Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2019

Predkladané texty :

A8-0107/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.3
CRE 26/03/2019 - 13.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0244

Prijaté texty
PDF 206kWORD 61k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
P8_TA(2019)0244A8-0107/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (2018/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2018)0475),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami Komisie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2019 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. decembra 2017 s názvom Správa o preskúmaní v polovici trvania týkajúca sa nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (COM(2017)0720) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie s názvami Hodnotenie nástroja rozvojovej spolupráce (SWD(2017)0600) a Hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (SWD(2017)0601),

–  so zreteľom na externé hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (záverečná správa z júna 2017), ktoré Komisia objednala od tímu externých zmluvných partnerov,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou (Benin)(3) a zmenená 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii1 (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“)(5),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o ES(8),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie(9),

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(10),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(11),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(12),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(13),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0107/2019),

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 315.
(2) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 323.
(3) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (2018/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2018)0475),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami Komisie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2019 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. decembra 2017 s názvom Správa o preskúmaní v polovici trvania týkajúca sa nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (COM(2017)0720) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie s názvami Hodnotenie nástroja rozvojovej spolupráce (SWD(2017)0600) a Hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (SWD(2017)0601),

–  so zreteľom na externé hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (záverečná správa z júna 2017), ktoré Komisia objednala od tímu externých zmluvných partnerov,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou (Benin)(3) a zmenená 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii1 (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“)(5),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o ES(8),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie(9),

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(10),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(11),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(12),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(13),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0107/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 315.
(2) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 323.
(3) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (2018/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0107/2019),

A.  keďže Komisia plne podporuje správu Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“), pričom nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť/riadnosť operácií ERF a za dohľad nad procesom finančného výkazníctva ERF;

B.  keďže rozvojová pomoc ERF sa účinne vykonáva v 79 krajinách napriek tomu, že politické a sociálno-hospodárske podmienky sú často zložité, nestabilné a predstavujú riziko;

C.  keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa rozvojová pomoc využívala v súlade s jej pôvodným účelom, ako sa uvádza v článku 208 ZFEÚ, s náležitým zohľadnením zásad účinnosti pomoci a rozvoja;

D.  keďže niekoľko politík Únie sa vykonáva v tej istej krajine alebo skupine krajín s odlišnými dôvodmi a cieľmi, pričom existuje riziko toho, že si navzájom protirečia;

E.  keďže väčšia súdržnosť s primárnym cieľom znižovania a – v dlhodobom horizonte – odstránenia chudoby, silnejší dôraz na výkonnosť a viditeľné kroky sú opakujúcou sa osou, ktorou sa má ERF riadiť;

F.  keďže režimy poskytovania pomoci z ERF by mali zohľadňovať rôzne štádiá rozvoja partnerských krajín, najmä v prípade partnerských krajín, ktorých status krajín s nízkymi príjmami sa zlepšil na status krajín so stredným príjmom;

G.  keďže predpokladom trvalo udržateľného rozvoja je transparentný, inkluzívny a efektívny participatívny proces formovania politiky, v rámci ktorého sa dodržiavajú zásady ľudských práv;

H.  keďže účinné predbežné podmienky a pravidelné kontroly sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní účinnosti a riadneho finančného riadenia ERF;

I.  keďže Európsky parlament – na rozdiel od iných nástrojov rozvoja – nie je zapojený do vytvárania a prideľovania zdrojov ERF;

Vyhlásenie o vierohodnosti

Kľúčové zistenia vo finančnom plnení za rok 2017

1.  konštatuje, že záväzky ERF dosiahli do konca roka 2017 výšku 6 218 miliónov EUR, čo predstavuje 95 % ročného cieľa revidovaného v októbri 2017 (t. j. 6 510 miliónov EUR), pričom celkové platby ERF boli vo výške 4 256 miliónov EUR k 31. decembru 2017, čo zodpovedá miere plnenia 98,89 % ročného cieľa revidovaného v októbri 2017 (alebo 6 510 miliónov EUR); berie na vedomie, že okrem uvedených záväzkov a platieb ERF celková výška záväzkov Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) dosiahla 667 miliónov EUR a platieb 456 miliónov EUR na rok 2017;

2.  poznamenáva, že podiel Spojeného kráľovstva predstavuje 14,82 % desiateho ERF a 14,68 % jedenásteho ERF; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení z Európskej únie v súvislosti s ERF a rozvojovou pomocou, a berie na vedomie návrh Komisie zvýšiť na nadchádzajúce programové obdobie okruh VI (pokrývajúci bývalý okruh IV a ERF) o 26 %;

3.  víta pravidelné úsilie Generálneho riaditeľstva Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (ďalej len „GR DEVCO“) o zníženie predchádzajúceho predbežného financovania, starých nevyčerpaných záväzkov a starých zmlúv s uplynutou platnosťou s cieľom 25 %; konštatuje, že tento cieľ bol prekročený so znížením o 32,58 % v rámci predchádzajúceho predbežného financovania z ERF (37,6 % v celej jeho oblasti zodpovednosti) a so znížením o 37,63 % v prípade starých nevyčerpaných záväzkov z ERF; konštatuje tiež, že v prípade starých zmlúv ERF s uplynutou platnosťou sa nepodarilo dosiahnuť zníženie, keďže ich podiel je 18,75 % v porovnaní s cieľom 15 %; na základe informácií Dvora audítorov berie na vedomie vysokú zložitosť postupu uzatvárania starých zmlúv s uplynutou platnosťou v ERF, ako aj vytvorenie nového osobitného postupu na riešenie tejto opakujúcej sa otázky;

4.  vyzýva GR DEVCO, aby upravilo alebo dokonca prispôsobilo svoj existujúci súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom lepšie monitorovať okrem iného starnutie zálohových príspevkov vyplácaných do trustových fondov Únie (trustového fondu Bêkou a Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku);

Spoľahlivosť účtovnej závierky

5.  víta názor Dvora audítorov, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF za rok 2017 vyjadruje verne a zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu ERF k 31. decembru 2017 a že výsledky operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, a medzinárodne prijatými účtovnými štandardmi pre verejný sektor;

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

6.  víta názor Dvora audítorov, že príjmy súvisiace s účtovnou závierkou za rok 2017 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

7.  vyjadruje znepokojenie nad negatívnym hodnotením Dvora audítorov, že pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť platieb, podľa ktorého platby súvisiace s účtovnou závierkou vykazujú závažné chyby;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR DEVCO muselo v každej výročnej správe o činnosti od roku 2012 uviesť výhradu k riadnosti príslušných operácií, čo poukazuje na závažné nedostatky vo vnútornom riadení;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa odhadu Dvora audítorov v jeho výročnej správe je miera chybovosti v prípade výdavkov súvisiacich s účtovnou závierkou z ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF na úrovni 4,5 %, zatiaľ čo táto miera predstavovala 3,3 % v roku 2016, 3,8 % v roku 2014 a 2015, 3,4 % v roku 2013 a 3 % v roku 2012;

10.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s výsledkami výberu vzorky Dvora audítorov v súvislosti s platobnými operáciami, pričom 29 % z nich obsahovalo chyby (37 zo 128 kontrolovaných platieb); vyjadruje poľutovanie nad tým, že typológia chýb v roku 2017 je podobná ako v niekoľkých predchádzajúcich rokoch, t. j. výdavky, ktoré nevznikli (42 %), absencia základných podporných dokumentov (29 %) a vážne nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania (12 %); vyjadruje poľutovanie nad tým, že 33 % z 30 platobných operácií s vyčísliteľnými chybami boli konečnými operáciami, ktoré boli po kontrolách ex ante schválené;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ďalšie chyby, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sa týkali programových odhadov, grantov a dohôd o príspevku uzatvorených s medzinárodnými organizáciami a agentúrami členských štátov pre spoluprácu; pripomína svoje obavy v súvislosti s tým, že konceptuálny prístup uplatňovaný pri projektoch s viacerými darcami, ktoré vykonávajú medzinárodné organizácie, a činnosti rozpočtovej podpory obmedzujú rozsah auditu Dvora audítorov; víta však zlepšenia, ktoré Komisia vykonala v roku 2018, vrátane prijatia „referenčného rámca na overovanie výdavkov “ a „plán posilnenia kontrol v rámci programových odhadov“; vyzýva Komisiu, aby ďalej uvažovala o svojom predpoklade, že kritériá oprávnenosti Únie boli splnené, ak zlúčená suma zahŕňa dostatočné oprávnené výdavky na pokrytie príspevku Únie; pripomína Komisii, aby efektívne riešila nedostatky pri riadení zmlúv, vo výberových konaniach, pri správe dokumentov a v systémoch verejného obstarávania;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby na základe týchto zistení vypracovala podrobné vysvetlenia a predložila Európskemu parlamentu jasný plán, v ktorom načrtne kroky potrebné na nápravu tejto veľmi znepokojivej situácie;

13.  je znepokojený opakovaním prípadov v roku 2017 súvisiacich so spätným získaním súm nevyužitého predbežného financovania, ktoré boli nesprávne zaznamenané ako operačné príjmy, hoci opravy v roku 2017 sa zvýšili na 5,1 milióna EUR (v porovnaní s 3,1 milióna EUR v roku 2016);

Účinnosť (a spoľahlivosť) reťazca vierohodnosti

Zložka dohľadu

14.  je presvedčený, že posilnenie rôznych stavebných prvkov rámca vierohodnosti by sa malo uskutočňovať koordinovane; opakuje, že treba zachovať jednotnú stratégiu dohľadu, ktorou sa zabezpečí rovnováha medzi ustanoveniami o dodržiavaní predpisov, cieľmi a spoľahlivými kritériami pridanej hodnoty súvisiacimi s výkonnosťou a absorpčnou kapacitou partnerských krajín, čo by sa malo náležite zohľadniť v riadení rôznych operácií pomoci a v spôsoboch jej poskytovania;

15.  uznáva opakujúce sa nedostatky systému predbežných kontrol Komisie a pripomína Komisii, aby prijala opatrenia s cieľom vyhnúť sa zisteným zlyhaniam v niektorých kontrolách ex ante; poznamenáva, že Dvor audítorov zdôraznil, že v niektorých prípadoch poznamenaných chybami Komisia mala dostatok informácií zo svojich informačných systémov na prevenciu, odhaľovanie a nápravu chýb pred tým, než sa uskutočnili výdavky, a že odhadovaná chybovosť by bola preto o 1,8 % nižšia; považuje novú koncepciu overovania výdavkov v novom referenčnom rámci, ktorý prijala Komisia, za užitočný prostriedok nápravy nedostatkov vo vykonávaní systému kontroly;

16.  berie na vedomie menej opatrný prístup, ktorý GR DEVCO v roku 2017 uplatnil vo svojej šiestej analýze týkajúcej sa „zvyškovej chybovosti“, najmä pokiaľ ide o výpočet a extrapoláciu chýb, keďže do ročného prieskumu na rok 2017 bol zahrnutý len veľmi obmedzený počet kontrol na mieste a preskúmaní postupov verejného obstarávania, čo viedlo k vyjadreniu výhrady obmedzenej na rozsah pôsobnosti grantov v rámci priameho riadenia (s rizikovou sumou 82,96 milióna EUR); uznáva, že doteraz sa neustále vyvíja úsilie o zníženie odhadovanej chybovosti pod 2 % prah významnosti chýb; zdôrazňuje však, že dosiahnutie tohto cieľa by nemalo viesť k nejasnej vízii riadnosti a zákonnosti operácií, čo by tiež zabránilo porovnateľnosti výsledkov za niekoľko rokov; vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyhli konkurenčným metódam posudzovania odhadovanej chybovosti s cieľom poskytnúť spoľahlivý obraz o situácii a zvýšiť dôveru a spravodlivosť v rámci vykonávanej kontrolnej činnosti aj vo všeobecných kontrolných systémoch;

Riadenie rizík

17.  pripomína, že pravidelné monitorovanie faktorov vysokého rizika (vonkajších, finančných a operačných) a ich primeraná kvantifikácia sú kľúčovými predpokladmi pre dobré finančné riadenie a kvalitné výdavky a pre posilnenie dôveryhodnosti, udržateľnosti a dobrého mena intervencií Únie; nabáda GR DEVCO, aby pokračovalo v zdokonaľovaní svojich procesov v závislosti od rizík a objemov financií a aby prispôsobilo podmienenosť podľa rôznych úrovní rozvoja, rizikových profilov krajín a rámcov riadenia;

18.  zdôrazňuje, že treba pravidelne rozvíjať mapovanie alebo matricu rizík GR DEVCO s cieľom vytvoriť nové formy nástrojov a zariadení pomoci v rámci súboru nástrojov EÚ, ako sú kombinované financovanie, účelové trustové fondy a finančné partnerstvá s inými medzinárodnými inštitúciami alebo multilaterálnymi rozvojovými bankami;

Zložka hodnotenia a podávania správ

19.  vyzýva GR DEVCO, aby výrazne zlepšilo svoje mechanizmy monitorovania, hodnotenia a predkladania správ o výkonnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa kľúčové ukazovatele výkonnosti stanovené v rôznych systémoch výkonnosti systematicky monitorovali a aby sa tvorcom politiky včas poskytovali spoľahlivé a rozsiahle informácie; požaduje dlhodobé hodnotenie vrátane zberu údajov, výskumov a analýz s cieľom zlepšiť kľúčové ukazovatele; domnieva sa, že narušenie monitorovania výkonnosti a hodnotenia výsledkov je na úkor verejnej zodpovednosti;

20.  domnieva sa, že nástroj monitorovania zameraného na výsledky by sa mal využívať proaktívne a rýchlejšie, keď sa vyskytujú alebo pretrvávajú kritické situácie; zdôrazňuje, že by sa mali bezodkladne prijať nápravné opatrenia a mal by sa štrukturálne posúdiť charakter nedostatkov na úrovni návrhu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa Európskemu parlamentu a orgánu rozpočtovej kontroly poskytol jasný prehľad o skutočnom rozsahu, v ktorom boli dosiahnuté hlavné rozvojové ciele Únie;

21.  považuje správy o riadení vonkajšej pomoci od delegácií Únie za užitočný nástroj na poskytovanie inštitucionálnych informácií, ktorý prispieva k budovaniu vierohodnosti a meraniu výkonnosti každej delegácie Únie; berie na vedomie klesajúci podiel projektov s problémami vykonávania z 31,1 % (980 projektov z 3 151 prebiehajúcich projektov) v roku 2016 na 23,8 % (alebo 1 059 zo 4 444 prebiehajúcich projektov) v roku 2017; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že v prípade 27 % súčasných projektov, ktorých realizácia je zložitá, sú hlavnými dôvodmi nízka vnímaná kapacita alebo výkonnosť realizačných partnerov, nízky záujem a odhodlanie zainteresovaných strán alebo nedostatočné spolufinancovanie zo strany partnerov, čo sú faktory, ktoré by sa mali identifikovať v ranom štádiu politického dialógu a koordinácie darcov;

Implementácia rozvojovej pomoci ERF

Hodnotenie jedenásteho ERF

22.  berie na vedomie vyjadrenie v hodnotení jedenásteho EDF, že (i) „existuje reálna hrozba, že EDF bude nútený reagovať na agendy, ktoré ho budú vzďaľovať od jeho primárneho cieľa zmierňovať chudobu a ktoré budú ťažko zlučiteľné so základnými hodnotami EDF, a to na úkor toho, čo robí dobre,“ a že (ii) „napriek konzultáciám sa názory vlád a [organizácií občianskej spoločnosti] (s niekoľkými významnými výnimkami, napríklad v tichomorskom regióne) pri rozhodovaní o programoch len zriedka zohľadňujú“ a že „pri tvorbe programu 11. ERF sa tak na uplatnenie zásady koncentrácie využíval prístup zhora, avšak na úkor ústrednej zásady Dohody z Cotonou, ktorou je partnerstvo“; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz úplne ignorovala tieto zistenia; domnieva sa však, že budovanie mieru a riešenie základných príčin migrácie sú základnými aspektmi trvalo udržateľného rozvoja;

23.  konštatuje tiež, že podľa hodnotenia jedenásteho ERF do apríla 2017 bolo takmer 500 miliónov EUR z rezervy ERF vyplatených na podporu Generálneho riaditeľstva Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ, takmer 500 miliónov EUR bolo pridelených na núdzovú podporu jednotlivým krajinám a 1,5 miliardy EUR bolo vyplatených do Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku; keďže ERF prispieva aj do nového Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj;

Preskúmanie vykonávania nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v polovici trvania

24.  víta skutočnosť, že z hodnotenia vyplýva, že ciele ERF boli vo veľkej miere relevantné pre politické priority v čase jeho vypracovania a že ERF vo všeobecnosti bol vhodný na daný účel a bol v súlade s hodnotami a so zámermi cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

25.  víta, že v niektorých krajinách, v ktorých sa využívajú geografické programy ERF, sa za posledných desať rokov dosiahol pokrok pri znižovaní chudoby a v ľudskom a hospodárskom rozvoji; konštatuje, že situácia v iných krajinách je naďalej kritická; s uspokojením konštatuje, že priority ERF sú v súlade s hodnotami a so zámermi cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

26.  zdôrazňuje, že krátkodobé domáce záujmy Únie by nemali byť jediným hnacím motorom jej rozvojového programu a že zásady účinnosti pomoci by sa mali v plnej miere uplatňovať na všetky formy rozvojovej spolupráce;

27.  vyzýva GR DEVCO, aby zvážilo nasledujúce aspekty riadenia ERF s cieľom zabezpečiť jeho účinnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu:

   lepšie znázorniť komplementárnosť financovania z ERF, súdržnosť súboru nástrojov Únie a súčinnosť s ostatnými nástrojmi vonkajšej pomoci;
   zabezpečiť najvyššiu úroveň riadnosti a zodpovednosti za výsledky v prípade činností financovaných z ERF;
   vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti lepšie vysvetlila logický rámec, ktorý je základom jej intervencií, najmä s cieľom lepšie zviditeľniť očakávané dlhodobé vplyvy alebo udržateľnosť operácií financovaných z ERF;
   zahrnúť do ďalšej výročnej správy o činnosti štruktúrované posúdenie vplyvu činností jedenásteho ERF s osobitným dôrazom na dosiahnuté výsledky v oblasti ľudských práv a životného prostredia;
   domnieva sa, že stále existuje potreba systematickejšieho prístupu k oznamovaniu činností financovaných z grantov Únie s cieľom zvýšiť viditeľnosť Únie a posilniť transparentnosť a zodpovednosť v celom reťazci financovania;
   zlepšiť ducha partnerstva vytvorením demokratickej zodpovednosti za program a jeho vykonávanie pri súčasnom zabezpečení dodržiavania základných hodnôt a zásad ERF;

28.  domnieva sa, že pre projekty súvisiace s infraštruktúrou, ktoré sú financované z ERF, je nevyhnutné vykonať nezávislé posúdenie ex ante, ktoré zohľadní sociálny a environmentálny vplyv projektov, ako aj ich pridanú hodnotu; domnieva sa, že rozhodnutiam o financovaní by mala predchádzať riadna analýza nákladov a prínosov a projekty by sa mali financovať, ak ich je ich vykonávanie z environmentálneho, finančného a zo sociálneho hľadiska udržateľné;

29.  poukazuje na veľmi negatívne zistenia Dvora audítorov týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev(1) (ďalej len „PPP“) a na jeho odporúčanie „nepresadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP projektov“ v rámci Únie; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila toto odporúčanie pri riešení otázok verejno-súkromných partnerstiev v rozvojových krajinách, v ktorých je prostredie pre úspešnú realizáciu verejno-súkromných partnerstiev ešte zložitejšie než v rámci Únie;

30.  vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že v rokoch 2016, 2017 a 2018 sa hlad na celom svete zvýšil, pričom v súčasnosti viac ako 820 miliónov ľudí trpí chronickou nedostatočnou výživou, zatiaľ čo podiel oficiálnej rozvojovej pomoci zo strany Únie a jej členských štátov na potravinovej a výživovej bezpečnosti sa znížil z približne 8 % v roku 2014 na 6 % v roku 2016 a rozpočtové záväzky v oblasti potravinovej bezpečnosti v rámci nástrojov spravovaných Komisiou v roku 2017 výrazne klesli;

31.  opakuje svoje výrazné výhrady voči tomu, že v roku 2017 Komisia predložila národný indikatívny program pre Eritreu a ročný akčný program a výbor ERF ich prijal, pričom neexistujú presvedčivé dôkazy o reformách alebo zlepšeniach, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei; pripomína záväzky Komisie a vysokej predstaviteľky pravidelne informovať Európsky parlament v tejto súvislosti;

32.  vyzýva, aby sa k rozvoju zaujal prístup založený na stimuloch, a to zavedením zásady „viac za viac“, pričom by sa ako príklad použila európska susedská politika; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina postupuje v oblasti vnútorných reforiem súvisiacich s budovaním a upevňovaním demokratických inštitúcií, dodržiavaním ľudských práv a so zásadami právneho štátu, tým viac podpory by mala dostávať od Únie;

33.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť objem finančných prostriedkov prideľovaných na podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu v rozvojových krajinách s cieľom vytvárať zodpovedné a transparentné inštitúcie a podporovať budovanie kapacít, participačné rozhodovanie a prístup verejnosti k informáciám;

34.  so zreteľom na posun v spôsoboch poskytovania pomoci z priamych grantov na trustové fondy a zmiešané financovanie, a to aj z Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, vyzýva Radu, Komisiu a EIB, aby prijali medziinštitucionálnu dohodu s Európskym parlamentom o transparentnosti, zodpovednosti a parlamentnej kontrole na základe politických zásad uvedených v novom Európskom konsenze o rozvoji;

35.  dôrazne opakuje výzvu Európskeho parlamentu Rade a členským štátom, aby pristúpili k začleneniu ERF do rozpočtu Únie v záujme posilnenia demokratickej kontroly; víta záväzok Komisie rešpektovať opakujúcu sa žiadosť Európskeho parlamentu o začlenenie ERF do rozpočtu Únie; žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament o stave rokovaní týkajúcich sa nahradenia dohody z Cotonou po roku 2020;

36.  víta proces rokovaní o dohode nasledujúcej po Dohode z Cotonou s cieľom zachovať rámec AKT – EÚ;

ERF a riadenie nového prepojenia

37.  uznáva, že ERF čelí veľkému tlaku, aby dokázal reagovať na rastúci počet politických požiadaviek, ako je bezpečnosť, migrácia a riadenie hraníc, čo je ťažké zosúladiť so základnými hodnotami ERF a so zásadami politiky Únie v oblasti rozvoja a spolupráce, najmä pokiaľ ide o odstránenie chudoby, ako sa uvádza v článku 208 ZFEÚ; konštatuje, že riadenie nového prepojenia ohrozuje celkovú rovnováhu rozvojovej politiky;

38.  konštatuje, že riadenie nového prepojenia vyvoláva otázku celkovej rovnováhy rozvojovej politiky; domnieva sa, že reakcie v núdzových situáciách na krízové situácie, ktoré po sebe nasledujú, by sa mali riadiť holistickým prístupom; pripomína, že dodržiavanie zásady súdržnosti politiky má prvoradý význam pre stabilitu krajín, ktoré využívajú európsku rozvojovú pomoc;

Riadenie finančných nástrojov mimo rozpočtu (príspevky ERF do trustových fondov Únie)

39.  berie na vedomie, že celkové prísľuby v rámci trustových fondov Únie doteraz dosiahli 4,09 miliardy EUR, pričom hlavný príspevok pochádzajúci z ERF je vo výške 3 miliardy EUR a 442,7 milióna EUR pochádza od členských štátov a iných darcov; berie na vedomie prísľuby vo výške takmer 240 miliónov EUR na trustový fond Bêkou v roku 2017, a to vo výške 113 miliónov EUR z ERF a 65,9 milióna EUR od členských štátov a iných darcov;

40.  pripomína hlavné zistenia osobitnej správy Dvora audítorov o trustovom fonde Bêkou vrátane toho, že zriadenie fondu bolo z hľadiska kontextu Stredoafrickej republiky vhodné a že jeho vplyv bol pozitívny; zdôrazňuje, že toto posúdenie sa vo veľkej miere odzrkadlilo v zisteniach ad hoc delegácie Výboru pre rozvoj vyslanej do Stredoafrickej republiky vo februári 2018, pričom delegácia dospela k záveru, že „fond môže primerane riešiť potreby siahajúce od rehabilitácie cez poskytovanie obživy po dlhodobejší rozvoj“; pripomína, že fond bol zriadený ako núdzový trustový fond Európskej únie s trvaním 60 mesiacov, pričom jeho platnosť uplynie v júli 2019, a že jeho predĺženie sa zdá byť prospešné, ale bude si vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu;

41.  zdôrazňuje riziko odklonu od klasických rozvojových cieľov, ako je odstránenie chudoby, pričom uznáva niektoré ich možnosti, ako je urýchľovanie plnenia rozvojových cieľov alebo rýchla reakcia na medzinárodnú krízu;

42.  berie na vedomie výsledky Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku (ďalej len „EUTF“); pripomína však, že finančné prostriedky z EUTF pochádzajúce z rozvojových rozpočtových riadkov sa nesmú využívať na bezpečnostné opatrenia, ktoré ohrozujú práva migrantov; pripomína, že rozvojová spolupráca EÚ musí mať za hlavné ciele odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj; zdôrazňuje, že projekty EUTF musia integrovať ľudské práva do centra programov a prispievať k uplatňovaniu ľudských práv v príslušných krajinách; dôrazne odporúča podporovať rovnosť mužov a žien a posilnenie postavenia žien v programoch EUTF, ako aj ochranu najzraniteľnejších osôb vrátane detí a osôb so zdravotným postihnutím;

43.  upozorňuje na početné výhrady Dvora audítorov(2) a autorov hodnotenia jedenásteho ERF v polovici trvania v súvislosti s vykonávaním EUTF:

   pokiaľ ide o realizáciu projektov, EUTF mal len obmedzený vplyv na urýchlenie procesu v porovnaní s tradičnou rozvojovou pomocou;
   obavy týkajúce sa pravdepodobnej účinnosti a udržateľnosti projektov EUTF a schopnosti Únie dôkladne monitorovať ich vykonávanie;
   v rámci okien pre severnú Afriku a Africký roh nie sú zdokumentované žiadne kritériá výberu návrhov projektov;
   závažné nedostatky v meraní výkonnosti;
   neexistuje špecifický rámec na posudzovanie rizika;

domnieva sa, že vzhľadom na takéto zistenia je pridaná hodnota EUTF veľmi otázna;

44.  je presvedčený, že v rámci operačného riadenia a tvorby politiky by sa mala zabezpečiť dostatočná miestna zodpovednosť a dostatočné zapojenie partnerov, aby sa zabránilo príliš centralizovanému modus operandi s prvoradou úlohou darcov, pričom by sa dôsledne dodržiavala zásada riadenia na základe výsledkov;

45.  zdôrazňuje však, že treba náležite sa venovať systémovému problému koordinácie, monitorovania a hodnotenia darcov, a to na základe systematickejšieho prístupu s cieľom získať záruky účinnosti trustových fondov;

Rozpočtová podpora pre partnerské krajiny

46.  konštatuje, že rozpočtová podpora financovaná z ERF v roku 2017 predstavovala 860,2 milióna EUR, z čoho 703,1 milióna EUR tvorili nové záväzky (ktoré sa týkali 54 krajín a predstavovali 102 zmlúv o rozpočtovej podpore); konštatuje, že v prípade zámorských krajín a území (ZKÚ) predstavovali platby ERF v roku 2017 sumu 57,7 milióna EUR (pre 11 krajín a 15 zmlúv o rozpočtovej podpore); konštatuje, že v roku 2017 GR DEVCO zastavilo rozpočtovú podporu v dvoch krajinách AKT z dôvodu nedostatočného pokroku pri vykonávaní riadenia verejných financií a nedostatku makroekonomickej politiky zameranej na stabilitu a transparentnosti v riadení verejných financií;

47.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad medzi ustanoveniami článku 236 všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 36 navrhovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách uplatniteľného na jedenásty ERF, pokiaľ ide o podmienky využívania rozpočtovej podpory poskytovanej tretím krajinám; konštatuje, že navrhované nariadenie o rozpočtových pravidlách pre jedenásty ERF zahŕňa ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté vo všeobecnom nariadení o rozpočtových pravidlách, konkrétne, že rozpočtová podpora sa zameriava na posilnenie zmluvného partnerstva medzi Úniou a štátmi AKT alebo ZKÚ s cieľom podporiť okrem iného udržateľný a inkluzívny hospodársky rast a odstrániť chudobu, pričom tento posledný aspekt môže viesť k ťažkostiam pri uplatňovaní pravidiel ERF;

48.  vyzýva Komisiu, aby ďalej rozpracovala a objasnila presný rozsah a význam svojho priestoru flexibility alebo výkladu pri posudzovaní, či boli splnené všeobecné podmienky oprávnenosti na vyplácanie prostriedkov partnerskej krajine, s ohľadom na tzv. diferenciáciu a dynamický prístup k oprávnenosti; vyjadruje znepokojenie nad konečným použitím prevedených fondov a nedostatkom sledovateľnosti, keď sa fondy Únie zlučujú s rozpočtovými prostriedkami partnerskej krajiny;

49.  domnieva sa, že rozpočtová podpora by mala podporovať osobitné riešenia problémov na sektorovej úrovni, ktoré by mali byť doplnené, podľa potreby, o súvisiacu technickú pomoc;

50.  naďalej vyjadruje znepokojenie v súvislosti s konečným použitím týchto presunutých finančných prostriedkov a s ich možnou nedostatočnou vysledovateľnosťou v prípade slabého, nestabilného a poškodeného finančného riadenia verejného sektora; upozorňuje, že vo všetkých oblastiach verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje rozvojová stratégia Únie, je nevyhnutné podporovať boj proti podvodom a korupcii; zdôrazňuje, že riziko presmerovania zdrojov je stále vysoké a že riziká korupcie a podvodov sú spojené práve s oblasťami, v ktorých sa uplatňuje správa verejných financií;

51.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie vymedzila a jasne posúdila výsledky v oblasti rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa postupov prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad možným použitím rozpočtovej podpory v krajinách, ktoré nemajú demokratický dohľad, a to buď z dôvodu nedostatočne fungujúcej parlamentnej demokracie či nedostatočných slobôd pre občiansku spoločnosť a médiá, alebo z dôvodu nedostatočných kapacít orgánov dohľadu;

52.  víta reaktívny a konzistentný prístup Komisie k pozastaveniu rozpočtovej podpory v dvoch krajinách v rokoch 2017 a 2018, keďže kritériá oprávnenosti už neboli splnené; domnieva sa, že Komisia udržiava konštruktívny dialóg s týmito krajinami a ponúka možnosť obnoviť rozpočtovú podporu, ak krajiny vykonajú potrebné reformy stanovené v programe rozpočtovej podpory;

53.  poukazuje na to, že treba posilniť vhodné monitorovacie nástroje s cieľom posúdiť spôsob, akým rozpočtová podpora prispieva k zlepšeniu mobilizácie domácich príjmov a k súvisiacim reformám; vyzýva Komisiu, aby vo svojich správach o rozpočtovej podpore predkladala pravidelné informácie o využívaní zmlúv o rozpočtovej podpore na mobilizáciu domácich príjmov; opakuje však, že treba dôsledne sledovať riziká v súvislosti s vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, daňovými únikmi a nezákonnými finančnými tokmi;

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

54.  poznamenáva, že platby z ERF na projekty s viacerými darcami vykonávané medzinárodnými organizáciami v roku 2017 boli na úrovni 812 miliónov EUR;

55.  berie na vedomie, že Komisia v roku 2017 podpísala zmluvy s agentúrami OSN v hodnote viac ako 411 miliónov EUR z príspevkov z ERF, pričom najväčšími príjemcami boli Rozvojový program Organizácie Spojených národov (166,33 milióna EUR), FAO (152,86 milióna EUR) a UNICEF (98,44 milióna EUR), a zmluvy so Svetovou bankou v hodnote 92 miliónov EUR;

56.  poznamenáva, že GR DEVCO systematicky nesleduje operačnú výkonnosť medzinárodných finančných inštitúcií (IFI) a kľúčové aspekty operácií kombinovaného financovania; vyzýva GR DEVCO, aby zlepšilo kvalitu, vhodnosť a včasnosť podávania správ, ktoré predkladajú medzinárodné finančné inštitúcie; nabáda medzinárodné inštitúcie, najmä v prípade spolufinancovaných iniciatív a iniciatív s účasťou mnohých darcov, aby svoje rámce pre riadenie výsledkov zblížili s príslušnými rámcami Únie;

57.  opätovne zdôrazňuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi Únie treba zabezpečiť úplnú transparentnosť a prístup k údajom o projektoch realizovaných medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj zabezpečiť jasné pravidlá, ktorými sa bude riadiť kontrola a monitorovanie;

58.  víta odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa zlepšenia transparentnosti finančných prostriedkov Únie, ktoré implementujú mimovládne organizácie (ďalej len „MVO“), uverejnené v osobitnej správe č. 35/2018, v ktorej sa okrem iného odporúča, aby Komisia zlepšila spoľahlivosť informácií o MVO vo svojom účtovnom systéme a skvalitnila informácie zhromažďované o finančných prostriedkoch, ktoré implementujú MVO; vyzýva preto Komisiu, aby tieto návrhy vykonala ešte pred skončením súčasného mandátu;

Mierový nástroj pre Afriku

59.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že preskúmanie nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v polovici trvania sa nevzťahovalo na mierový nástroj pre Afriku (ďalej len „APF“), ktorý sa od roku 2011 inak riadne nehodnotil;

60.  vyzýva GR DEVCO, aby v súlade so svojou výhradou zachovanou vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2017 o riadení mierového nástroja pre Afriku dôsledne skontrolovalo, či sa nápravné opatrenia zavedené na zmiernenie finančných rizík aj rizika neoprávnených a nezákonných platieb účinne vykonávajú; opätovne vyzýva Komisiu, aby v rámci hodnotenia na základe pilierov pokračovala vo svojom úsilí o posilnenie systému kontroly riadenia a operačného monitorovania APF s cieľom chrániť ERF pred nezákonnými a neoprávnenými výdavkami;

61.  poukazuje na tieto negatívne zistenia Dvora audítorov v oblasti podpory africkej bezpečnosti zo strany Únie, ktorá je často financovaná z ERF:

   posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali je pomalé a existujú vážne obavy v súvislosti so zodpovednosťou a s udržateľnosťou(3);
   podpora Únie pre africkú mierovú a bezpečnostnú štruktúru (APSA) má slabú účinnosť(4);

zdôrazňuje aj vážne riziko, že podpora Únie v rámci mierového nástroja pre Afriku pre burundských vojakov, ktorí sa zúčastňujú misie AMISOM, nepriamo financuje burundský režim vystavený sankciám Únie; pripomína, že GR DEVCO celé roky vyjadrovalo výhrady k svojim výdavkom na podporu APF;

Európsky fond pre udržateľný rozvoj

62.  berie na vedomie nedávne zavedenie tohto nového investičného nástroja ako súčasti vonkajšieho investičného plánu s cieľom zabezpečiť ďalšiu pákovú kapacitu prilákaním investícií súkromného sektora do rozvojových partnerstiev; domnieva sa, že náležitá pozornosť by sa mala venovať jeho doplnkovosti, ale aj kritériám, ktoré sa uplatňujú pri jeho riadení, aby sa zabránilo akémukoľvek presmerovaniu finančných prostriedkov určených na rozvoj v prospech súkromných investorov alebo záujmových či ziskových cieľov;

Investičný nástroj EIB pre AKT

63.  uznáva súbor priorít EIB v krajinách AKT, konkrétne podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, opatrenia v oblasti klímy, európskej hospodárskej diplomacie a odolnosti; konštatuje, že v roku 2017 sa v rámci investičného nástroja AKT začalo 39 projektov v celkovej výške 1,5 miliardy EUR, z čoho 549 miliónov EUR bolo určených na miestny rozvoj súkromného sektora a 952 miliónov EUR na sociálnu a hospodársku infraštruktúru;

64.  pripomína význam vykonania dôkladných posúdení ex ante a ex post s cieľom zabezpečiť, aby projekty boli udržateľné a poskytovali skutočnú pridanú hodnotu z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska; opätovne zdôrazňuje, že na projekty, ktoré sa týkajú vysoko znečisťujúcich technológií, by sa nemala poskytovať žiadna podpora v akejkoľvek forme;

65.  žiada prísne preverovanie potenciálnych miestnych subjektov a sprostredkovateľov v procese ich identifikácie a výberu; vyzýva EIB, aby zabezpečila, aby sa s miestnymi spoločenstvami a občanmi, ktorých sa jej operácie týkajú, riadne konzultovalo a aby mali prístup k nezávislému, efektívnemu postupu podávania sťažností;

66.  vyzýva na rozšírenie programu Erasmus pre mladých podnikateľov za hranice Európy, najmä do rozvojových krajín, a súčasné poskytnutie potrebných finančných prostriedkov;

67.  zdôrazňuje veľký význam podpory mikropodnikov a malých a stredných podnikov a vyzýva predovšetkým na zavedenie miestnych riešení s cieľom zabezpečiť lepší prístup k financovaniu, ako aj na ďalšie posilnenie financovania mikroúverov a systémov záruk;

68.  uznáva, že žiadna krajina v histórii nedosiahla rozvoj bez toho, aby nadväzovala obchodné vzťahy so svojimi susedmi a so zvyškom sveta; ďalej nabáda na financovanie činností v oblasti pomoci obchodu, aby sa rozvojovým krajinám v budúcnosti umožnilo omnoho viac sa zapojiť do celosvetových hodnotových reťazcov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že dosiahnutie vyváženejšieho rozdelenia prínosov globalizácie v prospech rozvojových krajín čoraz viac závisí od digitálnej pripojiteľnosti;

69.  zdôrazňuje význam zabezpečenia čistej vody a budovania ďalších zariadení na zneškodňovanie odpadových vôd;

70.  upozorňuje na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a na rozhodné zapojenie Únie do úsilia o znižovanie tejto chudoby; zdôrazňuje, že na zníženie energetickej chudoby je potrebné intenzívne a sústredené úsilie zo strany vlád a zainteresovaných strán v postihnutých krajinách.

(1) Osobitná správa č. 9/2018: Verejno-súkromné partnerstvá v EÚ: rozsiahle nedostatky a obmedzené prínosy.
(2) Osobitná správa č. 32/2018: Núdzový trustový fond Európskej únie: flexibilný, ale nedostatočne zameraný.
(3) Osobitná správa č. 15/2018: Posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali: len obmedzený a pomalý pokrok.
(4) Osobitná správa č. 20/2018: Africká mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba zmeniť zameranie podpory EÚ.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia