együttműködésre törekednek. [Mód. 37]

(2)  A jelen rendelet alkalmazásában, ahol az (EU) [új CPR] rendelet rendelkezései egy „tagállamra” hivatkoznak, azt úgy kell értelmezni, mint „az irányító hatóságnak helyet adó tagállam”, és ahol a rendelkezések „mindegyik tagállam”-ra vagy „tagállamok”-ra hivatkoznak, azt úgy kell értelmezni, mint „egy adott Interreg programban részt vevő tagállamok, és adott esetben harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek”.

A jelen rendelet alkalmazásában, ahol az (EU) [új CPR] rendelet rendelkezései az adott rendelet [1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában] felsorolt „Alapok”-ra vagy az ERFA-ra hivatkoznak, akkor ezt úgy kell értelmezni, mint ami magában foglalja az Unió érintett külső finanszírozási eszközét is.

3. cikk

Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) elemei

Az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei a következő elemeket kell, hogy támogassák:

1.  határokon átnyúló együttműködés szomszédos régiók között az integrált és harmonikus regionális fejlesztés elősegítése érdekében (1. elem): [Mód. 38]

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között; vagy [Mód. 39]

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között: [Mód. 40]

i.  IPA kedvezményezettek; vagy

ii.  a NDICI által támogatott partnerországok; vagy

iii.  az Orosz Föderáció, abból a célból, hogy lehetővé tegye részvételét az NDICI által is támogatott határokon átnyúló együttműködésben;

2.  transznacionális együttműködés és tengeri együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban, harmadik országokban és partnerországokban és Grönlandon és a tengerentúli országokban vagy területeken, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében („2. elem”; csak transznacionális együttműködésre történő hivatkozásnál: „2A. elem”; csak tengeri együttműködésre történő hivatkozásnál: „2B. elem”); [Mód. 41]

3.  legkülső régiók együttműködése egymás között és szomszédos harmadik országokkal vagy partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal vagy területekkel, vagy többel regionális integrációs és együttműködési szervezetekkel, vagy ezek közül többel, szomszédságukban regionális integrációjuk és harmonikus fejlődésük elősegítése céljából („3. elem”); [Mód. 42]

4.  interregionális együttműködés a kohéziós politika hatékonyságának megerősítésére („4. elem”) a következők ösztönzése révén:

a)  tapasztalatok, innovatív megközelítés és kapacitásépítés cseréje a következőkkel kapcsolatban:

i.  az Interreg programok végrehajtása;

ia.  a közös interregionális fejlesztési projektek végrehajtása; [Mód. 43]

ib.  szerte az Unióban a partnerek közötti kapacitásépítés az alábbiak vonatkozásában; [Mód. 44]

ii.  a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjainak végrehajtása, különösen legalább egy másik tagállamban lévő kedvezményezettekkel folytatott interregionális és transznacionális fellépések tekintetében;

iia.  a bevált gyakorlatok azonosítása és terjesztése azzal a céllal, hogy alapvetően a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés keretében megvalósuló operatív programok számára átadják ezeket a gyakorlatokat; [Mód. 45]

iib.  a fenntartható városfejlesztés bevált gyakorlatainak meghatározására, átadására és terjesztésére irányuló tapasztalatok cseréje, többek között a városi és vidéki területek közötti kapcsolatok vonatkozásában is; [Mód. 46]

iii.  európai területi együttműködési csoportosulások létrehozása, működtetése és alkalmazása;

iiia.  az (EU) .../... [a határokon átnyúló európai mechanizmusról szóló új rendelet] rendeletben említett határokon átnyúló európai mechanizmus létrehozása, működtetése és használata; [Mód. 47]

b)  fejlődési irányzatok elemzése a területi kohézió céljaival kapcsolatban.

5.  interregionális innovációs beruházások olyan interregionális innovációs projektek kereskedelmi alkalmazása és fellendítése révén, amelyekben megvan a lehetőség az európai értéklánc fejlesztésének ösztönzésére („5. elem”). [Mód. 48]

ii. szakasz

Földrajzi lefedettség

4. cikk

A határokon átnyúló együttműködés földrajzi lefedettsége

(1)  A határokon átnyúló együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régióknak az Unió harmadik országokkal vagy partnerországokkal közös valamennyi belső és külső szárazföldi vagy tengeri határa mentén található NUTS 3. szintű régióknak kell, hogy legyenek, a 2014–2020 közötti programozási időszak együttműködési területei koherenciájának és folyamatosságának biztosításához szükséges esetleges kiigazítások sérelme nélkül. [Mód. 49]

(2)  Azok a tengeri határokon lévő régiók, amelyeket a tengeren keresztül állandó összeköttetés kapcsol össze, szintén támogatandók a határokon átnyúló együttműködés keretében. [Mód. 50]

(3)  A belső határokon átnyúló együttműködés Interreg programjai magukba foglalhatnak Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő olyan régiókat, amelyek megfelelnek a NUTS 3. szintű régióknak, valamint Liechtensteint, Andorrát, és Monacót és San Marinót. [Mód. 51]

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régiók régióknak az adott partnerország NUTS 3. szintű régiói régióinak kell, hogy legyenek lenniük, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területek tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi szárazföldi vagy tengeri határ mentén. [Mód. 52]

5. cikk

A transznacionális és tengeri együttműködés földrajzi lefedettsége [Mód. 53]

(1)  A transznacionális és tengeri együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régiók az Unió egybefüggő funkcionális területeket lefedő NUTS 2. szintű régiói kell, hogy legyenek, a 2014–2020 közötti programozási időszak együttműködési területei koherenciájának és folyamatosságának biztosításához szükséges esetleges kiigazítások sérelme nélkül, figyelembe véve adott esetben a makroregionális stratégiákat vagy a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákat. [Mód. 54]

(2)  A transznacionális együttműködési és tengeri együttműködési Interreg programok a következőkre terjedhetnek ki: [Mód. 55]

a)  Izlandon, Norvégiában, Svájcban, az Egyesült Királyságban lévő régiók, valamint Liechtenstein, Andorra, Monaco és San Marino;

b)  Grönland a tengerentúli országok és területek a TOT-program által nyújtott támogatásban részesülnek; [Mód. 56]

c)  a Feröer szigetek;

d)  az IPA III vagy az NDICI kereteibe tartozó partnerországok régiói;

függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatást az uniós költségvetésből.

(3)  A 2. bekezdésben felsorolt régióknak, harmadik országoknak, partnerországoknak vagy partnerországoknak tengerentúli országoknak és területeknek NUTS 2. szintű régióknak, vagy NUTS besorolás hiányában azzal egyenértékű területeknek kell, hogy legyenek. [Mód. 57]

6. cikk

A legkülső régiók együttműködésének földrajzi lefedettsége

(1)  A legkülső régiók együttműködése tekintetében az EUMSZ 349. cikkének első bekezdésében felsorolt valamennyi régiót támogatnia kell az ERFA-nak.

(2)  A legkülső régiók Interreg programjai kiterjedhetnek a NDICI által támogatott szomszédos partnerországokra, vagy a TOTP által támogatott tengerentúli országokra és területekre vagy a regionális együttműködési szervezetekre, vagy mindkettőre ezek közül kettő vagy mindhárom kombinációjára. [Mód. 58]

7. cikk

Az interregionális együttműködés földrajzi lefedettsége és interregionális innovációs beruházások [Mód. 59]

(1)  Az Interreg program bármely 4. eleme tekintetében, vagy az 5. elembe tartozó interregionális innovációs beruházások tekintetében az ERFA-nak az Unió egész területét támogatnia kell, a legkülső régiókat is beleértve. [Mód. 60]

(2)  A 4. elem Interreg programjai kiterjedhetnek a 4., 5. és 6. cikkben említett harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek egészére vagy egy részére, függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatást az Unió külső finanszírozási eszközeitől. Harmadik országok akkor vehetnek részt ezekben a programokban, ha külső elkülönített bevételek formájában hozzájárulnak a finanszírozáshoz. [Mód. 61]

8. cikk

A támogatásban részesítendő Interreg programterületek jegyzéke

(1)  A 4., 5. és 6. cikk céljaira a Bizottságnak el kell fogadnia egy végrehajtási jogi aktust, amely rögzíti a támogatásban részesítendő Interreg programterületek jegyzékét, az egyes elemek és az egyes Interreg programok szerinti bontásban. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 63. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A külső határokon átnyúló Interreg programokat „Interreg IPA III CBC programokként”, illetve „Interreg Szomszédsági CBC programokként” kell felsorolni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusnak tartalmaznia kell az Unió azon NUTS 3. szintű régióinak felsorolását, amelyeket figyelembe vesznek valamennyi belső határnál folyó határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó ERFA allokációnál, és az Unió külső finanszírozási eszközei által lefedett külső határokat, valamint egy jegyzéket, amely meghatározza azon NUTS 3. szintű régiókat, amelyeket a 9. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett 2B elem keretében allokációs célból figyelembe vesznek. [Mód. 62]

(3)  Az Unión kívüli harmadik vagy partner országok vagy területek régióit, amelyek nem kapnak támogatást az ERFA-tól vagy az unió valamely külső finanszírozási eszközéből, szintén meg kell említeni az 1. bekezdésben említett jegyzékben.

iii. szakasz

Erőforrások és társfinanszírozási arányok

9. cikk

ERFA források az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) számára

(1)  Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 2021–2027 közötti programozási időszak során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a Kohéziós Alapból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló és az (EU) [új CPR] rendelet [102103. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott globális forrásokból 8 430 000 000 EUR-t 11 165 910 000 EUR-t (2018-as árak) tesznek ki. [Mód. 64]

(2)  Az (1) bekezdésben említett forrásokat forrásokból 10 195 910 000 EUR összeget (91,31%) a következőképpen kell allokálni: [Mód. 65]

a)  52,7 % (azaz összesen 4 440 000 000 7 540 000 000 EUR (67,16%) a határokon átnyúló együttműködés számára (1. elem); [Mód. 66]

b)  31,4 % (azaz összesen 2 649 900 000 1 973 000 000 EUR (17,68%) a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés számára (2. elem); [Mód. 67]

c)  3,2 % (azaz összesen 270 100 000 357 309 120 EUR (3,2%) a legkülső régiók együttműködése számára (3. elem); [Mód. 68]

d)  1,2 % (azaz összesen 100 000 000 365 000 000 EUR (3,2%) az interregionális együttműködés számára (4. elem). [Mód. 69]

e)  11,5 % (azaz összesen 970 000 000 EUR) az interregionális innovációs beruházások számára (5. elem). [Mód. 70]

(3)  A Bizottságnak minden tagállammal közölnie kell a globális összegekből való részesedését az 1., 2. és 3. elemre nézve, évenkénti bontásban.

A következő régiók lakosságának méretét kell kritériumként alkalmazni a tagállamonkénti bontáshoz:

a)  NUTS 3. szintű régiók az 1. elem tekintetében, a 2B elem tekintetében pedig azok a NUTS 3. szintű régiók, amelyek fel vannak sorolva a végrehajtási jogi aktusban a 8. cikk (2) bekezdésében; [Mód. 71]

b)  NUTS 2. szintű régiók a 2A és 3 2. elem tekintetében; [Mód. 72]

ba)  NUTS 2. és 3. szintű régiók a 3. elem tekintetében. [Mód. 73]

(4)  Mindegyik tagállam az 1., 2. és 3. elem mindegyikére vonatkozó pénzügyi allokációjának legfeljebb 15 %-át csoportosíthatja át ezen elemek valamelyikéről egy vagy több másik elemre.

(5)  A (3) bekezdés szerint megadott összegek alapján valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy élt-e a negyedik bekezdésben biztosított átcsoportosítási lehetőséggel és milyen módon, és hogy ennek eredményeként hogyan alakult az Interreg programokból származó részesedésének elosztása azon Interreg programok között, amelyekben az adott tagállam részt vesz.

(5a)  Az (1) bekezdésben említett forrásokból 970 000 000 EUR-t (8,69%) a 15a. (új) cikkben említett, interregionális innovációs beruházásokra irányuló új kezdeményezésre kell elkülöníteni.

Amennyiben a Bizottság 2026. december 31-ig nem köti le az (1) bekezdésben említett valamennyi rendelkezésre álló forrást a kezdeményezés keretében kiválasztott projektekre, a fennmaradó le nem kötött egyenlegeket arányosan újra kell osztani az 1–4. elem között. [Mód. 74]

10. cikk

Az alapokon átívelő rendelkezések

(1)  A Bizottságnak végrehajtási jogi aktust kell elfogadnia, amely rögzíti a többéves stratégiai dokumentumot az ERFA és az NDICI vagy az IPA III által támogatott külső határokon átnyúló Interreg programok tekintetében. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 63. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az ERFA és az NDICI által támogatott Interreg programok tekintetében e végrehajtási jogi aktus tartalmazza az (EU) [NDICI] rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott elemeket.

(2)  Az ERFA hozzájárulását azon külső határokon átnyúló Interreg programok számára, amelyek a határokon átnyúló együttműködésre allokált IPA III (IPA III CBC) pénzügyi keretéből, vagy a Szomszédsági földrajzi terület határon átnyúló együttműködésére allokált NDICI pénzügyi keretéből (NDICI CBC) is fognak támogatást kapni, a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak kell megállapítaniuk. Az egyes tagállamok tekintetében meghatározott ERFA-hozzájárulást a későbbiekben nem lehet átcsoportosítani az érintett tagállamok között.

(3)  Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg programok számára ERFA támogatást kell nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a NDICI CBC legalább egyenértékű összegeket nyújt az érintett stratégiai programozási dokumentum keretében. Ez a megegyezőség hozzájárulás az IPA III vagy az NDICI jogalkotási aktusban meghatározott maximális összegig érvényes. [Mód. 75]

Azonban ha az IPA III vagy az NDICI szerinti érintett stratégiai programozási dokumentum vizsgálata a megfelelő összeg csökkentését eredményezi a fennmaradó évekre nézve, akkor mindegyik érintett tagállam a következő lehetőségek közül választhat:

a)  a 12. cikk (3) bekezdése szerinti mechanizmust kéri;

b)  az ERFA és az IPA III CBC vagy a NDICI CBC fennmaradó támogatásával folytatja az Interreg programot; vagy

c)  kombinálja az a) és b) opciót.

(4)  Az ERFA-ból, az IPA III CBC-ből vagy a NDICI CBC-ből a külső határokon átnyúló Interreg programok számára nyújtott támogatásnak megfelelő éves előirányzatokat be kell írni a 2021-es költségvetés megfelelő költségvetési soraiba.

(5)  Amennyiben a Bizottság egyedi pénzügyi allokációt alkalmazott, hogy támogassa az (EU) NDICI] rendelet szerinti partnerországokat és régiókat, valamint a [TOT-határozat] tanácsi határozat szerinti tengerentúli országokat és területeket, vagy mindkettőt az Unió szomszédos legkülső régióival folytatott együttműködésük erősítésében az (EU) [NDICI] rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével és az [TOTP-határozat] 87. cikkével vagy mindkettővel összhangban, a jelen rendelettel összhangban adott esetben és a NDICI-től vagy a TOTP-től, vagy mindkettőtől származó finanszírozás szintjét illetően a kölcsönösség és arányosság alapján az ERFA is hozzájárulhat olyan fellépésekhez, amelyeket az (EU) [NDICI] rendelet szerinti partnerország vagy régió vagy bármely más entitás, a [TOT határozat] szerinti ország, terület vagy bármely más entitás, vagy legkülső uniós régió valósít meg az Interreg program egy vagy több közös 2., 3. vagy 4. eleme keretében, vagy a 60. cikkben említett együttműködési intézkedések keretében, amelyeket a jelen rendelet alapján hoztak létre és hajtottak végre.

11. cikk

Az Interreg program forrásainak jegyzéke

(1)  A tagállamok által a 9. cikk (5) bekezdése alapján megadott információ alapján a Bizottságnak el kell fogadnia egy végrehajtási jogi aktust, amely rögzíti valamennyi Interreg program jegyzékét, és programonként jelzi az ERFA-tól származó teljes támogatás globális összegét, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeiből származó teljes támogatást. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 63. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)  Ennek a végrehajtási jogi aktusnak tartalmaznia kell a 9. cikk (5) bekezdése alapján átadott összegek jegyzékét tagállamok szerinti, és az Unió külső finanszírozási eszköze szerinti bontásban.

12. cikk

Források visszaadása és megszakítás

(1)  A 2022-ben és 2023-ban az ERFA által a külső határokon átnyúló Interreg programokhoz nyújtott azon éves hozzájárulást, amelyre a Bizottsághoz az adott év március 31-ig nem nyújtottak be programot, és amelyet a külső Interreg programok ugyanazon kategóriájában benyújtott másik program céljára nem osztottak ki, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az érintett tagállam részt vesz vagy az érintett tagállamok részt vesznek.

(2)  Ha 2024. március 31-re még mindig vannak olyan külső határokon átnyúló Interreg programok, amelyeket nem nyújtottak be a Bizottsághoz, akkor az ezekhez a programokhoz a 2027-ig hátralévő évekre nyújtott, a 9. cikk (5) bekezdésében hivatkozott teljes ERFA hozzájárulást, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is támogatott más külső határokon átnyúló Interreg programra, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az érintett tagállam részt vesz vagy az érintett tagállamok részt vesznek.

(3)  A Bizottság által már elfogadott külső határokon átnyúló Interreg programot meg kell szüntetni vagy a program előirányzatát a vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal összhangban csökkenteni kell, különösen ha:

a)  az érintett Interreg program által lefedett partnerországok egyike sem írta alá a kapcsolódó finanszírozási megállapodást az 57. cikkel összhangban meghatározott határidőkre;

b)  megfelelően indokolt esetekben, ha az Interreg program tervszerű végrehajtása nem lehetséges a részt vevő országok kapcsolataiban lévő problémák miatt. [Mód. 76]

Ilyen esetben az (1) bekezdésben említett ERFA-ból nyújtott hozzájárulás még le nem kötött vagy az ugyanazon költségvetési évben lekötött, majd teljes egészében vagy részben felszabadított éves részleteinek megfelelő azon összeget, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is támogatott másik külső határokon átnyúló Interreg program céljára, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az adott tagállam részt vesz vagy az adott tagállamok részt vesznek.

(4)  A Bizottság által már jóváhagyott 2. elemű Interreg program tekintetében a partnerország vagy Grönland a tengerentúli országok és területek részvételét meg kell szakítani, ha a harmadik bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában rögzített helyzetek valamelyike bekövetkezik. [Mód. 77]

A részt vevő tagállamoknak és adott esetben a fennmaradó részt vevő partnerországoknak kérniük kell a következők valamelyikét:

a)  hogy az Interreg programot teljesen szakítsák meg, különösen ha annak fő közös fejlesztési feladatait az adott partnerország vagy Grönland a tengerentúli országok és területek részvétele nélkül nem lehet teljesíteni; [Mód. 78]

b)  hogy az adott Interreg program előirányzatát a vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal összhangban csökkentsék;

c)  hogy az Interreg program folytatódjon az adott partnerország vagy Grönland egy tengerentúli ország vagy terület részvétele nélkül. [Mód. 79]

Ha az Interreg program előirányzatát a jelen bekezdés második albekezdése b) pontjának megfelelően csökkentik, akkor a még le nem kötött éves részleteknek megfelelő ERFA hozzájárulást egy másik olyan 2. elemű Interreg programnak kell nyújtani, amelyben egy vagy több érintett tagállam részt vesz, vagy ha a tagállam csak egy 2. elemű Interreg programban vesz részt, akkor egy vagy több olyan belső határokon átnyúló Interreg programnak, amelyben az adott tagállam részt vesz.

(5)  Az IPA III, az NDICI vagy a TOTP jelen rendelet szerint csökkentett hozzájárulását az (EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletekkel, illetve az (EU) [TOT] tanácsi határozattal összhangban kell felhasználni.

(6)  Ha egy harmadik ország, vagy partnerország vagy egy tengerentúli ország vagy terület, amely olyan nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak a az e cikk (4.bekezdés) bekezdésének második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie. [Mód. 80]

13. cikk

Társfinanszírozási arányok

A társfinanszírozási arány az egyes Interreg programok szintjén nem lehet magasabb, mint 70 80%, kivéve, ha az Interreg programok külső határokon átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy ezek keretében elfogadott más jogi aktus magasabb százalékot ír elő. [Mód. 81]

II. FEJEZET

Interreg-specifikus célkitűzések és tematikus koncentráció

14. cikk

Interreg-specifikus célkitűzések

(1)  Az ERFA az (EU) xx/xx [új ERFA] rendelet 4. cikkében foglalt hatókörén belül, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei hozzá kell, hogy járuljanak az (EU) xx/xx [új CPR] rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt politikai célkitűzésekhez az Interreg programok közös fellépései révén.

(2)  A PEACE PLUS program esetében, amennyiben az a béke és megbékélés kérdését illeti, a 4. szakpolitikai célkitűzés keretében az ERFA-nak hozzá kell járulnia a társadalmi, gazdasági és regionális stabilitás előmozdításához az érintett régiókban, különösen a közösségek közötti kohéziót elősegítő fellépések révén. E célkitűzés támogatásához külön prioritásnak kell hozzájárulnia.

(3)  Az ERFA-nak az (EU) [új ERFA] rendelet [2.] cikkében foglaltak szerinti egyedi célkitűzésein kívül az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei a következőképpen járulhatnak hozzá szintén hozzájárulnak a PO 4 egyedi célkitűzéseihez, a következőképpen: [Mód. 82]

a)  a munkaerőpiacok hatékonyságának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz történő hozzáférés javítása a határokon átnyúlóan;

b)  az oktatáshoz, képzéshez és élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés és azok minőségének határokon átnyúló javítása az elismert iskolázottság és szakképzettség szintjének növelése céljából;

c)  a minőségi, fenntartható és megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés határokon átnyúló bővítése;

d)  az egészségügyi rendszerek és hosszú távú ápolási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának határokon átnyúló javítása;

e)  a társadalmi befogadás elősegítése és közdelem a szegénység ellen, többek között az egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel.

(4)  Az 1., 2. és 3. elemek keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei a „jobb Interreg-kormányzás” Interreg-specifikus célkitűzését is támogathatják, különösen a következő fellépésekkel:

a)  az 1. és 2B 2. elemű Interreg programok keretében: [Mód. 83]

i.  a közigazgatási szervek intézményi kapacitásának bővítése, különösen azoké, amelyek feladata egy egyedi terület kezelése, és az érdekelt feleké;

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok – többek között az emberek közötti projektek keretében –, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából; [Mód. 84]

b)  az 1., 2. és 3. elemű Interreg programok keretében: a közigazgatási szervek és az érdekeltek intézményi kapacitásának bővítése a makroregionális stratégiák és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák végrehajtása érdekében;

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés, különösen az emberek közötti fellépések ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, valamint a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával;

(5)  A külső határokon átnyúló Az 1., valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk eszközei hozzájárulhatnak a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok és a nemzetközi védelem alatt álló menekültek védelmét, valamint gazdasági és társadalmi integrációját. [Mód. 85]

15. cikk

Tematikus koncentráció

(1)  Az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében az egyes Interreg programok számára az 1., 2. és 3. elemek keretében nyújtott technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások előirányzatainak legalább 60 %-át az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikkének (1) bekezdésében] foglalt politikai célkitűzések közül legfeljebb háromhoz kell hozzárendelni.

(2)  Az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében az egyes Interreg programok számára az 1., 2. és 3. elemek keretében nyújtott technikai segítségtől eltérő prioritások előirányzatainak további legfeljebb 15%-át a „jobb Interreg kormányzás” Interreg-specifikus célkitűzéshez, vagy legfeljebb 10%-át pedig a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” külső Interreg-specifikus célkitűzéshez kell lehet hozzárendelni. [Mód. 86]

(3)  Amennyiben egy 2A 1. vagy 2. elemű Interreg program legalább 80%-ban makroregionális stratégiát vagy tengeri medencét érintő stratégiát támogat, az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások teljes előirányzatát előirányzatai egy részének e stratégia célkitűzéseihez kell programozni hozzájárulnia. [Mód. 87]

(4)  Amennyiben egy 2B. elemű Interreg program makroregionális stratégiát vagy tengeri medencéket érintő stratégiát támogat, az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások előirányzatának legalább 70 %-át e stratégia célkitűzéseihez kell hozzárendelni. [Mód. 88]

(5)  4. elemű Interreg programok esetében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások teljes előirányzatát a „jobb Interreg kormányzás” Interreg-specifikus célkitűzéséhez kell hozzárendelni.

15a. cikk

Interregionális innovációs beruházások

(1)  A 9. cikk (5a) (új) bekezdésében említett forrásokat az interregionális innovációs beruházásokra irányuló olyan új kezdeményezésre kell elkülöníteni, amelyet a következő célokra szánnak:

a)  olyan közös innovációs projektek kereskedelmi alkalmazása és fellendítése, amelyek várhatóan ösztönözni fogják az európai értéklánc fejlesztését;

b)  a nemzeti vagy regionális szintű intelligens szakosodási és szociális innovációs stratégiákkal foglalkozó kutatók, vállalkozások, civil társadalmi szervezetek és közigazgatások összehozása egymással;

c)  olyan kísérleti projektek, amelyek intelligens szakosodási stratégiákon alapuló új regionális és helyi fejlesztési megoldások azonosítását vagy tesztelését célozzák; vagy

d)  az innovációval kapcsolatos tapasztalatok megosztása a regionális vagy helyi fejlesztés területén szerzett tapasztalatok kihasználása érdekében.

(2)  Az európai területi kohézió elvének fenntartása érdekében – megközelítően egyenlő arányban érintve a pénzügyi forrásokat – e beruházások a kevésbé fejlett régiók és a vezető régiók közötti kapcsolatok kialakítására összpontosítanak azáltal, hogy növelik a kevésbé fejlett régiókban működő regionális innovációs ökoszisztémák azon képességét, hogy a meglévő vagy kialakulóban lévő uniós értéket integrálják és továbbfejlesszék, valamint hogy részt tudjanak venni a más régiókkal való partnerségekben.

(3)  A Bizottság ezeket a beruházásokat közvetlen vagy közvetett irányítás keretében hajtja végre. A Bizottságot egy szakértői csoport támogatja a hosszú távú munkaprogram és a kapcsolódó pályázati felhívások meghatározásában.

(4)  Az interregionális innovációs beruházások tekintetében az Unió egész területének részesülnie kell ERFA-támogatásban. Harmadik országok akkor vehetnek részt ezekben a beruházásokban, ha külső elkülönített bevételek formájában hozzájárulnak a finanszírozáshoz. [Mód. 89]

III. FEJEZET

Programozás

i. szakasz

Az Interreg program előkészítése, jóváhagyása és módosítása

16. cikk

Az Interreg program előkészítése és módosítása

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely – az érdekelt felekkel való konzultációt követően – teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható, illetve az 5. elem kivételével, amelyet közvetett irányítás alatt kell végrehajtani. [Mód. 90]

(2)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok, vagy tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek a mellékletben lefektetett mintadokumentum szerint készítenek Interreg programot a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan. [Mód. 91]

(3)  A részt vevő tagállamok az (EU) [az új CPR] rendelet [6.] cikkében említett programpartnerekkel együttműködve készítenek Interreg programot. A makroregionális vagy tengeri medencékre vonatkozó stratégiákra kiterjedő Interreg programok előkészítésekor a tagállamok és a programpartnerek figyelembe veszik az adott makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák tematikus prioritásait, és konzultálnak az érintett szereplőkkel. A tagállamok és a programpartnerek előzetes mechanizmust hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a programozási időszak kezdetén a makroregionális szinten és a tengeri medence szintjén érintett valamennyi szereplő, valamint az európai területi együttműködés programhatóságai, a régiók és az országok összeüljenek és közösen döntsenek az egyes programok prioritásairól. Ezeket a prioritásokat adott esetben hozzá kell igazítani a makroregionális vagy tengeri medencékre vonatkozó stratégiák cselekvési terveihez. [Mód. 92]

A részt vevő harmadik országok vagy partnerországok vagy tengerentúli országok és területek – adott esetben – az e cikkben említettekkel egyenértékű programpartnereket szintén bevonnak a részvételbe.

(4)  A leendő irányító hatóság szerinti tagállam (hatálybalépés ... [hatálybalépés ideje plusz kilenc hónap;) határidőig tizenkét hónap]-ig köteles egy vagy több Interreg programot benyújtani a Bizottsághoz az összes részt vevő állam és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek nevében. [Mód. 93]

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső finanszírozási eszközéből biztosító Interreg programot a leendő irányító hatóság szerinti tagállamnak hat tizenkét hónapon belül kell azt követően benyújtania, hogy a Bizottság elfogadta az érintett stratégiai programozási dokumentumot a 10. cikk (1) bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus szerint. [Mód. 94]

(5)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – a harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek írásban erősítik meg egyetértésüket az Interreg programmal, mielőtt azt benyújtják a Bizottsághoz. Ez a megállapodás tartalmazza valamennyi részt vevő tagállamnak és – adott esetben – a harmadik országoknak, partnerországoknak vagy tengerentúli országoknak vagy területeknek az együttműködési program végrehajtásához szükséges társfinanszírozási kötelezettségvállalását, és ahol szükséges a harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek pénzügyi hozzájárulására vonatkozó kötelezettségvállalását.

A legkülső régiókra és harmadik országokra, partnerországokra vagy tengerentúli országokra vagy területekre is kiterjedő Interreg programok esetén az érintett tagállamok az első albekezdéstől eltérve az Interreg programoknak a Bizottsághoz való benyújtását megelőzően konzultálnak a megfelelő harmadik országokkal, partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal és területekkel. Ebben az esetben az Interreg programok tartalmáról szóló megállapodásokat és a harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek esetleges hozzájárulását a harmadik országokkal, partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal vagy területekkel tartott konzultációs találkozók vagy a regionális együttműködési szervezetek keretében rendezett megbeszélések hivatalosan elfogadott jegyzőkönyvében is rögzíteni lehet.

(6)  A Bizottság jogosult arra, hogy a 62. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosításáról a programozási időszak alatt annak nem lényeges elemeiben bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodás céljából.

17. cikk

Az Interreg programok tartalma

(1)  Az egyes Interreg programok közös stratégiát állapítanak meg a programnak az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésében] meghatározott politikai célkitűzésekhez, valamint az e rendelet 14. cikke (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott Interreg-specifikus célkitűzésekhez történő hozzájárulásaira vonatkozóan.

(2)  Az egyes Interreg programok prioritásokból állnak.

Az egyes prioritások egységes politikai célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy vagy több Interreg-specifikus célkitűzésnek, illetve technikai segítségnyújtásnak felelnek meg. Az egyes prioritások egységes politikai célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy vagy több Interreg-specifikus célkitűzésnek, illetve technikai segítségnyújtásnak felelnek meg. Egynél több prioritás felelhet meg ugyanannak a politikai vagy Interreg-specifikus célkitűzésnek.

(3)  Kellően indokolt esetekben és a Bizottsággal egyetértésben A program végrehajtása hatékonyságának növelése és nagyobb szabású műveletek elérése érdekében az érintett tagállam dönthet úgy, hogy az ERFA alapból a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján a megfelelő programra elkülönített összeg legfeljebb [x] 20%-át Interreg programokra csoportosítja át ugyanazon régió esetében. Minden tagállam előzetesen közli a Bizottsággal, hogy kíván-e élni ezzel az átcsoportosítási lehetőséggel, és a döntését a Bizottság számára megindokolja. Az átcsoportosított összeg külön prioritást vagy külön prioritásokat képez. [Mód. 95]

(4)  Az egyes Interreg programok az alábbiakat állapítják meg:

a)  a programterület (beleértve különálló dokumentumként annak térképét);

b)  a fő közös kihívások összefoglalása, különösen az alábbiak figyelembevételével: [Mód. 96]

i.  gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek;

ii.  közös beruházási igények és kiegészítés más támogatási formákkal, és a potenciálisan elérhető szinergiák; [Mód. 97]

iii.  korábbi tapasztalatokból levont tanulságok, valamint a programban való figyelembevételük módja; [Mód. 98]

iv.  makroregionális stratégiák és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák, ahol a programterületet részben vagy egészben egy vagy több stratégia fedi le;

c)  a kiválasztott politikai célkitűzés és az Interreg-specifikus célkitűzések, a megfelelő prioritások, speciális célkitűzések és a támogatási formák indoklása, adott esetben kitéve kitérve a határokon átnyúló infrastruktúra hiányzó láncszemére; [Mód. 99]

d)  speciális célkitűzések az egyes prioritások esetében, a technikai segítségnyújtás kivételével;

e)  az egyes speciális célkitűzések esetében:

i.  a kapcsolódó intézkedési típusok, beleértve a stratégiai fontosságú tervszerű műveletek felsorolását és ezeknek az adott speciális célkitűzésekhez és makroregionális stratégiákhoz, illetve a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákhoz való várható hozzájárulásukat adott esetben kritériumokhoz való várható hozzájárulását, továbbá a művelet ezekhez kapcsolódó átlátható kiválasztási kritériumai; [Mód. 100]

ii.  teljesítménymutatók és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célokkal;

iii.  a fő célcsoportok; [Mód. 101]

iv.  célzott speciális területek, beleértve az integrált területi beruházások, közösségvezérelt helyi fejlesztés és egyéb területi eszközök tervezett alkalmazását;

v.  a pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása; [Mód. 102]

vi.  a programozott erőforrások indikatív lebontása beavatkozástípusonként.

f)  a technikai segítségnyújtás prioritása esetében az (EU) [új CPR] rendelet [30.], [31.] és [32.] cikkei szerinti tervezett alkalmazás és a beavatkozás megfelelő típusai;

g)  a következő táblázatokat tartalmazó pénzügyi terv (az ott megadott ellenkező megállapítás hiányában a részt vevő tagállam, harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület szerinti felosztás nélkül):

i.  az ERFA esetében, illetve adott esetben az Unió egyes külső finanszírozási eszközei esetében a teljes pénzügyi keretet az egész programozási időszakra vonatkozóan és évenként meghatározó táblázat;

ii.  az egyes prioritások esetében az ERFA alap, illetve adott esetben az Unió egyes külső finanszírozási eszközeinek prioritás szerinti teljes pénzügyi keretét és a nemzeti társfinanszírozást, illetve azt a tényt meghatározó táblázat, hogy a nemzeti társfinanszírozás közpénzekből vagy magánforrásokból történik-e;

h)  az (EU) [új CPR] rendelet [6.] cikkében említett megfelelő programpartnereket az Interreg programban való részvételbe bevonó intézkedések és ezeknek a programpartnereknek a szerepe az adott program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében;

i)  a tervezett kommunikációs és láthatósági megközelítés az Interreg programok vonatkozásában a célkitűzések, a célközönség, a kommunikációs csatornák, a közösségimédia-hatókör, a tervezett költségvetés, valamint a nyomon követés és értékelés vonatkozó mutatóinak meghatározásán keresztül.

(5)  A 4. bekezdésben említett információkat a következőképpen kell megadni:

a)  a g) pontban említett táblázatok tekintetében és az Unió külső finanszírozási eszközeiből fizetett támogatást illetően ezeket az alapokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

i.  az IPA III és az NDICI által támogatott külső, határokon túlnyúló Interreg programok esetében egységes összegként (IPA III CBC vagy szomszédság CBC), amely összevonja a [2. fejezet: Kohézió és értékek, részleges felső határ; gazdasági, társadalmi és területi kohézió] és a [6. fejezet: Szomszédság és a világ] hozzájárulását;

ii.  az IPA III, az NDICI vagy a TOTP által támogatott Interreg programok 2. és 4. elemei esetében egységes összegként (Interreg-alapok), amely összevonja a [2. fejezet] és [6. fejezet] hozzájárulásait, vagy az ERFA, IPA III, NDICI és TOTP finanszírozási eszközök szerint megosztva a programpartnerek döntése alapján;

iii.  a TOTP által támogatott Interreg programok 2. eleme esetében finanszírozási eszközök (ERFA és TOTP Grönland) szerint megosztva; [Mód. 103]

iv.  az NDICI és a TOTP által támogatott Interreg programok 3. eleme esetében finanszírozási eszközök (adott esetben ERFA, NDICI és TOTP) szerint megosztva.

b)  a (4) bekezdés g) pontjának ii. alpontjában említett táblázat tekintetében csak a 2021–2025 évekre vonatkozó összegeket kell tartalmazniuk. [Mód. 104]

(6)  A (4) bekezdés e) pontjának vi. alpontja és f) pontja tekintetében a beavatkozás típusa az (EU) [új CPR] rendelet [I.] mellékletében lefektetett nomenklatúrán alapul.

(7)  Az Interreg program:

a)  megnevezi az irányító hatóságot, az ellenőrző hatóságot és azt a szervezetet, amely részére a kifizetéseket teljesítenie kell a Bizottságnak.

b)  lefekteti meghatározza a közös titkárság felállítására, és adott esetben a tagállamok vagy a harmadik országok igazgatási struktúráinak támogatására vonatkozó eljárást; [Mód. 105]

c)  megállapítja a felelősségmegosztást a részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partner országok vagy tengerentúli országok vagy területek között az irányító hatóság vagy a Bizottság által elrendelt pénzügyi korrekciók esetében.

(8)  Az irányító hatóság közli a Bizottsággal a (7) bekezdés a) pontjában említett információk minden olyan változtatását, amely nem igényel programmódosítást.

(9)  A (4) bekezdéstől eltérve az Interreg programok 4. elemének tartalmát az adott Interreg programok sajátos jellegéhez kell igazítani, főként az alábbi módon:

a)  az a) pontban említett információk nem szükségesek;

b)  a b) és h) pontokban előírt információkat röviden kell felvázolni;

c)  a technikai segítségnyújtáson kívül bármely más prioritás alá eső egyes speciális célkitűzések esetében az alábbi információkat kell megadni:

i.  egyetlen kedvezményezett vagy kedvezményezettek korlátozott körének, valamint a támogatási eljárás meghatározása

ii.  az intézkedések kapcsolódó típusai és azok várható hozzájárulása a speciális célkitűzésekhez;

iii.  teljesítménymutatók és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célokkal;

iv.  a fő célcsoportok;

v.  a programozott erőforrások indikatív lebontása beavatkozástípusonként.

18. cikk

Az Interreg programok jóváhagyása

(1)  A Bizottság teljes körű átláthatóság mellett felméri az egyes Interreg programokat és azok megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, illetve az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatás esetében vagy adott esetben azok megfelelőségét a az e rendelet 10. cikk cikkének (1) bekezdése alatt meghatározott, több éves stratégiával foglalkozó dokumentum szerint, illetve egy vagy több ilyen eszközre vonatkozó alap-jogiaktuson alapuló adott stratégiai programozási keret szerint. [Mód. 106]

(2)  A Bizottság három hónapon belül észrevételeket tehet azt követően, hogy a leendő irányító hatóság szerinti tagállam benyújtotta az Interreg programot.

(3)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partnerországok, vagy tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek felülvizsgálják az Interreg programot a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével. [Mód. 107]

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot hoz az egyes Interreg programok jóváhagyásáról hat három hónapon belül ezt követően, hogy a leendő irányító hatóság szerinti tagállam benyújtotta az adott programot program felülvizsgált változatát. [Mód. 108]

(5)  A külső, határokon túlnyúló Interreg programok tekintetében a Bizottság az „IPA III bizottsággal” az (EU) [IPA III] rendelet [16.] cikke szerint és a szomszédság, fejlesztés és nemzetközi együttműködési bizottsággal az (EU) [NDICI] rendelet [36.] szerint folytatott konzultáció után hozza meg a határozatait a (4) bekezdés szerint.

19. cikk

Az Interreg programok módosítása

(1)  Az irányító hatóságnak helyet adó tagállam a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultációt követően és az (EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkével összhangban indokolt kérelmet nyújthat be az Interreg program módosítására a módosított programmal együtt, meghatározva az adott módosításnak a célkitűzések elérésére kifejtett várható hatását. [Mód. 109]

(2)  A Bizottság felméri a módosítás megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, és a módosított program benyújtásától számított három egy hónapon belül észrevételeket tehet. [Mód. 110]

(3)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partnerországok, vagy tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek felülvizsgálják az Interreg programot a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével. [Mód. 111]

(4)  A Bizottság a tagállam általi benyújtást követő 6 három hónapon belül jóváhagyja az Interreg program módosítását. [Mód. 112]

(5)  A tagállam a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultációt követően és az (EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkével összhangban egy adott prioritás kezdeti felosztásának előirányzatának 5 10%-áig és a program költségvetésének legfeljebb 3 5%-áig terjedő összeget átcsoportosíthat ugyanazon Interreg program másik prioritására a programozási időszak alatt. [Mód. 113]

Az ilyen átcsoportosítások nem befolyásolják az előző éveket.

Ezek minősülnek lényegesnek, és nem szükséges a Bizottság határozata a program módosításáról. Ugyanakkor minden szabályozó követelménynek meg kell felelniük. Az irányító hatóság a 17. cikk (4) bekezdése g) pontjának ii. alpontjában említett felülvizsgált táblázatot benyújtja a Bizottsághoz.

(6)  A Bizottság jóváhagyása nem szükséges az olyan pusztán szövegezési vagy szerkesztési jellegű kiigazítások esetében, amelyek nem befolyásolják az Interreg program végrehajtását. Az irányító hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot ezekről a kiigazításokról.

ii. szakasz

Területfejlesztés

20. cikk

Integrált területfejlesztés

Az Interreg programok esetében az (EU) [új CPR] rendelet [22.] cikkében felsorolt területi vagy helyi fejlesztési stratégiákért felelős, illetve az adott rendelet [23. cikkének (4) bekezdésében] említett stratégiák alapján támogatandó műveletek kiválasztásáért vagy mindkettőért felelős városi, helyi vagy egyéb területi hatóságok vagy szervezetek lehetnek határokon átnyúló jogi személyek vagy európai területi együttműködési csoportosulások.

Az (EU) [új CPR] rendelet [24.] cikke alapján integrált területi beruházást vagy az adott rendelet [22.] cikkének c) pontja szerinti másik területi eszközt végrehajtó határokon átnyúló jogi személy vagy európai területi együttműködési csoportosulás egyúttal az e rendelet 23. cikkének (5) bekezdése szerinti kizárólagos kedvezményezett is lehet, amennyiben a funkciót elkülönítik a határokon átnyúló jogi személyen vagy az európai területi együttműködési csoportosuláson belül.

21. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztés

Az (EU) [új CPR] rendelet [22. cikkének] b) pontja szerinti közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) Interreg programokban valósítható meg, amennyiben az adott helyi akciócsoportok tagjai olyan társadalmi-gazdasági köz- és magánérdekek képviselői, amelyekben nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt, illetve legalább két részt vevő ország, amelyek közül legalább az egyik tagállam.

iii. szakasz

Műveletek és kisprojekt alapok

22. cikk

Interreg műveletek kiválasztása

(1)  Az Interreg műveleteket a program stratégiája és célkitűzései alapján a 27. cikk szerint felállított monitoring-bizottság választja ki.

Ez a monitoringbizottság egy vagy – különösen alprogramok esetében – több irányító bizottságot állíthat fel, amelyek a műveletek kiválasztása iránti felelősségük mellett járnak el. Az irányító bizottságoknak az (EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkében rögzített partnerség elvét kell alkalmazniuk, és valamennyi részt vevő tagállamból be kell vonniuk partnereket. [Mód. 114]

Amennyiben a művelet teljes egészét vagy egy részét a programterületen kívül [az Unión belül vagy kívül] hajtanak végre, akkor az adott művelet kiválasztásához a monitoringbizottságban vagy – adott esetben – az irányító bizottságban az irányító kifejezett jóváhagyása szükséges.

(2)  A műveletek kiválasztásakor a monitoringbizottságnak vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának irányelvét az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

A kritériumoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell a kiválasztandó műveletek prioritásainak meghatározását olyan célból, hogy az Interreg program célkitűzéseinek elérését finanszírozó uniós hozzájárulás maximális legyen, és a műveletek együttműködési dimenziója az Interreg programok keretében legyen végrehajtva a 23. cikk (1) és (4) bekezdésében előírtak szerint.

(3)  Az irányító hatóságnak konzultálnia tájékoztatnia kell a Bizottsággal, és figyelembe kell vennie annak észrevételeit Bizottságot a kiválasztási kritériumokról, mielőtt először küldi be a kiválasztási kritériumokat a monitoringbizottságnak, vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak. Ugyanaz vonatkozik a kritériumok minden későbbi módosítására. [Mód. 115]

(4)  A műveletek kiválasztásában Mielőtt a monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság kiválasztja a műveleteket, az irányító hatóság: [Mód. 116]

a)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveletek megfeleljenek az Interreg programnak, és speciális célkitűzései eléréshez hatékony hozzájárulást biztosít;

b)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveletek ne ütközzenek a 10. cikk (1) bekezdésében megállapított megfelelő stratégiákkal vagy az Uniónak egy vagy több külső finanszírozási eszközével;

c)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveletek a lehető legjobb kapcsolatot hozzák létre a támogatás összege, a vállalt tevékenységek és a célkitűzések elérése között;

d)  ellenőrzi, hogy a kedvezményezett rendelkezik-e a szükséges pénzügyi erőforrásokkal és mechanizmusokkal a működési és fenntartási költségek fedezéséhez;

e)  gondoskodik arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelvének(22) hatálya alá tartozó kiválasztott műveletek tekintetében környezeti hatásvizsgálatot vagy szűrési eljárást végezzenek el az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve(23) által módosított irányelv követelményei alapján;

f)  ellenőrzi, hogy amennyiben a műveletek azelőtt kezdődtek el, hogy a támogatási kérelmet az irányító hatóságnak benyújtották, a vonatkozó jogszabályokat betartották-e;

g)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveletek az Interreg alap hatókörébe tartozzanak és besorolhatók legyenek valamely beavatkozási típusba;

h)  gondoskodik róla, hogy a műveletek ne tartalmazzanak olyan tevékenységeket, amelyek az (EU) [új CPR] rendelet [60.] cikke szerint áthelyezés tárgyát képező művelet részei voltak, vagy amelyek az adott rendelet [59. cikke (1) bekezdésének a) pontja] szerint termelő tevékenység átcsoportosítását képeznék.

i)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveleteket ne érintse a Bizottság indoklással ellátott véleménye az EUMSZ 258. cikke szerinti jogsértés tekintetében, ami a kiadás vagy a műveletek teljesítésének jogszerűségét és szabályosságát kockára teszi.

j)  gondoskodik róla, hogy a várhatóan legalább öt éves élettartamú infrastruktúrában végzett beruházások éghajlatbiztosak legyenek.

(5)  A monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság jóváhagyja az Interreg műveletek kiválasztásához használt módszertant és kritériumokat, beleértve azok módosításait, a közösségvezérelt helyi fejlesztés tekintetében az (EU) [új CPR] rendelet [27. cikke (3) bekezdésének b) pontja] és az e rendelet 24. cikkének sérelme nélkül.

(6)  Az egyes Interreg műveletek esetében az irányító hatóság dokumentumot biztosít a vezető vagy kizárólagos partnernek, amelyben megállapítja az Interreg művelet támogatásának feltételeit, beleértve a szállítandó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó speciális követelményeket, annak pénzügyi tervét, a végrehajtásának időkeretét és – adott esetben – a művelet költségeinek és a vissza nem térítendő támogatás kifizetési feltételeinek megállapításához használt módszert.

Ez a dokumentum egyúttal lefekteti a vezető partner kötelezettségeit az 50. cikk szerinti visszafizettetések tekintetében. Ezeket A kötelezettségeket visszafizettetésekkel kapcsolatos eljárásokat a monitoringbizottság állapítja meg és hagyja jóvá. Ugyanakkor a más tagállamban, harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országokban vagy területeken működő vezető partner a partner részéről nem kötelezhető a visszafizetésre bírósági eljárás útján. [Mód. 117]

23. cikk

Partnerség Interreg-műveletekkel

(1)  Az 1., 2. és 3. elemek keretében kiválasztott műveletekbe legalább két részt vevő ország szereplőinek be kell kapcsolódniuk, amelyek közül legalább egyiküknek tagállamból vagy tengerentúli országokból és területekről származó kedvezményezettnek kell lennie. [Mód. 118]

Az Interreg alapból támogatásban részesülő kedvezményezettek és az ilyen alapokból pénzügyi támogatásban nem részesülő partnerek (a kedvezményezettek és a partnerek együttesen: „partnerek”) alkotják az Interreg működési partnerséget.

(2)  Az Interreg-művelet végrehajtható egyetlen országban vagy tengerentúli országban vagy területen is, amennyiben a programterületre kifejtett hatást és az általa élvezett előnyöket a művelet alkalmazása során megállapítják. [Mód. 119]

(3)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a PEACE PLUS programba tartozó műveletekre, amelyek esetében a program a béke és a megbékélés támogatására irányul.

(4)  A partnerek együttműködnek az Interreg műveletek kidolgozásában és végrehajtásában, valamint személyzetének biztosításában és/vagy finanszírozásában. Törekedni kell arra, hogy az egyes Interreg műveletekben részt vevő partnerek száma ne haladja meg a tízet. [Mód. 120]

A 3. elembe tartozó Interreg programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak háromban kettőben kell együttműködniük. [Mód. 121]

(5)  Amennyiben kettő vagy több partner van, egyiküket fogja kinevezni az összes partner a vezető partnernek.

(6)  A határokon átnyúló jogi személy vagy az európai területi együttműködési csoportosulás az 1., 2., és 3. elembe tartozó Interreg programok keretében megvalósuló Interreg művelet kizárólagos partnere lehet, amennyiben tagjaik között legalább két részt vevő országból vagy tengerentúli országból vagy területről származó partnerek vannak. [Mód. 122]

A határokon túlnyúló jogi személynek vagy az európai területi együttműködési csoportosulásnak a 4. elembe tartozó Interreg programok körébe tartozó legalább három részt vevő országból származó tagokkal kell rendelkeznie.

Valamely pénzügyi eszközt végrehajtó jogi személy vagy adott esetben egy alapok alapja lehet az Interreg művelet egyetlen kedvezményezettje az 1. bekezdésben meghatározott, összetételére vonatkozó követelmények alkalmazása nélkül.

(7)  Az egyetlen partnert olyan tagállamban kell bejegyezni, amely részt vesz az Interreg programban.

A 23. cikkben foglalt feltételek betartása mellett ugyanakkor az egyetlen partnert olyan tagállamban is be lehet jegyezni, amely nem vesz részt a programban. [Mód. 123]

24. cikk

Kisprojekt alapok

(1)  A valamely Interreg programon belül az ERFA alapból vagy – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből egy vagy több kisprojekt alapokhoz alaphoz teljesített teljes hozzájárulás nem haladhatja meg a 20 000 000 EUR összeget vagy az előirányzatának 20%-át, és a határon átnyúló együttműködésre irányuló Interreg teljes felosztásának 15 %-át, attól függően, hogy melyik alacsonyabb programok esetében el kell érnie az összes előirányzat legalább 3%-át. [Mód. 124]

A kisprojekt alapon belül a végső kedvezményezettek az ERFA alapból vagy – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközeiből részesülhet támogatásban a kedvezményezetten keresztül, és az adott kisprojekt alapon belül hajtják végre a kisprojekteket (kisprojekt).

(2)  A kisprojekt alap kedvezményezettje határokon átnyúló olyan köz- vagy magánjogi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy olyan természetes személy, amely vagy európai területi együttműködési csoportosulás aki műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért egyaránt felelős. [Mód. 125]

(3)  A 22. cikk (6) cikkében lefektetett elemeken kívül a kisprojekt-alap támogatásának feltételeit meghatározó dokumentum megállapítja az ahhoz szükséges elemeket is, amelyek biztosítják, hogy a kedvezményezett:

a)  megkülönböztetésmentes és átlátható kiválasztási eljárást hozzon létre;

b)  objektív kritériumokat alkalmazzon a kisprojektek kiválasztásához, amelyekkel kerülhetők az érdekütközések;

c)  értékelje a támogatási kérelmeket;

d)  projekteket válasszon ki, és rögzítse a támogatás összegét az egyes kisprojektekre vonatkozóan;

e)  felelősségre vonható legyen a művelet végrehajtásáért, és saját szintjén őrizze az ellenőrzési nyomvonalhoz szükséges valamennyi alátámasztó dokumentumot az (EU) [új CPR] rendelet [XI.] melléklete szerint;

f)  a nyilvánosság számára elérhető tegye azoknak a végső kedvezményezetteknek a jegyzékét, akik támogatásban részesülnek a műveletből.

A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek megfeleljenek a 35. cikkben lefektetett követelményeknek.

(4)  A kisprojektek kiválasztása nem jelenti azt, hogy az irányító hatóságtól a feladatok a közreműködő szervezethez kerülnek, ahogy ezt az (EU) [új CPR] rendelet [65. cikkének (3) bekezdése] megemlíti.

(5)  A kedvezményezett szintjén a kisprojekt alap vagy alapok kezeléséhez generált személyzeti és a 39–42. cikk szerinti költségkategóriákba tartozó egyéb közvetlen költségek, valamint közvetett költségek nem haladhatják meg az adott kisprojekt alap vagy alapok összes elszámolható költségének 20 %-át. [Mód. 126]

(6)  Amennyiben a közpénzből kisprojekthez történő hozzájárulás nem haladja meg a 100 000 EUR összeget, az ERFA alapból és – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott hozzájárulás egységköltségek vagy egyösszegű átalány formájában történik, vagy százalékos átalányokat tartalmaz, kivéve azokat a projekteket, amelyek esetében a támogatás állami támogatást jelent. [Mód. 127]

Amennyiben az egyes műveletek összköltsége nem haladja meg a 100 000 EUR összeget, egy vagy több kis projekt támogatásának összegét eseti alapon készített költségvetés-tervezet és a művelet kiválasztásával megbízott szerv által előzetesen jóváhagyott összeg alapján lehet meghatározni. [Mód. 128]

Amennyiben százalékos átalányfinanszírozásra kerül sor, az azokba a kategóriákba tartozó költségek, amelyekre a százalékos átalányfinanszírozást alkalmazzák, az (EU) [új CPR] rendelet [48. cikke (1) bekezdésének a) pontjával] összhangban megtéríthetők.

25. cikk

A vezető partner feladatai

(1)  A vezető partner:

a)  a többi partnerrel megállapodás keretében szabályokat határoz meg; a megállapodás többek között tartalmazza az Interreg műveletnek juttatott megfelelő uniós alappal való hatékony pénzgazdálkodást biztosító rendelkezéseket, beleértve a jogtalanul kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó szabályokat is;

b)  felelősséget vállal a teljes Interreg művelet végrehajtásának biztosításáért;

c)  biztosítja, hogy a partnerek által bemutatott költségek a művelet végrehajtása során merültek fel, és megfelelnek a partnerek által megállapított tevékenységeknek, továbbá a 22. cikk (6) bekezdése szerinti, az irányító hatóság által készített dokumentumnak;

(2)  Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerint előírt szabályok másképp nem rendelkeznek, a vezető partner biztosítja, hogy a többi partner a lehető leggyorsabban valamennyi partner egyetértésével megállapított időkorláton belül és a vezető partner esetében alkalmazottal azonos eljárást követve teljes egészében megkapja az adott uniós alapból a hozzájárulás teljes összegét. Nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené a többi partner számára kifizetendő összegeket. [Mód. 129]

(3)  Az Interreg programban részt vevő tagállamban, harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen bármelyik kedvezményezett kijelölhető vezető partnerként. [Mód. 130]

Ugyanakkor az Interreg programban részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek megállapodhatnak abban, hogy az ERFA-alapból vagy az Unió külső finanszírozási eszközéből támogatásban nem részesülő partner legyen vezető partnerként kijelölhető. [Mód. 131]

iv. szakasz

Technikai segítségnyújtás

26. cikk

Technikai segítségnyújtás

(1)  Az egyes Interreg programoknak nyújtott technikai segítséget százalékos átalányként kell megtéríteni 2021 és 2022 esetében a (2) bekezdésben meghatározott százalékarányoknak az e rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti éves előfinanszírozási részletekre történő alkalmazásával, majd az azt követő évek esetében az (EU) [új CPR] rendelet [85. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontja] szerinti egyes kifizetési kérelmekben szereplő elszámolható költségekre a (2) bekezdésben meghatározott százalékarányok alkalmazásával. [Mód. 132]

(2)  Az ERFA és az Unió külső finanszírozási eszközök technikai segítségnyújtás céljából történő megtérítésének százalékaránya az alábbi:

a)  az ERFA-alapból támogatott belső, határokon átnyúló együttműködési Interreg programok esetében: 6 7%; [Mód. 133]

b)  az IPA-III CBC vagy NDICI CBC által támogatott külső, határokon átnyúló Interreg programok esetében: 10 %;

c)  a 2., 3. és 4. elemű Interreg programok esetében az ERFA és – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközei esetében: 7 8%. [Mód. 134]

(3)  A 30 000 000 EUR és 50 000 000 EUR közötti teljes felosztású Interreg programok esetében a technikai segítségnyújtásra vonatkozó százalékarányból származó összeget további 500 000 EUR összeggel kell növelni. A Bizottság ezt az összeget az első időközi kifizetéshez adja hozzá.

(4)  A 30 000 000 EUR alatti teljes felosztású Interreg programok esetében a technikai segítségnyújtáshoz szükséges, EUR-ban kifejezett összeget és a kapott százalékarányt rögzíteni kell az érintett Interreg programot jóváhagyó bizottsági határozatban.

IV. FEJEZET

Monitoring, értékelés és kommunikáció

i. szakasz

Monitoring

27. cikk

Monitoringbizottság

(1)  Az adott programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – a harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és régiók vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek az irányító hatósággal egyetértésben bizottságot állítanak fel az adott Interreg program végrehajtásának monitoringjához (monitoringbizottság) három hónapon belül azt követően, hogy az Interreg programot jóváhagyó bizottsági határozatról értesülnek a tagállamok. [Mód. 135]

(2)  A monitoringbizottság elnöke az irányító hatóság szerinti tagállam vagy az irányító hatóság képviselője.

Amennyiben a monitoringbizottság eljárási szabályzata forgó elnökséget állapít meg, a monitoringbizottság elnöke lehet harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület képviselője, a társelnöki szerepet pedig a tagállam vagy az irányító hatóság képviselője töltheti be, és viszont. [Mód. 136]

(3)  A monitoringbizottság minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

(4)  Az egyes monitoringbizottságok első ülésük során fogadják el eljárási szabályzatukat.

A monitoringbizottság és – adott esetben – az irányító bizottság eljárási szabályzata megakadályozza az esetleges érdekütközési helyzeteket az Interreg műveletek kiválasztásakor.

(5)  A monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program haladását a célkitűzések elérése felé.

(6)  Az irányító hatóság közzéteszi a monitoringbizottság eljárási szabályzatát és a monitoringbizottsággal megosztott összes adatot és információt adatok és információk összefoglalóját, valamint valamennyi határozatot a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon. [Mód. 137]

28. cikk

A monitoringbizottság összetétele

(1)  Az egyes Interreg program monitoringbizottságának összetételét az adott programban részt vevő tagállamoknak tagállamok és – adott esetben – harmadik országoknak országok, partnerországoknak partnerországok és tengerentúli országoknak országok és területeknek kell elfogadniuk területek fogadhatják el, és az összetételnek biztosítania kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek részéről az (EU) [új CPR] rendelet [6.] cikkében említett megfelelő hatóságok, együttműködő szervezetek és programpartnereket képviselő résztvevők kiegyensúlyozott részvételét megoszlására kell törekednie. [Mód. 138]

A monitoringbizottság összetételénél figyelembe kell venni ez érintett Interreg programban részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek számát. [Mód. 139]

A monitoringbizottságnak tartalmaznia kell a régiók és a helyi önkormányzatok, valamint a teljes programterületen felállított vagy annak egy részét lefedő egyéb szervezetek képviselőit is, beleértve az európai területi együttműködési csoportosulásokat. [Mód. 140]

(2)  Az irányító hatóságnak a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon kell közzé tennie közzétennie a monitoringbizottság tagjainak kinevezett hatóságok vagy szervezetek listáját. [Mód. 141]

(3)  A Bizottság képviselői tanácsadói minőségben vesznek vehetnek részt a monitoringbizottság munkájában. [Mód. 142]

(3a)  A teljes programterületen felállított vagy annak egy részét lefedő szervezetek képviselői – beleértve az európai területi együttműködési csoportosulásokat – tanácsadói minőségben részt vehetnek a monitoringbizottság munkájában. [Mód. 143]

29. cikk

A monitoringbizottság feladatai

(1)  A monitoringbizottság a következőket fogja vizsgálni:

a)  előrehaladás a program végrehajtásában, illetve az Interreg program mérföldköveinek és céljainak elérése;

b)  az Interreg program végrehajtását befolyásoló problémák és a problémák megoldása érdekében megtett intézkedések;

c)  a pénzügyi eszközök tekintetében az előzetes felmérésnek az (EU) [új CPR] rendelet [52. cikke (3) bekezdésében] felsorolt elemei és az e rendelet 53. cikk (2) bekezdésében hivatkozott stratégiai dokumentum elemei;

d)  előrehaladás az értékelések elvégzésében, az értékelések szintézise és a megállapítások esetleges nyomon követése;

e)  a kommunikációs és láthatósági intézkedések végrehajtása;

f)  előrehaladás a stratégiai fontosságú Interreg műveletek és – adott esetben – infrastrukturális nagyprojektek végrehajtásában;

g)  adminisztratív kapacitásépítés előrehaladása közintézmények és kedvezményezettek részére adott esetben, valamint szükség esetén további támogató intézkedésekre vonatkozó javaslatok. [Mód. 144]

(2)  A 22. cikkben felsorolt műveletek kiválasztásával kapcsolatos feladatai mellett a monitoringbizottság a következőket hagyja jóvá:

a)  a műveletek kiválasztására használt módszertan és kritériumok, ideértve ezek változtatásait, a Bizottsággal folytatott konzultáció Bizottság tájékoztatása után, a az e rendelet 22. cikk cikkének (2) bekezdése szerint, az (EU) [új CPR] rendelet [27. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjainak] sérelme nélkül; [Mód. 145]

b)  az értékelési terv és annak esetleges módosítása;

c)  az irányító hatóság ajánlása az Interreg program módosítására, beleértve a 19. cikk (5) bekezdése szerinti átcsoportosítást;

d)  a végső teljesítményjelentés

30. cikk

Felülvizsgálat

(1)  A Bizottság felülvizsgálatot szervezhet az Interreg programok teljesítményének vizsgálatára.

A felülvizsgálat elvégezhető írásban.

(2)  A Bizottság kérésére az irányító hatóság egy három hónapon belül megadja a 29. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemekre vonatkozó információkat a Bizottság részére: [Mód. 146];

a)  előrehaladás a program végrehajtásában, illetve a mérföldkövek és célok elérése, az érintett Interreg program teljesítését befolyásoló esetleges problémák és az elhárításukra megtett intézkedések;

b)  előrehaladás az értékelések elvégzésében, az értékelések szintézise és a megállapítások esetleges nyomon követése

c)  előrehaladás az állami hatóságok és kedvezményezettek adminisztratív kapacitásépítésében.

(3)  A felülvizsgálat kimenetelét kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(4)  Az irányító hatóságnak nyomon kell követnie a Bizottság által felvetett problémákat, és a megtett intézkedésektől számítva három hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot.

31. cikk

Adatok továbbítása

(1)  Az egyes irányító hatóságok minden évben január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig, július 31-ig, szeptember 31-ig és november 30-ig elektronikusan továbbítják a Bizottsághoz az adott Interreg programra vonatkozó, halmozott az e rendelet 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti adatokat, a Bizottsághoz és évente egyszer az e rendelet 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat, az (EU) [új CPR] rendelet [VII.] mellékletben meghatározott sablon szerint. [Mód. 147]

Az adattovábbítást a meglévő adatjelentési rendszerek alkalmazásával kell elvégezni, amennyiben e rendszerek az előző programozási időszak alatt megbízhatónak bizonyultak. [Mód. 148]

Az első adattovábbítás 2022. január 31-ig esedékes, az utolsó pedig 2030. január 31-ig.

(2)  Az (1) bekezdésben említett adatokat az prioritások esetében egyedi célkitűzésekre lebontva kell megadni, és a következőkre kell vonatkozniuk:

a)  a kiválasztott Interreg műveletek száma, azok teljes elszámolható költsége, az adott Interreg alapból teljesített hozzájárulás és a partnerek által az irányító hatóság felé bejelentett teljes elszámolható kiadás, mindezeket beavatkozástípusonként lebontva;

b)  a teljesítmény- és eredménymutatók értékei kiválasztott Interreg műveletek esetén, valamint az a befejezett Interreg műveletek által elért értékek. [Mód. 149]

(3)  Pénzügyi eszközök esetében a következőkről is kell adatokat szolgáltatni:

a)  elszámolható kiadás pénzügyi terméktípusonként;

b)  elszámolható kiadásként bejelentett irányítási költségek és díjak összege;

c)  az alapokon kívül mobilizált magán- és állami erőforrások összege pénzügyi terméktípusonként;

d)  az Interreg-alapokból az (EU) [új CPR] rendelet 54. cikke szerint pénzügyi eszközök számára fizetett támogatás kamata és más nyeresége, illetve az Interreg-alapokból nyújtott támogatásból eredő visszafizetett erőforrások az e rendelet 56. cikkében leírtak szerint.

(4)  Az e cikk szerint benyújtott adatoknak a benyújtás hónapját megelőző hónap végén naprakésznek kell lenniük.

(5)  Az irányító hatóság a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon teszi közzé a Bizottsághoz továbbított összes adatot.

32. cikk

Végső teljesítményről szóló jelentés

(1)  Az egyes irányító hatóságoknak 2031. február 15-ig végső teljesítményről szóló jelentést kell benyújtaniuk a Bizottság felé az érintett Interreg programról.

A végső teljesítményről szóló jelentést az (EU) [új CPR] rendelet [38. cikkének (5) bekezdése] szerint megállapított modell használatával kell benyújtani.

(2)  A végső teljesítményjelentés a 29. cikkben felsorolt elemek alapján méri fel a program célkitűzések elérését az (1) bekezdése c) pontjának kivételével.

(3)  A Bizottság megvizsgálja a végső teljesítményről szóló jelentést, és az adott jelentés beérkezésének napjától számítva 5 hónapon belül közli az irányító hatósággal az esetleges észrevételeit. Amennyiben ilyen észrevételeket tettek, az irányító hatóság az említett észrevételekkel kapcsolatos valamennyi szükséges információt rendelkezésre bocsátja, és ahol szükséges, három hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a végrehajtott intézkedésekről. A Bizottság tájékoztatja a tagállamot a jelentés elfogadásáról.

(4)  Az irányító hatóság a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon teszi közzé a végső teljesítményről szóló jelentést.

33. cikk

Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó mutatók

(1)  Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] mellékletében lefektetettt, közös teljesítmény- és közös eredménymutatókat, illetve – szükség esetén – a programspecifikus teljesítmény az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) program célkitűzései felé történő előrehaladás mérésére leginkább alkalmasnak talált közös teljesítmény- és közös eredménymutatókat az (EU) [új CPR] rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az e rendelet 17. cikke (34) bekezdése de) pontjának ii. alpontjai alpontja és 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kell használni. [Mód. 150]

(1a)  Szükség esetén és az irányító hatóság által kellően indokolt esetben az (1) bekezdéssel összhangban kiválasztott mutatók mellett programspecifikus teljesítmény- és eredménymutatókat is kell használni. [Mód. 151]

(2)  A teljesítménymutatók tekintetében esetében a referenciaértékeket nullára kell beállítani. A 2024-re beállított mérföldkövek és a 2029-re beállított célok kumulatívak.

ii. szakasz

Értékelés és kommunikáció

34. cikk

Értékelés a programozási időszak során

(1)  Az irányító hatóság évente legfeljebb egyszer értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét. [Mód. 152]

(2)  Emellett az irányító hatóság 2029. június 30-ig értékelést köteles elvégezni az egyes Interreg programokra vonatkozóan, hogy felmérje azok hatását.

(3)  Az irányító hatóság funkcionálisan független szakértőkre bízza az értékeléseket.

(4)  Az irányító hatóság biztosítja célja az értékelésekhez szükséges adatok készítéséhez és gyűjtéséhez szükséges eljárásokat eljárások bizosítása. [Mód. 153]

(5)  Az irányító hatóság értékelési tervet készít, amely egynél több Interreg programra terjedhet ki.

(6)  Az irányító hatóság az Interreg program jóváhagyása után egy éven belül köteles benyújtani az értékelési tervet a monitoringbizottság részére.

(7)  Az irányító hatóság a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon teszi közzé az összes értékelést.

35. cikk

Az irányító hatóságok és partnerek feladatai az átláthatóság és kommunikáció tekintetében

(1)  Az egyes irányító hatóságok kommunikációs tisztségviselőt jelölnek ki a feladatkörükbe tartozó egyes Interreg programokhoz.

(2)  Az irányító hatóság az Interreg program jóváhagyásától számított hat hónapon belül gondoskodik egy olyan weboldalról, ahol a feladatkörébe tartozó egyes Interreg programokról információk érhetők el, beleértve a program célkitűzéseit, tevékenységeit, az elérhető finanszírozási lehetőségeket és az eredményeket.

(3)  Az irányító hatóság feladatairól szóló (EU) [új CPR] rendelet [44. cikkének (2)–(76) bekezdései] alkalmazandók. [Mód. 154]

(4)  Az Interreg-művelet egyes partnerei és a finanszírozási eszközt végrehajtó egyes szervezetek olyan módon ismerik el az Interreg-alapból nyújtott támogatást, beleértve a pénzügyi eszközök esetében az (EU) [új CPR] rendelet 56. cikke szerint az Interreg-műveletre újrahasznált erőforrásokat, hogy:

a)  a partner hivatalos weboldalán, amennyiben van ilyen weboldal, az Interreg-alapból nyújtott támogatás mértékével arányos rövid leírást közölnek az Interreg-műveletről, megemlítve annak céljait és az elért eredményeket, és kiemelve az Uniótól kapott pénzügyi támogatást;

b)  az Interreg-alapból fizetett támogatást kiemelve, jól látható módon nyilatkozatot adnak a művelet végrehajtására vonatkozó és a nyilvánosság vagy a résztvevők számára használt dokumentumokon és kommunikációs anyagon;

c)  nyilvános helyeken plaketteket vagy hirdetőtáblákat helyeznek el, amint olyan fizikai beruházást vagy eszközvásárlást érintő Interreg művelet fizikai végrehajtása kezdődik meg, aminek összköltsége meghaladja a 100 000 az 50 000 EUR összeget; [Mód. 155]

d)  a c) pont hatálya alá nem eső Interreg-műveletek esetében nyilvános helyen legalább egy, minimum A3 A2 méretű nyomtatott táblát vagy és adott esetben elektronikus kijelzőt helyeznek el az Interreg-műveletre vonatkozó információkkal, kiemelve az Interreg-alapból nyújtott támogatást. [Mód. 156]

e)  a stratégiai fontosságú műveletek, valamint azon műveletek, amelyeknek a teljes költsége meghaladja a 10 000 000 az 5 000 000 EUR-t, kommunikációs eseményt szerveznek és megfelelő időben bevonják ebbe a Bizottságot és a felelős irányító hatóságot. [Mód. 157]

Az „Interreg” kifejezést az Unió emblémája mellett kell használni az (EU) [új CPR] rendelet [42.] cikke szerint.

(5)  Kisprojekt-alapok és pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek megfeleljenek a (4) bekezdés c) pontjában lefektetett követelményeknek.

(6)  Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti az (EU) [új CPR] rendelet [42.] cikke vagy az e cikk (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségeit, vagy nem pótolja időben a tagállam mulasztását, az irányító hatóság pénzügyi korrekciót alkalmaz az alapból az érintett műveletre fizetett támogatás legfeljebb 5%-ának visszavonásával. [Mód. 158]

V. FEJEZET

Elszámolhatóság

36. cikk

A költségek elszámolhatóságának szabályai

(1)  Az Interreg-művelet egésze vagy egy része végrehajtható a tagállamon kívül, vagy az Unión kívül, amennyiben az Interreg-művelet hozzájárul az érintett Interreg program célkitűzéseihez.

(2)  Az (EU) [új CPR] rendelet [57–62.] cikkeiben, az (EU)[új ERDF] rendelet [4. és 6.] cikkeiben vagy az e fejezetben lefektetett elszámolhatósági szabályok sérelme nélkül, beleértve az azok alapján elfogadott jogi aktusokat, a részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek a monitoringbizottság közös határozata alapján csak a fenti rendelkezések által nem lefedett költségkategóriák esetében állapít meg kiegészítő szabályokat a költségek elszámolhatóságáról az Interreg program esetében. Ezek a kiegészítő szabályok teljes egészében lefedik a programterületet.

Ha azonban valamely Interreg program pályázati felhívás alapján választ ki műveleteket, ezeket a kiegészítő szabályokat az első pályázati felhívás közzététele előtt kell elfogadni. Minden más esetben ezeket a kiegészítő szabályokat az első műveletek kiválasztása előtt kell elfogadni.

(3)  Az (EU) [új CPR] rendelet [57–62.] cikkeiben, az (EU) [új ERFA] rendelet [4. és 6.] cikk és az e fejezetben – beleértve az ezek alapján elfogadott jogi aktusokat –, valamint a (4) bekezdés szerint megállapított szabályzatban lefektetett elszámolhatósági szabályok által nem lefedett ügyekben annak a tagállamnak és – adott esetben – azon harmadik országoknak, partnerországoknak és tengerentúli országoknak és területeknek a nemzeti szabályai alkalmazandók, ahol a kiadások felmerülnek.

(4)  Amennyiben az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság között az érintett Interreg program keretében kiválasztott Interreg-művelet elszámolhatóságát illetően nézetkülönbség van, az irányító hatóság véleménye a mérvadó, kellően figyelembe véve a monitoringbizottság véleményét.

(5)  A tengerentúli országok és területek nem jogosultak az Interreg programok keretében ERFA-alapból fizetett támogatásra, de részt vehetnek ezekben a programokban az e rendeletben lefektetett feltételek alapján.

37. cikk

Általános rendelkezések a költségkategóriák elszámolhatóságáról

(1)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek az Interreg program monitoringbizottságában megállapodhatnak abban, hogy a 38–43. cikkekben hivatkozott egy vagy több kategóriába eső kiadások nem számolhatók el az Interreg program egy vagy több prioritásának keretében.

(2)  Az e rendelet alapján elszámolható, az Interreg-partner által vagy nevében kifizetett költségnek összefüggésben kell lennie a művelet vagy műveletrész kezdeményezésének vagy kezdeményezésének és végrehajtásának költségeivel.

(3)  A következő költségek nem elszámolhatók:

a)  bírságok, pénzbüntetések, valamint jogvitákra és peres eljárásokra fordított kiadások;

b)  ajándékok költsége, az ajándékonként legfeljebb 50 EUR értékű, promóciós, kommunikációs, reklám- vagy tájékoztatási célú ajándékok kivételével;

c)  külföldi devizák árfolyam-ingadozásából fakadó költségek.

38. cikk

Személyi jellegű költségek

(1)  A személyi jellegű költségek alá az Interreg-partner által az alábbi módok valamelyikén foglalkoztatott személyek bruttó bérköltsége tartozik:

a)  teljes munkaidős;

b)  részmunkaidős, havi szinten százalékban meghatározott munkaidővel;

c)  részmunkaidős, rugalmas havi munkaidő-ráfordítással; vagy

d)  munkaóra-alapú foglalkoztatás.

(2)  A személyi jellegű költségek az alábbiakra korlátozódnak:

a)  bérkifizetések azon tevékenységekkel összefüggésben, amelyeket a jogi személy a művelet végrehajtása nélkül nem végezne el, és amelyekről a személyi állomány érintett tagjának munkaköri leírásában meghatározott feladatokkal kapcsolatosan munkaszerződésben, kinevezési határozatban (a továbbiakban egységesen: foglalkoztatási megállapodás) vagy jogszabályban rendelkeztek;

b)  a bérkifizetésekkel közvetlenül összefüggő, a munkáltató által viselt és kifizetett bármely egyéb költség, például a munkaadót terhelő adók és társadalombiztosítási járulékok, ideértve a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(24) szerinti nyugdíjakat is, feltéve, hogy:

i.  azokat foglalkoztatási megállapodásban vagy jogszabályban rögzítették;

ii.  azok összhangban állnak a foglalkoztatási megállapodásban említett jogszabállyal és az adott országban és/vagy annál a szervezetnél bevett gyakorlattal, amelynél a munkavállaló ténylegesen munkát végez; valamint

iii.  azok a munkáltató részére nem téríthetők meg.

Az a) pont tekintetében az Interreg-partner számára foglalkoztatási/munkaszerződéstől eltérő szerződés alapján dolgozó természetes személyek részére teljesített kifizetések bérkifizetéseknek tekinthetők, az ilyen szerződés pedig foglalkoztatási megállapodásnak minősül.

(3)  A személyi jellegű költségek megtéríthetők:

a)  az (EU) [új CPR] rendelet [48. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja] szerint (amit a foglalkoztatási megállapodás és fizetési jegyzékek bizonyítanak); vagy

b)  az (EU) [új CPR] rendelet [48. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b)–e) pontjaiban] lefektetett egyszerűsített költséglehetőségek alapján; vagy

c)  százalékos a műveletek közvetlen személyzeti költségei átalányként számíthatók ki, legfeljebb az (EU) [új CPR] rendelet [50. cikkének (1) bekezdése] szerint adott műveletben felmerülő közvetlen személyzeti költségektől eltérő közvetlen költségek 20%-ának erejéig, ahol a tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó átalány megállapítására. [Mód. 159]

(4)  A műveletben részmunkaidőben tevékenykedő munkavállalókkal összefüggő személyi jellegű kiadásokat az alábbiak valamelyike szerint számítják ki:

a)  a bruttó bérköltség rögzített százalékaként az (EU) [új CPR] rendelet [50. cikkének (2) bekezdése] szerint. vagy

b)  a bruttó bérköltség rugalmasan meghatározott része, az egyik hónapról a másikra változóan a műveletre fordított munkaidővel arányosan, a munkavállaló munkaidejének 100 %-át lefedő munkaidő-nyilvántartás alapján.

(5)  A (4) bekezdés b) pontja szerinti részmunkaidős tevékenység esetén a személyi jellegű költségeket óradíjra vetítve kell meghatározni az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazva:

a)  a legutolsó dokumentált havi bruttó bérköltséget bérköltségeket elosztják a foglalkoztatási megállapodásban rögzített, munkaórában kifejezett munkaidővel az adott személy munkaidejével, a munkaszerződésben említett alkalmazandó jogszabály és az (EU) .../... [új CPR] rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint; vagy [Mód. 160]

b)  a legfrissebb dokumentált éves bruttó bérköltséget az (EU) [új CPR] rendelet [50. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésével] összhangban elosztják 1 720 munkaórával.

(6)  A foglalkoztatási megállapodás alapján munkaóra-alapú foglalkoztatásban lévő munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek elszámolható részének meghatározásához a munkaidő-nyilvántartás alapján ténylegesen a műveletre fordított munkaórákra alkalmazzák a foglalkoztatási megállapodásban rögzített óradíjat. A 38. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett bérköltségek – amennyiben még nem szerepelnek a megállapított órabérben – az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően hozzáadhatók ehhez az órabérhez. [Mód. 161]

39. cikk

Irodai és igazgatási költségek

Az irodai és igazgatási költségek egy művelet közvetlen összköltségeinek 15%-ára és az alábbi tételekre korlátozódnak: [Mód. 162]

a)  irodabérlet;

b)  az alkalmazottak elhelyezésére szolgáló épületekkel és az irodai felszerelésekkel kapcsolatos biztosítási díjak és adók (pl. tűzkár, lopáskár elleni biztosítás);

c)  közművek (pl. villamos energia, fűtés, vízszolgáltatás);

d)  irodai eszközök;

e)  a kedvezményezett szervezetén belül nyújtott általános számviteli szolgáltatások;

f)  irattár;

g)  karbantartás, takarítás és javítások;

h)  biztonság;

i)  informatikai rendszerek;

j)  távközlés (pl. telefon, fax, internet, postai szolgáltatások, névjegykártyák);

k)  a folyószámla vagy folyószámlák megnyitásával és vezetésével összefüggésben a bank által felszámított díjak, amennyiben a művelet végrehajtásához külön folyószámla megnyitása szükséges;

l)  nemzetközi pénzügyi tranzakciók díjai.

40. cikk

Utazási és szállásköltségek

(1)  Az utazási és szállásköltségek az alábbi tételekre korlátozódnak:

a)  utazási költségek (pl. menetjegyek, utas- és gépjármű-biztosítás, üzemanyag, kilométer-elszámolás, út- és parkolási díjak);

b)  étkezési költségek;

c)  szállásköltségek;

d)  vízumdíjak;

e)  napidíj,

függetlenül attól, hogy ezek a költségek a programterületen belül vagy kívül merülnek fel és kerülnek kifizetésre.

(2)  Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett, a napidíjból fedezett költségelemek nem térítendők meg a napidíjon felül.

(3)  A külső szakértők és szolgáltatók utazási és szállásköltségei a 41. cikkben felsorolt külső szakértői és szolgáltatási költségek alá tartoznak.

(4)  Az e cikkben említett költségeknek a kedvezményezett alkalmazottja általi közvetlen kifizetését a költségnek a kedvezményezett által az alkalmazott részére történő megtérítését igazoló dokumentummal kell alátámasztani. Ez a költségkategória az Interreg művelet és program végrehajtása és népszerűsítése céljából felhasználható az operatív személyzet és más érdekelt felek utazási költségeire. [Mód. 163]

(5)  A műveletek utazási és szállásköltségei százalékban meghatározott átalányként számíthatók ki, legfeljebb az adott műveletben felmerülő közvetlen, nem személyi jellegű költségek 15%-ának erejéig. [Mód. 164]

41. cikk

Külső szakértői és szolgáltatási költségek

A külső szakértői és szolgáltatási költségek az alábbi szolgáltatásokra szolgáltatásokból és a művelet kedvezményezettjétől és valamennyi partnerétől eltérő közjogi vagy magánjogi szervezetek, illetve természetes személyek által nyújtott szakértői szolgáltatásokra szolgáltatásokból tevődnek össze, de nem korlátozódnak ezekre: [Mód. 165]

a)  tanulmányok vagy felmérések (pl. értékelések, stratégiák, koncepciók, formatervek, kézikönyvek);

b)  képzés;

c)  fordítások;

d)  informatikai rendszerek és weblapfejlesztés, módosítások és frissítések;

e)  promóció, kommunikáció, reklám vagy tájékoztatás egy művelettel vagy együttműködési programmal kapcsolatban;

f)  pénzügyi irányítás;

g)  rendezvények vagy találkozók megszervezésével összefüggő szolgáltatások (ideértve a bérleti díjat, a vendéglátás vagy a tolmácsolás költségeit);

h)  rendezvényeken való részvétel (pl. regisztrációs díjak);

i)  jogi szaktanácsadás és közjegyzői szolgáltatások, műszaki és pénzügyi szakértők munkadíja, egyéb szaktanácsadás és könyvviteli szolgáltatások;

j)  szellemitulajdon-jogok;

k)  ellenőrzések az (EU) [új CPR] rendelet [68. cikke (1) bekezdésének a) pontja] és az e rendelet 45. cikkének (1) bekezdése alapján;

l)  a számviteli funkció költségei programszinten az (EU) [új CPR] rendelet [70.] cikke és az e rendelet 46. cikke alapján;

m)  ellenőrzési költségek programszinten az (EU) [új CPR] rendelet [72.] és [75.] cikkei, valamint e rendelet 47. és 48. cikkei alapján;

n)  garancianyújtás bank vagy más pénzügyi vállalkozás által, amennyiben azt uniós vagy nemzeti jogszabály, illetve a monitoringbizottság által elfogadott programozási dokumentum írja elő;

o)  külső szakértők, előadók, üléslevezető elnökök és egyéb szolgáltatók utazási és szállásköltségei; [Mód. 166]

p)  egyéb, a műveletekhez szükséges egyedi szakértők és szolgáltatások.

42. cikk

Felszerelések költségei

(1)  A kedvezményezett által a művelethez vásárolt, bérelt vagy lízingelt, a 39. cikkben említetteken kívüli felszerelések költségei az alábbiakra alábbiakból tevődnek össze, de nem korlátozódnak az alábbiakra: [Mód. 167]

a)  irodafelszerelés;

b)  informatikai hardverek és szoftverek;

c)  bútorok és tartozékok;

d)  laboratóriumi felszerelések;

e)  gépek és műszerek;

f)  szerszámok vagy készülékek;

g)  járművek;

h)  egyéb, a műveletekhez szükséges egyedi felszerelések.

(2)  Használt felszerelések beszerzési költségei az alábbi feltételek szerint elszámolhatók:

a)  más segítségnyújtás nem érkezett erre a célra az Interreg-alapokból vagy az (EU) [új CPR] rendelet [1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában] felsorolt alapokból;

b)  ez az ár nem haladja meg az adott piacon általában elfogadott árat;

c)  a felszerelés rendelkezik a művelethez szükséges műszaki tulajdonságokkal, és megfelel az alkalmazandó szabályoknak és szabványoknak.

43. cikk

Az infrastruktúra és a munkák költségei

Az infrastruktúra és a munkák költségeit a következőkre kell korlátozni:

a)  földvásárlás az (EU) [új CPR] rendelet [58. cikke (1) bekezdésének cb) pontja] szerint; [Mód. 168]

b)  építési engedélyek;

c)  építőanyagok;

d)  munkaerő;

e)  különleges beavatkozások (pl. talaj-helyreállítás, aknamentesítés).

VI. FEJEZET

Interreg programhatóságok, irányítás, szabályozás és ellenőrzés

44. cikk

Interreg-programhatóságok

(1)  Az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek az (EU) [új CPR] rendelet [65.] cikkének céljából egyetlen irányító hatóságot és egyetlen ellenőrző hatóságot jelölnek ki. [Mód. 169]

(2)  Az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság működhet ugyanabban a tagállamban kell, hogy működjön. [Mód. 170]

(3)  A PEACE PLUS program és a különleges uniós programszervezet – amennyiben irányító hatóságként lett kijelölve – tagállamban működőnek tekintendő.

(4)  Az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek európai területi együttműködési csoportosulást jelölhetnek ki az adott program irányító hatóságának.

(5)  A 2B elem vagy az Az 1. elem alá tartozó Interreg program tekintetében – ahol az utóbbi heterogén fejlesztési kihívásokkal és igényekkel jellemző jellemezhető hosszú határszakaszokra terjed ki –, az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek alprogram területeket határozhatnak meg. [Mód. 171]

(6)  Amennyiben az irányító hatóság egy vagy több közreműködő szervezetet jelöl ki az Interreg program keretében az (EU) [új CPR] rendelet [65. cikke (3) bekezdése] szerint, az adott együttműködő szervezetnek, illetve szervezeteknek egy vagy több részt vevő tagállamban vagy – adott esetben – harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen kell ezeket a feladatokat elvégeznie, illetve elvégezniük. [Mód. 172]

45. cikk

Az irányító hatóság feladatai

(1)  Az Interreg program irányító hatósága látja el az (EU) [új CPR] rendelet [66.], [68.] és [69.] cikkeiben lefektetett funkciókat a 66. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett művelet kiválasztási feladat és a kedvezményezettek 68. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett kifizetései kivételével. Ezeket a funkciókat az e rendelet VIII. fejezetében lefektetett eltérések figyelembevétele mellett az adott program által lefedett terület egészén kell elvégezni.

(1a)   Az (EU) .../... [új CPR] rendelet 87. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a Bizottság időközi kifizetésekként visszatéríti a kifizetési kérelemben foglalt, a program társfinanszírozási arányának az összes elszámolható kiadásra, illetve – adott esetben – az állami hozzájárulásra való alkalmazásából adódó összeg 100%-át. [Mód. 173]

(1b)   Amennyiben az irányító hatóság nem végez az egész programterületen az (EU).../... [új CPR] rendelet 68. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti ellenőrzéseket, minden egyes tagállam kijelöl egy szervezetet vagy egy személyt, amely vagy aki az adott területen belüli kedvezményezettek vonatkozásában felel az ilyen ellenőrzések elvégzéséért. [Mód. 174]

(1c)   Az (EU) .../... [új CPR] rendelet 92. cikkétől eltérve az éves záróelszámolás nem vonatkozik az Interreg programokra. A záróelszámolásra a program végén, a végső teljesítményről szóló jelentés alapján kerül sor. [Mód. 175]

(2)  Az Interreg programban részt vevő tagállamokkal és – adott esetben – harmadik országokkal, partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal és területekkel folytatott konzultáció után az irányító hatóság személyzettel ellátott közös titkárságot állít fel a program partnerség figyelembevételével.

A közös titkárság segíti az irányító hatóságot és a monitoringbizottságot feladataik ellátásában. A közös titkárság tájékoztatást nyújt továbbá a lehetséges kedvezményezetteknek az Interreg program keretében biztosítható finanszírozási lehetőségekről, és segíti a kedvezményezetteket és a partnereket a műveletek végrehajtásában.

(3)  Az (EU) [új CPR] rendelet [70. cikke (1) bekezdésének c) pontjától] eltérően a más fizetőeszközben kifizetett kiadásokat az egyes partnereknek euróra kell átváltaniuk a Bizottságnak azon hónapban érvényes havi elszámolási árfolyamának használatával, amely során a kiadást ellenőrzés céljából benyújtották az irányító hatósághoz a rendelet [68. cikke (1) bekezdésének a) pontja] szerint.

46. cikk

A számviteli funkció

(1)  Az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek megállapodnak a számviteli funkció elvégzésével kapcsolatos intézkedésekről.

(2)  A számviteli funkció az (EU) [új CPR] rendelet [70. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban] felsorolt feladatokból áll, és kiterjed a Bizottság által teljesített kifizetésekre, illetve általános szabályként a vezető partner felé teljesített kifizetésekre az (EU) [új CPR] rendelet [68. cikke (1) bekezdésének b) pontja] szerint.

47. cikk

Az ellenőrző hatóság funkciói

(1)  Az Interreg program ellenőrző hatósága az adott Interreg program által lefedett egész területen ellátja az e cikkben és a 48. cikkben meghatározott funkciókat a VIII. fejezetben lefektetett eltérések figyelembevételével.

Ugyanakkor a részt vevő tagállam meghatározhatja, hogy az ellenőrző hatóságot mikor kell a részt vevő tagállamból származó ellenőrnek kísérnie.

(2)  Az Interreg program ellenőrző hatóságának az a feladata, hogy rendszerellenőrzéseket és műveletekkel kapcsolatos ellenőrzéseket végezzen el annak érdekében, hogy független bizonyítékot adjon a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az irányítási és ellenőrzőrendszerek hatékonyan működnek, és hogy a Bizottsághoz benyújtott számlákban szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak.

(3)  Amennyiben Interreg program szerepel abban a sokaságban, ahonnan a Bizottság általános mintát választ ki a 48. cikk (1) bekezdése szerint, az ellenőrző hatóság elvégzi a Bizottság által kiválasztott műveletek ellenőrzéseit annak érdekében, hogy független biztosítékot nyújtson a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az irányítási és ellenőrzőrendszerek hatékonyan működnek.

(4)  Az ellenőrzési munkát a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardokkal összhangban kell elvégezni.

(5)  Az ellenőrző hatóság minden évben a számviteli év végét követő február 15-éig éves ellenőrzési véleményt fogalmaz meg és nyújt be a Bizottsághoz az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [63. cikkének (7) bekezdése] szerint az (EU) [új CPR] rendelet [XVI.] mellékletében lefektetett modell használatával és az elvégzett valamennyi ellenőrzési munka alapján, a következő elemekre kiterjedően:

a)  a számlák teljessége, valódisága és pontossága;

b)  a Bizottságnak benyújtott számlákban szereplő kiadások jogszerűsége és szabályossága;

c)  az Interreg program irányítási és szabályozási rendszere.

Amennyiben az Interreg program szerepel abban a sokaságban, amelyből a Bizottság mintát választ ki a 48. cikk (1) bekezdése szerint, az éves ellenőrzési vélemény csak az első albekezdés a) és c) pontjaiban említett elemekre terjed ki.

A Bizottság az érintett az irányító hatóságnak helyet adó tagállam tájékoztatása nyomán a február 15-i határidőt kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

(6)  Az ellenőrző hatóság minden évben a számviteli év végét követő február 15-éig éves kontrolljelentést fogalmaz meg és nyújt be a Bizottsághoz az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [63. cikke (5) bekezdésének b) pontja] szerint az (EU) [új CPR] rendelet [XVII.] mellékletében lefektetett modell használatával, illetve az e cikk (5) bekezdésében megadott ellenőrzési vélemény alátámasztásával és a megállapításokról összefoglalók készítésével, amely tartalmazza a rendszerben felfedezett hibák és hiányosságok jellegének és mértékének elemzését, valamint a javasolt és végrehajtott elhárító intézkedéseket, illetve a kapott teljes hibaarányt és a maradék hibaarányt a Bizottsághoz benyújtott számlákban megadott kiadásokra vonatkozóan.

(7)  Amennyiben az Interreg program olyan sokaságban szerepel, ahonnan a Bizottság mintát választ ki a 48. cikk (1) bekezdése szerint, az ellenőrző hatóság elkészíti az e cikk (6) bekezdésében említett éves kontrolljelentést az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [63. cikke (5) bekezdése b) pontjában] leírt követelmények teljesítésével, az (EU) [új CPR] rendelet [XVII.] mellékletében lefektetett modell használatával és az e cikk (5) bekezdésében megadott ellenőrzési vélemény alátámasztásával.

Ez a jelentés összefoglalja a megállapításokat, beleértve rendszerekben felfedezett hibák és hiányosságok jellegének és mértékének elemzését, illetve a javasolt és végrehajtott elhárító intézkedéseket, az ellenőrző hatóság által a 48. cikk (1) bekezdésében hivatkozott általános mintával kapcsolatban a műveleteken elvégzett ellenőrzések eredményeit és az Interreg-programhatóságok által ezeknél a műveleteknél az ellenőrző hatóság által feltárt egyes szabálytalanságok esetében alkalmazott pénzügyi korrekciókat.

(8)  Az ellenőrző hatóság rendszerellenőrzési jelentéseket küld a Bizottságnak, amint az érintett vizsgált alanyokkal megtörtént az egyeztető eljárás.

(9)  A Bizottság és az ellenőrző hatóság rendszeresen, eltérő megállapodás hiányában évente legalább egy alkalommal összeülnek, hogy megvizsgálják az ellenőrzési stratégiát, az éves ellenőrzési jelentést, az ellenőri véleményt, koordinálják az ellenőri terveiket és módszereiket, valamint véleményt cseréljenek az irányítási és ellenőrzőrendszerek fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről.

48. cikk

Műveletek ellenőrzése

(1)  A Bizottság általános mintát választ ki a műveletekből (vagy más mintavételi egységeket) az egyes számviteli évek tekintetében olyan statisztikai mintavételi módszer alkalmazásával, amit az ellenőrző hatóságok által az ERFA-alapból vagy az Unió külső finanszírozási eszközéből támogatásban részesülő Interreg programokhoz elvégzendő műveletek ellenőrzésére használnak.

Az általános minta a sokaságot képező valamennyi Interreg programra jellemző.

Az általános minta kiválasztásának céljából a Bizottság az Interreg programokat csoportokra oszthatja sajátos kockázataik szerint.

(2)  A programhatóságok legkésőbb az egyes számviteli évek végét követően szeptember 1-jéig adják meg az általános minta kiválasztáshoz szükséges információkat a Bizottságnak.

Ezeket az információkat egységes elektronikus formátumban kell benyújtani hiánytalanul, és egyezniük kell a referencia számviteli évre vonatkozóan a Bizottság felé bejelentett kiadásokkal.

(3)  A 47. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzés elvégzésére vonatkozó követelmény sérelme nélkül az általános mintával lefedett Interreg programok ellenőrző hatóságai nem végeznek kiegészítő ellenőrzéseket az e programok alá eső műveleteken, azt az esetet kivéve, ha a Bizottság ezt az e cikk (8) bekezdése szerint kéri, vagy amikor az ellenőrző hatóság különleges kockázatokat azonosított.

(4)  A Bizottság időben tájékoztatja az érintett Interreg programok ellenőrző hatóságait a kiválasztott általános mintáról, hogy ezek a hatóságok általában az egyes számviteli év végét követően október 1-jéig legkésőbb el tudják végezni a műveletek ellenőrzéseit.

(5)  Az érintett ellenőrző hatóságok információkat nyújtanak be ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeiről és az észlelt egyes szabálytalanságokkal kapcsolatban elvégzett pénzügyi korrekciókról legkésőbb a 47. cikk (6) és (7) bekezdései szerint a Bizottság részére benyújtandó éves kontrolljelentésekben.

(6)  Az (1) bekezdés szerint kiválasztott műveletek ellenőrzésének értékelését követően a Bizottság globális, extrapolált hibaarányt számít ki saját megbízhatóság-ellenőrzési eljárás céljából azon sokaságban szereplő Interreg programok tekintetében, amelyekből az általános minta ki lett választva.

(7)  Amennyiben a (6) bekezdésben említett globális, extrapolált hibaarány azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett összes kiadás 2 3,5%-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság globális maradék hibaarányt számít ki, figyelembe véve az (1) bekezdés szerint kiválasztott műveletek ellenőrzése során észlelt egyes szabálytalanságok esetében az érintett Interreg-programhatóságok által alkalmazott pénzügyi korrekciókat. [Mód. 176]

(8)  Amennyiben a (7) bekezdésben említett globális, maradék hibaarány azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett kiadás 2 3,5%-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság megállapítja, hogy szükséges-e egy adott Interreg program vagy a leginkább érintett Interreg programok egy csoportjának ellenőrző hatóságát felkérni, hogy kiegészítő ellenőrzési munkát végezzen el a hibaarány további értékelése és az észlelt szabálytalanságok által érintett Interreg programok esetében szükséges elhárító intézkedések felmérése érdekében. [Mód. 177]

(9)  A (8) bekezdés szerint kért kiegészítő ellenőrzési munka eredményeinek értékelése alapján a Bizottság további pénzügyi korrekciók alkalmazását kérheti az észlelt szabálytalanságok által érintett Interreg programok tekintetében. Ilyen esetekben az Interreg-programhatóságok az (EU) [új CPR] rendelet [97.] cikke szerint végzik el a szükséges pénzügyi korrekciókat.

(10)  Azon Interreg programok egyes ellenőrző hatóságai, amelyek esetében a (2) bekezdésben említett információk hiányoznak vagy nem teljesek, illetve nem lettek a (2) bekezdés első albekezdésében meghatározott határidőre benyújtva, külön mintavételi gyakorlatot követnek az adott Interreg program esetében az (EU) [új CPR] rendelet [73.] cikke szerint.

VII. FEJEZET

Pénzügyi irányítás

49. cikk

Kifizetések és előfinanszírozás

(1)  A 46. cikk (2) bekezdésével összhangban az egyes Interreg programok részére ERFA-alapból és – adott esetben – az Unió külső pénzügyi eszközeiből nyújtott támogatást nemzeti alszámlák nélkül egyetlen számlára kell kifizetni.

(2)  A Bizottság az egyes Interreg alapokból nyújtott teljes támogatás alapján előfinanszírozást fizet az egyes Interreg programokat a 18. cikk szerint jóváhagyó határozatban előírtak szerint, a rendelkezésre álló alapoktól függően, az alábbi évenkénti részletekben és 2022-2026 években július 1-jéig vagy a határozat jóváhagyásának évében az adott határozat elfogadásától számított 60 napon belül:

a)  2021: 3%; [Mód. 178]

b)  2022: 1 2,25%; [Mód. 179]

c)  2023: 2,25%; [Mód. 180]

d)  2024: 1 2,25%; [Mód. 181]

e)  2025: 1 2,25%; [Mód. 182]

f)  2026: 1 2,25%. [Mód. 183]

(3)  Amennyiben a külső, határokon átnyúló Interreg programokat az ERFA és IPA IIICBC vagy NDICI CBC alapokból támogatják, az ilyen Interreg programot támogató összes alap előfinanszírozását az (EU) [IPA III] rendelet vagy az (EU) [NDICI] rendelet vagy az annak alapján elfogadott bármely jogi aktus szerint kell teljesíteni. [Mód. 184]

Az előfinanszírozási összeg szükség esetén két részletben is fizethető, a költségvetési szükségleteknek megfelelően.

Az előfinanszírozás címén folyósított teljes összeget visszatérítik a Bizottság részére, amennyiben a határokon átnyúló Interreg programhoz kapcsolódóan az előfinanszírozás első részletének átutalását követő huszonnégy harminchat hónapon belül nem érkezik kifizetési kérelem a Bizottsághoz. E visszatérítésnek belső címzett bevételt kell alkotnia, és nem kell levonni az ERFA-ból, IPA III-ból, CBC-ből vagy NDICI CBC-ből a programnak nyújtott támogatásokat. [Mód. 185]

50. cikk

Visszafizettetések

(1)  Az irányító hatóság gondoskodik róla, hogy a vezető vagy az egyetlen partner minden, szabálytalanság következtében kifizetett összeget visszatérítsen. A partnerek a vezető partnernek fizetnek vissza minden jogosulatlanul kifizetett összeget.

(2)  Amennyiben a vezető partnernek nem sikerül biztosítania a többi partner részéről a visszafizetést, illetve az irányító hatóságnak nem sikerül biztosítania a vezető vagy egyetlen partner részéről a visszafizetést, az a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület köteles visszafizetni az irányító hatóságnak a partner számára jogosulatlanul kifizetett összegeket, amelynek területén az adott partner található vagy – európai területi együttműködési csoportosulás esetében –, ahol a vezető vagy egyetlen partnert bejegyezték. Az irányító hatóság felelős az érintett összegeknek az Unió általános költségvetésébe történő visszafizetéséért az Interreg programban meghatározott, a részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek közötti felelősségmegosztás alapján.

(3)  Amint visszafizette a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy tengeren túli ország és vagy terület a partner részére jogosulatlanul kifizetett összegeket, folytathatja vagy megkezdheti saját nemzeti törvénye alapján a visszafizettetési eljárást az adott partnerrel szemben. Sikertelen visszafizettetés esetében a tagállam, harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület ezeket az összegeket az érintett Interreg program nemzeti társfinanszírozására használhatja fel. E nemzeti visszafizetések tekintetében a tagállamnak, harmadik országnak, partnerországnak vagy tengerentúli országnak vagy területnek nincs jelentéstételi kötelezettsége a programhatóságok, a monitoringbizottság vagy a Bizottság felé.

(4)  Amennyiben valamely tagállam, harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület nem térített meg az irányító hatóságnak a (3) bekezdés szerint valamely partnernek jogosulatlanul kifizetett összegeket, ezekre az összegekre a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott visszafizettetési utasítás vonatkozik, amelyeket lehetőleg a tagállamnak, harmadik országnak, partnerországnak vagy tengerentúli országnak vagy területnek járó összegekből kell levonni az ugyanazon program részére történő következő kifizetések során, illetve harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület esetében az Unió adott külső, finanszírozási eszközei alapján programok részére történő következő kifizetések során. Az ilyen visszatéríttetés nem minősül pénzügyi korrekciónak, és nem csökkenti az ERFA-alapból vagy az Unió külső finanszírozási eszközéből az adott Interreg programhoz nyújtott támogatás összegét. A visszatéríttetett összeg az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [177. cikkének (3) bekezdésével] összhangban címzett bevételt képez.

VIII. FEJEZET

Harmadik országok vagy partnerországok, vagy tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs vagy együttműködési szervezetek részvétele megosztott irányítású Interreg programokban [Mód. 186]

51. cikk

Vonatkozó rendelkezések

Az I–VII. fejezetek és a X. fejezet harmadik országoknak, partnerországoknak, tengerentúli országoknak és területeknek vagy regionális integrációs vagy együttműködési szervezeteknek az e fejezetben lefektetett speciális rendelkezései szerinti Interreg programokban történő részvételére vonatkoznak. [Mód. 187]

52. cikk

Interreg-programhatóságok és funkcióik

(1)  Az Interreg programban részt vevő harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek lehetővé teszik az adott program irányító hatósága számára, hogy funkcióit az érintett területen ellássa, vagy kapcsolattartóként nemzeti hatóságot jelölhetnek ki az irányító hatóság számára, vagy nemzeti ellenőrt, hogy elvégezze az irányítási ellenőrzéseket saját területén (EU) [új CPR] rendelet [68. cikke (1) bekezdésének a) pontjában] leírtak szerint.

(2)  Az Interreg programban részt vevő harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek lehetővé teszik az adott program ellenőrző hatósága számára, hogy saját területén ellássa funkcióit, vagy nemzeti ellenőrző hatóságot vagy szervezetet jelölhet ki, amely a nemzeti hatóságtól funkcionálisan független.

(3)  Az Interreg programban részt vevő harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek személyzetet bíznának bízhatnak meg az adott program közös titkárságaként, vagy fiókirodát állítanának fel az irányító hatósággal egyetértésben felállítják a közös titkárság fiókirodáját az érintett területen, vagy mindkettőt megtennék megteszik. [Mód. 188]

(4)  A nemzeti hatóság vagy a 35. cikk (1) bekezdése alapján az Interreg program kommunikációs tisztviselőjének megfelelő szervezet támogatja támogathatja az irányító hatóságot és a partnereket az érintett harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen a 35. cikk (2)–(7) bekezdéseiben megadott feladatok tekintetében. [Mód. 189]

53. cikk

Irányítási módszerek

(1)  Az ERFA és az IPA III CBC vagy NDICI CBC által támogatott külső, határokon túlnyúló Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy partnerországban.

A PEACE PLUS programot mind Írországban, mind pedig az Egyesült Királyságban megosztott irányítás alatt kell végrehajtani.

(2)  A 2. és 4. elembe tartozó, az ERFA alapból és az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat összevonó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind a részt vevő harmadik országban, partnerországban vagy partnerországban részt vevő tengerentúli országban vagy területen, illetve a 3. elem tekintetében bármelyik tengerentúli országban vagy területen, függetlenül attól, hogy a tengerentúli ország vagy terület az Unió egy vagy több külső pénzügyi eszköze alatt támogatásban részesül-e. [Mód. 190]

(3)  A 3. elembe tartozó, az ERFA-alapból és az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközeiből történő hozzájárulásokat összevonó Interreg programokat az alábbi módok valamelyikével kell végrehajtani:

a)  megosztott irányítás alatt mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen, vagy valamely regionális szervezet részét képező harmadik országok csoportjában; [Mód. 191]

b)  megosztott irányítás alatt csak a tagállamokban vagy bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen, vagy valamely regionális szervezet részét képező harmadik országok csoportjában az Unión kívül ERFA kiadások tekintetében egy vagy több program esetében, míg az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat közvetett irányítás alatt irányítják; [Mód. 192]

c)  közvetett megosztott irányítás alatt mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen, vagy valamely regionális szervezet részét képező harmadik országok csoportjában. [Mód. 193]

Amennyiben a 3. elembe tartozó Interreg program egésze vagy egy része közvetett irányítás alatt valósul meg, akkor az érintett tagállamok és régiók között előzetes megállapodásra van szükség, és a 60. cikk alkalmazandó. [Mód. 194]

(3a)   Az adott irányító hatóságok jóváhagyása esetén közös pályázati felhívások indíthatók, amelyek finanszírozást mozgósítanak kétoldalú vagy több országra kiterjedő NDICI-programokból és európai területi együttműködési programokból. A pályázati felhívás tartalmának meg kell határoznia a földrajzi kiterjedését, valamint az adott programok célkitűzéseihez való várható hozzájárulását. Az irányító hatóságok döntenek arról, hogy az NDICI vagy az európai területi együttműködés szabályai alkalmazandók-e a felhívásra. Határozhatnak egy vezető irányító hatóság kijelöléséről, amely felel a pályázati felhívással kapcsolatos irányítási és kontrollfeladatokért. [Mód. 195]

54. cikk

Elszámolhatóság

(1)  Az (EU) [új CPR] rendelet [57. cikkének (2) bekezdésétől] eltérően a kiadások akkor számolhatók el az Unió külső finanszírozási eszközeiből történő hozzájárulásra, ha azok valamely partnernél vagy a PPP műveletek magánszférabeli partnerénél az Interreg-műveletek előkészítése és végrehajtása során merültek fel 2021. január 1. után, és azt követően lettek kifizetve, hogy a finanszírozási megállapodást az érintett harmadik országgal, partnerországgal vagy tengerentúli országgal vagy területtel megkötötték.

Ugyanakkor a tagállamban működő programhatóságok által irányított technikai segítségnyújtás kiadásai 2021. január 1-jétől számolhatók el akkor is, ha harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek javára elvégzett intézkedésekre lettek kifizetve.

(2)  Amennyiben az Interreg program pályázati felhívásokon alapuló műveleteket választ ki, ezek a felhívások az Unió külső finanszírozási eszközeiből történő hozzájárulásokra vonatkozó pályázatokat foglalhatnak magukba akkor is, ha az érintett finanszírozási megállapodás aláírása előtt indították el őket, és a műveletek ezen dátumok előtt már kiválaszthatók.

Ugyanakkor az irányító hatóság nem adhatja meg a 22. cikk (6) bekezdésében meghatározott dokumentumot ezen határidők előtt.

55. cikk

Nagy infrastruktúra projektek

(1)  A szakasz szerinti Interreg programok infrastrukturális nagyprojekteket támogathatnak, amelyek olyan építési beruházások, tevékenységek vagy szolgáltatások összességére irányuló műveletek, amelyek egy pontosan meghatározott, feloszthatatlan feladatot töltenek be, egyértelműen definiált és közérdekű célkitűzésekkel, határokon átnyúló hatással vagy előnyökkel járó befektetések megvalósítása céljából, és amelyek költségvetéséből legalább 2 500 000 EUR-t infrastruktúra-beszerzésre különítenek el;

(2)  Az infrastrukturális nagyprojektet vagy annak egy részét végrehajtó egyes kedvezményezettek a vonatkozó közbeszerzési szabályokat alkalmazzák.

(3)  Amennyiben egy vagy több infrastrukturális nagyprojekt a monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság ülésének napirendjére kerül, az irányító hatóság az egyes ilyen projektekre vonatkozóan az ülés ideje előtt legalább két hónappal koncepciókat továbbít a Bizottsághoz. A koncepció legfeljebb három öt oldalas lehet, és tartalmaznia kell az elnevezést, a helyszínt, a költségvetést, a vezető partnert és a partnereket, valamint a fő célkitűzéseket és elérendő teljesítéseket, továbbá egy hiteles üzleti tervet, amelyből kiderül, hogy a projekt vagy a projektek folytatása adott esetben Interreg-források nyújtása nélkül is biztosított. Ha az egy vagy több infrastrukturális projektre vonatkozó koncepciót nem továbbítják e határidőn belül a Bizottsághoz, a Bizottság kérheti a monitoring-bizottság vagy az irányító bizottság elnökét, hogy vegye le az érintett projekteket az ülés napirendjéről. [Mód. 196]

56. cikk

Közbeszerzés

(1)  Amennyiben egy művelet végrehajtása szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzést, szállítási vagy munkaszerződéseket követel meg a kedvezményezett részéről, a következő szabályok alkalmazandók:

a)  amennyiben a kedvezményezett ajánlatkérő vagy a közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó uniós jogszabályok értelmében vett közszolgáltató ajánlatkérő, az uniós jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott nemzeti törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket alkalmazhatja;

b)  amennyiben a kedvezményezett az IPA III vagy NDICI szerinti partnerország állami hatósága, amelynek társfinanszírozása az irányító hatósághoz van átcsoportosítva, alkalmazhat nemzeti törvényeket, rendeleteket, és adminisztratív intézkedéseket, amennyiben a finanszírozási megállapodás ezt lehetővé teszi, és a szerződést a legjobb ár-érték arányt kínáló ajánlatnak vagy – adott esetben – a legalacsonyabb árat kínáló ajánlatnak ítélik oda az értékütközések elkerülése mellett.

(2)  Árucikkek, munkák vagy szolgáltatások odaítélésekor az 1. bekezdésben említetteken kívül minden esetben az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [178.] és [179.] cikkében, illetve az adott rendelet 1. mellékletének 3. fejezetében (36–41. pontok) lefektetett közbeszerzési eljárások alkalmazandók.

57. cikk

Pénzügyi irányítás

Az Unió külső finanszírozási eszközéből is támogatott Interreg programokat jóváhagyó bizottsági határozatok megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyek az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [110. cikke (2) bekezdése] értelmében finanszírozási határozatokhoz szükségesek.

58. cikk

Finanszírozási megállapodások megkötése megosztott irányítás alatt

(1)  Valamely Interreg program harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [112. cikkének (4) bekezdése] szerinti végrehajtásához finanszírozási megállapodást kell kötni az Uniót képviselő Bizottság és a saját nemzeti jogi hálózata szerint képviselt egyes részt vevő harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek között.

(2)  A finanszírozási megállapodást legkésőbb azt az évet követő évben december 31-én kell megkötni, amikor az első költségvetési kötelezettségvállalás megtörtént, és akkor tekintendő megkötöttnek, amikor az utolsó fél is aláírta.

A finanszírozási megállapodás akkor lép hatályba,

a)  amikor az utolsó fél aláírta; vagy

b)  amikor a harmadik vagy partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület megerősítette a megállapodást a nemzeti jogi rendszere alapján, és tájékoztatta a Bizottságot.

(3)  Amennyiben az Interreg program egynél több harmadik országot, partnerországot vagy tengerentúli országot vagy területet érint, legalább egy finanszírozási megállapodást kell aláírnia mindkét félnek e határidő előtt. A többi harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország és terület legkésőbb azt az évet követő második évben június 30-ig írhatja alá a vonatkozó finanszírozási megállapodásokat, amikor az első költségvetési kötelezettségvállalásra sor került.

(4)  Az érintett Interreg program irányító hatósága szerinti tagállam

a)  szintén aláírhatja a finanszírozási megállapodást; vagy

b)  ugyanazon a napon végrehajtási megállapodást ír alá az érintett Interreg programban részt vevő minden harmadik országgal, partnerországgal vagy tengerentúli országgal és területtel, amely megállapítja a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a pénzügyi irányítás végrehajtása tekintetében.

Amikor továbbítja a finanszírozási megállapodás aláírt példányát vagy a végrehajtási megállapodás aláírt példányát a Bizottsághoz, az irányító hatóság szerinti tagállam egyúttal külön dokumentumban megküldi az 55. cikkben előírtak szerint a tervezett infrastrukturális nagyprojektek listáját, amelyen szerepel azok leendő elnevezése, helyszíne, költségvetése és vezető partnere.

(5)  A (4) bekezdés b) pontja szerint aláírt végrehajtási megállapodásnak legalább a következő tételekre kell kitérnie:

a)  részletes kifizetési intézkedések;

b)  pénzügyi irányítás;

c)  nyilvántartás vezetése;

d)  jelentéstételi kötelezettségek;

e)  ellenőrzések,

f)  szabálytalanságok és visszafizettetések.

(6)  Amennyiben az Interreg program irányító hatósága szerinti tagállam úgy határoz, hogy aláírja a finanszírozási megállapodást a (4) bekezdés a) pontja szerint, az adott finanszírozási megállapodás olyan eszköznek tekintendő, amely révén az uniós költségvetés a pénzügyi rendelettel, nem pedig nemzetközi megállapodással összhangban hajtható végre, ahogyan ezt az EUMSZ 216-219. cikkei említik.

59. cikk

Harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország és terület hozzájárulása társfinanszírozáson kívül

(1)  Amennyiben egy harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület az Interreg program uniós támogatásának társfinanszírozásán kívül más pénzügyi hozzájárulást nyújt az irányító hatóság részére az Interreg program tekintetében, az adott pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó szabályok a következő dokumentumban szerepelnek:

a)  amennyiben a tagállam aláírja az 58. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti finanszírozási megállapodást, az irányító hatóság szerinti tagállam és a harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület között, vagy közvetlenül az irányító hatóság és a harmadik országban, partnerországba vagy tengerentúli országban vagy területen illetékes hatóság között aláírt külön végrehajtási megállapodásban;

b)  amennyiben a tagállam az 58. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerinti végrehajtási megállapodást ír alá, az alábbiak közül valamelyik dokumentumban:

i.  az adott végrehajtási megállapodás külön része; vagy

ii.  az a) pontban említett ugyanazon felek között aláírt kiegészítő végrehajtási megállapodás.

Az első albekezdés b) pontja i. alpontjának értelmében a végrehajtási megállapodás szakaszai adott esetben mind a nyújtott pénzügyi hozzájárulásra, mind az Interreg program uniós támogatására vonatkozhatnak.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti végrehajtási megállapodásnak legalább a harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület 58. cikk (5) bekezdésében felsorolt társfinanszírozásra vonatkozó tételeket kell tartalmaznia.

Emellett a következő két tételt is meg kell állapítania:

a)  a további pénzügyi hozzájárulás összege;

b)  a rendeltetési használat és használatának feltételei, beleértve az adott kiegészítő hozzájárulás igénylésének feltételeit.

(3)  A PEACE program és az 1. elembe tartozó, Írország és Észak-Írország közötti észak-dél Interreg program tekintetében az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [21. cikke (2) bekezdésének e) pontjában] leírtak szerint az Egyesült Királyság által uniós tevékenységek céljából külső címzett bevétel formájában nyújtott pénzügyi hozzájárulás a 2. fejezet: „Kohézió és értékek, részleges felső határ; gazdasági, társadalmi és területi kohézió” előirányzott költségvetésének részét képezi.

E hozzájárulásra vonatkozóan külön pénzügyi megállapodást kell kötni az Egyesült Királysággal az 58. cikk szerint. A Bizottság, az Egyesült Királyság és Írország vesz részt ebben a külön pénzügyi megállapodásban.

Ezt a program végrehajtásának megkezdése előtt kell aláírni, ami lehetővé teszi, hogy a különleges uniós programszervezet valamennyi uniós jogszabályt alkalmazni tudja a programok végrehajtásához.

IX. FEJEZET

Külön rendelkezések a közvetlen vagy közvetett irányításról

60. cikk

Legkülső régiók együttműködése

(1)  Amennyiben az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a 3. elembe tartozó Interreg program részben vagy egészben az e rendelet 53. cikk (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti közvetett irányítás alatt valósul meg, a végrehajtási feladatokat az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában] felsorolt szervezetek valamelyikére, különösen a részt vevő tagállamban működő szervezetre kell bízni, beleértve az érintett Interreg program irányító hatóságát. [Mód. 197]

(2)  Az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet 154. cikke (6) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottság határozhat úgy, hogy nem követeli meg az adott cikk (3) és (4) bekezdéseiben említett előzetes felmérést, amikor az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett költségvetési végrehajtási feladatokat valamely legkülső régió Interreg programjának e rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerint és az (EU) [új CPR] rendelet 65. cikkének megfelelően kijelölt irányító hatóságára bízza.

(3)  Amennyiben az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett költségvetési végrehajtási feladatokat tagállami szervezetre bízzák, az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet 157. cikke alkalmazandó.

(4)  Amennyiben egy vagy több külső finanszírozási eszközből társfinanszírozott programot vagy intézkedést harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület, illetve az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában felsorolt vagy az (EU) [NDICI] rendeletben vagy a [TOT határozat] tanácsi határozatban vagy mindkettőben említett más szervezetek bármelyike hajtja végre, ezen eszközök megfelelő szabályai, különösen az (EU) [NDICI] rendelet I., III. és V. fejezetei alkalmazandók.

61. cikk

Interregionális innovációs beruházások

A Bizottság kezdeményezésére az ERFA régióközi innovációs beruházásokat támogathat a 3. cikk 5. pontjában előírtak szerint, amely összehozza a nemzeti vagy regionális szinten megállapított intelligens szakosodási stratégiákban részt vevő kutatókat, vállalkozásokat, civil társadalmat és közigazgatási szervezeteket. [Mód. 198]

61a. cikk

Az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alóli mentesítés

A Bizottság kijelentheti, hogy az EU által támogatott projektek javára nyújtott támogatás összeegyeztethető a belső piaccal, és nem tartozik az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti, értesítésre vonatkozó kötelezettség hatálya alá. [Mód. 199]

X. FEJEZET

Záró rendelkezések

62. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A 16. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának hatáskörét [a kihirdetést követő naptól = hatálybalépés napjától] kezdődően 2027. december 31-ig a Bizottságra kell ruházni.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 16. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

63. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot az (EU) [új CPR] rendelet [108. cikke (1) bekezdése] szerint létrehozott bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

64. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 1299/2013/EU rendelet vagy a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó bármely más jogi aktus továbbra is érvényes az ERFA alapból támogatott programokra és műveletekre.

65. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

MINTA AZ INTERREG PROGRAMOKHOZ

CCI

[15 karakter]

Cím

[255]

Verzió

 

Első év

[4]

Utolsó év

[4]

Támogathatóság kezdete

 

Támogathatóság vége

 

Bizottsági határozat száma

 

Bizottsági határozat kelte

 

A programot módosító határozat száma

[20]

A programot módosító határozat hatálybalépésének dátuma

 

A program hatálya alá tartozó NUTS-régiók

 

Az Interreg komponense

 

1.  Programstratégia: fő fejlesztési kihívások és szakpolitikai válaszok

1.1.  Programterület (nem szükséges az Interreg programok 4. komponense esetében)

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés a) pont és 17. cikk (9) bekezdés a) pont

Szövegmező [2 000]

1.2.  A legfontosabb közös kihívások összefoglalása, figyelembe véve a gazdasági, társadalmi és területi eltéréseket, közös beruházási szükségleteket és a más támogatási formákkal való kiegészítő jelleget, a korábbi tapasztalatokból levont tanulságokat, valamint azon makroregionális stratégiákat és tengerfenékre vonatkozó stratégiákat, amelyek esetében a programot részben vagy teljes egészében egy vagy több stratégia fedi le.

Hivatkozás 17. cikk (4) bekezdés b) pont, 17. cikk (9) bekezdés b) pont

Szövegmező [50 000]

1.3.  A szakpolitikai célkitűzések és az Interreg egyedi célkitűzések kiválasztásának indokolása, a kapcsolódó prioritások, egyedi célkitűzések és támogatási formák, adott esetben a határon átnyúló infrastruktúra hiányzó összekapcsolásainak kezelésével

Hivatkozás 17. cikk (4) bekezdés, c) pont

1. táblázat

Kiválasztott szakpolitikai célkitűzés vagy kiválasztott Interreg egyedi célkitűzés

Kiválasztott egyedi célkitűzés

Prioritás

A kiválasztás indokolása

 

 

 

[célkitűzésenként 2000]

2.  Prioritások [300]

Hivatkozás 17. cikk (4) bekezdés d) és e) pont

2.1.  A prioritás megnevezése (minden egyes prioritásra megismétlendő)

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés, d) pont

Szövegmező: [300]

[ ] Ez a 17. cikk (3) bekezdése alapján történő átcsoportosítás szerint prioritás)

2.1.1.  Egyedi célkitűzés (minden kiválasztott egyedi célkitűzés esetében megismétlendő a technikai segítségnyújtásra vonatkozó prioritások kivételével)

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont

2.1.2  Kapcsolódó fellépéstípusok, ideértve a stratégiai jelentőségű tervezett intézkedések listáját és várt hozzájárulásukat a fenti egyedi célkitűzésekhez, valamint adott esetben a makroregionális stratégiákhoz és a tengerfenékre vonatkozó stratégiákhoz

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont i. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont ii. alpont

Szövegmező [7 000]

A tervezett stratégiai jelentőségű műveletek listája

Szövegmező [2 000]

Az Interreg programok 4. elemére vonatkozóan:

Hivatkozás: 17. cikk (9) bekezdés c) pont i. alpont

Egyetlen kedvezményezett vagy a kedvezményezettek korlátozott számának meghatározása és az odaítélési eljárás

Szövegmező [7 000]

2.1.3  Mutatók:

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont ii. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont iii. alpont

2. táblázat: Teljesítménymutatók

Prioritás

Egyedi célkitűzés

Azonosító

[5]

Mutató

Mérési egység

[255]

Részcél (2024)

[200]

Végső cél (2029)

[200]

3. táblázat: Eredménymutatók

Prioritás

Egyedi célkitűzés

Azonosító

Mutató

Mérési egység

Kiindulási érték

Tárgyév

Végső cél (2029)

Adatforrás

Megjegyzések

2.1.4  Fő célcsoportok

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont iii. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont iv. alpont

Szövegmező [7 000]

2.1.5  Célzott egyedi területek, ideértve az integrált területi beruházás, a közösségvezérelt helyi fejlesztés és egyéb területi eszközök tervezett felhasználását

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont iv. alpont

Szövegmező [7 000]

2.1.6  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont v. alpont

Szövegmező [7 000]

2.1.7  Az uniós program forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont vi. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont v. alpont

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritás száma

Alap

Egyedi célkitűzés

Kód

Összeg (EUR)

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma

Prioritás száma

Alap

Egyedi célkitűzés

Kód

Összeg (EUR)

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly

Prioritás száma

Alap

Egyedi célkitűzés

Kód

Összeg (EUR)

2.T. Technikai segítségnyújtási prioritás

Hivatkozás: az ETE-rendelet 17. cikke (4) bekezdésének f) pontja

Szövegmező [8 000]

Prioritás száma

Alap

Kód

Összeg (EUR)

3.  Finanszírozási terv

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés g) pont

3.1.  Pénzügyi előirányzatok évek szerint

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés g) pont i. alpont és 17. cikk (5) bekezdés a) pont i–iv. alpont

7. táblázat

Alap

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen

ERFA

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III határon átnyúló együttműködés(25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédsági határon átnyúló együttműködés(26)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III(27)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTP Grönland(29)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTP(30)

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg alapok(31)

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR)

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés g) pont ii. alpont, 17. cikk (5) bekezdés a) pont i–iv. alpont és 17. cikk (5) bekezdés b) pont

8. táblázat*

Szakpolitikai célkitűzés száma vagy technikai segítségnyújtás

Prioritás

Alap

(értelemszerűen alkalmazandó)

Az uniós támogatás kiszámításának alapja (teljes vagy közpénzből nyújtott)

Uniós hozzájárulás

(a)

Nemzeti hozzájárulás

(b)=(c)+(d)

A nemzeti önrész indikatív lebontása

Összesen

(e)=(a)+(b)

A társfinanszírozás mértéke

(f)=(a)/(e)

Harmadik országok hozzájárulásai

(tájékoztatásul)

Nemzeti állami

(c)

Nemzeti magánforrás

(d)

 

1. prioritás

ERFA

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III határon átnyúló együttműködés(32)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédsági határon átnyúló együttműködés(33)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III(34)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI(35)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTP Grönland(36)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTP(37)

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg alapok(38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioritás

(alapok a fentiek szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

Összes alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III határon átnyúló együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédság határon átnyúló együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTP Grönland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

Összes alap

 

 

 

 

 

 

 

 

* A félidős felülvizsgálat előtt ez a táblázat csak a 2021–2025 közötti évekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

4.  Az érintett programpartnereknek az Interreg program elkészítésébe történő bevonására tett intézkedések és e programpartnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, nyomonkövetésében és értékelésében

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés h) pont

Szövegmező [10 000]

5.  Az Interreg programokkal kapcsolatos kommunikációra és a támogatások láthatóságára vonatkozó megközelítés, ideértve a tervezett költségvetést is

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés i) pont

Szövegmező [10 000]

6.  Végrehajtási rendelkezések

6.1.  Programhatóságok

Hivatkozás: 17. cikk (7) bekezdés a) pont

10. táblázat

Programhatóságok

Az intézmény neve [255]

Kapcsolattartó neve [200]

E-mail [200]

Irányító hatóság

 

 

 

Nemzeti hatóság (adott esetben olyan programok esetében, amelyben harmadik országok vesznek részt)

 

 

 

Ellenőrző hatóság

 

 

 

Ellenőrök képviselőinek csoportja (adott esetben olyan programok esetében, amelyben harmadik országok vesznek részt)

 

 

 

Az a szervezet, amely számára a Bizottság kifizetéseket teljesít

 

 

 

6.2.  A közös titkárság felállítására vonatkozó eljárás

Hivatkozás: 17. cikk (7) bekezdés b) pont

Szövegmező [3 500]

6.3  Felelősségmegosztás a részt vevő tagállamok között és adott esetben a harmadik országok és tengerentúli országok és területek között, a az irányító hatóság vagy a Bizottság által elrendelt pénzügyi korrekciók esetében

Hivatkozás: 17. cikk (7) bekezdés c) pont

Szövegmező [10 500]

FÜGGELÉKEK

—  A programterület térképe

—  Az elszámolható kiadások Bizottság által a tagállamnak történő megtérítése egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás alapján

—  Költségfüggetlen finanszírozás

1. függelék: A programterület térképe

2. függelék: Az elszámolható kiadások Bizottság által a tagállamnak történő megtérítése egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás alapján

Az elszámolható kiadások Bizottság által a tagállamnak történő megtérítése egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás alapján

Minta az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CRR 88. cikke)

A javaslat benyújtásának időpontja

 

Jelenlegi változat

 

A.   A főbb elemek összefoglalása

Prioritás

Alap

A teljes pénzügyi előirányzat azon becsült aránya (%), amelyre az egyszerűsített költségelszámolási módszert alkalmazni fogják (becslés)

Művelettípus(ok)

A kapcsolódó mutató neve(i)

A mutató mérési egysége

Az egyszerűsített költségelszámolási módszer típusa (átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás)

Kapcsolódó átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás

 

 

 

Kód

Leírás

Kód

Leírás

 

 

 

B.  Részletek művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Kapott-e az irányító hatóság külső vállalattól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek összeállításához?

Ha igen, adja meg, melyik külső vállalat: Igen/Nem – A külső vállalat neve

Művelettípusok:

1.1.  A művelettípus leírása

 

1.2.  Prioritás / érintett egyedi célkitűzés(ek)

 

1.3.  A mutató neve(39)

 

1.4.  A mutatóra vonatkozó mérési egysége

 

1.5.  Átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalány vagy átalányfinanszírozás

 

1.6.  Összeg

 

1.7.  Egységköltség, egyösszegű átalány vagy átalányfizetés által fedezett költségkategóriák

 

1.8.  Lefedik-e a fenti kategóriák a műveletre vonatkozóan elszámolható összes kiadást? (I/N)

 

1.9.  Kiigazítási módszer

 

1.10.  A mérési egység elérésének ellenőrzése

–  írja le, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) fogják ellenőrizni a mérési egység elérését

–  írja le, hogy ki és mit fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzések (ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is)

–  írja le, hogy milyen rendelkezéseket alkalmaznak az adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására vonatkozóan

 

1.11.  A mutató által esetlegesen okozott, a kívánttal ellentétes hatást kiváltó ösztönzők vagy problémák, ezek mérséklésének lehetséges módjai, valamint a kockázat becsült mértéke

 

1.12.  A várhatóan megtérítendő teljes összeg (nemzeti és uniós)

 

C: Az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás kiszámítása

1.   Az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás kiszámításához használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat; határidők; hitelesítés stb.):

2.   Kérjük, ismertesse, hogy a javasolt módszer és számítási mód miért megfelelő a művelettípus esetén:

3.   Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, ideértve különösen a minőség vagy a mennyiségek tekintetében alapul vett bármely feltevéseket. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat és teljesítménymutatókat kell felhasználni és csatolni, a Bizottság által használható formátumban.

4.  Kérjük, ismertesse, hogyan biztosította, hogy az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalány vagy átalányfinanszírozás kiszámításához csak elszámolható kiadást vegyenek figyelembe;

5.  A számítási módszer, az összegek, valamint az adatok ellenőrzésének, minőségének, gyűjtésének és tárolásának biztosítását célzó rendelkezések értékelése az ellenőrző hatóság(ok) által:

3. függelék: Költségfüggetlen finanszírozás

Minta az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához

(a CRR 89. cikke)

A javaslat benyújtásának időpontja

 

Jelenlegi változat

 

A.   A főbb elemek összefoglalása

Prioritás

Alap

A költségfüggetlen finanszírozás által lefedett összeg

Művelettípus(ok)

Teljesítendő feltételek/elérendő eredmények

A kapcsolódó mutató neve(i)

A mutató mérési egysége

 

 

 

 

 

Kód

Leírás

 

A teljes lefedett összeg

 

 

 

 

 

 

 

B.  Részletek művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)

Művelettípusok:

1.1.  A művelettípus leírása

 

1.2.  Prioritás / érintett egyedi célkitűzés(ek)

 

1.3.  Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények

 

1.4.  A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje

 

1.5.  Az eredményekre vonatkozó mutató meghatározása

 

1.6.  Az eredményekre vonatkozó mutató mérési egysége

 

1.7.  A Bizottság általi visszafizetést kiváltó köztes eredmények (adott esetben), a visszafizetések ütemezésével

Köztes eredmények

Dátum

Összegek

1.8.  Teljes összeg (benne az uniós és nemzeti finanszírozás)

 

1.9.  Kiigazítási módszer

 

1.10.  Az eredmény (és adott esetben a köztes eredmények) elérésének vagy a feltétel teljesülésének ellenőrzése

–  írja le, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) fogják ellenőrizni az eredmény elérését vagy a feltétel teljesülését

–  írja le, hogy ki és mit fog ellenőrizni az irányítási ellenőrzések (ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is)

–  írja le, hogy milyen rendelkezéseket alkalmaznak az adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására vonatkozóan

 

1.11.  Rendelkezések az ellenőrzési nyomvonal biztosítására

Kérjük, sorolja fel az e rendelkezésért felelős szerv(ek)et

 

(1)HL C 440., 2018.12.6., 116. o.
(2)HL C 86., 2019.3.7., 137. o.
(3)Az Európai Parlament 2019. március 26-i álláspontja.
(4)[Hivatkozás]
(5)[Hivatkozás]
(6)A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017)0534, 2017.9.20.
(7)Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).
(8)A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái – COM(2017) 376 final, 2017.7.18.
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)
(10)(EU) xx/xx rendelet az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)
(11)(EU) xx/xx rendelet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)
(12)A Tanács (EU) xx/xx határozata a tengerentúli országoknak és területeknek az Európai Unióval való társulásáról, amely magában foglalja egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL L xx., y. o.).
(13)A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).
(14)A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival – COM(2017)0623, 2017.10.24.
(15) A Régiók Európai Bizottságának 2017. július 12-i véleménye – Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.).
(16)A Régiók Európai Bizottságának véleménye – Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban, 2017. július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)
(17)A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45. o.).
(18)[Hivatkozás]
(19)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(20) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).
(21) Iránymutatás a regionális állami támogatásokról 2014–2020 (HL C 209., 2013.7.23., 1. o.).
(22)Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).
(23)Az Európai Parlament és a Tanács 2011/52/EU irányelvet módosító 2014. április 16-i 2014/92/EU irányelve (HL L 124., 2014.4.25., 1. o.).
(24)Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).
(25)1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
(26)1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
(27)2. és 4. komponens
(28)2. és 4. komponens
(29)2. és 4. komponens
(30)3. és 4. komponens
(31)ERFA, IPA III, NDICI vagy TOTP, ha egyszeri összegként szerepelnek a 2. és 4. komponens alatt
(32)1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
(33)1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
(34)2. és 4. komponens
(35)2. és 4. komponens
(36)2. és 4. komponens
(37)3. és 4. komponens
(38)ERFA, IPA III, NDICI vagy TOTP, ha egyszeri összegként szerepelnek a 2. és 4. komponens alatt
(39)Egy művelettípus esetében több egymást kiegészítő mutató (például egy teljesítménymutató és egy eredménymutató) is megadható. Ezekben az esetekben az 1.3–1.11. közötti szakaszokat minden mutatóra ki kell tölteni.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat