Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2167(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0108/2019

Indgivne tekster :

A8-0108/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0245

Vedtagne tekster
PDF 237kWORD 105k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet (2018/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),

–  der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet(3),

–  der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(5) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 318 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 260, 261 og 262,

–  der henviser til Præsidiets afgørelse af 16. juni 2014 om de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget(8), særlig artikel 22,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94, artikel 98, stk. 3, og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2019),

A.  der henviser til, at formanden godkendte Parlamentets regnskaber for regnskabsåret 2017 den 4. juli 2018;

B.  der henviser til, at generalsekretæren i sin egenskab af den ved delegation bemyndigede ledende anvisningsberettigede den 6. juli 2018 fastslog, at der var rimelig sikkerhed for, at de midler, der var afsat til Parlamentets budget, var blevet anvendt til det fastsatte formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter i 2017 har fastslået, at den konstaterede ingen væsentlige svagheder i de undersøgte institutioners og organers årlige aktivitetsrapporter, som kræves i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046;

D.  der henviser til artikel 262, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, hvorefter hver enkelt af EU-institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge;

1.  meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 28.2.2017.
(2) EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 411 af 13.11.2018, s. 1.
(4) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.
(5) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet (2018/2167(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94, artikel 98, stk. 3, og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0108/2019),

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentets ("Parlamentets") regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab gav passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling, resultaterne af dets transaktioner og dets pengestrømme;

B.  der henviser til, at der i overensstemmelse med den sædvanlige procedure blev sendt 161 spørgsmål til Parlamentets administration, og at de skriftlige svar blev modtaget og drøftet offentligt af Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) under tilstedeværelse af næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og den interne revisor;

C.  der henviser til, at der altid er plads til forbedringer for så vidt angår kvalitet og effektivitet i forvaltningen af de offentlige finanser, og at kontrol er nødvendig for at sikre, at det politiske lederskab og Parlamentets administration holdes ansvarlig over for Unionens borgere;

Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning

1.  bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2017 beløb sig til i alt 1 909 590 000 EUR, hvilket svarer til 19,25 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme(1), der i 2017 blev afsat til administrative udgifter for EU-institutionerne og i alt repræsenterer en stigning på 3,9 % i forhold til 2016-budgettet (1 838 613 983 EUR); understreger, at denne stigning er betydelig højere end den belgiske inflationsrate i 2017, som kun var på 2,65 %;

2.  bemærker, at de samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2017 beløb sig til i alt 206 991 865 EUR (sammenlignet med 183 381 513 EUR i 2016), heraf 50 052 674 EUR i formålsbestemte indtægter (sammenlignet med 30 589 787 EUR i 2016);

3.  understreger, at fire kapitler tegnede sig for 69,5 % af de samlede forpligtelser: kapitel 10 (Medlemmer af institutionen), kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte), kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed) og kapitel 42 (Udgifter til parlamentarisk assistance), hvilket viser, at der for størstedelen af Parlamentets udgifter næsten ikke er nogen fleksibilitet; understreger, at størstedelen af Parlamentets budget primært er administrativt og ikke operativt, hvilket der skal tages hensyn til;

4.  noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for regnskabsåret 2017, nemlig:

a)  Disponible bevillinger (EUR)

bevillinger for 2017:

1 909 590 000

Ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2016:

---

automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2016:

285 312 645

bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter for 2017:

50 052 674

fremførsler hidrørende fra formålsbestemte indtægter fra regnskabsåret 2016:

39 595 290

I alt:

2 284 550 609

b)  Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2017 (EUR)

forpligtelser:

2 209 881 836

gennemførte betalinger:

1 904 053 540

automatiske fremførsler, herunder bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

329 655 011

ikkeautomatiske fremførsler:

337 227 783

bortfaldne bevillinger:

39 823 600

c)  Budgetindtægter (EUR)

modtaget i 2017:

206 991 865

d)  Samlet balance pr. 31. december 2017 (EUR)

1 628 445 094

5.  påpeger, at 99 % ud af de samlede bevillinger på 1 889 574 057 EUR i Parlamentets budget var forpligtede, og at andelen af bortfaldne bevillinger lå på 1 %; noterer sig med tilfredshed, at der ligesom i de foregående år er opnået en meget høj budgetgennemførelse; konstaterer, at betalingerne beløb sig til i alt 1 599 788 767 EUR svarende til en udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne på 84,7 %, hvilket er en stigning på 0,3 % i forhold til det foregående år;

6.  understreger, at bortfaldne bevillinger for 2017 til et beløb af 17 451 943 EUR først og fremmest vedrørte vederlag og andre rettigheder samt udgifter i forbindelse med bygninger;

7.  noterer sig, at der i regnskabsåret 2017 var syv overførsler, som blev godkendt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27 og 46, og som beløb sig til 57 402 860 EUR eller 3,01 % af de endelige bevillinger; bemærker, at størstedelen af overførsler vedrørte Parlamentets bygningspolitik og især til at bidrage til at finansiere de årlige leasingbetalinger til Konrad Adenauer-byggeprojektet;

8.  understreger, at opsamlingsoverførsel er udtryk for en lempelse af princippet om specificering og bevidst strider mod princippet om budgetmæssig nøjagtighed; opfordrer til, at bevillingerne til finansiering af bygninger, navnlig Konrad Adenauer-Bygningen, medtages i det årlige budgetforslag, som skal vedtages af budgetmyndighederne; mener, at antallet af opsamlingsoverførsler fortsat er meget højt; mener, at en bedre budgetforvaltning vil begrænse sådanne overførsler til det strengt nødvendige; understreger, at Parlamentets bygningspolitik bør fastsættes på en tilstrækkelig klar måde som et led i budgetstrategien; fordømmer på det kraftigste de overførsler, som ofte gennemføres i sidste øjeblik, med henblik på at finansiere Parlamentets bygningspolitik; anmoder generalsekretæren og Præsidiet om at forsyne Budgetudvalget med alle dokumenter, planer og kontrakter vedrørende bygningspolitikken;

9.  understreger behovet for fremførsler i forbindelse med store bygnings- eller infrastrukturprojekter på trods af budgettets årlige karakter;

Revisionsrettens udtalelse om 2017-regnskabernes rigtighed og lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

10.  minder om, at Revisionsretten foretager en særlig vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter for alle EU-institutioner som en samlet gruppe af politikområder; påpeger, at administrationsudgifter og dertil knyttede udgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer (lønninger, tillæg og pensioner), som tegner sig for 60 % af de samlede administrationsudgifter, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, kommunikation og informationsteknologi;

11.  bemærker, at det generelle revisionsbevis viser, at udgifterne til administration ikke er behæftet med en væsentlig fejlforekomst; bemærker endvidere under henvisning til de ni kvantificerede fejl, at den anslåede fejlforekomst inden for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme inden for administration er 0,5 % (en stigning fra 0,2 % i 2016);

12.  noterer sig de specifikke resultater vedrørende Parlamentet i Revisionsrettens årsberetning for 2017; bemærker med stor bekymring, at Revisionsretten fandt, at der ud af de otte transaktioner, som Revisionsretten undersøgte, var svagheder i ikke færre end tre transaktioner i relation til proceduren for indgåelse af aftaler, nemlig overholdelse af udvælgelseskriterierne, fuld overholdelse af rammekontrakten og kriteriet for udvælgelse af et rejsebureau, samt én vedrørende godtgørelse af udgifter til besøgsgrupper;

13.  noterer sig Parlamentets svar i den kontradiktoriske procedure med Revisionsretten; anmoder Revisionsretten om at holde det kompetente udvalg orienteret om gennemførelsen af dets henstillinger;

Den interne revisors årsberetning

14.  bemærker, at den interne revisor forelagde sin årsberetning på det kompetente udvalgs offentlige møde med den interne revisor den 26. november 2018 og anførte, at han i 2017 havde udarbejdet rapporter om følgende emner:

   opfølgning på uafsluttede aktioner fra de interne revisionsberetninger – fase I og II i 2017
   revision af budgetkontoplan for Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM)
   GD COMM's tilrettelæggelse af indbydelser til journalister
   udbuds- og kontraktgennemførelse på området ekstern oversættelse
   indkøbspolitik i forbindelse med biblioteksabonnementer – Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS)
   individuelle rettigheder i henhold til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
   aktiviteter i forbindelse med decentraliseret informationsteknologi (IT);

15.  minder om, at den årlige aktivitetsrapport er en del af Parlamentets forvaltningsstruktur; glæder sig over og støtter følgende foranstaltninger, som den interne revisor har aftalt med de ansvarlige GD'er:

   med hensyn til revisionen af GD COMM's tilrettelæggelse af indbydelser til journalister: forbedring af forvaltnings- og kontrolrammen ved at sikre, at godtgørelser til journalister tilpasses de faktiske omkostninger (f.eks. kontrollerede start- og slutsteder for rejser), ved at afhjælpe systemiske afvigelser fra reglerne for indbydelser; ved at gøre betalinger ved bankoverførsel obligatorisk for journalister, herunder til rejser til Strasbourg, samt ved at indføre foranstaltninger til at styre udvælgelsesprocessen og vurdere økonomien, produktiviteten og effektiviteten af indbydelserne
   med hensyn til revisionen af individuelle rettigheder i henhold til personalevedtægten: forbedring af kontrolmiljøet og kontrolmetoden, de specifikke forvaltnings- og kontrolprocedurer, der dækker ret til udlandstillæg og dagpenge (f.eks. konsekvens i anvendelsen af reglerne), og de specifikke procedurer, der dækker de årlige faste rejsedagpenge
   med hensyn til revisionen af indkøb og gennemførelse af kontrakter på området for ekstern oversættelse, herunder i forbindelse med tilrettelæggelsen af udbudsproceduren: mere rettidige anmodninger om yderligere oplysninger og bedre evaluering, forbedring af tildelingskriterierne for kvalitet i fremtidige indkøbsprocedurer, tilskyndelse af eksterne virksomheder til at forbedre oversættelseskvaliteten, herunder gennem udvidet efterfølgende kontrol, og forbedring af pålideligheden af beregningen af de reelle, samlede omkostninger til ekstern oversættelse, navnlig i lyset af, at ca. en tredjedel af de oversatte sider dækkes af eksterne oversættere, og at denne andel højst sandsynligt vil stige
   med hensyn til revisionen af decentraliserede informationsteknologiske aktiviteter og for at opnå de fulde fordele heraf: styrkelse af overvågningen af de budgetmidler, der er afsat til informations- og kommunikationsinitiativer (IKT-initiativer) som koordineret under IT-programmerne, ved ikke kun at rapportere om visse faser af et projekt, men ved at skabe sig et overblik over hele processen fra start til slut, øge sikkerheden for, at IKT-initiativer leveres til tiden, for det aftalte omfang og for den nødvendige kvalitet og inden for budgettet, forbedring af de decentrale enheders kontrol med og validering af nye softwareudgivelser og deres problemstyringsprocesser samt gradvis at bevæge sig fra "time and means"-kontrakter for så vidt angår ekstern ekspertise til resultatbaserede kontrakter;

16.  gør opmærksom på, at opfølgningsprocessen i 2017 resulterede i, at 34 ud af 71 uafsluttede aktioner blev godkendt, og at risikoprofilen på aktioner, hvis forfaldsdato var overskredet, fortsat blev reduceret mere og mere i 2017; bemærker navnlig, at antallet af uafsluttede aktioner vedrørende betydelige risici faldt fra 26 til 11, og at der ikke var nogen uafsluttede aktioner i kategorien "kritisk"; understreger, at de nyligt tilføjede uafsluttede aktioner for regnskabsåret 2017 ikke bør forklejne de forbedringer, der er sket med hensyn til afslutningen af uafsluttede aktioner;

Opfølgning på dechargebeslutningen for 2016

17.  noterer sig de skriftlige svar på dechargebeslutningen for 2016, som CONT-udvalget modtog den 17. september 2018, generalsekretærens bemærkninger til de forskellige spørgsmål og anmodninger i Parlamentets dechargebeslutning for 2016 samt den efterfølgende drøftelse med medlemmer;

18.  beklager, at der ikke er truffet nogen foranstaltninger som reaktion på visse af henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutning for 2016, og at det opfølgende dokument vedrørende dechargebeslutningen ikke giver nogen begrundelse for dette; understreger vigtigheden af at have mere hyppige drøftelser med generalsekretæren om spørgsmål vedrørende Parlamentets budget og dets gennemførelse i CONT-udvalget;

Parlamentets 2017-decharge

19.  noterer sig den drøftelse, der fandt sted den 26. november 2018 i forbindelse med decharge 2017 for Parlamentet mellem næstformanden med ansvar for budgettet, generalsekretæren og CONT under tilstedeværelse af den interne revisor;

20.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union havde en betydelig indvirkning på Parlamentets forskellige tjenester, navnlig på udvalg, forskningsenheder og horisontale tjenester; bemærker, at Parlamentets tjenestegrene udarbejdede analyser på grundlag af undersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområder og lovgivning på deres respektive områder, og at dette materiale kan findes på Europa-Parlamentets websted;

21.  bemærker, at seks midlertidigt ansatte i generalsekretariatet, 41 midlertidigt ansatte i de politiske grupper og i løsgængernes sekretariat samt 30 kontraktansatte er berørt af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union; forstår, at deres situation vurderes fra sag til sag; glæder sig over, at generalsekretæren forsikrer, at der ikke vil blive givet afslag på forlængelse af en kontrakt udelukkende på grundlag af nationalitet; opfordrer generalsekretæren til nøje at afveje den potentielle rolle, som interessekonflikter kan spille i den følsomme periode, som vil opstå, i tilfælde af at Det Forenede Kongerige udtræder af Den Europæiske Union på en ikkevelordnet måde;

22.  glæder sig over Parlamentets Juridiske Tjenestes støtte til at udarbejde retningslinjer for de finansielle aktører, der beskæftiger sig med kontraktlige spørgsmål i forbindelse med Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union, og til at udarbejde bestemmelser, der skal indgå i udbuds- og kontraktdokumenterne vedrørende Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union;

23.  henleder opmærksomheden på målet om en årlig personalenedskæring på 5 %, som i 2017 krævede, at Parlamentet skulle fjerne 60 stillinger fra sin administrationsstillingsfortegnelse; minder om, at den politiske aftale, der blev indgået mellem Parlamentet og Rådet om 2016-budgettet, vedrørende indførelse af et nyt parameter for nedskæringen af Parlamentets personale og forlængelsen af anvendelsesperioden indtil 2019, har opretholdt fritagelsen for de politiske grupper; beklager imidlertid, at budgetmyndighederne i 2017 indførte en yderligere nedskæring på 76 stillinger fra Parlamentets administration som kompensation for en personaleforøgelse i de politiske grupper; er bekymret over, at denne betydelige nedskæring kan have negative indvirkninger på Parlamentets ydeevne og føre til en for overdreven stor arbejdsbyrde for tjenestemænd i aktiv tjeneste og en overførsel af ansvar til medlemmernes kontorer;

24.  opfordrer generalsekretæren og alle ansvarlige GD'er til at arbejde sammen om at udarbejde et omfattende overblik over nedskæringer i antallet af ansatte fra 2014 og fremefter, herunder flytning af ansatte fra administrationen til de politiske grupper og institutionerne imellem; understreger, at denne praksis med personalerotation rejser spørgsmål om, hvorvidt jobbeskrivelser er hensigtsmæssige; er stærkt bekymret over, at en overdreven personalenedskæring giver medlemmerne og de akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er) en yderligere administrativ byrde, hvilket er til skade for det lovgivningsmæssige arbejde, som medlemmerne og de akkrediterede parlamentariske assistenter forventes at opfylde;

25.  understreger, at et papirløst kontor og korrekt brug af digital teknologi, såsom digital signatur, totrinsbekræftelse og elektroniske filer, herunder også i forbindelse med plenarmøder, ville mindske den administrative byrde for alle involverede parter og bidrage til at nå Parlamentets mål om at reducere papirforbruget; henleder opmærksomheden på, at virkeligheden i de "papirløse" parlamentariske udvalg blot betyder, at opgaven med at printe al dokumentation er blevet flyttet fra udvalgssekretariaterne til medlemmernes kontorer;

26.  bemærker, at godtgørelsen af visse tjenesterejser er forbundet med meget lange forsinkelser; foreslår, at mulighederne for at finde løsninger undersøges med henblik på at sikre, at tjenesterejser godtgøres inden for en rimelig frist;

27.  gentager sin opfordring til Formandskonferencen og Præsidiet om at genoverveje muligheden for at give APA'er – på visse betingelser, som skal fastsættes – lov til at ledsage medlemmer på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser, hvilket adskillige medlemmer allerede har ytret ønske om; opfordrer generalsekretæren til at undersøge de budgetmæssige konsekvenser og tilrettelæggelsen og planlægningen af disse tjenesterejser;

28.  gentager sin bekymring med hensyn til den påståede praksis med medlemmer, der forpligter APA'er til at påtage sig rejser, navnlig til Strasbourg, uden tjenesterejseordrer, uden godtgørelse for opholdsudgifter eller endda helt uden godtgørelse for rejseudgifterne; er af den opfattelse, at en sådan praksis åbner mulighed for misbrug: bemærker, at APA'er, der rejser uden en tjenesterejseordre, ikke alene er nødt til at betale udgifterne hertil med egne midler, men heller ikke er omfattet af forsikringen på arbejdspladsen; opfordrer generalsekretæren til at undersøge denne påståede praksis og aflægge beretning herom ved udgangen af året;

29.  bemærker, at de reviderede regler for betaling af tilskud til sponsorerede besøgsgrupper trådte i kraft den 1. januar 2017; opfordrer generalsekretæren til straks at offentliggøre vurderingen af disse regler; er yderst bekymret over de seneste tilfælde af misbrug; er af den faste overbevisning, at reglerne for betaling af finansielle bidrag bør revideres så hurtigt som muligt for at undgå, at medlemmerne kan få gavn af eventuelle fordele; opfordrer Præsidiet til at generalisere godtgørelsen på grundlag af regninger for besøgsgrupper; gentager sin opfordring til at fjerne muligheden for at udnævne APA'er som gruppeledere; gentager sin opfordring til at fjerne muligheden for at udnævne APA'er som gruppeledere;

30.  opfordrer til at gennemgå systemet for beregning af godtgørelsen af rejseudgifter for besøgsgrupper, som sponsoreres af medlemmer, med henblik på både at sikre lige behandling af alle EU-borgere og fremme anvendelsen af mere miljøvenlige transportmidler, eftersom det nuværende system, der er baseret på kørte kilometer, hverken tager hensyn til den isolation og de geografiske hindringer, som berører visse områder i Unionen, eller dækker omkostningerne i forbindelse med rejser til steder, hvor der findes hurtigere og mere miljøvenlige transportmidler;

31.  bemærker, at praktikanter, der ansættes af medlemmer, har en privatretlig kontrakt med medlemmet, hvilket ikke giver dem ret til at have den samme status i Parlamentet som den, andre kategorier af ansatte i Parlamentet har, eller til at modtage stipendier fra Parlamentet (Robert Schuman-stipendier); beklager, at der ikke er noget instrument eller retligt grundlag i Generaldirektoratet for Finans (GD FINS), der giver mulighed for at etablere en ordning for direkte forskudsbetalinger til sådanne praktikanter forud for tjenesterejser – selv om der er indført sådanne ordninger for alle andre ansatte – i betragtning af at de af indlysende grunde dårligt har råd til at betale disse udgifter forud af egen lomme;

32.  påpeger, at Præsidiet har behandlet et forslag fra generalsekretæren om at forbedre den nuværende retlige ramme for praktikanter, der ansættes af medlemmer, og som i øjeblikket mangler visse beskyttelsesforanstaltninger, således som 140 medlemmer, der støtter den tværpolitiske ungdomskampagne "Fair praktikophold", ligeledes har efterspurgt; understreger, at hvert medlem er forpligtet til at give praktikanterne en passende løn i overensstemmelse med de retlige rammer; støtter Præsidiet i dets bestræbelser på at udarbejde et omfattende og afbalanceret forslag, der sikrer medlemmernes beføjelser såvel som passende aflønning og omfattende lovbestemte beskyttelsesbestemmelser for praktikanter; opfordrer Præsidiet til hurtigt at vedtage de nye regler, som bør træde i kraft ved begyndelsen af den nye valgperiode; håber, at der hurtigst muligt vil blive fremsat et forslag herom;

33.  påpeger, at IT-nedbruddet i oktober 2017 medførte en betydelig forstyrrelse i de parlamentariske aktiviteter; bemærker, at der i mellemtiden er blevet udarbejdet en handlingsplan for at sikre mere robust forretningskontinuitet; understreger betydningen af, at der reageres hurtigt på sådanne forstyrrelser, og at der hurtigt findes en løsning på sådanne, navnlig når de er til hinder for eller fuldstændig sætter en stopper for lovgivningsarbejdet;

34.  bemærker offentliggørelsen af to rapporter om "omkostningerne ved fravær af EU-tiltag" og færdiggørelsen af to "vurderinger af den europæiske merværdi" i 2017;

35.  bemærker, at alle Parlamentets generaldirektorater efter generalsekretærens anmodning har udviklet forvaltningsværktøjer med henblik på at overholde princippet om resultatbaseret budgettering; bemærker, at nogle af de eksisterende kvantitative mål kan være vanskelige at gennemføre i de GD'er, der arbejder inden for tidsrammen for den politiske cyklus; opfordrer generalsekretæren til uden at tilsidesætte fokusset på merværdi at tage dette forhold i betragtning i forbindelse med evalueringen af den resultatbaserede budgettering på tværs af GD'er;

36.  bemærker med tilfredshed, at der blev gennemført tekniske løsninger for medlemmer, der ønsker at bruge deres egen individuelle side på Parlamentets websted til at offentliggøre møder med interesserepræsentanter; bemærker også, at Præsidiet overvejer at udvide denne løsning for at sikre, at oplysningerne er direkte tilgængelige på Parlamentets websted;

37.  opfordrer Parlamentets administration til at udarbejde en rapport med et samlet overblik over de interesserepræsentanter og andre organisationer, der fik adgang til Parlamentets bygninger i 2017; anmoder om, at denne rapport udarbejdes på årsbasis for at sikre størst mulig gennemsigtighed;

38.  opfordrer Parlamentets administration til at give et overblik over udnævnelsen af højtstående embedsmænd i 2017; tilskynder generalsekretæren til at iværksætte yderligere foranstaltninger med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og ligestillingen under udnævnelsesprocedurerne i Parlamentet under hensyntagen til Den Europæiske Ombudsmands konklusioner og henstillinger i de forenede sager 488/2018/KR og 514/2018/KR;

Geografisk spredning af Parlamentet – ét enkelt hjemsted

39.  beklager fortsat kraftigt, at Det Europæiske Råd til trods for gentagne opfordringer fra Parlamentet om at etablere ét enkelt hjemsted og det forhold, at borgerne i Unionen ikke forstår, hvorfor Parlamentet skal fordele sine aktiviteter på to arbejdssteder, indtil videre end ikke har indledt en drøftelse om, hvordan Parlamentets anmodninger i denne henseende kan imødekommes; minder om Revisionsrettens analyse i 2014, i henhold til hvilken der blev anslået årlige besparelser på 114 mio. EUR, hvis Parlamentet centraliserer sine aktiviteter; minder om Parlamentets beslutning(2) fra 2013, i hvilken udgifterne forbundet med den geografiske spredning af Parlamentets aktiviteter blev anslået til at udgøre mellem 156 mio. EUR og 204 mio. EUR om året; beklager, at de omkostninger, der genereres af Parlamentets geografiske spredning i en enkelt valgperiode, kan beløbe sig til så meget som 1 mia. EUR, og giver udtryk for sin modstand mod de flerårige byggeprojekter, der har til formål at øge antallet af de kontorlokaler, der er til rådighed for medlemmerne i både Strasbourg og Bruxelles; opfordrer derfor til, at der hurtigt tages skridt til at etablere ét enkelt hjemsted for Parlamentet med henblik på at forhindre yderligere spild af offentlige midler;

40.  noterer sig endvidere konklusionen i sin betænkning af 20. november 2013 om placeringen af arbejdsstederne for den Europæiske Unions institutioner(3) om, at 78 % af alle tjenesterejser, der foretages af Parlamentets vedtægtsomfattede personale er en direkte følge af dets geografiske spredning; fremhæver, at det i betænkningen også anslås, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning er på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; gentager offentlighedens negative opfattelse, som skyldes denne spredning; gentager sin opfordring til Rådet om at udarbejde en omfattende strategi med henblik på at nå til enighed om ét enkelt hjemsted for Parlamentet;

41.  understreger kraftigt, at denne yderligere udgift er i modstrid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og i strid med princippet om budgetdisciplin; anerkender, at ét enkelt hjemsted kun kan opnås ved en enstemmigt vedtaget traktatændring; opfordrer Rådet og Kommissionen til at iværksætte en sådan traktatændring uden yderligere forsinkelse og er af den opfattelse, at denne traktatændring vil være til gavn for de europæiske skatteydere, både finansielt og med hensyn til kvaliteten af det arbejde, der udføres af medlemmerne; opfordrer derfor til, at der hurtigt tages skridt til at etablere ét enkelt hjemsted for Parlamentet med henblik på at forhindre yderligere spild af offentlige midler; beklager, at de omkostninger, der genereres af Parlamentets geografiske spredning i en enkelt valgperiode, kan beløbe sig til så meget som 1 mia. EUR; giver udtryk for sin modstand mod de flerårige byggeprojekter, der har til formål at udvide medlemmernes kontorarealer i Strasbourg;

42.  noterer sig de ekstraomkostninger, der i form af udgifter til medlemmernes rejser er forbundet med Parlamentets tolv rejser om året til Strasbourg, der kan opdeles som følger for 2017:

Kategori

I ALT1

GENNEMSNIT PR. MÅNED

Rejseudgifter

7 700 358

641 696

Dagpenge

10 036 444

836 370

Afstandsgodtgørelse

1 394 608

116 217

Varighedsgodtgørelse

1 994 045

166 170

Andre udgifter

47 594

3 966

I ALT

21 173 049

1 764 421

43.  understreger, at prisen på chartrede Thalystog desuden udgjorde ikke mindre end 3 668 532 EUR i 2017;

44.  bemærker, at oprettelsen af et institut for uddannelse af fremtidige europæiske diplomater i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kunne tjene som et eksempel på at omlægge Parlamentets bygninger i Strasbourg med henblik på at huse denne diplomatiske institution;

Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM)

45.  bemærker, at GD COMM's retningsgivende indikator i 2017 er de opmærksomhedstimer, som Parlamentet opnår på tværs af alle kommunikationskanaler; bemærker med tilfredshed, at GD COMM ud over et fokus på opmærksomhedsniveauer er i færd med at udvikle en metode til at måle økonomien, produktiviteten og effektiviteten af dets aktiviteter på tværs af alle kommunikationskanaler; opfordrer generaldirektøren til at medtage resultatet af det første gennemførelsesår i sin årlige aktivitetsrapport;

46.  bemærker, at de langsigtede projekter, der er identificeret med henblik på den strategiske forvaltningsramme/den parlamentariske projektportefølje 2017-2019, befinder sig på forskellige stadier af fremskridt, men at alle stræber efter at overholde målet om at "producere mindre, kommunikere bedre";

47.  noterer sig de vigtigste igangværende tekniske og redaktionelle forbedringer af Parlamentets offentlige websted, navnlig med hensyn til optimeringen af webstedets søgemaskine; lykønsker DG COMM med dets fremskridt, men er bekymret over, at fremskridtene fortsat sker langsomt, navnlig set i lyset af det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019 og den øgede interesse for Parlamentets arbejde; understreger, at yderligere forbedringer er af allerstørste prioritet, og anmoder om, at processen fremskyndes; understreger, at et gennemsigtigt og tilgængeligt websted er af central betydning for at inddrage borgerne;

48.  understreger, at det er vanskeligt at finde frem til resultatet af Parlamentets afstemninger på dets websted, og at VoteWatch, som er et kommercielt websted, er langt mere praktisk, eftersom afstemningsresultaterne er lettere at finde; opfordrer generalsekretæren til at opbygge et mere avanceret system for Parlamentets websted, der registrerer resultatet af afstemninger ved navneopråb og gør det nemt at søge oplysninger om stemmeadfærden for de enkelte medlemmer og sammenligne disse med andre medlemmer af deres gruppe og med medlemmer af andre grupper;

49.  bemærker, at der på medieområdet blev gennemført en lang række projekter i 2017, og at Parlamentets tilstedeværelse på internettet blev yderligere konsolideret med gennemførelsen af en multiplatformsstrategi, en ny portal og den nye nyhedsplatform; anerkender endvidere den markante forbedring med hensyn til Parlamentets brug af sociale medier såvel som til foranstaltningerne til at øge bevidstheden om Unionens aktiviteter; bemærker også, at der blev gjort en betydelig indsats inden for rammerne af en omfattende strategi for besøgende, som rettede et særligt fokus på unge og på gennemførelsen af ambassadørskole-programmet; understreger, at det europæiske videnskabelige mediecentrum bør udvikles yderligere og gøres fuldt operationelt uden yderligere forsinkelse med henblik på at gøre det muligt at øge den videnskabeligt baserede mediedækning;

50.  bemærker, at der i 2017 blev afholdt 223 presseseminarer i medlemsstaterne med deltagelse af mere end 3 076 journalister; glæder sig endvidere over, at 1 905 journalister blev indbudt til at deltage i plenarforsamlinger, centralt organiserede presseseminarer og konferencer på højt plan; roser GD COMM for at anvende alle mulige mediekanaler med henblik på at formidle Parlamentets arbejde og resultater; tilskynder generaldirektoratet til at være tilstrækkelig opmærksom på betydningen af sociale medier og det betydelige og stadigt voksende potentiale for at nå ud til borgerne;

51.  anerkender GD COMM's forsøg på også at nå ud til de borgere, der ikke automatisk er interesseret i Parlamentets arbejde; tilskynder generalsekretæren til at udvikle en reel interaktiv kommunikationsstrategi, der går ud over målgrupper som f.eks. journalister og studerende, og som omfatter en mulighed for at indtage en rolle som tilhører med henblik på at indsamle og besvare eventuelle kritiske røster;

52.  noterer sig reorganiseringen af GD COMM, som omfattede oprettelsen af to nye direktorater – som beskæftiger sig med henholdsvis kampagner og besøgende – for at sikre den fulde gennemførelse af strategien for valget til Europa-Parlamentet i 2019; opfordrer GD COMM til at fortsætte sit arbejde med hensyn til udarbejdelsen af en omfattende strategi til at imødegå målrettede desinformationskampagner, der har til formål at påvirke valget til Europa-Parlamentet i 2019; er stærkt bekymret over, at udenlandsk indflydelse kan forårsage forstyrrelser og undergrave valget ved bevidst at sprede fejlagtige oplysninger og dermed påvirke stemmeadfærden;

53.  bemærker, at Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (AskEP) i 2017 behandlede over 9 200 forespørgsler og 42 900 forespørgsler fra tilsyneladende koordinerede "kampagne"-forespørgsler om aktuelle emner; foreslår, at Parlamentets svar offentliggøres på dets portal;

54.  glæder sig over åbningen af Huset for Europæisk Historie i maj 2017 og over indvielsen af Parlamentarium Simone Veil i Strasbourg i juli 2017; bemærker, at Huset for Europæisk Historie i perioden maj til december modtog 99 344 besøgende; beklager, at åbningen blev mere end ét år forsinket; er bekymret over, at 99 344 besøgende synes at være få i forhold til de 4,4 mio. EUR, som det koster i personaleomkostninger: 2,7 mio. EUR til fastansatte og 1,7 mio. EUR til kontraktansatte (herunder udgifter til sikkerhedsvagter); opfordrer Præsidiet til at foretage en cost-benefit-analyse;

55.  beklager, at dokumenter vedrørende udbudsproceduren for Huset for Europæisk Historie i januar 2019 ikke blev gjort tilgængelige; udtrykker sin dybe bekymring over kravene til det nye udbud; opfordrer generalsekretæren til at underrette Budgetkontroludvalget om resultatet af udbudsproceduren; understreger, at EXPO's medlemmer uanset resultatet af udbuddet skal behandles bedre på følgende områder: deres arbejdstid skal være forudsigelig, der skal indføres en ordentlig orlovsordning og der skal stilles passende arbejdsbeklædning til rådighed;

56.  er dybt bekymret over, at EU-borgerne på trods af alle de aktiviteter, der organiseres af GD COMM, stadig føler, at der mangler oplysninger om Unionen og om, hvad Parlamentet udretter og arbejder med; opfordrer GD COMM til at fortsætte med at skubbe på for at skabe innovative idéer til at imødegå denne afstand mellem Unionen og dens borgere og noterer sig den innovative tilgang, der er foreslået i forbindelse med den foreslåede institutionelle kommunikationskampagne i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019;

57.  opfordrer Generaldirektoratet for Kommunikation til at sikre, at de offentlige og private medier i tiden op til valget til Europa-Parlamentet i 2019 transmitterer parlamentsmedlemmernes og de politiske gruppers synspunkter på en måde, der sikrer objektivitet og pluralisme;

Europa-Parlamentets forbindelseskontorer

58.  noterer sig reformen af Europa-Parlamentets forbindelseskontorer, som Præsidiet godkendte i november 2017, hvor det i henhold til den reviderede hensigtserklæring tilsigtes at indgå i et samarbejde med borgere, medier og interessenter med henblik på at nå ud til borgerne; opfordrer forbindelseskontorerne til at sikre, at borgerne er bevidste om det arbejde, der udføres af de europæiske institutioner, og til at sikre, at de kender til forbindelseskontorernes eksistens;

59.  noterer sig de forskellige udgiftsposter for 2017, der fordeler sig som følger:

Udgiftens art

Udgift 2017

Generelle kommunikationsaktiviteter

5 945 229 EUR

Udgifter i forbindelse med specifikke aktiviteter

5 320 867 EUR

Byggeomkostninger i alt

8 874 530 EUR

Vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr

1 733 071,32 EUR

60.  De samlede byggeomkostninger fordeler sig som følger:

Leje

5 898 724 EUR

Arbejder

148 573 EUR

Specifikke bygningsforvaltningsudgifter

266 977 EUR

Rengøring og vedligeholdelse

1 126 853 EUR

Forsyninger og servicegebyr

1 433 403 EUR

61.  noterer sig de øgede kommunikationsaktiviteter i forbindelseskontorerne i 2017, som omfatter daglig kommunikation med regionale og lokale medier, målrettet tilstedeværelse på de sociale medier og forvaltning af lokalsamfund, gennemførelse af lokale arrangementer, forbindelser med lokale myndigheder, skoler og interessenter; beklager, at udgiftsposter som løn og tjenesterejser ikke blev angivet i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet; trækker på de oplysninger, der blev givet i forbindelse med dechargeproceduren for 2016, hvor de lønninger, der blev betalt til personalet i Parlamentets forbindelseskontorer, beløb sig til 23 058 210 EUR, og udgifterne til tjenesterejser beløb sig til 1 383 843 EUR; antager, at disse beløb ikke har ændret sig væsentligt for regnskabsåret 2017;

62.  anerkender betydningen af effektiv kommunikation i medlemsstaterne, men understreger behovet for omkostningseffektivitet, og er overbevist om, at den reviderede hensigtserklæring vil bidrage til dette mål, og opfordrer alle involverede parter i beslutningsprocessen til at stræbe efter en højere merværdi, navnlig med hensyn til driftsomkostninger;

63.  understreger, at det er nødvendigt at modernisere Parlamentets forbindelseskontorer ved at optimere brugen af nye kommunikationsteknologier, eftersom deres opgave er at informere borgerne bedre;

Generaldirektoratet for Personale (GD PERS)

64.  bemærker, at den retningsgivende indikator for GD PERS i 2017 var "leveringstid"; bemærker med tilfredshed, at målene for og metoderne til dataindsamling blev forbedret, og at resultaterne generelt blev vurderet positivt; bemærker med bekymring, at målsætningerne om at forbedre procedurerne for ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter og for at give adgang for børn til Parlamentets børnehave ikke blev opfyldt, men at de vanskeligheder, man var stødt på, blev løst i 2018;

65.  understreger, at ansættelsesproceduren for akkrediterede parlamentariske assistenter således kan vise sig at være problematisk i begyndelsen af den næste valgperiode; opfordrer derfor generalsekretæren til i medlemmernes og assistenternes interesse at indføre alle de tekniske og personalemæssige ordninger, der er nødvendige for at undgå problemer og forsinkelser, og til at lægge særlig vægt på at undgå problemer som dem, der opstod i 2009 og 2014;

66.  bemærker, at antallet af ansatte i Parlamentet i december 2017 udgjorde 9 682 ansatte, hvilket omfatter fastansatte og midlertidigt ansatte, kontraktansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter (sammenlignet med 9 643 i 2016); minder om, at i alt 136 stillinger blev afskaffet som følge af forligsaftalen om budgettet for 2017;

67.  anerkender den problematiske situation, som akkrediterede parlamentariske assistenter, der har arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse, befinder sig i – dog uden at have fuldført de nødvendige ti års tjeneste som følge af det tidlige valg i 2014 – samt forsinkelserne i den første rekrutteringsbølge i 2009 som følge af statuttens ikrafttræden, hvilket betyder, at disse APA'er vil være mellem én og to måneder fra at være berettiget til at modtage pension fra den europæiske pensionsordning; værdsætter, at Præsidiet har drøftet spørgsmålet og samarbejder med GD PERS og repræsentanterne for de akkrediterede parlamentariske assistenter om at finde løsninger; anmoder om, at det i forbindelse med disse løsninger så vidt muligt undgås, at der foretages ændringer i deres kontraktmæssige ordninger, som vil medføre, at de mister rettigheder, der er optjent efter deres ansættelse i 2009;

68.  bemærker, at ansatte, der arbejder i institutionerne i færre end ti år, ikke er berettigede til en EU-pension, og at de skal overføre deres bidrag til en anden fond, som opfylder Parlamentets regler for så vidt angår typen af den pågældende fond og reglerne for, i hvilken alder midlerne kan komme til udbetaling; bemærker, at mange britiske APA'er ikke har været i stand til at overføre midler til britiske pensionsfonde, som ifølge Parlamentet ikke opfylder kravene; anmoder generalsekretæren om hurtigst muligt at undersøge dette spørgsmål for at sikre, at alle medarbejdere kan få adgang til deres bidrag;

69.  opfordrer administrationen til så tidligt som muligt i den næste valgperiode at oprette kurser eller udarbejde publikationer, navnlig for nye APA'er, herunder vedrørende praktiske og administrative anliggender (tjenesterejseordrer, lægeundersøgelser, akkreditering, parkeringsmærkater, besøgsgrupper, udstillinger osv.) for at undgå systemiske fejl, der hindrer en smidig afvikling af de administrative procedurer, der berører dem;

70.  erkender, at outsourcing for visse aktiviteter, såsom drift af kantiner og rengøring, har været Parlamentets foretrukne valg, og at antallet af eksternt ansatte i visse generaldirektorater i Parlamentets bygninger kan være højere end antallet af tjenestemænd;

71.  bemærker imidlertid, at disse beslutninger om outsourcing ikke giver en begrundelse for anvendelsen af alle eksternt ansatte;

72.  udtrykker bekymring over den indvirkning, som diversificering i cateringbranchen har på den fortsatte beskæftigelse af Parlamentets nuværende cateringpersonale; opfordrer til, at der træffes passende foranstaltninger til at sikre, at Parlamentets nuværende cateringpersonale bevarer deres job;

73.  bemærker, at chaufførtjenesten blev internaliseret i 2017 med det hovedformål at forbedre sikkerheden for medlemmerne; bemærker, at dette gav Parlamentet mulighed for at foretage sikkerhedsscreening af chauffører før ansættelse og sørge for løbende uddannelse og overvågning af tjenestens personale; bemærker med tilfredshed, at der blev ansat 116 chauffører og kørselsledere i 2017; udbeder sig detaljerede oplysninger om de omkostninger, der er forbundet med internaliseringen af chaufførtjenesten;

74.  støtter bestræbelserne i forbindelse med internaliseringen af chaufførtjenesten og de fremskridt, der er gjort indtil nu; bemærker, at proceduren til internalisering af chaufførtjenesten muliggjorde dels en kvalitativ og kvantitativ forbedring af den service, der ydes medlemmerne, og dels muligheden for at reagere på uforudsete nødsituationer eller pludselige stigninger i efterspørgslen på en virkningsfuld og effektiv måde; anerkender gennemførelsen af køreplanen for e-mobilitet med henblik på diversificering, forgrønnelse og elektrificering af flåden; minder om, at der nu findes en direkte forbindelse mellem Europa-Parlamentet i Bruxelles og den primære lufthavn og de primære jernbanestationer, som medlemmerne kan anvende gratis;

75.  bifalder gennemførelsen af en ordning for lejlighedsvist telearbejde for Parlamentets generalsekretariat; støtter gennemførelsen af en undersøgelse vedrørende det første år med telearbejde og anmoder om, at resultaterne af evalueringen deles med medlemmerne og alle Parlamentets tjenestegrene; er af den opfattelse, at ordningen, hvis evalueringen er positiv, bør åbnes for alle ansatte, herunder for APA'er og for det personale, der arbejder for de politiske grupper;

76.  glæder sig over, at fremme af lige muligheder fortsat er en væsentlig del af den af Parlamentet førte politik til forvaltning af menneskelige ressourcer; beklager dybt, at køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd fortsat ikke gennemføres fuldt ud, navnlig hvad angår målet om, at repræsentationen af kvinder i mellem- og toplederstillinger skal udgøre 40 % senest i 2020;

77.   beklager på det kraftigste, at antallet af kvinder på generaldirektørniveau faldt fra 25 % (3 stillinger) i 2016 til 17 % (2 stillinger) i 2017; påpeger, at den generelle situation ikke har ændret sig i forhold til 2006, hvor antallet af kvinder i stillinger på generaldirektørniveau var 11,1 %; fremhæver, at det overordnede mål for antallet af kvinder i stillinger på generaldirektørniveau for 2019 blev fastsat til 30 %; beklager endvidere, at antallet af kvinder på direktørniveau er forblevet stabilt i perioden fra 2006 (29,6 %) til 2017 (30 % og 14 stillinger);

78.  påpeger, at det overordnede mål for antallet af kvinder i stillinger på direktørniveau for 2019 blev fastsat til 35 %; fremhæver, at disse tal i høj grad afviger fra køreplanen om ligestilling og mangfoldighed; mener, at denne tendens går stik imod Parlamentets køreplan for ligestilling mellem kønnene; kræver, at generalsekretæren straks aflægger rapport til BUDG, CONT og FEMM om årsagerne til, at køreplanen ikke overholdes; opfordrer Præsidiet til også inden for egne rækker at ansatte flere kvinder i ledende stillinger, således som Parlamentet gentagne gange har opfordret til;

79.  glæder sig over, at generalsekretæren har prioriteret at udnævne kvinder til kontorchefer, hvilket næsten resulterede i en fordobling af antallet fra 21 % i 2006 til knap 40 % i 2018;

80.  glæder sig over Parlamentets nultolerancepolitik over for seksuel chikane, som blev vedtaget i 2017; opfordrer også indtrængende Parlamentet til fuldt ud at gennemføre følgende initiativer til håndtering af chikane, navnlig en ajourført køreplan for tilpasning af forebyggende og tidlig støtte til håndtering af konflikter og chikane mellem medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter, praktikanter eller andet personale samt mellem kolleger, herunder en ekstern revision af Parlamentets interne praksisser og procedurer, oprettelse af et netværk af fortrolige ekspertrådgivere, indførelse af obligatoriske kurser for medlemmer, akkrediterede parlamentariske assistenter, praktikanter eller andet personale, omdannelse af udvalgene om bekæmpelse af chikane ved at slå dem sammen i et enkelt udvalg med en variabel sammensætning afhængigt af den foreliggende sag og inkludere eksperter i forebyggelse af chikane fra det juridiske eller sundhedsmæssige område som faste medlemmer af udvalget og til regelmæssig afholdelse af offentlige opfølgninger af FEMM-udvalget (betænkninger, høringer, workshops, osv.); bemærker, at resultaterne af den eksterne revision forventedes at foreligge i begyndelsen af november 2018, og anmoder om, at resultaterne fremsendes, så snart de foreligger; forventer endvidere, at køreplanen i overensstemmelse med den vedtagne parlamentariske beslutning gennemføres på en fuldstændig og gennemsigtig måde, og at gennemførelsen påbegyndes eller fremmes i så vid udstrækning som muligt allerede inden udgangen af denne valgperiode;

Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO)

81.  bemærker, at GD INLO i 2017 havde forpligtede bevillinger på 267 588 704 EUR, hvilket svarer til en stigning på 6 % i forhold til 2016 (251 599 697 EUR); er klar over, at Martens-Bygningen i Bruxelles blev afsluttet, og at der blev igangsat indretnings- og tilpasningsarbejder, at Huset for Europæisk Historie blev åbnet, at købet af Trèves I-Bygningen blev gennemført, og at to andre lokaliteter er i færd med at blive rekonstrueret og udvidet; bemærker, at KAD-projektet i Luxembourg skrider frem, og at Havel-Bygningen i Strasbourg blev taget i brug i april 2017, efterfulgt af Simone Veil Parlamentarium i juli samme år;

82.  bemærker, at oprettelsen af Europahuset i flere forbindelseskontorer er blevet godkendt af Præsidiet og vil blive gennemført over de kommende år; opfordrer generalsekretæren til at sørge for, at de nye placeringer af forbindelseskontorerne udvælges på grundlag af en omhyggelig cost-benefit-analyse; opfordrer til, at der medtages detaljerede oplysninger om arbejdets forløb i generaldirektoratets årlige aktivitetsrapport; opfordrer generalsekretæren til at forelægge BUDG og CONT de forskellige projekter, som Præsidiet har vedtaget, sammen med begrundelserne for valget af projekterne og de budgetter, de er blevet tildelt, før det kommende valg til Europa-Parlamentet;

83.  noterer sig Parlamentets betydelige infrastruktur, der kan opdeles som følger:

Bygninger i Bruxelles

Bygninger i Luxembourg

Bygninger i Strasbourg

13 ejet

1 ejet

5 ejet

6 lejet

6 lejet

 

659 960 m2

197 873 m2

343 930 m2

 

Parlamentets forbindelseskontorer

 

 

I alt:

35

 

ejet

11

 

lejet

24

 

areal

27 737 m2

84.  minder om, at størstedelen af Parlamentets bygninger ikke er blevet udformet og opført under hensyntagen til kravene i eurokodekserne om strukturel integritet, da disse normer ikke fandtes på tidspunktet for bygningernes opførelse; anerkender, at dette betyder, at bygningspolitikken gradvis vil bevæge sig væk fra erhvervelse og hen imod renovering og vedligeholdelse;

85.  minder om Europa-Parlamentets erklæring om, at dets bygninger bør spille en ledende rolle med hensyn til deres energimæssige ydeevne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF(4) (direktivet om energieffektivitet), med henblik på at sikre, at de lever op til de højeste energieffektivitetsstandarder; opfordrer til, at der udvikles en sammenhængende, langsigtet og gennemgribende renoveringsstrategi for alle Parlamentets bygninger, og til, at der i kontrakter om renovering af bygninger fastsættes standardspecifikationer for indvinding af genanvendelige byggematerialer;

86.  anerkender, at Præsidiet pålagde generalsekretæren at give GD INLO mandat til at indlede en arkitektkonkurrence i forbindelse med renoveringen af Paul-Henri Spaak-Bygningen, idet kun de udvalgte muligheder B – teknisk opdatering – og C – ny udformning af bygningen – blev taget i betragtning; bemærker, at resultatet af processen er planlagt til at foreligge i 2019; opfordrer generalsekretæren til at udarbejde en omfattende plan for de indbyggede garantier for, at omkostningerne ikke vil overstige de estimerede omkostninger, og til at sikre, at kontrakterne indeholder bestemmelser om, at Parlamentet ikke vil løbe risikoen for sådanne forhindringer; opfordrer endvidere generalsekretæren til at forelægge Parlamentet en klar plan, herunder vedrørende de indirekte omkostninger, som er forbundet med de enkelte scenarier, navnlig når visse af renoverings- og bygningsaktiviteterne er nødt til at gennemføres andre steder, og til at præcisere mulighederne for at håndtere de sikkerhedsmæssige risici, uden at det er nødvendigt at opføre en helt ny bygning;

87.  understreger, at det er yderst vigtigt, at enhver ændring i møbelindretningen af medlemmernes kontorer er behørigt begrundet, og at dette forklares for medlemmerne, som frit skal kunne acceptere eller afvise sådanne ændringer;

88.  anerkender Revisionsrettens konklusioner vedrørende forvaltningen af EU-institutionernes bygninger og bemærker, at Parlamentet anvender 55 % til kontorarealer og 45 % til mødelokaler og andre formål; bemærker, at Parlamentet ejer 84 % af sine bygninger, og understreger, at denne procentdel vil stige, når KAD-Bygningen i Luxembourg er fuldført;

89.  er stærkt bekymret over, at den foreløbige leveringsdato for KAD II-Bygningen oprindeligt var berammet til 2013, men at det nuværende skøn for opførelsen af østsiden er fastsat til udgangen af 2019, og at opførelsen af vestsiden er fastsat til 2022; understreger, at bygherrens manglende erfaring det mislykkede første udbud af bygge- og anlægsarbejder har ført til denne betydelige forsinkelse; er forfærdet over, at det efterfølgende øgede behov for lejede lokaler har medført yderligere omkostninger på 14,4 mio. EUR om året eller 86 mio. EUR over de næste seks år;

90.  bemærker, at det oprindelige budgetoverslag på 317,5 mio. EUR blev opjusteret i 2009 til 363 mio. EUR (2005-priser) som følge af konceptuelle ændringer; er yderst bekymret over, at projektet endnu ikke er afsluttet, selv om det forventes at være klar ved udgangen af 2019, og over, at den endelige pris derfor er ukendt, til trods for at Parlamentet agter at holde omkostningerne inden for det nuværende budget på 432 mio. EUR (i 2012-priser); anmoder om at få tilsendt statusrapporten om færdiggørelsen af KAD II-Bygningen senest den 30. juni 2019;

91.  udtrykker bekymring over den stigning på 8 %, der er sket i prisindekset for anlægsarbejde mellem 2012 og 2017, hvilket kan føre til yderligere øgede byggeomkostninger;

92.  anerkender gennemførelsen af køreplanen for e-mobilitet med henblik på diversificering, forgrønnelse og elektrificering af flåden; minder om dechargebeslutningen for 2016, som blev vedtaget i april 2018, af hvilken det fremgår, at Præsidiet ikke bør begrænse sig til elektriske biler som en mere miljøvenlig løsning, eftersom der hersker tvivl omkring fremstillingen heraf (herunder den tilstrækkelige tilgængelighed af de nødvendige ressourcer) og om bortskaffelsen af batterier ved endt produktlevetid; beklager fortsat, at medlemmerne ikke blev informeret om en analyse vedrørende alternative brændstoffer som biobrændstoffer, syntetiske brændstoffer eller hydrogenbrændstofceller; understreger, at diversificering af en miljøvenlig bilflåde vil mindske afhængigheden af én enkelt leverandør og kunne modvirke eventuelle fremtidige forsyningsunderskud;

93.  er bekymret over den store mængde engangsplast og plastaffald, der produceres af Parlamentets kantiner og cafeterier, og opfordrer administrationen til i forbindelse med de kommende udbudsprocedurer vedrørende catering helt og holdent at fjerne muligheden for at tilbyde produkter i plastindpakning og engangsplastprodukter;

94.  bemærker kvalitetsforskellen i kantiner, der betjenes af én og samme tjenesteudbyder; er af den opfattelse, at dette aspekt bør overvåges nærmere, og opfordrer derfor til, at der iværksættes en brugertilfredshedsundersøgelse; glæder sig over, at cateringtjenesterne i Strasbourg allerede er begyndt at sælge fødevarer, der kan spises af medarbejdere, der er glutenintolerante, og opfordrer til, at disse muligheder udvides og så hurtigt som muligt tages i brug af cateringtjenesterne på de øvrige arbejdssteder;

95.  bemærker, at praktikanter har ret til en rabat på 0,50 EUR på hovedretterne i alle selvbetjeningsrestauranter i Bruxelles og Luxembourg samt til en rabat på 0,90 EUR i Strasbourg; mener imidlertid, at disse rabatter under hensyntagen til deres gennemsnitlige lønniveau og de høje priser, der er blevet opkrævet i de sidste tre år, ikke engang er tilstrækkelige til at have en minimal indvirkning på deres økonomi; gentager endnu en gang sin opfordring til generalsekretæren om at indrømme prisnedsættelser, der svarer til deres indtægter;

96.  glæder sig over oprettelsen af Enheden for Forudgående Kontrol og Koordinering af Offentlige Udbud i 2017 og af en indkøbstjeneste i hvert direktorat; anmoder om, at der i den årlige aktivitetsrapport afsættes et særligt afsnit til den nye enheds aktiviteter;

Omdøbelsen af Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer til Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer

97.  bemærker, at det samlede gennemsnitlige antal timer pr. uge, som fastansatte tolke brugte på tolkning i deres kabiner, steg til 14 timer i 2017; noterer sig denne stigning i forhold til de 13 timer og 25 minutter, hvor der blev leveret tolketjenester i kabinen i 2016; forstår, at ændringen i arbejdsmønstrene, der startede med den nye tjenestemandsvedtægt, kulminerede i en strejke, der skabte forstyrrelser i leveringen af tolkning til medlemmerne; roser arbejdet med at opretholde de centrale tolketjenester med henblik på at holde lovgivningsarbejdet i gang;

98.  fordømmer på det kraftigste optrapningen af spændingerne, som kulminerede i en afbrydelse på 45 minutter af plenararbejdet i Strasbourg, og at der ikke blev gjort nogen mærkbare bestræbelser på at sikre en nedtrapning; glæder sig over den aftale, som blev indgået af generalsekretæren, og som førte til genetablering af regelmæssige tolkningsaktiviteter;

99.  bemærker, at gennemførelsen af "Strategi for modernisering af forvaltningen af konferencefaciliteterne" i Europa-Parlamentet førte til en overførsel af Mødebetjentenheden og oprettelsen af et nyt "Direktorat for Konferencetilrettelæggelse" i generaldirektoratet; anmoder om, at der i den årlige aktivitetsrapport afsættes et særligt afsnit til den nye enheds aktiviteter, herunder til en aktivitetsvurdering med afgørende resultatindikatorer i tillæg til generaldirektoratets almindelige aktiviteter;

Generaldirektoratet for Finans

100.  bemærker, at generalsekretæren besluttede at overflytte flere funktioner vedrørende tjenesteydelser til akkrediterede parlamentariske assistenter og Kontoret for Medlemmernes Faglige Uddannelse fra GD FINS til GD PERS; beklager, at disse overflytninger ikke var tilstrækkelige til at overvinde de negative konsekvenser af 2017-personalenedskæringen for GD FINS; opfordrer til at forenkle godtgørelsen af rejseudgifter for medlemmer, personale og akkrediterede parlamentariske assistenter med henblik på at udnytte systemer som f.eks. e-signaturapplikationen DiSP ("Digital Signature Portal") og totrinsbekræftelse; anerkender, at bekræftelse er nødvendigt, men understreger, at dette kan gøres på en mere effektiv og papirløs måde;

101.  anbefaler, at der foretages en grundig revision af de interne regler for tjenesterejser for tjenestemænd og øvrige ansatte i Europa-Parlamentet og af gennemførelsesbestemmelserne til afsnit VII i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, navnlig med hensyn til at tilpasse behandlingen af APA'er til behandlingen af tjenestemænd;

102.  bemærker, at Parlamentets nye rejsebureau, som allerede havde arbejdet sammen med Parlamentet, påbegyndte sine aktiviteter den 1. januar 2019; glæder sig over, at den nye kontrakt indeholder bedre vilkår, navnlig med hensyn til fastsættelse af billetpriser og rejsebureauets callcenters tilgængelighed på alle tidspunkter, herunder i weekender; understreger endnu engang betydningen af en enkel og brugervenlig klagemekanisme til hurtigt at identificere mangler med henblik på at gøre det muligt at løse eventuelle problemer hurtigt; understreger, at det er nødvendigt at være opmærksom på medlemmers specifikke krav og deres behov for skræddersyede tjenester;

103.  tilskynder det nye rejsebureau til at stræbe efter at opnå de mest konkurrencedygtige priser for Parlamentets arbejdsrelaterede rejser;

104.  opfordrer til, at ansættelsesprocedurerne forenkles, og til at tjenesterejser og rejseudgifter for lokale assistenter godtgøres; beklager, at disse processer ofte er komplekse og langvarige og resulterer i betydelige forsinkelser; opfordrer GD FINS til at behandle dette spørgsmål som en prioritet;

105.  bemærker, at de betalingsagenter, som medlemmerne har pligt til at arbejde sammen med i de lande, hvor de er valgt, ikke er tilstrækkelig bekendt med Parlamentets interne procedurer; påpeger, at kompleksiteten af disse regler ofte medfører, at de laver fejl, som er til skade for medlemmerne; mener, at betalingsagenter bør tilbydes uddannelse eller en håndbog;

Godtgørelse for generelle udgifter

106.  minder om, at Parlamentet tidligere har stemt for den holdning, at medlemmerne bør gemme kvitteringer for deres udgifter, hvert år bør offentliggøre en oversigt over deres udgifter og bør tilbagebetale de ubrugte beløb ved nedlæggelsen af deres mandat eller ved afslutningen af deres mandatperiode; minder om Præsidiets beslutning om at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe til at fastlægge og offentliggøre reglerne for anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter (GEA) efter tidligere henstillinger i dechargebetænkningerne; beklager, at Præsidiet har besluttet at ignorere arbejdsgruppens forslag om at indføre kontrol af de enkelte GEA-regnskaber foretaget af en ekstern revisor og således forhindre en meningsfuld reform af godtgørelsen; opfordrer Præsidiet til straks at genoptage drøftelserne om godtgørelsen for generelle udgifter og til hurtigst muligt at nå til enighed om en aftale; mener, at en sådan aftale bør omfatte fælles regler for større gennemsigtighed og finansiel ansvarlighed, herunder krav om:

   at medlemmerne skal gemme alle kvitteringer, der vedrører GEA
   at der gives tilladelse til, at en uafhængig revisor får ansvar for den årlige kontrol af regnskaberne og offentliggørelsen af en revisionserklæring
   at medlemmerne skal returnere den ubrugte del af GEA ved afslutningen af deres mandat;

107.  opfordrer indtrængende Præsidiet til så hurtigt som muligt at gennemføre plenarforsamlingens demokratiske vilje med hensyn til godtgørelsen for generelle udgifter; opfordrer endvidere indtrængende Præsidiet til omgående at genindkalde arbejdsgruppen med henblik på at reformere godtgørelsen for generelle udgifter gennem udvikling af nye regler for større gennemsigtighed og økonomisk ansvarlighed;

108.  opfordrer endvidere Præsidiet til at foretage følgende yderligere ændringer af godtgørelsen for generelle udgifter ud over dem, der allerede er vedtaget af plenarforsamlingen:

   lade Europa-Parlamentets interne revisionstjeneste gennemføre en stikprøve på 5 % af GEA-udgifterne; de endelige resultater og undersøgelsesresultaterne bør indgå i den årlige interne revisionsberetning, der offentliggøres af Europa-Parlamentet
   sikre, at medlemmerne hvert år offentliggør en oversigt over deres udgifter efter kategori (kommunikationsomkostninger, kontorleje, kontorartikler osv.)
   give tilladelse til, at en uafhængig revisor får ansvar for den årlige kontrol af regnskaberne og offentliggørelsen af en revisionserklæring;

109.  minder om artikel 62 i Præsidiets afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008 og om Præsidiets afgørelse af 5. juli og 18. oktober om gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvori det hedder, at "de beløb, der udbetales,", herunder godtgørelsen for generelle udgifter, "udelukkende [er] forbeholdt finansieringen af aktiviteter, der er forbundet med udførelsen af parlamentariske opgaver og ikke [kan] anvendes til dækning af personlige udgifter eller til finansiering af støtte eller gaver af politisk karakter", og at "medlemmerne tilbagebetaler ikkeanvendte beløb til Parlamentet"; opfordrer generalsekretæren og Europa-Parlamentets Præsidium til at sikre, at disse bestemmelser gennemføres og overholdes fuldt ud;

110.  opfordrer endvidere til at indføre et krav om, at medlemmerne skal have deres konti i relation til godtgørelsen for generelle udgifter kontrolleret af en ekstern revisor, i det mindste når et medlems mandat udløber; opfordrer endvidere til at offentliggøre udgifterne ved at anføre et link til disse data på medlemmernes personlige sider på Europa-Parlamentets websted;

Frivillig pensionsfond

111.  minder om, at Parlamentet den 23. oktober 1997 opfordrede Præsidiet til at anmode Revisionsretten om at undersøge Parlamentets frivillige pensionsordning, som førte til udstedelsen af Revisionsrettens udtalelse nr. 5/99 om "pensionsfonden og ordningen for medlemmer af Europa-Parlamentet"; opfordrer Præsidiet til at anmode Revisionsretten om at udarbejde endnu en sådan udtalelse om pensionsordningen og fonden i 2019;

112.  minder om, at Parlamentets generalsekretær i et notat af 8. marts 2018 til Præsidiet accepterede, at den pensionsfond, der er knyttet til medlemmernes frivillige pensionsordning, "vil opbruge sin kapital, længe inden pensionsforpligtelserne udløber og muligvis allerede i 2024"; opfordrer derfor generalsekretæren og Præsidiet til hurtigst muligt, samtidig med at de til fulde respekterer statutten for medlemmerne, at fastlægge en klar plan for, at Parlamentet overtager forpligtelserne og ansvaret for dets medlemmers frivillige pensionsordning umiddelbart efter valget i 2019;

113.  noterer sig, at den frivillige pensionsordning har et anslået aktuarmæssigt underskud på 305,4 mio. EUR ved udgangen af 2017; bemærker endvidere, at de nettoaktiver, der skal tages med i betragtning og den aktuarmæssige forpligtelse ved udgangen af 2017 udgør henholdsvis 137 mio. EUR og 442,4 mio. EUR; bemærker, at aktiverne kun dækker knap 30 % af forpligtelserne i den frivillige pensionsordning;

114.  minder om, at disse forventede fremtidige forpligtelser er spredt over flere årtier, men overstiger de aktiver, som i øjeblikket er til rådighed, og bemærker, at det samlede beløb, der blev udbetalt i 2017 fra den frivillige pensionsfond, udgør 17,2 mio. EUR; bemærker, at fonden ved udgangen af 2017 havde 661 pensionister og 99 personer, over for hvem der består forsørgerpligt;

115.  påpeger, at dette giver anledning til bekymring med hensyn til sandsynligheden for, at midlerne opbruges for tidligt, eftersom fonden har solgt anlægsaktiver i flere år for at opfylde sine betalingsforpligtelser over for pensionister, fordi fondens indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække de øgede pensionsudbetalinger; minder om, at bestemmelsen om pensioner og lignende forpligtelser er blevet beregnet på grundlag af et investeringsafkast på 6,5 % om året, som fra begyndelsen ikke var bæredygtigt;

116.  glæder sig over generalsekretærens forslag og aftalen om, at generalsekretæren vil tage situationen op til fornyet overvejelse i 2020 for at se, om foranstaltningerne i tilstrækkelig grad har nedbragt det aktuarmæssige underskud; glæder sig over, at generalsekretæren har konsulteret Den Juridiske Tjeneste;

117.  bemærker, at Præsidiet efter forslag fra generalsekretæren den 10. december 2018 vedtog to ændringer af reglerne for den frivillige pensionsordning, der godkendte forhøjelsen af pensionsalderen fra 63 til 65 år og indførelsen af en afgift på 5 % for pensionsudbetalinger til fremtidige pensionister; opfordrer generalsekretæren til at sikre, at Præsidiet straks træffer alle juridisk mulige foranstaltninger til at forbedre fondens bæredygtighed og forhindre insolvens i utide; opfordrer generalsekretæren til at sikre, at Præsidiet træffer en afgørelse inden udgangen af den nuværende mandatperiode;

118.  opfordrer generalsekretæren til at undersøge det juridiske grundlag for og de potentielle konsekvenser af den frivillige pensionsfond og navnlig om, hvorvidt Europa-Parlamentet som garant er juridisk og finansielt bæredygtigt, idet den frivillige pensionsfond er en luxembourgsk investeringsfond og ikke en regulær pensionsfond; understreger, at denne undersøgelse bør gennemføres af en uafhængig part;

119.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at udtømme alle muligheder for at holde Parlamentets ansvar på et minimum, eftersom skatteydernes penge er involveret; minder om, at fonden blev oprettet i 1990 for at indføre en ekstra pensionsordning for medlemmerne på frivillig basis; minder om, at medlemmerne før statutten for medlemmerne, som blev indført i 2009, allerede var berettiget til en pension, der svarer til deres kollegers i de nationale parlamenter, bortset fra de italienske, franske og luxembourgske medlemmer, som derfor kunne indbetale til en særlig pensionsordning for medlemmer af Europa-Parlamentet, der blev oprettet i 1981 med henblik på udelukkende at dække ovennævnte tre nationaliteters behov; minder derfor om, at den frivillige pensionsfond altid har været en rent supplerende pension;

120.  påpeger, at to tredjedele af medlemmernes månedlige bidrag til den frivillige pensionsfond, som svarede til 2 236 EUR i 2006, allerede blev betalt over Parlamentets budget for hvert medlem af fonden; minder om, at kun to års bidrag til fonden afføder en livslang pensionsret, når pensionsalderen er nået; bemærker, at den højeste pension, der blev udbetalt i 2018 fra den frivillige pensionsfond, beløb sig til 6 262 EUR, og at den gennemsnitlige pension beløb sig til 1 934 EUR; bemærker, at 71 aktive medlemmer i øjeblikket (oktober 2018) er medlemmer af den frivillige pensionsfond; appellerer til bestyrelsens, Præsidiets og fondens medlemmers etiske og økonomiske samvittighed og sunde fornuft om at støtte alle foranstaltninger, der sigter mod at begrænse fondens underskud;

Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC)

121.  bemærker, at den retningsgivende indikator for GD ITEC i 2017 er dets evne til at imødekomme brugernes og partnernes krav på en rettidig og effektiv måde; bemærker, at de samlede resultater vedrørende støttenærhed, IT Welcome Desk og telefonstøtte er tilfredsstillende, men at der fortsat skal gøres en ekstra indsats for den sikre fjernadgangstjeneste, som er den næstvigtigste tjeneste for brugerne; understreger, at reaktionsevne ikke er ensbetydende med en rettidig løsning af problemer; påpeger, at problemer med IT-systemer, såsom med AT4AM, bør kategoriseres som "prioritet 1", hvis dette ikke allerede er tilfældet;

122.  minder om, at en vigtig strategisk søjle for Parlamentet i en verden med åben kommunikation er at styrke IKT-sikkerheden, uden at det parlamentariske arbejde, som udføres af medlemmer, medarbejdere og akkrediterede parlamentariske assistenter, hindres med tilsyneladende vilkårlige regler og krav; understreger, at sikkerhedsforanstaltningerne skal skræddersys til at omfatte alle operativsystemer – iOS og Windows – uden at det hindrer arbejdet med hverken det ene eller det andet operativsystem; understreger, at GD ITEC skal tage hensyn til den øgede anvendelse af iOS, og at alle fjerntjenester til Windows-udstyr skal tilpasses til iOS uden yderligere forsinkelse; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af Enheden for IKT-sikkerhed i januar 2017; beklager knapheden på førende cybersikkerhedseksperter, der er interesserede i at søge stillinger inden for Parlamentets administration, primært som følge af konkurrencen på markedet;

123.  glæder sig over iværksættelsen af de to nye projekter i 2017, nemlig "From Tablet to Hybrid" og "Mainstreaming Innovation", som vil bidrage til at styrke det innovative og digitale arbejdsmiljø i Parlamentet; anmoder om, at der planlægges og snart gennemføres IT-sikkerhedsundervisning for medlemmer, akkrediterede parlamentariske assistenter og personale, som skal fokusere på deres respektive behov;

124.  opfordrer alle relevante generaldirektorater til at arbejde hen imod og opnå et papirløst kontor ved at benytte sig af alle digitale tjenester, såsom e-signatur og totrinsbekræftelse; understreger, at e-formularer kun sparer tid og ressourcer, når det ikke er nødvendigt at printe, underskrive og sende dem til et andet kontor eller endog land, således som det er tilfældet med godtgørelsesformularer for tjenesterejser;

125.  understreger de omkostninger, emissioner og sundheds- og sikkerhedsspørgsmål, der er opstået i forbindelse med Strasbourg-transportkasserne, og foreslår, at de straks afskaffes med henblik på tilgængelige IT-løsninger, såsom print-on-demand, og systemtilgange som papirløse kontorer og IT-udstyr som tablets og bærbare computere;

126.  understreger Præsidiets konklusion om, at der er behov for en integreret tilgang til sikkerhedsspørgsmål for at sikre optimal koordinering af alle relevante tjenester i forbindelse med indsatsen i nødsituationer, hvilket gør det tætte samarbejde mellem GD ITEC og Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (GD SAFE) yderst vigtigt; tilskynder generaldirektoraterne til at planlægge fælles aktiviteter på mellemlang og lang sigt;

127.  opfordrer Præsidiet til i samarbejde med GD ITEC at finde frem til risikobegrænsende foranstaltninger med hensyn til at sikre den gnidningsløse afvikling af det parlamentariske arbejde i tilfælde af systemforstyrrelser eller strømafbrydelser; understreger vigtigheden af at have en prioriteret liste, der fastsætter i hvilken rækkefølge tjenester skal genoprettes så hurtigt som muligt, således at der stadig findes et fungerende basissystem i tilfælde af et cyberangreb; opfordrer Præsidiet til at udarbejde en beredskabsplan for længerevarende systemstrømafbrydelser; anbefaler, at datacentre placerer deres servere på forskellige steder for at forbedre sikkerheden og kontinuiteten af Parlamentets IT-systemer;

128.  gentager opfordringen om at etablere et hurtigt varslingssystem i krisesituationer, der gør det muligt for GD ITEC i samarbejde med GD SAFE hurtigt at sende meddelelser pr. sms til medlemmer og ansatte, som accepterer, at deres kontaktoplysninger opføres på en meddelelsesliste, der kan anvendes i specifikke nødsituationer;

Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse

129.  glæder sig over de betydelige fremskridt, der blev gjort i 2017 for at styrke Parlamentets sikkerhed og beskyttelse; bemærker, at der blev oprettet sikkerhedsgrænser omkring bygningerne i Strasbourg og Bruxelles, at de belgiske myndigheders sikkerhedsgodkendelse af alle ansatte i eksterne virksomheder, der arbejder i Parlamentet, er på plads, og at der er iværksat et interinstitutionelt projekt om et fælles lager sammen med Rådet og Kommissionen; glæder sig over initiativet om et fælles lager med henblik på at give mulighed for at foretage sikkerhedsscanninger og sikkerhedsscreeninger af genstande, før de kommer ind i Parlamentets bygninger;

130.  minder om, at åbenhed over for offentligheden er et af Parlamentets kendetegn, og at der fortsat skal være en passende balance i forhold til de nødvendige sikkerhedsforbedringer;

131.  anerkender, at der er behov for sikkerhedsøvelser, såsom evakueringen af mødesalen i Strasbourg i 2018, for at kunne forberede sig på nødsituationer; understreger, at der er behov for en klar tilgang, som bygger på indhøstede erfaringer, med henblik på at undgå potentielt farlige situationer, såsom at medlemmer, medarbejdere og akkrediterede parlamentariske assistenter skal føre deres tjenestekort hen over kortlæseren i forbindelse med en evakuering;

132.  opfordrer GD SAFE's sikkerhedsmedarbejdere til omhyggeligt at kontrollere hele den bygning, som de er ansvarlige for i tilfælde af evakuering, med henblik på at sikre, at evakueringen er gennemført, og for at yde bistand til hørehæmmede personer eller personer med enhver anden form for funktionsnedsættelse, når det er nødvendigt at evakuere mennesker; understreger, at der ikke bør gives nogen fortrinsbehandling til medlemmerne, når det drejer sig om sikkerhed og nødsituationer, og at der ikke bør skelnes mellem nogen kategorier af ansatte i Parlamentet;

133.  bemærker manglen på kommunikation i nødsituationer som den, der fandt sted i mødesalen i Strasbourg i december 2018; konkluderer, at procedurerne kan og skal forbedres; opfordrer til, at de eksisterende sikkerhedsbestemmelser anvendes til mindste detalje i forbindelse med nødsituationer for at undgå tilsvarende usikkerhed i tilfælde af fremtidige nødsituationer;

134.  anmoder om en præcisering af, hvorvidt alle ansatte i ledende stillinger i Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse, har gennemgået en procedure for sikkerhedsgodkendelse og er blevet sikkerhedsgodkendt;

Beskyttelse af whistleblowere

135.  anerkender, at whistleblowing er af afgørende betydning for at forhindre ulovlige aktiviteter og uregelmæssigheder; bemærker, at der ikke var nogen parlamentariske whistleblowersager i 2017, og at der i alle de tre sager fra 2016 var tale om APA'er, som blev afskediget af de medlemmer, som de arbejdede for; mener, at Parlamentet, hvad whistleblowing angår, muligvis generelt ikke indgyder sit personale tillid og heller ikke yder den nødvendige retsbeskyttelse til især de APA'er, som ønsker at indberette forseelser; opfordrer generalsekretæren til at rette op på denne situation så hurtigt som muligt;

136.  gentager den sårbare position, som APA'er og praktikanter, der er ansat af medlemmer, befinder sig i for så vidt angår de interne regler for beskyttelse af whistleblowere; bemærker med stor bekymring generalsekretærens anerkendelse af, at "reglerne om whistleblowing finder anvendelse på APA'er, men at Parlamentet ikke kan yde jobbeskyttelse"; opfordrer indtrængende generalsekretæren til over for whistleblowere, der er APA'er, at anvende foranstaltninger, som svarer til de foranstaltninger, der er blevet anvendt over for de APA'er, der er blevet ofre for chikane, såsom forflyttelse til en anden stilling og udbetaling af løn frem til udløbet af deres kontrakt; opfordrer indtrængende generalsekretæren til straks at tage hånd om denne situation og opfylde Parlamentets juridiske forpligtelser i henhold til personalevedtægten til at beskytte whistleblowere inden for alle EU-personalekategorier;

137.  understreger, at gennemsigtighed og informationsfrihed er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, som fastsætter retten til aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter, og opfordrer til, at der foretages en ekstern gennemgang af Parlamentets gennemsigtighedsniveau ved hjælp af centrale indikatorer for åbenhed i forvaltningen med henblik på at øge de allerede høje standarder for gennemsigtighed; minder om, at reformen af forordning (EF) nr. 1049/2001 for længst burde være blevet gennemført; opfordrer Europa-Parlamentets administration til regelmæssigt – i et åbent og maskinlæsbart format – at offentliggøre resultaterne af afstemningerne i udvalgene og på plenarmødet;

Et miljøvenligt Parlament

138.  glæder sig over Parlamentets positive bidrag til bæredygtig udvikling gennem dets politiske rolle og dets rolle i lovgivningsprocedurer; er bevidst om Parlamentets egen indvirkning på miljøet, som institutionen gennem certificeringen under fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og gennem sin miljøpolitik følger og løbende forbedrer;

139.  glæder sig i forbindelse med Unionens energi- og klimapolitik for 2030 og derefter over yderligere foranstaltninger til kompensation for uundgåelige emissioner; opfordrer Parlamentet til at udvikle yderligere CO2-kompensationspolitikker;

140.  roser Parlamentet for at have forpligtet sig til at foretage grønne offentlige indkøb; bemærker, at 40,71 % af kontrakterne i 2017 blev klassificeret som grønne, at 10,96 % blev klassificeret som lysegrønne, og at 48,33 % ikke havde nogen miljødimension; opfordrer Parlamentet til yderligere at øge andelen af grønne forpligtelser i forbindelse med offentlige indkøb;

141.  glæder sig over pilotprojektet med elektriske scootere i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser mellem EU-institutionernes bygninger, men også i forbindelse med pendling mellem hjem og arbejde; bemærker imidlertid, at køretøjernes præstationsevne er lavere end forventet; tilskynder Parlamentet til at sikre, at kontrahenten forbedrer køretøjernes kapacitet, navnlig batteriet;

142.  glæder sig i forbindelse med Unionens energi- og klimapolitik for 2030 og derefter over yderligere emissionsreduktionsforanstaltninger og foranstaltninger til kompensation for uundgåelige emissioner med henblik på at blive en fuldstændig CO2-neutral institution; opfordrer Parlamentet til at gå forrest som et godt eksempel og til at udvikle yderligere CO2-kompensationspolitikker for Parlamentets bygninger;

Årlig rapport om tildelte kontrakter

143.  minder om, at finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil(5) foreskriver, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for budgetmyndigheden og offentligheden om institutionens tildeling af kontrakter; bemærker, at finansforordningen kræver offentliggørelse af tildelte kontrakter til en værdi af mere end 15 000 EUR, hvilket er den tærskel, over hvilken det er obligatorisk at gennemføre en konkurrencebaseret udbudsprocedure;

144.  bemærker, at der i 2017 blev tildelt 224 kontrakter, hvoraf 79 var baseret på offentlige eller begrænsede udbud til samlet værdi af 517 mio. EUR, og at 145 var baseret på udbudsprocedurer med forhandling til en samlet værdi af 70 mio. EUR; bemærker, at det samlede antal kontrakter, der blev indgået ved udbud med forhandling, faldt en smule udtrykt i værdi som en procentdel af den samlede værdi af de tildelte kontrakter fra 14 % i 2016 til 12 % i 2017, selv om der målt i mængde var en stigning på næsten 10 % mellem 2016 og 2017 (70,5 mio. EUR i 2017 sammenlignet med 64,28 mio. EUR i 2016);

145.  noterer sig, at fordelingen efter kontrakttype af tildelte kontrakter, herunder ejendomskontrakter, i 2017 og 2016 var som følger:

Kontrakttype

2017

2016

Antal

Procentdel

Antal

Procentdel

Tjenesteydelser

Forsyninger

Arbejder

Bygning

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

I alt:

224

100 %

220

100 %

Kontrakttype

2017

2016

Værdi (EUR)

Procentdel

Værdi (EUR)

Procentdel

Tjenesteydelser

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Forsyninger

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Arbejder

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Bygning

0

0 %

1 583 213

1 %

I alt:

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2017, s. 6)

146.  noterer sig, at fordelingen efter proceduretype af kontrakter tildelt i 2017 og 2016 for så vidt angår antal og værdi var som følger:

Proceduretype

2017

2016

Antal

Procentdel

Antal

Procentdel

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Ekstraordinær

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-%

71

7

141(6)

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1

I alt:

224

100 %

220

100 %

Proceduretype

2017

2016

Værdi (EUR)

Procentdel

Værdi (EUR)

Procentdel

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Ekstraordinær

488 368 460

28 200 000

70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

—  %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(7)

-

27 000

81,6 %

13 %

—  %

-

-

I alt:

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2017, s. 8)

Politiske grupper (konto 4 0 0)

147.  noterer sig, at bevillingerne til de politiske grupper og løsgængere på konto 4 0 0 i 2017 blev anvendt som følger:

Gruppe

2017

2016

Årlige bevillinger

Egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad for årlige bevillinger

Fremført til næste periode

Årlige bevillinger

Egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad for årlige bevillinger

Fremført til næste periode

Det Europæiske Folkeparti (EPP)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister (ECR)

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (Verts/ALE)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43  %

1 407

Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Løsgængere

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

I alt:

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

* alle beløb i 1 000 EUR

148.  glæder sig over, at den uafhængige eksterne revisor for de politiske grupper kun afgav erklæringer uden forbehold; fremhæver, at dette er en positiv udvikling i forhold til dechargeproceduren for Parlamentet for regnskabsåret 2016, hvor den uafhængige eksterne revisor afgav en revisionserklæring med forbehold i forbindelse med én politisk gruppe;

149.  opfordrer til at indføre strengere kontroller og et klart forbud mod private virksomheders finansiering og sponsorering af europæiske politiske grupper;

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

150.  bemærker, at Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) blev oprettet i 2016 med det formål at vurdere registreringsanmodninger, registrere nye partier og fonde i Unionen, overvåge deres finansiering og indføre sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af deres forpligtelser; anerkender, at den blev fuldt operationel i 2017;

151.  bemærker, at APPF i 2017 manglede ressourcer, navnlig menneskelige ressourcer, for at kunne udføre de opgaver, som det blev oprettet med henblik på at skulle udføre; anerkender, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet er blevet enige om at stille yderligere ressourcer til rådighed for APPF i budgettet for 2019; understreger, at der fra starten burde have været stillet tilstrækkelige menneskelige ressourcer til rådighed som følge af vigtigheden af APPF's arbejde;

152.  udtrykker bekymring over, at Præsidiet i syv tilfælde besluttede at indføre risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser på grund af finansiel og administrativ ustabilitet eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller en igangværende procedure vedrørende manglende overholdelse af de principper, som Unionen bygger på;

153.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 2 i 2017 blev anvendt som følger(8):

Parti

Fork.

Egne indtægter

Parlamentets tilskud

Indtægter i alt(9)

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserven) eller ‑underskud

Det Europæiske Folkeparti

EPP

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

-

De Europæiske Socialdemokraters Parti

PES

1 335 161

6 901 688

8 518 219

85 %

-84 178

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

ALDE

693 618

2 449 108

3 586 785

85 %

159 481

Det Europæiske Grønne Parti

EGP

1 006 971

1 865 999

3 064 646

73 %

150 000

Alliancen af Europæiske Konservative og Reformister

AECR

316 291

1 439 310

1 755 601

85 %

-565 789

Det Europæiske Venstrefløjsparti

EL

297 363

1 342 594

1 705 284

85 %

1 374

Det Europæiske Demokratiske Parti

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

1

EU-Demokraterne

EUD

-

-

-

-

-

Den Europæiske Fri Alliance

EFA

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

European Christian Political Movement

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Den Europæiske Frihedsalliance

EAF

-

-

-

-

-

European Alliance of National Movements

AEMN

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Bevægelsen for

et Frit

og Demokratisk Europa

MELD

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Alliancen for Fred og Frihed

APF

29 775

27 055

56 830

85 %

22 471

Coalition for Life and Family

CLF

-

-

-

-

-

I alt:

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

154.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 3 i 2017 blev anvendt som følger(10):

Fond

Fork.

Tilknyttet parti

Egne indtægter

Samlet EP-tilskud

Indtægter i alt

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Wilfried Martins Centre for European Studies

WMCES

EPP

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PES

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

Europæisk Liberalt Forum

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Transform Europe

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

90 867

365 038

455 905

85 %

New Direction - Foundation for European Reform

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

—  

—  

—  

-

Christian Political Foundation for Europe

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

43 963

212 402

256 365

85 %

Fonden for et Nationernes og Frihedens Europa

FENL

MELD

77 400

447 972

525 372

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Fondation Pegasus

FP

CLF

-

-

-

-

I alt:

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

155.  udtrykker sin bekymring over de foreninger, der støttes af Europa-Parlamentet, og over, at Det Europæiske Parlamentariske Selskab (EPA) giver medlemmerne rabatter i visse butikker, mens EPA blev oprettet med henblik på "sociale aktiviteter og informationsaktiviteter"; opfordrer generalsekretæren til at stille deres regnskaber og aktivitetsrapporter til rådighed;

(1) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
(2) EUT C 436 af 24.11.2016, s. 2.
(3) EUT C 436 af 24.11.2016, s. 2.
(4) EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.
(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget – EUT L 362 af 31.12.2012.
(6) Dette omfatter koncessioner, der blev tildelt i 2016, hvis der ikke fandtes en retlig ramme.
(7) Dette omfatter koncessioner, der blev tildelt i 2016, hvis der ikke fandtes en retlig ramme.
(8) Alle beløb i 1 000 EUR.
(9) Indtægter i alt omfatter også det foregående års fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 125, stk. 6.
(10) Alle beløb i 1 000 EUR.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik