Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2167(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0108/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0108/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0245

Usvojeni tekstovi
PDF 247kWORD 94k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament (2018/2167(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),

–  uzimajući u obzir izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament(3),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće unutarnjeg revizora za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(4),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(5) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(7), a posebno njezine članke 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 16. lipnja 2014. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta(8), a posebno njezin članak 22.,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2019),

A.  budući da je predsjednik 4. srpnja 2018. usvojio financijske izvještaje Parlamenta za financijsku godinu 2017.;

B.  budući da je glavni tajnik, kao dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, 6. srpnja 2018. potvrdio svoje razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena proračunu Parlamenta upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te da uspostavljeni postupci kontrole daju potrebna jamstva u vezi sa zakonitošću i pravilnošću temeljnih transakcija;

C.  budući da Revizorski sud navodi da u svojoj reviziji u pogledu posebne ocjene administrativnih i drugih rashoda 2017. nije utvrdio ozbiljne nedostatke u ispitanim godišnjim izvješćima o radu institucija i tijela, kako se zahtijeva Uredbom (EU, Euratom) br. 2018/1046;

D.  budući da se člankom 262. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 od svake institucije Unije zahtijeva da poduzme sve odgovarajuće mjere u skladu s primjedbama iz odluke Parlamenta o razrješnici;

1.  daje svojem predsjedniku razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 411, 13.11.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(5) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(7) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament (2018/2167(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I – Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2019),

A.  budući da je u svojoj potvrdi konačne računovodstvene dokumentacije računovodstveni službenik Europskog parlamenta („Parlament”) izrazio razumno jamstvo da oni u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju financijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove Parlamenta;

B.  budući da je upravi Parlamenta, u skladu s uobičajenim postupkom, poslan upitnik koji sadrži 161 pitanje, a pisane je odgovore primio i o njima javno raspravljao Odbor za proračunski nadzor (odbor CONT) Europskog parlamenta u prisutnosti potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i unutarnjeg revizora;

C.  budući da uvijek ima prostora za poboljšanje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti upravljanja javnim financijama te da je potreban nadzor kako bi se osiguralo da političko vodstvo i uprava Parlamenta polažu račune građanima Unije;

Upravljanje proračunom i financijama Parlamenta

1.  napominje da su konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2017. ukupno iznosila 1 909 590 000 EUR, odnosno 19,25 % naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira(1) predviđenog za administrativne rashode institucija Unije tijekom 2017., što ukupno predstavlja povećanje od 3,9 % u odnosu na proračun iz 2016. (1 838 613 983 EUR); naglašava da je to povećanje znatno iznad belgijske stope inflacije tijekom 2017., koja je iznosila svega 2,65 %;

2.  napominje da je ukupni prihod unesen u poslovne knjige do 31. prosinca 2017. iznosio 206 991 865 EUR (u usporedbi s 183 381 513 EUR u 2016.), uključujući 50 052 674 EUR namjenskih prihoda (u usporedbi s 30 589 787 EUR u 2016.);

3.  naglašava da su četiri poglavlja činila 69,5 % ukupnih obveza: poglavlje 10 (Članovi institucije), poglavlje 12 (Dužnosnici i privremeno osoblje), poglavlje 20 (Zgrade i s njima povezani troškovi) i poglavlje 42 (Rashodi za parlamentarnu pomoć), što upućuje na visoku razinu rigidnosti velikog dijela rashoda Parlamenta; ističe da je najveći dio proračuna Parlamenta prije svega administrativne, a ne operativne naravi, što je potrebno uzeti u obzir;

4.  uzima u obzir brojke na temelju kojih su zaključene poslovne knjige Parlamenta za financijsku godinu 2017.:

(a)  Raspoloživa odobrena sredstva (EUR)

odobrena sredstva za 2017.:

1 909 590 000

neautomatski prijenosi iz financijske godine 2016.:

---

automatski prijenosi iz financijske godine 2016.:

285 312 645

odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima za 2017.:

50 052 674

prijenosi koji odgovaraju namjenskim prihodima iz 2016.:

39 595 290

Ukupno:

2 284 550 609

(b)  Upotreba odobrenih sredstava u financijskoj godini 2017. (EUR)

obveze:

2 209 881 836

izvršena plaćanja:

1 904 053 540

odobrena sredstva prenesena automatski, uključujući ona iz namjenskih prihoda:

329 655 011

odobrena sredstva prenesena neautomatski:

337 227 783

ukinuta odobrena sredstva:

39 823 600

(c)  Proračunski primici (EUR)

primljeno 2017.:

206 991 865

(d)  Ukupna bilanca stanja 31. prosinca 2017. (EUR)

1 628 445 094

5.  ističe da su obveze preuzete za 99 % odobrenih sredstava unesenih u proračun Parlamenta, ukupno 1 889 574 057 EUR, uz stopu ukidanja sredstava od 1 %; sa zadovoljstvom napominje da je, kao i prethodnih godina, postignuta veoma visoka razina izvršenja proračuna; napominje da su plaćanja ukupno iznosila 1 599 788 767 EUR i rezultirala stopom izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja od 84,7 %, što je povećanje od 0,3 % u odnosu na prethodnu godinu;

6.  ističe činjenicu da su se ukinuta odobrena sredstva za 2017., u ukupnom iznosu od 17 451 943 EUR, ponajprije odnosila na primanja i ostala prava, kao i na rashode povezane sa zgradama;

7.  napominje da je u financijskoj godini 2017., u skladu s člancima 27. i 46. Financijske uredbe, odobreno sedam prijenosa, koji su iznosili 57 402 860 EUR ili 3,01 % konačnih odobrenih sredstava; primjećuje da se većina prijenosa odnosila na politiku Parlamenta upravljanja nekretninama, a osobito na potporu financiranja godišnje zakupnine za projekt izgradnje objekta Konrad Adenauer;

8.  naglašava da se preraspodjelom neiskorištenih sredstava (engl. mopping-up) olabavljuje načelo specifikacije i namjerno krši načelo proračunske točnosti; traži da se odobrena sredstva za financiranje zgrada, a posebno zgrade Konrad Adenauer, uvrsti u nacrt godišnjeg proračuna koji će donijeti proračunska tijela; smatra da je broj prijenosa za preraspodjelu neiskorištenih sredstava i dalje vrlo visok; smatra da bi se boljim proračunskim upravljanjem takvi prijenosi trebali svesti na minimum; naglašava da bi se u okviru proračunske strategije politika nekretnina Parlamenta trebala dovoljno jasno utvrditi; oštro osuđuje prijenose koji se često poduzimaju u posljednji čas, a kojima se želi financirati politika upravljanja nekretninama Parlamenta; traži od glavnog tajnika i Predsjedništva da Odboru za proračune dostave sve dokumente, planove i ugovore povezane s politikom upravljanja nekretninama;

9.  ističe potrebu za prijenosima u vezi s velikim projektima izgradnje ili infrastrukturnim projektima, unatoč jednogodišnjoj naravi proračuna;

Mišljenja Revizorskog suda o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije iz 2017. te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija

10.  podsjeća da Revizorski sud obavlja posebnu procjenu administrativnih i drugih rashoda u okviru jedinstvene skupine politika za sve europske institucije; ističe da se administrativni i povezani rashodi sastoje od rashoda za ljudske resurse (plaće, naknade i mirovine), koji čine 60 % ukupnih administrativnih rashoda, te rashoda za zgrade, opremu, energiju, komunikaciju i informacijske tehnologije;

11.  napominje da, općenito gledajući, revizijski dokazi pokazuju da u rashodima za područje „administracija” ne postoji značajna stopa pogreške; također napominje da, na temelju devet kvantificiranih pogrešaka, procijenjena razina pogreške u naslovu V. višegodišnjeg financijskog okvira, koji se odnosi na administraciju, iznosi 0,5 % (porast u odnosu na 0,2 % 2016.);

12.  prima na znanje konkretne nalaze koji se odnose na Parlament sadržane u godišnjem izvješću Revizorskog suda za 2017.; s velikom zabrinutošću napominje da je Revizorski sud, ispitavši osam transakcija Parlamenta, utvrdio nedostatke u čak tri transakcije povezane s postupkom nabave, i to u vezi s usklađenošću s ugovornim kriterijima za odabir, potpunom usklađenošću s okvirnim ugovorom i kriterijem odabira putničke agencije, te u jednoj transakciji povezanoj s povratom troškova skupina posjetitelja;

13.  prima na znanje odgovore Parlamenta Revizorskom sudu tijekom kontradiktornog postupka; traži od Revizorskog suda da obavještava nadležni odbor o provedbi svojih preporuka;

Godišnje izvješće unutarnjeg revizora

14.  napominje da je na otvorenom sastanku nadležnog odbora s unutarnjim revizorom održanom 26. studenog 2018. unutarnji revizor predstavio svoje godišnje izvješće i izjavio da je 2017. pripremio izvješća o sljedećim predmetima:

   nastavak nedovršenih mjera iz izvješća unutarnje revizije ‒ faze I. i II. 2017.;
   revidirana proračunska nomenklatura za Glavnu upravu za komunikaciju (DG COMM);
   organiziranje poziva novinarima DG COMM-a;
   nabava i provedba ugovora u području vanjskih prevoditeljskih usluga;
   politika nabave za knjižnične pretplate – Glavna uprava za usluge parlamentarnih istraživanja (DG EPRS);
   pojedinačna prava u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika;
   aktivnosti decentralizirane informacijske tehnologije (IT);

15.  podsjeća da je godišnje izvješće o radu dio upravljačke strukture Parlamenta; pozdravlja i podupire sljedeća djelovanja o kojima se unutarnji revizor složio s nadležnim glavnim upravama:

   u pogledu revizije organiziranja poziva novinarima DG COMM-a, poboljšanje okvira upravljanja i kontrole osiguravanjem da su povrati troškova za novinare u skladu sa stvarnim troškovima (npr. provjerena početna i krajnja točka putovanja); rješavanje sustavnih odstupanja od pravila o pozivima; obvezno isplaćivanje povrata troškova novinara bankovnim prijenosom, i za putovanja u Strasbourg; i mjere za upravljanje postupkom odabira i procjena isplativosti, učinkovitosti i djelotvornosti postupka pozivanja;
   u pogledu revizija pojedinačnih prava u skladu s Pravilnikom o osoblju, poboljšanje kontrolnog okruženja i metodologije kontrola, posebni postupci upravljanja i kontrole koji obuhvaćaju pravo na naknadu za život u inozemstvu i dnevnice (npr. dosljednost u primjeni pravila) te posebni postupci koji obuhvaćaju godišnje paušalne putne troškove;
   u pogledu revizije nabave i provedbe ugovora u području vanjskih prevoditeljskih usluga, uključujući u području organizacije postupka nabave, pravodobniji zahtjevi za dodatne informacije i poboljšana evaluacija, poboljšanje kriterija dodjele za kvalitetu u budućim postupcima nabave, poticanje vanjskih poduzeća da poboljšaju kvalitetu prijevoda uključujući proširenom ex post provjerom, te poboljšanje pouzdanosti izračuna stvarnih ukupnih troškova vanjskih prevoditeljskih usluga, osobito u svjetlu činjenice da vanjski prevoditelji prevode oko jedne trećine prevedenih kartica i da će se taj udio najvjerojatnije povećati;
   u pogledu revizije aktivnosti decentralizirane informacijske tehnologije, i kako bi se u cijelosti iskoristile njezine prednosti, jačanje i nadzor proračunskih sredstava dodijeljenih inicijativama informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), kako se njima koordinira u okviru IT programa, ne samo izvješćivanjem u određenim fazama projekta, nego i provođenjem pregleda od početka do kraja; povećanje jamstva da se inicijative IKT-a ostvaruju na vrijeme u dogovorenom opsegu i zahtijevanoj kvaliteti te u okviru proračunskih sredstava; poboljšanje kontrole decentraliziranih jedinica i provjera novih verzija softvera i njihovih postupaka upravljanja problemima; te postupni prelazak s ugovora o vremenu i sredstvima za vanjske stručnjake na ugovore koji se temelje na rezultatima;

16.  napominje da je postupak provedbe prethodnih preporuka 2017. rezultirao zatvaranjem 34 od 71 nedovršene mjere, kao i da se 2017. nastavio postupno smanjivati profil rizičnosti neprovedenih mjera; osobito napominje da je broj nedovršenih mjera usmjerenih na znatne rizike pao s 26 na 11 i da nije bilo nedovršenih mjera u kategoriji najvišeg rizika „kritično”; ističe da nove nedovršene mjere dodane za proračunsku godinu 2017. ne bi smjele umanjiti napredak ostvaren u pogledu zatvaranja nedovršenih mjera;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2016.

17.  prima na znanje pisane odgovore na rezoluciju o razrješnici za 2016. dostavljene odboru CONT 17. rujna 2018., izlaganje glavnog tajnika o različitim pitanjima i zahtjevima u rezoluciji Parlamenta o davanju razrješnice za 2016. i razmjenu mišljenja sa zastupnicima koja je uslijedila;

18.  žali zbog činjenice da nisu poduzete nikakve mjere kao odgovor na neke od preporuka iz rezolucije Parlamenta o razrješnici za 2016. i da se u popratnom dokumentu uz razrješnicu ne daje nikakvo opravdanje za to; ističe važnost češćih rasprava u odboru CONT s glavnim tajnikom o pitanjima povezanima s proračunom Parlamenta i njegovim izvršenjem;

Razrješnica Parlamenta za 2017.

19.  prima na znanje razmjenu mišljenja u kontekstu razrješnice Parlamenta za 2017. od 26. studenog 2018. između potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i odbora CONT u prisutnosti unutarnjeg revizora;

20.  napominje da je odluka Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije imala znatan utjecaj na različite službe Parlamenta, osobito na odbore, istraživačke odjele i horizontalne usluge; napominje da su službe Parlamenta pripremile analitički materijal koji se temelji na utvrđivanju činjenica o posljedicama povlačenja na područja politika i na zakonodavstvo u njihovim područjima te se taj materijal može pronaći na internetskim stranicama Parlamenta;

21.  napominje da je šestero članova privremenog osoblja u glavnom tajništvu, 41 član privremenog osoblja u klubovima zastupnika i u tajništvu nezavisnih zastupnika, kao i 30 ugovornih djelatnika zabrinuto zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije; obaviješten je da se njihova situacija ocjenjuje pojedinačno; pozdravlja jamstvo glavnog tajnika da se produljenje ugovora neće odbijati isključivo na temelju državljanstva; poziva glavnog tajnika da oprezno odmjeri potencijalnu ulogu sukoba interesa za vrijeme mogućeg osjetljivog prijelaznog razdoblja i mogućeg kaotičnog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije;

22.  pozdravlja potporu pravne službe Parlamenta u sastavljanju smjernica za financijske dionike koji se suočavaju s ugovornim poteškoćama povezanima s odlukom Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije i u sastavljanju odredbi koje se trebaju uvrstiti u natječajnu i ugovornu dokumentaciju povezanu s odlukom Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije;

23.  želi skrenuti pozornost na godišnji cilj smanjenja osoblja za 5 %, zbog kojeg je Parlament 2017. morao ukinuti 60 radnih mjesta u svojem planu radnih mjesta u upravi; podsjeća da je političkim dogovorom o proračunu za 2016. postignutom između Parlamenta i Vijeća, kojim se uspostavlja novo mjerilo za smanjenje osoblja Parlamenta i kojim se njegovo razdoblje primjene produljuje do 2019., zadržano izuzeće za klubove zastupnika u tom razdoblju; međutim žali što su proračunska tijela provela dodatno smanjenje od 76 radnih mjesta u upravi Parlamenta za 2017. kao nadoknadu za povećanje osoblja u klubovima zastupnika; zabrinut je da bi to znatno smanjenje moglo imati negativan učinak na uspješnost Parlamenta te dovesti do prekomjernog radnog opterećenja za službujuće dužnosnike i prijenosa odgovornosti na urede zastupnika;

24.  poziva glavnog tajnika i sve nadležne glavne uprave da zajedno sastave sveobuhvatan pregled smanjenja broja osoblja koje je provedeno od 2014. nadalje, uključujući prelaske osoblja iz uprave u klubove zastupnika i prelaske iz jedne institucije u drugu; ističe da se zbog takve prakse rotacije zaposlenika postavlja pitanje jesu li opisi radnih mjesta odgovarajući; iznimno je zabrinut zbog toga što pretjerano smanjenje osoblja dovodi do dodatnog administrativnog opterećenja zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata, što ide na štetu sadašnjem zakonodavnom radu za koji se očekuje da ga obavljaju zastupnici i akreditirani parlamentarni asistenti;

25.  ističe da bi ured bez papira i odgovarajuća uporaba digitalne tehnologije, kao što je digitalni potpis, potvrda u dva koraka i elektronički spis, pa i za predmete za plenarne sjednice, smanjili administrativno opterećenje svih uključenih stana i doprinijeli postizanju ciljeva Parlamenta u smislu smanjenja potrošnje papira; skreće pozornost na stvarno stanje parlamentarnih odbora koji se „ne služe papirom”, što jednostavno znači da je zadaća ispisa svih dokumenata prenesena s tajništva odbora na urede zastupnika;

26.  napominje da su povrati troškova za određena službena putovanja podložni iznimno dugim kašnjenjima; predlaže da se istraže rješenja kako bi se zajamčilo da se povrat za službena putovanja obavlja u razumnom roku;

27.  ponovno poziva Konferenciju predsjednika i Predsjedništvo da razmotre mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti, uz određene uvjete koji će se tek utvrditi, prate zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim službenim putovanjima, kao što je nekoliko zastupnika već tražilo; poziva glavnog tajnika da ispita kakvi bi bili utjecaj na proračun, organizacija i logistika tih službenih putovanja;

28.  ponovno izražava zabrinutost zbog navodnih praksi zastupnika koji obvezuju akreditirane parlamentarne asistente da odlaze na službena putovanja, osobito u Strasbourg, bez putnog naloga, troškova službenog putovanja ili čak i bez putnih troškova; smatra da takva praksa ostavlja prostora za zlouporabu: u slučaju da akreditirani parlamentarni asistenti na službeno putovanje odlaze bez putnog naloga, ne samo da moraju sami snositi troškove nego nisu ni pokriveni osiguranjem na radnom mjestu; poziva glavnog tajnika da istraži tu navodnu praksu i do kraja godine podnese izvješće o tome;

29.  napominje da je revidirani Pravilnik o isplati financijskih doprinosa za sponzorirane skupine posjetitelja stupio na snagu 1. siječnja 2017.; poziva glavnog tajnika da bez odgode objavi ocjenu tog Pravilnika; krajnje je zabrinut zbog nedavnih slučajeva zlouporabe; čvrsto smatra da bi Pravilnik o isplati financijskih doprinosa trebalo što prije revidirati kako bi se izbjeglo da zastupnici mogu ostvariti ikakvu korist; poziva Predsjedništvo na generaliziranje povrata na temelju računa za skupine posjetitelja; podsjeća na svoj zahtjev za ukidanje mogućnosti imenovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata kao voditelja skupine; ponovno poziva na ukidanje mogućnosti imenovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata kao voditelja skupine;

30.  poziva na preispitivanje sustava za izračun naknada putnih troškova za skupine posjetitelja koje sponzoriraju zastupnici, u cilju jamčenja jednakog postupanja prema svim građanima Unije i promicanja načina prijevoza boljeg za okoliš, imajući u vidu da se sadašnjim sustavom, utemeljenim na računanju udaljenosti u kilometrima, ne uzimaju u obzir izoliranost i geografske prepreke na određenim područjima Unije te se ne pokrivaju troškovi putovanja na mjesta na koja je moguće putovati prijevoznim sredstvima koja su brža i bolja za okoliš;

31.  prima na znanje da pripravnici koje zastupnici zapošljavaju s njima imaju potpisan privatnopravni ugovor, u okviru kojega nemaju isti status u Parlamentu kao druge kategorije osoblja Parlamenta ili ne primaju stipendije od Parlamenta (Schumanove stipendije); izražava žaljenje zbog nepostojanja mehanizma ili pravnog okvira unutar Glavne uprave za financije (DG FINS) kojima bi se organizirala izravna isplata predujma takvim pripravnicima uoči službenih putovanja, premda takvi aranžmani postoje za sve druge članove osoblja, imajući u vidu da su zbog očitih razloga jedva u mogućnosti iz vlastitog džepa unaprijed platiti spomenute troškove;

32.  ističe da je Predsjedništvo razmotrilo prijedlog glavnog tajnika o unapređenju sadašnjeg zakonodavnog okvira o pripravnicima koje zapošljavaju zastupnici, a kojemu trenutačno nedostaju određene zaštitne mjere, što je zatražilo i više od 140 zastupnika koji podupiru kampanju „Pošteno pripravništvo” međuskupine za mlade; ističe da je dužnost svakog zastupnika da pripravnicima pruži odgovarajuću naknadu u skladu s pravnim okvirom; podupire Predsjedništvo u njegovu nastojanju da izradi sveobuhvatan i uravnotežen prijedlog kojim se jamče prava zastupnika i odgovarajuće naknade i sveobuhvatne pravne zaštitne mjere za pripravnike; traži od Predsjedništva da brzo donese nova pravila koja bi trebala stupiti na snagu na početku novog saziva; nada se da će se taj prijedlog podnijeti što prije;

33.  ističe da je prekid opskrbe IT-a u listopadu 2017. doveo do znatnih smetnji u parlamentarnim aktivnostima; napominje da je u međuvremenu donesen akcijski plan kako bi se osigurao otporniji kontinuitet poslovanja; ističe važnost brzog odgovora i otklanjanja smetnji, osobito kada one ometaju ili u potpunosti blokiraju zakonodavni rad;

34.  uzima u obzir objavu dvaju „Izvješća o cijeni nedjelovanja na europskoj razini” i dovršetak dviju procjena europske dodane vrijednosti tijekom 2017.;

35.  napominje da su sve glavne uprave Parlamenta na zahtjev glavnog tajnika izradile instrumente upravljanja za usklađivanje s načelom izrade proračuna na temelju uspješnosti; primjećuje da je moguće da je neke postojeće kvantitativne ciljeve teško provesti u glavnim upravama jer one rade u vremenskom okviru političkog ciklusa; poziva glavnog tajnika da tu činjenicu uzme u obzir prilikom procjene izrade proračuna na temelju uspješnosti u svim glavnim upravama, ne zanemarujući pritom dodanu vrijednost;

36.  s uvažavanjem primjećuje da su usvojena tehnička rješenja za zastupnike koji svoju osobnu stranicu na internetskoj stranici Parlamenta žele upotrijebiti za objavu sastanaka s predstavnicima interesnih skupina; također napominje da Predsjedništvo razmatra treba li to rješenje proširiti kako bi se osiguralo da su informacije izravno dostupne na internetskoj stranici Parlamenta;

37.  poziva upravu Parlamenta da sastavi izvješće sa sveobuhvatnim pregledom o predstavnicima interesnih skupina i drugim organizacijama koji su imali pristup prostorima Parlamenta 2017.; traži da se to izvješće sastavlja svake godine kako bi se osigurala najveća razina transparentnosti;

38.  poziva upravu Parlamenta da pruži pregled imenovanja dužnosnika na visokim položajima tijekom 2017.; potiče glavnog tajnika da pokrene dodatne mjere za poboljšanje transparentnosti i ravnopravnosti tijekom postupaka imenovanja u Parlamentu uzimajući u obzir zaključke i preporuke Europskog ombudsmana u spojenim predmetima 488/2018/KR i 514/2018/KR;

Geografska raspršenost Parlamenta – jedinstveno sjedište

39.  i dalje izražava golemo žaljenje zbog toga što, unatoč opetovanim pozivima iz Parlamenta da se uspostavi jedinstveno sjedište i činjenici da građani Unije ne razumiju zašto bi Parlament trebao obavljati svoj rad u dvama sjedištima, Europsko vijeće dosad nije ni započelo raspravu o tome kako odgovoriti na zahtjeve Parlamenta s tim u vezi; podsjeća na analizu Revizorskog suda iz 2014. u kojoj je procijenjeno da bi godišnja ušteda iznosila 114 milijuna EUR kad bi Parlament obavljao svoj rad na jednome mjestu; podsjeća na rezoluciju Parlamenta iz 2013.(2) u kojoj su procijenjeni troškovi geografske raspršenosti Parlamenta u rasponu od 156 do 204 milijuna EUR godišnje; žali zbog činjenice da tijekom jednog parlamentarnog saziva troškovi koji nastaju zbog geografske raspršenosti mogu iznositi čak do milijarde EUR i izražava protivljenje višegodišnjim građevinskim projektima kojima se želi povećati uredski prostor za zastupnike i u Strasbourgu i u Bruxellesu; stoga traži da se brzo poduzmu praktični koraci za uspostavu jedinstvenog sjedišta Parlamenta kako bi se spriječio svaki daljnji gubitak javnog novca;

40.  nadalje ističe zaključak iz svoje Rezolucije od 20. studenog 2013. o utvrđivanju sjedišta institucija Europske unije(3), prema kojem je 78 % svih službenih putovanja statutornog osoblja Parlamenta izravna posljedica njegove geografske raspršenosti; naglašava da se u tom izvješću također procjenjuje da učinak geografske raspršenosti na okoliš iznosi između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; ponavlja da ta raspršenost negativno utječe na mišljenje javnosti; ponavlja svoj poziv Vijeću da izradi sveobuhvatnu strategiju kako bi se postigao dogovor o jedinstvenom sjedištu Parlamenta;

41.  odlučno ističe da taj dodatni rashod nije u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i načelom proračunske discipline; priznaje da se jedinstveno sjedište može postići samo jednoglasno prihvaćenom izmjenom Ugovora; poziva Vijeće i Komisiju da bez odgode pokrenu takvu izmjenu Ugovora i smatra da će od te promjene Ugovora imati koristi europski porezni obveznici, i u financijskom smislu i u smislu kvalitete rada zastupnika; stoga traži da se brzo poduzmu praktični koraci za uspostavu jedinstvenog sjedišta Parlamenta kako bi se spriječio svaki daljnji gubitak javnog novca; žali zbog činjenice da tijekom jednog parlamentarnog saziva troškovi koji nastaju zbog geografske raspršenosti mogu iznositi čak jednu milijardu EUR; izražava protivljenje višegodišnjim građevinskim projektima kojima se želi povećati uredski prostor za zastupnike u Strasbourgu;

42.  ističe dodatne troškove povezane s 12 odlazaka Parlamenta godišnje u Strasbourg u obliku putnih troškova zastupnika koji se za 2017. mogu prikazati kako slijedi:

Kategorija

UKUPNO 1

PROSJEK/MJESEČNO

Troškovi putovanja

7 700 358

641 696

Dnevnice

10 036 444

836 370

Naknada za udaljenost

1 394 608

116 217

Naknada za vrijeme

1 994 045

166 170

Drugi troškovi

47 594

3 966

UKUPNO

21 173 049

1 764 421

43.  dodatno naglašava da je trošak zakupljenoga vlaka Thalys 2017. iznosio 3 668 532 EUR;

44.  napominje da bi osnivanje instituta za obrazovanje budućih europskih diplomata u sklopu Europske službe za vanjsko djelovanje moglo biti primjer prenamjene prostora Parlamenta u Strasbourgu kao mjesto rada tog diplomatskog instituta;

Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM)

45.  napominje da je glavni pokazatelj za DG COMM u 2017. vrijeme pozornosti posvećene Parlamentu na svim komunikacijskim kanalima; sa zadovoljstvom napominje da, osim usredotočenosti na stupanj pozornosti, DG COMM razvija metodologiju za mjerenje isplativosti, uspješnosti i djelotvornosti svojih aktivnosti na svim komunikacijskim kanalima; poziva glavnog tajnika da rezultate prve godine njezine provedbe uvrsti u svoje godišnje izvješće o radu;

46.  napominje da su dugoročni projekti utvrđeni za Strateški izvršni okvir/Portfelj projekata Parlamenta 2017. – 2019. u različitim fazama provedbe, ali da svi nastoje ispuniti cilj „manje proizvodnje i bolje komunikacije”;

47.  primjećuje velike tehničke i uredničke promjene koje se uvode na javnim internetskim stranicama Parlamenta, osobito kad je riječ o optimizaciji tražilice u okviru stranica; čestita glavnoj upravi COMM na tom napretku, no zabrinut je što je taj napredak i dalje spor, osobito u pogledu predstojećih europskih izbora 2019. i povećanog interesa za rad Parlamenta; naglašava da su daljnja poboljšanja iznimno važan prioritet i traži da se taj proces hitno ubrza; naglašava da su transparentne i pristupačne internetske stranice ključne za angažman građana;

48.  naglašava da je teško pronaći rezultate glasovanja Parlamenta na njegovim internetskim stranicama i da su komercijalne stranice VoteWatch mnogo praktičnije jer je rezultate glasovanja lakše pronaći; traži od glavnog tajnika da se izradi napredniji sustav za internetske stranice Parlamenta, u kojem će se bilježiti poimenično glasovanje na plenarnoj sjednici s jednostavnim mogućnostima pretraživanja kako bi se promotrio način glasovanja pojedinačnih zastupnika te se usporedio s onime drugih zastupnika u tom klubu zastupnika i zastupnika drugih klubova;

49.  napominje da su 2017. u području medija provedeni brojni projekti i da je internetska prisutnost Parlamenta dodatno učvršćena provedbom multiplatformskog pristupa, novog portala i platforme za vijesti; usto potvrđuje znatna poboljšanja kad je riječ o tome kako se Parlament koristi društvenim mrežama te aktivnostima povezanima s podizanjem razine osviještenosti o djelovanju Unije; također napominje da su uloženi znatni napori u sveobuhvatnu strategiju za posjetitelje te, posebno kad je riječ o mladima, provedbu Programa škola ambasadora; ističe da bi Europski znanstveni medijski centar trebalo bez odgode dodatno razviti i učiniti potpuno operativnim kako bi se omogućilo povećano medijsko znanstveno izvješćivanje;

50.  napominje da su 2017. godine organizirana 223 tiskovna seminara u državama članicama s više od 3 076 prisutnih novinara; pozdravlja što je, povrh toga, 1905 novinara bilo pozvano da sudjeluju na plenarnim sjednicama, centralno organiziranim tiskovnim seminarima i konferencijama; pohvaljuje DG COMM zbog uporabe svih dostupnih medijskih kanala za širenje informacija o radu i postignućima Parlamenta; potiče glavnu upravu da prida odgovarajuću pozornost važnosti društvenih medija i njihovu znatnom i sve većem potencijalu za komunikaciju s građanima;

51.  uviđa pokušaje glavne uprave COMM da stupi u komunikaciju s građanima koji nisu automatski zainteresirani za rad Parlamenta; potiče glavnog tajnika da izradi istinski interaktivnu komunikacijsku strategiju koja nadilazi ciljne skupine kao što su novinari i studenti te obuhvaća mogućnost saslušavanja radi prikupljanja mogućih kritičkih stavova i odgovaranja na njih;

52.  prima na znanje reorganizaciju glavne uprave COMM, koja obuhvaća uspostavu dviju novih uprava – zaduženih za kampanje i posjetitelje – kako bi se osigurala potpuna provedba strategije za europske izbore 2019.; poziva glavnu upravu COMM da nastavi raditi na sveobuhvatnoj strategiji za suzbijanje ciljanih kampanja širenja dezinformacija čiji je cilj utjecati na europske izbore 2019.; iznimno je zabrinut zbog toga što bi strani utjecaji mogli dovesti do poremećaja i ugroziti izbore namjernim širenjem pogrešnih informacija te time utjecati na ponašanje birača;

53.  napominje da je 2017. Služba za upite građana (AskEP) obradila više od 9200 pojedinačnih upita i 42 900 upita pristiglih u naizgled usklađenoj kampanji za postavljanje pitanja o aktualnim pitanjima; predlaže da se odgovori Parlamenta objave na njegovu portalu;

54.  pozdravlja otvaranje Kuće europske povijesti u svibnju 2017. i Parlamentarija Simone Veil u Strasbourgu u srpnju 2017.; napominje da je od svibnja do prosinca Kuću europske povijesti posjetilo 99 344 ljudi; izražava žaljenje što se s otvaranjem kasnilo više od jedne godine; izražava zabrinutost zbog toga što se čini da je broj od 99 344 posjetitelja malen u odnosu na troškove osoblja od 4,4 milijuna EUR: 2,7 milijuna EUR za stalno osoblje i 1,7 milijuna EUR za ugovorne djelatnike (uključujući trošak čuvara); poziva Predsjedništvo da izradi analizu troškova i koristi;

55.  žali zbog toga što dokumenti koji se odnose na postupak nadmetanja Kuće europske povijesti u siječnju 2019. nisu bili dostupni; izražava ozbiljnu zabrinutost oko uvjeta za novo nadmetanje; poziva glavnog tajnika da Odbor za proračunski nadzor obavijesti o ishodu nadmetanja; naglašava da, bez obzira na ishod nadmetanja, prema članovima tima koji radi na izložbenim postavima treba postupati bolje u sljedećim područjima: njihovo radno vrijeme mora biti predvidljivo, mora postojati pristojno rješenje za dopuste, mora se osigurati odgovarajuća odora;

56.  duboko je zabrinut zbog toga što, unatoč svim aktivnostima koje organizira glavna uprava COMM, europski građani i dalje smatraju da ne postoji dovoljno informacija o Uniji te o postignućima i radu Parlamenta; poziva glavnu upravu COMM da ulaže sve veće napore u stvaranje inovativnih ideja kako bi se dokinula ta udaljenost između Unije i njezinih građana te ističe inovativni pristup predložen za institucijsku komunikacijsku kampanju predloženu za europske izbore 2019.;

57.  poziva Glavnu upravu za komunikaciju da u razdoblju uoči europskih izbora 2019. osigura da javni i privatni mediji objavljuju stajališta zastupnika i klubova zastupnika u Parlamentu tako da se jamči objektivnost i pluralizam;

Uredi za vezu Europskog parlamenta

58.  prima na znanje reformu uredâ za vezu Parlamenta koju je Predsjedništvo odobrilo u studenom 2017., a u okviru koje se revidiranom izjavom o misiji nastoji postići suradnja s građanima, medijima i dionicima kako bi se doprlo do građana; poziva urede za vezu da osiguraju da su građani svjesni rada europskih institucija i da su svjesni postojanja ureda za vezu;

59.  prima na znanje različite stavke rashoda za 2017., koje se mogu prikazati kako slijedi:

Stavka rashoda

Rashodi za 2017.

Opće komunikacijske aktivnosti

5 945 229 EUR

Rashodi povezani s posebnim aktivnostima

5 320 867 EUR

Ukupni troškovi za nekretnine

8 874 530 EUR

Održavanje sigurnosne opreme

1 733 071,32 EUR

60.  Ukupni troškovi za nekretnine mogu se prikazati kako slijedi:

Najam

5 898 724 EUR

Radovi

148 573 EUR

Posebni troškovi upravljanja objektima

266 977 EUR

Čišćenje i održavanje

1 126 853 EUR

Komunalne usluge i naknada za usluge

1 433 403 EUR

61.  uviđa porast komunikacijskih aktivnosti koje su tijekom 2017. ostvarili uredi za vezu, a oni su obuhvaćali svakodnevne odnose s regionalnim i lokalnim medijima, ciljanu prisutnost u društvenim medijima i upravljanje lokalnom zajednicom, realizaciju lokalnih događanja, odnose s lokalnim tijelima vlasti, školama i dionicima; izražava žaljenje što stavke rashoda kao što su plaće i troškovi službenih putovanja nisu navedene u odgovoru na upitnik; poziva se na informacije iz postupka davanja razrješnice za 2016. prema kojoj su plaće isplaćene osoblju ureda za vezu Parlamenta iznosile 23 058 210 EUR, a troškovi službenih putovanja 1 383 843 EUR; pretpostavlja da se ti iznosi nisu znatno promijenili za proračunsku godinu 2017.;

62.  uviđa važnost učinkovite komunikacije u državama članicama, no naglašava potrebu za troškovnom učinkovitošću te je uvjeren da će revidirana izjava o misiji doprinijeti tom cilju i poziva sve strane koje sudjeluju u donošenju odluka da nastoje ostvariti veću dodanu vrijednost, osobito kad je riječ o tekućim troškovima;

63.  ističe da je potrebno osuvremeniti misiju ureda za vezu Parlamenta optimiziranjem uporabe novih komunikacijskih tehnologija jer je njihova zadaća bolje informiranje građana;

Glavna uprava za kadrovske poslove (DG PERS)

64.  napominje da je glavni pokazatelj za DG PERS u 2017. vrijeme isporuke; sa zadovoljstvom napominje da su ciljevi i metode prikupljanja podataka dorađeni uz opću pozitivnu procjenu rezultata; sa zabrinutošću napominje da nisu ispunjeni ciljevi poboljšanja postupaka za zapošljavanje akreditiranih parlamentarnih asistenata i prihvata djece u vrtić Parlamenta, ali da su uočene poteškoće riješene 2018.;

65.  naglašava da se postupak zapošljavanja akreditiranih parlamentarnih asistenata stoga može pokazati problematičnim na početku sljedećeg parlamentarnog saziva; zato poziva glavnog tajnika da u interesu zastupnika i asistenata uvede sve tehničke i kadrovske mjere potrebne za izbjegavanje problema i kašnjenja, uz poseban naglasak na izbjegavanje problema koji su nastali 2009. i 2014.;

66.  napominje da je broj osoblja u Parlamentu u prosincu 2017. iznosio 9 682 aktivnih djelatnika, što uključuje stalno i privremeno osoblje, ugovorno osoblje i akreditirane parlamentarne asistente (u odnosu na njih 9 643 u 2016.); podsjeća da je nakon sporazuma u postupku mirenja o proračunu za 2017. ukinuto ukupno 136 radnih mjesta;

67.  uviđa da se akreditirani parlamentarni asistent koji su neprekidno radili tijekom dva saziva, a da pritom nisu dostigli potrebnih deset godina službe zbog ranih izbora 2014., nalaze u osjetljivu položaju i zbog kašnjenja u prvom valu zapošljavanja 2009. zbog stupanja na snagu Statuta, što znači da će tim akreditiranim parlamentarnim asistentima nedostajati samo između jednog i dva mjeseca do ostvarivanja uvjeta za sudjelovanje u europskom mirovinskom sustavu; s uvažavanjem primjećuje da je Predsjedništvo raspravljalo o tom problemu i da surađuje s glavnom upravom PERS i predstavnicima akreditiranih parlamentarnih asistenata kako bi se pronašla rješenja; traži da se tim rješenjima, koliko god je to moguće, izbjegnu promjene ugovornih rješenja zbog kojih bi izgubili prava stečena nakon zapošljavanja 2009.;

68.  napominje da članovi osoblja koji rade u institucijama manje od deset godina ne mogu tražiti mirovinu EU-a, moraju prenijeti svoje doprinose u drugi fond koji ispunjava pravila Parlamenta u vezi s vrstom fonda i dobi u kojoj se sredstva mogu početi primati; napominje da mnogi akreditirani parlamentarni asistenti iz Ujedinjene Kraljevine nisu mogli prenijeti doprinose u mirovinske fondove te države za koje Parlament kaže da ne ispunjavaju uvjete; traži od glavnoga tajnika da hitno razmotri to pitanje i osigura da svi članovi osoblja mogu pristupiti svojim doprinosima;

69.  poziva upravu da što prije u sljedećem parlamentarnom sazivu osigura tečajeve ili publikacije za osposobljavanje posebno za nove akreditirane parlamentarne asistente, pa i kad je riječ o praktičnim i upravnim pitanjima (putni nalozi, liječnički pregledi, akreditacije, naljepnice za parkiranje, skupine posjetitelja, izložbe itd.) kako bi se izbjegle sustavne pogreške koje ometaju nesmetano provođenje administrativnih postupaka koji na njih utječu;

70.  uviđa da je Parlament za izvođenje određenih aktivnosti, kao što su vođenje kantina i čišćenje, dao prednost vanjskim izvršiteljima i da zbog toga u određenim glavnim upravama broj vanjskog osoblja u prostorima Parlamenta može premašivati broj dužnosnika;

71.  no napominje da se takvim odlukama o eksternalizaciji ne može pružiti objašnjenje za angažiranje sveg vanjskog osoblja;

72.  izražava zabrinutost zbog utjecaja diversifikacije u sektoru pripreme i dostave hrane na stalno zapošljavanje aktualnog osoblja Parlamenta u tom sektoru; traži da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se zajamčilo da aktualno osoblje zaposleno na pripremi i dostavi hrane zadrži svoja radna mjesta;

73.  napominje da je 2017. uspostavljena interna služba za prijevoz s glavnim ciljem poboljšanja sigurnosti zastupnika; primjećuje da je to Parlamentu omogućilo provođenje sigurnosnih provjera vozača prije zapošljavanja i pružanje stalne obuke i praćenja svojeg osoblja; s uvažavanjem primjećuje da je zapošljavanje 116 vozača i dispečera dovršeno 2017.; traži pojedinosti o troškovima nastalima zbog uspostave interne službe za prijevoz;

74.  podupire napor uspostave interne službe za prijevoz i napredak koji je dosad postignut; napominje da je postupak uspostave interne službe za prijevoz omogućio kvalitativno i kvantitativno poboljšanje usluga koje se pružaju zastupnicima, kao i učinkovit i uspješan odgovor na nepredviđene krizne situacije ili iznenadna povećanja potražnje; uviđa provedbu plana za e-mobilnost radi diversifikacije, ekologizacije i elektrifikacije voznog parka; podsjeća da sad postoji izravna željeznička veza između Europskog parlamenta u Bruxellesu i glavne zračne luke i željezničkih kolodvora, koje zastupnici mogu besplatno koristiti;

75.  pozdravlja provedbu programa povremenog rada na daljinu za Glavno tajništvo Parlamenta; podupire provođenje ispitivanja o prvoj godini rada na daljinu i traži da se rezultati evaluacije podijele sa zastupnicima i službama Parlamenta; smatra da bi, ako evaluacija bude pozitivna, program trebalo dati na korištenje svim zaposlenicima, uključujući akreditirane parlamentarne asistente i osoblje koje radi za klubove zastupnika;

76.  pozdravlja činjenicu da je zalaganje za jednake prilike i dalje jedna od ključnih sastavnica politike upravljanja ljudskim resursima Parlamenta; iznimno žali zbog toga što se plan za ravnopravnost spolova i dalje ne provodi u potpunosti, posebno u pogledu zastupljenosti žena na srednjim i višim rukovodećim položajima (40 %) do 2020.;

77.   iznimno žali što se broj žena na radnim mjestima na razini glavnog direktora smanjio s 25 % (3 radna mjesta) u 2016. na 17 % (2 radna mjesta) u 2017.; ističe da se opće stanje nije promijenilo u odnosu na 2006. kad je broj žena na radnim mjestima na razini glavnog direktora iznosio 11,1 %; ističe da je opći cilj za 2019. postavljen na 30 % žena na radnim mjestima na razini glavnog direktora; isto tako žali što je broj žena na razini direktora ostao stalan od 2006. (kad je iznosio 29,6 %) do 2017. (u postotku od 30 % i 14 radnih mjesta);

78.  ističe da je opći cilj za 2019. postavljen na 35 % žena na radnim mjestima na razini direktora; ističe da te brojke uvelike odstupaju od plana za jednakost spolova i raznolikost; smatra da je taj trend u suprotnosti s planom Parlamenta za jednakost spolova; zahtijeva da glavni tajnik smjesta izvijesti odbore BUDG, CONT i FEMM o razlozima nepoštovanja plana; poziva Predsjedništvo da postavi veći broj žena na više položaje iz redova Parlamenta, što on dosljedno zahtijeva;

79.  pozdravlja činjenicu da je glavni tajnik dao prednost imenovanju žena na mjesta načelnika odjela, što je dovelo do gotovo udvostručenja broja s 21 % godine 2006. na gotovo 40 % godine 2018.;

80.  pozdravlja politiku nulte tolerancije spolnog uznemiravanja koju je Parlament donio 2017.; također apelira na Parlament da u potpunosti provede sljedeće inicijative protiv uznemiravanja, osobito ažurirani plan za prilagodbu preventivnih mjera i mjera za ranu potporu u cilju rješavanja sukoba i uznemiravanja između zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata, stažista i drugog osoblja, te između kolega, uključujući reviziju unutarnjih praksi i postupaka Parlamenta, uspostavu mreže stručnih povjerljivih savjetnika, uvođenje obaveznih edukacija za zastupnike, akreditirane parlamentarne asistente, stažiste i drugo osoblje, promjenu sastava raznih odbora za borbu protiv uznemiravanja spajanjem tih odbora u jedan odbor čiji će sastav varirati ovisno o predmetu koji razmatra te uključivati stručnjake za suzbijanje uznemiravanja iz pravnog ili zdravstvenog sektora kao stalne članove; i redovito organiziranje javnih djelatnosti praćenja od strane odbora FEMM (izvješća, saslušanja, radionice, itd.); napominje da su se rezultati vanjske revizije očekivali do početka studenoga 2018. i traži njihovo priopćenje bez odgode čim budu dostupni; nadalje očekuje potpunu i transparentnu provedbu plana u skladu s usvojenom parlamentarnom rezolucijom te njezin početak ili što veće napredovanje već prije svršetka aktualnoga saziva;

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO)

81.  napominje da je DG INLO 2017. raspolagao odobrenim sredstvima za preuzete obveze u iznosu od 267 588 704 EUR, što odgovara povećanju od 6 % u odnosu na 2016. (251 599 697 EUR); svjestan je da je u Bruxellesu dovršena zgrada Martens, u kojoj su provedeni radovi opremanja prostorija i adaptacije, da je otvorena Kuća europske povijesti, da je kupljena zgrada Trèves I te da se obnavljaju i proširuju još dva druga objekta; primjećuje da u Luxembourgu napreduje projekt KAD te da je u Strasbourgu u travnju 2017. u upotrebu stavljena zgrada Havel, nakon čega je uslijedilo otvaranje parlamentariuma Simone Veil u srpnju iste godine;

82.  napominje da je Predsjedništvo odobrilo otvaranje europske kuće u nekoliko ureda za vezu te da će se ono provesti u narednim godinama; poziva glavnog tajnika da se pobrine za to da se nove lokacije za urede za vezu odabiru na temelju detaljne analize troškova i koristi; traži da se detaljne informacije o napretku radova uvrste u godišnje izvješće o radu glavne uprave; poziva glavnog tajnika da odborima BUDG i CONT prije predstojećih europskih izbora predstavi razne projekte koje je usvojilo Predsjedništvo, obrazloženja za njih i proračune koji su im dodijeljeni;

83.  prima na znanje znatnu infrastrukturu Parlamenta, koja se može prikazati kako slijedi:

Zgrade u Bruxellesu

Zgrade u Luxembourgu

Zgrade u Strasbourgu

13 u vlasništvu

1 u vlasništvu

5 u vlasništvu

6 unajmljenih

6 unajmljenih

 

659 960 m2

197 873 m2

343 930 m2

 

Uredi za vezu Europskog parlamenta

 

 

Ukupno

35

 

u vlasništvu

11

 

unajmljeno

24

 

površina

27 737 m2

84.  podsjeća da se prilikom projektiranja i izgradnje većine zgrada Parlamenta nije vodilo računa o zahtjevima za strukturnu cjelovitost u okviru eurokodova, s obzirom na to da ti standardi nisu postojali u doba njihove izgradnje; uviđa da to znači da će se politika upravljanja nekretninama postupno udaljiti od kupnje i usmjeriti prema obnovi i održavanju;

85.  podsjeća na izjavu Europskog parlamenta o uzornom primjeru zgrada u kontekstu Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ („Direktiva o energetskoj učinkovitosti“) kako bi se zgrade dovele na najviši standard energetske učinkovitosti(4); poziva na izradu dosljedne dugoročne strategije temeljite obnove za sve zgrade Parlamenta te na uvrštenje standardnih specifikacija za vađenje materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti u ugovore o obnovi zgrada;

86.  priznaje da je Predsjedništvo glavnom tajniku naložilo da ovlasti glavnu upravu INLO za pokretanje arhitektonskog natječaja za obnovu zgrade Paul-Henri Spaak uzimajući u obzir samo odabrane opcije B – tehničko ažuriranje i C – preuređenje zgrade; napominje da se ishod postupka predviđa za 2019.; poziva glavnog tajnika da izradi sveobuhvatan plan u vezi s jamstvima koja će se uvesti u odnosu na troškove koji premašuju procjene te da zajamči da se u ugovorima predvidi da Parlament neće preuzeti rizik takvih zastoja; ujedno poziva glavnog tajnika da Parlamentu dostavi jasan plan, uključujući neizravne troškove povezane sa svakim scenarijem, posebno kada se dio aktivnosti mora obavljati na drugom mjestu tijekom radova obnove i izgradnje, te da odredi mogućnosti za postupanje sa sigurnosnim rizicima bez stvaranja potpuno nove zgrade;

87.  naglašava da je važno da bilo kakva promjena namještaja u uredima zastupnika bude valjano opravdana i obrazložena zastupnicima koji moraju imati pravo prihvatiti ili odbiti takve promjene;

88.  prima na znanje zaključke Suda u vezi s upravljanjem nekretninama institucija Unije i napominje da Parlament koristi 55 % za uredski prostor i 45 % za dvorane za sastanke i druge namjene; napominje da je Parlament vlasnik 84 % zgrada i ističe da će se taj postotak povećati kad se dovrši zgrada KAD u Luxembourgu;

89.  silno je zabrinut zbog činjenice da je zgrada KAD II izvorno trebala biti spremna za useljenje 2013., ali je trenutačna procjena za gradilište Istok kraj 2019., a za gradilište Zapad 2022.; naglašava da je zbog nedostatka iskustva nositelja projekta i neuspješnog prvog natječaja za građevinske radove došlo do tog znatnog kašnjenja; zgrožen je činjenicom da je povećanje potrebe za najmom koje je iz toga proizašlo dovelo do dodatnih troškova u iznosu od 14,4 milijuna EUR godišnje ili 86 milijuna EUR tijekom šestogodišnjeg razdoblja;

90.  napominje da je izvorni procijenjeni proračun od 317,5 milijuna EUR 2009. izmijenjen na 363 milijuna EUR (u cijenama iz 2005.) zbog konceptualnih promjena; iznimno je zabrinut zbog toga što projekt još nije dovršen iako je predviđeno da će biti gotov do kraja 2019. te zbog toga što je konačna cijena stoga nepoznata, iako Parlament namjerava zadržati troškove u okviru aktualnog proračuna od 432 milijuna EUR (u cijenama iz 2012.); traži primitak izvješća o napretku o dovršetku zgrade KAD II do 30. lipnja 2019.;

91.  izražava zabrinutost zbog povećanja indeksa cijena građevinskih radova od 8 % između 2012. i 2017., što bi moglo dovesti do daljnjeg povećanja troškova izgradnje;

92.  uviđa provedbu plana za e-mobilnost radi diversifikacije, ekologizacije i elektrifikacije voznog parka; podsjeća na rezoluciju o razrješnici za 2016. izglasanu u travnju 2018., u kojoj se navodi da se Predsjedništvo ne bi smjelo ograničavati na električne automobile kao okolišno prihvatljivije rješenje jer postoje nedoumice u vezi s njihovom proizvodnjom (uključujući dovoljnu dostupnost potrebnih resursa) i odlaganjem baterija na kraju njihova životnog ciklusa; i dalje izražava žaljenje zbog toga što zastupnici nisu bili obaviješteni o analizi u vezi s alternativnim gorivima kao što su biogoriva, sintetička goriva ili vodikove gorive ćelije; ističe da bi se diversifikacijom voznog parka koji je prihvatljiv za okoliš smanjila ovisnost o jednom dobavljaču i tako mogle spriječiti moguće buduće nestašice opskrbe;

93.  zabrinut je zbog velike količine plastike za jednokratnu uporabu i plastičnog otpada koji nastaje u kantinama i kafeterijama Parlamenta te apelira na upravu da izričito ukine mogućnost ponude proizvoda u plastičnom omotu ili plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu u predstojećem pozivu na podnošenje ponuda u vezi s uslugama pripreme i dostave hrane;

94.  primjećuje razliku u kvaliteti u kantinama koje vodi jedan te isti pružatelj usluge; smatra da je potrebno pobliže pratiti taj aspekt te stoga poziva na pokretanje ankete o zadovoljstvu korisnika; pozdravlja činjenicu da su službe pripreme i posluživanja hrane u Strasbourgu već počele nuditi hranu za osoblje s netolerancijom glutena te traži da službe u drugim mjestima rada što prije prošire i usvoje lepezu tih mogućnosti;

95.  primjećuje da pripravnici imaju pravo na popust od 0,50 EUR na glavna jela u svim samoposlužnim restoranima u Bruxellesu i Luxembourgu te na popust od 0,90 EUR u Strasbourgu; no smatra da su s obzirom na njihovu prosječnu razinu plaća i visoke cijene tijekom posljednje tri godine ti popusti toliko mali da ni najmanje ne olakšavaju njihov financijski položaj; još jednom ponavlja svoj poziv glavnom tajniku da odobri smanjenje cijena u skladu s njihovim dohotkom;

96.  pozdravlja uspostavu Odjela za ex ante kontrolu i koordinaciju javne nabave 2017. te uspostavu službe za nabavu u svakoj upravi; traži da se poseban dio u godišnjem izvješću o radu posveti aktivnostima novih odjela;

Glavna uprava za usmeno prevođenje i konferencije postala je Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje

97.  napominje da se ukupni prosječni broj sati tjedno koji zaposleni usmeni prevoditelji provedu pružajući usluge usmenog prevođenja u kabini povećao na 14 u 2017.; prima na znanje to povećanje u odnosu na 13 sati i 25 minuta provedenih u pružanju usluga usmenog prevođenja u kabini tijekom 2016.; razumije činjenicu da je promjena u načinu rada, uvedena novim Pravilnikom o osoblju, dovela do štrajka koji je prouzročio smetnje u pružanju usluga usmenog prevođenja za zastupnike; pohvaljuje nastojanja da se održe osnovne usluge usmenog prevođenja kako bi se zakonodavni rad mogao nastaviti;

98.  snažno osuđuje zaoštravanje napetosti, koje je dovelo do 45-minutnog prekida plenarnog rada u Strasbourgu, i izostanak primjetnih napora u smirivanju napetosti; pozdravlja sporazum koji je pokrenuo glavni tajnik, a koji je doveo do ponovne uspostave redovitih aktivnosti usmenog prevođenja;

99.  napominje da je provedba „Strategije za modernizaciju upravljanja konferencijama” u Parlamentu dovela do prijenosa Odjela konferencijskih podvornika i uspostave nove Uprave za organizaciju konferencija u glavnoj upravi; traži da se poseban odjeljak u godišnjem izvješću o radu posveti novom odjelu, uključujući ocjenu aktivnosti s jednoznačnim pokazateljima uspješnosti, osim redovitih aktivnosti glavne uprave;

Glavna uprava za financije

100.  napominje da je glavni tajnik odlučio iz glavne uprave FINS prenijeti na glavnu upravu PERS nekoliko zadaća povezanih s uslugama koje se pružaju u okviru Službe stručnog osposobljavanja za akreditirane parlamentarne asistente i zastupnike; izražava žaljenje što ti prijenosi nisu bili dovoljni kako bi se prevladao negativan učinak na glavnu upravu FINS u pogledu smanjenja osoblja 2017.; poziva na pojednostavnjenje povrata putnih troškova za zastupnike, osoblje i akreditirane parlamentarne asistente putem sustava kao što su funkcija elektroničkih potpisa (DISP) i potvrda u dva koraka; priznaje da su provjere potrebne, ali ističe da se one mogu provesti na učinkovitiji način i bez papira;

101.  preporučuje temeljitu reviziju Internog pravilnika o misijama i službenim putovanjima dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta te provedbenih mjera za glavu VII. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno kako bi se uskladilo postupanje prema akreditiranim parlamentarnim asistentima i dužnosnicima;

102.  napominje da će nova putnička agencija Parlamenta, koja je u prošlosti već radila s Parlamentom, ponovno počela s radom 1. siječnja 2019.; pozdravlja činjenicu da novi ugovor sadržava strože uvjete, osobito kad je riječ o utvrđivanju cijena i dostupnosti pozivnog centra putničke agencije u svako doba, uključujući vikende; ponovno ističe važnost jednostavnog i pristupačnog mehanizma za pritužbe kako bi se brzo istaknule manjkavosti, što bi omogućilo brzo rješavanje problema; ističe da pozornost treba posvetiti konkretnim zahtjevima zastupnika i njihovoj potrebi za prilagođenim uslugama;

103.  potiče novu putničku agenciju da pokuša postići što konkurentnije cijene za putovanja u vezi s radom Parlamenta;

104.  traži pojednostavnjenje postupaka zapošljavanja i isplate naknada za službena putovanja te putnih troškova za lokalne asistente; izražava žaljenje zbog česte složenosti i dugotrajnosti tih postupaka, zbog čega dolazi do znatnih kašnjenja; poziva glavnu upravu FINS da kao prioritet odredi rješavanje tog pitanja;

105.  napominje da platni agenti s kojima zastupnici moraju raditi u državama u kojima su izabrani nisu dovoljno upoznati s internim postupcima Parlamenta; ističe da zbog složenosti tih pravila u njihovu radu često dolazi do pogrešaka koje su štetne za zastupnike; smatra da bi platnim agentima trebalo pružiti osposobljavanje ili priručnik;

Naknada za opće troškove

106.  podsjeća da je Parlament u prošlosti glasovao za stajalište prema kojem bi zastupnici trebali čuvati račune za svoje troškove, svake godine objavljivati pregled svojih troškova i na isteku ili završetku svojega mandata nepotrošeni novac vratiti; podsjeća na odluku Predsjedništva o uspostavi ad hoc radne skupine za utvrđivanje i objavu pravila o korištenju naknade za opće troškove na temelju prethodnih preporuka o razrješnici; žali zbog odluke Predsjedništva da odbaci prijedlog radne skupine za uvođenje provjera zasebnih računa za naknadu za opće troškove koje provodi vanjski revizor i time onemogući smislenu reformu naknade za opće troškove; poziva Predsjedništvo da smjesta nastavi s raspravom o naknadi za opće troškove i što prije ostvari dogovor; smatra da bi takav sporazum trebao sadržavati zajednička pravila za veću transparentnost i financijsku odgovornost kojima bi se tražilo sljedeće:

   da zastupnici čuvaju sve račune povezane s naknadom za opće troškove;
   odobrenje neovisnog revizora zaduženog za godišnju provjeru računa i objava mišljenja revizora;
   da zastupnici na kraju svojeg mandata vrate neiskorišteni dio naknade za opće troškove;

107.  apelira na Predsjedništvo da što prije provede demokratsku volju plenarne sjednice u vezi s naknadom za opće troškove; nadalje apelira na Predsjedništvo da odmah ponovno sazove sastanak radne skupine kako bi se izradom novih pravila za veću transparentnost i financijsku odgovornost reformirala naknada za opće troškove;

108.  Usto poziva Predsjedništvo da učini sljedeće dodatne izmjene u vezi s naknadom za opće troškove, povrh onih koje su već usvojene na plenarnoj sjednici:

   provjere 5 % uzoraka potrošnje naknade za opće troškove koje provodi interna služba Europskog parlamenta za reviziju; krajnji rezultati i zaključci trebali bi biti dio godišnjeg izvješća o unutarnjoj reviziji koje objavljuje Europski parlament;
   potreba da zastupnici na godišnjoj osnovi objavljuju pregled svojih rashoda po kategorijama (troškovi komunikacije, najma ureda, uredske opreme itd.);
   odobrenje neovisnog revizora zaduženog za godišnju provjeru računa i objava mišljenja revizora;

109.  podsjeća na članak 62. Odluke Predsjedništva od 19. svibnja i 9. srpnja 2008. i na odluke Predsjedništva od 5. srpnja i 18. listopada o provedbenim mjerama za Statut zastupnika Europskog parlamenta u kojem se navodi da su plaćeni iznosi, uključujući naknadu za opće troškove, rezervirani isključivo za financiranje aktivnosti povezanih s izvršavanjem mandata zastupnika i ne mogu se koristiti za pokrivanje osobnih troškova ili za financiranje bespovratnih sredstava ili donacija političke naravi te da zastupnici Parlamentu moraju vratiti sve neiskorištene iznose; poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo Europskog parlamenta da osiguraju potpunu provedbu tih odredbi i usklađenost s njima;

110.  usto poziva na uvođenje obveze da račune zastupnika u vezi s naknadom za opće troškove barem na kraju mandata zastupnika provjeri vanjski računovođa; nadalje traži objavljivanje rashoda postavljanjem poveznice na te podatke na osobne stranice zastupnika na internetskim stranicama Europskoga parlamenta;

Dobrovoljni mirovinski fond

111.  podsjeća na to da je 23. listopada 1997. Parlament pozvao svoje Predsjedništvo da zatraži od Suda da istraži sustav dobrovoljnog mirovinskog osiguranja Parlamenta, što je dovelo do izdavanja mišljenja Revizorskog suda br. 5/99 na temu „Mirovinski fond i sustav za zastupnike u Europskom parlamentu”; poziva Predsjedništvo da od Suda zatraži još jedno takvo mišljenje o mirovinskom sustavu i fondu tijekom 2019.;

112.  podsjeća na to da je glavni tajnik Parlamenta u svojoj napomeni Predsjedništvu od 8. ožujka 2018. naveo da će povezanost mirovinskog fonda s dobrovoljnim mirovinskim sustavom zastupnika iscrpiti njegov kapital znatno prije ispunjenja mirovinskih obveza, a moguće već i do 2024. godine; stoga poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da, uz potpuno poštovanje Statuta zastupnika, hitno izrade jasan plan prema kojem bi Parlament preuzeo obveze i odgovornosti za dobrovoljni mirovinski sustav zastupnika odmah nakon izbora 2019. godine;

113.  napominje da je aktuarski deficit dobrovoljnog mirovinskog sustava procijenjen na 305,4 milijuna EUR na kraju 2017.; nadalje napominje da je na kraju 2017. iznos neto imovine koja se uzima u obzir bio 137 milijuna EUR, a aktuarske obveze 442,4 milijuna EUR; napominje da u toj situaciji imovina pokriva jedva 30 % obveza dobrovoljnog mirovinskog sustava;

114.  podsjeća na to da su te predviđene buduće obveze raspoređene na više desetljeća, ali prelaze trenutačno dostupnu imovinu i napominje da je 2017. ukupan iznos isplaćen u dobrovoljni mirovinski fond iznosio 17,2 milijuna EUR; napominje da je krajem 2017. u fondu bio 661 umirovljenik i 99 uzdržavanih osoba;

115.  ističe da to izaziva zabrinutost u pogledu vjerojatnog prijevremenog iscrpljenja fonda jer fond već nekoliko godina prodaje dugotrajnu imovinu kako bi zadovoljio obveze plaćanja umirovljenicima s obzirom na to da prihod fonda nije dovoljan za pokrivanje povećanih mirovinskih isplata; podsjeća da je isplaćivanje mirovina i sličnih obveza izračunato na temelju povrata ulaganja od 6,5 % godišnje, što od početka nije bilo održivo;

116.  pozdravlja prijedloge glavnog tajnika i dogovor da će glavni tajnik ponovno ispitati situaciju 2020. godine kako bi se provjerilo je li se tim mjerama dovoljno smanjio aktuarski deficit; pozdravlja činjenicu da se glavni tajnik savjetovao s Pravnom službom;

117.  napominje da je Predsjedništvo, slijedom prijedloga glavnog tajnika od 10. prosinca 2018., donijelo dvije izmjene pravila o dobrovoljnom sustavu mirovinskog osiguranja kojima se potvrđuje povećanje dobi za umirovljenje sa 63 na 65 godina i uvođenje poreza od 5 % na mirovinske isplate za buduće umirovljenike; poziva glavnog tajnika da osigura da Predsjedništvo poduzme sve pravno moguće mjere bez odgode kako bi se poboljšala održivost fonda i spriječila prijevremena insolventnost fonda; poziva glavnog tajnika da osigura da Predsjedništvo donese odluku prije isteka aktualnoga saziva;

118.  poziva glavnog tajnika da provede istragu o pravnim osnovama i mogućim posljedicama dobrovoljnog mirovinskog fonda te posebno o tome je li Europski parlament kao jamac pravno i financijski održiv s obzirom na to da je dobrovoljni mirovinski fond luksemburški investicijski fond, a ne redovni mirovinski fond; ističe da bi tu istragu trebalo provesti neovisno tijelo;

119.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da iscrpe sva moguća sredstva kako bi odgovornost Parlamenta ostala minimalna, s obzirom na to da se radi o novcu poreznih obveznika; podsjeća da je fond osnovan 1990. kako bi se zastupnicima osigurao dodatni mirovinski sustav na dobrovoljnoj osnovi; podsjeća da su zastupnici prije uvođenja Statuta zastupnika 2009. već imali pravo na mirovinu jednaku onoj koju svojih kolega u nacionalnim parlamentima, uz iznimku talijanskih, francuskih i luksemburških zastupnika, koji su stoga mogli uplaćivati doprinose u posebni mirovinski sustav Europskog parlamenta osnovan 1981. samo za potrebe zastupnika spomenutih triju država; stoga podsjeća da je dobrovoljni mirovinski fond oduvijek predstavljao isključivo dopunsku mirovinu;

120.  ističe da dvije trećine mjesečnog doprinosa zastupnika dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je 2006. iznosio 2 236 EUR, već bile isplaćene iz proračuna Parlamenta za svakog člana fonda; podsjeća na to da uplaćivanjem doprinosa u Fond samo tijekom dviju godina nastaje doživotni mirovinski zahtjev kad se dođe do dobi za umirovljenje; napominje da je najviša mirovina isplaćena 2018. iz dobrovoljnog mirovinskog fonda iznosila 6 262 EUR te da je prosječna mirovina iznosila 1 934 EUR; napominje da je trenutačno (u listopadu 2018.) 71 aktivni zastupnik član dobrovoljnog mirovinskog fonda; apelira na etičku i ekonomsku savjest te zdrav razum vijeća direktora, Predsjedništva i članova fonda kako bi poduprli sve mjere kojima je cilj ograničiti deficit fonda;

Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC)

121.  napominje da je glavni pokazatelj za DG ITEC u 2017. njegova sposobnost pravodobnog i učinkovitog reagiranja na zahtjeve korisnika i partnera u svim područjima djelovanja; napominje da su opći rezultati u pogledu blizine podrške, IT recepcije i telefonske podrške zadovoljavajući, ali da je još potrebno učiniti dodatni napor u pogledu usluge sigurnog udaljenog pristupa koji je drugi po važnosti za korisnike; ističe da sposobnost reagiranja nije isto što i pravodobno rješavanje poteškoća; ističe da poteškoće s IT sustavima, primjerice s alatom AT4AM, treba kategorizirati kao „najveći prioritet” ako to već nije slučaj;

122.  podsjeća da je u svijetu otvorene komunikacije ključan strateški stup za Parlament jačanje sigurnosti IKT-a, bez ometanja parlamentarnog rada zastupnika, osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata zbog naizgled proizvoljnih pravila i zahtjeva; ističe da sigurnosne mjere trebaju biti prilagođene kako bi obuhvatile sve operativne sustave, iOS i Windows, bez ometanja rada na jednom ili drugom operativnom sustavu; ističe da glavna uprava ITEC treba uzeti u obzir povećanu uporabu iOS-a te da sve udaljene usluge za uređaje s operativnim sustavom Windows treba bez odgode prilagoditi operativnom sustavu iOS; u tom pogledu pozdravlja uspostavu Odjela za sigurnost IKT-a u siječnju 2017.; izražava žaljenje što nema dovoljno vrhunskih stručnjaka u području kibersigurnosti koji bi se prijavili na radna mjesta u upravi Parlamenta, uglavnom zbog tržišne konkurentnosti;

123.  pozdravlja dva nova projekta pokrenuta 2017., „Od tableta do hibrida” i „Promicanje inovacija”, koja će osnažiti inovativno i digitalno radno okružje Parlamenta; traži da se za zastupnike, akreditirane parlamentarne asistente i osoblje ubrzo predvidi i provede obuka o sigurnosti u IT-u koja se usredotočuje na njihove potrebe;

124.  poziva sve relevantne glavne uprave da rade na uspostavi ureda bez papira tako da osiguraju pristup svim digitalnim uslugama kao što su e-potpis i potvrda u dva koraka; ističe da e-obrasci mogu samo uštedjeti vrijeme i resurse kada se ne ispisuju, potpisuju i šalju u drugi ured ili čak zemlju, kao što je slučaj s obrascima za povrat troškova za službena putovanja;

125.  ističe troškove, emisije te zdravstvena i sigurnosna pitanja koja nastaju zbog strazburških prijenosnih kutija i predlaže njihovo hitno uklanjanje s obzirom na dostupna IT rješenja kao što su ispis na zahtjev, pristupi sustavu kao što su uredi bez uporabe papira i IT oprema poput tableta i prijenosnih računala;

126.  ističe zaključak Predsjedništva da se za pitanja sigurnosti zahtijeva integrirani pristup kako bi se osigurala optimalna usklađenost svih relevantnih službi prilikom odgovora na izvanredna stanja, zbog čega je iznimno važna bliska suradnja između glavne uprave ITEC i Glavne uprave za sigurnost i zaštitu (DG SAFE); potiče glavne uprave da planiraju zajedničke srednjoročne i dugoročne aktivnosti;

127.  poziva Predsjedništvo da u suradnji s glavnom upravom ITEC osmisli mjere za ublažavanje rizika kako bi se osiguralo neometano odvijanje parlamentarnog rada u slučaju oštećenja ili prekida rada sustava; ističe važnost popisa prioritetnih usluga za određivanje redoslijeda usluga koje u najkraćem mogućem roku treba omogućiti kako bi u slučaju kibernapada osnovne usluge i dalje bile dostupne; poziva Predsjedništvo da sastavi krizni plan za slučaj dugoročnih prekida u radu sustava; preporučuje da podatkovni centri smjeste svoje poslužitelje na različite lokacije kako bi se poboljšali sigurnost i kontinuitet IT sustava Parlamenta;

128.  ponavlja svoj poziv da se uspostavi sustav brze uzbune u hitnim situacijama kojim bi se glavnoj upravi ITEC u suradnji s glavnom upravom SAFE omogućilo brzo slanje obavijesti SMS-om zastupnicima i osoblju koji pristanu biti uvršteni na komunikacijsku listu koja bi se koristila u specifičnim hitnim situacijama;

Glavna uprava za sigurnost i zaštitu

129.  pozdravlja znatan napredak koji je 2017. postignut u pogledu jačanja sigurnosti Parlamenta; napominje da su oko zgrada u Strasbourgu i Bruxellesu postavljeni perimetri, da belgijske vlasti provode sigurnosnu provjeru svih zaposlenika vanjskih poduzeća koji rade u Parlamentu te da je u Vijeću i Komisiji pokrenut međuinstitucijski projekt za zajedničko skladište; pozdravlja inicijativu zajedničkog skladišta koje će omogućiti odgovarajuće sigurnosne preglede i provjere robe prije nego što dođe u prostore Parlamenta;

130.  podsjeća da je otvorenost javnosti obilježje Parlamenta te da je potrebno zadržati odgovarajuću ravnotežu uz potrebna sigurnosna poboljšanja;

131.  priznaje da su potrebne sigurnosne vježbe, kao što je evakuacija vijećnice u Strasbourgu 2018., radi odgovarajuće pripreme za izvanredna stanja; ističe potrebu za jasnim pristupom stečenih iskustava kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije, na primjer provlačenje iskaznica zastupnika, osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata za vrijeme evakuacije;

132.  poziva sigurnosno osoblje glavne uprave SAFE da u slučaju evakuacije pomno provjeravaju cijelu zgradu za koju su odgovorni, da se pobrinu da je evakuacija provedena te da pružaju pomoć osobama s oštećenjem sluha ili osoba s bilo kojim drugim oblikom invaliditeta u slučajevima kada je nužna evakuacija; ističe da, kad je riječ o sigurnosti i hitnim slučajevima, zastupnici ne bi trebali imati povlašteni tretman niti bi se trebala činiti razlika između bilo koje vrste osoblja Parlamenta;

133.  primjećuje nedostatak komunikacije u hitnim situacijama kao što je ona koja se dogodila u strazburškoj vijećnici u prosincu 2018.; zaključuje da se ti postupci mogu i moraju poboljšati; poziva na doslovnu primjenu postojećih sigurnosnih pravila u hitnim situacijama kako bi se spriječila takva nesigurnost u slučaju budućih izvanrednih situacija;

134.  traži da se pojasni je li sve osoblje na rukovodećem položaju u Glavnoj upravi za sigurnost i zaštitu prošlo postupak sigurnosne provjere;

Zaštita zviždača

135.  uviđa da su zviždači ključni za odvraćanje od nezakonitih aktivnosti i prijestupa; napominje da 2017. nije bilo slučajeva parlamentarnih zviždača i da su od triju slučajeva 2016. svi bili akreditirani parlamentarni zviždači koje su otpustili zastupnici za koje su radili; smatra da Parlament u očima onih koji žele prijaviti prijestupe općenito ne ulijeva povjerenje u svoje osoblje niti konkretno daje potrebnu pravnu zaštitu akreditiranim parlamentarnim asistentima; poziva glavnog tajnika da hitno riješi taj problem;

136.  ističe osjetljiv položaj akreditiranih parlamentarnih asistenata i pripravnika koje zapošljavaju zastupnici u pogledu internih pravila o zaštiti zviždača; s velikom zabrinutošću primjećuje da je glavni tajnik ustvrdio da se pravila o zviždačima primjenjuju na akreditirane parlamentarne asistente, no da im Parlament ne može pružiti zaštitu u vezi sa zaposlenjem; snažno potiče glavnog tajnika da primijeni usporedive pravne lijekove na one zviždače među akreditiranim parlamentarnim asistentima koji su žrtve uznemiravanja, kao što je prijenos radnog mjesta i isplata plaće do isteka njihova ugovora; apelira na glavnog tajnika da smjesta riješi tu situaciju i da ispuni pravne obveze Parlamenta u skladu s Pravilnikom o osoblju kako bi se zaštitili zviždači među osobljem na svim vrstama radnih mjesta u Uniji;

137.  ističe da su transparentnost i sloboda informiranja uvrštene u Povelju o temeljnim pravima, u kojoj se utvrđuje pravo na pristup dokumentima koje posjeduju europske institucije, te traži vanjsku reviziju razina transparentnosti u Parlamentu, uz služenje glavnim pokazateljima otvorenog upravljanja radi povećanja već visokih standarda transparentnosti; podsjeća da se reforma Uredbe (EZ) br. 1049/2001 trebala provesti odavno; poziva upravu Europskog parlamenta da redovito objavljuje, na otvorenom izvoru i u strojno čitljivom formatu, rezultate glasovanja u odborima i na plenarnoj sjednici;

Parlament posvećen okolišu

138.  pozdravlja što je Parlament pozitivno doprinio održivom razvoju svojom političkom ulogom i ulogom u zakonodavnim postupcima; svjestan je vlastitog utjecaja na okoliš, koji institucija prati i neprekidno poboljšava u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) i svoje politike okoliša;

139.  pozdravlja, u kontekstu energetske i klimatske politike Unije za 2030. i razdoblje nakon toga, dodatne mjere kojima se neutraliziraju neizbježne emisije; poziva Parlament da osmisli dodatne politike za neutralizaciju emisija ugljika;

140.  pohvaljuje predanost Parlamenta ekološkoj javnoj nabavi; napominje da je 2017. 40,71 % ugovora klasificirano kao zeleni, 10,96 % kao djelomično zeleni, dok 48,33 % nije imalo nikakvu okolišnu dimenziju; potiče Parlament da dodatno poveća udio obveza koje se odnose na zelenu javnu nabavu;

141.  pozdravlja pilot-projekt električnih romobila za kretanja povezana s poslom među zgradama institucija Unije, ali i za putovanja na posao i s posla; međutim, napominje da je snaga tih vozila slabija od očekivanog; potiče Parlament da osigura da izvođač poboljša mogućnosti vozila, osobito bateriju;

142.  pozdravlja, u kontekstu energetske i klimatske politike Unije za 2030. i razdoblje nakon toga, dodatne mjere kojima se smanjuju emisije i neutraliziraju neizbježne emisije kako bi Parlament postao institucija koja je 100 % neutralna u pogledu ugljika; poziva Parlament da bude uzor i predvodnik te da osmisli dodatne politike za neutralizaciju CO2 u prostorima Parlamenta;

Godišnja izvješća o sklopljenim ugovorima

143.  podsjeća da se u Financijskoj uredbi i njezinim pravilima za primjenu(5) utvrđuju informacije o sklapanju ugovora koje institucija treba dostaviti proračunskom tijelu i dati na uvid javnosti; napominje da Financijska uredba zahtijeva objavu sklopljenih ugovora u vrijednosti većoj od 15 000 EUR, što je iznos koji odgovara pragu iznad kojeg konkurentno nadmetanje postaje obvezno;

144.  napominje da se od ukupno 224 ugovora sklopljena 2017. godine njih 79 temeljilo na otvorenim ili ograničenim postupcima, u vrijednosti od 517 milijuna EUR, a 145 ugovora na pregovaračkim postupcima, u ukupnoj vrijednosti od 70 milijuna EUR; napominje da se ukupni broj ugovora sklopljenih u pregovaračkim postupcima neznatno smanjio u pogledu vrijednosti kao što je postotak ukupne vrijednosti sklopljenih ugovora, s 14 % 2016. na 12 % 2017., iako je u pogledu količine došlo do povećanja od gotovo 10 % u razdoblju od 2016. do 2017. (70,5 milijuna EUR 2017. u odnosu na 64,28 milijuna EUR 2016.);

145.  prima na znanje sljedeći presjek sklopljenih ugovora 2017. i 2016. po vrsti, uključujući ugovore u vezi s nekretninama:

Vrsta ugovora

2017.

2016.

Broj

Postotak

Broj

Postotak

Usluge

Opskrba

Radovi

Građevinski objekti

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

Ukupno

224

100 %

220

100 %

Vrsta ugovora

2017.

2016.

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

Usluge

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Opskrba

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Radovi

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Građevinski objekti

0

0 %

1 583 213

1 %

Ukupno

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2017., str. 6.)

146.  prima na znanje sljedeći presjek sklopljenih ugovora 2017. i 2016. po vrsti postupka, u pogledu broja i vrijednosti:

Vrsta postupka

2017.

2016.

Broj

Postotak

Broj

Postotak

U postupku rješavanja

Ograničeni

Pregovarački

Tržišno natjecanje

Izvanredni

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-%

71

7

141(6)

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1

Ukupno

224

100 %

220

100 %

Vrsta postupka

2017.

2016.

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

U postupku rješavanja

Ograničeni

Pregovarački

Tržišno natjecanje

Izvanredni

488 368 460

28 200 000

70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

—  %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(7)

-

27 000

81,6 %

13 %

—  %

-

-

Ukupno

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2017., str. 8.)

Klubovi zastupnika (proračunska stavka 4 0 0)

147.  napominje da su 2017. odobrena sredstva unesena u proračunsku stavku 4 0 0, koja se odnosi na klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, korištena kako slijedi:

Klub zastupnika

2017.

2016.

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Europska pučka stranka (EPP)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Europski konzervativci i reformisti (ECR)

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Ujedinjena europska ljevica/Nordijska zelena ljevica (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43  %

1 407

Europa slobode i izravne demokracije (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Europa nacija i sloboda (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Nezavisni zastupnici

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

Ukupno

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

* svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

148.  pozdravlja činjenicu da je neovisni vanjski revizor za klubove zastupnika izrazio samo bezuvjetna mišljenja; ističe da je to napredak u odnosu na postupak davanja razrješnice Parlamenta za proračunsku godinu 2016. u kojem je neovisni vanjski revizor izrazio uvjetno mišljenje u slučaju jednog kluba zastupnika;

149.  traži strožu kontrolu i jasnu zabranu financiranja i sponzoriranja europskih političkih stranaka od strane privatnih poduzeća;

Europske političke stranke i europske političke zaklade

150.  napominje da je Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade (APPF) uspostavljeno 2016. sa zadaćom ocjene zahtjeva za registraciju, registracije novih stranaka i zaklada u Uniji, praćenja njihova financiranja i izricanja sankcija u slučajevima nepoštovanja njihovih obveza; uviđa da je to tijelo postalo u potpunosti operativno 2017.;

151.  napominje da 2017. APPF nije imao resurse, osobito ljudske resurse, za obavljanje zadaća za čije je izvršavanje uspostavljen; priznaje da su se Komisija, Vijeće i Parlament složili da će APPF-u pružiti dodatna sredstva u proračunu za 2019.; ističe da su se odgovarajući ljudski resursi trebali pružiti od samog početka zbog važnosti rada APPF-a;

152.  izražava zabrinutost zbog činjenice da je Predsjedništvo u sedam slučajeva moralo odlučiti uvesti mjere za smanjenje rizika radi zaštite financijskih interesa Unije zbog financijske i administrativne nestabilnosti ili zbog sumnje na ozbiljne nepravilnosti ili aktualnog postupka u vezi s nepoštovanjem načela na kojima je Unija utemeljena;

153.  napominje da su 2017. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 2 korištena kako slijedi(8):

Stranka

Kratica

Vlastita sredstva

Bespovratna sredstva Parlamenta

Ukupni prihodi(9)

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve) ili gubitak

Europska pučka stranka

EPP

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

-

Stranka europskih socijalista

PES

1 335 161

6 901 688

8 518 219

85 %

-84 178

Savez liberala i demokrata za Europu

ALDE

693 618

2 449 108

3 586 785

85 %

159 481

Europska stranka zelenih

EGP

1 006 971

1 865 999

3 064 646

73 %

150 000

Savez europskih konzervativaca i reformista

AECR

316 291

1 439 310

1 755 601

85 %

-565 789

Stranka europske ljevice

EL

297 363

1 342 594

1 705 284

85 %

1 374

Europska demokratska stranka

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

1

EUDemokrati

EUD

-

-

-

-

-

Europski slobodni savez

EFA

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

Europski kršćanski politički pokret

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Europski savez za slobodu

EAF

-

-

-

-

-

Savez europskih nacionalnih pokreta

AEMN

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Pokret za

Europu sloboda

i demokracije

MENL

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Savez za mir i slobodu

APF

29 775

27 055

56 830

85 %

22 471

Koalicija za život i obitelj

CLF

-

-

-

-

-

Ukupno

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

154.  napominje da su 2017. odobrena sredstva knjižena u proračunsku stavku 4 0 3 korištena kako slijedi(10):

Zaklada

Kratica

Povezana sa strankom

Vlastita sredstva

Konačna bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Centar za europske studije Wilfried Martens

WMCES

EPP

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Zaklada za europske napredne studije

FEPS

PES

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

Europski liberalni forum

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Zelena europska zaklada

GEF

EGP

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Transform Europe

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Institut europskih demokrata

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Centar Maurits Coppieters

CMC

EFA

90 867

365 038

455 905

85 %

Novi smjer – Zaklada za europsku reformu

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

Europska zaklada za slobodu

EFF

EAF

—  

—  

—  

-

Kršćanska politička zaklada za Europu

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Europski identiteti i tradicije

ITE

AEMN

43 963

212 402

256 365

85 %

Zaklada za Europu nacija i sloboda

FENL

MENL

77 400

447 972

525 372

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Zaklada Pegasus

FP

CLF

-

-

-

-

Ukupno

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

155.  izražava zabrinutost oko udruga koje subvencionira Europski parlament i oko činjenice da Udruga Europskog parlamenta (EPA) zastupnicima daje sniženja u određenim trgovinama, iako je ona osnovana za „društvene i informativne aktivnosti”; poziva glavnog tajnika da omogući uvid u njihove financijske izvještaje i izvješća o radu.

(1) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.
(2) SL C 436, 24.11.2016., str. 2.
(3) SL C 436, 24.11.2016., str. 2.
(4) SL L 315, 14.11.2012., str. 1.
(5) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije – SL L 362, 31.12.2012.
(6) Uključuje koncesije dodijeljene 2016. u nedostatku pravnog okvira
(7) Uključuje koncesije dodijeljene 2016. u nedostatku pravnog okvira.
(8) Svi iznosi izraženi su u tisućama EUR.
(9) Ukupni prihodi obuhvaćaju prijenos sredstava iz prethodne godine u skladu s člankom 125. stavkom 6. Financijske uredbe.
(10) Svi iznosi izraženi su u tisućama EUR.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti