Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2177(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0107/2019

Ingivna texter :

A8-0107/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.3
CRE 26/03/2019 - 13.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0244

Antagna texter
PDF 184kWORD 58k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
P8_TA(2019)0244A8-0107/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 (2018/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),

–  med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden (COM(2018)0475),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2017, med kommissionens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendationer av den 12 februari 2019 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens verksamhet för budgetåret 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8‑0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2016 (COM(2018)0545),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 15 december 2017 Halvtidsöversyn av de externa finansieringsinstrumenten (COM(2017)0720), och tillhörande arbetsdokument, Evaluation of the Development Cooperation Instrument (SWD(2017)0600) och Evaluation of the 11th European Development Fund (SWD(2017)0601),

–  med beaktande av den externa utvärderingen av elfte Europeiska utvecklingsfonden (slutrapport juni 2017), som beställts av kommissionen från en grupp externa uppdragstagare,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(3) och ändrat i Ouagadougou (Burkina Faso) den 22 juni 2010(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT‑beslutet)(5),

–  med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS–EG-konventionen(6),

–  med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG‑fördraget är tillämplig(7),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(8),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig(9),

–  med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen(10),

–  med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(11),

–  med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden(12),

–  med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden(13),

–  med beaktande av artikel 93 och artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0107/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 357, 4.10.2018, s. 315.
(2) EUT C 357, 4.10.2018, s. 323.
(3) EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) EUT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) EUT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 (2018/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),

–  med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden (COM(2018)0475),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2017, med kommissionens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendationer av den 12 februari 2019 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens verksamhet för budgetåret 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8‑0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2016 (COM(2018)0545),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 15 december 2017 Halvtidsöversyn av de externa finansieringsinstrumenten (COM(2017)0720), och tillhörande arbetsdokument, Evaluation of the Development Cooperation Instrument (SWD(2017)0600) och Evaluation of the 11th European Development Fund (SWD(2017)0601),

–  med beaktande av den externa utvärderingen av elfte Europeiska utvecklingsfonden (slutrapport juni 2017), som beställts av kommissionen från en grupp externa uppdragstagare,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(3) och ändrat i Ouagadougou (Burkina Faso) den 22 juni 2010(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT‑beslutet)(5),

–  med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde AVS–EG-konventionen(6),

–  med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG‑fördraget är tillämplig(7),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig(8),

–  med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig(9),

–  med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen(10),

–  med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den nionde Europeiska utvecklingsfonden(11),

–  med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden(12),

–  med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden(13),

–  med beaktande av artikel 93 och artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0107/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 357, 4.10.2018, s. 315.
(2) EUT C 357, 4.10.2018, s. 323.
(3) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) EUT L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) EUT L 58, 3.3.2015, s. 17.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 (2018/2177(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 93 och artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0107/2019), och av följande skäl:

A.  Kommissionen finansierar förvaltningen av Europeiska utvecklingsfonden (EUF) fullständigt och bär det yttersta ansvaret både för lagligheten och korrektheten i EUF‑insatserna och för övervakningen av EUF:s förfarande för finansiell rapportering.

B.  Utvecklingsbiståndet från EUF genomförs i 79 länder, även om de politiska och sociala ekonomiska villkoren ofta är komplexa, instabila och förknippade med risker.

C.  Det är ytterst viktigt att säkerställa att utvecklingsbiståndet används i enlighet med dess ursprungliga syfte enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), med vederbörligt beaktande av principer för bistånd och utvecklingseffektivitet.

D.  Ett flertal av insatserna inom unionens politikområden genomförs i samma land eller grupp av länder med olika syften och mål, vilket innebär en risk för att de går stick i stäv med varandra.

E.  Större samstämmighet med det primära målet att minska och på lång sikt utrota fattigdom, ökat fokus på resultat och synliga åtgärder är den inriktning som konsekvent ska följas av EUF.

F.  EUF:s metoder för att tillhandahålla bistånd bör ta hänsyn till partnerländernas olika utvecklingsstadier, särskilt när det gäller partnerländer som har gått från låginkomstland till medelinkomstland.

G.  Hållbar utveckling förutsätter att det finns en transparent, inkluderande och ändamålsenlig deltagarbaserad process för politikutformningen som värnar om människorättsprinciperna.

H.  Effektiva förhandsvillkor och regelbundna kontroller är centrala komponenter för att säkerställa en effektiv och sund ekonomisk förvaltning av EUF.

I.  Europaparlamentet är inte involverat i fastställandet och tilldelningen av EUF-medel, till skillnad från vad som gäller för andra utvecklingsinstrument.

Revisionsförklaring

De viktigaste slutsatserna när det gäller det finansiella genomförandet 2017

1.  Europaparlamentet noterar att EUF-åtagandena uppgick till 6 218 miljoner EUR i slutet av 2017, vilket motsvarar 95 % av det årliga målet som reviderades i oktober 2017 (dvs. 6 510 miljoner EUR), medan de totala EUF-betalningarna uppgick till 4 256 miljoner EUR den 31 december 2017, vilket motsvarar en genomförandegrad på 98,89 % av det årliga målet som reviderades i oktober 2017 (eller 6 510 miljoner EUR). Parlamentet noterar, förutom de ovan nämnda EUF-åtagandena och EUF-betalningarna, att det totala värdet av Europeiska investeringsbankens åtaganden och betalningar uppgick till 667 miljoner EUR respektive 456 miljoner EUR 2017.

2.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets andel motsvarar 14,82 % av den tionde EUF och 14,68 % av den elfte EUF. Parlamentet understryker vikten av att upprätthålla nära band mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket efter landets utträde ur Europeiska unionen när det gäller EUF och utvecklingsbiståndet, och noterar kommissionens förslag att öka rubrik anslagen till VI (som omfattar tidigare rubrik IV och EUF) med 26 % för den kommande programperioden.

3.  Europaparlamentet välkomnar de regelbundna insatser som görs av kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling (GD DEVCO) för att minska gammal förhandsfinansiering, gamla utestående åtaganden och gamla EUF‑kontrakt som har löpt ut med ett mål på 25 %. Parlamentet noterar att detta mål överträffades med en minskning av gammal EUF-förfinansiering på 32,58 % (37,6 % för hela dess ansvarsområde) och en minskning på 37,63 % av gamla utestående EUF‑åtaganden. Parlamentet noterar också att den eftersträvade minskningen inte uppnåddes när det gäller gamla EUF-kontrakt som har löpt ut, vars andel uppgick till 18,75 % jämfört med målet på 15 %. Parlamentet noterar att EUF:s förfarande för att avsluta gamla EUF-kontrakt som har löpt ut enligt Europeiska revisionsrätten (revisionsrätten) är mycket komplicerat, och att ett nytt särskilt förfarande har införts för att åtgärda detta återkommande problem.

4.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att överväga att finjustera eller till och med anpassa sina befintliga centrala resultatindikatorer i syfte att bättre övervaka bl.a. åldern på de förskott som har betalats till EU:s förvaltningsfonder (Bêkoufonden och EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika).

Räkenskapernas tillförlitlighet

5.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att den slutliga årsredovisningen för åttonde, nionde, tionde och elfte EUF för 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av EUF:s finansiella ställning per den 31 december 2017, och att det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringarna i nettotillgångarna för året är förenligt med bestämmelserna i EUF:s budgetförordning och med redovisningsregler baserade på internationellt accepterade redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

6.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för budgetåret 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över revisionsrättens uttalande med avvikande mening om lagligheten och korrektheten för de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna och som innehåller väsentliga fel.

8.  Europaparlamentet beklagar att GD DEVCO i varje årlig verksamhetsrapport sedan 2012 behövt utfärda en reservation om de underliggande transaktionernas korrekthet, vilket pekar på allvarliga brister inom den interna förvaltningen.

9.  Europaparlamentet är bekymrat över att felnivån för de kostnader som ligger till grund för räkenskaperna inom åttonde, nionde, tionde och elfte EUF, enligt revisionsrättens uppskattning i årsrapporten, är 4,5 % jämfört med 3,3 % år 2016, 3,8 % år 2014 och 2015, 3,4 % år 2013 och 3 % år 2012.

10.  Europaparlamentet är bekymrat över resultatet av revisionsrättens stickprov avseende betalningstransaktioner, där 29 % innehöll fel (37 av 128 granskade betalningar). Parlamentet beklagar att det under 2017 handlar om samma feltyper som under flera tidigare år, dvs. kostnader som inte uppkommit (42 %), avsaknad av grundläggande styrkande handlingar (29 %) och allvarlig underlåtenhet att följa reglerna för offentlig upphandling (12 %). Parlamentet beklagar att 33 % av 30 betalningstransaktioner med kvantifierbara fel var slutgiltiga transaktioner som godkänts efter genomförda förhandskontroller.

11.  Europaparlamentet beklagar att ytterligare fel, precis som under tidigare år, berörde programkostnadsförslag, bidrag och bidragsavtal som förvaltas både med internationella organisationer och med medlemsstaternas samarbetsbyråer. Parlamentet lyfter åter fram sin oro över att den hypotetiska strategin som tillämpas vid projekt med flera givare som genomförs av internationella organisationer och transaktioner avseende budgetstöd begränsar omfattningen av revisionsrättens revision. Parlamentet välkomnar dock de förbättringar som kommissionen gjorde 2018, bland annat antagandet av standardiserade direktiv för kontroll av utgifter och färdplanen för att stärka kontrollerna inom ramen för programkostnadsförslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att reflektera vidare kring sitt antagande, dvs. att unionens kriterier för stödberättigande har uppfyllts om det samlade beloppet omfattar tillräckligt med stödberättigade kostnader för att täcka unionens bidrag. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att åtgärda bristerna i kontraktsförvaltningen, urvalsförfarandena, dokumenthanteringen och upphandlingssystemet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta utförliga förklaringar som svar på dessa resultat och att överlämna en tydlig plan till parlamentet med en beskrivning av de nödvändiga stegen för att avhjälpa denna mycket oroväckande situation.

13.  Europaparlamentet är oroat över att det på nytt år 2017 fanns fall avseende återkrav av outnyttjad förfinansiering som felaktigt bokförts som rörelseintäkter, även om korrigeringarna under 2017 uppgick till 5,1 miljoner EUR (jämfört med 3,1 miljoner EUR år 2016.

Effektivitet (och pålitlighet) i kvalitetssäkringskedjan

Översyn

14.  Europaparlamentet anser att stärkandet av de olika byggstenarna i kvalitetssäkringen bör ske på ett samordnat sätt. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att upprätthålla en konsekvent kontrollstrategi som säkerställer balans mellan respekten för efterlevnadsbestämmelser, mål och tillförlitliga kriterier för mervärde med anknytning till resultat och partnerländernas absorptionsförmåga, som vederbörligen bör avspeglas i förvaltningen av de olika biståndsinsatserna och leveransmetoderna.

15.  Europaparlamentet är medvetet om de kvarstående svagheterna i kommissionens system för förhandskontroller och uppmanar ånyo kommissionen att vidta åtgärder för att undvika de konstaterade bristerna i vissa förhandskontroller. Parlamentet noterar att revisionsrätten underströk att kommissionen i samband med en del fel hade tillräckligt med information via sina informationssystem för att förhindra, upptäcka och korrigera felen innan utgifterna gjordes och att den uppskattade felnivån då skulle ha varit 1,8 % lägre. Parlamentet anser att det nya utgiftskontrollsystemet i de nya direktiven för kontroll av utgifter som antagits av kommissionen är ett effektivt sätt att åtgärda brister i genomförandet av kontrollsystemet.

16.  Europaparlamentet noterar den mindre försiktiga strategin som GD DEVCO tillämpade 2017 i sin sjätte analys av kvarstående felprocent, särskilt för beräkningen och extrapoleringen av fel, på grund av att endast ett mycket begränsat antal kontroller på plats och undersökningar av upphandlingsförfaranden ingick i den årliga översynen 2017, vilket gav upphov till en reservation som endast gällde tillämpningsområdet för bidrag med direkt förvaltning (med 82,96 miljoner EUR i riskzonen). Parlamentet uppskattar de oavbrutna insatser som hittills gjorts för att minska den uppskattade felnivån till under väsentlighetströskeln på 2 %. Parlamentet understryker dock att uppnåendet av detta mål inte får leda till en oklar bild av transaktionernas laglighet och korrekthet, vilket även skulle förhindra jämförbarheten av resultaten över flera år. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att undvika att använda konkurrerande metoder för bedömningen av uppskattade felnivåer, i syfte att ge en tillförlitlig bild av situationen och öka förtroendet för och garantera rättvisa både när det gäller det kontrollarbete som utförs och de allmänna kontrollsystemen.

Riskhantering

17.  Europaparlamentet påminner om att en regelbunden övervakning av högriskfaktorer (externa, finansiella och operativa) och deras korrekta kvantifiering är en viktig förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och utgifter av god kvalitet samt för att utveckla unionsinsatsernas trovärdighet, hållbarhet och anseende. Parlamentet uppmuntrar GD DEVCO att fortsätta att finslipa sina förfaranden i förhållande till risker och finansiell omfattning, och att anpassa villkoren till olika utvecklingsnivåer, ländernas riskprofiler och förvaltningsramar.

18.  Europaparlamentet understryker behovet av att regelbundet anpassa GD DEVCO:s kartläggning av risker eller riskmatris till nya former av stödinstrument och stödfaciliteter i EU:s verktygslåda, såsom blandad finansiering, särskilda förvaltningsfonder och finansiella partnerskap med andra internationella institutioner eller multilaterala utvecklingsbanker.

Utvärdering och rapportering

19.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att avsevärt förbättra sina rapporteringssystem för övervakning, utvärdering och resultat, för att säkerställa att de nyckelindikatorer som fastställts i de olika resultatmätningssystemen systematiskt övervakas och att tillförlitlig och heltäckande information regelbundet tillhandahålls beslutsfattarna. Parlamentet kräver en långsiktig utvärdering som inkluderar datainsamling, undersökningar och analyser i syfte att förbättra nyckelindikatorerna. Parlamentet anser att undergrävandet av resultatövervakningen och resultatbedömningen leder till negativa effekter för det offentliga ansvarsutkrävandet.

20.  Europaparlamentet anser att resultatorienterad övervakning bör användas proaktivt och snabbare när kritiska situationer uppstår eller kvarstår. Parlamentet betonar att korrigerande åtgärder bör vidtas utan dröjsmål och att typen av brister som konstaterats på utformningsnivå bör bedömas på ett strukturerat sätt. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att ge parlamentet och budgetkontrollmyndigheten en klar bild av vad som verkligen uppnåtts när det gäller unionens huvudsakliga utvecklingsmål.

21.  Europaparlamentet anser att förvaltningsrapporterna om externt stöd från unionens delegationer är ett värdefullt rapporteringsinstrument som bidrar till att uppnå säkerhet och till att mäta resultatet för varje unionsdelegation. Parlamentet noterar att andelen projekt med genomförandeproblem sjönk från 31,1 % (980 projekt av 3 151 pågående projekt) under 2016 till 23,8 % (eller 1 059 projekt av 4 444 pågående projekt) för 2017. Parlamentet är dock bekymrat över att de huvudsakliga orsakerna för 27 % av de nuvarande projekten med genomförandeproblem ligger i genomförandepartnernas förmodade låga kapacitet eller prestationer, de berörda parternas bristande intresse och engagemang eller partnernas otillräckliga medfinansiering, vilket är faktorer som borde ha identifieras på ett tidigt stadium i den politiska dialogen och givarsamordningen.

Genomförande av utvecklingsbiståndet från EUF

Utvärdering av den elfte EUF

22.  Europaparlamentet noterar uttalandet från halvtidsutvärderingen av elfte EUF att i) ”det föreligger ett verkligt hot om att EUF kommer att tvingas till att följa dagordningar som distanserar EUF från dess huvudsyfte vilket är fattigdomsbekämpning, vilket är svårt att förena med EUF:s grundläggande värden och kompromissar med vad EUF gör bra”, och ii) att ”synpunkter (med vissa anmärkningsvärda undantag, som t.ex. i Stillahavsregionen) från regeringar och [organisationer i det civila samhället], samråd till trots, sällan har beaktats vid programplaneringsval” och att ”programplaneringen för elfte EUF således använde sig av en top-down-strategi för att tillämpa koncentrationsprincipen men på bekostnad av Cotonouavtalets centrala princip om partnerskap”. Parlamentet beklagar att kommissionen hitintills helt har ignorerat dessa slutsatser. Parlamentet anser emellertid att fredsbyggande och hantering av de bakomliggande orsakerna till migration är grundläggande aspekter av hållbar utveckling.

23.  Europaparlamentet noterar även att enligt utvärderingen av elfte EUF, i april 2017, hade närmare 500 miljoner EUR från EUF-reserven betalats ut till stöd för kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder, närmare 500 miljoner EUR hade anslagits till krisstöd till enskilda länder och 1,5 miljarder EUR hade betalats ut till Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika. EUF bidrar även till den nya Europeiska fonden för hållbar utveckling.

Halvtidsutvärdering av genomförandet av externa finansiella instrument

24.  Europaparlamentet gläder sig över att utvärderingen visar att EUF:s mcl i stor utsträckning var relevanta för de politiska prioriteringarna vid den tidpunkt då de utformades och att de i allmänhet var ändamålsenliga och anpassade till värderingarna i och målen för hållbar utveckling.

25.  Europaparlamentet välkomnar att vissa länder där EUF:s geografiska program verkar har gjort framsteg inom fattigdomsbekämpning och mänsklig och ekonomisk utveckling under de senaste tio åren, medan situationen fortfarande är kritisk i andra länder. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att EUF:s prioriteringar är anpassade till målen för hållbar utveckling.

26.  Europaparlamentet understryker att unionens kortsiktiga inhemska intressen inte bör vara den enda drivkraften bakom dess utvecklingsagenda och att principerna för biståndseffektivitet till fullo bör tillämpas på alla former av utvecklingssamarbete.

27.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att beakta följande punkter i förvaltningen av EUF i syfte att säkerställa ändamålsenlighet, effektivitet och mervärde:

   Bättre visa EU-finansieringens kompletterande karaktär, samstämmigheten i EU:s verktygslåda och synergierna med andra externa biståndsinstrument.
   Säkerställa högsta grad av korrekthet och ansvarsskyldighet för resultaten i förbindelse med de åtgärder som finansieras av EUF.
   Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att förklara den logiska ram som ligger till grund för dess insatser på ett tydligare sätt, särskilt i syfte att bättre synliggöra de förväntade långsiktiga effekterna eller hållbarheten i de EUF‑finansierade verksamheterna.
   Inkludera en strukturerad bedömning av konsekvenserna av verksamheterna inom ramen för den elfte EUF i nästa årliga verksamhetsrapport, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och uppnådda miljöresultat.
   Parlamentet anser att det fortfarande behövs mer systematiska kommunikationer om den verksamhet som finansieras genom bidrag från unionen i syfte att stärka unionens synlighet och öka transparensen och ansvarsskyldigheten genom hela finansieringskedjan.
   Förbättra partnerskapsandan genom ett demokratiskt ägarskap för programmet och dess genomförande, samtidigt som respekten för EUF:s grundläggande värden och principer säkerställs.

28.  Europaparlamentet anser att det för infrastrukturrelaterade projekt som finansieras genom EUF är oumbärligt med en oberoende förhandsbedömning som beaktar de sociala och miljömässiga effekterna av projekten, samt deras mervärde. Parlamentet anser att finansieringsbeslut borde vara korrelerade med en lämplig kostnads-nyttoanalys av finansierade projekt och att projekt ska finansieras om genomförandet är miljömässigt, ekonomiskt eller socialt hållbart.

29.  Europaparlamentet belyser revisionsrättens högst negativa resultat om offentlig-privata partnerskap(1) och revisionsrättens rekommendation att ”en intensivare och bredare användning av offentlig-privata partnerskap” inte bör uppmuntras inom EU. Kommissionen uppmanas att till fullo beakta denna rekommendation i hanteringen av offentlig-privata partnerskap i utvecklingsländer där villkoren för framgångsrikt genomförande av offentlig-privata partnerskap är ännu svårare än inom EU.

30.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över att hunger har varit på uppgång världen över under 2016, 2017 och 2018, med nu över 820 miljoner människor som lider av kronisk undernäring, samtidigt som andelen offentligt utvecklingsbistånd från EU och dess medlemsstater för livsmedels- och näringsförsörjning har minskat från omkring 8 % 2014 till 6 % 2016. Dessutom har budgetåtagandena för livsmedelstrygghet inom ramen för de instrument som förvaltas av kommissionen minskat avsevärt under 2017.

31.  Europaparlamentet upprepar sina starka reservationer mot att kommissionen har lagt fram, och EUF-kommittén antagit, ett nationellt vägledande program för Eritrea och ett årligt handlingsprogram 2017, samtidigt som man saknar avgörande bevis på reformer eller förbättringar gällande Eritreas människorättsliga situation. Parlamentet påminner om kommissionens och den höga representantens åtaganden att regelbundet informera parlamentet i detta avseende.

32.  Europaparlamentet efterfrågar en incitamentsbaserad strategi för utveckling med stöd av principen ”mer för mer”, med den europeiska grannskapspolitiken som exempel. Ju fler och ju snabbare framsteg ett land gör med sina interna reformer när det gäller att bygga och konsolidera de demokratiska institutionerna och bidra till respekten för mänskliga rättigheter och rättsstaten, desto mer stöd bör det få från unionen.

33.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att öka tilldelningen av medel som syftar till att stödja god samhällsstyrning, demokrati och rättsstatsprincipen i utvecklingsländerna, för att främja ansvarstagande och transparenta institutioner, stödja kapacitetsuppbyggnad och främja delaktigt beslutsfattande och allmänhetens tillgång till information.

34.  Med tanke på förskjutningen inom stödformerna från direktstöd till förvaltningsfonder och blandad finansiering, inklusive genom Europeiska fonden för hållbar utveckling, uppmanar Europaparlamentet rådet, kommissionen och Europeiska investeringsbanken att anta ett interinstitutionellt avtal med parlamentet om transparens, ansvarsskyldighet och parlamentarisk kontroll på grundval av de politiska principer som anges i det nya europeiska samförståndet om utveckling.

35.  Europaparlamentet upprepar bestämt sin uppmaning till rådet och medlemsstaterna att gå vidare med att integrera EUF i unionens budget för att stärka den demokratiska granskningen. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att uppfylla parlamentets återkommande krav på att EUF ska integreras med unionens budget. Parlamentet kräver att kommissionen informerar parlamentet om läget i diskussionerna i förbindelse med ersättandet av Cotonouavtalet efter 2020.

36.  Europaparlamentet välkomnar processen med förhandlingarna om avtalet efter Cotonou i syfte att upprätthålla AVS-EU-ramverket.

EUF och förvaltningen av nya kopplingar

37.  Europaparlamentet erkänner att EUF står inför en stor press för att hantera ett stigande antal politiska krav, såsom säkerhet, migration och gränsförvaltning, som är svårt att anpassa till EUF:s grundläggande värden och principerna för unionens utvecklings- och samarbetspolitik, nämligen fattigdomsutrotning såsom fastställs i artikel 208 i EUF‑fördraget. Parlamentet noterar att förvaltningen av nya kopplingar äventyrar den övergripande balansen i utvecklingspolitiken.

38.  Europaparlamentet noterar att förvaltningen av dessa nya kopplingar äventyrar den övergripande balansen i utvecklingspolitiken. Parlamentet anser att katastrofinsatser i samband med successiva krissituationer bör följa en holistisk strategi. Parlamentet påminner om att det är av yttersta vikt att principen om samstämmighet i politiken efterlevs.

Förvaltning av finansieringsinstrument utanför budgeten (EUF-bidrag till EU:s förvaltningsfonder)

39.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet utfästelser inom ramen för unionens förvaltningsfonder hittills har uppgått till 4,09 miljarder EUR, varav det huvudsakliga bidraget kommer från EUF med 3 miljarder EUR och 442,7 miljoner EUR från medlemsstater och andra givare. Parlamentet noterar utfästelserna på nästan 240 miljoner EUR för förvaltningsfonden Bêkou år 2017 med 113 miljoner EUR från EUF och 65,9 miljoner EUR från medlemsstaterna och andra givare.

40.  Europaparlamentet påminner om de viktigaste resultaten i revisionsrättens särskilda rapport om förvaltningsfonden Bêkou, bland annat att fondens inrättande var lämpligt utifrån omständigheterna i Centralafrikanska republiken och att den hade positiv effekt. Parlamentet understryker att denna bedömning i stor utsträckning återspeglades i resultaten från det besök som utvecklingsutskottets ad hoc-delegation gjorde i Centralafrikanska republiken i februari 2018 och i delegationens slutsats att ”fonden adekvat kan hantera behov som växlar mellan rehabilitering, försörjning och utveckling på längre sikt”. Parlamentet påminner om att fonden inrättades som en EU‑förvaltningsfond för nödåtgärder med en löptid på 60 månader, att den löper ut i juli 2019 och att dess förlängning förefaller vara positiv men kommer att kräva parlamentets godkännande.

41.  Europaparlamentet framhäver risken för avledning från traditionella utvecklingsmål, såsom fattigdomsutrotning, men erkänner samtidigt dessa instruments potential när det gäller att påskynda genomförandet av utvecklingsmålen eller att snabbt agera vid internationella kriser.

42.  Europaparlamentet noterar resultaten av Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika. Parlamentet påminner dock om att finansiering från denna fond, som härrör från budgetposterna för utvecklingsbistånd, inte får användas för säkerhetsåtgärder som äventyrar migranters rättigheter. Parlamentet påminner om att EU:s utvecklingssamarbete måste ha fattigdomsutrotning och hållbar utveckling som huvudmål. Parlamentet betonar att projekt inom Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika måste sätta mänskliga rättigheter i centrum för planeringen och bidra till förverkligandet av mänskliga rättigheter i länderna i fråga. Parlamentet rekommenderar starkt att man främjar jämställdhet och kvinnors egenmakt inom förvaltningsfondens program samt skydd av de mest utsatta, inklusive barn och personer med funktionsnedsättning.

43.  Europaparlamentet noterar de många anmärkningar som revisionsrätten(2) och författarna till halvtidsutvärderingen av elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) har uttryckt angående genomförandet av Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika:

   I fråga om projektgenomförande hade förvaltningsfonden för Afrika endast begränsad effekt när det gällde att påskynda förfarandet jämfört med traditionellt utvecklingsbistånd.
   Farhågor när det gäller utsikterna för effektivitet och hållbarhet gällande projekt inom EU:s förvaltningsfond och möjligheten för unionen att noga övervaka deras genomförande.
   Fönstren Nordafrika och Afrikas horn har inga dokumenterade kriterier för att välja ut projektförslag.
   Allvarliga brister i mätningen av resultat.
   Ingen specifik ram för riskbedömning.

Parlamentet anser att mervärdet av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika mot bakgrund av dessa resultat är ytterst tveksamt.

44.  Europaparlamentet anser att det bör säkerställa tillräckligt lokalt egenansvar och engagemang hos partnerna när det gäller den operativa styrningen och utformningen av politiken för att undvika en alltför centraliserad arbetsmetod med en framträdande roll för givarna.

45.  Europaparlamentet understryker dock behovet av att vederbörligen beakta de systemrelaterade problemen i givarsamordningen, övervakning och utvärdering enligt ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att uppnå garantier för förvaltningsfondernas effektivitet.

Budgetstöd till partnerländer

46.  Europaparlamentet noterar att budgetstödet som finansierades av EUF under 2017 motsvarade 860,2 miljoner EUR varav 703,1 miljoner EUR var nya åtaganden (som omfattade 54 länder och representerade 102 budgetstödsavtal). Parlamentet noterar att när det gällde de utomeuropeiska länderna och territorierna uppgick EUF‑utbetalningarna under 2017 till 57,7 miljoner EUR (för elva länder och 15 budgetstödsavtal). Parlamentet noterar att under 2017 stoppade GD DEVCO budgetstödet i två AVS-länder på grund av brist på framsteg i genomförandet av förvaltningen av de offentliga finanserna respektive på grund av brist på stabilitetsorienterad makroekonomisk politik och transparens i förvaltningen av de offentliga finanserna.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa överensstämmelse mellan bestämmelserna i artikel 236 i den allmänna budgetförordningen och i artikel 36 i föreslaget till budgetförordning för den elfte EUF när det gäller de allmänna villkoren för utnyttjande av budgetstöd till tredjeländer. Parlamentet noterar att den föreslagna budgetförordningen för den elfte EUF omfattar bestämmelser som inte ingår i den allmänna budgetförordningen, i synnerhet att budgetstödet ska syfta till att stärka avtalsmässiga partnerskap mellan unionen och AVS-staterna och ULT för att bl.a. stödja hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt och för att eliminera fattigdom, vilket leder till potentiella svårigheter när det gäller tillämpningen av EUF‑bestämmelserna.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta vidare på och tydliggöra den exakta omfattningen och innebörden av flexibilitets- och tolkningsmarginalen i bedömningen av huruvida de allmänna villkoren för utbetalning av stöd till partnerländer har uppfyllts med hänsyn till den så kallade differentierade och dynamiska strategin för stödberättigande. Parlamentet oroas över slutanvändningen av de medel som överförs och bristen på spårbarhet när unionens medel läggs samman med partnerlandets budgetresurser.

49.  Europaparlamentet anser att budgetstödet bör finansiera specifika problemlösningar på sektorsnivå och kompletteras vid behov genom relaterat tekniskt stöd.

50.  Europaparlamentet är fortsatt bekymrat över den slutgiltiga användningen av dessa överförda medel och den eventuella bristen på spårbarhet vid svag, instabil och försämrad ekonomisk förvaltning av den offentliga sektorn. Parlamentet uppmärksammar behovet av att stödja kampen mot bedrägeri och korruption på alla förvaltningsnivåer som omfattas av EU:s utvecklingsstrategi. Parlamentet framhåller att risken för att resurser ska komma på avvägar fortfarande är hög och att det är de områden där offentliga medel förvaltas som öppnar för korruption och bedrägerier.

51.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att bättre definiera och tydligt bedöma de utvecklingsresultat som ska uppnås i varje enskilt fall, och framför allt att stärka kontrollmekanismen avseende mottagarländernas agerande när det gäller korruption, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati. Parlamentet uttrycker stor oro över den potentiella användningen av budgetstöd i länder som saknar demokratisk kontroll, antingen på grund av avsaknaden av en fungerande parlamentarisk demokrati eller friheter för civilsamhället och medierna, eller på grund av bristande kapacitet inom kontrollorganen.

52.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens reaktiva och konsekventa strategi genom att dra in budgetstödet i två länder 2017 och 2018 när kriterierna för stödberättigande inte längre uppfylldes. Parlamentet anser att kommissionen måste upprätthålla en konstruktiv dialog med dessa länder och erbjuda en möjlighet att återinföra budgetstödet om länderna genomför de nödvändiga reformerna, som fastställs i programmet för budgetstöd.

53.  Europaparlamentet påpekar att övervakningsverktygen måste förstärkas för att man ska kunna bedöma på vilket sätt budgetstödet har bidragit till att förbättra anspråkstagandet av inhemska skatteresurser och relaterade reformer. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna mer information i sina rapporter om budgetstöd om hur budgetstödkontrakt används när det gäller mobilisering av inhemska intäkter. Parlamentet upprepar dock att strikta kontroller ska genomföras med hänsyn till risker för skatteflykt, skatteundandragande och olagliga finansiella flöden.

Samarbete med internationella organisationer

54.  Europaparlamentet noterar att EUF-utbetalningar till projekt med flera givare som genomfördes av internationella organisationer för 2017 uppgick till 812 miljoner EUR.

55.  Europaparlamentet noterar att kommissionen under 2017, har undertecknat kontrakt med FN-organ med ett värde på över 411 miljoner EUR från EUF, med FN:s utvecklingsprogram (166,33 miljoner EUR), FAO (152,86 miljoner EUR) och Unicef (98,44 miljoner EUR) som de största förmånstagarna, och kontrakt med Världsbanken till ett värde av 92 miljoner EUR.

56.  Europaparlamentet noterar att GD DEVCO inte systematisk övervakar internationella finansinstituts operativa resultat och blandfinansieringsinsatsernas centrala aspekter. Parlamentet uppmanar GD DEVCO att förbättra kvaliteten, lämpligheten och punktligheten i rapporteringen från de internationella finansinstituten. Parlamentet uppmuntrar de internationella instituten att, i synnerhet när det gäller medfinansierade initiativ med flera givare, anpassa sina ramar för resultatförvaltning till unionens ramar.

57.  Europaparlamentet påminner på nytt om behovet av att säkerställa full transparens och tillgång till uppgifter, i enlighet med befintlig unionslagstiftning, om projekt som genomförts av internationella organisationer och civilsamhällets organisationer och att tillhandahålla tydliga bestämmelser för kontroll och övervakning.

58.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens rekommendationer för att öka transparensen beträffande unionsmedel som genomförts av icke-statliga organisationer, vilka offentliggjorts i den särskilda rapporten 35/2018, där revisionsrätten bland annat rekommenderar att kommissionen ökar tillförlitligheten i informationen om icke-statliga organisationer i sitt redovisningssystem, och att kommissionen förbättrar den insamlade informationen om medel som förvaltas av icke-statliga organisationer. Kommissionen uppmanas därför att genomföra dessa förslag före utgången av den nuvarande mandatperioden.

Den fredsbevarande resursen för Afrika

59.  Europaparlamentet beklagar att halvtidsöversynen av de externa finansieringsinstrumenten inte omfattade den fredsbevarande resursen för Afrika, som inte har utvärderats ordentligt sedan 2011.

60.  Europaparlamentet uppmanar GD DEVCO att, i enlighet med sin reservation i den årliga verksamhetsrapporten för 2017 om förvaltningen av den fredsbevarande resursen för Afrika, ingående kontrollera att de korrigerande åtgärder som infördes för att mildra både de finansiella riskerna och risken för felaktiga och olagliga utbetalningar faktiskt genomförs. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att fortsätta sina insatser inom ramen för pelarbedömningssystemet för att stärka kontrollsystemet för förvaltningen och den operativa övervakningen av den fredsbevarande resursen för Afrika i syfte att skydda EUF mot olagliga och oriktiga kostnader.

61.  Europaparlamentet betonar revisionsrättens följande negativa slutsatser när det gäller unionens stöd till Afrikas säkerhet, som ofta finansieras genom EUF:

   Stärkandet av de interna säkerhetsstyrkornas kapacitet i Niger och Mali har varit långsamt och det finns allvarlig oro när det gäller egenansvar och hållbarhet(3).
   Unionens stöd till den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen har haft svag verkan(4).

Parlamentet framhäver även den allvarliga risken för att unionens stöd genom den fredsbevarande resursen för Afrika för burundiska soldater som deltar i uppdraget Amisom indirekt finansierar en burundisk regim som är föremål för EU-sanktioner. Parlamentet påminner om att DG DEVCO under flera år har uttryckt reservationer gällande dess utgifter till stöd för den fredsbevarande resursen för Afrika.

Europeiska fonden för hållbar utveckling

62.  Europaparlamentet noterar införandet av detta nya investeringsinstrument som en del av den externa investeringsplanen för att skapa en ytterligare hävstångseffekt genom att locka investeringar från den privata sektorn i utvecklingspartnerskapen. Parlamentet anser att det är viktigt att ta hänsyn till dess kompletterande karaktär, men även till de kriterier som används för dess förvaltning för att förhindra avledning av utvecklingsstöd till privata investerare eller till privata intressen eller i vinstsyfte.

EIB:s investeringsanslag för AVS-länderna

63.  Europaparlamentet noterar EIB:s prioriteringar i AVS-länder, nämligen stöd till målen för hållbar utveckling, klimatåtgärder, europeisk ekonomisk diplomati och motståndskraft. Parlamentet noterar att 39 projekt inleddes 2017 med hjälp av AVS‑investeringsanslaget för totalt 1,5 miljarder EUR varav 549 miljoner EUR avsattes för utveckling av den lokala privata sektorn och 952 miljoner EUR för social och ekonomisk infrastruktur.

64.  Europaparlamentet påminner om vikten av att genomföra ingående förhands- och efterhandsbedömningar för att säkerställa att projekten är hållbara och ger ett verkligt ekonomiskt, socialt och miljömässig. mervärde. Parlamentet påminner återigen om att ingen form av stöd bör beviljas projekt som involverar kraftigt förorenande teknik.

65.  Europaparlamentet kräver en noggrann granskning av potentiella lokala aktörer och mellanhänder, i samband med identifiering och urval av dessa aktörer och mellanhänder. Parlamentet uppmanar EIB att säkerställa att lokala samhällen och medborgare som berörs av dess verksamhet konsulteras på vederbörligt sätt och har tillgång till en effektiv och oberoende överklagandemekanism.

66.  Europaparlamentet vill se en utvidgning av ”Erasmus för unga företagare” utöver Europas gränser, särskilt till att omfatta utvecklingsländer, samtidigt som man tillhandahåller de ekonomiska medel som krävs.

67.  Europaparlamentet understryker att det är mycket viktigt att stödja mikroföretag och små och medelstora företag, och vill särskilt se att det skapas lokala lösningar för bättre tillgång till finansiering genom ytterligare förstärkning av mikrofinansieringslån och garantisystem.

68.  Europaparlamentet konstaterar att inget land någonsin har utvecklats utan att inleda ytterligare handelsförbindelser med sina grannar och resten av världen. Parlamentet uppmuntrar finansiering av handelsrelaterat bistånd, för att göra det möjligt för utvecklingsländerna att i mycket större utsträckning delta i globala värdekedjor i framtiden. Parlamentet betonar i detta sammanhang den ökade betydelse som digital uppkoppling har för att uppnå en mer balanserad fördelning av globaliseringens fördelar till förmån för utvecklingsländerna.

69.  Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla rent vatten och att bygga ytterligare anläggningar för bortskaffande av avloppsvatten.

70.  Europaparlamentet uppmärksammar omfattningen på, och följderna av, energifattigdomen i utvecklingsländerna och unionens stora engagemang för att minska denna fattigdom. Parlamentet framhåller behovet av starka och samordnade insatser från regeringar och berörda parter i de berörda länderna för att minska energifattigdomen.

(1) Särskild rapport nr 9/2018: Offentlig-privata partnerskap i EU: omfattande brister och begränsade fördelar.
(2) Särskild rapport nr 32/2018 EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika: flexibel men saknar fokus.
(3) Särskild rapport nr 15/2018: Att stärka de interna säkerhetsstyrkornas kapacitet i Niger och Mali: endast begränsade och långsamma framsteg.
(4) Särskild rapport nr 20/2018: Den afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen: EU:s stöd behöver riktas om.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy